Berichten archief

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 20-10-2021

Wij lezen in het evangelie hoe de Heer bij zijn onderricht de leerlingen aanspoorde zijn vlees te eten, om door dit sacrament deel te hebben aan zijn lijden en dood (vgl. Joh. 6, 53-59). Sommigen zeiden toen: ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst’, en zij trokken zich van Hem terug (Joh. 6, 60.66). Daarop vroeg Jezus de andere leerlingen of ook zij soms wilden heengaan. ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 19-10-2021

Zal ik u de wegen noemen van berouw? Ze zijn talrijk, ze zijn verschillend en ze leiden alle naar de hemel. De eerste weg van het berouw bestaat in het veroordelen van onze zonden: ‘Noem eerst uw zonden en gij zult gerechtvaardigd worden’ (Jes. 43, 26 - LXX). Daarom heeft ook de profeet gezegd: ‘Ik sprak: ik zal tegen mijzelf mijn ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 18-10-2021

Geliefde broeders en zusters, onze Heer en Verlosser vermaant ons nu eens met woorden, dan weer met daden. Ook die daden zijn immers geboden: terwijl de Heer stilzwijgend iets doet, maakt Hij duidelijk wat wij moeten doen. Zo zendt Hij zijn leerlingen twee aan twee uit om het woord te verkondigen (vgl. Lc. 10, 1), omdat er twee geboden van liefde zijn, namelijk liefde tot ...

Preek op 17-10-2021, 29e zondag door het jaar B,

Het evangelie, broeders en zusters, vertelt ons over de apostelen Jakobus en Johannes. In het koninkrijk van God willen zij links en rechts van Jezus Christus zitten. Maar dan vertelt Jezus, dat sowieso alleen zíj dit krijgen voor wie dit is bestemd, ik neem aan door de hemelse Vader. En dan nog: je moet bereid zijn om te proberen ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 17-10-2021

Christus zij u genadig, broeders en zusters. Moogt gij met zijn hulp steeds vol verlangen openstaan voor de lezing van de heilige Schrift. Dan zult gij ons door uw trouwe gehoorzaamheid geestelijke vreugde verschaffen. Maar als gij wilt dat het woord van God zoet wordt in uw hart en dat gij, zoals het behoort, baat vindt bij Gods geboden ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 16-10-2021

Bedenk dat gij niets van wat gezegd is, naar behoren kunt verrichten, als gij u niet beijvert waarlijk nederig te zijn. Opdat gij echter gemakkelijker een heilige ootmoed zult verwerven, beschouw en overweeg in het diepst van uw gemoed uw nietswaardigheid. Uit uzelf zijt gij niets, omdat gij door God, uw Schepper, uit het niets zijt ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (5)

De studie van de Bijbelse typologie kan een gretige lezer, of een amateur detective, volledig opslokken. Het is fascinerend, zoals de heilige Augustinus zei, om uit te zoeken hoe het Nieuwe Testament verborgen ligt in het Oude en het Oude Testament geopenbaard wordt in het Nieuwe. Typologie onthult op elke bladzijde van de Schrift ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 15-10-2021

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen door de handen van de allerheiligste ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 1376-1400)

1376  De Heer gaf mij door middel van een zeker iemand met wie ik een bepaalde taak moet uitvoeren, de gelegenheid om geduld te beoefenen. Ze is langzamer dan iedereen die ik ooit gezien heb. Men moet zich met groot geduld wapenen om naar haar langdradige ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 14-10-2021

Als gij in korte tijd tot de kennis van de waarheid, tot de rust van de ziel en tot de hoogste volmaaktheid wilt komen, moet gij van goede wil zijn, en is het bovendien nodig dat niets u méér ter harte gaat dan aan God, uw allerzoetste Schepper en weldoener, te behagen. Gij moet ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 13-10-2021

Broeders en zusters, wij die door het Leven tot de bron van leven geroepen zijn, moeten die roeping volgen. Die bron is niet alleen de bron van levend water, maar ook van eeuwig leven, van licht en helderheid. Zij is de oorsprong van alles: van wijsheid, van leven en van eeuwig licht. De Maker van het leven is de bron van alle leven, de Schepper van het licht is de bron van alle ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (24) 13-10-2021

Het is een algemene regel voor alle buitengewone genaden, verleend aan een met rede begaafd schepsel dat telkens als de goddelijke goedheid iemand uitkiest om hem te verheffen tot een heel ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 12-10-2021

Geliefde broeders en zusters, luistert naar mijn woorden als naar iets dat jullie niet mogen missen. Als je ziel dorst naar het water uit de goddelijke bron, waarover ik je nu wil spreken, laaft dan die dorst maar blust hem niet volledig. Drinkt, maar zonder je te verzadigen. De levende bron roept ons tot zich, de bron van leven spreekt tot ons: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 11-10-2021

Hoor nu, domme mens, hoe de heilige Geest door teleurstelling wordt verdreven en toch behouden blijft. Als iemand aarzelt bij de aanpak van een onderneming die als gevolg van zijn aarzeling mislukt, dan maakt teleurstelling zich van hem meester. Zo iemand stelt de heilige Geest teleur en drijft Hem uit. En verder: als een driftbui iemand overvalt vanwege de een of ...

Preek op 10-10-2021, 28e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Een jonge man die blijkbaar erg rijk was, vraagt aan Jezus: “Wat moet ik eigenlijk doen om mijn leven, nu en voor altijd echt waarde te geven”.  Als je het zo leest, dan lijkt het een beetje op een hoogdravende vraag, maar ja je hebt van die idealisten. Ze willen ...

Overweging op 08/09-10-2021 in de tehuizen, 28e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie van vandaag gaat Jezus weer verder op weg naar Jeruzalem. Het op weg gaan van Jezus, is ook voor ons een uitnodiging om onze weg, achter Hem aan, te blijven vervolgen. Jezus willen volgen, wil niet zeggen dat we, met het ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 10-10-2021

‘Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil’ (Ps. 35 (34), 3). Mens, wat ben je toch van belang! Welke bijzondere mogelijkheden gaan in je schuil! Maar je kunt pas tot rust komen, als je het werkelijk belangrijke en de voltooiing bereikt hebt. Je onrust verdwijnt pas, als je weet waarnaar je eigenlijk moet streven en als je dit ook gevonden hebt. Er is een goed dat alle goede dingen ...

Laat het christendom met rust

Al zestig jaar is christenen pesten de grootste hobby van progressief Nederland, schrijft Zihni Özdil. Het is genoeg geweest. ‘Maar dat betekent dus dat wij besluiten wat deugt?’ Zo eindigt een beleefde, doch verhitte WhatsApp-conversatie in april 2018. Ik ben op dat moment lid van de Tweede Kamer voor een groene en linkse partij ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 09-10-2021

Het tijdstip van de voleinding van de aarde en de mensheid is ons niet bekend, en evenmin weten wij op welke wijze de omvorming van de gehele schepping zal plaatshebben. Misvormd door de zonde, gaat de wereld die wij zien, voorbij, maar de Schrift leert ons dat God een nieuwe woonplaats en een nieuwe aarde bereidt waar ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 08-10-2021

‘Wij hebben uw barmhartigheid, God, ontvangen te midden van uw volk’ (Ps. 48 (47), 10 - LXX). Wie hebben die ontvangen en waar hebben ze die ontvangen? Heeft niet uw volk uw barmhartigheid ...

De rozenkrans en de zeeslag bij Lepanto

Op 7 oktober gedenken wij dat 450 jaar geleden, op 7 oktober 1571 de zeeslag bij Lepanto gewonnen werd door de verenigde katholieke vloten en de rol die het bidden van het rozenkransgebed bij deze overwinning speelde. De feestdag wordt daarom ook genoemd ...

7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (4)

We hebben in zowel het evangelie van Johannes als in de Apocalyps gezien hoe het verlossingswerk van Christus vele typen, of voorafbeeldingen, uit het boek Genesis vervult. De eerste schepping was een voorafbeelding van de vernieuwing en verlossing van de schepping door Jezus Christus (Apk 21,5). De tuin van Eden was een type van de tuin van Getsemane. De boom in Eden was een type van het hout van het ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 07-10-2021

‘Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God’ (Lc. 1, 35). Bron van wijsheid, Woord van de Vader in den hoge! Dat Woord zal door uw bemiddeling, heilige Maagd, mens worden, zodat Hij die zegt: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh. 14, 11), bovendien kan zeggen: van God ben Ik uitgegaan en gekomen. ‘In het begin - zo luidt het - was het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 06-10-2021

‘Zie, koningen kwamen te zamen’ (Ps. 48 (47), 5). Zie, ze komen uit het noorden en zeggen: ‘Komt, laat ons opgaan naar de berg van de Heer. Dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen’ (Jes. 2, 3). ‘Zie, koningen kwamen te zamen en rukten tegen de stad van God op’ (Ps. 48 (47), 5). Tegen wie anders rukten ze op dan tegen de hoeksteen? ‘Maar toen zij haar zagen, werden zij bang’ (Ps. 48 (47), 6). Met grote ogen keken ze op naar de wonderen en de heerlijkheid van Christus. Maar wat is er dan gebeurd ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (23) 05-10-2021

De benaming ‘vader’ is bij Jozef geen loze titel. Jozef beveelt en Hij, die de dageraad en de zon geschapen heeft en door de morgensterren aanbeden wordt, gehoorzaamt. Jozef spreekt en het Goddelijk Kind ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 05-10-2021

Toen Christus de wereld met God verzoende, had Hijzelf uiteraard geen verzoening nodig. Welke zonde zou Hij die toch geen zonde gekend heeft (vgl. 2 Kor. 5, 21), moeten uitboeten? Toen de joden de didrachme eisten die volgens de wet vanwege de zonde gegeven werd, zei Jezus dan ook tegen Petrus: ‘Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 04-10-2021

Bij monde van zijn heilige aartsengel Gabriël heeft de allerhoogste Vader aan de heilige en roemrijke maagd Maria de boodschap gebracht dat Christus, het lofwaardige, heilige en roemrijke Woord van de Vader, zou neerdalen uit de hemel. Uit haar schoot heeft Christus toen daadwerkelijk het vlees van onze menselijkheid en broosheid ...

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de corona-pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het zéér goed is een doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. We ‘wandelen’ elke ...

Preek op 03-10-2021, 27e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Jezus Christus spreekt over huwelijk en gezin. In onze tijd liggen de waarden van het evangelie bij veel mensen gevoelig. Maar mensen kúnnen deze wetten begrijpen als zij een levende relatie hebben met Jezus Christus, als zij een zekere ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 3-10-2021

God, het Woord van de algoede Vader, heeft het menselijk geslacht, zijn schepping, niet in de steek gelaten toen dit zijn ondergang tegemoetging. Want door het offer van zijn eigen lichaam vernietigde Hij de dood die de mensen zich op de hals hadden gehaald. Door zijn leer bracht Hij verbetering in hun nalatigheid. Door zijn macht en ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (3)

Wat wij slechts in schaduwen in het evangelie van Johannes waarnemen, treffen wij "bekleed met de zon" aan in zijn Apocalyps, het boek van de Openbaring. Zelfs de titel van dat laatste boek uit de Bijbel voert ons terug naar het evangelie van Johannes. "Openbaring" is de gebruikelijke Nederlandse weergave van het Griekse ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 02-10-2021

‘Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken’ (Ps. 91 (90), 12). ‘Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen’ (Ps. 107 (106), 8). Laten zij danken en zeggen onder de volken: ‘Geweldig is het wat de Heer ons deed’ (Ps. 126 (125), 2). Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om Hem geeft’ (Ps. 144 (143), 3), ‘dat Gij hem ...

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL – VOOR TIENERS

Tegenwoordig beginnen we wat vroeger met de voorbereiding van het sacrament van het Vormsel (Vormselproject). De start/informatieavond is dit keer maandag 25 oktober 2019, van 19.45 - 21.00 uur. En de eerste bijeenkomst voor de vormelingen is donderdag 04-11-2021 van 19.00 uur - 20.30 uur ...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021-2022

Kinderen, die na de grote vakantie in groep 4 of 5 zitten, worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, die in onze kerk plaats vindt op zondag 30 januari 2022 om 14.00 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn van harte welkom. Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Natuurlijk gaan de ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 01-10-2021

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 30-09-2021

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29). Want als Christus volgens de apostel Paulus ‘Gods kracht en Gods ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (22) 01-10-2021

Alleen al het voorbeeld van Jezus Christus, die op aarde het bewijs wilde geven van zoveel eerbied en gehoorzaamheid tegenover Sint-Jozef, zou moeten volstaan om ons er toe te bewegen vurige ijveraars te zijn van de godsvrucht tot deze grote Heilige. Zodra zijn hemelse ...

Woensdag 29 september – feestdag van de drie aartsengelen

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 29-09-2021

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 28-09-2021

Krachtens haar zending om de hele wereld door de boodschap van het evangelie te verlichten en in de ene Geest de mensen van alle volken, rassen en culturen bijeen te brengen, verschijnt de kerk als teken ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 27-09-2021

Wij mogen een arme landbouwer of een arme vrouw niet beoordelen op hun uiterlijk of op hun schijnbaar gebrekkige geestelijke ontwikkeling; inderdaad hebben ze vaak nauwelijks het voorkomen of de geestelijke vermogens van redelijke wezens. Maar bekijk ook de keerzijde en dan ziet ge in het licht van het geloof dat de Zoon van God die arm heeft willen zijn, bij ons ...

Preek op 26-09-2021, 26e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

De Geest waait waar hij wil: een bekende uitdrukking voor wie een beetje vertrouwd is met de Bijbel. Nu mogen we wel zeggen dat die ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 26-09-2021

Het lijden van onze Verlosser is een geneesmiddel voor ons. Dit leert ons de profeet Jesaja, wanneer hij uitroept: ‘Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten die hij heeft gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 25-09-2021

Helaas - ik weet zelf niet hoe dit mogelijk is - brengen de grootste gunsten van Gods goedheid vaak volkomen vernietiging voor mensen. Wat kan en moet dienen tot het eeuwig heil van mensen, dat strekt dan tot ergernis en ondergang, omdat het schandelijkverkeerd gebruikt wordt. De ondankbaarheid van mensen, hun oppervlakkigheid, hun vreemde opvattingen en ...

De kracht van de Rozenkrans: Het verslaan van de terreurgroep Boko Haram

In april 2015 vertelde de Nigeriaanse Bisschop Oliver Dashe Doeme in een interview aan Catholic News Agency dat hij enkele maanden eerder in zijn kapel voor het H. Sacrament zat te bidden en dat de Heer aan hem verscheen en hem duidelijk maakte dat de Islamistische ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 24-09-2021

Mijn kind, gij kunt de volmaakte vrijheid niet verwerven, als gij uzelf niet volkomen verloochent. In boeien zitten alle bezitters en minnaars van zichzelf, alle begerigen en nieuwsgierigen en doelloze rondlopers, al degenen die steeds zoeken naar hun gemak en niet naar wat van Jezus Christus is, degenen die voortdurend maar fantaseren en beramen wat toch niet blijvend is. ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 23-09-2021

De goddelijke Bouwmeester wil - door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk - stenen maken, waarmee Hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige Katholieke Kerk, het ...

Einde anderhalve meter-regel per 25 september – mits voldoende geventileerd kan worden

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 22-09-2021

Geboren worden uit een maagd kwam alleen toe aan God; God zelf ter wereld brengen kwam alleen toe aan een maagd. Daarom moest de Schepper van de mensen, om als mens te worden geboren uit een mens, onder alle vrouwen één vrouw uitverkiezen, ja één scheppen die Hem waardig zou zijn en Hem zou behagen. Hij wilde dus dat zij maagd zou zijn om, zelf smetteloos, ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (21) 23-09-2021

Is Hij daar niet de zoon van die arbeider?, zeiden de Joden over Jezus. “Ja, antwoordt de H. Petrus Chrysologus, Hij is inderdaad de Zoon ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 21-09-2021

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij zag de tollenaar en omdat dit zien barmhartigheid en uitverkiezing betekende, zei Hij tot hem: ‘Volg mij.’ Met ‘volgen’ bedoelde Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 20-09-2021

Beminde broeders en zusters, bedenkt telkens weer dat God vanaf het begin hemel en aarde en alles heeft geordend. Denkt erover na waarom en volgens welk raadsbesluit Hij met name de mens geschapen heeft volgens zijn beeld en gelijkenis. Als wij dan in deze wereld, vol gevaren en ellende, God niet als onze Schepper erkennen, heeft het voor ons ook geen enkele zin dat ...

Preek op 19-09-2021, 25e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, misschien hebben we weleens gehoord van Eugen Drewermann, een in 1940 geboren Duitse theoloog, psychotherapeut en schrijver. Hij heeft ooit een artikel geschreven over de vraag waar God volgens de verschillende godsdiensten te ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 19-09-2021

Het woord van de profeten had bij de joden gezag boven alle aangestelde machthebbers. Gedreven door de goddelijke ingeving, was de profeet de stem zelf van de Heer. Het bewustzijn van zijn verheven zending verleende zijn woord een ongehoorde vrijmoedigheid. Zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland werd Jesaja, zoon van Amos, door God tot die profetentaak geroepen. In hem is de figuur van de profeet ons in haar zuiverste vorm tegemoetgetreden. Jesaja is het toonbeeld van de verkondiger van ...

Emeritus-paus Benedictus kritisch over Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin

In een donderdag verschenen boek uit emeritus-paus Benedictus XVI felle kritiek op de huidige Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin. De hamvraag is volgens hem: is de mens een schepsel van God of een zelfgecreëerd product ...

Eucharistic Procession fills the streets of Budapest at International Eucharistic Congress

Leden van het Eucharistisch Congres in Hongarije vullen de straten ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 18-09-2021

Als wij alles scherp doorschouwen en, voor zover dat mogelijk is, ons verliezen in de zuivere, wezenlijke genieting van de eenvoudige ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 17-09-2021

Vrijwillig ging Jezus het lijden tegemoet dat door de Schrift was voorzegd. Hij had het vaak aan zijn leerlingen voorspeld en Hij had Petrus hard terechtgewezen, toen deze zonder vreugde de aankondiging van Jezus’ lijden ontving. Hij had aangetoond dat zijn lijden het heil van de wereld tot stand zou brengen. Aan de bende ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (20) 16-09-2021

De mens beschikt over onvoldoende woorden om recht te doen aan de hoge eer waartoe de heilige Jozef werd verheven toen hij Maria als zijn Echtgenote ontving, die in de wereld verscheen als een nieuwe dageraad en die, groeiend van deugd tot deugd, er een rijke ...

De drie monniken en de duivel

De duivel verscheen aan drie monniken en zei tegen hen: als ik jullie de macht gaf om iets uit het verleden te veranderen, wat zou je dan veranderen? De eerste van hen, iemand met grote apostolische ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 16-09-2021

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten. 'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten' (Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata Maria Virgo Perdolens) behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd Maria ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 15-09-2021

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’ (Lc. 2, 34-35). Inderdaad, o gezegende moeder, heeft een zwaard ...

Dinsdag 14 september: het feest van Kruisverheffing – 09.00 uur heilige Mis

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 14-09-2021

Wij vieren het feest van het kruis, het kruis dat de duisternis heeft verdreven en het licht teruggebracht. Wij vieren het feest van het kruis en met de Gekruisigde worden wij in de hoogte getild. De aarde en de zonde laten wij beneden ons om het hemelse te verwerven. Iets zo groots is het bezit van het kruis. Wie dit verworven heeft, bezit een kostbare schat. Iets dat van al het ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 13-09-2021

Talrijk zijn de golven en er is een zware branding, maar wij zijn niet bang dat wij zullen verdrinken, want wij staan op de rots. Laat de zee maar tekeergaan, de rots verbrijzelen kan ze niet. Laat de golven zich maar verheffen, het schip van Jezus kunnen ze niet doen zinken. Wat zouden wij vrezen, zeg het mij. De dood soms? ‘Voor mij is leven ...

Preek op 12-09-2021, 24e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van Marcus, dat we zojuist hoorden, lijkt Petrus een hoofdrol te willen spelen. Wat is die Petrus toch een wonderlijk figuur. Hij lijkt mij een type van: Grote mond, klein hartje. Overmoedig en enthousiast probeert hij op een andere plaats in de bijbel, over het water naar Jezus toe te lopen. Maar Jezus moet hem bij de hand nemen, anders verdrinkt hij. Als Jezus hem de ...

Overweging in de tehuizen op 10/11-09-2021, 24e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medeparochianen, het is nogal een vraag die Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Ja, wie was die Jezus eigenlijk, is ook voor ons een belangrijke vraag. Voor het gewone volk was Jezus een geweldig iemand, ze waren onder de indruk van de manier waarop ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 12-09-2021

Geen slacht- en brandoffers verlangde God van de mensen, maar geloof, gehoorzaamheid en gerechtigheid omwille van hun heil. Want zo had God door de profeet Hosea zijn wil doen kennen: ‘Barmhartigheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan brandoffers’ (Hos. 6, 6; vgl. Mt. 9, 13). Maar ook onze Heer herinnerde hen hieraan, toen Hij sprak: ‘Indien het ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 11-09-2021

‘Komt, laten we terugkeren tot de Heer: Hij heeft ons aanvaard, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden’ (Hos. 6, 1-Vulg.). Nadat de gelovigen zich door hun slechte daden van de Heer verwijderd hebben, sporen zij elkaar met deze woorden aan om door goede daden tot Hem terug te keren. Dit zijn ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (19) 10-09-2021

De gezinnen die christelijk willen leven, moeten zich altijd onder de bescherming van Sint-Jozef stellen, want hij zal hun de ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 10-09-2021

Geliefde broeders, ik ben niet waardig u deze geestelijke brief te schrijven. Maar ik doe het toch, niettegenstaande mijn onbevoegdheid, uit liefde voor uw priesterlijke volmaaktheid. God heeft u een kostbare genade meegedeeld: Hij heeft u levendig de behoefte doen gevoelen aan een heilig priesterleven. Broeders, wij leven hier maar eens, en wij blijven hier niet; wij zijn op reis, ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 09-09-2021

De ziel, verenigd met en omgevormd in God als zij is, ademt in God naar God dezelfde goddelijke ademtocht, die God in zichzelf de ziel toeademt, wanneer deze in Hem is omgevormd. Dit is mijns inziens wat Paulus wilde zeggen met de woorden: ‘Omdat gij kinderen van God zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon in uw hart gezonden en deze roept: Abba, Vader’ (Gal. 4, 6). Dit ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 08-09-2021

De geboorte van de heilige en zuivere Moeder van God betekent voor ons, mensen, terecht een grote en bijzondere vreugde, want met dit gebeuren is de verlossing van allen begonnen. Voordat God mens werd, heeft Hij op onuitsprekelijke wijze voorzien dat de mens door een list van de duivel zijn ondergang tegemoet zou gaan. Maar ook heeft God van eeuwigheid af het ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 07-09-2021

‘De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen’ (1 Joh. 4, 9-10). Wat betekent dit? Dat in deze liefde van God een ander heil ontstaan is dan wij oorspronkelijk hadden, toen wij erfgenamen waren van de onschuld en de heiligheid. Want de hemelse Vader heeft ons zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 06-09-2021

God, Gij hebt de mens zijn grenzen gesteld, die hij niet overschrijdt (vgl. Job 14, 5). Dit betekent: Gij staat boven allen en voorziet alles wat zal gebeuren. Gij hebt ook in uw geheim en verheven plan de grenzen van het menselijk leven vastgesteld. Door geen wetenschap of verstand of spitsvondigheid kunnen deze grenzen, op welke leeftijd dan ook, overschreden worden, noch in de kinderjaren noch op jongere leeftijd noch op hoge leeftijd, tenzij volgens de beschikking van uw geheime besluiten. Gij hebt immers beslist dat ...

Preek op 05-09-2021, 23e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, de vakantie is voorbij. We gaan weer naar school, naar het werk, onze koren repeteren weer, we zijn weer met frisse moed begonnen. Soms ontmoeten wij nieuwe kinderen op school of andere collega's op het werk. Dat maakt het extra ...

Overweging op 03/04-09-2021 in de tehuizen, 23e zondag door het jaar B, Johan Gierlings

In mijn tiener jaren heb ik de film ‘Children of a lesser God’ gezien. Het verhaal gaat over een complexe liefdesrelatie tussen een doofstomme vrouw en een sprekende en horende leraar op een doven instituut. Ik zie nog de beelden voor me de handen die druk gebaren maken ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 05-09-2021

De kerk is de tempel van God, een heiligdom, een huis van gebed, een verzamelplaats van het volk, de naam van Christus en zijn bruid, het lichaam van Christus, die de volken oproept tot bekering en gebed. Door het water van het heilig doopsel is zij gereinigd, met zijn kostbaar bloed is zij besprenkeld, als een bruid getooid en met de olie van de ...

Ruth – de KISI familiemusical

Geachte parochiebesturen en andere belangstellenden, Ruth – de KISI familiemusical – gaat na één jaar corona-uitstel in september 2021 in première. Het prachtige Bijbelverhaal dat ook wel de ‘parel van het Oude Testament’ wordt genoemd, zal op 19 september in ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 9)

Nu wil ik iets aan u voorleggen: ieder van ons kan de beslissing nemen om niet naar het Vagevuur te gaan. Dat is echt mogelijk. We hebben alle genade-instrumenten in handen om dat te kunnen verwezenlijken. De heilige Johannes van het Kruis zegt, dat Gods voorzienigheid ieder persoon die zuiveringen laat doormaken, waardoor het mogelijk wordt om op het uur van de dood direct naar ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 04-09-2021

Dit is de weg van het licht. Als men de weg wil opgaan naar een bepaalde plaats, moet men letten op wat men doet. De kennis die ons geschonken is om de weg van het licht te gaan, is de volgende: Gij zult beminnen die u geschapen heeft; vrezen die u gemaakt heeft en loven die u van de dood heeft verlost. Wees eenvoudig van hart en rijk van geest. Hecht u niet aan ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (18) 03-09-2021

Al vóór zijn huwelijk was Jozef heilig, maar na zijn huwelijk met de Heilige Maagd nam hij nog meer toe in de deugd der heiligheid. Alleen al het voorbeeld van zijn heilige Echtgenote was hiervoor voldoende. De H. Bernardinus van Siena schrijft dat Maria alle genaden uitdeelt ...

Australische voorgangers keren zich tegen vaccinatiepas

De Australische premier sprak zich vorige week uit voor de invoering van een vaccinatiepas voor bijvoorbeeld reizen en evenementen. Hij zei erbij dat dit niets met ideologie te maken heeft. Voorgangers van uiteenlopende kerkelijke richtingen - protestants, rooms-katholiek ...

Waarom je bij elkaar moet blijven voor de kinderen. En voor jezelf

Ruim een op de drie huwelijken sneuvelt. Soms is het een goed idee om het boterbriefje te verscheuren, maar even vaak is het beter om nog een poging te wagen. Want studie na studie wijst uit: noch jij ...

Paus in uitgebreid interview: ‘Nooit gedacht aan aftreden’

In een interview met de Spaanse radiozender COPE gaat paus Franciscus uitgebreid in op de speculaties rondom zijn aftreden. Ook spreekt hij over het Vaticaanse corruptieproces van kardinaal Angelo Becciu en zijn besluit over de inperking van de Tridentijnse Mis, wat onlangs tot veel commotie leidde ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 03-09-2021

‘Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël’ (Ez. 3, 17). Merk op hoe de Heer de mens die Hij zendt om te prediken, een ‘wachter’ noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 02-09-2021

We moeten de eerste en de hoogste wet van God volgen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en zondaars; voor iedereen laat Hij op gelijke wijze de zon opgaan; en Hij stelt de grond, de bronnen, de stromen en de wouden ter beschikking van alle wezens op aarde; Hij gaf de lucht aan de vogels, het water aan al de dieren die erin leven en verschafte in overvloed aan allen de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 01-09-2021

Zou het waar kunnen zijn dat iemand die regelmatig en met oprechte instelling het evangelie leest, niet voortdurend wordt opgeschrikt uit zijn sociale gerustheid? Is het aannemelijk en verdedigbaar dat de christelijke gemeenschap, in trouw aan het evangelie, zich afzijdig kan houden van de reusachtige strijd om rechtvaardigheid, en slechts tussenbeide komt om de ...

Bijbelcursus – één groep groep ’s avonds

Met ingang van dinsdag 7 september 2021 komt van 19.30 - 21.00 uur de Bijbelgroep weer bij elkaar in de huiskamer van de pastorie. Wij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons nu nog, te ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 31-08-2021

God heeft de oude offers afgeschaft, opdat de nieuwe wet die niet het juk draagt van de noodzaak, geen offers zou hebben die door mensen zijn gemaakt. Hij zegt: heb Ik uw vaderen, toen ze uit Egypte vertrokken, bevolen Mij brand- en slachtoffers op te dragen? Wel heb Ik hun bevolen: niemand van u zal in zijn hart wrok dragen tegenover zijn naaste of een meineed afleggen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 30-08-2021

De weldaden die gij van God gekregen hebt, zijn overvloedig en groot. Ik verheug me uitermate over het geluk en de luister van uw geest; zo hebt ge de genade ontvangen en werd de geestelijke gave in u geplant. Ik verheug me nog meer - in de hoop daardoor gered te worden - omdat ik zie dat de Geest waarlijk in u werd uitgestort uit de rijke bron van de Heer. Dit heeft ...

Preek op 29-08-2021, 21e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

“Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens”. Als je die laatste zin van het evangelie goed tot je door laat dringen dan vraag je je af of het werkelijk zo slecht is gesteld met ons mensen. Er wordt immers nogal een lijst opgenoemd. Allerlei boze gedachten: Ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, losbandigheid, afgunst en trots. Dat komt allemaal uit het binnenste van de mens. Kijk maar om u heen, dan zult u ontdekken dat het er allemaal is ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 29-08-2021

Gelukkig zijn wij, als wij ook doen wat wij horen en zingen. Horen staat gelijk met zaaien, doen is de vrucht die uit het zaad voortkomt. Dit vooropgesteld, zou ik U, geliefden, willen aansporen om niet vruchteloos de kerk binnen te gaan; dit is het geval wanneer gij zoveel goeds hoort en niets ervan in praktijk brengt. Want ‘aan Gods genade dankt gij uw heil - zoals de Apostel ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 28-08-2021

Aangespoord om tot mij zelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want Gij zijt mijn helper geworden (vgl. Ps. 30 (29), 11). Ik ben er binnengetreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte, zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht ...

opGROEIsymposium 2021

In 2021 staat weer een opGROEIsymposium gepland en wel op zaterdag 9 oktober. Als locatie is gekozen voor De Schuilplaats te Ede. De ruime zaal en diverse multifunctionele ruimtes voor de ...

Post Corona

‘Wat is wijsheid?’ is de titel van een klein maar fijn en goed boekje, geschreven door Carlos de Bourbon de Parme (directeur Compazz), Sylvester Eijffinger (econoom) en Paul van Geest (theoloog). De ondertitel luidt: ‘Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis’. De drie schrijvers ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 27-08-2021

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 26-08-2021

Gij moet uw best doen vaker samen te komen om dank te brengen aan God en zijn lof te zingen. Want wanneer gij dikwijls bijeenkomt, wordt door uw eenheid in het geloof de kracht van de satan gebroken en wordt zijn verderfelijke invloed tenietgedaan. Niets gaat er boven de vrede, die het einde betekent van alle strijd van de aardse en ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 25-08-2021

Twee dingen komen alleen God toe: de eer van de belijdenis en de macht van de vergeving. Het eerste, de belijdenis, moeten wij Hem aanbieden; het tweede, de vergeving, moeten wij van Hem ontvangen. Want alleen aan God komt het toe de zonden te vergeven, en daarom mogen ze alleen aan Hem beleden worden. Maar toen de ...

Nieuwsbrief Caritas – augustus 2021

Paus Franciscus daagt ons uit: Hoe kunnen wij vluchtelingen en migranten verwelkomen, beschermen, stimuleren en helpen participeren en integreren? Wat kunnen we leren van migranten en vluchtelingen, en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we samen één gemeenschap vormen als we verschillend zijn? Wat is ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 24-08-2021

Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus (vgl. Joh. 1, 44). Welnu, het lijkt mij tot Filippus’ eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Zij zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat Johannes de Doper had getoond wie het Lam was ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 23-08-2021

Was dit dan al niet voorgeschreven in Gods oude wet, waar geschreven staat: ‘Bemin uw naaste als uzelf’ (Lev. 19, 18)? Waarom wordt dan door de Heer nieuw genoemd, wat zo oud blijkt te zijn ...

