Berichten archief

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de heilige Geest. De meest geschikte tijd nu voor de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede aan de mensen die Hij liefheeft’ (Lc. 2, 14), want het graan is in de aarde gevallen en gestorven, en zo heerst Christus niet alleen in de hemel. Want door zijn dood leven wij, door zijn zwakheid worden wij sterk, door zijn lijden worden wij aan het lijden ontrukt, uit liefde tot Hem zoeken wij in ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preekje op 26-05-2020, dinsdag na de 7e zondag van Pasen

Je ziet weleens, dat mensen op een tribune alle aandacht op zichzelf proberen te richten. Sommige atleten doen dat ook na een grote wedstrijd. En soms zie je ook politieke leiders, die graag op de foto gaan en lange toespraken houden om te benadrukken, dat zij verbonden zijn met de verschillende aanwezige belangengroepen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Preekje op 25-05-2020, maandag na de 7e zondag van Pasen

Als we weleens reclameboodschappen hebben gezien van bijvoorbeeld Tel Sell, dan weten we, dat hun medewerkers de te verkopen producten met fantastische verhalen en beelden weten aan te prijzen. We kunnen er bijna niet aan weerstaan. We zouden ons bijna dom voelen als we dat product niet zouden kopen. Maar juist ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In die dagen legde Beda zich toe op twee belangrijke werken. Hij vertaalde tot nut van de kerk in onze Angelsaksische taal het Johannesevangelie vanaf het begin tot de plaats waar gezegd wordt: ‘Maar wat betekent dat voor zo’n aantal?’ (Joh. 6, 9) en enkele uittreksels uit de geschriften van Isidorus, bisschop van Sevilla. Hij ...

Preek op 24-05-2020, 7e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing staat geschreven, dat Maria samen met de apostelen en de andere leerlingen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren volhardden in het gebed. Dat was misschien wel de allereerste Pinksternoveen!? Hebben wij weleens zoveel dagen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft Hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons getoond wat wij mogen verwachten. Hier ligt de opgave, daar de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Ik stijg op naar mijn Vader, naar mijn God en uw God, alleluia’ (Joh. 20, 17). De uiterst welwillende Jezus troost mensen die bedroefd zijn. En nadat Hij van de doden verrezen was, heeft Hij door bemiddeling van Maria Magdalena die Hem liefhad en trouw was, de vreugde om het nieuwe heil laten overbrengen aan zijn leerlingen die uitermate ...

Preekje op 22-05-2020, vrijdag na Hemelvaart

Als wij naar een film kijken of een boek lezen, is het meestal vrij gemakkelijk om het plot – de opeenvolgende gebeurtenissen – te volgen. Wij begrijpen het verhaal, omdat wij de ene gebeurtenis na de andere te zien krijgen, en wij beginnen dan vaak ook een gevoel te krijgen waar het verhaal naartoe gaat. Zou het niet gemakkelijk zijn ...

Preek op 21-05-2020, Hemelvaart van de Heer, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, volgens het opinieonderzoek ‘God in Nederland’ zijn er in Nederland op de 100 katholieken 87 die het niet meer weten. Het geeft te denken dat zoveel katholieken niets kunnen met bepaalde beelden die in de Bijbel een belangrijke rol spelen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Christus zegt: ‘Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.’ Wat kan men immers, door in Christus te blijven, anders willen dan dat wat Christus wil? Wat kan men, door in de Heiland te blijven, anders willen dan dat wat het heil niet vreemd is? Daar wij in Christus zijn, willen wij immers het één ...

Donderdag 21-05-2020 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met Hem opstijgen. Luisteren wij naar de Apostel die zegt: ‘Als gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse’ (Kol. 3, 1-2). Hij is opgestegen, maar niet van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De naam van Jezus is de glans van een predikant, omdat de Heer zijn woord in een stralend licht laat verkondigen en beluisteren. En waarvandaan, denkt u, komt over de hele aarde dat grote, plotselinge en hevige licht van het geloof? Toch alleen door de prediking van Jezus. Is het niet door de lieflijke glans van die Naam dat God ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Na zijn verrijzenis bracht Christus onze Redder veertig dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die Hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel, Hij had erin kunnen binnengaan. Had Hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield Hem hier nog tegen, terwijl Hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit ...

Preekje op 18-05-2020, maandag na de 6e zondag van Pasen

In de eerste lezing van vandaag horen wij hoe de apostel Paulus naar Europa reist. Hij ontmoet daar een zakenvrouw, die Lydia heet. En wat begonnen was als een normale dag aan de rivier verandert in een levensveranderende spirituele ontmoeting voor Lydia en haar familie. Zij was van huis uit eigenlijk een heiden, maar aanbad toch al de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In het doopsel maakt de heilige Geest ons tot nieuwe mensen, Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zó met zijn genade dat wij geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van ...

Preek op 17-05-2020, 6e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van vandaag – een deel uit Jezus’ afscheidsrede uit het Johannes evangelie –horen we hoe Jezus met het oog op zijn naderende dood zijn zorg uitspreekt voor wie hij achterlaat. Zorg die, bijvoorbeeld, herkenbaar is bij ouders, en grootouders, die met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren: de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hijzelf heeft de banden van de dood verbroken en is verrezen. Adam zondigde en hij is gestorven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Alleen hij mag aan de eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren, en die gereinigd is in het waterbad van de wedergeboorte tot vergeving van de zonden en zo leeft als Christus ...

Preekje op 15-05-2020, vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Wij weten allemaal wel hoe belangrijk het kan zijn om goede vrienden te hebben. Het is fijn om met vrienden er even tussenuit te kunnen gaan, even wat anders doen, leuke dingen doen, en ook en vooral in tijden van kleine en grote noden kunnen echte vrienden van grote betekenis zijn. Vandaag doet Jezus Christus in het evangelie een ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen doet dit niet enkel vermoeden, maar bewijst het overduidelijk. Zij ...

Preekje op 14-05-2020, donderdag na de 5e zondag van Pasen

Mensen, die met kinderen en jongeren werken, doen weleens een soort spel om er achter te komen hoe ze over bepaalde zaken denken of wat ze allemaal wel of niet doen. De leiding gaat dan een aantal vragen stellen en als het antwoord “ja” is, dan moeten ze blijven staan, en is het “nee”, dan moeten ze gaan zitten. Misschien dat Petrus en ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse heerschappij, eer en rijkdom, op voorwaarde dat je gedwee voor ...

Preekje op 12-05-2020, dinsdag na de 5e zondag van Pasen

Jezus Christus houdt in het evangelie van Johannes een lange afscheidsrede. En als het moment van overlijden van iemand, die ons heel dierbaar is, nadert, is het ontzettend belangrijk om goed naar Hem te luisteren. We verlangen dan naar woorden van liefde. We willen graag horen hoe het in de toekomst verder kan gaan. De ...

Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan alle gelovigen waarin hij oproept om samen de rozenkrans te bidden

De maand mei nadert/is begonnen, waarin het volk van God zijn liefde en verering voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozenkrans te bidden. De  beperkingen van de pandemie hebben ons ‘gedwongen’ om het ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de ...