Preek op 22-08-2021, 21e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er was een Belgische schrijver, Johan Daisne, geboren te Gent (als Herman Thiery) op 2 september 1912, die ongeveer het volgende verklaarde: Haat en genegenheid zijn twee elkaar afwisselende aspecten van een gevoelsband tussen mensen. Het echte tegenovergestelde van liefde is niet haat - want dat is ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 22-08-2021

‘De hogepriesters besloten met de dertig zilverlingen de akker van de pottenbakker te kopen om daar de vreemdelingen te begraven’ (Mt. 27, 7). Met de prijs van het bloed des Heren wordt dus de akker van de pottenbakker gekocht. Wij lezen in de Schriften dat het heil van heel het menselijk geslacht gekocht werd met het bloed van de Verlosser ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 21-08-2021

De door God geïnspireerde, in de heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat dezen ‘God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen’ (Heb. 13, 15). De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude Wet ontstane ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 20-08-2021

De liefde is op zichzelf voldoende, alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Zij vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf: haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin, ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots, als zij maar terugkeert naar haar beginsel, als zij maar teruggaat naar haar ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 19-08-2021

God heeft zichzelf niet aan de wereld als zodanig te kennen gegeven. De wereld is immers niet in staat om iets goddelijks te erkennen (vgl. 1 Joh. 3, 1). God openbaarde zich aan uitverkorenen, aan heiligen; allereerst ‘door de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten’ (Ef 3, 5) en daarna aan alle oprechte gelovigen, aan de kerk, de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 18-08-2021

‘Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig’ (1 Kor. 9, 16), want juist daarvoor ben ik door Christus gezonden. Ik ben een apostel, ik ben een getuige. Hoe verder het doel verwijderd is en hoe moeilijker mijn zending, des te dringender is de liefde die mij daartoe aanzet (vgl. 2 Kor. 5, 14). Ik moet getuigen van zijn Naam: Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 17-08-2021

Hebt gij de overweldigende grootte gezien van Gods macht ten gunste van ons die geloven? De doden, de kinderen van zijn toorn, heeft Hij ten leven gewekt. Hebt gij de hoop gezien waartoe Hij ons roept? ‘Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen’ (Ef. 2, 6). Hebt gij de heerlijkheid van zijn erfdeel gezien? Ja, er staat: ‘Hij ...

Preek op 15-08-2021, Maria Tenhemelopneming, diaken Eelke Ligthart

Op het hoogtepunt van de oogstmaand viert de kerk in de liturgie het feest van Maria ten Hemelopneming. Is dat nu een historisch feit?  Velen weten het zeker dat dat niet zo is, anderen, waaronder ik, weten het zeker, geloven erin dat het zo is gebeurt. Wat moeten we ermee ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 16-08-2021

Zie, hoe hoog God de mens verheven heeft! Tot in de hemel, boven al het geschapene heeft Hij hem verheven, ‘hoog boven alle heerschappijen en machten’ (Ef. 1, 21). ‘Boven alle heerschappijen’ staat er geschreven. Waarlijk, er is verstand en diep inzicht nodig om dit te begrijpen. Ja, hiervoor is een openbaring nodig. Bedenk eens ...

Overweging op 13/13-08-2021 in de tehuizen, Maria Tenhemelopneming, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De eerste lezing uit de openbaring van Johannes is een moeilijke lezing. In de openbaring, ook wel de Apocalyps genoemd, merken we dat er vaak gebruik wordt gemaakt van symbolen. Symbolen als getallen, dieren , demonen, sterren ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 15-08-2021

In hun homilieën die de heilige Vaders en de grote leraars op het feest van de tenhemelopneming van de Moeder Gods voor het volk hebben gehouden, hebben zij hierover gesproken als over een gegeven dat onder de gelovigen bekend en aanvaard is. Zij hebben deze waarheid verduidelijkt en verklaard. Zij zijn hierbij dieper ingegaan op de ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 14-08-2021

Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 13-08-2021

Toen Christus, Gods Zoon, uit liefde tot ons wilde sterven, gaf Hij zijn leven in handen van zijn vijanden tot in de dood. En zo was Hij een gehoorzaam dienaar van zijn Vader en van heel de wereld. Hij gaf ook zijn eigen wil over aan de wil van zijn Vader, en daarmee bewerkte Hij de hoogste gerechtigheid en leerde Hij ons de gehele waarheid. En Hij verhief zijn geest in een ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 12-08-2021

Van de mens wordt gevraagd om vóór alles en met de meeste ernst te zoeken naar het rijk van God. Vóór alles moet hij ernaar streven dat het rijk van God tot hem kan komen en in zijn leven ruimte verkrijgen kan. Het moet zijn eerste zorg zijn dat alles geschiedt zoals God het wil - de grote God van wie is gezegd: zoals de hemel zich boven de aarde ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 11-08-2021

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 10-08-2021

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van ...

De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht

In het midden van vorige eeuw beleefden we een erg invloedrijke beweging die in haar visie op de mens kwaad en zonde had geschrapt: “de humanistische psychologie”. Het ontdekken en leven vanuit ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 09-08-2021

‘In de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman’ (Lc. 4, 27). Het is duidelijk dat dit heilswoord van de Heer een les voor ons is en een aansporing om ons vol ijver in te zetten voor onze aanbiddelijke God. Het leert ons namelijk dat iemand genezing ...

Preek op 08-08-2021, 19e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de zomervakantie van 1991 had ik eerst met zo’n dertig jongens een week misdienaarskamp. Twee dagen later gingen wij met twintig jongeren en vijf volwassenen per auto naar Rome. Op de laatste dag van de terugreis kon ik mijn ogen bijna ...

Een eucharistisch wonder in Polen (2014)

Geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie is het mooiste aspect van ons rooms-katholieke geloof, maar niet het gemakkelijkste. Daarom laat God af en toe een wonder gebeuren. We zijn in een eigenlijk heel gewone parochie in het plaatsje Legnica in Polen. In het jaar 2014 tijdens de eerste H. Mis van Kerstmis stond er ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 08-08-2021

Wij kunnen vaststellen dat de kracht van de genade groter is dan de werking van de natuur, zelfs als wij alleen nog maar de genadekracht in aanmerking nemen van de zegeningen, uitgesproken door de profeten. Als menselijke zegeningen reeds bij machte waren om de loop van de natuur te wijzigen, wat moeten wij dan niet zeggen van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 07-08-2021

Door het doopsel gewassen, begeeft de schare van pasgedoopten zich in rijke feesttooi naar het altaar van Christus en zegt: ‘Ik ga op naar het altaar van God, naar God die mijn jeugd verblijdt’ (Ps. 42 (41), 4 - Vulg.). Want als zij het kleed van de oude dwaling hebben afgelegd en verjongd zijn als een arend (vgl. Ps. 103 (102), 5), haasten zij zich ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 06-08-2021

Als was hij uit een ballingschap teruggekomen naar het beloofde land, zo kwam Mozes, de wetgever, bij zijn en onze Meester op de berg Tabor, de tafels van de wet in de hand. Als een slaaf stond hij in extase voor zijn Meester en hij zag goddelijke kracht in een mens. Hij was verrukt toen hij zag dat de hemelse voorafbeeldingen van Christus uit een ver verleden tot werkelijkheid ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 05-08-2021

Vroeger is u al gezegd dat gij niet enkel moet geloven wat gij met de ogen ziet. Anders zoudt misschien ook gij kunnen zeggen: is dit nu dat grote geheim dat ‘geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens zich kan voorstellen’ (1 Kor. 2, 9)? Ik zie water dat ik iedere dag heb gezien: moet dat mij reinigen, terwijl ik er zo dikwijls in ben ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 04-08-2021

Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 03-08-2021

Wat hebt gij gezien in de doopkerk? Water natuurlijk, maar dat niet alleen: ook de diakens die daar dienst verrichten en de bisschop die u ondervroeg en het sacrament toediende. De apostel Paulus heeft u in de eerste plaats geleerd uw oog te richten ‘niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; want wat wij zien gaat voorbij, maar de ...

Preek op 01-08-2021, 18e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, ontdekken wat de echte drijfveren in je leven zijn en ontdekken wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn is vaak een moeilijk proces. Onderscheid leren maken van wat belangrijk is en wat is overtollig. Het gaat over keuzes maken, van wat neem ik ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 02-08-2021

In de voorbereidingstijd hebben wij u dagelijks onderhouden over het zedelijk leven, toen uit de geschiedenis van de aartsvaders en uit de voorschriften van het boek der Spreuken werd voorgelezen. Door die vorming en dat onderricht moest gij eraan gewoon raken de paden van onze voorvaderen te betreden, hun reisweg te volgen en gehoor ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 01-08-2021

In het evangelie van Lucas lezen we: ‘Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om voor de Heer een welbereid volk te vormen’ (Lc. 1, 17). Dit volk is de vroegste kerkgemeenschap uit de joden. Om haar te roepen en voor te bereiden wordt deze Elia van ons, Johannes, gezonden die luid verkondigt: ‘Bekeert u, want het rijk ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 31-07-2021

Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 30-07-2021

‘Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren’ (Ps. 86 (85), 1). Dat is het gebed van Christus in de gedaante van een slaaf, maar jij, slaaf, bidt het in de gedaante van jouw Heer. ‘Aanhoor mijn gebed, Heer.’ Hij aanhoort je gebed, als je maar niet hooghartig bent. Hij gaat naar de nederigen toe, maar van de hoogmoedigen verwijdert Hij zich. Zelf heeft Hij de vernederde Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 29-07-2021

De woorden van Christus herinneren er ons aan dat de mens zich wel afslooft te midden van talrijke beslommeringen, maar dat hij toch op weg is naar het enig goede. Als pelgrims trekken wij steeds maar verder en hebben wij geen blijvende woonplaats; we zijn altijd onderweg, nog niet thuis in ons vaderland; we leven van verlangens, want ons hart kent nog niet de vreugde der vervulling. Maar laat ons toch niet moe worden, niet stilstaan, laat ons verder trekken ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 28-07-2021

‘Ik, de Heer, zal hun vergrijpen met de roede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal Ik mijn barmhartigheid niet ontnemen’ (Ps. 89 (88), 33.34). Aan wie ontneem Ik mijn barmhartigheid niet? Aan die David aan wie Ik deze belofte gegeven heb, die Ik met vreugde-olie gezalfd heb (vgl. Ps. 45 (44), 8) als geen ...

Nieuwsbrief van zuster Emmanuel van Medjugorje 11 juli 2021

 Hier de boodschap die de zienster Marija kreeg op 25 juni, voor de 40e verjaardag van de verschijningen: “Lieve kinderen, mijn hart is vol vreugde omdat ik al deze jaren uw liefde zie en jullie openheid voor mijn oproep. Vandaag roep ik jullie allen op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid want Satan is sterk en met zijn bedrog wil ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 27-07-2021

‘Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden; indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen; dan zal Ik hun vergrijpen met de roede straffen en met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal Ik mijn barmhartigheid niet ontnemen, aan wat Ik hem beloofd ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 26-07-2021

Omdat de Maagd en Moeder van God uit Anna geboren zou worden, durfde de natuur het kind van de genade niet vóór te zijn, maar Anna bleef onvruchtbaar, totdat de genade haar vrucht had voortgebracht. Haar eerstgeborene moest zij zijn, uit wie de Eerstgeborene van heel de schepping zou geboren worden, ‘in wie alles bestaat’ (Kol. 1, 17) ...

Preek op 25-07-2021, 17e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie horen wij over een mensenmenigte - het waren alleen al 5000 mannen - die Jezus volgt. Het zijn mensen uit de buurt van Tiberias. Het zijn ook mensen, die Hem van verre gevolgd zijn. Mensen, die misschien op doorreis waren, maar die onder de indruk ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 25-07-2021

Wil je het lichaam van Christus eren? Veracht Hem dan niet wanneer Hij naakt is. Eer Hem niet hier in zijn kostbare kleren, terwijl je Hem buiten, door kou en naaktheid gekweld, veronachtzaamt. Hij heeft gezegd: ‘Dit is mijn lichaam’ (Mt. 26, 26) en Hij heeft dit door zijn woord tot stand gebracht, maar Hij heeft ook gezegd: ‘Ik had honger en gij ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 24-07-2021

‘Gelukkig zij die wonen in uw huis’ (Ps. 84 (83), 5). Waarom zijn zij gelukkig? Wat zullen zij bezitten? Wat zullen ze doen? Allen die op aarde gelukkig geprezen worden, bezitten iets en doen iets. Iemand is gelukkig vanwege zijn vele goederen, een grote familie, veel goud en zilver. Omdat hij bezit heeft, wordt hij gelukkig geprezen. Gelukkig is hij: hij heeft ereplaatsen gekregen, het ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 23-07-2021

Koning Salomo wordt in vele opzichten beschouwd als voorafbeelding van de ware Koning. In vele opzichten, zeg ik, opzichten die door de heilige Schrift over hem worden aangehaald en die betrekking hebben op wat beter is. Er wordt van hem gezegd dat hij vreedzaam was en onmetelijke wijsheid bezat. Hij bouwde de tempel, regeerde over Israël en oordeelde zijn volk met ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 22-07-2021

Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Dezen kwamen en zagen en zij geloofden dat het zo was als de vrouw gezegd had. En over hen staat er vervolgens geschreven: ‘de leerlingen keerden naar huis terug’ (Joh. 20, 10). De evangelist voegt hieraan toe: ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 21-07-2021

‘Ik en mijn Vader zullen komen en verblijf bij hem nemen’ (Joh. 14, 23). Laat uw deur voor Hem openstaan; als Hij komt, open uw ziel, geef ruimte aan het innerlijk van uw geest, zodat Hij de rijkdom van de eenvoud, de schatten van de vrede, de lieflijkheid van de genade kan waarnemen. Verruim uw hart, snel de zon van het eeuwig licht ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-07-2021

Het is u bekend, geliefden, hoe groot en wonderlijk de liefde is en hoezeer haar volmaaktheid alle uitleg te boven gaat! Wie kan deze liefde bezitten dan alleen degene die door God hiervoor waardig is geacht? Laten wij Hem daarom bidden om van zijn barmhartigheid te verkrijgen dat wij mogen leven in de liefde, onberispelijk en ver van alle menselijke partijdigheid. Alle ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 19-07-2021

Er staat geschreven: ‘Sluit u aan bij de heiligen, want wie zich bij hen aansluiten, zullen heilig worden.’ En weer op een andere plaats wordt er gezegd: ‘Uit een schuldeloze zal uw schuldeloosheid blijken en uit een uitverkorene uw verhevenheid, en door een verdorvene zult Gij, Heer, verderf brengen’ (Ps. 18 (17), 26-27-LXX). Laten wij ons daarom voegen bij de ...

Preek op 18-07-2021, 16e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In veel Bijbelse verhalen wordt Jezus voorgesteld als een herder. Een herder die veel zorg heeft voor zijn schapen.  Die verdwaalt zijn zoekt Hij op, die gewond zijn verzorgt Hij.  Die zwak zijn neemt Hij op zijn schouders. U kent vast wel die plaatjes van een herder met ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 18-07-2021

Wat de eucharistie betreft: zo moet gij dankzeggen. Eerst over de beker: ‘Wij danken U, onze Vader, voor de heilige wijnstok van David, uw dienaar, waarvan Gij ons de kennis hebt gegeven door uw ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 17-07-2021

‘Ik erken dat ik misdreven heb’ (Ps. 51 (50), 5), zegt David. Als ik dit erken, dan moet Gij vergiffenis schenken, God. Wij proberen goed te leven, maar kunnen in geen geval beweren, ook al leven we deugdzaam, dat we zonder zonde zijn. Een leven verdient slechts lof als men om vergeving vraagt. Zij die zonder hoop zijn, kijken niet ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 16-07-2021

Als hier iemand slaaf is van de zonde, laat hij dan helemaal klaarstaan om door het geloof bevrijd en herboren te worden als kind van God. Enerzijds moet hij de ellendige slavernij van de zonden afleggen, anderzijds de gelukzalige slavernij van de Heer aannemen; zo moet hij het rijk der hemelen als erfdeel verdienen. Door de belijdenis van uw zonden moet ge ‘de oude mens ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 15-07-2021

De woorden die wij gezongen hebben, bevatten ons geloof dat wij de schapen zijn van God: want Hij is de Heer onze God die ons gemaakt heeft. Hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide, de schapen, door zijn hand geleid (vgl. Ps. 95 (94), 7). Menselijke herders of eigenaars van de kudden hebben de schapen die zij bezitten, niet zelf ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 14-07-2021

Zoals bij het springen de mens zichzelf met inspanning opwaarts wil werpen, hoger dan het lichaam wegens zijn natuurlijke zwaarte vermag, zo wil ook de Godminnende ziel door het beschouwen van ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 13-07-2021

De heer van de wijngaard ging naar de markt om arbeiders te werven. De markt is het beeld van de wereld waar alle dingen te koop zijn. De duivel heeft er zijn winkels en kramen; alle ijdelheid en wellust is daar te koop, als uw ziel maar de penning is waarmee ge betaalt. De koopwaar van de duivel ziet er van buiten mooi uit, maar is rot van ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 12-07-2021

Voor u die zo veelvuldig van hoofdpijn te lijden hebt, lijkt het mij het beste dat ge geestelijk blij zijt. Want droefheid, kleinmoedigheid en een gevoel van verlatenheid, wanneer die langdurig zijn, bewerken ...

Preek op 11-07-2021, 15e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, vooral de eerste lezing en het evangelie van deze Dag des Heren spreken aan de ene kant over roeping en aan de andere kant over zending. Roeping is komen en zending is weer gaan. Deze twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Wie door de Heer ...

Overweging in de tehuizen op 9/10-07-2021, 15e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In beide lezingen van vandaag wordt de mens op weg gestuurd. Wordt de mens gevraagd te doen wat God van hem vraagt. Vertrouwen, is een kernwoord in deze lezingen. In de eerste lezing gaat het over de profeet Amos. Hij wordt door de priester ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 11-07-2021

‘Eén ding geeft ons moed: het getuigenis van ons geweten’ (2 Kor. 1, 12). Er zijn mensen die lichtvaardig oordelen, die afbreken, kwaadspreken en mopperen; wat ze niet zien, zoeken ze te achterhalen en wat ze niet kunnen achterhalen, trachten ze zelfs rond te bazuinen. Wat rest ons tegenover zulke mensen dan alleen het getuigenis van ons geweten? Broeders en zusters, ook als wij aan ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 10-07-2021

De woorden die wij gezongen hebben, bevatten ons geloof dat wij de schapen zijn van God: want Hij is de Heer onze God die ons gemaakt heeft. Hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide, de schapen, door zijn hand geleid (vgl. Ps. 95 (94), 7). Menselijke herders of eigenaars van de kudden hebben de schapen die zij bezitten, niet zelf ...

Den Briel, Martelaren van Gorcum, 11 juli 2020 – homilie kardinaal Eijk bij de Nationale Bedevaart Brielle

Het begrip Geuzen is afgeleid van het Franse woord ‘gueux’, hetgeen ‘bedelaars’ betekent. In 1566 ontving Margaretha van Parma, de landvoogdes namens de Spaanse koning Filips II een smeekschrift van de Nederlandse adel. Volgens een tijdgenoot fluisterde een graaf ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 09-07-2021

Lichamelijke gezondheid is in het menselijk leven een goed. Niet alleen weten wat gezondheid is, maar ook gezond zijn, geeft een gevoel van gelukzaligheid. Indien iemand immers in allerlei toonaarden de lof bezingt van de gezondheid en toch voedsel tot zich neemt dat kwade lichaamssappen veroorzaakt en hem ziek maakt, wat voor nut heeft hij dan van die lof op de ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 08-07-2021

De belofte ‘zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien’ (Mt. 5, 8) is zo groot dat zij het hoogste geluk overstijgt. Wat kan iemand immers nog meer verlangen dan dit goed, omdat hij toch alles heeft in Hem die hij gezien heeft? ‘Zien’ betekent namelijk in het woordgebruik van de heilige Schrift hetzelfde als ‘bezitten’. Zo staat er bijvoorbeeld geschreven: ‘moogt gij ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 07-07-2021

Als je vanaf een hoge bergtop naar beneden kijkt op een uitgestrekte watervlakte, overkomt je waarschijnlijk hetzelfde als wat mij in mijn geest overkomen is, toen ik, uitgaande van de verheven uitspraak van de Heer - als van de top van een berg - neerkeek op de onverklaarbare diepte van zijn gedachten. Want vaak is er langs de kust een soort halve berg te zien, die aan ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 06-07-2021

Jonatan, een jongeman van de hoogste adel, gaf niet om zijn koninklijke afkomst en zijn voorbestemming tot de troon, toen hij vriendschap sloot met David. Ter wille van die vriendschap maakte hij een schamele dienaar tot de gelijke van zijn meester, en stelde hij de man die door zijn eigen vader Saul was verbannen, ter dood veroordeeld en vogelvrij verklaard, en die zich ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 05-07-2021

De onmetelijke schatten van uw heerlijkheid, o Heer, lagen bij U verborgen in de geheime bergplaats van uw hemel, totdat de lans van een soldaat de zijde opende van uw Zoon, onze Heer en Verlosser, op het kruis: want uit zijn wonde vloeiden toen de geheimen van onze verlossing. Nu mogen wij niet alleen met Tomas onze vinger of onze ...

Preek op 04-07-2021, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jezus kreeg het moeilijk als hij terugkeert in zijn vaderstad, na een tijd van optreden in verschillende dorpen. In die dorpen had Jezus, volgens Marcus, op veel begrip en sympathie mogen rekenen. Enthousiaste mensen en veel geloof in Jezus. Als ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 04-07-2021

De mysteries uit het Oude Testament die de zalige David betreffen, zijn gemakkelijk te kennen door hen die met geloof de heilige Schrift benaderen. Door zijn hymnen werd David een profeet; dit werd door zijn daden bekrachtigd. Wie verwondert zich niet over deze David, die reeds van kindsbeen af de mysteries van Christus in zijn hart droeg? Of wie verwondert zich niet over ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 03-07-2021

‘Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus kwam’ (Joh. 20, 24). Deze ene leerling was afwezig; bij zijn terugkeer hoorde Tomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer: Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten, Hij toonde zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 02-07-2021

De navolging van Christus, dat is: het godsdienstig leven op zijn behoorlijke diepte gebracht. Wij moeten Jezus Christus leren kennen. Hoe meer iemand verstand heeft, hoe dieper hij moet doordringen in die kennis die alle kennis te boven gaat. En omdat die kennis van Jezus Christus geput wordt uit de evangeliën en de levens van de ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 01-07-2021

Leiding geven is een zware last. Dat hebben wij willen aantonen, opdat wie er niet toe bekwaam is, zich niet vermetel met geestelijke leiding inlaat, want door zijn begeerte naar een hogere functie wordt hij een leidsman naar het verderf. Vandaar dan ook het vaderlijk verbod van de apostel Jakobus die zegt: ‘Broeders, laat niet zovelen onder u leiders zijn’ (Jak. 3, 1). De Middelaar ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 30-06-2021

‘Israël juiche zijn Schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten’ (Ps. 149, 2). De Zoon van God die ons heeft gemaakt, is één van ons geworden. En als onze koning regeert Hij ons, want als onze Schepper heeft Hij ons gemaakt. Hij is het toch door wie wij gemaakt zijn, Hij is het door wie wij worden geregeerd. En daarom zijn wij ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 29-06-2021

Deze dag is voor ons geheiligd door het martelaarschap van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Wij spreken hier niet over een paar onbekende martelaren. ‘Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid, en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld’ (Rom. 10, 18b). Deze martelaren hebben met eigen ogen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 28-06-2021

Gods luister is levenwekkend: daarom hebben zij die God zien, deel aan het leven. Hij die uit zichzelf ongrijpbaar, onomvatbaar en onzichtbaar is, heeft zich voor de mensen zichtbaar, grijpbaar en omvatbaar getoond met de bedoeling hen ten leven te wekken die Hem aanraken en zien. Want het is onmogelijk te bestaan zonder leven, en er is slechts leven door aan God deel te ...

Preek op 27-06-2021, 13e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het Evangelie zien we een paar prachtige voorbeelden, hoe mensen grenzeloos vertrouwen in Jezus hebben. Jaïrus, een overste in de  synagoge. Zijn naam betekent; Hij (God) zal tot leven wekken. Die Jaïrus is ten einde raad, misschien wel in ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 27-06-2021

‘De Heer richt de behoeftige op uit het stof, Hij verheft uit het vuil de geringe’ (1 Sam. 2, 8). God wekt Christus op uit de doden, opdat zijn lichaam geen bederf zal zien. Hij verheft Hem ten hemel. ‘Hij geeft Hem een plaats bij de aanzienlijken, een eervolle zetel wijst Hij Hem toe’ (1 Sam. 2, 8). De Heer heeft zelf dit vers verklaard, toen de ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 26-06-2021

Hieraan kan ieder zien of hij reeds naar de onderwereld gevoerd en er weer uitgehaald werd: als hij voor de wereld gestorven is en leeft voor de hemel. Want indien hij uitverkoren is, maakt hij vorderingen. Na het vers: ‘De Heer voert naar de onderwereld en Hij haalt er weer uit’ (1 Sam. 2, 6) wordt daarom met betrekking tot deze ware vooruitgang het volgende toegevoegd: 'De ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 25-06-2021

De sterkte van hen die met kracht omgord worden, wordt niet aan henzelf toegeschreven, maar aan de Heer door wie zij worden omgord. Daarom wordt aan het vers: ‘Zij die wankelden, zijn met kracht omgord’, terecht toegevoegd: ‘De Heer is het die doodt en doet leven’ (1 Sam. 2, 6). Bij deze woorden moet zeker ook gelet worden op de volgorde. Eerst wordt er gesproken ...

Preekje op 24-06-2021, hoogfeest van de Geboorte Johannes de Doper

Vandaag vieren wij het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. Eigenlijk vieren wij van alle heiligen alleen hun sterfdag, want dat is hun geboortedag voor de hemel. Alleen van Jezus vieren wij met Kerstmis zijn geboortedag en van Maria vieren wij de geboorte op 8 ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 24-06-2021

Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook moge zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben,’ zegt ...

Preekje op 23-06-2021, woensdag in week 12 door het jaar 1

De eerste lezing van vandaag gaat over de vader van ons geloof in de tijd dat hij nog Abram heette. Later kreeg hij de naam Abraham. Soms zien wij in de patriarchen van het Oude Testament een ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 23-06-2021

Hanna zegt: ‘Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden’ (1 Sam. 2, 1). Wie zijn dan wel de vijanden van haar, een uitverkoren ziel? Toch zeker de boze geesten. Wat betekent het dan voor haar om haar mond te openen tegen haar vijanden? Het betekent dat ze met de overvloed van genade die haar is geschonken, de mooie praatjes van de boze geesten als ondeugdelijk verklaart. ...

Preekje op 22-06-2021, dinsdag in week 12 door het jaar 1

Vandaag vieren we een ietwat onbekende heilige: Paulinus van Nola. Hij werd in 355 te Bordeaux geboren. Hij doorliep een ambtelijke loopbaan, huwde en werd vader van een zoon. Zijn verlangen naar een strenge levenswijze voerde hem tot het doopsel, waarna hij afstand deed van al zijn bezittingen en in 393 als monnik ging ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 22-06-2021

Hanna zegt: ‘Verrukt is mijn hart in de Heer’ (1 Sam. 2, 1). Maar eerst heeft ze gegeten en gedronken en daarna is ze verbitterd geweest, heeft ze luid geweend en heeft ze een gelofte gedaan. Want alleen die geest kan de almachtige God waardig prijzen, die door geestelijke strijd de hoogste vorm van liefde tot Hem heeft bereikt. Zo’n geest heeft door dagelijkse oefening geleerd ...

Preekje op 21-06-2021, maandag in week 12 door het jaar 1

Als mensen nauwelijks reizen, denken zij misschien, dat het maken van verre reizen spannend en avontuurlijk is. En dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar denken wij even aan die mensen, die voortdurend op reis zijn, ofwel zakelijk of vanwege familieverplichtingen. Op een gegeven moment kan het ook vervelend worden en kan het mensen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 21-06-2021

Hoogedele vrouwe, ik bid voor u om de eeuwige genade en vertroosting van de heilige Geest. Uw brief bereikt mij, terwijl ik nog leef in het dodenrijk hier op aarde. Nu moeten wij toch echter eindelijk ons op de hemel richten om in het land van de levenden de eeuwige God te prijzen. Ik hoopte onlangs dat ik deze weg al vóór dit tijdstip ...

Preek op 20-06-2021, 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen ...

Overweging op 18/19-06-2021 in de tehuizen, 12e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Zoals we hier bij elkaar zijn, kan ik me niet voorstellen, dat het in jullie en mijn leven niet een keer gestormd heeft. In ieders leven zijn er perioden waarin de kalmte, het overzicht van het bestaan, verdwenen lijkt. Ook zullen we, net als de ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 20-06-2021

Vindt u het verwonderlijk, geliefde broeders en zusters, dat het onze vader zo kort is? En dan heeft onze Meester ook nog alles wat wij kunnen bidden, in deze korte maar heilzame zinnen samengebracht! De profeet Jesaja heeft hierover al gesproken toen hij, vervuld van de heilige Geest, over de majesteit en de goedheid van God ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (17) 18-06-2021

Jozef stond terstond op en gehoor gevend aan de opdracht die hij had gekregen, nam hij in dit nachtelijk uur het Kind en Zijn Moeder en vluchtte naar Egypte. Hier overweeg ik de gehoorzaamheid van deze rechtvaardige en ik maak het voornemen hem na te volgen, want deze gehoorzaamheid bevat de vier stadia die naar de volmaaktheid van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 19-06-2021

De Heer heeft ons geleerd aan het slot van zijn gebed te zeggen: ‘Sta niet toe dat wij in bekoring geraken.’ Daaruit blijkt dat de boze alleen iets tegen ons vermag, wanneer God het toestaat. Omdat dus de vijand ons niet kan verleiden, tenzij hem daartoe de gelegenheid wordt gegeven, klampen wij ons in onze bekommernis alleen vast ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 8)

Pater Pio vertelde de volgende gebeurtenis aan zijn medebroeder pater Anastasio. "Op een avond was ik in het koor aan het bidden, ik was alleen. Opeens hoorde ik het geruis van een habijt en ik zag vlakbij het altaar een jonge monnik staan. Hij was de kroonluchters aan het stoffen en de bloemen opnieuw aan het rangschikken. Ik dacht dat het pater Leon was, die het altaar aan het klaarmaken was, en omdat ...

Preekje op 18-06-2021, vrijdag in week 11 door het jaar 1

Soms hebben wij, mensen, de neiging om te klagen. Nu, dan moeten wij maar eens luisteren naar wat de apostel Paulus omwille van het evangelie heeft moeten verduren. Maar hij heeft het willen ondergaan uit liefde voor Jezus en de mensen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 18-06-2021

God heeft aan de bede om vergeving de zin toegevoegd: ‘Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’; deze zin bevat zowel een voorwaarde als een belofte. Wij weten dat wij geen vergeving ontvangen, indien wij geen vergeving schenken aan hen die tegen ons gezondigd hebben. Bovendien heeft God gezegd: ‘De maat die gij ...

Preekje op 17-06-2021, donderdag in week 11 door het jaar 1

Een vrouw zei ooit tegen haar biechtvader, dat zij niet zo tevreden was over haar gebed. Het voelde alsof zij niet echt contact had met God. Waarop haar biechtvader haar het advies gaf om tijdens het bidden wat minder te praten, maar om meer doelgericht te bidden. De moeite nemen om met minder woorden te bidden zal voor ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 17-06-2021

Het gebed gaat voort met: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Het woord brood kan zowel letterlijk als geestelijk worden verstaan. De hemel gebruikt het in beide betekenissen tot ons heil. Het geestelijk brood, het brood des levens, is Christus en komt niet allen toe, maar alleen ons. Zoals wij ‘Onze Vader’ zeggen, omdat God de ...

Preekje op 16-06-2021, woensdag in week 11 door het jaar 1

De apostel Paulus is bezig om geld in te zamelen voor de armen van de kerken die hij in Jeruzalem had gesticht en hij wil uiteraard het liefste dat de christenen van Korinte gul geven. Hij verzekert hen ervan, dat zij zich geen zorgen hoeven te maken, dat ze zelf geld te kort zullen komen: God zal hen zeker in vrijgevigheid overtreffen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 16-06-2021

De tweede bede is: ‘Uw rijk kome.’ We vragen hierin dat Gods rijk werkelijkheid wordt. Maar moeten we dan denken dat zijn koningschap zal beginnen? God heeft toch altijd geheerst en zijn rijk zal toch nooit eindigen! Welnu, wij vragen dat het rijk dat God ons beloofd heeft en dat Christus met zijn bloed en zijn lijden heeft verworven ...

Preekje op 15-06-2021, dinsdag in week11 door het jaar 1

In het evangelie horen wij de dringende oproep van Jezus Christus om onze vijanden te beminnen en om te bidden voor wie ons vervolgen. Dat zijn toch wel zijn meest uitdagende woorden. Soms is het al moeilijk om van onze naasten te houden. Dus hoe kunnen we dan onze vijanden liefhebben en bidden voor onze vervolgers!? Hoe ...

Vaticaan: Liever begraven dan cremeren

De katholieke Kerk geeft opnieuw nadrukkelijk voorkeur voor begraven boven cremeren. Dat blijkt uit de instructie Ad resurgendum cum Christo (Verrijzen met Christus) die de Congregatie voor de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 15-06-2021

Hoe goed is de Heer, hoe mild en genadig! Hij wil dat wij, wanneer wij bidden voor Gods aangezicht, Hem Vader noemen en dat, zoals Christus de Zoon van God is, wij kinderen van God heten. Die Naam zou niemand van ons in zijn gebed durven uitspreken, indien Hij ons dat niet zelf had toegestaan. Wij moeten daarom goed beseffen ...

Preekje op 14-06-2021, heilige Lidwina van Schiedam

Lidwina werd in 1380 te Schiedam geboren. Ten gevolge van een noodlottige val op het ijs brak zij haar heup en was gedurende 38 jaar bedlegerig. Te midden van haar vreselijk lijden was zij een ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 14-06-2021

De Leraar van de vrede en Heer van de eendracht wil niet dat ieder alleen voor zichzelf bidt. In ons gebed zeggen wij niet: ‘Mijn Vader die in de hemel zijt’, evenmin: ‘Geef mij heden mijn dagelijks brood’. Niemand vraagt dat alleen hem zijn schuld wordt vergeven of dat alleen hij niet in bekoring wordt gebracht en voor het kwaad ...

Preek op 13-06-2021, de 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij hoorden zojuist in het evangelie twee parabels van Jezus over het Rijk Gods. De eerste gaat over een man, die zijn land heeft bezaaid en verder maar moet wachten op het resultaat. De tweede gaat over het allerkleinste zaadje, het mosterdzaadje ...

Overweging op 11/12-06-2021 in de tehuizen, 11e zondag door het jaar B, Johan Gierlings

De benedictijner monniken zeggen dat als je ergens thuis wil zijn dat je dan elke dag even met je handen in de aarde mag wroeten, dat helpt. In contact zijn met de grond waarop je staat, en voelen hoe de aarde door je handen glijdt en aan je handen blijft kleven, dat geeft een ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 13-06-2021

Wanneer wij bidden, staan we voor Gods aangezicht. Daarom moeten we proberen rustig en eerbiedig te spreken en ook in onze houding God te behagen. Wie het aan ontzag ontbreekt, bidt druk en luid; wie eerbied heeft, kalm en bescheiden. De Heer heeft ons geleerd te bidden op afgezonderde en verborgen plaatsen, in onze ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 12-06-2021

Maria overwoog bij zichzelf alles wat zij door te lezen, te luisteren en te zien vernomen had. Zo nam zij toe in geloof, groeide in verdiensten, werd verlicht door wijsheid en brandde steeds meer door het vuur van de liefde. Telkens als zij de openbaring van de hemelse geheimen ...

Preekje op 11-06-2021, heilige Hart van Jezus

Wij vieren vandaag het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. Alle mensen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan, nodigt Hij uit om tot zijn heilig Hart te naderen. En Hij spreekt over de kinderen, want dat zijn van die wezentjes, die vanzelf de weg naar de goede bron weten te vinden ...

Vrijdag 11-06-2021 09.00 uur: H. Mis t.e.v. het H. Hart van Jezus

Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van Christus. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht ...

Preekje op 10-06-2021, donderdag in week 10 door het jaar 1

Als het gezicht van een persoon gesluierd is, is een zeer belangrijk deel ervan verborgen, het deel dat hun gedachten of emoties kan verhullen. Als de apostel Paulus spreekt over het feit, dat de harten van de oude Israëlieten gesluierd zijn, wil hij daarmee zeggen, dat zij God niet volledig konden waarnemen. Iets belette hen om ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 3)

De spontane gebeden van St. Veronica riepen vaak op een originele manier de Wonden van Christus op, hen vragend om ‘stemmen’ te zijn: “Mijn God, ik vraag u om zielen. Laat deze Uw Wonden stemmen voor mij zijn en zeg met mij: O zielen verlost door het Bloed van ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 10-06-2021

Jericho werd omsingeld; het moest veroverd worden. Maar hoe wordt Jericho veroverd? Er wordt tegen haar geen zwaard getrokken, geen stormram tegen haar gericht, geen pijlen geschoten; slechts de bazuinen van de priesters worden gestoken en de muren van Jericho storten in. Jericho wordt in de Schrift dikwijls gebruikt als beeld ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 7)

Zr. Em.: - Maria, bestaan er verschillende niveaus in het Vagevuur? M.S.: - Ja, er bestaan verschillende niveaus van lijden, en tussen deze niveaus kunnen grote verschillen zitten. Iedere ziel kent een eigen mate van lijden. Zr. Em.: - Weten de zielen in het Vagevuur wat er met de wereld gaat gebeuren? M.S.: - Ze weten niet alles, maar ze weten wel veel. Zr. Em.: - Zeggen de zielen in het Vagevuur u wel eens wat ...

Het laatste nieuws uit Canada van Renske de Greeuw

De afgelopen maanden ben ik veel in klas zes geweest, en daar heb ik God zien werken. Hier in Canada is het heel normaal om internationale studenten te hebben in scholen. In St. John Brebeuf ...

Alpha-Cursus – R.K. Parochie van de H. Dionysius – Heerhugowaard

Ontmoeten, vragen, ontdekken - dat is Alpha! Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Alpha is voor iedereen! Vragen over het leven of het christelijk geloof? Kom naar Alpha, waar alle ruimte is om het gesprek aan te gaan, vragen en ideeën te delen ...

Preekje op 09-06-2021, woensdag in week 10 door het jaar 1

Er zijn mensen die denken, dat toen Jezus op de aarde kwam om ons te verlossen, Hij ook een groot gum bij zich had en eenvoudigweg de Tien Geboden van God heeft weggevaagd, uitgegumd. Ik heb het weleens meegemaakt, nota bene hier in Heerhugowaard, dat iemand tegen mij zei – en toen hadden we het inderdaad over de Tien ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (16) 10-06-2021

Toen Herodes door de drie Wijzen op de hoogte was gebracht dat de koning der Joden zojuist geboren was, gaf deze barbaarse heerser opdracht alle kinderen in de omgeving van Betlehem te doden. Daar God voor het ogenblik zijn Zoon van de dood wilde vrijwaren, zond ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 09-06-2021

In de Jordaan was de verbondsark voor het volk van God een gids. De priesters en de levieten stonden stil; het water beteugelde zijn loop om als het ware eer te bewijzen aan de dienaren van God en het bedwong zijn bovenloop om het volk van God ongeschonden door te laten. Verwondert u er niet over dat wat bij een vroeger volk gebeurd is ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (2)

De eerste christenen hadden een levendige devotie voor de heilige Maagd Maria. Bewijs hiervoor treffen wij aan in hun literatuur en kunst die behouden is gebleven, en natuurlijk in het Nieuwe Testament, dat hun basisdocument was. Alhoewel de Mariologie uit de eerste drie eeuwen in een primitief ontwikkelingsstadium verkeerde ...

Preekje op 08-06-2021, dinsdag in week 10 door het jaar 1

Er is niets ongewoons aan het in huis hebben van een potje zout. Waarschijnlijk hebben we zelfs een groot pak of een grote bus waarmee we het kleine zoutvaatje kunnen aanvullen. We hebben ook altijd wel een voorraadje gloeilampen in huis. Heel gewoon, maar lampen zijn onmisbaar. Zout geeft smaak aan ons voedsel en kan ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 08-06-2021

De vreugde van de wereld en alle koninkrijken van deze aarde kunnen mij niet helpen. Voor mij is het beter te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de uiteinden der aarde. Hem zoek ik die voor ons gestorven is, naar Hem verlang ik die voor ons is opgestaan. Mijn geboorte is nabij. Vergeeft mij, broeders en zusters. Belet mij niet te ...

Preekje op 07-06-2021, maandag in week 10 door het jaar 1

Wij zullen het allemaal weleens hebben meegemaakt, dat een kind was gevallen en dat bijvoorbeeld zijn knie behoorlijk bloedde en pijn deed. De tranen kwamen onmiddellijk in overvloed, samen met kreten van pijn en misschien vooral van schrik. Het gebeurt weleens, dat een kind op de grond blijft liggen huilen totdat vader of moeder het kind ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 07-06-2021

Nooit zijt gij op iemand afgunstig geweest; gij zijt een leermeester geweest voor anderen. Maar ik wil dat wat gij leert en voorschrijft, van kracht blijft. Bidt voor mij slechts om uitwendige en innerlijke kracht om niet alleen te spreken, maar om werkelijk te willen wat ik zeg. Dan draag ik niet alleen de naam van christen, maar blijk ik het ook te ...

Preek op 06-06-2021, Sacramentsdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  In mijn jeugd was Sacramentsdag een dag van processies in en buiten de kerk. De gouden monstrans werd in processie rondgedragen, Christus voelbaar in ons midden, geborgen in het mysterie van het geloof. Je zou bijna zeggen; dat waren nog eens tijden. Tegenwoordig lopen we niet meer zo rond met ons geloof ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 06-06-2021

Gij zijt mijn getuige, God, dat niets mij kan vertroosten en geen schepsel mij rust kan geven, dan Gij alleen, mijn God, die ik eeuwig verlang te aanschouwen. Dat is echter nog niet mogelijk, zolang ik in dit sterfelijk leven blijf vertoeven. Daarom is het goed dat ik mij toeleg op het oefenen van veel geduld en dat ik mij in al mijn verlangens aan U onderwerp. Want ook uw heiligen, ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (1)

Een aantal maanden voor haar dood, bracht de heilige Theresia van Lisieux haar droom tot vervulling om alles, wat zij dacht over de heilige Maagd Maria, in poëzie uit te drukken. Zij gaf haar vijf en twintig coupletten lange gedicht de titel "Waarom ik van u houd, O Maria". Zij had het verlangen om de waarheid over Maria te vertellen ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 05-06-2021

De kerk vaart als een groot schip over de wereldzee. Zij wordt in dit leven gebeukt door allerlei golven van beproevingen. Wij mogen haar daarom niet verlaten, maar moeten haar leiden. Als voorbeeld hiervoor hebben wij de vaders uit het verleden: Clemens, Cornelius en vele anderen te Rome, Cyprianus te Carthago, Athanasius te Alexandrië, die allen onder een heidens bewind ...

Preekje op 04-06-2021, vrijdag in week 9 door het jaar 1

Lieve mensen, hebben wij ooit weleens ergens diep adem gehaald en vervolgens gezegd: "Wow, dit is echt goede zuurstof!" Waarschijnlijk niet. We besteden meestal weinig of geen aandacht aan dingen, die ons heel bekend zijn, hoe belangrijk ze ook voor ons leven zijn. Soms gebeurt dit ook in het geestelijke leven. In de evangelielezing van ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 04-06-2021

Bij de dood van onze dierbaren betonen wij vaak een soort opstandigheid, die haar rechtvaardiging schijnt te vinden in onze smart, maar toch is die vorm van ongeduld niet gewettigd. Wij moeten ons immers in de eerste plaats richten naar de vermaning van de apostel Paulus die zegt: ‘Over het lot van hen die ontslapen zijn ...

Preekje op 03-06-2021, donderdag in week 9 door het jaar 1

Er zijn geleerden, die ons vertellen, dat de Joodse Wet van Mozes maar liefst 613 verschillende geboden bevat. Het is dus geen wonder, dat de Schriftgeleerde in het evangelie van vandaag aan Jezus vraagt welk van al die geboden het belangrijkste is. Er zijn Joodse leiders, die ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 6)

Er bestaat nog een krachtig middel om de zielen in het Vagevuur te helpen, namelijk ons lijden. Door ons lijden aan te bieden en op te dragen, kunnen we de zielen in het Vagevuur bevrijden. Dit kan zowel met het lijden dat wij onszelf opleggen zoals boete, vasten en verstervingen, als met het onvrijwillige lijden, dat ons overkomt, zoals onze ziekten en ons verdriet wanneer we rouwen ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 03-06-2021

Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Lwanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn, een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij, die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben ...

Versoepeling coronamaatregelen Vanaf zaterdag 5 juni

Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De ...

Preekje op 02-06-2021, woensdag in week 9 door het jaar 1

Soms kunnen wij in omstandigheden komen te verkeren waardoor onze grenzen verlegd worden. Het leven kan op rolletjes lopen en opeens worden wij geslagen door een ernstige ziekte of wij krijgen een groot ongeluk. Van de ene dag op de andere kan ons leven helemaal veranderen en heel zwaar worden. Mensen gaan zich ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 02-06-2021

De deugd van vredelievendheid die God hoogst aangenaam is, moeten we aanleren. Want als een mens van nature geneigd is tot ongeduld, zal hij dan zijn naaste ook maar eenmaal vergeven, zonder te spreken van de ‘zevenmaal’ of de ‘zeventigmaal zevenmaal’ van het evangelie (vgl. Mt. 18, 22)? Wie zal er, als hij met zijn tegenstander ...

Aartsbisschop Parijs betreurt aanval op katholieken tijdens processie

Aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs betreurt de aanval op katholieken die zondag deelnamen aan een processie ter herdenking van de negentiende-eeuwse martelaren van de Parijse Commune. Hij betreurde de “woede, minachting en het geweld” gericht tegen de ...

Preekje op 01-06-2021, dinsdag in week 9 door het jaar 1

Enkele Farizeeën en Herodianen stellen Jezus een vraag waarop geen goed antwoord bestaat. Óf Hij zou een godslastering uitspreken óf Hij zou verraderstaal spreken. Voor de Joodse leiders, die een complot tegen Jezus beraamden, was deze of-of-vraag waterdicht. Óf je leefde overeenkomstig de wet óf je deed het niet. Of je was vóór de keizer ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (15) 31-05-2021

Ga in uw geest het huisje van Maria binnen. Maria, de zeer reine Maagd, het levend voorbeeld voor alle andere maagden. Zie de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 01-06-2021

In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren. De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen zij voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen Justinus: ‘Onderwerp u aan de ...

Preekje op 31-05-2021, Bezoek van Maria aan Elisabeth

Toen Maria, bij de aankondiging van Christus´ menswording, van de engel vernam dat haar nicht een zoon had ontvangen en in haar zesde maand was, ging zij met spoed op weg naar Elisabeth en bleef ongeveer drie maanden bij haar. Dit alles herdenken wij niet alleen, als voorspel op de geboorte van Jezus, in de week vóór Kerstmis. Maar wij vieren het ook op feestelijke wijze binnen ...

31-05-2021, maandag, Maria Visitatie/Bezoek

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken. Op de laatste dag van de Mariamaand gedenkt de Kerk het bezoek dat de heilige Maagd Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Het is de evangelist Lucas die ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 31-05-2021

‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder’ (Lc. 1, 46-47). Met deze woorden prijst Maria de gaven die haar in het bijzonder geschonken zijn. Maar zij noemt verder ook alle weldaden op waarmee God tot in eeuwigheid voor het menselijk geslacht blijft zorgen. Ons hart prijst hoog de Heer, als wij onze ...

Preek op 30-05-2021, Zondag Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, over het mysterie van de heilige Drie-eenheid hebben beroemde theologen dikke boeken geschreven. Heel goed, maar vandaag laten we die even in de kast staan. Wij, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, willen stilstaan bij de vraag wat de drie-ene God in ons dagelijkse leven kan betekenen ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 30-05-2021

O mijn God, Drieëenheid die ik aanbid, help mij mijzelf totaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, in eenheid van hart en vrede, gevestigd in uw eeuwig nu. Moge niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van U, o mijn onveranderlijke God! Elke minuut voere mij verder binnen in de diepte van uw mysterie. Breng mij tot rust en ...

Overlevende van Auschwitz ontmoet paus: ‘Hij heeft me met de wereld verzoend’

Lidia Maksymowicz was pas 3 jaar oud toen op haar arm het nummer ‘70072’ werd getatoeëerd. De katholieke Wit-Russische werd daarmee in concentratiekamp Auschwitz gebrandmerkt als gevangene. De ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 29-05-2021

Voor de beoefening van het geduld hoeven wij ons niet te spiegelen aan het menselijk vertoon van gelijkmoedigheid, dat als een voorbeeld wordt voorgehouden. Wij moeten ons beroepen op de goddelijke beschikking van een levende, hemelse leer, die in God zelf het voorbeeld aanwijst van alle geduld. God immers strooit de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (14) 28-05-2021

De geheimen van Sint-Jozef treden aan het licht gedurende Jezus’ kinderjaren en stijgen op ten hemel als een wolk van wierook. De heilige Jozef hoort helemaal thuis in deze periode van Jezus’ leven. Daarbuiten weten we niets van hem. Het lijkt alsof God hem ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 28-05-2021

We moeten bidden met geloof, hoop en liefde. Bovendien moeten we bidden met het verlangen om goed en heilig te leven en daarbij ook verlangen ons goed te gedragen en waardevolle deugden tot ontwikkeling te brengen. Bidden is de eerste en belangrijkste uiting van ons geloof, de eerste en belangrijkste beoefening van de deugd van geloof. Als we immers geloven in ...

Preekje op 27-05-2021, Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Broeders en zusters, vandaag vieren wij Jezus Christus als de eeuwige Hogepriester. Hij is door God, zijn Vader én onze Vader, hoog verheven, maar dat betekent niet, dat Hij ook ver boven ons staat. Integendeel, Hij is heel dicht bij ons. Strakjes horen wij weer die overbekende woorden: “Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed.” In de gedaante van brood en wijn is Hij niet alleen bij ons, maar zelfs in ons, Hij is ons ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 27-05-2021

Zoals wij het beeld van de aardse mens ooit hebben gedragen, zo moeten wij ook het beeld van de ‘mens uit de hemel’ in ons dragen. Want ‘de eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel’ (1 Kor. 15, 49). Als wij daarnaar handelen, geliefde broeders en zusters, zullen wij in de toekomst niet sterven, ook niet als ons ...

Preekje op 26-05-2021, woensdag in week 8 door het jaar 1

Wij hebben waarschijnlijk allemaal weleens sprookjes gelezen over mensen, drie wensen mochten doen en dat zij die verspilden aan onbelangrijke zaken. De apostelen Jakobus en Johannes hebben ook geen slimme wens. Maar God heeft dit toegelaten, opdat wij ervan zouden kunnen leren. Zij wensen, dat Jezus voor hen doet wat ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 26-05-2021

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Preekje op 25-05-2021, dinsdag in week 8 door het jaar 1

Vandaag zegt Petrus tegen Jezus, dat zij, de apostelen, alles hebben prijsgegeven om Jezus te kunnen volgen. Als je dat voor iemand overhebt, schept dat natuurlijk een bijzondere band. Ook in ons leven is er waarschijnlijk nog wel het nodige dat wij prijs kunnen geven. Wij staan misschien in gedachte veel stil bij leuke of ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 25-05-2021

‘Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Joh. 6, 40). Wie spreekt deze woorden uit? Hij die door zijn dood vele lichamen van gestorvenen deed opstaan. Als we Gods woord niet geloven, mogen we toch wel zijn voorbeeld geloven! We mogen toch ...

Preek op 24-05-2021, Maria, Moeder van de Kerk

Maria is de Moeder van de Kerk. Onze moeder is iemand die voor ons zorgt. Als er eens een keer wat is tussen de kinderen zorgt zij ervoor dat het weer goed komt, dat de kinderen bij elkaar blijven. We zeggen wel: moeder is de spil van het gezin. Zij is altijd aanwezig, geeft aan haar kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 24-05-2021

Omwille van de diepste redenen, waarom Maria en de Kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige Maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot Moeder van de Kerk. Dat betekent: zij is de Moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders, die haar de zeer liefdevolle Moeder noemen. Wij ...

Preek op 23-05-2021, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Overweging op 21/22-05-2021 in de tehuizen, Pinksteren, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, tien dagen geleden hebben we de  Hemelvaart van Jezus gevierd. Wij christenen herdenken dan, dat Jezus in de Hemel werd opgenomen, 40 dagen nadat Hij opstond uit de dood. Met Hemelvaart verliet Hij onze aarde, maar beloofde zijn leerlingen dat ...

Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 23-05-2021

Allen die in de Heer Jezus geloofden, bezaten de heilige Geest die hun was geschonken. Ook hadden de apostelen de macht om zonden te vergeven reeds ontvangen, toen de verrezen Heer over hen had geblazen en gezegd: ‘Ontvangt de heilige Geest. Van wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven, en van wie gij de zonden niet ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 22-05-2021

Mijn God, heilige Geest, ik erken U als de gever van die grote gave die alleen bij machte is ons te redden: de goddelijke liefde. De mens is van nature blind en ongevoelig voor alle geestelijke zaken. Hoe kan hij dan de hemel bereiken? Dat is mogelijk door de vlam van uw genade ...

Preekje op 21-05-2021, vrijdag na de 7e zondag van Pasen

De wegen van God zijn niet alleen wonderbaar, maar soms voor ons, mensen, ook een beetje mysterieus. Waarom moet eerst dit of dat gebeuren voordat er iets goeds gebeurt? Waarom moet het soms ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 2)

Het eerste grote mystieke geschenk dat Jezus deze slachtofferziel geeft, is Zijn doornenkroon. Dit vond plaats op 4 april 1681. Dit is haar verslag: “Ik herinner me dat ik sinds het begin, toen ik religieuze werd, altijd de Heer vroeg om me wat lijden van Zijn Passie te laten ...

Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren Zaterdag 22 mei – 9.00 uur – Live gestreamd

Op zater­dag 22 mei 2021 wordt weer een inter­na­tio­nale gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den. Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal de gebeds­dag live gestreamd wor­den vanuit de Genade­ka­pel in Am­ster­dam. Het is helaas niet moge­lijk een ...

Paus Franciscus: Bidden is moeilijk, maar blijf volharden

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De volgorde van de Catechismus volgend, richten we ons in deze catechese op de geleefde ervaring van het gebed. Ik probeer een aantal veel voorkomende ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 21-05-2021

De Geest is de voltooiing, niet alleen van de heilige Drieëenheid maar ook van het goddelijk heilsplan. De vrucht van dit geweldige mysterie is de kerk: de Vader heeft haar uitverkoren en de Zoon heeft haar ...

Preekje op 20-05-2021, donderdag na de 7e zondag van Pasen

Herinneren wij ons, dat wij weleens een cadeau hebben gekregen en dat wij er van tevoren echt naar uitkeken? Misschien waren wij blij zowel met het cadeau als met de gever. Wel, wij zijn het geschenk van God aan Jezus. En Hij heeft ons met blijdschap ontvangen en voelt een grote genegenheid voor ons. Wij hebben bij Hem een ereplaats als ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 20-05-2021

De heilige Geest wordt door Jezus ‘de Helper’ genoemd, dat is: de voorspreker en de trooster. Hij is de voorspreker van al wie geloven. Hij is de verdediger en beschermer van wie op Hem hopen, want ...

Preekje op 19-05-2021, woensdag na de 7e zondag van Pasen

Paulus staat op het punt te vertrekken uit de stad Efeze. En uit liefde en bezorgdheid geeft hij de oversten nog een laatste waarschuwing mee: er zullen na mijn vertrek grimmige wolven bij u ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 19-05-2021

In het toekomstige leven zal de heilige Geest aan de rechtvaardigen de volmaakte vrede schenken. Maar ook in het tegenwoordige leven schenkt Hij hun een ruime maat van vrede, door in hun hart het ...

Preekje op 18-05-2021, dinsdag na de 7e zondag van Pasen

Je zou het een hartverscheurend afscheid kunnen noemen, de woorden die Paulus vandaag uitspreekt. Hij gaat ‘s op weg naar Jeruzalem, zonder dat hij precies weet wat hem daar zal overkomen. Maar de heilige Geest heeft hem wel verzekerd dat van stad tot stad ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 18-05-2021

De heilige Paulus getuigt dat we lichamelijk één worden met Christus door deel te nemen aan zijn heilig lichaam. Hij schrijft immers: ‘Nooit is er onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en ...

Preekje op 17-05-2021, maandag na de 7e zondag van Pasen

Vandaag een opmerking van Jezus, die voor zijn toehoorders een grote schok betekende. Ze dachten, dat ze alles begrepen, dat zij voldoende in het geloof waren gevorderd. Maar Jezus stelt daar vraagtekens bij en zegt, dat er een tijd komt, dat ze allen verstrooid zullen worden en Hem alleen zullen laten. Maar tegelijkertijd troost ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 17-05-2021

‘Vuur ben Ik komen brengen’ (Lc. 12, 49). Mocht dat zoete, allesverslindende vuur van Jezus’ hart het onze winnen, het doen gloeien, het verteren! Mocht die goddelijke vlam al onze daden en gebeden in het licht en in de gloed van de liefde stellen! Mocht ‘liefde’ de naam en de kracht zijn van alles wat we verzinnen en beginnen! De liefde zij mijn ‘nieuwe naam’, en ook de uwe. ...

Preek op 16-05-2021, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Jezus bidt in het evangelie van vandaag dat wij, de vrienden van wie Hij houdt, beseffen dat wij, mensen, óók samenhoren. De wijsheid en de liefde en de kracht van God is ook niet een kwestie van óf de Vader óf de Zoon óf de heilige Geest, nee, zij houden van elkaar en samen ...

Overweging in de tehuizen op 14/15-05-2021, 7e zondag van Pasen, Johan Gierlings

‘IJken’ aan de apostelen en leerlingen. Op wie lijkt u het meest? Misschien bent u als Petrus impulsief, of ongelovig als Thomas, of zonder bedrog als Natanaël, of een ‘ijveraar’ zoals Simon de Zeloot, misschien bent u iemand met een opvliegend karakter zoals ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 16-05-2021

‘Dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van Jezus Christus, zijn Zoon, en elkaar liefhebben’ (1 Joh. 3, 23). Wie tegen dit gebod misdoet, begaat een zonde die niet aanwezig kan zijn bij een kind van God. Wij moeten elkaar dus beminnen ‘zoals Hij ons bevolen heeft’ (1 Joh. 3, 23). ‘En wie zijn gebod onderhoudt - merk op dat niets ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 15-05-2021

‘Wij hebben de liefde leren kennen’ (1 Joh. 3, 16). Johannes spreekt hier van het toppunt van liefde, de volkomen liefde waarover wij het reeds gehad hebben. ‘Daardoor hebben wij de liefde leren kennen’: door het feit dat Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. ‘Ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders’ (1 Joh. 3, 16). Daar ...

Paus: ‘Bidden is niet gemakkelijk’

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Ik ben blij dat ik deze ontmoeting weer met publiek erbij mag doen, want ik zal jullie één ding zeggen: het is niet leuk om in het niets te praten, tegen een ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 3)

Zr. Em.: - Maria, kunt u ons zeggen wat het meest doeltreffende middel is om de zielen in het Vagevuur te bevrijden? M.S.: - Dat is de Mis. Het is de Mis, omdat Jezus Zich daar totaal offert, puur uit liefde voor ons. De Mis is het offer van Christus zelf, door Christus opgedragen aan God de Vader. Het is het mooiste offer. De priester vertegenwoordigt God, maar het is God zelf die Zich offert en zichzelf geeft tot in de dood ...

Preekje op 14-05-2021, vrijdag na de 6e zondag van Pasen

Over Mattias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 14-05-2021

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont hij ...

Preek op 13-05-2021, Hemelvaart van de Heer, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag vieren wij dus de Hemelvaart van de Heer. Dat woord 'hemelvaart' kan tot een misverstand leiden. Mensen zouden kunnen denken, dat Jezus is opgestegen naar de hemel – en dat is natuurlijk ook zo – en dat Hij daarom weg is van de aarde ...

Hemelvaart: een ‘moeilijk’ feest? – door Kevin Perrotta

Jezus die opstijgt ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader… Het lijkt ver weg van wat de menselijke geest kan bevatten, zelfs door geloof. Hoe kunnen we het feest van Hemelvaart beter begrijpen? Ik kan slechts voor mezelf spreken, maar persoonlijk heb ik Hemelvaart altijd een moeilijk feest gevonden om te begrijpen ...

Donderdag 13-05-2021 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 13-05-2021

Heden, veelgeliefden, besluiten wij de veertig dagen die volgen op de heilige en glorievolle verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. In drie dagen is de ware tempel die door goddeloze vijanden verwoest was, door goddelijke macht weer opgebouwd. Sindsdien zijn er veertig dagen verstreken krachtens Gods beschikking, bestemd tot onze ...

Preekje op 12-05-2021, woensdag na de 6e zondag van Pasen

Wij geloven in de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Geest. Al wat van de Vader is, is van de Zoon, en al wat van de Zoon is, is van de Geest. En uiteindelijk wordt alles wat de Geest heeft aan de leerlingen meegedeeld. De Zoon verheerlijkt de Vader, de Geest verheerlijkt de Zoon. Zo is er in de verhouding tussen Vader ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 12-05-2021

De Heer heeft de opdracht gegeven om te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, dat wil zeggen: in de belijdenis van de Schepper en van de Eniggeborene en van de Gave. Er is één Schepper van het al, want, zo zegt de heilige Paulus, er is ‘één God, de Vader, uit wie het al voortkomt’. Er is één Eniggeborene, onze Heer Jezus Christus, ‘door wie het ...

Preekje op 11-05-2021, dinsdag na de 6e zondag van Pasen

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Die vraag zullen wij een gevangenisbewaarder vandaag horen stellen aan Paulus en Silas. Zij zaten in de gevangenis, omdat zij gepreekt hadden en wonderen verricht in Naam van Jezus. In plaats van dat zij in de gevangenis zaten te mopperen en zichzelf beklaagden - wat wij misschien zouden ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 11-05-2021

Hoe kan men God beminnen, als men de wereld bemint? God zorgt ervoor dat de liefde in ons woont. Er zijn twee soorten liefde: een liefde tot de wereld en een liefde tot God. Waar de liefde tot de wereld woont, is geen toegang meer voor de liefde tot God. De liefde voor de wereld moet wijken, wanneer de liefde tot God in iemand wil wonen. Men moet een plaats vrijhouden ...

Preekje op 10-05-2021, maandag na de 6e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus over de Geest, de heilige Geest, die God zal zenden en die getuigenis over Jezus zal afleggen. Jezus heeft beloofd, dat er ooit bijzondere tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Dat zal ook een getuigenis zijn van de heilige Geest. Maar dat is niet iets waar wij op moeten blijven wachten. In de tussentijd wil de heilige Geest van ons leven gebruikmaken om tegenover andere ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 10-05-2021

‘Hieraan - zo zegt Johannes - weten wij dat wij Hem kennen: dat wij zijn geboden onderhouden (1 Joh. 2, 3). Welke geboden? Ga eens na of Christus’ gebod niet gewoon ‘liefde’ heet. Kijk maar in het evangelie of het dat gebod niet is: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben’ (Joh. 13, 34). ‘Hieraan weten wij dat we in Hem zijn, als we in Hem volmaakt zijn’ (1 Joh. 2, 5)...

Preek op 09-05-2021, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare  gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 09-05-2021

Het lijdt geen twijfel, veelgeliefden: toen de Zoon van God de menselijke natuur aannam, heeft Hij zich ten nauwste daarmee verbonden. Zodoende is er niet alleen in deze mens, die de Eerstgeborene van heel de schepping is, maar ook in al zijn heiligen een en dezelfde Christus. En zoals het hoofd niet kan gescheiden worden van de ledematen, zo kunnen ook de ledematen ...

Mediteren is naar de ontmoeting met Jezus gaan

Vandaag hebben we het over de meditatie, een vorm van gebed. Voor een christen is mediteren zoeken naar een synthese. Het betekent zichzelf voor de immense bladzijde van de Openbaring te plaatsen, om te proberen het ons eigen te maken, het volledig op te nemen. En na het te hebben aanvaard, houdt de christen het Woord van God niet ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 08-05-2021

De kerk heeft twee vormen van leven die haar door God zijn geopenbaard en aanbevolen: het leven in geloof en het leven in aanschouwing. Het ene heeft betrekking op de tijd van onze pelgrimstocht, het andere op de eeuwigheid van ons toekomstig verblijf. Het ene wordt gekenmerkt door zwoegen, het andere door ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 1)

De Heilige Veronica Giuliani (feestdag 9 juli) is één van de grootste Italiaanse mystici van de 18e eeuw. Ze is een heilige met de status van de H. Teresa van Avila of de H. Franciscus van Assisi. Ze was een ziel die vanaf haar vroege jeugd door God was uitgekozen om de hoogste mystieke genaden te bereiken, die ze in haar dagboek beschreef ...

Preekje op 07-05-2021, vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Vandaag, beste medeparochianen, allemaal welkom, gaat de lezing van het heilig evangelie over vriendschap. Eén van de zaken waardoor Jezus laat zien, dat wij zijn vrienden zijn is, dat Hij ons alles heeft toevertrouwd wat Hij van zijn hemelse Vader heeft ontvangen. Dat is een duidelijk teken van vertrouwen. Wij allemaal hebben ...

Bisdom: Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoe­pe­ling van de eigen corona­maat­re­ge­len. Het protocol ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 07-05-2021

Zoals bij een mens het hoofd en het lichaam eenzelfde mens uitmaken, zo vormen de Zoon van de Maagd en zijn uitverkoren ledematen één mens en één Mensenzoon. De Schrift leert dat de hele en volledige Christus bestaat uit hoofd en lichaam. Alle ledematen te zamen vormen dus één lichaam, dat met zijn hoofd de ene Mensenzoon is, en deze is met de Zoon Gods de ene ...

Vrijheid van Godsdienst – Wereldwijd – Rapport 2021

“In een wereld waar verschillende vormen van moderne tirannie trachten de godsdienstvrijheid te onderdrukken, of trachten haar te reduceren tot een subcultuur zonder recht op een stem in het openbare leven, of waarin godsdienst wordt gebruikt als ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 2)

Zr. Em.: - Kunt u ons zeggen welke rol de heilige Maagd heeft ten aanzien van de zielen in het Vagevuur? M.S.: - Ze komt ze vaak vertroosten en zegt hen dan hoeveel goede dingen ze hebben gedaan. Ze bemoedigt deze zielen. Zr. Em.: - Zijn er bepaalde dagen waarop de heilige Maagd hen bevrijdt uit het Vagevuur? M.S.: - Ja, vooral tijdens het Hoogfeest van Kerstmis en van Allerheiligen. Verder op Goede ...

Preekje op 06-05-2021, donderdag na de 5e zondag van Pasen

In de eerste lezing zullen wij horen hoe de oudsten van de Kerk in Jeruzalem bijeengekomen waren om te bespreken of niet-joodse bekeerlingen besneden moesten worden om te kunnen worden gered. Deze kwestie veroorzaakte verwarring en verdeeldheid onder het volk. Maar toen de apostel Petrus erop wees, dat de heilige Geest ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 06-05-2021

‘Zijn gelaat begon te stralen als de zon’ (Mt. 17, 2), zo zegt de evangelist. Wat is er verwonderlijk aan dat het aangezicht van Jezus begon te stralen als de zon, daar Hijzelf de zon is? Ook als mens was Hij de zon, maar verscholen achter een wolk. Toen trok die wolk zich even terug, en voor een ogenblik schitterde Hij. Wat betekent die wolk die zich terugtrekt? Het is de wolk ...