Preekje op 11-05-2020, maandag na de 5e zondag van Pasen

Vandaag komen wij Paulus en Barnabas tegen in Lystra. Zij genezen een verlamde man en nu denken de inwoners, dat de goden in mensengedaante tot hen zijn gekomen. De mensen kijken dus heel erg op tegen Paulus en Barnabas. Vandaag de dag zou er voor ons een andere verleiding kunnen zijn: dat wij – priesters en diakens en ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de heidenen, de hogepriesters en schriftgeleerden en zij zullen Hem ...

Preek op 10-05-2020, 5e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Er zijn van die mensen in ons leven, die méér voor ons betekenen dan anderen en voor wie wij dan ook méér over hebben. Je eigen man of vrouw, je kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en goede vrienden of buren. In het leven van de echte joden is God nummer ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het paasfeest dat wij vieren, brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden, als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met hun schaduw de voorbereiding op de ...

Ter voorbereiding van de zaterdag

Dit is de weg, geliefden, waarop wij ons heil vinden, Jezus Christus, de hogepriester van onze offergaven, de beschermer en helper van onze zwakheid. Door Hem zien wij op naar de hoogte van de hemelen, door Hem aanschouwen wij zijn vlekkeloos en verheven aanschijn, door Hem zijn de ogen van ons ...

Preekje op 08-05-2020, vrijdag na de 4e zondag van Pasen

Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag: "Laat uw hart niet verontrust worden". In deze coronatijd, die voor veel mensen niet alleen medische en sociale problemen met zich meebrengt, maar ook heel zware economische, kunnen zij zich heel ongerust voelen. Niet allen voelen zich al veilig; ze kunnen hun baan verliezen en dat kan ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Heer is het brood dat uit de hemel is neergedaald; brood dat krachten herstelt, zonder zelf in kracht af te nemen; brood dat wel kan worden gebruikt, maar niet kan worden verbruikt. Van dat brood was ook het manna een voorafbeelding, vanwaar dan deze zinspeling van de psalm: ‘Hij heeft hun het brood ...

Preekje op 07-05-2020, donderdag na de 4e zondag van Pasen

Hebben wij weleens zo'n dag gehad, dat wij wakker werden en vastbesloten waren vandaag in de wereld een verschil te maken door helemaal voor Jezus Christus te leven? We staan op, popelen om een boodschapper van Gods liefde te zijn. Tegen de avond echter zijn wij alleen achtergebleven met ons enthousiasme. We zitten ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens ...

Preekje op 06-05-2020, woensdag na de 4e zondag van Pasen

Als wij denken aan iemand, die veroordeeld wordt, welk beeld komt er dan in ons op? Een rechtszaal met een rechter, die zijn hamer in de hand heeft? Een strenge jury? Of een wijzende vinger? Wat denken wij van een zaklamp? Als mensen iets proberen te verbergen – bijvoorbeeld een dief wil het feit, dat hij aan het inbreken is ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119 (118), 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ons troost, vernemen wij uit de ...

Preekje op 05-05-2020, dinsdag na de 4e zondag van Pasen

Schapen hebben niet echt de reputatie, dat zij bijster slim zijn. Zij hebben de neiging om te gaan waar de kudde gaat en zij kunnen gemakkelijk op een dwaalspoor komen als zij geen goede leiding krijgen. Dus het zou onaangenaam kunnen voelen als Jezus Christus ons zijn schapen noemt. Maar eigenlijk zou het voor ons een troost ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Onze Heer Jezus Christus is geboren: sterfelijk met de stervelingen. Waarom sterfelijk? Omdat Hij is gekomen ‘in de gestalte van het vlees der zonde’ (Rom. 8, 3). Als Zaligmaker is Hij gekomen: Hij is gestorven, maar Hij heeft de dood gedood: Hij heeft in zichzelf aan de dood die wij duchten, een einde ...

Preekje op 04-05-2020, maandag na de vierde zondag van Pasen

Er zijn veel mensen, die met een – om het zo maar te noemen – 'maandagmorgen-gevoel' wakker worden. Na het weekend, de eerste dag van de week, word je voor de leeuwen gegooid. Zeker dan is het belangrijk om rustig te beginnen en eraan te denken, dat wij niet alleen zijn. Wij hebben een herder – een Goede Herder – die sterk is ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wanneer christenen hun solidariteit beleven, worden de levenskrachten die Christus’ lichaam eigen zijn, werkzaam. Wat zijn die krachten? Uit zichzelf kunnen de mensen niet het gemeenschapsideaal bereiken, waarvan zij dromen. In het Oude Testament kondigen de profeten aan dat God in de mensen zijn ...

Preek op 03-05-2020, 4e zondag van Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Op Roepingenzondag gaat het bijna altijd over de herder en zijn schapen. Een beeld uit een agrarische context, zoals die gangbaar was ten tijde van Jezus. Maar mensen van de eenentwintigste eeuw weten over het algemeen weinig over het boerenleven op het platteland ...

Overweging ter voorbereiding van de zondag

In de lezing van het heilig evangelie hebt gij, broeders en zusters, een les ontvangen die u aangaat, maar tevens hebt gij gehoord van een gevaar dat ons bedreigt. Want Hij die niet op grond van een bijkomstige gave, maar krachtens zijn wezen goed is, zegt: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11). En het voorbeeld ter navolging van deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wij allen die geloven in Jezus Christus, worden ‘levende stenen’ genoemd volgens het woord van de Schrift: ‘Gij zijt toch levende stenen, gevoegd in de bouw van de geestelijke tempel tot een heilige priesterschap, om geestelijke offers op te dragen die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus’ (1 Petr. 2, 5). Wanneer het gewone ...

Preekje op 01-05-2020, vrijdag na de derde zondag van Pasen

Proberen wij ons even voor te stellen, dat wij op straat een vreemdeling passeren, die echter abrupt stopt om met ons te praten. Wij proberen hem te negeren en voorbij te lopen als hij plotseling onze naam noemt. Verbaasd draaien wij ons om en vragen hoe hij onze naam kent. Hij antwoordt met een naam, die ons bekend in de oren ...

Preekje op 30-04-2020, donderdag na de derde zondag van Pasen

Is het ons weleens overkomen, dat wij een maaltijd hebben moeten overslaan? En voelden wij dan meteen in ons lichaam en in onze hersenen een beetje stress? Misschien waren wij wat vermoeid, humeurig of licht in het hoofd? Wetenschappers vertellen ons, dat langdurig vasten niet erg verstandig is, omdat het op de korte en ....

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 01-05-2020

Door eigen werkzaamheid en natuurlijke talenten heeft de mens steeds getracht zijn leven verder te ontwikkelen. Tegenwoordig echter heeft hij, vooral door de wetenschap en de techniek, zijn heerschappij over de gehele natuur uitgebreid en steeds gaat hij daarin verder. Vooral door de toenemende hulp van velerlei ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 30-04-2020

Naast allerlei troostmiddelen die God nooit ophield aan het mensdom te geven, heeft Hij in de volheid der tijden, toen Hij wist dat het gebeuren moest, zijn eniggeboren Zoon, door wie Hij alles geschapen had, gezonden: opdat deze mens zou worden, terwijl Hij toch God bleef, en de middelaar zou zijn tussen God en de mensen, de mens ...