Preekje op 05-05-2021, woensdag na de 5e zondag van Pasen

Wij vieren bevrijdingsdag. Na een strijd, die vijf jaar heeft geduurd, herkregen wij onze vrijheid. Wij willen God danken voor onze vrijheid en Hem vragen dat wij deze vrijheid gebruiken overeenkomstig zijn bedoelingen. In de eerste lezing zullen wij ook horen over strijd, een strijdvraag. De kwestie speelt ook nog in de lezingen van donderdag ...

Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de heilige Jozef

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de verheffing van de heilige Jozef tot patroon van de gehele Kerk heeft de Heilige Vader Franciscus de Apostolische Exhortatie Patris Corde ...

Bisschop Jan Hendriks: Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen

Enige tijd gele­den verscheen in het Katho­liek Nieuws­blad een ver­slag van een gesprek van Anton de Wit, hoofd­re­dac­teur van KN, met mij ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 05-05-2021

De Heer wil ons aansporen vast te houden aan zijn liefde en aantonen hoe nuttig het is aan Hem gehecht te zijn. Daartoe gebruikt Hij een beeld; Hij noemt zichzelf een wijnstok en Hij noemt de mensen die met Hem verenigd zijn, de ranken. Zij zijn als het ware in Hem geënt en vastgehecht, omdat ze reeds door de gave van de Geest ...

Preekje op 04-05-2021, dinsdag na de 5e zondag van Pasen

Broeders en zusters, vandaag horen wij in de eerste lezing een zin, dat wij misschien niet zo graag horen: dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. Paulus, die dat schrijft, heeft dat zelf aan den lijve ervaren. De Joden van Antiochië en Ikonium stenigden hem en sleepten buiten de stad in de mening dat hij dood was ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 04-05-2021

De christenen onderscheiden zich van de andere mensen noch door woonplaats noch door taal noch door gebruiken. Immers, nergens wonen zij in eigen steden, en ook spreken zij geen afzonderlijk dialect of leiden zij een bijzonder leven. Hun leer hebben zij niet gevonden ...

Preekje op 03-05-2021, maandag na de 5e zondag van Pasen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag de feestdag van de apostelen Filippus en Jakobus. In de eerste lezing van vandaag horen wij de apostel Paulus zeggen hoe Jezus na zijn verrijzenis verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, en daarna aan de ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 03-05-2021

Onze Heer Christus Jezus heeft, zolang Hij op aarde vertoefde, zelf verkondigd wie Hij was, wie Hij geweest was, welk besluit van zijn Vader Hij uitvoerde en wat Hij de mensen opdroeg te doen. Hij deed dit openlijk voor het volk en afzonderlijk voor zijn leerlingen, van wie Hij de twaalf voornaamsten had uitgekozen om aan zijn zijde ...

Preek op 02-05-2021, 5e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Vandaag gaat het over het geloven in grote dingen, het doen van grote dingen, en over de kracht om grote dingen te kunnen doen. De eerste lezing spreekt over de tijd kort na de bekering van Paulus. Zoals in de Tweede Wereldoorlog met een blinde haat overal joden werden ...

Overweging op 01-05-2021, 5e zondag door het jaar B, in de tehuizen, door Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De twee Johanneslezingen van de vijfde zondag van Pasen, brengen ons in contact met Gods onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Johannes spoort ons aan om vanuit Gods Liefde, er te zijn voor onze medemens. Johannes zegt: ” is het niet heerlijk dat er zo ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 02-05-2021

Waar wij ons in moeten oefenen hier op aarde, dat is de lofprijzing van God, want ons geluk in de eeuwigheid zal zijn: lofprijzing van God. Voor die toekomst kan niemand geschikt worden die zich niet van nu af aan erop toelegt. Daarom beginnen wij nu al God te prijzen. Maar wij smeken Hem ook. Onze lofprijzing is uiting van vreugde, ons ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 1)

Maria Simma is een mystica uit Oostenrijk. Zoals meer voorkomt in de geschiedenis van de Kerk, was zij begiftigd met een bijzondere gave van God, want gedurende 50 jaar werd zij bezocht door de zielen in ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 01-05-2021

De Heer die ons het leven schenkt, heeft met ons het verbond van het doopsel gesloten, dat een teken is van leven en van dood: het water maakt het beeld van de dood tot werkelijkheid en de Geest waarborgt ons het leven. Daarmee weten we wat we zochten, namelijk waarom er in het doopsel niet alleen sprake is van de Geest, maar eveneens van het water. Het doopsel immers ...

Preekje op 30-04-2021, vrijdag na de 4e zondag van Pasen, pater Gerard Remmers

Jezus is zelf het huis van de Vader. Niet alleen de joden, het volk van God, maar heidenen van elk slag zullen bij Hem een verblijfplaats vinden, waar zij de aanwezigheid van God zullen ervaren. Maar Jezus kan slechts de ontmoetingsplek worden van God en de mensen ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 30-04-2021

Ik ben verrezen en nog ben ik bij u, alleluia (vgl. Ps. 139 (138), 18). Christus spreekt tot de kerk en tot iedere gelovige die erg bedroefd is over zijn lijden en moedeloos geworden is. Christus die uit de dood opgestaan is, spreekt innerlijk tot ons en Hij bemoedigt, verblijdt en troost ons wanneer Hij zegt: Ik ben verrezen en nog ben Ik bij u. Ik ben je niet vergeten. Ik herinner me wat ...

Preekje op 29-04-2021, donderdag na de 4e zondag van Pasen

Vandaag viert heel de wereldkerk de heilige Catharina van Siena, als gewone gedachtenis, maar in Europa vieren wij het als feest, want zij is één van de patronessen van Europa. Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om ...

Met een vaderhart – Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk – Afkondiging Sint Jozefjaar

Mattheüs en Lucas, de twee Evangelisten die het meest over Jozef spreken, vertellen ons heel weinig, maar genoeg zodat wij op waarde kunnen schatten wat voor vader hij was, en de missie die hem werd toevertrouwd door de voorzienigheid van God. We weten dat Jozef een nederige timmerman was, verloofd met Maria. Hij was een “rechtvaardig man” (Mt. 1, 19), altijd bereid om Gods wil te ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 29-04-2021

O eeuwige godheid, eeuwige Drie-eenheid, die door de eenheid met de goddelijke natuur het bloed van uw eniggeboren Zoon zo’n grote waarde hebt geschonken! Gij, eeuwige Drie-eenheid, zijt als een diepe zee: hoe meer ik hierin zoek, des te meer vind ik. En hoe meer ik vind, des te meer dorst ik ernaar U te zoeken. Gij zijt niet te verzadigen en mijn ziel wordt niet verzadigd, ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (13) 28-04-2021

Hoewel alle Rechtvaardigen even rechtvaardig zijn is er niettemin een groot verschil in hun concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige Heiligen muntten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere ...

Preekje op 28-04-2021, woensdag na de 4e zondag van Pasen

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe het Woord van God zich met de hulp van de twaalf apostelen over heel de wereld heeft verbreid! Het begon allemaal met het grote feest van Pinksteren, toen de heilige Geest neerdaalde op hen die aanwezig waren in de bovenzaal en die hen in staat stelde de wonderen van God in vele talen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 28-04-2021

‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinke te midden der zijnen’ (Ps. 149, 1). Wij worden uitgenodigd om voor de Heer een nieuw lied te zingen. Alleen de nieuwe mens kent dat nieuwe lied. Een lied is een uiting van vreugde maar, goed beschouwd, is het een uiting van liefde. Wie dus van het nieuwe leven weet te houden, weet ook ...

Preekje op 27-04-2021, dinsdag na de 4e zondag van Pasen

Peter Canisius werd op 8 mei 1521 te Nijmegen geboren. Hij was de zoon van de burgemeester van deze stad. Hij studeerde in Keulen alwaar de Jezuïtenorde de eerste vestiging buiten Frankrijk stichtte. De orde van Ignatius van Loyola werd voor Petrus het middelpunt van zijn leven. Hier vond de geleerde filosofiedoctor wetenschap en apostolische bezigheden in harmonie verenigd. Hij heeft zich ingezet voor het behoud en de vernieuwing van het ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 27-04-2021

Het leven van een christen onderscheidt zich van het leven van niet-christenen in het doen, het spreken en het denken. Eerst komt het denken; daarna het spreken dat de gedachten van de ziel met woorden onthult; en, op de derde plaats, na het denken en spreken, komt het doen dat de gedachten in werkelijkheid omzet. Telkens als we denken, spreken of handelen, moeten ...

Preekje op 26-04-2021, maandag na de 4e zondag van Pasen

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij Jezus over zichzelf spreken als over een goede herder. De goede herder is hij, die zijn leven geeft voor zijn schapen. En zo is het ook met ons, christenen. Het gaat altijd weer om de ander: om God en de medemens. Wijzelf staan op de derde plaats, de laatste plaats. Maar wij mogen denken ...

Preek op 25-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters of diakens, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of volwassenen, worden bij hun naam genoemd en voor het eerst in ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 26-04-2021

De Heer heeft gezegd: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11). Het is duidelijk dat de benaming ‘herder’ aan Christus toekomt. Want evenals een herder zijn kudde hoedt en weidt, zo sterkt Christus zijn volgelingen met geestelijk voedsel, ja met zijn eigen lichaam en bloed. Daarom schrijft de apostel Petrus: ‘Gij waart verdwaald als schapen ...

Overweging op 23/24-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, in de tehuizen, Johan Gierlings

Bij een herder uit het OT denken we gelijk aan psalm 23 van koning David, die zegt: ‘De Heer is mijn Herder’. Hier wordt duidelijk aangegeven dat God zelf de Herder van Gods volk is,  Hij gebruikt regelmatig mensen om in naam van Hem en in zijn plaats die rol ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 25-04-2021

‘Ik ben de goede herder. Ik ken - dat wil zeggen: Ik bemin - mijn schapen en mijn schapen kennen Mij’ (Joh. 10, 14). Het is alsof de Heer openlijk zegt: zij die Mij beminnen, volgen Mij. Want wie de waarheid niet liefheeft, kent de waarheid nog niet. Broeders en zusters, gij hebt gehoord van het gevaar dat ons bedreigt; denkt bij deze woorden van de Heer nu ook aan het gevaar dat ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 24-04-2021

Als wij door Christus tot nieuwe mensen zijn geschapen, wijden wij ons aan God toe. Over het verloop van deze toewijding wil ik hier handelen. Allen die met vaste overtuiging geloven in de waarheid van onze christelijke leer en verkondiging, moeten de belofte doen dat zij daarnaar willen leven. Ter voorbereiding daartoe leren wij hen door gebed en vasten God om vergeving te ...

Preekje op 23-04-2021, vrijdag na de 3e zondag van Pasen

Ik weet nog goed, dat toen ik een klein jongetje was, er een nieuwe dans kwam: het twisten. En in die tijd las mijn moeder voor het slapengaan altijd voor uit de bijbel. En juist toen las zij het evangelieverhaal van vandaag voor, en de vertaling luidde als volgt: In die dagen geraakten de Joden met elkaar aan het twisten. Ik lag in ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 23-04-2021

Jezus zegt: Ik sterf voor alle mensen om hen allen door Mij te doen leven. Ik heb van mijn lichaam een losprijs gemaakt voor alle mensen. In mijn dood zal de dood sterven en de gevallen natuur zal samen met Mij opstaan. Daarom immers ben Ik geworden zoals gij: een mens, geboren uit het zaad van Abraham, om in alles aan mijn broeders gelijk te worden (vgl. Heb. 2, 17). ...

Preekje op 22-04-2021, donderdag na de 3e zondag van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing, dat een engel van de Heer tegen Filippus zegt, dat hij een vreemdeling moet aanspreken en hem over God moet vertellen. Stellen wij ons voor, dat een dergelijke gedachte ook in ons opkomt tijdens het bidden: de aansporing om aan een vreemdeling te vertellen, dat God van hem houdt. Wat zou ...

Ierse aartsbisschop hekelt ‘draconische’ coronawet

De Ierse regering heeft, bij wijze van coronamaatregel, besloten om het bijwonen van de Mis strafbaar te stellen. De voorzitter van de Ierse bisschoppenconferentie spreekt van een “inbreuk op de godsdienstvrijheid en de grondwettelijke rechten” ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 22-04-2021

Als het vlees niet gered wordt, dan heeft ook de Heer ons niet met zijn bloed verlost; dan geeft ook de beker van de eucharistie geen gemeenschap met zijn bloed, noch het brood dat we breken, gemeenschap met zijn lichaam (vgl. 1 Kor. 10, 16). Immers, bloed kan slechts vloeien in de aderen, het vlees en de rest van het menselijk lichaam. Het Woord is dat alles geworden en ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (12) 21-04-2021

Omdat Jozef, de man van Maria, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden (Matt. 1, 19). Juist omdat hij rechtschapen was, wilde Sint-Jozef Maria niet beschuldigen. Zou hij werkelijk rechtschapen zijn geweest, als hij een overspel verborgen zou hebben gehouden? En kon hij rechtschapen heten als hij haar, van wier onschuld hij overtuigd was, zou veroordelen? Dus omdat hij rechtschapen was en Maria niet ...

Preekje op 21-04-2021, woensdag na de 3e zondag van Pasen

Er kan tegelijkertijd reden tot verdriet zijn en tot vreugde. Na de moord op de heilige Stefanus breekt er een geweldige vervolging los en vele mensen moeten vluchten. Dat is de verdrietige kant van het verhaal. Maar de mensen vinden grote vreugde in de krachtige woorden en tekenen van de apostel Filippus. Als wij kijken naar de Kerk ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 21-04-2021

Ondanks het zekere besef verloren te gaan, heeft in het hart van de mens ook een vertrouwen geleefd dat er een oplossing zou komen. Dat was nog niet de christelijke hoop, maar wel de voorbode ervan. In Christus is dan iets ongehoords gebeurd. Het is duidelijk geworden hoe God ons gezind is: Hij veracht de wereld niet; Hij haat haar niet ...

Preekje op 20-04-2021, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie zijn de Joden in gesprek met Jezus over het brood uit de hemel dat hun vaderen in de woestijn aten. Maar Jezus verklaart dan dat dat niet het echte brood uit de hemel was, nee, Hijzelf is het werkelijke brood uit de hemel. Wie dit hemelse brood eet zal nooit meer honger krijgen en wie in Hem gelooft zal nooit meer ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-04-2021

Onze Heer werd door de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want onze Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk, tegen ...

Preekje op 19-04-2021, maandag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie van vandaag doet Jezus een beetje zijn beklag, omdat de mensen niet bij Hem komen vanwege de tekenen die Hij heeft gedaan, maar omdat zij brood en vis konden eten. Zij zoeken niet allereerst de dingen van de hemel, maar het aardse. En Hij zegt dan wat het belangrijkste is dat de mensen moeten doen, en dat is ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 19-04-2021

‘Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap’ (1 Petr. 2, 9). Deze lofbetuiging werd eertijds door Mozes tot het oude godsvolk gesproken (vgl. Ex. 19, 6). Maar nu richt de apostel Petrus diezelfde woorden tot de heidenvolken, en terecht. Zij hebben immers in Christus geloofd, die als een hoeksteen alle volken heeft ...

Preek op 18-04-2021, derde zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, een van de onderwerpen in de Bijbellezingen van vandaag is de verzoening. In de eerste lezing wordt verzoening aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias had verloochend. “Maar ik weet, broeders,” zegt de apostel Petrus tot zijn toehoorders ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 18-04-2021

Door de verrijzenis van Christus wordt de onderwereld geopend, door de pasgeborenen van de kerk de aarde vernieuwd en door de heilige Geest de hemel ontgrendeld. Immers, de geopende onderwereld geeft de doden terug, de vernieuwde aarde brengt hen die verrijzen, te voorschijn en de ontgrendelde hemel neemt hen op die daarheen opstijgen. Kortom, de goede moordenaar stijgt op naar het paradijs ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 17-04-2021

‘Ik smeek u, broeders en zusters, bij Gods erbarming uw lichaam aan te bieden als een levende offergave’ (Rom. 12, 1). ‘Ik smeek u - zegt Paulus - bij Gods erbarming.’ Paulus vraagt, of beter: bij monde van Paulus vraagt God, die liever bemind wordt dan gevreesd. God vraagt omdat Hij niet zozeer de Heer wil zijn als wel een vader. God vraagt ...

Preekje op 16-04-2021, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

Wij kunnen ons weleens zorgen maken over alles wat er momenteel in Kerk en wereld gebeurt, maar de eerste lezing van vandaag leert ons dat als een werk van God uitgaat de kwade machten het uiteindelijk toch niet kunnen tegenhouden. Dat zegt de Farizeeër Gamaliël, een wetgeleerde, die bij het hele volk in aanzien stond. En Jezus ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 16-04-2021

Wat een heerlijke gave! Wat een weelde om te bekijken! Zonder enige mengeling van goed en kwaad, zoals vroeger bij de boom in Eden. Het is een en al weelde en schoonheid om te bekijken en om te proeven. Deze boom brengt leven, geen dood; licht, geen duisternis. Hij voert in Eden binnen, jaagt er niet uit. Deze boom die Christus besteeg zoals een koning zijn vierspan, vernietigt de macht van de dood, de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (11) 16-04-2021

Zoals de heilige Jozef er zorg voor droeg zijn deugden verborgen te houden onder de hoede van de zeer heilige nederigheid, zo had hij eveneens een zeer bijzondere zorg om de kostbare parel van zijn maagdelijkheid schuil te houden; het is daarom dat hij erin ...

Preekje op 15-04-2021, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Allemaal welkom. Vandaag zegt Jezus in het evangelie tegen Nikodemus, dat hij die van boven komt, die staat boven allen. Wel, strikt genomen zijn wij, mensen, van nature niet van boven, maar van beneden. Door het doopsel echter en door de andere sacramenten, die wij hebben ontvangen, mogen wij gerust zeggen, dat wij nu ‘van ...

Preekje op 14-04-2021, woensdag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie zegt Jezus tegen Nikodémus, dat wie in Hem, Jezus, gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat moet eigenlijk altijd het eerste zijn, dat wij voor onszelf en voor onze dierbaren aan Jezus vragen. Wij kunnen het jammer vinden als ons nare dingen overkomen, maar het allerergste wat een mens kan ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 15-04-2021

Eén is gestorven voor allen. Het is dezelfde die geslachtofferd is en in alle kerkgebouwen ter wereld door het mysterie van brood en wijn zichzelf als voedsel geeft, die leven schenkt aan die in Hem geloven, en zelf geheiligd, allen heiligt die zijn heiligheid erkennen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 14-04-2021

De Geest van onze Heer spreekt in het boek van de Openbaring van de heilige Johannes: ‘Wie overwint’ - degene namelijk die zichzelf in alle dingen zegevierend overstijgt - ‘hem zal Ik geven van het verborgen manna’, dat is: inwendig verborgen smaak en hemelse vreugde. ‘En Ik zal hem een blinkend steentje geven, en daarop gegrift een nieuwe ...

Preekje op 13-04-2021, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Jezus zegt vandaag, dat wij niet weten waar de wind vandaan komt en ook niet waar hij heengaat. Zo is het ook met de heilige Geest. Hij is Iemand vol verrassingen. Maar zijn verrassingen zijn altijd in ons voordeel. Wie zich dus laat leiden door de Geest mag rekenen op een verrassend leven. Op weg naar het feest van Pinksteren willen ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 13-04-2021

Zij die de Geest als onderpand hebben en in het rijke bezit zijn van de hoop op de verrijzenis, houden hetgeen verwacht wordt, vast als was het reeds tegenwoordig. Zij zeggen dat zij voortaan niemand meer naar het vlees beoordelen (vgl. 2 Kor. 5, 16). Wij zijn immers allen geestelijke wezens en niet onderhevig aan de vergankelijkheid van het vlees. Daar nu het licht van de Eniggeborene over ons is opgegaan, worden wij in ...

Preekje op 12-04-2021, maandag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus in de nacht met de Farizeeër Nikodemus. Het onderwerp is de wedergeboorte. Eigenlijk moet heel ons land opnieuw geboren worden. De heilige Geest moet in alle Nederlanders opnieuw tot leven worden geroepen. Hij zal in veel mensen wel aanwezig zijn, maar zij roepen Hem niet aan en dan ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 12-04-2021

‘Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit... Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn... Want ...

Preek op 11-04-2021, tweede zondag van Pasen, jaar B, Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  Als je zo dat bekende verhaal van  die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker  niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 11-04-2021

Ik spreek tot u die zojuist herboren zijt door het doopsel, mijn kleine kinderen in Christus. U bent de nieuwe nakomelingen van de kerk, gave van de Vader, teken van de vruchtbaarheid van de moederkerk. Ieder van u die standhoudt in de Heer, is een heilig zaad, een schare nieuwe gelovigen, de bloem van onze bediening en de vrucht van ...

Zondag Beloken Pasen

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 10-04-2021

Laten we hier alleluia zingen, nu we nog vol zorgen zijn, opdat we het daar eens onbezorgd kunnen zingen. Waarom zijn wij hier vol zorgen? Wilt ge dan dat ik niet bezorgd ben als ik lees: ‘Is het menselijk ...

Preekje op 09-04-2021, vrijdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing hoe Petrus en Johannes ter verantwoording worden geroepen vanwege een weldaad aan een lamme bewezen. Genade roept niet alleen dankbaarheid op, maar ook weerstand. De apostelen gaan echter rustig door en verklaren, dat bij niemand anders redding is te vinden dan bij Jezus ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 09-04-2021

‘Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon’ (Joh. 17, 1). Jezus noemt het kruis zijn verheerlijking. Dit zou Hij onmogelijk kunnen doen, als Hij nu weigerde wat Hij eens zo vurig verlangde. Hoor hoe de evangelist getuigt dat het kruis zijn verheerlijking betekent. Johannes zegt: ‘De heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (10) (08-04-2021)

De geest, die Sint-Jozef bezielde, was aan God onderworpen door een volmaakte rechtvaardigheid, vergezeld van de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid. Deze deden hem kennen hoe steeds Gods Wil te volbrengen en te luisteren naar de ingevingen ...

Preekje op 08-04-2021, donderdag onder het octaaf van Pasen

De apostelen Petrus en Paulus behoorden tot de eerste getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Zij hadden Hem na zijn verrijzenis met eigen ogen gezien. Maar toen Petrus een kreupele man genas in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, werden ook alle andere mensen die dag een getuige (Handelingen 3, 6). Zij zagen ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 08-04-2021

Als de voorafbeelding reeds zo heilzaam is, hoe zou dan de vervulling ervan niet het volle heil van alle mensen bewerken? Laat dan de hemelen der hemelen feesten en de heerlijkheid van de Heer verkondigen (vgl. Ps. 19A (18A), 1), zoals de Geest van God het uitroept. Laat alle hemelse machten en al de bewoners van de hemel feestvieren, nu ze zien dat hun aanvoerder ...

Preekje op 07-04-2021, woensdag onder het octaaf van Pasen

De eerste lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen. Petrus en Johannes verrichten een wonder door een man, die vanaf zijn geboorte lam was, te genezen. Iedereen kan weleens een wonder gebruiken. Soms is de verhouding tussen vader en moeder een beetje gespannen of de relatie tussen ouders en kinderen of er is ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 07-04-2021

In het evangelie van deze dag, dierbare broeders en zusters, hebt gij gehoord hoe de Heer verscheen aan twee leerlingen die onderweg waren. Zij geloofden niet en toch spraken zij met elkaar over Hem. Plotseling was Hij bij hen, maar in de gedaante waarin Hij zich vertoonde, herkenden zij Hem niet. Wat de Heer uitwendig, voor ...

Preekje op 06-04-2021, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag spreekt het evangelie over Maria Magdalena. Het is niet zo moeilijk om je in te leven in haar gemoedstoestand. Jezus had haar leven op grondige wijze veranderd door haar uit de macht van zeven demonen te bevrijden. Zij was zo sterk ontroerd door haar verlossing en door zijn onderricht, dat zij van harte geloofde, dat Hij de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 06-04-2021

Wanneer Paulus het geluk beschouwt dat ons te beurt valt door het herstel van het heil, roept hij uit: zoals door Adam de dood in deze wereld kwam, zo is door Christus het heil voor de wereld hersteld (vgl. 1 Kor. 15, 22). En verder: ‘De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede, afkomstig uit de hemel, is hemels’ (1 Kor. 15, 47) ...

Preek op 05-04-2021, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag hoorden wij de apostel Petrus tot de Joden spreken. Hij deed dat op het feest van Pinksteren, maar het ging over Pasen: dat Jezus Christus door goddelozen aan het kruis is genageld en gedood, maar dat God Hem ten leven heeft opgewekt na de strikken van de dood te hebben ...

Pasen: Het verlangen naar een nieuw begin leeft nog altijd

In heidens en christelijk perspectief leeft de moderne, westerse mens vanuit een vals zelfbewustzijn, betoogt Bart Jan Spruyt. Diep van binnen smeult het verlangen naar vergeving en verzoening. Lees het essay terug dat hij vorig jaar voor de Speciale Editie Jezus schreef ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 05-04-2021

Begrijpt het, geliefden: het paasmysterie is nieuw en oud, eeuwig en tijdgebonden, vergankelijk en onvergankelijk, sterfelijk en onsterfelijk. Het is oud in de wet, maar nieuw in het Woord; tijdgebonden als voorafbeelding, maar eeuwig als genade; vergankelijk als slachting van het lam, maar onvergankelijk door het leven van de Heer; sterfelijk omwille van de begrafenis, maar ...

‘Niet een virus maar God heeft het laatste woord’: paasboodschappen Nederlandse bisschoppen

Er leven zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland na de coronacrisis, maar katholieken mogen hoop putten uit Christus’ verrijzenis en naar buiten treden met zijn boodschap. Dat is de rode draad in paasboodschappen van verschillende Nederlandse ...

Preek op 04-04-2021, Eerste Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, stenen kunnen ons het leven behoorlijk lastig maken. Lichamelijk of geestelijk, en ook moreel. Kwesties of gebeurtenissen kunnen als stenen op ons hart liggen, bijvoorbeeld de angst, dat wij tegen onze taak niet zijn opgewassen, wij maken ons zorgen om onze kinderen, wij voelen ons onzeker over de toekomst ...

Preek op 03-04-2021, de paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten ...

Overweging op 02/03-04-2021 in de tehuizen, ‘paaswake’, jaar B, Johan Gierlings

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Vandaag staan we stil in deze viering bij Pasen, dit is onze Paaswake. Het gaat over de grote gebeurtenissen in het leven van Jezus, over verraad, kruisiging, dood en leven. Het gaat ook over de schepping en de uittocht uit Egypte ...

Preek op 02-04-2021, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Als we eerlijk zijn: niemand van ons is blij met ziekte, pijn en verdriet. Het lijden is iets wat ons afstoot. Het was in het begin ook niet Gods bedoeling dat de mens zou moeten lijden. Zelfs Jezus in de Hof van Olijven bad of zijn hemelse Vader Hem wilde sparen. Gelukkig zijn er ook veel mensen, die ambtshalve of op basis van vrijwilligheid ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 03-04-2021

Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op: in ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, het sterven en de opstanding van de Mensenzoon die ons heil is. Wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, slaan we over. Deze dag betekent niets in ons godsdienstig leven, in de katechismus van ons hart. ...

Kerkgang zorgt niet voor extra risico op coronabesmetting, blijkt uit onderzoek

Het fysiek bijwonen van een kerkdienst met hygiënemaatregelen gaat niet gepaard met een verhoogd risico op coronabesmetting. Dat blijkt uit een Duits onderzoek van de Philipps Universiteit van Marburg in samenwerking met de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck ...

Preek op 01-04-2021, Witte Donderdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 02-04-2021

Door de Geest der waarheid verlicht, moeten wij ons, zuiver van hart en onbevangen, openstellen voor de glorie van het kruis die hemel en aarde overstraalt. Wij moeten oog krijgen voor de betekenis van de woorden die de Heer sprak bij het naderen van zijn lijden: ‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt’ (Joh. 12, 23), en ...

Virtuele 40 MM sponsorwandeltocht

Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen ondersteunen. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de minder ...

Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag ...

Paaszaterdag

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake ...

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en ...

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (9) (01-04-2021)

Wat dachten Marie en Jozef toen zij zich samen verbonden ten overstaan van God? Hun verwachtingen waren ontegenzeggelijk gericht op de Christus die komen zou, op de beloofde Messias: de verwachting van de Messias leefde in het hart van elke goede Israëliet. De Patriarchen stelden zich bij het sluiten van huwelijken als ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 01-04-2021

Veel is er door de profeten voorzegd met betrekking tot het paasmysterie dat Christus is, aan wie de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen (vgl. Rom. 16, 27). Hij kwam vanuit de hemel op aarde voor de lijdende mens; met deze bekleedde Hij zich in de schoot van ...

Preekje op 31-03-2021, woensdag in de Goede Week

Het thema van het evangelie van vandaag is, dat de Mensenzoon heengaat zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie Hij heengaat. Dit betreft Judas, maar in een andere betekenis betreft het ons allen. Jezus is immers niet alleen gestorven, omdat Judas Hem heeft verraden, maar omwille van de zonden van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

In deze dagen, waarin wij plechtig de jaarlijkse gedachtenis vieren van het lijden en de kruisdood van de Heer, is er naar mijn mening geen onderwerp passender voor een overweging dan ‘Jezus Christus en zijn kruis’ (1 Kor. 2, 2). Trouwens, wat zou men, op welke andere dag ook, met dieper geloof kunnen verkondigen, met meer geestelijk heil ...

Preekje op 30-03-2021, dinsdag in de Goede Week

In het evangelie van vandaag zullen wij horen hoe het goede en het kwade tegelijkertijd actief zijn. Jezus is bezig, maar ook Judas is in de weer. Maar hoe machtig ook het kwade lijkt, het goede, of beter gezegd de Goede, Jezus Christus, zal uiteindelijk overwinnen. Hij vraagt ons vertrouwen in Hem te hebben, ook tijdens deze voor de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De verrukkelijke Bruidegom heeft zich gereedgemaakt voor de dag van zijn bruiloft. Hij omgordde zich om de bruid te wassen. Hij maakte de bruiloftskamer gereed en gaf zichzelf in eeuwige trouw. Hij heeft haar van gedaante doen veranderen en verenigde haar met zich. Hij leerde haar de volle waarheid: dat Hij met haar wilde blijven tot het einde van de wereld. Want Hij sprak: ...

Preekje op 29-03-2021, maandag in de Goede Week

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij over Maria, de zus van Lazarus, die een heel dure balsem neemt om de voeten van Jezus daarmee te zalven. Judas Iskariot vindt het verspilling en is zogenaamd van mening, dat die balsem beter voor 300 denaries verkocht had kunnen worden en het geld aan de armen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De hoogste vorm van naastenliefde bestaat erin zijn vijanden lief te hebben. Hiertoe kan niets ons beter inspireren dan het dankbaar herdenken van Christus’ wonderbare lijdzaamheid. Hij, aan wie ‘geen mens gelijk is in edele gestalte’ (Ps. 45 (44), 3), bood zijn beminnelijk gelaat aan om het door zondaars te laten bespuwen; zijn ogen, waarvan de blik het heelal regeert, liet Hij ...

Preek op 28-03-2021, Palmzondag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als wij vandaag Jezus Christus volgen met een palmtak in de hand, getuigen wij daarmee dat ook wij bewust zijn weg willen gaan, de weg van vrede en dienstbaarheid. Deze navolging is geen privézaak waar anderen niets mee te maken hebben, maar een openlijk en publiekelijk getuigenis van ons gezamenlijk engagement ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Komt, laten we gezamenlijk de Olijfberg bestijgen en Christus tegemoet gaan, die vandaag uit Betanië terugkeert en zich vrijwillig begeeft naar het eerbiedwaardig en zalig lijden, om het mysterie van ons heil te voltooien. Hij gaat inderdaad vrijwillig de weg naar Jeruzalem, Hij die omwille van ons uit de hemel is neergedaald ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Als de apostel Paulus het priesterschap van Jezus vergelijkt met dat van het oude verbond, zegt hij: ‘Hoeveel voortreffelijker moet het verbond zijn waarvoor Jezus borg staat! Bovendien moesten die anderen met meerderen priester worden, omdat de dood hen belette in functie te blijven; maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (8) (26-03-2021)

Als u een idee wilt krijgen van de verdienste en de grootheid van Sint-Jozef, denk dan aan de benaming waarmee hij terecht geëerd wordt: aan de benaming Vader van de God-Mens. Herinner u die beroemde aartsvader Jozef van de oude wet die verkocht werd in Egypte, en besef dat onze Heilige niet alleen met hem zijn naam gemeen had ...

Preekje op 26-03-2021, vrijdag in week 5 van de vasten

Wij leven in een tijd waarin veel mensen naar de wapens grijpen. Sommigen doen dat letterlijk. Zij vermoorden mensen, omdat zij een hekel aan hen hebben, hen in de weg lopen. Anderen gebruiken verbaal geweld door over mensen te roddelen, kwaad te spreken, hun goede naam en faam omlaag te halen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dat de Heer om de mensheid te verlossen moest lijden, is een mysterie waartoe vóór alle tijden is besloten. In de eeuwen die aan dit lijden voorafgingen, is het met vele tekenen aangekondigd. Maar wij, geliefden, behoeven niet meer af te wachten dat het geheim volledig wordt geopenbaard ... (26-03-2021: vasten week 5 vrijdag)

Preekje op 25-03-2021, hoogfeest van Maria Boodschap

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap. Negen maanden vóór Kerstmis komt de engel Gabriël bij Maria op bezoek met de ons bekende vraag: of zij de Moeder wil worden van Gods eigen Zoon. Een grote eer, maar niet zomaar een erebaantje. Want Maria had toch wel zo veel ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gods majesteit heeft onze nietswaardigheid aangenomen, zijn kracht onze zwakheid, zijn eeuwigheid onze sterfelijkheid. En om de schuld te delgen die op ons menselijk bestaan drukt, heeft de onkwetsbare natuur zich verenigd met onze aan lijden onderworpen natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat één en dezelfde Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, ... (25-03-2021: Maria Boodschap))

Preekje op 24-03-2021, woensdag in week 5 van de vasten

Vaderschap en zoonschap lijken vandaag centraal te staan in het debat tussen Jezus en sommigen van de Joodse leiders. Waren zij geen zonen van Abraham? Heeft God hen niet uit alle naties uitgekozen en hen zijn eigen volk genoemd? Wij kunnen hierop antwoorden: ja en nee. Een kind van God zijn is natuurlijk niet alleen ...

Europese bisschoppen vrezen voor godsdienstvrijheid in EU (23-03-2021)

De Europese bisschoppen waarschuwen voor een geleidelijke inperking van de godsdienstvrijheid in Europa. Coronamaatregelen en initiatieven om radicalisering van de islam tegen te gaan, hebben de vrijheid van geloof in sommige landen binnen de Europese Unie op ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag (24-03-2021)

Er staat geschreven: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Bij de zaligsprekingen komt de barmhartigheid niet op de laatste plaats. Er staat ook: ‘Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen’ (Ps. 41 (40), 2) en ‘Goed gaat het de mens die weggeeft en leent’ (Ps. 112 (111), 5) en ‘Altijd is hij mild en vrijgevig’ (Ps. 37 (36), 26). Laten wij ...

Preekje op 23-03-2021, dinsdag in week 5 van de vasten

Wij zijn er meer aan gewend, dat Jezus mooie verhalen vertelt, gelijkenissen, en dat Hij allerlei zieken geneest en zelfs doden opwekt. Vandaag horen wij in het evangelie een ietwat moeilijk gesprek tussen Jezus en de Farizeeën. Maar er staat op het einde van het evangelie wel, dat door zo te spreken er velen in Hem gingen geloven ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Twee steden tekenen zich voortdurend af, de stad van de bozen en de andere stad, die van de heiligen. Zij gaan van het begin van het menselijk geslacht tot aan het einde van de wereld: nu zijn ze naar het lichaam nog met elkaar vermengd, maar naar de wil gescheiden; op ...

Preekje op 22-03-2021, maandag in week 5 van de vasten

Goedemorgen, lieve mensen, allemaal welkom. Vandaag in superlange eerste lezing, vijf bladzijden lang: het verhaal van de kuise Susanna. Zij komt in een zeer levensbedreigende situatie terecht, maar vertrouwt helemaal op God. Zij uit wel een hartenkreet, maar God laat dan een jongeman opstaan, Daniël geheten, om in ...

Preek op 21-03-2021, 5e zondag van de vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Die Grieken worden gerekend tot de toehoorders voor wie Johannes zijn evangelie schrijft, mensen die niet tot het Joodse volk behoren, maar die wel bij dit volk willen horen over God. Godzoekers. Zij komen naar de tempel in Jeruzalem op bedevaart. Daar vinden zij wat ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Geloven betekent inzien dat Christus de waarheid is en het daarmee wagen. Hij is niet slechts een leraar - al zou het ook de grootste zijn - die, evenals alle andere leraren, kan worden onderworpen aan de maatstaven der waarheid, neen, Hij is de waarheid (vgl. Joh. 14, 6). De waarheid van de heilige werkelijkheid begint met Hem. Wanneer Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het is heerlijk, mijn geliefden, van het ene feest over te gaan naar het andere, van het ene gebed naar het andere, van de ene plechtigheid naar de andere. Het is nu immers de tijd die ons een nieuw begin brengt, de aankondiging van het heilig paasfeest, waarop de Heer is geofferd. Inderdaad eten wij als het ware een spijs ten leven en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij nu eens alle namen die men voor de Heiland gebruikt heeft, afzonderlijk onderzoeken en nader bekijken welke betekenis bij elke benaming behoort. Gij zult dan tot de bevinding komen dat Hij - aangezien het God behaagde dat de gehele volheid van zijn godheid woonde in een lichaam - niet alleen verzoening genoemd wordt ...

Palmpasen op zondag 28 maart

Volgend weekend is het Palmpasen. Alle kinderen mogen dan op zondag 28 maart om 16.00 uur een versierd Palmpasenkruis mee naar de kerk nemen en ... maak ná de heilige Mis iemand blij met het Palmpasenkruis. Namen en adressen zijn verkrijgbaar in de kerk ...

Jozef van Nazareth, hoogfeest

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of ...

Preekje op 19-03-2021, hoogfeest van Sint-Jozef

In het boek Genesis staat een ontroerende scène beschreven waarin God Abraham mee naar buiten neemt en hem op de sterrenhemel wijst. Wij kunnen ons voorstellen hoe de hemelse Vader als het ware ...

Vaticaan: Kerk kan homorelaties niet zegenen

Dat is het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op een zogeheten dubium, een vraag die waarschijnlijk is ingediend omdat dergelijke zegeningen in de VS of in Duitsland meer en meer voorkomen. Duitsland is overigens het land waar de Synodale Weg plaatsvindt. Daarin wordt onder meer ook gediscussieerd over ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Voor elke bijzondere genade die aan een redelijk schepsel wordt meegedeeld, geldt deze algemene regel: als God in zijn goedheid iemand roept tot een bijzondere genade of tot een verheven levensstaat, dan schenkt Hij alle hulp die voor deze uitverkoren persoon en zijn taak nodig is, en die hem rijkelijk siert. Dit feit komt ...

Preekje op 18-03-2021, donderdag in week 4 van de vasten

Broeders en zusters, in het evangelie van vandaag vertelt Onze Heer Jezus Christus hoe Johannes de Doper voor Hem een geweldige goede getuige is geweest. Maar wat maakte Johannes' werk dan zo vruchtbaar? Hij verrichtte geen opzienbarende wonderen. Hij kleedde zich niet volgens de gangbare mode en ging niet om met ...

De verheven Waardigheid van de heilige Jozef (7) (17-03-2021)

Herinneren we ons de prachtige droom, waarin Jozef de zon, de maan en elf sterren voor zijn voeten zag neergeknield. Dit was geen droom zoals die, welke door de dwalende fantasie in de slaap ontstaat. Het was een extatisch visioen, door God zelf in de geest van Jozef gevormd, om niet alleen de komende verheffing van deze slapende jonge man uit te drukken, maar ook de toekomstige grootheid van ...

The Passion – door Wiljan Domen

Hij is God en mens in één, en zijn naam betekent ‘God redt’. Eén van zijn prachtige bijnamen is ‘Koning der koningen’. Deze Koning der koningen werd geboren in een stal. Herders, de minsten van de toenmalige maatschappij, werden door engelen uitgenodigd op kraamvisite te komen. Maar ook drie wijze, machtige, rijke én knielende koningen kwamen van verre, geleid door een bijzonder ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In de eerste plaats heeft God het volk van Israël bevrijd van de Egyptische slavernij. Hierbij deed Hij veel tekenen en wonderen ...

Preekje op 17-03-2021, woensdag in week 4 van de vasten

Vandaag horen wij God in de eerste lezing vragen of een vrouw haar zuigeling kan vergeten en of een moeder niet meer te doen zou hebben met het kind van haar schoot? Maar al zou zij het vergeten, nee, God vergeeft ons nooit. God vergelijkt zijn liefde voor ons met die van een moeder voor haar kind en verklaart, dat zijn liefde voor ...

Zuster Emmanuel Maillard van Medjugorje spreekt (in het Engels) over de komende ‘verlichting van het geweten’ (16-03-2021)

Zuster Emmanuel van Medjugorje spreekt (in het Engels) over de komende 'verlichting van het geweten'

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De heilige Drieëenheid, de ene God van het nieuwe en het oude verbond, heeft onze vaderen bevolen het vlees van dieren als offer te brengen. Dit was de voorafbeelding van de welgevallige offergave die alleen de Zoon van God als vleesgeworden mens voor ons in zijn erbarming zou brengen. Immers, volgens de leer van de apostel Paulus heeft Hij ‘zich voor ons overgeleverd ...

Preekje op 16-03-2021, dinsdag in week 4 van de vasten

Vandaag horen wij het verhaal over de profeet Ezechiël, die van God een ervaring krijgt over het levende water dat uit de tempel stroomt. Het begint met een klein beetje en uiteindelijk is het een enorme stroom geworden. Aan de beide zijden van de rivier staan veel bomen waarvan de bladeren niet verwelken en elke maand ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Heer, ik heb tot U geroepen, verhoor mij toch’ (Ps. 141 (140), 1). Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam; want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft Hij gebeden en ook in naam van het lichaam tot de Vader gebeden; en terwijl Hij bad ...

Preekje op 15-03-2021, maandag in de week 4 van de vasten, jaar 1

God wil op ieder moment zijn kracht laten gelden in het leven van een ieder, die in Hem gelooft. De vraag, die wij onszelf moeten stellen is dan ook of wij wel het vertrouwen bezitten om te geloven in de woorden, die God reeds tot ons gesproken heeft en of wij wel echt geloof hechten aan zijn belofte, dat Hij ons in zijn Rijk zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Bijzondere aandacht vraag ik voor het feit dat wij tot slot van een gebed altijd zeggen: ‘Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer’, en dat wij nooit zeggen: ‘Door de heilige Geest’. Het is niet voor niets dat de katholieke kerk zich op die wijze uitdrukt in haar vieringen. Zij doet dat omwille van het mysterie dat ‘de mens Christus Jezus middelaar tussen God en de mensen’ ...

Preek op 14-03-2021, 4e zondag van de vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Net als in het evangelie van twee weken geleden is er in het evangelie van vandaag sprake van meerdere tegenstellingen: licht en duisternis, redden en veroordelen, geloven en niet geloven. Misschien dat wij spontaan de vraag stellen of men de wereld – want daarover gaat ...

Overweging op 13-03-2021 in de tehuizen, 4e zondag van de vasten, jaar B, Johan Gierlings

Want al zo lief heeft God de wereld, zegt het evangelie. hierin gaat het over God die de wereld liefheeft. De wereld dat is de schepping waar u en ik ook bij horen. En ik vroeg me af God die mij liefheeft hoe ziet dat eruit? Weet ik wel wat liefde is? Ik dacht na: ‘hoeveel mensen heb ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het dichtst bij ons staat dat Woord, dat voor ons alles geworden is: onze Heer Jezus Christus, die ons heeft beloofd zonder onderbreking bij ons te blijven. Daarom roept Hij uit: ‘Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld’ (Mt. 28, 20). Hij zelf is de herder, de hogepriester, de weg en de deur, en Hij is dit alles tegelijk geworden voor ons. Daarom is Hij ook als ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

God kon de mensen geen heerlijker weldaad bewijzen dan hun zijn eigen Woord, waardoor Hij alles geschapen heeft, als hoofd te schenken, en hen met dit hoofd te verbinden als zijn ledematen, opdat Hij Zoon van God en Mensenzoon zou zijn: één God met de Vader en één mens met de mensen. God deed dit, opdat wij niet tot Hem ...

Over de versterving – door Kardinaal Mercier

In deze vastentijd enkele tips van de Belgische Kardinaal Mercier (1851-1926) over de versterving. Men kan er enkele uitkiezen om voor zichzelf toe te passen: Versterving van het lichaam: Probeer u zoveel mogelijk op het noodzakelijke te houden wat betreft voeding; Bid God vaak, dagelijks, dat hij u er met Zijn genade van behoed om u te laten gaan voor de verleiding van het plezier; neem niets tot u tussen de maaltijden, tenzij uit noodzaak of uit sociale verplichting ...

Preekje op 12-03-2021, vrijdag in week 3 van de vasten

In het evangelie van vandaag is Onze Heer Jezus Christus weer in gesprek met mensen, en dit keer zijn zijn uitspraken zo krachtig, zo duidelijk en vanzelfsprekend, dat er aansluitend een diepe stilte viel. Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. Jezus was wel gewend aan schriftgeleerden en Farizeeën, die Hem vragen stelden ...

Verhevenheid en Zaligheid van de heilige Jozef (6) (11-03-21)

Jozef was de Echtgenoot van Maria en werd geacht de vader te zijn van Jezus Christus. Daaruit zijn zijn waardigheid, zijn aanzien, zijn heiligheid en zijn glorie voortgevloeid. Inderdaad, de waardigheid van de Moeder van God is zo hoog verheven dat niets daar boven geschapen kan worden. Maar, nochtans, daar Jozef met de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Ik wil op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,’ zegt Paulus (Gal. 6, 14). Zie, tekent Augustinus hierbij aan, daar waar de wijze van deze wereld schande meent te vinden, ontdekt de Apostel een schat; wat de één een dwaasheid toeschijnt, is voor de ander wijsheid en eer. Iedere mens stelt immers zijn eer in wat hem ...

Preekje op 11-03-2021, donderdag in week 3 van de vasten

Of mensen nu spreken op een zakelijke bijeenkomst of iets bespreken met hun kinderen, het is misschien handig om het belangrijkste als eerste te zeggen, want dat blijft misschien het beste hangen. Als een gesprek langer duurt, kan de aandacht wegzakken. Dit is wat Jahwe God doet bij monde van zijn profeet Jeremia. Hij begint ...

GezinsPlatform.NL biedt KIESWIJZER voor Het GEZIN

Hoe denken de politieke partijen over zaken als een actieplan tegen armoede in gezinnen, actieve bestrijding van drugs onder jongeren, een minister van Gezin, extra financiële ondersteuning voor grote gezinnen, een belangenbehartiger voor het kind in geval van ...

Bisschoppen: ga stemmen, kies voor ‘het normaal van het Rijk Gods’

De Nederlandse bisschoppen sporen katholieken aan om komende week te gaan stemmen en te kiezen voor politici die “het eigenlijke normaal, het normaal van het Rijk Gods” bevorderen. In een vandaag gepubliceerde brief schrijven ze dat stemmen “niet alleen een recht ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Christus is voor ons een barmhartige hogepriester geworden, en wel op de volgende manier: de wet die door de engelen aan de Israëlieten afgekondigd werd, beval de mensen die voor de verleiding bezweken en zonde bedreven, te straffen, en dit onverwijld. Hiervan wordt ook getuigenis afgelegd in de Hebreeënbrief, waar staat: ‘Wie zich niet ...

Preekje op 10-03-2021, woensdag in week 3 van de vasten

Vandaag, broeders en zusters, herinnert Mozes het volk nog eens aan alle voorschriften en bepalingen, die de Heer hun heeft gegeven en hij roept hen op ernaar te leven. Het is echter een probleem van alle tijden dat er altijd weer grote groepen mensen zijn, die dat laatste - ernaar leven - niet willen. Mensen willen zelfstandig zijn, zelf ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Uit het commentaar van Cassiodorus († na 580) op psalm 95 (94) Ingaan in de rust van God ‘Ik heb in mijn gramschap gezworen: nimmer vinden zij rust bij Mij’ (Ps. 95 (94), 11). Op twee manieren wordt er van God gezegd dat Hij zweert. Hij zweert kalm en vredig, zoals in een andere psalm staat: ‘Eens en voorgoed heb Ik gezworen bij mijn heiligheid, voorzeker zal Ik David niet bedriegen’ (Ps. 89 (88), 36). Maar hier zweert Hij in gramschap, want...

Lees Meer Lees Meer

Preekje op 09-03-2021, dinsdag in week 3 van de vasten

Kleine kinderen hebben soms een ander gevoel voor eerlijkheid dan volwassenen. Een kind eist, dat een ander kind al zijn lekkers en speelgoed met hem deelt. Maar als je hetzelfde kind vraagt zijn lekkers te delen, verzet het zich, soms heel dramatisch! In onze ogen is dit kind onlogisch en inconsequent. Maar volgens het kind ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom’ (Jer. 9, 22). Maar waarop kan men dan werkelijk roemen en waarin is de mens groot? De profeet zegt: ‘Wie toch wil roemen, hij moet zich erop beroemen in te zien en te erkennen dat Ik de Heer ben’ (Jer. 9, 23). Dit is het edele in de mens, zijn glorie en zijn grootheid, ...

Preekje op 08-03-2021, maandag in week 3 van de vasten

Soms is ons leven zo ingewikkeld, dat wij hele simpele waarheden over het hoofd zien. Dat overkwam ook Naäman. Naämans dienstmeisje zag, dat hij de profeet Elisa maar om genezing hoefde te vragen en God zou hem genezen. Toen Naäman tenslotte bij Elisa was, vond hij het belachelijk, dat de profeet zei, dat hij zich ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Jezus Christus is onze hogepriester, zijn kostbaar lichaam is ons offer, dat Hij op het altaar van het kruis voor het heil van alle mensen heeft geofferd. Het bloed dat voor onze verlossing werd vergoten, was niet, zoals in de oude wet, het bloed van kalveren en bokken, maar dat van het onschuldigste Lam, onze Verlosser Jezus Christus. De tempel waarin onze hogepriester de ...

Overweging op 05/06-03-2021 in de tehuizen, 3e zondag van de vasten, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de eerst lezing uit het boek Exodus, horen  we over de tien Geboden, door God aan Mozes gegeven. Gods woorden en geboden, in dit boek van het oude testament, zijn duidelijk. Hij is de God die de Israëlieten uit Egypte heeft weggeleid. God is de hele reis ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

God sprak: ‘Er moet licht zijn’ (Gen. 1, 3). Maar - let wel - ook de Zoon treedt handelend op door zijn woord. Want er staat geschreven: ‘Hij draagt alles door zijn machtig woord.’ Dat wil zeggen: Hij bestuurt ...

Paas-Boetevieringen

Op woensdag 17 maart en vrijdag 19 maart om 19.00 uur zijn de Paas-boetevieringen met aansluitend biechtgelegenheid. Een boeteviering vooraf is bedoeld als een gewetensonderzoek, de absolutie wordt niet gegeven, want een boeteviering is géén sacrament. Waarom biechten? Is gewoon ‘Sorry’ zeggen tegen God niet genoeg? Thuis, tijdens een ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Het raadsel van het menselijk bestaan is het grootst ten aanzien van de dood. De mens wordt niet alleen gekweld door pijn en door een voortschrijdende aftakeling van zijn lichaam, maar ook en zelfs nog meer door de vrees voorgoed te verdwijnen. Instinctmatig reageert ...

Preekje op 05-03-2021, vrijdag in week 2 van de vasten

Broeders en zusters, de Hebreeuwse heilige geschriften kennen veel verhalen en personen, die een voorbode zijn van Jezus en van de verlossing, die Hij kwam brengen. Nemen wij bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob, dat wij zo aanstonds in de eerste lezing zullen horen. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader; Jezus ...

Tips voor de vasten: geestelijk leven, boetvaardigheid en goede werken

De Vastentijd is een tijd van gebed en boete die door de Kerk ingesteld is om ons voor te bereiden op Pasen met als voorbeeld het vasten van onze Heer in de woestijn (Matt. 4, 1-11; Luc 4, 1-13). De Vastentijd is een tijd om onze ziel meer te leren lief te hebben dan ons lichaam ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wij moeten nu het sterven van Mozes eens nauwkeurig beschrijven. Als wij immers niet begrijpen hoe Mozes sterft, kunnen wij ook niet begrijpen hoe Jezus regeert. Houdt nu voor ogen dat Jeruzalem verwoest is, zijn altaar verlaten, dat er nergens meer offers, brand- of plengoffers, nergens meer priesters, nergens meer hogepriesters ...

De H. Pater Pio en de Duivel

De kleine Francesco (de later Pater Pio) kende verschijningen van toen hij kind was. Hij geloofde dat het iedereen overkwam en sprak er niet over. Engelen, heiligen en zelfs Jezus en de Maagd Maria verschenen aan hem. Soms had hij ook verschijningen van duivels. In de laatste dagen van december 1902, terwijl hij mediteerde over zijn roeping, had Francesco weer een verschijning. Zijn biechtvader beschreef ...

Preekje op 04-03-2021, donderdag in week 2 van de vasten

Vandaag horen wij in het evangelie over de arme Lazarus en de rijke man, die iedere dag uitbundig feest vierde. We kunnen ons afvragen hoe rijk de rijke precies was, maar dat is niet zo belangrijk. Het vreselijke lot, dat hij uiteindelijk moest ondergaan – voor eeuwig naar de hel – was simpelweg het gevolg van een overmaat aan ...

Gelukkig leeft ze nog …

Ze zijn geschokt, de inwoners van Amsterdam- Zuidoost. Een pasgeboren meisje werd daar op 21 februari gevonden in een vuilcontainer. Een voorbijganger hoorde gehuil uit de container komen. Het meisje leefde nog en is naar het ziekenhuis gebracht. “Het is verschrikkelijk”, zegt een vrouw ...

Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

Over de engelen en aartsengelen wordt door de huidige katholieke Kerk niet meer, of alleen maar meewarig  gesproken. Zij zijn folklore geworden, juist zoals de mirakels en soms zelfs de Verrijzenis van Jezus Christus, dat zijn… Zij passen niet meer in het nieuwe post-conciliaire plaatje, dat het bovennatuurlijke zoveel mogelijk uit het bewustzijn van de nieuwe mens wil wegbannen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De hedendaagse wereld is machtig en tegelijk zwak, in staat om het beste en het slechtste te doen. Vóór haar ligt de weg naar vrijheid of slavernij, naar vooruitgang of achteruitgang, naar broederschap of ...

Preekje op 03-03-2021, woensdag in week 2 van de vasten

In de eerste lezing is er sprake van mensen, die de profeet Jeremia niet zo gunstig gezind zijn. Zij ergeren zich eraan, dat het de priesters nooit aan onderricht ontbreekt, dat de wijzen altijd goede raad kunnen geven en dat de profeten altijd maar weer woorden van God hebben. Zij nemen zich voor niet meer naar hen te luisteren. En zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Laten wij dit psalmvers overwegen: ‘Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat’ (Ps. 128 (127), 1). Telkens wanneer er in de Schrift sprake is van de ‘vreze des Heren’, zal men opmerken dat het nooit blijft bij die ‘vreze’ alleen, alsof zij zou volstaan voor de voltooiing ...

Preekje op 02-03-2021, dinsdag in week 2 van de vasten

Toen God keek naar de bewoners van het Jeruzalem in de tijd van de profeet Jesaja, zag Hij zoveel kwaad, dat Hij er bedroefd van werd en daarom liet God bij monde van zijn profeet de hartenkreet horen: “Kom dan, laten wij het uitpraten.” “Kom dan, laten we het uitpraten.” God zei dit al tegen Adam en Eva. Hij beloofde om ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Hoe kan men een passende uiteenzetting geven over de gaven van God? Die zijn zo talrijk dat daarvoor geen getal bestaat. Zij zijn ook zo groot dat één daarvan al voldoende zou zijn om al onze dank op te eisen voor Hem die deze gave geschonken heeft. Maar er is een weldaad waaraan wij onmogelijk stilzwijgend voorbij kunnen gaan, ook al zouden wij dat willen. In feite kan ...

Preekje op 01-03-2021, maandag in week 2 van de vasten

Wij horen Jezus strakjes in het evangelie zeggen: Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De meeste peuters hebben er geen probleem mee om de betekenis te leren van de woorden ‘de mijne’. Zij moeten echter wel via een moeizaam proces geleerd ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen, en beseffen wij hoe kostbaar dit is voor God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten om ons heil, en bracht aan heel de wereld de genade van de inkeer. Gaan we alle geslachten van de wereld na en lezen wij hoe de Heer in ieder geslacht ‘gelegenheid tot inkeer heeft gegeven’ (Wijsh. 10, 12) aan hen die zich tot Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

De Heer openbaart zijn heerlijkheid ten overstaan van uitverkoren getuigen: Hij verheerlijkt zijn lichamelijke gestalte, die Hij met anderen gemeen heeft, met zulk een glans dat zijn gelaat lijkt op de schittering van de zon en zijn kleed op de witheid van sneeuw. Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom dat de ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen ...

Biechtspiegel – gewetensonderzoek

In het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen we Gods vergeving Fouten/zonden hebben niet allereerst iets te maken met regels overtreden maar met ‘relaties’, met God, met anderen, met jezelf. Relaties die beschadigd zijn geraakt Ook kleine beschadigingen kunnen pijnlijk zijn. Ook kleine vlekken ontsieren. Het zijn toch de kleine dingen die het doen in positieve en negatieve zin ...

“Onze kleine engel is weer thuis”

Farah Shaheen, een 12-jarig christelijk meisje in Pakistan, is weer thuis na een verrassende uitspraak van de rechtbank. Farah was slaaf ...

Bidden – blind vertrouwen

Een vroom man die in overeenstemming met Gods wil trachtte te leven, woonde in een vallei op het platteland. Op een dag regende het hevig in zijn vallei en het waterpeil steeg. De man verhuisde van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De offergave van de kerk, die men naar het voorschrift van de Heer moet brengen over de hele wereld, geldt als een zuiver offer ten overstaan van God, en dat offer is Hem welgevallig. Dit betekent niet dat God behoefte heeft aan een offer van onze kant, wel dat juist degene die het offer brengt, verheerlijkt wordt door wat hij ...

Preekje op 26-02-2021, vrijdag in week 1 van de vasten

De schriftgeleerden konden goed de juiste toedracht van verschillende zonden vaststellen, de betreffende mensen aan het gerechtshof overleveren en een passende straf bepalen. De straf was voor moord anders dan voor doodslag, voor een vechtpartij anders dan voor uitdagende woorden. En dat is goed. Ook de rechtspraak in ...

Communiegebed van de H. Pater Pio

Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet vergeet. Gij weet hoe makkelijk ik U verlaat. Blijf bij mij, Heer, omdat ik zwak ben en ik Uw kracht nodig heb, zodat ik niet zo vaak ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Als gij God wilt navolgen, omdat gij naar zijn beeld zijt geschapen, volgt dan zijn voorbeeld na. Gij die christenen zijt, die door uw naam de menslievendheid verkondigt, volgt Christus’ liefde na. Beschouwt de rijkdommen van Hem die, toen Hij door een mens tot de ...

Preekje op 25-02-2021, donderdag in week 1 van de vasten

Het evangelie vandaag begint met Jezus' opmerking, dat aan wie vraagt gegeven zal worden, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal er worden opengedaan. Alle ouders hebben hun kinderen geholpen om te leren fietsen. Het kind rijdt weg, de vader of moeder rent er achteraan en houdt de fiets stabiel als hij wiebelt. De ouder ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Drie dingen zijn er, broeders en zusters, drie dingen waardoor ons geloof sterk staat, onze toewijding standvastig is en onze deugd blijvend, namelijk gebed, vasten en barmhartigheid. Door te bidden kloppen wij aan, door te vasten verkrijgen wij, door barmhartigheid ontvangen wij. Gebed, vasten en barmhartigheid: deze drie zijn één ...

Preekje op 24-02-2021, woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

Als ik goed geïnformeerd ben, is het Engelse woord voor ‘vasten’ afkomstig van het Duitse woord voor ‘lente’. De lente doet ons denken aan vernieuwing en aan nieuwe leven. Maar de lente doet ons ook denken aan de voorjaarsschoonmaak. Het is eigenlijk logisch dat de vastentijd vanzelf overgaat in de lente. Want tijdens de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wie zichzelf bemint, kan geen liefde hebben voor God, maar als iemand vanwege de overgrote rijkdom van de liefde tot God niet zichzelf bemint, dan bemint hij God. Daardoor komt het dat zo iemand nooit zijn eigen eer zoekt, maar die van God. Want wie zichzelf bemint, zoekt zijn eigen eer. Wie God liefheeft, bemint de eer van zijn ...

Preekje op 23-02-2021, dinsdag in week 1 van de vasten

Jezus zegt, dat wij geen omhaal van woorden moeten gebruiken. Wij weten, dat het bij het bidden niet gaat om de hoeveelheid woorden en ook niet om de duur van ons bidden. De rozenkrans bidden is een kwestie van rustig en biddend nadenken over de mysteries van het leven van Onze Heer onder leiding van moeder Maria, die beter dan ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Terwijl de kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bijzondere aandacht besteedde aan haar verhouding, niet alleen tot de afgescheiden christenen, maar ook tot de niet-christelijke godsdiensten, stelde zij met genoegen vast dat de boetvaardigheid bijna overal hoog wordt gewaardeerd. De boetvaardigheid is ...

Preekje op 22-02-2021, het feest van Sint Petrus’ Stoel

Vandaag, broeders en zusters, vieren wij het feest van Sint Petrus’ Stoel. Wij gedenken de heilige apostel Petrus als de eerste herder van de Kerk, de opperherder. Petrus had allerlei gaven om de Kerk goed ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Luister, God, naar mijn roepen, schenk aandacht aan mijn gebed’ (Ps. 61 (60), 2). Wie drukt zich zo uit? Het schijnt er slechts één te zijn. Zie eens of het er maar één is. ‘Van de uiteinden der aarde roep ik tot U, wanneer ik beklemd ben van hart’ (Ps. 61 (60), 3). Dus niet een enkeling; maar daarom één omdat er één Christus is, van wie wij ...

Actie Kerkbalans (woord van onze secretaris)

Als secretaris van het Parochiebestuur en voorzitter van de Werkgroep Actie Kerkbalans van onze Dionysiuskerk, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een wel ...

Wandel voor een ander – Thuis wandelen door Afrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? De Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 ...

Genezingen verricht door de H. Pater Pio

In 1919 was er een 62-jarige man uit Foggia die steunde op twee stokken om te lopen. Door van een koets te vallen had hij zijn benen gebroken en de dokters slaagden er niet in hem te genezen. Pater Pio hoorde zijn biecht en zei hem daarna: “Sta op en vertrek! Die stokken moet je wegwerpen”. De man gehoorzaamde terwijl allen met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Mozes zegt in het boek Deuteronomium tot zijn volk: ‘De Heer onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten. Niet met onze voorouders heeft de Heer dat verbond gesloten, maar met ons’ (Deut. 5, 2-3). Waarom heeft Hij het verbond dan niet met de voorouders ...

Een pleidooi voor het dragen van het Bruin Scapulier van O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Onze Lieve Vrouw verscheen verschillende malen als Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel met het Scapulier in de hand. Dit gebeurde onder andere bij de laatste verschijning in Fatima, en evenzeer te ...

Preekje op 19-02-2021, vrijdag na Aswoensdag

In de eerste lezing van vandaag spreekt de profeet Jesaja over de kwaliteit van het vasten van de joden in zijn tijd. Zij doen werkelijk van alles om bij God in de gunst te komen, maar tegelijkertijd doen zij allerlei kwaad. En dan werkt het vasten niet. Meestal zijn het de Farizeeën, die kritische vragen stellen aan het adres van Jezus ...

‘Christus kijkt naar ons uit’: vastenboodschappen Nederlandse bisschoppen

Verschillende Nederlandse bisschoppen blikken in boodschappen vooruit op een Veertigdagentijd in coronatijd, en de kansen en problemen die dat met zich meebrengt. Kardinaal Wim Eijk schrijft dat de Veertigdagentijd een tijd is van “verstilling, bezinning en ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Er bestaat een korte methode om werkelijk het innerlijk leven te verdiepen: een mens moet voortdurend erop bedacht zijn en zich moeite geven om - door soberheid, overdenking, goede lectuur en overweging van de heilige Schrift - twee zaken na te streven. Hij ...

Preekje op 18-02-2021, donderdag na Aswoensdag

Als wij erover nadenken hoe wij iets willen redden, in de zin van bewaren, veiligstellen, dan zoeken wij een veilige plek. Wij brengen bijvoorbeeld ons geld naar de bank en ons prachtige porseleinen servies bergen wij op in een glazen kast. Maar als het gaat om ons eigen leven, lijkt Jezus Christus ons wel het tegenovergestelde te ...

Preek op 17-02-2021, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

In het evangelie zegt Jezus: “Wanneer gij vast ... wanneer gij bidt ... wanneer gij aalmoezen geeft ...”. Dat zijn blijkbaar de drie dingen, die in deze veertigdagentijd van ons worden verwacht. De tip, die Jezus Christus ons wil geven is dat het niet alleen om de uiterlijke handeling moet gaan. Zo van, als wij vasten en bidden en aalmoezen geven ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Broeders en zusters, onze onoverwinnelijke voorvechter Jezus Christus heeft ons deze eerbiedwaardige veertigdagentijd geschonken. Laten wij ons nu vrijmaken van vleselijke begeerten ...

Aswoensdag – 17 februari om 09.00 en 19.00 uur H. Mis

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Terwijl ik vastend op een berg zat en de Heer dankte voor alles wat Hij aan mij gedaan had, zag ik de Herder naast mij zitten en Hij sprak: ‘Waarom zijt gij zo vroeg hierheen gekomen?’ ‘Omdat ik een statiedag heb, Heer.’ ‘Wat is dat: een statie?’ ‘Ik vast, Heer,’ antwoordde ik. ‘Maar wat is dat voor een vasten dat je onderhoudt?’ ‘Zoals ik het gewoon ben, Heer, zo vast ik.’ ‘Jullie weten ...