Wo. 29-04 – H.Mis ter ere van Catharina van Siena

Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-04-2020

O eeuwige godheid, eeuwige Drie-eenheid, die door de eenheid met de goddelijke natuur het bloed van uw eniggeboren Zoon zo’n grote waarde hebt geschonken! Gij, eeuwige Drie-eenheid, zijt als een diepe zee: hoe meer ik hierin zoek, des te meer vind ik. En hoe meer ik vind, des te meer dorst ik ernaar U te zoeken. Gij zijt niet te verzadigen en mijn ziel wordt niet verzadigd, wanneer zij zich in uw peilloze diepte tracht te ...

De grote kerk is open om 14.00 uur – 15.10 uur

Beste medeparochianen, zoals jullie weten is de Mariakapel van onze kerk bijna heel de dag geopend. Vanaf ongeveer 8:30 uur tot 20:00 uur kunnen wij bij onze hemelse Moeder Maria komen om een kaarsje op te steken, ons hart bij haar uit te storten en om eventueel een intentie in het boek te schrijven ...

Preekje op 28-04-2020, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

Wij kunnen ons wel voorstellen, dat Jezus Christus tijdens het gesprek in het evangelie even moet zuchten. Niet van verlichting, ook niet van moedeloosheid, maar je zou er wel een beetje moe van worden. De menigte vraagt aan Jezus: "Wat voor teken doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien, dat wij in u moeten geloven?" Zijn ze dan nu al ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-04-2020

Toen Petrus Chanel het religieuze leven in de priestercongregatie van de maristen aanvaard had, werd hij op eigen verzoek naar de missie in Oceanië gezonden. Hij landde op het eiland Futuna in de Stille Zuidzee, waar de naam van Christus nog niet verkondigd was. Over zijn leven als missionaris vertelt de lekebroeder die altijd bij hem ...

Preekje op 27-04-2020, maandag na de 3e zondag van Pasen

Één van de dingen, waar wij, mensen, heel goed in zijn, is het stellen van vragen. Wij stellen op een dag heel veel vragen: "Hoe gaat het met je? Wat ben je aan het doen? Wanneer kom je thuis? Wat eten wij vanavond?" De vragen stromen uit onze mond. Maar het zijn niet alleen de alledaagse kwesties, die vragen bij ons kunnen oproepen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-04-2020

‘Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God’ (Ps. 42 (41), 1). Zoals dus die herten verlangen naar de waterbronnen, zo ook onze herten - namelijk zij die Egypte en de wereld achter zich gelaten hebben en de Farao in zijn zee hebben gedood en zijn hele leger in het doopsel hebben omgebracht. Na ...

Preek op 26-04-2020, 3e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Het verhaal van de Emmaüsgangers is niet het verhaal van twee mensen, maar van iedere gelovige. Twee mensen verlaten de stad Jeruzalem, waar Jezus gekruisigd is, en reizen naar het dorpje Emmaüs. Zij hebben deze reis al vaker gemaakt, maar dit keer valt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-04-2020

Wilt gij gelukkig zijn? Ik zal u - met uw goedvinden - wijzen waar gij het geluk kunt vinden. Volgt mij maar. ‘Hoe lang blijft uw hart nog gesloten, hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog? Beseft toch...’ Wat moeten wij beseffen? ‘Dat de Heer zijn Heilige heeft verheerlijkt’ (Ps. 4, 3-4). Christus is gekomen naar onze ellende: Hij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 25-04-2020

De kerk heeft zich over de bewoonde wereld tot aan de grenzen van de aarde verbreid. Van de apostelen en hun leerlingen heeft zij het geloof ontvangen in de ene God, de almachtige Vader, ‘die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft’ (Ps. 146, 5); en in de ene Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden voor onze ...

Preekje op 24-04-2020, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

In het jaar 2011 kondigden Italiaanse wetenschappers een nieuwe bevinding aan inzake de lijkwade van Turijn. Volgens vele mensen is het het kleed waarin Jezus Christus is gewikkeld tijdens zijn begrafenis. De wetenschappers verklaarden, dat het beeld op de lijkwade, die op een gekruisigde mens lijkt, niet werd geschilderd ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-04-2020

Met de volheid van zijn liefde kwam de heilige Fidelis zijn naaste in nood te hulp. Als een vader omarmde hij alle ongelukkigen en met de aalmoezen die hij van overal bijeenbracht, onderhield hij een menigte armen. Hij verlichtte de eenzaamheid van weduwen en wezen door voor hen steun te zoeken bij machtigen en vorsten. Hij spande zich ...

Preekje op 23-04-2020, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Stellen wij ons voor, dat wij als verdachte in een rechtbank aanwezig zijn. We zijn gearresteerd voor een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij weten, dat wij schuldig zijn en wij ontkennen dat ook niet. De rechter is echter mild en zegt: "Als je belooft dit nooit meer te doen, laat ik je met een waarschuwing gaan." Maar alles wat ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 23-04-2020

Geliefde broeders en zusters, het feest van vandaag verdubbelt onze vreugde over de heerlijkheid van Pasen en is als een kostbare parel, die het goud waarin zij gevat is met de glans van haar eigen schittering bestraalt. De heilige Joris is inderdaad van de ene krijgsdienst overgegaan naar de andere, want zijn aardse functie van officier ...

Preekje op 22-04-2020, woensdag na de 2e zondag van Pasen

Als we tegenover andere mensen het begrip 'jaloezie' zouden moeten omschrijven, dan zouden wij kunnen zeggen, dat het een brandende, stekende pijn in de ziel is, die mensen kan verteren. Het boek Spreuken in het Oude Testament zegt het als volgt: "Een tevreden hart is leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting in het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 22-04-2020

‘De zonen van Jakob berichtten aan hun vader: Jozef leeft. Toen Jakob dit hoorde, leefde zijn geest weer op en hij sprak: Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog: ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga!’ (Gen. 45, 26-28). Gij zult misschien zeggen: goed en wel, maar wat doet dat ter zake? Wat heeft Jozef te maken met de vreugde van deze dag ...

Nieuwsbrief 04-2020 van de bedevaartsplaats Beauraing

2020 is goed begonnen, met twee jaarthemadagen en de komst van verschillende groepen in januari en februari, die de voorbode leken van een mooi bedevaartseizoen. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen kwamen naar de Maagd met het Gouden Hart. Op 2 februari waren de religieuzen van het bisdom Namen met velen hier in ...

Preekje op 21-04-2020, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Het is prachtig om in de eerste lezing te horen hoe de eerste christenen voor elkaar zorgden. God had hen niet alleen een grote liefde voor Hem gegeven, maar ook voor elkaar. De rijkere leden van de geloofsgemeenschap, mensen als Barnabas, deelden hun bezittingen met de mensen, die het niet zo goed of helemaal niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 21-04-2020

Mijn ziel, heb je gevonden wat je zocht? Jij hebt God gezocht en je hebt gevonden dat Hij iets is dat het hoogste van alles is, het beste dat kan worden gedacht; en dat dit het leven zelf is, het licht, de wijsheid, de goedheid, het eeuwige geluk en de gelukzalige eeuwigheid; en dat dit overal bestaat en altijd. Heer, mijn God, Gij hebt mij gevormd en ...