Preekje op 16-02-2021, dinsdag in week 6 door het jaar 1

Als een jongere een paar dagen wil gaan trekken, dan weet hij wel, dat hij voor voldoende voedsel en water moet zorgen. Waarom vergaten de apostelen – van wie de meesten doorgewinterde vissers waren – dat zij hun boterhammen moesten meenemen? Misschien kwam het door de opwinding van een wonder, dat zij zojuist hadden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Nauw en smal is de weg die voert naar het leven’ (Mt. 7, 14), en niemand zou deze kunnen betreden en hierop voortgaan, als Christus de moeilijke toegang hiertoe niet had ontsloten door zelf de weg te worden. De Heer staat dus aan het begin van onze tocht en Hij ...

Preekje op 15-02-2021, maandag in week 6 door het jaar 1

In de eerste lezing van vandaag, nog steeds uit het boek Genesis, zien wij meerdere keren, dat God medelijden heeft met Kaïn. Hij gaat met Kaïn in gesprek en de eerste keer vraagt God waarom hij zo woedend is en zijn gezicht zo grimmig staat. De tweede keer waarschuwt God Kaïn, dat de zonde als een belager op de loer ligt. En ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Christus verbiedt het niet als iemand een wettig huwelijk verlangt aan te gaan. Maar Hij zal ons niet tegenhouden het grotere te doen, wanneer wij zouden wensen een verheven doel te bereiken. Het is een zeer groot goed, zegt Paulus derhalve, voor de ongehuwden en de weduwen ‘als zij blijven zoals ik, maar aan de gehuwden beveel ik ...

Scheiden maakt niet gelukkig: waarom je soms beter bij elkaar kunt blijven

De Amerikaanse sociologe Linda Waite volgde 645 koppels die ‘ongelukkig’ waren met hun relatie. Na vijf jaar keek ze hoe het hun ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Hoe kunnen de ledematen van Christus ook die van ons zijn (vgl. 1 Kor. 6, 15)? Wij hebben Hem voelbaar en geestelijk in ons, want Hij woont in ons hart door de heilige Geest. En wij hebben ook deel gekregen aan zijn heilig lichaam. Zo zijn wij op tweevoudige wijze geheiligd: Hij woont in ons, tegelijk levend en levendmakend, opdat de dood die op onze ledematen drukt, door ...

Pakistaans meisje van twaalf gedwongen te trouwen met haar verkrachter

Een christelijke meisje van twaalf uit Pakistan is gedwongen te trouwen met de man die haar ontvoerde, verkrachtte en als slaaf hield met kettingen om haar enkels. De familie van het meisje is kwaad op de Pakistaanse autoriteiten, omdat die weigeren op te treden ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De eeuwige wet bepaalt dat men zich niet mag hechten aan tijdelijke goederen, maar zich met een gelouterde liefde op de eeuwige waarden moet richten. Wat streven daarentegen menselijke wetten na? Zij bepalen dat - wanneer wij, mensen, uit begeerte gehecht zijn aan goederen die wij voor een tijdje de onze kunnen noemen - wij ...

Aantal dodelijke slachtoffers van Christenvervolging steeg in 2020 wereldwijd met 60%

Het aantal dodelijke slachtoffers van Christenvervolging steeg wereldwijd met 60% in 2020, volgens de Protestantse organisatie ...

Preekje op 12-02-2021, vrijdag in week 5 door het jaar 1

Degenen onder ons, die zelf kinderen hebben, hebben natuurlijk allemaal hun kinderen aangekeken, toen zij probeerden een eerste woordje aan te leren, meestal papa of mama. Het kind kijkt naar je, naar je mond, en probeert de klank na te doen. Het kind probeert woorden te vormen, die gaan over mensen en zaken, die belangrijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Laten we de mens maken tot ons beeld en gelijkenis’ (Gen. 1, 26). De schilder van dat beeld is de Zoon van God. Omdat Hij zo’n goed en vaardig schilder is, kan zijn beeld door verwaarlozing wel verduisterd worden, maar niet door boosheid vernietigd. Gods beeld blijft altijd in u, ook als gij het zelf overschildert met het beeld van de aardse ...

Voorbereiding op de hemel

“Ik wil dat oma naar de hemel gaat,” zei Valentina met een diepe overtuiging. In februari was Olga, Valentina’s moeder, haar doodzieke moeder Irina gaan halen in de stad waar ze woonde (een nacht in de bus), om haar zo beter te kunnen verzorgen ...

Preekje op 11-02-2021, donderdag in week 5 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot ...

De ‘bilocatie’ van de H. Pater Pio

Bilocatie is in feite het gelijktijdig aanwezig zijn op twee verschillende plaatsen. De christelijke traditie is rijk aan bilocatieverhalen. Vele heiligen ontvingen die gave, onder wie ook pater Pio. Hier volgen enkele getuigenissen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Sommigen ontvangen uitzonderlijk goede eigenschappen en zij worden door hun talenten naar voren geschoven als leiders van de anderen. Zij zijn zuiver door het betrachten van de kuisheid, gezond door een ascetische levenswijze en doorvoed van de spijzen van de goddelijke leer. Zij zijn meegaand door hun lankmoedig geduld, maar onverzettelijk door hun krachtig gezag. Zij ...

Preekje op 10-02-2021, woensdag in week 5 door het jaar 1

Jezus zegt, dat niets wat van buiten af in de mens komt, hem kan bezoedelen, maar wat uit de mens komt, dat kan hem bezoedelen. Er is een gezegde: “Je bent wat je eet” en dat is een variant van een oud Frans spreekwoord: “Vertel me wat je eet en ik zal je zeggen wat je bent.” De moderne wetenschap zal zeggen, dat dat waar ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op ...

Preekje op 09-02-2021, dinsdag in week 5 door het jaar 1

“God zag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.” Inderdaad, de schepping van God is heel mooi! Als we alleen al eens denken aan helder, koud water. Niet alleen is dat nodig voor het leven, maar ook is het een van de meest fascinerende elementen in de wereld. Water vormt machtige zeeën en oceanen, adembenemende ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De wijsheid van deze wereld is dwaas in de ogen van God, en omgekeerd is de wijsheid van God dwaas in de ogen van de wereld. Zo is de prediking van het kruis voor hen die hun ondergang tegemoetgaan, alleen maar dwaasheid ...

Preekje op 08-02-2021, maandag in week 5 door het jaar 1

Broeders en zusters, als er iets is wat wij in overvloed om ons heen hebben, dan zijn het wel 'woorden'. Onze eigen woorden en de woorden van gesprekken met mensen om ons heen; woorden op televisie en radio, reclamespots en podcasts. Veel woorden, die wij horen, zijn vluchtig, soms gaat het zelfs nergens over, lege woorden ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘De prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan; maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht. Er staat immers geschreven: verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn ze?’ (1 Kor. 1, 18-20). Voor zieken en stervenden hebben ook ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het kruis heeft, dank zij de prediking van ongeletterde apostelen, mensen overtuigd, ja, heel de wereld gewonnen; niet aangaande gewone dingen, maar aangaande God en de ware godsdienst, aangaande het leven naar het evangelie en het toekomstig oordeel. Het heeft van alle mensen, ook eenvoudigen en ongeletterden ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele psalmen om God voor zijn goedheid dank te brengen ...

Preekje op 05-02-2021, vrijdag in week 4 door het jaar 1

Of wij nu geboren zijn in het katholieke geloof of dat wij op latere leeftijd er ons toe bekeerd hebben, wij hebben in onze omgeving waarschijnlijk allemaal mensen, die ons inspireren en aanmoedigen om katholiek te leven. En dat is heel goed en belangrijk. Paus Franciscus beschreef het ooit met deze woorden: "Het is door een ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen en zo dag aan dag wordt getooid met een overwinningskrans. Zij is een ...

Preek op 04-02-2021, donderdag in week 4 door het jaar 1

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer. Er zijn wel studies gedaan naar de volgorde waarin de kinderen in een gezin worden geboren. De oudste zou wat meer weerbaar zijn, de jongste verwend, en de middelste is weer anders. En dan hebben wij natuurlijk nog het enige kind, dat de onverdeelde aandacht van zijn ouders ...

Kleinschalige ‘March for Life’ in Washington gehouden

De organisatie van de March for life in Washington kijkt terug op een succesvol evenement. “We vertegenwoordigden tientallen miljoenen Amerikanen die hebben geleden en hun leven hebben verloren door abortus.” ...

Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst

Op dins­dag 2 februari is door de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome bekend gemaakt dat vijf heiligen wor­den bijge­schre­ven op de algemene Romeinse kalender en dus in het Romeins Missaal terecht zullen komen. Het zijn: Gregorius van Narek, Johannes van Avila, Hildegard van Bingen en Maria en Lazarus, vrien­den van de Heer. Op de pagina van de Vati­caanse web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Discipline van de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst zijn de decreten en de li­tur­gische teksten te vin­den ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe’ (Mt. 5, 39). Ongetwijfeld kan met die ‘andere wang’ alleen maar de wang bedoeld zijn van wat ik de ‘innerlijke mens’ zou noemen. De Heer wilde namelijk elke kiem van gramschap uit het diepe innerlijk van de ziel grondig uitroeien. Als jouw uiterlijke wang een klap van ...

Preekje op 03-02-2021, gedachtenis van de heilige Blasius

Wij weten niet zo heel veel van het leven van de heilige Blasius. Hij leefde in de vierde eeuw ten tijde van, naar men aanneemt, keizer Licinius (250-324) en was bisschop van Sebaste in Armenië, het huidige Turkije. Als priester oefende hij tevens het ambt van geneesheer uit. Ook Jezus was de Geneesheer ten leven. In navolging daarvan was Blasius priester en arts. Na zijn wijding tot bisschop ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wij dienen te bedenken dat Christus het menszijn ‘aangenomen’ heeft, terwijl wij mensen ‘zijn’. Dit om er ons bewust van te maken dat elke menselijke zwakheid die wij in een ander aantreffen, of zij nu van geestelijke of van lichamelijke aard is, ook in ons kon of kan zijn. Laten wij ons daarom tegenover een ander wiens zwakheid wij mee willen ...

Preekje op 02-02-2021, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis

Broeders en zusters, welkom, wij vieren vandaag het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. In het laatste boek van het Oude Testament kijkt de profeet Maleachi de toekomst in om een groot gebeuren aan te kondigen: "Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt" (3,1). Ongeveer vijf ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laten wij Christus tegemoet gaan, wij allen die met zoveel toewijding zijn mysterie vieren en eerbiedigen. Enthousiast moeten wij allen meegaan. Laat niemand buiten deze ontmoeting blijven, laat niemand ontbreken bij het dragen van het licht. De glans van kaarsen ...

Preekje op 01-02-2021, maandag in week 4 door het jaar 1

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag worden de namen van een aantal helden uit het Oude Testament opgesomd. David bijvoorbeeld, hij was gewoon een herdersjongen met een aantal stenen. Toch heeft hij de reus Goliath, die een serieuze bedreiging vormde voor de veiligheid van Israël, verslagen. Of Gideon, een ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De liefde is een goede geestesgesteldheid die erin bestaat niets te verkiezen boven de kennis van God. Hij echter die neigt naar aardse zaken, kan onmogelijk deze liefde verwerven. Hij die God bemint, verkiest de kennis van God boven al wat Hij geschapen heeft; ononderbroken en vol verlangen legt hij er zich op toe. Al wat ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de mensheid niet door goddelijke macht ...

Voortaan Biechtgelegenheid tijdens de Stille Aanbidding

Er is voortaan biechtgelegenheid tijdens de stille aanbidding van maandag t/m zaterdag van 14.00-15.10 uur. Nadat het Allerheiligste is uitgesteld zal de pastoor bij de biechtstoel gaan zitten. Er is dan tot 14.55 uur gelegenheid om te biechten. Om 15.00 uur bidden we ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De bijbelse meditatie over de wegen van God eindigt met het apokalyptisch visioen van de olijfboom. Deze boom is kenmerkend voor het Palestijnse landschap, maar Paulus heeft in een visioen de olijfboom weergezien waarmee Jeremia Israël vergelijkt: ‘Bloeiende olijfboom, versierd met prachtige vruchten, dat is de naam die de ...

Uit: Het verborgen Kind van Medjugorje (18)

Het is bijna middernacht en Inge is nog steeds niet terug. Buiten begint het steeds heviger te stormen. Zal de stortregen die met kracht tegen de ruiten slaat eindelijk eens ophouden? Mechthild begint ...

Preekje op 29-01-2021, vrijdag in week 3 door het jaar 1

Broeders en zusters, het Koninkrijk van God is voor ons tot op zekere hoogte een mysterie. Soms gaat het ons petje te boven. In het evangelie vertelt Jezus over de boer, die niet weet hoe het zaad ontkiemt. Hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en intussen groeit het zaad, maar hij weet niet hoe. Ook wij weten niet waarom ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Indien gij iets schijnt te zijn en enig goed schijnt te doen, wees er nochtans van overtuigd dat ge niets zijt, dat ge niets kunt en dat ge niets doet uit uzelf. Wat ge hebt, heeft God u gegeven. Gij kunt niets goeds tot stand brengen dan door de genade. Wees er dus innig van overtuigd dat ge, na hard te hebben gewerkt en zelfs geslaagd te ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat wij in het lijden van Christus een geneesmiddel vinden tegen het ...

Preekje op 27-01-2021, woensdag in de 3e week door het jaar 1

In de eerste lezing horen wij zo aanstonds, dat de priesters van het Oude Testament telkens weer dezelfde offers opdroegen, maar dat deze nooit de zonden wegnamen. Misschien dat het dan met name over de erfzonde gaat. Jezus Christus daarentegen heeft slechts één enkel offer gebracht en is nu voor altijd gezeten aan de rechterhand ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het geloof aanvaardt de levende God, zoals Hij zich heeft geopenbaard. In de openbaring richt de onzichtbare God zich tot de mens zoals tot vrienden en nodigt hen uit om deel te nemen aan zijn eigen leven. Door de gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis en door de profetieën die de zin ervan verklaren, geeft Hij hun een teken en wekt Hij hun geloof op in het verbond dat Hij ...

Preekje op 26-01-2021, gedachtenis van de HH. Timóteus en Titus

Als je getrouwd bent of je bent serieus bezig een relatie op te bouwen, dan zou je nog even kunnen terugdenken aan hoe je te weten bent gekomen, dat je partner de ene en ware is. Misschien moest je ...

50 COVID Affected Countries Sing Amazing Grace

Zo veel rellen … Hoe verzinnen mensen het … We kunnen wel een opsteker gebruiken … Klik op de foto (zet je geluidsboxen flink open en je scherm op volledig en de ondertiteling uit, dan zie je alle talen) Pastoor Frank Domen

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Paulus bewoonde zijn gevangeniscel als was zij de hemel zelf. De verwondingen van de geselslagen aanvaardde hij met meer vreugde dan anderen naar de prijs voor een overwinning grijpen. Hij hield niet minder van de inspanningen dan van de beloning, omdat hij de inspanningen als een beloning beschouwde. Een genade noemde ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 2)

De heilige Maagd vraagt om 2 dagen per week te vasten op water en brood. Op woensdag en vrijdag. Waarom deze twee dagen? De heilige Maagd, sint Jozef en Jezus en al de vrome joden uit die tijd, vastten twee dagen in de week. Vasten maakt deel uit van het Joodse geloof ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 1)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze ...

Preekje op 25-01-2021, Bekering van de heilige apostel Paulus

Vandaag, broeders en zusters, viert de Kerk de bekering van de heilige apostel Paulus. Een grote christenvervolger verandert in een van de grootste volgelingen van Jezus Christus. Het staat, meen ik, nergens ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij zo te kennen: ‘Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’ (Rom. 8, 14). Paulus zegt dat mensen die in hun daden de plannen van de heerschappijen en machten niet zichtbaar laten ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Voor de eerste christenen vormden de verrijzenis van de Heer en de kort daarop volgende komst van de Geest des Heren een ondeelbaar geheel, het hoogtepunt van de gehele heilsgeschiedenis, het lang verbeide genademoment waarop de tijd van de heilsverwachting ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (5) (22-01-2021)

Sint-Jozef bezat een uitzonderlijke voorzichtigheid. Een hogere graad van voorzichtigheid zou een mens moeilijk kunnen bereiken. Deze deugd bracht hem ertoe, alleen nog de goddelijke kant van de gebeurtenissen te zien: “Sola divina intuebatur”. Deze deugd beheerste ook het vluchtige verloop der wereldse aangelegenheden. De heilige Jozef - grote Heilige die hij was - verschijnt voor ons als een contemplatief, volledig ...

Preekje op 22-01-2021, vrijdag in week 2 door het jaar 1

Het evangelie vertelt ons, dat Jezus de berg opging en tot zich riep wie Hijzelf wilde en dat zij bij Hem kwamen. We zullen het weleens hebben meegemaakt of achteraf hebben gehoord, dat iemand voor iets werd gevraagd en dat die persoon daarover verbaasd was en verklaarde dat niet te kunnen. En misschien hebben wij ook zelf ...

Inauguratie Biden begint met katholieke Mis

Enkele uren voor de eigenlijke inauguratie van de tweede katholieke president van de Verenigde Staten, ving de ceremonie aan op een toepasselijke plaats: de katholieke St. Matthew-kathedraal in ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?’ (Rom. 6, 2). Dit zegt Paulus, omdat wij dood waren voor God toen wij in zonde leefden. Immers, wie zondigt, leeft in de zonde, zoals wie niet zondigt, leeft voor God. Toen namelijk Gods genade door ...

Preekje op 21-01-2021, donderdag in week 2 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Agnes. Zij stierf op 12-jarige leeftijd de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de heilige Ambrosius, haar lof bezongen ...

Een droevig bericht … nergens zoveel euthanasie als in ons bisdom

Het dag­blad "Trouw" bracht deze morgen (15 januari 2021) een treurig bericht: nergens in het land is het eutha­na­sie-cijfer zo hoog als in het gebied van ons bisdom. Almere en West­fries­land Oost spannen de kroon, daarna volgt de regio rond Haar­lem met eutha­na­sie-cijfers rond 7%. "In Noord Holland wordt veel eutha­na­sie verleend". Waarom slaan zoveel mensen de hand aan zich­zelf ...

Aswoensdag tijdens de corona-pandemie – wijze van het opleggen van de as

De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Preekje op 20-01-2021, woensdag in week 2 door het jaar 1

Melchisédek in de eerste lezing is koning en priester in eeuwigheid. Dat is begrijpelijk. Maar dat hij geen vader en moeder zou hebben, zijn leven geen begin, dat begrijp ik niet. Het zal wel waar zijn, misschien in een symbolische betekenis, maar het is niet eenvoudig. Duidelijk is dat het priesterschap - en ook de andere sacramenten ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Als wij op het beeld van zijn dood geënt zijn, zullen we dit ook zijn op het beeld van zijn opstanding; wij weten immers dat onze oude mens tegelijk met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde vernietigd wordt; dan zullen wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde ...

Preekje op 19-01-2021, dinsdag in week 2 door het jaar 1

Wanneer de Farizeeën Jezus ondervragen over de apostelen, die op de sabbat onder het wandelen graan plukken en eten, herinnert Jezus hen eraan, dat David en zijn metgezellen van de toonbroden aten, die alleen de priesters mogen eten. Deze broden werden ook wel genoemd ‘het brood van de tegenwoordigheid’, omdat ze altijd ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Waar de gerechtigheid is, daar zijn noodzakelijkerwijze het leven en duizenden andere goede dingen; zoals waar de zonde is, ook de dood is. Want de gerechtigheid is veel meer dan het leven, omdat ze de wortel van het leven is. Dat er verscheidene goede dingen uit de gerechtigheid voortkwamen - dat niet slechts de ene zonde van ...

Preekje op 18-01-2021, maandag in week 2 door het jaar 1

Broeders en zusters, vandaag, 18 januari, begint de Internationale Bidweek voor de eenheid van de christenen. Het evangelie van vandaag kunnen wij daartoe goed gebruiken. Jezus Christus wilde aan de mensen laten zien, dat Hij iets nieuws deed, iets opwindends, ook al paste het niet helemaal bij wat velen van zijn geloofsgenoten ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Waarom is Christus op de gestelde tijd voor de goddelozen gestorven, toen wijzelf nog geheel hulpeloos waren? Immers, niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens (vgl. Rom. 5, 6). Als Christus zich voor de ongelovigen en voor Gods vijanden op ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil (omdat het hem als gerechtigheid werd aangerekend), maar ook om ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, daar wij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De Apostel zegt: ‘Waar blijft de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof’ (Rom. 3, 27). Paulus spant zich echt in om aan ...

Preekje op 15-01-2021, vrijdag in de 1e week door het jaar 1

In het laatste vers van de eerste lezing zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat wij ons moeten inspannen om de rust van God binnen te kunnen gaan. Dat lijkt tegenstrijdig. Hoe kun je je ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dierbare broeders en zusters, laat u niet in de war brengen door het feit dat op het einde der tijden bij sommigen hetzij het geloof onzeker wordt en wankelt, hetzij de godsvrucht afneemt en verdwijnt, hetzij de eendracht onbestendigheid vertoont en de vrede geen stand meer houdt. Dat dit zich op het einde der tijden zal voltrekken, is reeds ...

VIJFTIG JAAR PRIESTER VAN JEZUS CHRISTUS (DEEL I)

Beste Pater Pervan, nu u inmiddels al 50 jaar priester bent, zou ik u als eerste willen vragen hoe u op de begintijd van uw priesterschap terugkijkt. Met name ook omdat die begintijd zich te midden van de communistische dictatuur in het voormalig Joegoslavië voltrok en er daardoor sprake is geweest van heel veel problemen die ons als ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (4)

Ook over het werk van de timmerman in het huis van Nazareth ligt dezelfde sfeer van stilzwijgen waarmee alles gepaard gaat wat op de figuur van Jozef betrekking heeft. Het is echter een stilzwijgen dat op bijzondere wijze de innerlijke werkelijkheid van deze figuur openbaart. De Evangelies spreken alleen over wat Jozef deed; toch stellen zij ...

Corona-update – maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten ...

Preekje op 14-01-2021, donderdag in de 1e week door het jaar 1

“Dat ik laatst een beetje ongeduldig was, is geen grote zonde. Het heeft dus geen haast om te gaan biechten.” Oh, jawel, beste mensen, het zou heel goed zijn om te gaan. De Kerk raadt aan om één keer in de maand te gaan. En Moeder Maria in Medjugorje heeft dat al jaren geleden bevestigd. Het is belangrijk om binnenkort een goed systematisch gewetensonderzoek te doen. “Maar vandaag ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Terecht richt het woord van de apostel Paulus zich tot iedere christen: ‘Gij zijt trots op uw wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen’ (Rom. 2, 23-24). Aan welk vergrijp christenen schuldig kunnen zijn, kan men uit deze uitlating ...

Preekje op 13-01-2021, woensdag in de 1e week door het jaar 1

Kunnen wij het ons voorstellen, dat heel Heerhugowaard bij ons op de stoep staat? Het moet wel om een heel groots gebeuren gaan of om ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Dit is de vaste regel van ons geloof, het fundament van het bouwwerk, het richtsnoer van onze levenshouding: God de Vader, ongeschapen, oneindig, onzichtbaar, één God, de Schepper van het al. Aldus luidt het eerste beginsel van ons geloof. Het tweede beginsel is: het Woord van God, de Zoon van God, Jezus Christus onze Heer, die zich aan de profeten kenbaar heeft ...

Preekje op 12-01-2021, dinsdag in de 1e week door het jaar 1

In het evangelie van vandaag is er in de synagoge een man aanwezig met een onreine geest. Alleen al door Jezus’ manier van spreken zijn de mensen vol verbazing, maar als Hij dan ook nog eens de bezetene bevrijdt uit de macht van die onreine geest, vragen de mensen zich af wat hier aan de hand is. In onze tijd zijn er ook veel mensen en ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Heilige Vader, almachtige God, zolang het leven dat Gij mij hebt gegeven, het mij toestaat, wil ik U openlijk belijden als de eeuwige God en de eeuwige Vader. Nooit zal ik zo dwaas en goddeloos zijn dat ik mij gedraag als rechter over uw almacht en uw mysteries, en dat ik mijn zwakke kennis stel boven het ware begrip van uw oneindigheid en boven het geloof in uw ...

Preekje op 11-01-2021, maandag in de 1e week door het jaar 1

Wij zullen in de eerste lezing horen hoe God tot onze vaderen heeft gesproken door de profeten en hoe Hij nu tot ons spreekt door de Zoon. Maar de Zoon zetelt nu aan de rechterhand van de Vader. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt wel, dat God alles in stand houdt door zijn machtig woord, maar Hij maakt daarbij wel van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Telkens als ik hoor voorlezen uit de brieven van de heilige Paulus - tweemaal, driemaal, zelfs viermaal per week, bij elke gedachtenis van een martelaar - beluister ik die geestelijke bazuin met een groot ...

Overweging in de tehuizen op 08/09-01-2021, hoogfeest van de Doop van de Heer, jaar B, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Jezus is vanuit Nazareth naar de Jordaan gekomen. Hij heeft afscheid genomen van zijn moeder, van de plaats waar Hij in stilte gegroeid was in wijsheid en genade. De woorden uit de boeken van de Wet en de Profeten had Hij tot zich genomen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Christus wordt verlicht; laten wij ons bij Hem aansluiten. Christus laat zich dopen; laten wij met Hem afdalen om met Hem op te stijgen. Johannes is aan het dopen, Jezus komt naderbij, misschien ook wel om de Doper te heiligen, in ieder geval om de oude Adam geheel in het water te begraven. Daartoe heeft Hij vooraf de Jordaan geheiligd ...

ZATERDAG 09-01-2021 13.30 UUR: UITVAART KLAZIEN LANGEDIJK-GRIPPELING

ZATERDAG 09-01-2021 13.30 UUR: UITVAART KLAZIEN LANGEDIJK-GRIPPELING. De uitzending begint om 13.25 uur ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Johannes de Doper die zich tegen de wereld opstelde, sprak in zijn prediking over iemand die naar de mensen zou komen en op een heel andere manier tot hen zou spreken. Deze zou zich niet van hen afzonderen, Hij zou zich niet met groot vertoon als een hoger wezen ...

Preekje op 08-01-2021, vrijdag na Openbaring

Johannes begint de eerste lezing vandaag met de woorden: “Vrienden, niemand kan de wereld overwinnen dan hij, die gelooft, dat Jezus de Zoon van God is”. Natuurlijk moeten wij allemaal ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Het evangelie verhaalt ons dat de Heer naar de Jordaan kwam om gedoopt te worden, en dat Hij in deze stroom geheiligd wilde worden door tekenen uit de hemel. Het is zeer zinvol dat na de geboortedag van de Heer het feest van de doop van de Heer volgt, ook al geschiedde dit jaren later, maar in dezelfde tijd. Ook deze dag zou ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (3)

Voorbestemd tot de zeer hoge waardigheid van Echtgenoot van Maria, ontving Sint-Jozef van de heilige Geest een voorbereiding van genade, met betrekking tot de verheven en delicate opdracht die hij moest vervullen. Het is zoals Sint-Alphonsus de Liguori uitlegt: “Wij moeten een groot vertrouwen hebben in de bescherming van Sint-Jozef ...

Preekje op 07-01-2021, donderdag na Openbaring van de Heer

Aan de ene kant is het heel eenvoudig om God te gehoorzamen. Wij hoeven alleen maar lief te hebben. Aan de andere kant is het ook moeilijk om God te gehoorzamen. Want wij moeten altijd liefhebben ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Schepper van het al besloot ‘alles in Christus onder één hoofd te brengen’ (Ef. 1, 10) op een schitterende wijze. Hij wilde de menselijke natuur in haar oude staat herstellen. Hij beloofde haar daarom ...

Preekje op 06-01-2021, woensdag na Openbaring van de Heer

De apostelen bevinden zich op het meer. Ze hadden tegenwind en dus kwamen ze maar moeizaam vooruit. En dan gebeurt er opeens iets onverwachts: Jezus gaat te voet over het water en Hij wilde aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Christus is aan de wereld verschenen, Hij heeft in de chaos van de wereld orde gebracht en er glans aan verleend. Hij heeft de zonden van de wereld op zich genomen en de vijand van de wereld neergeslagen. Hij heeft het water geheiligd en de ziel van de mensen verlicht. Wonderen werden met grotere wonderen vervlochten ...

Preekje op 05-01-2021, dinsdag na Openbaring des Heren

Mensen, die weinig tot niets van computers afweten, weten misschien ook niet wie Bill Gates is. Zoals er van alles nodig is om een auto te kunnen besturen, zo is er ook een systeem nodig om een ...

Preekje op 04-01-2020, maandag na Openbaring des Heren

De eerste lezing van vandaag begint met de woorden: “Wij krijgen van God alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is.” Wij krijgen alles wat wij vragen ....

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag na Openbaring

Jezus kwam naar Johannes en ontving van hem het doopsel. Werkelijk een wonderbare gebeurtenis! De oneindige stroom die de stad van God verblijdt (vgl. Ps. 46 (45), 5), wordt schoongewassen met een beetje water. De onuitputtelijke bron die voor alle mensen leven voortbrengt en die nooit ophoudt te stromen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Bij het mysterie van de geboorte van de Heer zijn er uiteraard altijd de duidelijke tekenen van zijn goddelijke oorsprong, maar het feest van vandaag, Openbaring des Heren, toont en onthult op vele manieren dat de Heer in een menselijk lichaam tot ons is gekomen. De mensheid die altijd al verwikkeld is in onzekerheden, mocht niet door ...

Ter voorbereiding van de viering van Openbaring des Heren

In zijn voorzienigheid heeft de barmhartige God het zo beschikt dat Hij de wereld die te gronde ging, in de jongste tijden te hulp kwam en de redding van alle volken vooraf bepaalde in Christus. Met het oog op deze volken was eens aan de heilige aartsvader Abraham de belofte gedaan van een ontelbaar nageslacht, dat geboren zou worden ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Basilius en ik troffen elkaar in Athene. Als stromen van een rivier waren wij vanaf de ene bron, ons vaderland Kappadocië, omwille van onze opvoeding in verschillende richtingen uiteengegaan naar het ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘De hemel boog neer en de Heer daalde af’ (Ps. 18 (17), 10), want Jezus Christus wilde de mensen redden en het verbond bezegelen dat Hij met onze vaderen gesloten had. Zo openbaart Hij zich aan ons en komt Hij ons nabij. Wij kunnen Hem zien, Hem aanraken en horen spreken. Waarom heeft het Woord dat God is, het vlees willen aannemen en mens willen worden in de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (2)

De grote Heilige van de Karmel vertelt in haar levensgeschiedenis over de periode van een ziekte die ze doormaakte gedurende drie jaar. Ziehier wat ze zegt over de heilige Jozef: “Mijn verzwakking was erger dan men kan vertellen: ik was nog slechts vel over been en dat zou meer dan acht maanden duren. Gedurende bijna drie jaar bleef ik ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Zoon van God heeft het niet in strijd met zijn verhevenheid geacht als kind te leven en op te groeien tot volwassenheid. Na al wat Hij heeft gedaan in de nederige staat die Hij voor ons had aangenomen, heeft Hij de triomf bereikt van zijn dood en verrijzenis. Dit alles is nu voorbij. Maar toch hernieuwt het feest vandaag voor ons Jezus’ heilige geboorte uit de maagd Maria. En ...

Preekje op 30-12-2020, de 6e dag van het kerstoctaaf

Vandaag, lieve mensen, horen wij in het evangelie over een profetes, Hanna, die hoogbejaard is en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu is zij een weduwe van 84 jaar. Zij verblijft voortdurend in de tempel en dient God dag en nacht door vasten en gebed. Wat zal deze vrouw dicht bij God in de hemel zijn! ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Hoe wonderlijk is deze ruil! Door een lichaam aan te nemen schenkt de Schepper van het mensdom ons zijn godheid. Om dit wonder tot stand te brengen is de Verlosser immers in de wereld gekomen. God werd een mensenkind, opdat de mensen kinderen van God konden worden. Een van ons had de band van het goddelijk kindschap ...

Preekje op 29-12-2020, de 5e dag van het Kerstoctaaf

Broeders en zusters, wanneer was het de laatste keer, dat ons hart een goede schoonmaakbeurt kreeg? Denken wij er even over na: Is er iets wat er toen is blijven zitten? Oud zeer misschien, of een stukje jaloezie of klachten over mensen of over situaties? Misschien dat wij ons niet realiseren, dat die zonden daar zijn. Misschien zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is verschenen’ (Tit. 3, 4). Dank aan God: door Hem gewordt ons overvloedige vertroosting op onze pelgrimstocht, in onze ballingschap, in onze ellende. Voordat Gods mensenliefde verscheen, bleef zijn goedheid verborgen, hoewel zij er toen ook al was: ‘want Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig’ (Ps. 103 (102), 17). Maar hoe ...

Preekje op 28-12-2020, feest van de HH. Onnozele Kinderen

Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat, hoofdstuk 14, over de christenen uit de begintijd, die trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het Rijk, namelijk: Zij zijn vrijgekocht als de ...

Ter voorbereiding van het feest van de HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Een klein kind is geboren, een grote Koning. Van verre komen de Wijzen om Hem te aanbidden die wel in een kribbe ligt, maar heerst over hemel en aarde. Herodes, die van de Wijzen verneemt dat een Koning geboren is, wordt ontsteld en wil Hem doden om zelf de ...