Preekje op 20-04-2020, maandag na de 2e zondag van Pasen

Goedemorgen, beste medegelovigen, fijn, dat wij op deze eerste dag van de nieuwe week weer bij elkaar mogen en kunnen zijn rondom het altaar van de Heer om samen zijn heilige Eucharistie te vieren. Hebben jullie er weleens van gehoord, dat zandduinen kunnen zingen!? Het is echt waar, ik heb het op internet gevonden. Het klinkt te onwerkelijk ...

Preek op 19-04-2020, Tweede Zondag van Pasen, Beloken Pasen, Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Dierbare medegelovigen,  Als je zo dat bekende verhaal van  die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker  niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ziet ...

MARIAVERSCHIJNINGEN EN DE CORONACRISIS

Het beroemdste voorbeeld zijn de beweerde Mariaverschijningen van Garabandal in Noord Spanje. Daar zou de Moeder Gods tussen 1961 en 1965 honderden keren verschenen zijn aan de vier meisjes Maria Loly Mazon (12), Conchita Gonzalez (12), Jacinta Gonzalez (12) en Maria Cruz Gonzalez (11). Soms kwam Ze alleen, soms hield Zij het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 20-04-2020

Heilig en aangenaam was de gemeenschapsgeest in de beginjaren van de kerk, bijeengehouden door de heilige Geest. Deze gemeenschap kon helemaal niet in verwarring gebracht worden, zolang de eenheid in geloven heel bleef door de onderlinge liefde. Om deze gemeenschap echt te doen standhouden, helpt heel bijzonder het afstand doen van bezittingen en eigendom, ook het op elkaar ...

Toespraak van de pastoor van Medjugorje, P. Marinko Šakota van 19 maart 2020

Beste vrienden van Medjugorje, beste broeders en zusters in de hele wereld, jullie die verbonden zijn met Medjugorje door de spiritualiteit, die onze hemelse moeder Maria, de Koningin van de Vrede, naar hier heeft gebracht: ik groet jullie allen hartelijk en wil graag ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 19-04-2020

De overwinnaar van de dood en de hersteller van het ware leven, Christus, keert levend terug uit de onderwereld, en Hij staat op uit het graf met een verheerlijkt lichaam. Door gesloten deuren treedt Hij binnen bij zijn leerlingen, die te Jeruzalem bijeen zijn op de avond van die paasdag. Zijn eerste woord is een vredewens. Vrede wenst Hij ...

Ter voorbereiding van de zaterdag 18-04-2020

‘Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding!’ (Apok. 20, 6). Christus is ‘de eersteling van hen die ontslapen zijn’ (1 Kor. 15, 20), ‘de eerste die uit de dood is opgestaan’ (Kol. 1, 18). Zijn verrijzenis, die de eerste is van alle, heeft voor ons zowel de eerste verrijzenis, die van de ziel, als de tweede, die van het lichaam, geheiligd. In zijn eigen ...

Preekje op 17-04-2020, vrijdag onder het octaaf van Pasen, pastoor Frank domen

Eergisteren hoorden wij in de eerste lezing over Petrus en Johannes, die een lamme genazen. Gisteren hoorden wij over een grote mensenmenigte, die zich blij en verbaasd rondom Petrus en Johannes en de genezen man verzamelden. Vandaag horen wij hoe de twee ...

Preekje op 16-04-2020, donderdag in het octaaf van Pasen, pastoor Frank Domen

Gisteren hoorden wij in de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen hoe Petrus en Johannes in de Naam van Jezus Christus de Nazoreeër een lamme genazen. Vandaag horen wij hoe er zich rondom hen en de genezen man een grote menigte mensen verzamelt. Dat ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 17-04-2020

Feestvreugde moet er zijn op aarde, want door goddelijk bloed is zij gereinigd. Feestvreugde moet er zijn in elke mens, want door de verrijzenis van de Heer is hij opnieuw ten leven gewekt en wedergeboren. Geen aards, maar hemels voedsel hebben wij thans nodig: het woord van God. Laat ons daarom het paasmaal van dit ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 16-04-2020

God, ‘die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2, 4), ‘heeft eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten’ (Heb. 1, 1). Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft Hij zijn Zoon gezonden, het Woord dat mens geworden is en met de heilige Geest gezalfd, om ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 15-04-2020

‘In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus brood, en na gedankt te hebben, brak Hij het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed’ (1 Kor. 11, 23-25, Mt. 26, 27-28). Wanneer Hijzelf klaar en duidelijk van dat brood ...

Preek op 14-04-2020, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Het is heerlijk om een vriend te hebben, die zich altijd aan zijn woord houdt. Als zo iemand zegt, dat hij komt helpen, dan weet je, dat hij dat ook echt doet, daar kun je op bouwen. Hij is volkomen trouw en betrouwbaar in al zijn woorden en daden. Hij is als een rots. Wel zo'n vriend hebben wij: onze hemelse Vader. Er is niemand meer ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 14-04-2020

Gij die in Christus gedoopt zijt en met Christus bekleed, gij zijt gelijkvormig geworden aan de Zoon van God. Want God, die ons had voorbestemd tot zijn kindschap, heeft ons gelijkvormig gemaakt ...

Preek op 13-04-2020, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, onze Paasvieringen vinden plaats in bijna lege kerken. Welnu, zo is het 2000 jaar geleden ook begonnen. Slechts twee vrouwen, niet meer – Maria Magdalena en nog een andere Maria – haastten zich weg van het lege graf om aan hun vrienden te vertellen, dat Jezus uit de dood was opgestaan. Deze vrouwen maakten een ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 13-04-2020

Men heeft u begeleid naar het heilige bad van de doop, zoals Christus van het kruis naar het graf werd gedragen. Dan werd aan ieder van u gevraagd of hij geloofde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. En toen gij die verlossende belijdenis had uitgesproken, zijt gij driemaal in het water ondergedompeld en er ...

Preek op zondag 12-04-2020, Pasen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de paasliturgie is opgetogen, is blij, ze is vol van halleluja. Hierdoor moet het voor ons, voor iedereen, voor alle christenen wel duidelijk  worden dat ons geloof valt of staat met het geloof  in de verrijzenis. Anders gezegd dat we geloven dat Jezus leeft, dat hij is opgestaan uit de dood ...

Preek op 11-04-2020, de Paaswake, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in onze eerste lezing uit het boek Exodus hoorden wij over de joden, die op de vlucht zijn. Wij hoorden over een halsstarrige farao, over wagens en wagenmenners, over een superieur volk met een rijke geschiedenis, een grote rijkdom en macht, maar helaas, vanwege de starheid van één man verdwijnt uiteindelijk ...

Preek op 10-04-2020, Goede Vrijdag, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, op deze dag herinneren we ons als gelovigen hoe Jezus van Nazareth de weg van de liefde koos ten einde toe. Hoe Hij koos om de minsten te bevrijden en op weg te gaan met hen door lijden en dood. Hoe hij ter dood werd gebracht op het kruis. Dit is ook de dag om ons te herinneren, allen die werden verraden en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op Stille Zaterdag 11-04-2020

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde, een diepe stilte en verder rust; een diepe stilte, want de Koning slaapt. ‘De aarde werd stil van ontzag’ (Ps. 76 (75), 9), want God is naar het vlees ontslapen en zij die van oudsher ontslapen zijn, heeft Hij opgewekt. De vleesgeworden God is gestorven, de onderwereld siddert. Hij gaat uit om het eerste ...