Ter voorbereiding van de viering van het feest van de H. Familie

Het huis van Nazaret is de school waarin wij het leven van Jezus beter leren begrijpen; het is de school van het evangelie. De eerste les die wij hier leren, is grote aandacht te hebben voor de diepe en geheimvolle zin van deze eenvoudige, nederige en verheven openbaring van Gods Zoon, deze zin te overwegen en te begrijpen. Misschien leren wij er ...

Stille Nacht: De oorsprong van het lied

Om het verhaal van het ontstaan ervan te vertellen moeten we beginnen aan het hof van Frederik Willem van Pruisen, de vierde koning van die naam, net na zijn troonsbestijging in 1840. Het was ...

Preek op 26-12-2020, feest van de H. Stephanus, martelaar, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de tijd van Stefanus, maar ook in onze tijd verdedigen mensen met hand en tand de eigen geschapen wereld. Corona tijd of niet, mensen willen hun verworvenheden blijkbaar koste wat kost vasthouden. De joden maakten de bezetter uit ...

Ter voorbereiding van de viering van de Tweede Kerstdag

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te bezoeken. Vandaag trekt een soldaat, die de tent van zijn lichaam ...

Ter voorbereiding van de viering van de Eerste Kerstdag

Geliefden, heden is onze Verlosser geboren: laten wij ons verheugen. Droefheid mag geen ruimte meer vinden waar de geboortedag van het leven wordt gevierd. Dit leven dat de angst voor de dood heeft vernietigd, vervult ons hart met vreugde om de beloofde eeuwigheid. Geen mens wordt uitgesloten van deelname aan deze vreugde ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gij waart in eeuwigheid gestorven, indien Hij niet geboren was in de tijd. Gij waart nooit bevrijd van het vlees der zonde, als Hij niet aan u gelijk geworden was in het vlees der zonde. Zonder zijn barmhartigheid had eeuwige ellende uw leven bitter gemaakt. Had ...

Preekje op 23-12-2020, woensdag in de 4e week van de advent

Het zijn de gezinnen, die er het eerst onder lijden wanneer mensen zich van de Heer afwenden - en aan de andere kant profiteren zij ook het eerst van Gods zuiverende liefde (Maleachi 3,2-3). Wanneer een man zich bijvoorbeeld van de Heer afkeert en aan de drank raakt, lijden zijn vrouw en gezin eronder. Misschien begint hij ermee ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Broeders en zusters, zelfs al zwijg ik, de tijd zelf herinnert ons eraan dat de geboortedag van Christus zeer nabij is. Want op de laatste afsluiting van de dagen loopt mijn prediking vooruit. Immers, de wereld zegt juist door haar moeilijkheden dat er iets op komst is waardoor zij hersteld wordt tot iets beters, en zij verlangt met ...

De eerste kerststal …

De prachtige gewoonte om kerststallen op te zetten om de geboorte van het Kindje Jezus te herdenken is begonnen door de heilige Franciscus van Assisi. Het was het jaar 1223. Sint-Franciscus ging naar Rome om van paus Honorius III toestemming te krijgen om op een ...

Preekje op 22-12-2020, dinsdag inde 4e week van de advent

In de grote lofzang van Maria, het Magnificat, wordt haar nederigheid weerspiegeld tegenover de grote genade, die God haar betoonde. Zij wist, dat zij in alle tijden door mensen ‘gezegend’ genoemd zou worden vanwege de machtige dingen, die God aan haar had gedaan. Zij was ervan overtuigd, dat zij door de kracht van God ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De eerste woorden van God bij de gesloten poorten van het paradijs getuigen van het vooruitzicht op de verlossing. Die woorden hebben betrekking op die ene en enige vrouw die nooit onderdanig is geweest aan de satan: ‘Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare’ (Gen. 3, 15). De vrouw die hier het eerst wordt ...

Preekje op 21-12-2020, maandag in de 4e week van de advent

In het evangelie zullen wij horen hoe Maria met spoed naar Elisabeth reist. Om verschillende redenen. Natuurlijk wil zij Elisabeth feliciteren met haar zwangerschap, eindelijk, na al die jaren. Maria wil Elisabeth ook bijstaan gedurende de laatste drie maanden. En zij wil zien wat de engel heeft gezegd. Als een engel je iets vertelt, dan neem je dat ...

Kerstmis 2020 – “Ik ben het Licht van de wereld”

Een mooi filmpje over wat Kerstmis in werkelijkheid is …

“Als je naar de cijfers van het kindermisbruik kijkt, valt het in de Rooms-Katholieke Kerk reuze mee”

Tien jaar nadat het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken de voorpagina’s van kranten haalde, wil iedereen in de Rooms-Katholieke Kerk maar één ding: de bladzijde omslaan. De ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Aan de begroeting door de engel waarmee wij iedere dag de Maagd, gezegend boven allen, met de haar toekomende eerbied begroeten, zijn wij gewoon toe te voegen: ‘En gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Toen Elisabet immers door de Maagd begroet werd, herhaalde zij de begroeting van de engel aan Maria en voegde er dit slot aan toe: ‘Gij zijt gezegend onder de ...

Overweging in de tehuizen op 18/19-12-2020, 4e zondag van de advent, jaar B, Johan Gierlings

In de evangelielezing horen we de engelen tegen de herders  zeggen ‘heden is u een Redder geboren’. Ze gaan op zoek en  vinden een stal met daarin een kindje, in doeken gewikkeld, en liggend in een kribbe. Tegen Maria was gezegd gij zult zwanger worden van de Heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Tevergeefs zocht Gods wijsheid een plaats om te rusten. ‘Overal zocht ik rust’, spreekt zij door Jezus Sirach (24, 11 - Vulg.). Tenslotte bereidde God in zijn liefde en genade een woning in een uitverkoren heiligdom. Hij schiep Maria, de nieuwe Eva. Maria was in zekere zin in eigen persoon het verlangen dat de mensheid koesterde naar God. De gezegende onder alle vrouwen (vgl. Lc. 1, 28), een waarachtige vrouw, vervuld van louter deemoed en overgave. Zij is een leegte die vervuld wil zijn en zichzelf volledig inzet om voor het hogere te leven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij de opgaande zon voor zijn, omdat een zo grote genade van de kerk en een zo grote beloning van toegewijde liefde ons uitnodigen; laten we de Heer bij zijn komst tegemoet snellen, voordat Hij kan zeggen: ‘Hier ben Ik’ (Jes. 58, 9). De Zon der gerechtigheid wil dat wij Hem voor zijn en verwacht dat ook. Luister hoezeer Hij verlangt en ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De eniggeboren Zoon van de Vader, het Woord, is vóór alle tijden en eeuwen, zonder pijnen uit dezelfde God en Vader geboren. Door zijn barmhartigheid ontfermde Hij zich over onze gevallen menselijke natuur. Uit eigen beweging, door de wil van God de Vader en met de instemming van de Geest, is Hij tot onze menselijke geringheid afgedaald, zonder de schoot van zijn ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (1)

We kunnen ons afvragen wat ons het meeste aanspreekt: de dag of de nacht? De dag verlicht voor ons de aarde, de nacht openbaart ons het firmament. Deze gedachten komen in ons op als we aan Sint-Jozef ...

Preekje op 17-12-2020, donderdag in de 3e week van de advent

Allemaal welkom. In de eerste lezing van vandaag horen wij een fragment van het moment, dat aartsvader Jakob zijn zonen zegent. Degene, die de krachtigste zegen krijgt is Juda. Over hem wordt gezegd, dat de scepter van hem niet zal wijken, totdat hij verschijnt, die hem dragen mag; hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat ...

‘Pijn in het hart’: bisschoppen schrappen Nachtmis, andere vieringen gaan wel door

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte besloten dat in katholieke kerken dit ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Het heeft geen zin onze Heer Jezus Christus, de Zoon van de heilige Maagd Maria, een ware en volmaakte mens te noemen, als men niet gelooft dat Hij van dat geslacht is waarover het evangelie spreekt. Matteüs zegt namelijk: ‘Geslachtslijst van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham’ (Mt. 1, 1). Hij houdt zich aan de volgorde van de menselijke afstamming, ...

Preekje op 16-12-2020, woensdag in de 3e week van de advent

We horen op journaal weleens nieuws over ruimtereizen naar Mars. Als daar jouw interesse ligt, kun jij er helemaal enthousiast om raken. Maar dat is nog niets in vergelijking met de opwinding, die veroorzaakt werd door de wonderen en tekenen, die in Israël plaatsvonden ten tijde van Jezus’ openbare leven! Er gebeurde zoveel, dat Johannes ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Hij is onze vrede, Hij heeft de twee werelden (van joden en heidenen) één gemaakt’ (Ef. 2, 14). Als wij inzien dat Christus vrede betekent, laten wij dan in onszelf tonen dat die naam van Christus echt is. Dan moeten wij door onze innerlijke vrede Christus laten zien in ons leven. Hij heeft naar het woord van de Apostel ‘de vijandschap gedood’ (Ef. 2, 16). Die mag daarom niet ...

Preekje op 15-12-2020, dinsdag in de 3e week van de advent

Als je vraagt: wat is het verschil tussen een Farizeeër en een tollenaar? Dan lijkt het wel het begin van een mop, maar dat is het toch echt niet. Er zijn veel verschillen te noemen, maar in de lezing van vandaag gaat het over aanvaarding tegenover verwerping. Wij moeten in ieder geval voorzichtig zijn om niet op grond van deze ...

De devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria zal de wereld redden

Onze Lieve Vrouw verscheen aan Lucia, Jacinta en Francisco, en gaf hen boodschappen voor de wereld. De zieners bevestigden dat deze verschijningen bekend moesten worden gemaakt aan de Heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Heer, wie mag te gast zijn in uw tent, wie mag op uw heilige berg rusten?’ (Ps. 15 (14), 1). De eerste en voornaamste trap voor hen die naar het hemelse opklimmen, is deze: te wonen in deze tent en daar alle dagen en nachten van hun leven door te brengen, ver verwijderd van de zorgen van deze wereld en haar beslommeringen achter zich latend, zoals zovele heiligen die nooit ...

Preekje op 14-12-2020, maandag in de 3e week van de advent

Vandaag viert de wereldkerk de heilige priester Johannes van het Kruis. Hij werd omstreeks 1542 te Fontiveros in Spanje geboren. Na enige jaren van kloosterleven als karmeliet, ontmoette hij de heilige Teresia van Avila en begon hij, op haar aanraden, met de hervorming van zijn orde. Deze onderneming kostte hem zeer veel moeite en ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Hoeveel mysteries en wonderen ook door de heilige leraren werden opgespoord en door heilige zielen in deze toestand van geestelijk leven werden verstaan, deze mysteries zijn zó diep, dat er nog altijd meer voor hen te zeggen en nog meer te begrijpen overbleef. Zo is het mogelijk altijd dieper door te dringen in Christus. Hij is als een rijke mijn met veel aderen vol rijkdommen. Hoe diep men ook graaft ...

Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af (uit het Katholiek Nieuwsblad)

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd. Het Jozefjaar ging op het ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Johannes was de stem, de Heer echter het ‘Woord van den beginne’. Johannes was de stem voor een beperkte tijd, Christus vanaf den beginne het eeuwig Woord. Denk het woord weg, wat is dan de stem nog? Waar een begrijpbare inhoud ontbreekt, is ze niet meer dan een zinloos geluid. Een stem zonder woord raakt het oor, maar leert niets aan het hart. Bij het beleren van ...

Hoe de heilige bisschop Carolus Borromeüs (1584†) omging met zaken als corona

Nu de wereld nog steeds op zijn kop staat dankzij COVID-19 en meer dan 1.400.000 doden, vraagt men zich af wat de meest katholieke reactie is: ons te verstoppen of God te zoeken? De meesten van ons moeten aan de keizer geven wat hem toekomt en de overheidsmandaten in acht nemen om “zoveel mogelijk thuis te blijven”. Maar zijn anderen geroepen tot een hoger mandaat?

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Wees gegroet, Maria.’ Met de engel vereer ik de volheid van genade die God in u heeft gelegd. Verwonderd beschouw ik uw verstand, verlicht door het levendigste geloof; uw geheugen, geheel vervuld van de herinnering aan Gods weldaden; uw hart, verteerd door liefdevlammen. Uw ogen waren altijd eenvoudig als de ogen van ...

Preekje op 11-12-2020, vrijdag in de 2e week van de advent

Onze wereld is vol pijn en strijd. Ook ons persoonlijk leven wordt soms gekenmerkt door teleurstelling en strijd. Elk leven is anders, maar wij krijgen allemaal te maken met moeilijkheden bij het werk dat wij doen, verdriet over familieleden of pijn van gebroken relaties. Maar ondanks deze problemen hebben wij soms de neiging het ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Het christelijke volk komt tijdens godsdienstige plechtigheden in groten getale samen rondom de gedachteniskapellen van de martelaren. Christenen doen dat om elkaar aan te sporen tot navolging van de martelaren, om zich te verenigen met hun verdiensten en door hun gebeden geholpen te worden. Maar nooit richten wij voor een martelaar een altaar op, zelfs niet ...

In het kader van het jaar van Sint-Jozef … (2)

SINT-JOZEF! Zeker een grote Heilige ... Maar wat weten we eigenlijk over hem? Bijna niets: in de Evangeliën wordt er heel weinig over hem gesproken en een gesproken woord van Sint-Jozef komen we nergens tegen ... Hij verdient dus onze bewondering, maar mag men niet uit deze soberheid van de Heilige Schrift concluderen dat er talloze ...

Preekje op 10-12-2020, donderdag in de 2e week van de advent

Broeders en zusters, wij weten, dat wij allemaal naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Van binnen, diep in ons hart, lijken wij op Hem. Dus wie wij zijn, onze persoonlijkheid, openbaart op een unieke en onvervangbare manier het karakter van God. Ieder mens laat iets van God zien. Een onverschrokken leider als Mozes ...

In het kader van het jaar van Sint-Jozef … (1)

Paus Franciscus heeft vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘God zij ons genadig en zegene ons’ (Ps. 67 (66), 2). God zij niet onze rechter; Hij zij ons genadig. ‘God zij ons genadig.’ Dit is de stem van de apostelen die spreken tot het volk dat uit alle landen is samengebracht. Gij hebt ons immers op ons woord geloofd, en zie: hier is de kerk samengebracht in de naam van de Heer. Daarom ...

Familie-Boeteviering in de kerk op vrijdag 11 december om 19.00 uur

Lieve Kerkfamilie, vrijdag 11 december is er een Familie-boeteviering – in de kerk - als voorbereiding op het Kerstfeest. Met Kerstmis wordt ...

Preekje op 09-12-2020, woensdag in de 2e week van de advent

“Weet gij dan niet of hebt gij dan nooit gehoord?” (vers 28) Met deze vraag spoort de profeet Jesaja ons aan God op een persoonlijke manier te leren kennen. Als wij in de juiste geesteshouding naar deze woorden luisteren, moeten ze ons hart raken en ons bewust maken van ons diepste verlangen - ons verlangen naar God. De ...

Katholieke Kerk viert het Jaar van de Heilige Jozef

Paus Franciscus heeft vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De wet uit de oude tijd moest door het evangelie van de nieuwe tijd niet opgeheven maar vervuld worden. Vervullen betekent dat halve waarheden en leemten aangevuld worden, dat eerste aanzetten worden uitgewerkt en dat kiemen zich tot vruchten ontwikkelen. Het evangelie is ook in feite door onverbrekelijke organische samenhangen verbonden met de aardbodem: als ...

Preekje op 08-12-2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Wij weten, dat Maria door God is uitgekozen om te leven tot eer van zijn heerlijkheid. Zij is immers zonder zonde ontvangen, zoals de Kerk vandaag over heel de wereld viert. Het is ook wel aan te nemen, dat God de Ontvangenis van Maria op deze manier liet plaatsvinden, omdat zij in zijn ogen heel bijzonder was. Achter die aanname zou ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Hemel en aarde, sterren en stromen, licht en duisternis, heel de schepping die de mens ten dienste staat en nut verschaft, prijst zich gelukkig om het verlies van haar luister: want door u, o vrouwe, is ze als het ware weer tot leven gewekt en met nieuwe, onuitsprekelijke genade gezegend. Al het geschapene was immers als dood door het verlies van zijn oorspronkelijke ...

Dinsdag 8 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Ge hebt het ambt van het priesterschap aanvaard, en zittend aan de achtersteven stuurt ge het schip van de kerk tegen de golven in. Houd het roer van het geloof vast om niet uit de koers te raken door de zware stormen van deze wereld, maar vrees niet, want ‘Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee’ (Ps. 24, 2) ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

God heeft een tijd vastgesteld om zijn beloften te doen, en een tijd om die beloften in vervulling te doen gaan. De tijd van de beloften gaat van de profeten tot Johannes de Doper; de tijd van de vervulling, van Johannes de Doper tot het einde der eeuwen. Getrouw is God die zichzelf tot onze schuldenaar maakte, niet door wat dan ook van ...

De nieuwsbrief van Beauraing november 2020

Het leven van het Heiligdom, dat naar gewoonte zo spannend is tijdens de zomer, was de laatste maanden heel stil. Maar zelfs indien de grote groepen om reden van coronavirus niet konden  komen bidden in Beauraing, toch hebben de bubbels en de individuele bedevaarders talrijke genaden ontvangen. De Heilige Maagd ging ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Het woord ‘waken’, dat eerst door de Heer, vervolgens door de geliefde leerling en daarna door de twee grote apostelen Petrus en Paulus werd gebruikt, is, zo meen ik, een opmerkelijk woord. Opmerkelijk, omdat het idee niet zo voor de hand ligt als op het eerste gezicht zou lijken, en vervolgens omdat zij het allen zo inprenten. Wij moeten ...

Preekje op 04-12-2020, vrijdag in de 1e week van de advent

Tegen twee blinden, die genezen worden, zegt Jezus, dat zij aan niemand iets mogen vertellen. Deze beide mensen konden met hun lichamelijke ogen niet zien, maar hun geestelijke ogen waren al aan het genezen. Door Jezus aan te roepen met de titel 'Zoon van David' gaven zij er blijk van in te zien, dat Jezus geen gewone ...

Een beetje laat, maar hier is de nieuwsbrief van Beauraing juli 2020

Op 18 maart, precies om twaalf uur, gaat België in de lock down. Alles valt stil. In het Heiligdom trek­ken de groepen zich uit hun inschrijvingen terug, de individuele bedevaarders verdwijnen, slechts enkele vaste bezoekers maken van de mogelijkheid gebruik om een «wandeling» te maken, om bij de meidoorn te komen bidden ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom’ (Ps. 2, 8). Christus heeft inderdaad, zoals Hij gevraagd had, de volken tot erfdeel gekregen. Hij vroeg er immers om toen Hij zei: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke’ (Joh. 17, 1). Dit is nu zijn erfenis: alle mensen het ...

Preekje op 03-12-2020, donderdag in de 1e week van de advent

Allemaal welkom. Vandaag wijst Jezus ons in het evangelie de goede weg. Hij verklaart, dat niet iedereen, die Hem aanroept zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar alleen hij, die de wil doet van de Vader in de hemel. Bidden is goed, onmisbaar op onze weg naar God, maar gebed zonder gehoorzaamheid is vruchteloos. Zoals ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand ...

Preekje op 02-12-2020, woensdag in de 1e week van de advent

Allemaal welkom. De profeet Jesaja beschrijft in de eerste lezing een gastmaal op de berg van de Heer, een gastmaal met vette spijzen en belegen wijnen, zuiver als kristal. Het klinkt als goddelijk voedsel. Hier in de kerk is die berg van de Heer, het altaar. Hier is goddelijke voedsel in Woord en Sacrament. Dankbaar voor zijn ...

Wat een kerels … die Franse bisschoppen!!!

Het besluit van de Franse regering om het aantal deelnemers aan erediensten tot dertig per keer te beperken, is “een ernstige schending van de religieuze vrijheid”. Dat oordeelde de Franse Raad van State zondag na een klacht van de Franse bisschoppenconferentie. De regering moet nu uiterlijk woensdag met een aangepaste regeling ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Gods Zoon zelf, het Woord, bestond voordat de tijd een aanvang nam, de onzichtbare, de onbegrijpelijke, de onstoffelijke, het begin van het begin, het licht uit het licht, de bron van het leven en de onsterfelijkheid; de afdruk van het goddelijk oerbeeld, het onuitwisbaar zegel, het weergaloos beeld en het laatste Woord van de Vader. Hij treedt nu zijn eigen beeld tegemoet, ...

Preekje op 01-12-2020, dinsdag in de 1e week van de Advent

Stellen wij ons even voor, dat er twee mensen voor ons staan. De ene is een volwassene met een goede opleiding, vol zelfvertrouwen en misschien zelfs wat zelfvoldaan. De ander is een kind op die heerlijke leeftijd waarop het elk woord van ons in zich opzuigt, zoals een spons water opzuigt. Wie van de twee zouden wij het liefste onderwijzen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Wanneer wij de komst van de Heer met alle godsvrucht vieren, doen wij eigenlijk niet meer dan onze plicht. Want niet slechts tot ons, maar ook om ons komt Hij die van ons niets nodig heeft. Ja waarlijk, hoe groot onze eigen hulpbehoevendheid is, blijkt wel uit de grootte van zijn goedertierenheid. Niet alleen blijkt uit de prijs van de geneeskundige behandeling hoe ...

Preekje op 30-11-2020, feest van de heilige apostel Andreas

Andreas was afkomstig uit het dorp Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea. Rond het jaar dertig had hij zich aangesloten bij Johannes de Doper. Volgens de evangelist Johannes was Andreas de eerstgeroepen leerling van Jezus (Joh. 1,40). Hij was een broer van Petrus. In de evangelies horen we hoe Petrus en Andreas met ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, hield hij die schat niet voor zich, maar hij haastte zich en liep snel naar zijn broer Simon om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had. Merk op wat hij tegen zijn broer zegt: ‘Wij hebben de Messias gevonden; vertaald betekent dat: de Gezalfde’ (Joh. 1, 41). Zie je hoe hij hier bewijst ...

Preek op 29-11-2020, 1e zondag van de advent, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  Er zijn in de bijbel, met name in de Psalmen, stukken die ons laten zien dat God over ons waakt. Bij dag, maar vooral ’s nachts waakt Hij over ons. Zelfs in een lied zingen we: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”, genade en vrede ...

Overweging op 27/28-11-2020, 1e zondag van de advent, jaar B, Jannie Ligthart

“Weest op uw hoede, weest waakzaam.” “Wat ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: Weest waakzaam.” Als Jezus dit zo nadrukkelijk zegt, moet het belangrijk zijn. “Laat Hij u niet slapend vinden.” “Weest waakzaam.” Het gaat Jezus niet om de gewone waakzaamheid. Het alert zijn op ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

U moet weten, geliefde broeders en zusters, dat deze heilige tijd die wij de advent - de komst van de Heer - noemen, ons twee feiten voor ogen houdt. Daarom moeten wij ons ook over twee dingen verheugen, want deze tijd moet op twee manieren nuttig voor ons zijn. Hij ...

Corona-update: Veelgestelde vragen over Kerstmis – antwoorden vanuit het bisdom (gepubliceerd: donderdag 26-11-2020

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als rechter der aarde’ (Ps. 96 (95), 12-13). Vroeger is Hij gekomen en later zal Hij nog eens komen. Die stem van Hem klonk eerst in het evangelie: ‘Van nu af zult gij de Mensenzoon zien komen op de wolken’ (Mc. 13, 26). Wat ...

Preekje op 27-11-2020, vrijdag in de 34e week door het jaar 2

Wij hebben de afgelopen weken kunnen merken, dat veel Bijbellezingen zich richten op Jezus' triomfantelijke terugkeer op het einde van de tijd. Het is ook een goede zaak om hier aan het einde van het liturgische jaar een beetje meer over na te denken, en het is goed om klaar te staan om de Heer te verwelkomen wanneer Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

O zalig verblijf in de stad daarboven! O klaarlichte dag van de eeuwigheid, door geen nacht verduisterd, maar altijd door de opperste Waarheid bestraald! Altijd blijde, altijd onbekommerde dag, die uw staat nooit in zijn tegendeel verandert. O, dat die dag was aangebroken en al deze tijdelijke dingen ten einde waren gekomen ...

Preekje op 26-11-2020, donderdag in de 34e week door het jaar 2

De eerste lezing van vandaag uit het boek van de Openbaring eindigt met de uitnodiging tot het bruiloftsmaal van het Lam. Het is natuurlijk heel mooi om een bruiloft mee te maken, maar wat ook heel mooi is, misschien nog wel mooier, is de hernieuwing van de huwelijksgeloften na een periode van vijfentwintig of vijftig ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Mogen wij bij hen behoren die dankzeggen en die God hebben gediend, en niet bij de goddelozen die veroordeeld worden. Ook ik ben een groot zondaar en sta nog niet boven de bekoring, maar te midden van de verlokkingen van de duivel span ik me in om de ...

Preekje op 25-11-2020, woensdag in de 34e week door het jaar 2

Vandaag in de eerste lezing horen wij over een visioen van Johannes. Hij ziet hen, die over het Beest en zijn beelden hebben gezegevierd. De overwinning is zeker. Daar kunnen wij op vertrouwen. Wij hoeven ons maar bij Jezus aan te sluiten. Dan mogen wij in zijn overwinning delen. Iedereen, die al eens bij een rechtszaak betrokken ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Mijn raad aangaande de matigheid was, dunkt me, niet onbelangrijk. Wie hem volgt, zal er geen spijt van hebben; hij zal zichzelf redden en ook mij die de raad gegeven heeft; het is immers geen kleine verdienste iemand van het dwaalspoor en de ondergang af te brengen en naar het heil te voeren. Dat zijn we aan God, onze Schepper ...

Preekje op 24-11-2020, dinsdag n de 34e week door het jaar 2

De woorden van Jezus tot zijn leerlingen in het evangelie van vandaag zouden zo uit een hedendaagse krant kunnen komen. Waar wij ook kijken, wij vinden altijd verslagen over oorlogen, honger en verwarring en onrust. En als wij alle puzzelstukjes op de juiste plaats bij elkaar leggen, zouden wij tot de conclusie kunnen komen, dat wij ...

Preekje op 23-11-2020, maandag in de 34e week door het jaar 2

Vandaag in de eerste lezing het getal 144.000. Volgens de Getuigen van Jehova zijn dat de enige mensen, die in de hemel komen en de rest mag genieten van een soort aardsparadijs. Maar zo is God gelukkig niet. Het is een symbolisch getal, zoals zo veel getallen een diepere betekenis hebben. Als Jezus zegt, dat wij 70 keer 7 keer ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Broeders en zusters, laten we de wil volbrengen van de Vader die ons geroepen heeft, om te leven en de deugd meer na te streven. Laten we verzaken aan onze slechtheid die de weg baant voor onze zonden en laten we de goddeloosheid ontvluchten om niet overvallen te worden door het kwade. Want indien we ons inspannen om goed te doen ...

Overweging op 20/21-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

Kent u het lied van Phil Collins? Another day in paradise. Daarin zingt deze bekende artiest over een man die loopt door de straten van New York, je ziet het voor je, een net pak een aktetas, succesvol in het zakenleven. En dan gaat hij een hoek om en daar staat daar een onverzorgde vrouw op de stoep. Ze klampt hem aan en smeekt ‘meneer kunt u me helpen, het is koud en ik heb geen plek om te ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat Pilatus tot Christus heeft gezegd en wat de Heer hem geantwoord heeft, moeten wij nu nader beschouwen. Tegen de joden had Pilatus gezegd: ‘Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw wet.’ Maar zij hadden geantwoord: ‘Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.’ Toen was Pilatus het pretorium weer binnengegaan en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Mag ik u verzoeken te letten op wat Christus de Heer heeft gezegd, toen Hij zijn hand over zijn leerlingen uitstrekte: ‘Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel’ (Mt. 12, 49-50). Handelde de maagd Maria soms niet naar de wil van de Vader, zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Heer heeft ons zeer veel medelijden getoond. Want wij die leven, brengen geen offers meer aan dode goden, aanbidden deze niet meer, maar kennen door Hem de Vader van de waarheid. Wat betekent het kennen van de Vader anders dan dat wij Hem niet verloochenen ...

Corona-update van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Premier Rutte en minister De Jonge gaven dinsdag 17 november een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Broeders en zusters, Jezus Christus moeten we beschouwen zoals we God beschouwen: als rechter van levenden en doden. We mogen niet te gering denken over ons heil. Als we daarover te gering zouden denken, hebben we ook niet veel te verwachten. Wie naar de boodschap luistert alsof het om geringe dingen gaat, zondigt. Ook wij zondigen, omdat we niet beseffen ...

Preekje op 18-11-2020, woensdag in de 33e week door het jaar 2

In de eerste lezing horen wij over de vier dieren, die in de hemel dag en nacht roepen: "Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt". De hemel moet wel geweldig zijn! Wij krijgen slechts een glimp te zien van haar glorie en toch klinkt het al geweldig. Stellen wij ons de troon van God voor, de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen’ (Ps. 116B (115), 15). De godsdienst die op het mysterie van het kruis van Christus gegrondvest is, kan door geen enkele vorm van wreedheid vernietigd worden. De kerk wordt door de vervolgingen niet kleiner maar juist groter. En de akker van de Heer tooit zich steeds weer ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Elisabeth begon toe te nemen in deugd. Zoals ze haar hele leven een troosteres van de armen was, werd ze helemaal een weldoenster voor hen die honger leden, toen ze naast een van haar kastelen een hospitaal liet bouwen waar ze veel zieken en zwakken opnam. Aan al wie haar om een aalmoes vroeg, deelde ze daar overvloedig de ...

Preekje op 16-11-2020, maandag in de 33e week door het jaar 2

Vandaag lezen wij in de eerste lezing het begin van de Openbaring van de heilige apostel Johannes. Hij geeft wat complimentjes aan de leden van de Kerk van Efeze, maar ook maakt hij hen verwijten: dat zij hun eerste liefde hebben opgegeven. Wij kunnen in de loop van de jaren groeien, maar als wij niet waakzaam blijven ...

Preek op 15-11-2020, 33e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, die derde dienaar kreeg maar een talent. Dat was in die tijd van Jezus een geldstuk met de hoogste waarde. Als je het vergelijkt met tegenwoordig zou je een briefje van 500 Euro krijgen. Die dienaar groef een kuil in de grond deed het ene talent ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Man en vrouw die door het huwelijksverbond ‘niet langer twee, maar één lichaam zijn’ (Mt. 19, 6), helpen en dienen elkaar in de innige verbondenheid van hun persoon en handelen. Zo ervaren zij de zin ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Aanvaard en bewaar alleen het geloof zoals je het leert en belijdt, zoals het door de kerk nu aan jou wordt overgedragen en dat door de hele heilige Schrift is gewaarborgd. Niet alle mensen zijn in staat de Schrift te lezen. Een hindernis om hiervan kennis te nemen is voor sommigen hun ongeletterdheid, voor anderen gebrek aan tijd. Om ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij naderen tot Christus’ bruid, naderen tot zijn moeder en tot zijn trouwe dienstmaagd. Dit alles is de heilige Maria. Maar wat kunnen wij voor haar doen? Welke gaven kunnen wij haar aanbieden? Konden wij haar tenminste geven, wat wij haar rechtens verschuldigd zijn. Wij zijn haar eer verschuldigd, wij zijn haar dienstbetoon verschuldigd, wij zijn haar liefde verschuldigd, wij zijn haar lof ...

Preekje op 13-11-2020, vrijdag in de 32e week door het jaar 2

Stellen wij ons leven voor, dat wij onlangs getrouwd zijn met de man of vrouw van onze dromen. Een tijdje daarna moeten wij echter weg voor een zakenreis naar een ander werelddeel, 3 weken lang. Wij houden van ons werk en wij kijken uit naar de ontmoetingen, die wij met onze klanten zullen hebben. Ons bedrijf stuurt ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De christenen behoren graag en van ganser harte mee te werken aan de opbouw van een internationale orde, waarin de rechtmatige vrijheden van allen werkelijk geëerbiedigd worden en een echte ...

Preekje op 12-11-2020, donderdag in de 32e week door het jaar 2

In het evangelie van vandaag horen wij Jezus Christus tegen de Farizeeën zeggen, dat het Koninkrijk van God midden onder hen was, en daarmee wilde Hij hen eigenlijk duidelijk maken, dat Hij degene was, die het Koninkrijk inluidde. Dit was voor de Farizeeën moeilijk te begrijpen. Zij waren al jaren op zoek naar de Messias ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen ...

Preekje op 11-11-2020, woensdag in de 32e week door het jaar 2

Allemaal welkom weer. Paulus gaat vandaag door met het opsommen van hoe wij moeten leven: gehoorzaam, niemand belasteren, geen ruzie zoeken, vriendelijk zijn en zachtmoedig. En opnieuw geeft hij een reden op: zoals sommige andere mensen nu dwalen, verkeerde wegen gaan, zo deden wij dat vroeger ook. Zoals wij ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Martinus had reeds lang een voorgevoel van zijn dood en hij zei tot zijn broeders dat zijn einde weldra zou komen. Intussen bleek er een reden te zijn om de parochie van Candes te bezoeken. Want de priesters van die kerk waren onderling verdeeld en hij wilde de vrede herstellen. En ofschoon hij wist dat het einde van zijn dagen naderde, besloot hij ...