Ter voorbereiding van de viering op Goede Vrijdag op 10-04-2020

‘Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht. Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19, 30). Slechts een kort woord, dierbaren, hebben wij aangehaald, maar dit is boven alles verheven, want het beschrijft ons de voltooiing van onze verlossing. In Christus’ dood zijn alle voorafbeeldingen die erop betrekking ...

Preek op 09-04-2020, Witte Donderdag, jaar A, pastoor Frank Domen

Drie van de vier evangelisten, Matteüs, Marcus en Lucas, vertellen over de instelling van de Eucharistie, over hoe Jezus het brood nam en zei “Dit is mijn Lichaam”. In de Eucharistie geeft Jezus zichzelf tot het uiterste. Maar de vierde evangelist, Johannes, spreekt over een ...

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op Witte Donderdag 09-04-2020

Dierbaren, op duidelijke wijze moest vervuld worden wat reeds lang tevoren door een voorafbeelding van het mysterie was beloofd: het ware Lam moest de plaats innemen van het zinnebeeldig lam, en één enkel offer zou een einde maken aan de veelheid en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 08-04-2020

Johannes vertelt ons dat Jezus zei: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). En hij vervolgt: ‘Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam’ (Joh. 2, 21). Als de Vader door zijn eigen Woord en Zoon alles gemaakt heeft, dan is het duidelijk dat Hij ook door het Woord de opstanding van zijn lichaam ...

Preekje op 07-04-2020, dinsdag in de Goede Week, pastoor Frank Domen

"Het is gewoon niet genoeg, het is niet groot genoeg, niet geweldig genoeg." Dat zou kunnen zijn wat God denkt als Hij naar ons en onze verwachtingen kijkt. "Hun visie is te klein, hun dromen zijn niet groot genoeg, Ik wil zoveel meer doen!" Toen God de Messias zond, was ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 07-04-2020

Hij die gezegd had dat Hij uit de hemel was neergedaald om de wil van de Vader te doen (vgl. Joh. 6, 38), gaf door zijn bewonderenswaardige deugden een bewijs van zijn goddelijke majesteit. Als één van deze ...

Preekje op 06-04-2020, maandag in de Goede Week

We staan aan het begin van de Goede Week. Het is een tijd waarin wij onze aandacht richten op Jezus' lijden en dood. Nu is het niet de bedoeling, dat wij ons in het gebeuren mengen als een soort toeschouwers, want wij weten, dat wij veel meer zijn dan dat. Ieder van ons is persoonlijk betrokken bij de gebeurtenissen van deze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 06-04-2020

‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Het lijkt mij dat hier in de persoon van de joden die mensen aangesproken worden die gehecht zijn aan het lichamelijke en zintuiglijke. Omdat zij door hun handel een markthal gemaakt hadden van het huis van de Vader, werden zij door Jezus uit de tempel ...

Preek op 05-05-2020, Palmzondag, jaar A, pastoor Frank Domen

De Goede Week is de voornaamste week in de Kerk. Een week vol gebeurtenissen. Een week waarin het lijden van onze Heer centraal staat. Zijn glorievolle intocht in Jeruzalem vieren wij vandaag. Jezus werd als Koning begroet. Met palmtakken. Ook wij krijgen zo'n palmtak om thuis aan het kruisbeeld te bevestigen. Vandaag na ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 05-04-2020

Onder twee heel verschillende aspecten wordt vandaag de door ons hart verlangde, de edelste gestalte van de mensenkinderen aan de kinderen der mensen voorgesteld. Onder beide aspecten is Hij opmerkelijk; in beide opzichten is Hij ons verlangen en onze liefde waard, want in beide is Hij de Verlosser van de mensen. Toch is Hij ...

Ter voorbereiding van de zaterdag 04-04-2020

‘Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen’ (Joh. 12, 1-2). Opdat men niet zou denken dat de opstanding van Lazarus uit de dood maar schijn was en geen werkelijkheid, was hij een van degenen die met Jezus aanlagen. Hij leefde ...

Preekje op 03-04-2020, vrijdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Hoe reageren wij op aanvallen van andere mensen? De profeet Jeremia vroeg aan God om getuige te mogen zijn van de wraak, die God op deze mensen zou nemen. Of dit nu het allerbeste is? Maar Jeremia laat de kwestie in ieder geval aan God over. Dat is al heel goed. Beter is te doen wat Jezus zegt, namelijk, dat wij onze vijanden moeten proberen lief te hebben ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 03-04-2020

Wij zullen deelhebben aan het pasen; nu weliswaar nog op symbolische wijze, ofschoon duidelijker dan tijdens het Oude Verbond. Het pasen van de wet was immers, als ik me zo mag uitdrukken, een vage voorafbeelding van een voorafbeelding. Binnenkort echter zal ons aandeel volmaakter en zuiverder zijn, wanneer namelijk het Woord de beker van het paasmaal met ons, nieuw, zal drinken in het koninkrijk van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 02-04-2020

Door zijn dood heeft Christus ons van de dood bevrijd: de dood heeft Hem ter dood gebracht en Hij heeft op zijn beurt de dood gedood. Gij weet het, broeders en zusters: ‘God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven, maar alles heeft Hij voor het zijn geschapen’ (Wijsh. 1, 13-14). Maar de heilige ...

Preekje op 01-04-2020, woensdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Shin Dong-hyuk zat drieëntwintig jaar lang gevangen in een Noord-Koreaans gevangenkamp voordat hij ontsnapte. Maar het grootste deel van die tijd dacht hij, dat zijn leven normaal was. Hij was namelijk in de gevangenis geboren. Hij dacht, dat het gewoon was om ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 01-04-2020

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren - wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid - luister dan. Overal in de Schrift openbaart God zich aan de gerechtigen als de strenge en de vreeswekkende, bij een zondaar ...

Vastenactiepuntje week 5 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 31-03-2020

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in zijn brief zegt: ‘Zoals Christus zijn leven voor ons gegeven heeft, zo ook ...

Preekje op 30-03-2020, maandag in de 5e week van de veertigdagentijd

In Victor Hugo’s klassieke roman ‘Les Miserables’ zit de hoofdpersoon, Jean Valjean, meerdere jaren gevangen wegens het stelen van een brood. Wanneer hij eindelijk wordt vrijgelaten, is hij zo wanhopig op zoek naar geld, dat hij een paar zilveren kandelaars van een ...

Het Paasnummer van “Dionysius in Beeld” is uit

Een goed gevuld nummer met natuurlijk reflecties op het Corona-virus, Pasen, onze penningmeester aan het woord, de nieuwe Givt-app en nog veel meer. Dionysius in Beeld verschijnt deze keer alleen digitaal...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 30-03-2020

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Mt. 27, 46). Deze woorden mogen niet zo verstaan worden, als zou de almacht van God de Vader geweken zijn van Jezus, toen Hij aan het kruis genageld was. Immers, de goddelijke en menselijke natuur waren zo innig met elkaar verbonden dat zij noch door het lijden noch door de dood ...

Preek op 29-03-2020, 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag het bekende verhaal over Lazarus die stierf en door Jezus weer tot leven kwam. Ook een lang verhaal, waar je vooraf misschien wel denkt, dat kost tijd en aandacht en misschien denkt u ook wel, ach dat soort wonderen daar kun je nu ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 29-03-2020

‘Jezus zei tot Marta: uw broer zal verrijzen’ (Joh. 11, 23). Dit had een dubbele betekenis. Want Hij zei niet: nu wek Ik uw broer op, maar: uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag’ (Joh. 11, 24). Van die verrijzenis ben ik zeker, maar over deze ben ik nog onzeker. ‘Jezus zei haar: Ik ben ...

Zuster Emmanuel van Medjugorje over hemel, hel en vagevuur

Sister Emmanuel tells the story when the Blessed Virgin Mary took two of the Medjugorje visionaries to heaven, purgatory and hell ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 28-03-2020

De heilige Schrift leert, in overeenstemming met een eeuwenlange ervaring, dat menselijke vooruitgang een groot goed is, maar tegelijkertijd een grote verleiding in zich sluit. Want omdat de rangorde der waarden is verstoord en goed en kwaad met elkaar zijn vermengd, hebben afzonderlijke personen en groepen alleen nog ...

Paus geeft vrijdag extra Urbi et Orbi (met dank aan KRO/NCRV)

Vanwege de coronacrisis heeft paus Franciscus voor de derde keer op een rij zijn zondagse Angelustoespraak in afzondering uitgesproken in de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Een videoregistratie daarvan werd rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse media. Hij riep de gehele christenheid op ...

Preekje op 27-03-2020, vrijdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Het boek van de Wijsheid is waarschijnlijk geschreven door een getrouwe jood in Alexandrië, Egypte, ongeveer 100 jaar vóór de komst van Jezus Christus. Maar ondanks de vroege datum, lijken delen van dit boek, zoals het tweede hoofdstuk van vandaag, verrassend veel ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 27-03-2020

Na de historische zin van de wolk boven de verbondstent behandeld te hebben, willen wij nu de geestelijke zin ervan beschouwen. Zodra op aarde de waarachtige tent die de kerk is, ontstaan en opgebouwd is, werd zij vervuld van Christus’ heerlijkheid. Dat de oude tent door de wolk overdekt werd, heeft naar mijn mening dezelfde betekenis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 26-03-2020

Het prijzenswaardig karakter van de liefde, zowel tot God als tot de naaste, is overduidelijk. Door beide wordt de wet vervuld. Al wie dit bereikt heeft, verdient eer en bewondering. Hij zal onder de meest trouwe dienaars gerekend worden, wanneer Christus met luide stem verklaart: ‘Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ...

Preekje op 25-03-2020, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

Het zal voor Maria niet heel eenvoudig zijn geweest om de woorden van de engel Gabriël te aanvaarden! Eerst vertelde hij haar, dat haar huwelijksplannen drastisch zouden veranderen. Toen zij hoorde, dat de heilige Geest over haar zou komen om in haar het Kind van God ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 25-03-2020

De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God. Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in rijkdom aan gedachten, vieren oost en west dit feest als de herdenking van ...

Preekje op 24-03-2020, dinsdag in de 4e week van de veertigdagentijd

De eerste lezing van vandaag gaat over de profeet Ezechiël. Hij ziet vanuit de tempel in Jeruzalem door de Araba water stromen naar de Dode Zee. De Araba is een geologische kloof, die de Zee van Galilea aan de noordkant omvat, de Jordaan in het midden en de Dode Zee ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 24-03-2020

In het evangelie van Johannes zegt de Heer: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart’ (Joh. 13, 35). En in de brief van dezelfde apostel lezen wij: ‘Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God, en kent God. De ...

Hoe kun je Jezus aan mensen laten zien? Zo dus!

Zeker in deze tijd van coronacrisis is het belangrijk, dat mensen van hun geloof in Jezus Christus getuigen. De overheden en alle medische personeel moeten uiteraard hun best doen en wij ook, maar we moeten God ook meer dan ooit laten zien, dat wij van Hem houden, dat wij zijn goddelijke bescherming nodig hebben ...

Preekje op maandag in de 4e week van de veertigdagentijd

De veertigdaagse vastentijd is een ernstig seizoen. Het is een tijd om intens naar onze eigen zonden te kijken en ze aan te pakken. De vasten is een tijd van zelfdiscipline, van extra gebed, opoffering en vrijgevigheid. Nu hoeft een ernstig seizoen geen sombere tijd te zijn áls wij het doel van deze veertig dagen maar niet vergeten. Het gaat er ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 23-03-2020

Eenmaal per jaar laat de hogepriester het volk alleen en betreedt de plaats waar zich het zoenaltaar bevindt. Op dit zoenaltaar staan de cherubs. Hier bevinden zich ook de verbondsark en het wierookaltaar. Niemand mag hier binnengaan behalve de hogepriester. Als ik dus overweeg hoe mijn ware Hogepriester, de Heer Jezus Christus, in ...

Corona Virus Hallelujah

Beste medeparochianen, het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen. Onze vrijheden worden terecht steeds meer beperkt. Maar makkelijk is dat niet altijd. Zeker niet op zo'n prachtige zonnige zondag als vandaag. Er zijn mensen, die ons op unieke wijze erop wijzen wat we wel en niet moeten doen. Dat is wel heel belangrijk ...

Preek op 22-03-2020, 4e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vanwege het coronavirus zijn we met weinigen (13). Maar dankzij onze livestreamverbinding zijn we toch met velen. Het zijn moeilijke tijden, spannende. Er zijn landen waar het virus elke dag honderden ...

Vastenactiepuntje week 4 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 22-03-2020

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen heeft, opdat wij niet schaamteloos verlangen naar wat Hij beloofd heeft ...

Lied van een klein meisje over Jezus in Getsemane

Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.' Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: 'Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij ...

Preekje op 21-03-2020, zaterdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Wij horen zo aanstonds in het evangelie over een Farizeeër, die helemaal vol is van zichzelf. Hij vast tweemaal per week en geeft tienden van al zijn inkomsten. Hij deed dat uit gehoorzaamheid aan de Mozaïsche wet en hij wilde even fijntjes aan God laten weten hoe ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 21-03-2020

Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwige leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan zult u God in de eeuwigheid winnen. Ten eerste: leer loslaten, niet ...

Preekje op 20-03-2020, vrijdag in de 3e week van de veertigdagentijd

In de tijd van de profeet Hosea, meer dan 700 jaar vóór Christus, was het noordelijke koninkrijk van Israël verwikkeld in een machtsstrijd met het Assyrische rijk. Jarenlang vertrouwde Israël herhaaldelijk op politieke oplossingen en militaire verbonden in plaats van op God ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 20-03-2020

Waar het hart van de mens is, daar is ook zijn schat (vgl. Mt. 6, 21). De Heer weigert immers zijn goede gaven niet aan mensen die erom vragen. Omdat de Heer goed is, en vooral voor wie op Hem vertrouwen, daarom moeten wij Hem aanhangen. Met heel onze ziel, heel ons hart en heel onze kracht moeten wij bij Hem blijven ...