Preekje op 10-11-2020, dinsdag in de 32e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in de eerste lezing over de adviezen, die Paulus geeft aan een jonge bisschop, Titus, over hoe hij het volk van God moet leiden. De sleutel hiertoe is de genade van God, zo zegt Paulus, want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen, en die genade leert ons hoe wij voor het aanschijn van God een goed leven kunnen leiden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De hele kerk van God is trapsgewijze opgebouwd en zo bestaat dit heilig lichaam geheel uit ledematen die onderling verschillend zijn. Toch vormen wij allen te zamen, zoals de Apostel zegt: ‘één persoon in Christus’ (Gal. 3, 28). Niemand is door zijn taak binnen dit lichaam zozeer van de anderen gescheiden dat hij - hoe klein deel van het ...

Preekje op 09-11-2020, kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen

De verjaardag van de inwijding van de door keizer Constantijn gebouwde Lateraanse basiliek wordt sedert de 12e eeuw op deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Jezus Christus is de bruidegom van de heilige kerk en alle christenen zijn ledematen van die kerk. Al deze ledematen zullen in Jezus Christus één geloof, één doopsel, één Heer hebben. Het hoofd van deze heilige kerk is Christus Jezus, God en mens, Hij is haar bruidegom en zij is zijn bruid. Hij heeft haar getrouwd aan het kruishout met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Vrede is niet enkel afwezigheid van oorlog. Zij kan ook niet herleid worden tot alleen maar het scheppen van een evenwicht tussen tegengestelde krachten. Zij is evenmin de vrucht van een alles ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel’ (Wijsh. 18, 14-15). Deze woorden uit het boek van de Wijsheid verwijzen naar de hoogheilige tijd waarop het alvermogende Woord van God, nederdalend uit de schoot en het ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Jezus sprak: ‘Het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld’, en: ‘Ik ben het brood des levens’ (Joh. 6, 33.35). Inderdaad, het woord van de wijsheid is voedsel voor de geest. Hierin immers vindt de geest wat hij nodig heeft om te leven. De wijsheid geeft hem het brood te eten van leven en inzicht (vgl. Sir. 15, 3). Als ...

Preekje op 05-11-2020, donderdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag horen wij de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Filippi spreken over de geestelijke besnijdenis. Voor veel vrome joden uit de eerste eeuw, die zich tot het christendom hadden bekeerd, grensde de leer van Paulus, dat gedoopte gelovigen niet ritueel besneden hoefden te worden, aan godslastering. De ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘De Geest van de Heer vervult het aardrijk’ (Wijsh. 1, 7). In de Schrift vinden wij drie ‘scheppingen’ vermeld. De eerste is de omvorming van wat niet bestond tot wat bestaat; de tweede is de verandering van het slechte in het goede; de derde is de verrijzenis van de doden. In elk van deze drie kun je de heilige Geest terugvinden als medewerker van ...

Preekje op 04-11-2020, woensdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Carolus Borromeüs. Hij werd op 2 oktober 1538 geboren in het Italiaanse plaatsje Arona, gelegen aan het Lago Maggiore. Reeds op 23-jarige leeftijd was hij kardinaal en aartsbisschop van Milaan. Hij is een van de kopstukken van de katholieke Contra-Reformatie. Zo verscheen van ...

Preek op 02-11-2020, Allerzielen, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Zeker, wij allen zijn zwak, maar God de Heer heeft ons middelen gegeven waarmee we ons kunnen helpen als we dat willen. Een priester bijvoorbeeld zou een onberispelijk leven willen leiden. Hij erkent dat men dat van hem verwacht. Hij zou ingetogen willen zijn en, zoals het hem past, het leven van een engel willen leiden; hij denkt er echter niet aan de geschikte middelen ...

Preekje op 03-11-2020, dinsdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in het evangelie over een zeker iemand, die een groot feestmaal gaf, maar de genodigden wilden niet komen. Stellen we ons voor, dat wij voor zo’n feestmaal worden uitgenodigd, voor een bruiloft of voor een verjaardagsfeestje. Om wat voor een gelegenheid het ook gaat, die uitnodigende woorden ontroeren ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Wanneer wij het grote geheel overzien van de onderlinge betrekkingen tussen de mensen, zowel op het nationale als internationale vlak, dan moeten wij helaas vaststellen dat men nog heel ver verwijderd is van de goddelijke leer, die reeds haar licht verspreidde in de eeuwen van het Oude Testament en die in al haar luister straalde in de volheid ...

Preek op 01-11-2020, Allerheiligen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei kardinaal Simonis, dat ze zonder al die titels al heilig zijn. Vandaag gaat het om de velen die niemand tellen kan, de mensen die door Jezus zalig genoemd ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De lichamen van de overledenen mogen niet achteloos worden behandeld noch zomaar afgevoerd. Zeker niet wanneer het rechtvaardigen en gelovigen betreft. Hun geest heeft zich immers op geoorloofde wijze bediend van hun lichaam als werktuig voor ...

Overweging in de tehuizen op 30/31-10-2020, Allerheiligen, jaar A, door Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, met Allerheiligen gaat het niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn. Met Allerheiligen en ook Allerzielen gaat het om  de mensen die door Jezus zalig genoemd worden; eenvoudige mensen, heiligen zonder naam, waar niemand ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

In het boek van de Openbaring spreekt Jezus Christus, uw geliefde bij uitstek, u aldus toe: ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven’ (Apok. 2, 10). Deze kroon is niets anders dan de beloning van het eeuwige leven, en alle christenen moeten dringend worden aangespoord om naar deze kroon te verlangen. Tot deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Een geschapen beeld van de wijsheid bestaat in ons en in heel het scheppingswerk. Daarom zegt de echte, scheppende wijsheid terecht, terwijl zij op zichzelf betrekt wat een eigenschap is van haar afdruk: ‘De Heer heeft mij geschapen in zijn werken’ (Spr. 8, 22). Want dit zijn woorden van de wijsheid die in ons is, maar de Heer spreekt ze uit ...

Dierenliefde!!!

We hebben de afgelopen tijd gehoord wat extremistische mensen anderen allemaal kunnen aandoen! Vreselijk!! Zij kunnen blijkbaar (nog) niet accepteren, dat mensen heel verschillend zijn.  Zij kunnen wat van Jezus leren. Maar zelfs dieren doen het beter dan zij!!! Ondanks dat zij heel verschillende soorten zijn, gaan zij in liefde en vrede met elkaar om. Althans ... dat kan blijkbaar ook ...

Preekje op 30-10-2020, vrijdag in de 30e week door het jaar 2

Wij kennen allemaal nog wel het oude lied van The Beatles 'All You Need Is Love', ‘alles wat je nodig hebt is liefde’. Nou, dat lied zouden we misschien eens kunnen zingen voor de wetgeleerden en de Farizeeën in het evangelie van vandaag. Want de liefde is het hart van de wet, maar de wetgeleerden en de Farizeeën zingen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Bekleden wij ons met eensgezindheid, in nederigheid en onthouding, ons verre houdend van laster en kwaadsprekerij, ons rechtvaardigend door werken en niet met woorden. Er wordt immers gezegd: ‘Een veelprater moet een antwoord krijgen; anders denkt hij nog gelijk ...

Preekje op 29-10-2020, donderdag in de 30e week door het jaar 2

Zo aanstonds in de eerste lezing zullen wij woorden horen als wapenrusting en strijd en harnas en schild en brandende pijlen en helm en zwaard. Het lijkt wel oorlog. En dat is ook zo. Vanaf de schepping van de eerste mensen trekt de duivel ten strijde om Gods Koninkrijk af te breken en om mensen in zijn eigen val mee te ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Men zegt dat de barmhartigheid van God zijn werken overtreft, en daarom is een barmhartig mens een waarachtig goddelijk mens. Want barmhartigheid wordt uit liefde en goedheid geboren. Deze moeten wij onder elkaar beoefenen, en als wij dat ...

Preekje op 28-10-2020, woensdag in de 30e week door het jaar 2

Wij vieren de apostelen Simon en Judas. Op een dag ging onze Heer naar het gebergte om héél de nacht door te bidden. Daar moet iets goeds uit voortkomen. Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich en koos er twaalf uit, ook Simon en Judas. Simon behoorde vroeger tot de partij van de Zeloten, die met ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Onze Heer Jezus Christus stelde leiders en leraren aan voor de hele bewoonde wereld, beheerders van zijn goddelijke geheimen. Hij droeg hen op als lampen te schijnen en te stralen. Zij moesten niet alleen een licht zijn voor het joodse land, maar veeleer voor alles wat ligt onder de zon en voor de mensen die overal verspreid hun ...

Preekje op 27-10-2020, dinsdag in de 30e week door het jaar 2

Broeders en zusters, als wij aan het huwelijk denken, denken wij natuurlijk aan de liefde. Maar wat is liefde? Is het de opwinding, die een paar voelt als ze zich voorbereiden op hun trouwdag? Is het de aantrekkingskracht, die man en vrouw voor het eerst samenbracht? Is het het gevoel van solidariteit, dat ze ontwikkelen als ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Overwegen wij, geliefden, hoe de Heer ons voortdurend de toekomstige verrijzenis toont, waarvan Hij de Heer Jezus Christus de eersteling maakte door Hem van de doden te doen opstaan. Letten wij daarbij, geliefden, op een vorm van opstanding die regelmatig plaatsvindt. Dag en nacht tonen ons een beeld van de verrijzenis ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Ziet toe, geliefden, dat de talrijke weldaden van de Heer voor ons allen niet tot een veroordeling leiden, wanneer wij namelijk niet een leven leiden dat Hem waardig is, en niet in eendracht het goede doen en wat Hem welgevallig is. Want Hij zegt ergens: ‘De geest des Heren is een lamp die de ingewanden van het lichaam doorzoekt’ (Spr. 20, 27) ...

Overweging op 23/24-10-2020 in de tehuizen, 30e zondag door het jaar A, Johan Gierlings

God liefhebben met je verstand kan dat? Als je gelooft moet je dan je verstand buitenboord zetten? Dat is niet de bedoeling geloof en wetenschap gaan heel goed samen. Grote wetenschappers waren en zijn gelovig en verschillende waren ook priester.  Paus Johannes ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Laten wij onze aandacht richten op de Vader en Schepper van heel de wereld en in ons de gedachte levend houden aan de grootse en alles overtreffende gaven die Hij alleen kan schenken: vrede met God en andere weldaden. Zien we in gedachten naar Hem op en beschouwen wij met de ogen van de ziel zijn lankmoedige gezindheid; bedenken wij hoe barmhartig Hij zich ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Alles wat is of wordt, het is er en het bestaat in Hem en door Hem. Daarom zegt Johannes: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden’ (Joh. 1, 1-3). Een muzikant stemt zijn lier en kunstvaardig mengt hij de lage tonen met de hoge en de middelste met de overige om een ...

Preekje op 23-10-2020, vrijdag in de 29e week door het jaar 2

Wij lezen vandaag uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. Net als veel andere vroege kerken was de Kerk van Efeze heel divers. De gemeenschap omvatte Joden en niet-Joden, en een mengsel ...

Preekje op 22-10-2020, donderdag in de 29e week door het jaar 2

Carolus Jozef Wojtyla werd in 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken. Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 benoemd tot aartsbisschop en nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Hij werd tot ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Vader van Christus, geheel heilig en boven al het geschapene verheven, is de opperste bestuurder. Met zijn eigen wijsheid en zijn eigen Woord geeft Hij overal leiding voor ons bestwil. Hij ordent en regelt zoals het volgens Hem goed is. En het is goed, zoals het geschapen is en zich voor onze ogen ontwikkelt. Want God wil dat ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Mij lijkt dat elke droefgeestigheid en alle verdriet toch ver van ons, mensen, zou moeten zijn, aangezien de Heer zelf op het ogenblik dat Hij vanuit deze wereld ten hemel opsteeg, gezegd heeft: ‘Mijn vrede laat Ik u’ (Joh. 14, 27). Het is altijd opnieuw ...

Preekje op 21-10-2020, woensdag in de 29e week door het jaar 2

Vandaag, woensdag, is de dag van Sint Jozef. Wij willen hem aanroepen voor Kerk en wereld, hem vragen ons te beschermen en ons op de juiste weg te leiden, zoals hij dat vroeger ook met Maria en het Kind Jezus heeft gedaan. De eerste lezing eindigt met de zin: “In Hem - Jezus Christus - hebben wij, door het geloof in Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het is goed zich voortdurend toe te leggen op het aanhoren van het woord van God. Maar zelfs dit goede wordt nutteloos, als het niet samengaat met de gehoorzaamheid. Om niet tevergeefs hier samen te komen, moet u ook uw broeders en zusters meebrengen naar ons, zoals ik u al zo vaak smekenderwijs heb verzocht en ook nooit zal ...

Nieuwste coronaregels in onze Dionysiuskerk (20-10-2020)

Wat betreft de nieuwste corona-regels … We weten sinds vrijdag 16 oktober zeker, dat nog maar 30 mensen in de kerk mogen samenkomen. Daarom is er (sinds 18 oktober) een extra heilige Mis op zondagmiddag - om 16.00 uur (dat bleek een goed idee).

Preekje op 20-10-2020, dinsdag in de 29e week door het jaar 2

Lieve mensen, misschien dat wij weleens jaloers zijn op de apostelen en de andere mannen en vrouwen, die Jezus tijdens hun leven op aarde zo nabij mochten zijn. Zij mochten bij Hem zitten, naar Hem kijken en luisteren. Zij mochten met Hem eten, wandelen. Misschien iets voor Hem halen of maken ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Een meester zegt: het grootste dat God ooit aan alle schepselen heeft bewezen, is zijn barmhartigheid. Het meest geheime en verborgene, zelfs datgene wat Hij eens aan de engelen bewees, wordt in zijn barmhartigheid opgenomen en wel zo als het in zichzelf is en als het in God is. Wanneer God aan het werk is, dan is het eerste resultaat ...

Preekje op 19-10-2020, maandag in de 29e week door het jaar 2

Helemaal op het einde van de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat wij Gods werk zijn, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren, die God voor ons al bereid heeft. God heeft blijkbaar een plan met ons leven. Misschien dat wij dan denken aan allerlei specifieke zaken. Wij vinden het fijn ...

Preek op 18-10-2020, 29e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. U hebt het vast wel eens gehoord de opmerking over de belastingdienst: “ Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Het evangelieverhaal gaat deze zondag over belastingen. Het is inderdaad niet leuk, maar makkelijk? Nou nee ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Het gebed kan werkelijk moeilijk en bezwarend zijn. Vaak gaat het zonder moeite en van harte, als een echt gesprek; over het algemeen genomen blijft dit echter bij de meeste mensen een uitzondering. Meestal moet het opzettelijk gewild en beoefend worden, en de moeizaamheid van die oefening komt voor een deel daar vandaan ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Er is maar één tegengif tegen het dodelijk vergif van de zonde: het ware, levende geloof in Christus, ‘zich uitend in liefde’ (Gal. 5, 6), bepaald in vurige liefde tot God. Want wie de liefde tot God niet heeft, heeft God niet, naar het woord van Johannes: ‘De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood’ (1 Joh. 3, 14). ‘Hierin bestaat het ...

Veel­ge­stelde vragen inzake de kerkelijke coronamaatregelen

Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel? De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

In het kader van de christenvervolging …

Ik heet Franciscus Nguyen van Thuan en kom uit Vietnam, in Tanzania en Nigeria noemen de jongeren me uncle Francis; dus het is misschien het gemakkelijkste dat jullie me ook zo noemen, of gewoon vader Frans. Tot 23 april 1975 was ik bisschop van Nhatrang, in Midden-Vietnam; het was het eerste bisdom dat mij toevertrouwd werd en ik was er acht jaar bisschop. Ik was erg gelukkig en denk nog steeds ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik schrijf aan alle kerken en druk allen op het hart dat ik graag sterf voor God, als gij het mij maar niet verhindert. Ik smeek u: laat uw welwillendheid mij niet ongelegen komen. Laat mij toch voedsel zijn voor de wilde dieren. Daardoor kan ik tot God komen. Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om ...

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland noopt ook onze parochies tot het nemen van vergaande maatregelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maatwerk, maar de snel veranderende situatie ...

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen (video)

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze ...

Preekje op 16-10-2020, vrijdag in de 28e week door het jaar 2

In het evangelie behandelt Jezus verschillende onderwerpen, die echter wel met elkaar samenhangen: de huichelarij van de Farizeeën en het oordeel dat zulke daden wacht, alles wat gefluisterd is zal van de daken worden verkondigd; Hij spreekt over de hel en over het feit, dat als God zelfs de mussen niet vergeet Hij ons al helemaal ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Drink eerst van het Oude Testament, om dan het Nieuwe te drinken. Als je van het eerste niet drinkt, kun je het tweede niet drinken. Drink van het eerste om je dorst te lessen, drink het tweede om je ten volle te verzadigen. In het Oude Testament is er rouw om de zonde, in het Nieuwe is er vreugde om de genade. Kijk hoe de Heer tegen de ...

Preekje op 15-10-2020, donderdag in de 28e week door het jaar 2

Wij vieren vandaag de grote heilige Teresia. Geboren te Avila (Spanje) in 1515, trad zij in bij de karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden, toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde, doch ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen ...

Preekje op 14-10-2020, woensdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing staat: “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.” Als we zo’n lijst lezen is het bijna onmogelijk om niet een gevoel van tekortschieten te krijgen. Maar voordat wij onszelf al te hard op de borst gaan kloppen is het goed om nog eens ...

Topwetenschappers doen frontale aanval op Jaap van Dissel en het OMT

Het ergste wat je van een wetenschappelijk instituut kunt zeggen is dat ze niet genoeg van de wetenschap weten. Dat is precies wat een groep internationale topwetenschappers zegt over het RIVM en Jaap van Dissel. Volgens de wetenschappers ligt het feit dat Nederland het zoveel slechter doet dan de meeste andere landen aan het RIVM ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit welomschreven handelingen, die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de juiste mening. De tweede is zijdelings: de ziel snakt zo naar liefde ...

Preekje op 13-10-2020, dinsdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing waarschuwt de apostel Paulus de christenen van Galatië, dat hun manier van het onderhouden van de wet van Mozes ongezond begint te worden. Zij waren uit het oog verloren, dat Jezus door zijn kruisdood en verrijzenis reeds aan de eisen van de Wet had voldaan. De besnijdenis was niet langer nodig. Wat in plaats ...

Bisschop Jan Hendriks: Opnieuw legt corona beperkingen op

Het is voor veel mensen een teleur­stel­ling: de stijgende corona-cijfers nopen weer tot beper­kingen in het ker­ke­lijk leven. Ik leef mee met alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en allen die in de kerk verant­woor­de­lijk­heid dragen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn, wanneer gij innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde ...

Preekje op 12-10-2020, maandag in de 28e week door het jaar 2

Jezus Christus is Iemand, die soms heel sterke uitspraken kan doen. Zo begint het evangelie van vandaag met de opmerking, dat dit geslacht – dat wil zeggen: de mensen van Jezus’ tijd – een verdorven geslacht is, omdat het een teken verlangt. Is het dan zo verkeerd om soms om een teken te vragen!? Gideon vroeg God twee keer ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven, evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht, lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buiten af wordt ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen: de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen tenzij in wat Hij niet is. De minne vindt geen ...

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Vergeef ons onze schulden’ (Mt. 6, 12). ‘Geef ieder wat hem toekomt. Zorg dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’ (Rom. 13, 7.8). Wij hebben dus schulden en wij hebben bepaalde verplichtingen, zowel om iets te geven als om ...

Dionysius “Levend Bethlehem 2020”

Zet maar in uw agenda: zondagavond 20 december "Levend Bethlehem". Een korte wandeling door de tuin van de parochie en over het kerkplein, rondom de Boom van Jan Meester. Ontmoet de inwoners van Bethlehem, Drie Koningen, Romeinen, Stadsomroepers, Herders, Engelen, Herodes en anderen. De geur van de winter ...

Preekje op 09-10-2010, vrijdag in de 27e week door het jaar 2

Broeders en zusters, natuurlijk moeten wij proberen de wet te onderhouden, maar de heilige apostel Paulus zegt, dat de ware kinderen van Abraham, dat zijn de kinderen van het geloof. De mensen, die op God proberen te vertrouwen, dat zijn de mensen, die door God worden gezegend. De wet onderhouden is noodzakelijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Onder mensen kan niets heiligers nagestreefd, niets nuttigers gezocht, niets moeilijkers gevonden, niets aangenamers beleefd, niets vruchtbaarders behoed worden dan de vriendschap. Ze draagt immers vrucht in ons leven voor nu en voor de toekomst (vgl. 1 Tim. 4, 8). Haar fijngevoeligheid geeft smaak aan alle deugden, haar kracht ...

Preekje op 08-10-2020, donderdag in de 27e week door het jaar 2

We horen mensen weleens uitspraken doen in de geest van "Ik ga dit aanpakken al is dit het laatste wat ik doe". Het lijkt wel een strijd, die ze aangaan. Er worden dan zelfs weleens militaire termen gebruikt als 'overwinnen' en 'verslaan' en 'zegevieren'. Er is dan sprake van een soort krijgerachtig doorzettingsvermogen ...

St. John Henry Newman – Our Times are Different (Engels)

I know that all times are perilous, and that in every time serious and anxious minds, alive to the honor of God and the needs of man, are apt to consider no times so perilous as their own. At all times the enemy of souls assaults with fury the Church which is their true Mother, and at least threatens and frightens when he fails in doing ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gij zelf ofwel uw vrienden nodig hebben. Vraagt niet Hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij Hijzelf dit wil. Hij kome en Hij ga naargelang zijn heilige wil beslist, en Hij moge met u doen al wat Hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij ...

Preekje op 07-10-2020, woensdag in de 27e week door het jaar 2 – O.L.Vrouw van de Rozenkrans

Vandaag vieren wij Onze Lieve Vrouw van de heilige Rozenkrans. Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en gesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God’ (Lc. 1, 35). Bron van wijsheid, Woord van de Vader in den hoge! Dat Woord zal door uw bemiddeling, heilige Maagd, mens worden, zodat Hij die zegt: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh. 14, 11), bovendien kan zeggen: van God ben Ik uitgegaan en gekomen ...

Preekje op 06-10-2020, dinsdag in de 27e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag vertelt de apostel Paulus nog eens hoe hij vroeger heeft geleefd als een geloofsvervolger. Maar God heeft ingegrepen en hij is een apostel van God geworden. Natuurlijk hebben wij deze verandering aan God te danken, maar hoogstwaarschijnlijk ook aan het gebed van de eerste christenen, die voor hun vijanden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Dank zij de veelvuldige en goede berichten van onze gezegende broeder Landuïnus heb ik vernomen dat u zich met onwrikbare strengheid aan uw wijze en werkelijk lofwaardige leefregel houdt. Ook heb ik gehoord van uw heilige liefde en uw voortdurende toeleg op een zuiver en deugdzaam leven. Daarom juicht mijn geest van ...

Preekje op 05-10-2020, maandag in de 27e week door het jaar 2

De afgelopen week hebben wij in de eerste lezing geluisterd naar het levensverhaal van Job. Vanaf vandaag tot en met volgende week woensdag zullen wij luisteren naar de brief van Paulus aan de christenen van Galatië ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Als iemand op de juiste wijze bidt en, zoals gezegd, de zuiverheid bezit, wordt hij ook deelachtig aan het gebed van Gods Zoon, die staat te midden van mensen die Hem niet erkennen. Want Hij steunt ieders gebed en bidt tot de Vader, samen met ieder voor wie Hij bemiddelt. De Zoon van God is de hogepriester voor onze offers en onze ...

Preek op 04-10-2020, 27e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In  verschillende toonaarden wordt gesproken over Gods wijngaard. Die wijngaard is telkens het beeld van het geliefde volk Gods.  Hij, de Heer, koestert en bemint zijn volk dat Hij lief heeft, waarvoor hij veel moeite doet en zich tot het  uiterste inspant.  Maar Hij wordt ...

Overweging op 02/03-10-2020, 27e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We zijn alweer in de maand oktober aangeland.  In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van, Maria van de Rozenkrans, op 7 oktober ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wat ik gezegd heb, kan als volgt uit de heilige Schrift worden bewezen. Wie bidt, moet ‘zuivere handen’ opheffen doordat hij vergeeft aan ieder die tegen hem heeft misdaan, doordat hij uit zijn ziel de neiging bant tot drift en op niemand kwaad is. Hij moet verder zijn aandacht niet laten afleiden door vreemde gedachten maar, gedurende de ...

Preekje op 02-10-2020, vrijdag in de 26e week door het jaar 2 – H. Engelbewaarders

Broeders en zusters, vandaag vieren wij de gedachtenis van onze heilige engelbewaarders. De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken’ (Ps. 91 (90), 12). ‘Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen’ (Ps. 107 (106), 8). Laten zij danken en zeggen onder de volken: ‘Geweldig is het wat de Heer ons deed’ (Ps. 126 (125), 2). Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om Hem geeft’ (Ps. 144 (143), 3), ‘dat Gij hem ...

Preekje op 01-10-2020, donderdag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij lezen al een paar dagen over de grote beproevingen, die Job moet doormaken. Zijn vrienden vertellen hem, dat dit straffen van God zijn vanwege zijn zonden. Waarom anders zou God hem dit laten overkomen!? ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars kunnen ...

Preekje op 30-09-2020, woensdag in de 26e week door het jaar 2

Job in de eerste lezing van vandaag verklaart tegenover zijn vrienden, dat God wijs en machtig is. Bergen rukt hij van hun plaats. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op en de zee legt Hij aan zijn voeten neer. Al staat Job in zijn recht, hij heeft geen verweer en kan zijn rechter slechts smeken om genade. En Job denkt - terecht - dat God hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29) ...

Preekje op 29-09-2020, feest van de aartsengelen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. We vieren de drie aartsengelen. Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn betrokken bij de verlossing van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Preekje op 28-09-2020, maandag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag lezen we in de eerste lezing het begin van het Boek Job. Hij wordt voor een eerste keer zwaar op de proef gesteld. Hij moet geestelijk wel ontzettend sterk zijn, want na deze eerste beproeving - er komt nog een tweede - zegt hij: "Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Wratislaus, de vader van Wenceslaus, gestorven was, stelden de Bohemers Wenceslaus tot vorst aan. Door de genade van God bezat hij een volmaakt geloof. Hij deed goed voor alle armen, naakten kleedde hij, aan hen die honger hadden gaf hij te eten en voor de vreemdelingen was hij gastvrij. Hij handelde dus naar het woord van ...

Overweging op 25-09-2020, 26e zondag door het jaar A in de tehuizen, Johan Gierlings

Soms zie je het op tv in het programma de verandering, waarin mensen een heel losbandig leven hebben geleid, en dan uiteindelijk zover in de put zaten dat ze toch bij God uitkwamen en dan is de verandering zo groot, dat mensen er gelukkig uitzien en dan zijn ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Over onze wijze van bidden zegt Paulus: ‘Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ...

‘Great apostasy’: Cardinal analyzes why Netherlands lost Catholic faith in few short decades

September 25, 2020 (LifeSiteNews) – Why are the tiny Netherlands, whose missionaries represented over 12 percent of Roman Catholic ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De roemrijke daden van de heilige martelaren die als bloemen de kerk overal tooien, laten ons met eigen ogen vaststellen hoe waar het is wat wij zo juist gezongen hebben: ‘Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen’ (Ps. 116B (115), 6). Dit sterven is inderdaad kostbaar in onze ogen en in de ogen van de Heer voor wiens Naam ...

Preekje op 25-09-2020, vrijdag in de 25e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag zullen wij horen, dat er voor alles een tijd is. Er is een tijd om te verzamelen en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Dat laatste is iets waar veel mensen liever niet bij stilstaan. Het boezemt hen een beetje angst in. Maar wie niet af en toe nadenkt over zijn naderende dood ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde Hij zich niet alleen te komen, maar Hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden, in Hem stellen ...

Preekje op 24-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het boek Prediker waaruit we een paar dagen gaan lezen behoort echt tot de grote stukken van de wereldliteratuur. Net als Wijsheid en Spreuken bevat Prediker wijze uitspraken verzameld door een onbekende auteur. Maar in tegenstelling tot Wijsheid en Spreuken legt het boek Prediker een ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David! Op alle levenswegen is hij te vinden, in alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam; voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in ...

Preekje op 23-09-2020, woensdag in de 25e week door het jaar 2

Op een Duitstalig bidprentje, in 1971 uitgegeven te San Giovanni Rotondo lezen we: ‘Padre Pio werd op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina, in de provincie Benevento, als zoon van een keuterboertje. Bij de doop ontving hij de naam Francesco. Op 15-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Kapucijners te Morcone. Op 22 januari 1903 werd hij ingekleed. Op 10 augustus 1910 ontving hij in de dom van ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De goddelijke Bouwmeester wil - door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk - stenen maken, waarmee Hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige Katholieke Kerk, het ...

Preekje op 22-09-2020, dinsdag in de 25e week door het jaar 2

Sommige mensen zullen van zichzelf denken, dat zij niet zo veel wijsheid en kennis van bepaalde zaken hebben. Dat kan zijn, maar er is een eenvoudige wijsheid, die de belangrijkste is. En dat is: altijd willen proberen te doen wat God van ons vraagt. Jezus zegt in het ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Niemand van u mag zijn gebed voor minderwaardig houden, omdat ook de Heer tot wie wij bidden, het niet geringschat. Maar Hij zal geven ofwel wat wij vragen, ofwel wat Hij beter acht. De Heer heeft zijn leerlingen dikwijls tot het gebed aangespoord en dikwijls heeft Hij ...

Preekje op 2109-2020, apostel en evangelist Matteüs

Wij vieren het feest van de apostel en evangelist Matteüs. Hij behoorde tot de twaalf apostelen. Hij wordt ook Levi genoemd. Hij woonde als tollenaar in Kafarnaüm. Dat betekende, dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn volksgenoten. Vaak staken deze mensen een deel in hun eigen zak. Ze staan niet hoog aangeschreven: ze worden in één adem genoemd met ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Een deugdzame christen moet altijd zijn God en Heer lofprijzen en al zijn zaken behartigen tot eer van God. De Apostel zegt het zo: ‘Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Kor. 10, 31). Je kunt daaruit afleiden welke maaltijd de Apostel voor ogen heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Vanaf het moment dat de last van het episcopaat op mijn schouders werd gelegd - een gevaarlijke last waarvan men rekenschap moet afleggen - bekommert mij ook steeds de zorg van mijn ambt. Wat ons afschrikt in deze taak is het volgende: zoeken wij er niet eerder een ...

Preekje op 18-09-2020, vrijdag in de 24e week door het jaar 2

Een bekende Amerikaanse dominee hield eens een preek over de dood. Hij begon met een verhaal over Edgar Bergen, een beroemde buikspreker. Die was ooit op een station en zag hoe een aantal stationsmedewerkers een doodskist hadden neergezet in de buurt ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn, wanneer hij het ontvangt ...

Preekje op 17-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

De Farizeeër, die in het evangelie van vandaag wordt genoemd, is nieuwsgierig van karakter. Hij wil precies weten wie Jezus Christus is. Daarom nodigt hij Jezus uit om bij hem te komen eten. Maar er komt ook een vrouw, die in de stad als een zondares bekendstaat ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke ...

Mark Galli is eindelijk katholiek: ‘Mijn vrouw kan voor me bidden, maar Maria of Franciscus ook’

Mark Galli (68), de afgelopen zeven jaar hoofdredacteur van het evangelicale blad Christianity Today, is toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Ik ben zelf ook nog aan het uitvinden waarom.‘ ...

Preekje op 16-09-2020, woensdag in de 24e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige bisschoppen Cornelius en Cyprianus. Cornelius werd in 251 tot bisschop van de kerk van Rome gewijd. Als zodanig had hij te kampen met het schisma van de Novatianen en werd hij door Cyprianus geholpen om zijn gezag ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

Preekje op 15-09-2020, dinsdag, O.L.V. van Smarten

Beste medegelovigen, van harte welkom. Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon. In haar deelgenootschap aan Christus’ lijden overwegen wij, hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal ...

Preekje op 14-09-2020, feest van Kruisverheffing

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag het feest van Kruisverheffing. Mozes moet van brons een giftige slang maken en haar aan een paal ophangen en iedereen, die gebeten is en er vol geloof naar opkijkt, zal gered worden. De joden hadden in de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Aan velen lijkt het hard toe, dat woord (vgl. Joh. 6, 61): verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus (vgl. Lc. 9, 23). Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: ‘Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur’ (Mt. 25, 41). Want degenen die ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: ‘Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

'En de naam van de Maagd was Maria,’ zo zegt de Evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam waarvan men zegt dat hij ‘sterre der zee’ betekent en die zeer goed past bij de Moeder en Maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ...

Teken aan de zon in Medjugorje op de dag van Maria Geboorte, de verjaardag van Maria, 8 september

In Medjugorje zijn de inwoners en de pelgrims er misschien al een beetje aan gewend: tekens aan de zon. Vooral misschien mensen, die nog niet in de echtheid van de verschijningen geloven, willen graag een bevestiging zien. Welnu, Maria heeft beloofd (het derde van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen, als wij niet vanhier heengaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou ...

Preekje op 10-09-2020, donderdag in de 23e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, de mensen hier aanwezig en de mensen, die via de livestream met ons meevieren. Een bijzonder woord van welkom voor Piet en Ada. Afgelopen dinsdag was de eigenlijke dag van jullie 25-jarig huwelijksjubileum. Vandaag ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wij moeten eraan denken dat wij niet ónze wil, maar die van God moeten doen overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschiede, niet terstond gehoorzamen ...