Preekje op 19-03-2020, donderdag, Hoogfeest van Sint-Jozef

Wij leven in een wereld waarin veel mensen zeggen of denken: mijn wil geschiede. Dan is het verfrissend, dat wij vandaag Sint-Jozef mogen eren, de bruidegom van de Maagd Maria, die zegt of denkt, zoals Jezus het leert in het Onzevader: uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 19-03-2020

'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest’ (Mt. 1, 20). De hemel deelt Jozef niet alleen mee dat Maria haar kind ontvangen heeft door de kracht van God, maar de beslissende boodschap is: neem tóch Maria tot u. Dat wil zeggen: wees een vader voor dit kind, vervul de ...

Preekje op 18-03-2020, woensdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Proberen wij het ons voor te stellen, dat wij gevraagd worden, geroepen, om iets heel groots te doen, iets dat misschien zelfs onmogelijk lijkt. Het kan ons dan behoorlijk bezighouden. Wij denken erover na hoe wij het gaan doen, en misschien zelfs óf wij het wel gaan doen. Maar godzijdank, toen wij er dan toch aan begonnen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 18-03-2020

Als gij zegt: ‘Toon mij uw God’, dan zou ik kunnen zeggen: ‘Toon mij uw mens, en ik zal u mijn God tonen.’ Toon mij daarom dat de ogen van uw ziel zien en de oren van uw hart horen. Zij die met de ogen van het lichaam zien, nemen waar hoe het in het leven hier op aarde toegaat, en kunnen een onderscheid maken tussen licht en donker, of tussen ...

Vastenactiepuntje week 3 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Preekje op 17-03-2020, dinsdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Petrus, de eerste apostel, dacht dat hij al heel goed bezig was toen hij aan de Heer vroeg of hij zevenmaal moest vergeven. Iemand zoveel keer vergeven lijkt zeker heel wat, nietwaar? De waarheid is dat het steeds maar weer vergeven van herhaalde overtredingen tegen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 17-03-2020

Waar vinden de zwakken een veilige en vaste rustplaats, tenzij in de wonden van de Verlosser? Des te geruster vertoef ik daar, naarmate Hij machtiger is om te verlossen. De wereld rumoert, de duivel loert, het lichaam drukt: ik val niet, want ik ben gegrondvest op een sterke rots. Ik heb gezondigd, een zware zonde; mijn geweten zal benard, maar ...

Preekje op 16-03-2020, maandag in de 3e week van de veertigdagentijd

De manier waarop de profeet Elisa vandaag een zieke wil genezen, klinkt dat niet een beetje als wat goed is voor zo'n praatprogramma laat op de avond!? Het enige wat wij hoeven te doen is een kopje thee drinken met een extract van exotisch fruit uit het Amazonegebied en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 16-03-2020

‘Mozes besteeg de berg Sinaï en hij bleef daar gedurende veertig dagen en veertig nachten’ (Ex. 24, 15-18). Wat heeft die heilige man daar met de Heer overlegd? Wie zal ons dit geheim openbaren? Wat zou ik graag aanwezig geweest zijn bij dat gesprek van Mozes met de Heer! Mozes sprak en de Heer gaf antwoord. Daar in de ...

Preek op 15-03-2020, 3e zondag van de Veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, willen wij het evangelieverhaal van vandaag kunnen begrijpen, dan is het goed om iets van de achtergrond te weten. De Joden zijn al vóór de geboorte van Jezus Christus verschillende keren in ballingschap weggevoerd. God liet dit toe ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 15-03-2020

Van alle dagen die wij als christenen in ere houden en op verschillende wijzen vieren, is er geen zo groot en verheven als het paasfeest. Want hieraan ontlenen alle andere feesten in Gods kerk hun waarde en betekenis. Zelfs de geboorte van de Heer uit Maria was bedoeld in verband met het paasmysterie. Voor de Zoon van God was er ...

WAT KAN IK DOEN TER VOORKOMING VAN HET CORONAVIRUS OF HEB IK HET AL !?

Het bericht wat hier stond, schijnt nep-nieuws te zijn, sorry, het was goed bedoeld ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 14-03-2020

Onze Heer - het Woord van God - heeft eerst de mensen die aan Hem onderworpen waren, gebracht tot dienstbaarheid aan God. Daarna heeft Hij hen bevrijd, zoals Hijzelf zegt: ‘Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb ...

AANGESCHERPTE MAATREGELEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN M.B.T. HET CORONAVIRUS

Vanaf zaterdag 14 en zondag 15 maart tot aan 31 maart zijn er i.v.m. het coronavirus in het het weekend geen openbare Missen meer. Uiteraard zal de pastoor privé de heilige Mis vieren en bidden voor de gezondheid van ons allen, maar deze Missen zijn niet toegankelijk ...

Preekje op 13-03-2020, vrijdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Als wij over menselijke hoekstenen spreken, denken wij misschien aan nobele figuren als Abraham, David of Jeremia. Heroïsche heiligen als Moeder Teresa of Johannes van het Kruis. En natuurlijk denken wij aan Jezus Christus. Al deze personen vallen in onze verbeelding op als mensen met bovennatuurlijke talenten, vaardigheden en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 13-03-2020

‘Spreek, Heer, want uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3, 10). ‘Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, opdat ik uw geboden mag kennen’ (Ps. 119 (118), 125). Buig mijn hart naar de woorden van uw mond (vgl. Ps. 119 (118), 36); laat uw spreken vloeien als dauw. De kinderen van Israël zeiden weleer tot Mozes: ‘Spreek gij tot ons, en wij zullen luisteren ...

Preekje op 12-03-2020, donderdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Vandaag horen wij in het evangelie over Lazarus en de rijke vrek. Hoe rijk zal deze rijke zijn geweest? Kunnen wij hem vergelijken met een miljonair uit onze tijd? Jezus Christus heeft niet gezegd hoe rijk hij precies was. Want dat was ook niet het eigenlijke probleem. Het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 12-03-2020

Er is geen twijfel mogelijk: God trekt ons tot zich ‘met zachte leidsels’ en, zoals de profeet in hetzelfde vers zegt, deze leidsels zijn niets anders dan de ‘teugels van liefde’ (Hos. 11, 4). God maakt zijn heerlijkheid zichtbaar in het gelaat van Jezus Christus; daar laat de almachtige God ons zijn eigenschappen en volmaaktheden zien ...

Preekje op 11-03-2020, woensdag in de 2e week van de veertigdagentijd

In de eerste lezing horen wij hoe God de profeet Jeremia naar mensen stuurt, die in Juda wonen, omdat zij zich helemaal van God hadden afgekeerd. Hij vroeg Jeremia om de mensen aan te sporen geen valse goden meer te aanbidden en om hen eraan te herinneren, dat zij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 11-03-2020

Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin om, naar de aanwijzingen van de Heer, van kamp tot kamp verder te gaan. Toen ze hun kamp opsloegen in Refidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: ‘Geef ons water te drinken.’ Mozes antwoordde: ‘Waarom maakt u ...

Preekje op 10-03-2020, dinsdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Jezus Christus wordt door veel mensen gezien als een heel lieve en aardige man, en dat is Hij natuurlijk ook. Maar als het nodig is kan Hij ook heel stevig uit de hoek komen. En dat is een goede zaak. Natuurlijk is Jezus Christus vervuld van liefde, van medelijden en van genade. Maar tegelijkertijd werd Hij mens om de strijd met de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 10-03-2020

Broeders en zusters, we moeten het manna zien als een voorafbeelding en symbool, dat de leer en de geestelijke gaven van Christus aanduidt. Deze immers zijn ook van hierboven en uit de hemel, en hebben niets aards in zich. Zij veroorzaken immers geen aards wangedrag en zijn echt voedsel, niet alleen voor menselijke ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 09-03-2020

De joden hebben wonderen gezien; ook gij zult er nu aanschouwen, grotere en veel mooiere dan toen de joden uit Egypte zijn vertrokken. Farao hebt ge niet zien verdrinken met zijn soldaten, maar de duivel met zijn bende hebt ge zien omkomen in de zee, in het water van de doop. Zij zijn door de zee heengetrokken, gij door de dood. Zij ...

Preek op 08-03-2020, 2e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Het kan zijn, dat we al jaren met iemand omgaan en dat we hem of haar door nieuwe omstandigheden pas echt goed leren kennen. Zo heb je hem of haar nooit eerder gezien. Dan straalt, zou je kunnen zeggen, iemands persoonlijkheid door de uiterlijke verschijning ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 08-03-2020

Dit mysterie werd door Jezus aan zijn leerlingen geopenbaard op de berg Tabor. Op weg daarheen had Hij hun gesproken over het rijk en over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar omdat zij wellicht nog niet voldoende zeker waren van wat Hij hun over dit rijk had verkondigd, wilde Hij hun tenslotte in het diepst van hun hart hiervan ten ...

Icoontje Goddelijke Barmhartigheid in de kerk te koop

Dit weekend zijn er kleine (11 cm. hoog) staande icoontjes van de Goddelijke Barmhartigheid te koop voor €2,- per stuk. Nadere info, zie Wikipedia. Barmhartigheid hebben wij als gezinnen, als parochiekerk en als grote wereld hard nodig. Daarom zou ik zeggen: koop voor iedere slaapkamer in huis en ...

Familieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.30 uur

Lieve Kerkfamilie, zondag 8 maart is het thema van de Familieviering: Luister naar Jezus, de Zoon van God. Luisteren is zó belangrijk: naar elkaar en naar de goede regels, die er zijn in het leven. Maar héél erg belangrijk is: luisteren naar Jezus zelf, want Hij wijst de weg naar God en naar de hemel ...

Vastenactie 2020 namens de PCI

Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug met voedselpakketten. Wij van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) verzorgen elk jaar de inzameling voor de voedselbank bij ons in ...

Vastenactie 2020

Weet u het nog? Vorig jaar stond een waterkraan in de kerk. Het Vastenactie-thema was toen ‘Schoon water’. Dit jaar staat een schoolbord achter in de kerk: want de Vastenactie is voor ‘Goed onderwijs’. Naar school gaan, een goede opleiding ... dringend nodig om een baan te vinden, om je eigen geld te verdienen. De ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten (Familieviering)

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 07-03-2020

In het verhaal van de instelling van het paasfeest in het boek Exodus lezen wij het volgende voorschrift: ‘Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als een feest ter ere van de Heer moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht: een eeuwige wet’ (Ex. 12, 14). Wanneer de latere generaties het paasmaal nuttigen, dan was ...

Preekje op 06-03-2020, vrijdag in de 1e week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Laten wij eerlijk zijn. Soms is het moeilijk om niet boos te worden, zelfs niet op degenen, die het dichtst bij ons staan! En toch zegt Jezus Christus ons in het evangelie van vandaag, dat wij de zonde moeten weerstaan en dat wij ons moeten afkeren van woede ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 06-03-2020

‘Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’ (Mt. 18, 21-22). Petrus meende iets zeer edelmoedigs te zeggen, toen hij met een ...

Preekje op 05-03-2020, donderdag in de 1e week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Iedereen in de kerk kent wel de gouden regel: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen.” Een heel waardevol gezegde, dat niet alleen in het christendom voorkomt, maar ook in de leer van andere godsdiensten als het boeddhisme, het hindoeïsme ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 05-03-2020

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond met Mozes niet onderhouden werd, gaf Hij een ander aan het ...

Preekje op woensdag 04-03-2020 in de eerste week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

De profeet Jona was niet van plan om twee keer dezelfde fout te maken. Een paar nachten in de ingewanden van een grote vis doorbrengen kan erg overtuigend zijn. Met een beetje fantasie kunnen wij ons voorstellen hoe hij in de richting van Nineve sjokt, nog ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 04-03-2020

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond neigt, maar het licht dat geen oog ziet. Wie door dit licht verlicht is ...

Preekje op dinsdag 03-03-2020 in de eerste week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Soms gebeuren er van die minder leuke dingen in het leven. Door de schuld van een ander komen wij te laat bij een belangrijke vergadering. Terwijl wij netjes bij het rode verkeerslicht staan te wachten rijd iemand een deuk in onze auto. Je partner vergeet je ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 03-03-2020

Geliefde broeders en zusters, de voorschriften van het evangelie zijn niets anders dan de onderwijzingen van God zelf. Zij zijn de grondvesten waarop wij onze hoop bouwen, de pijlers die ons geloof schragen, het voedsel dat ons hart verkwikt, het stuur dat de koers van ons leven richt. Zij reiken ons de middelen aan om het heil te ...

Preekje op maandag 02-03-2020 in de eerste week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Vandaag spreekt Jezus Christus in het evangelie bij gelegenheid van het Laatste Oordeel over de scheiding tussen de schapen en de bokken. De schapen zijn verbaasd. Zij vragen zich af wat zij hebben gedaan om zoiets prachtigs als het eeuwige Koninkrijk te ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 02-03-2020

Leer inzien waaraan u het bestaan te danken hebt, het ademen, het denken en wat het hoogste goed is, het leren kennen van God, de hoop op het rijk der hemelen, het aanschouwen van de heerlijkheid, nu nog wel als het ware in spiegels en raadsels, maar dan volmaakter en zuiverder. Zie toch in dat kind van God bent, medeërfgenaam ...

Preek op 01-03-2020, eerste zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing horen wij over twee bomen: de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Het menselijke leven, het leven van God ook, hadden Adam en Eva al, een beetje, zij moesten dat eigenlijk nog definitief verdienen, laten zien ...

Overweging op 28/29-02-2020 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We lezen in het evangelie over beproevingen. In ieders leven zijn er tijden dat je je beproefd kan voelen. Het kan zelfs zo zijn dat we het leven als een beproeving ervaren. We worden nog steeds geconfronteerd met vluchtelingen in mensonwaardige kampen, met oorlogen in het Midden-Oosten, met kindersterfte ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 01-03-2020

Als na uw doopsel de vijand van het licht, de bekoorder, u aanvalt - en hij zal u aanvallen, want hij heeft zelfs het Woord aangevallen, het Licht dat in mensengestalte verborgen was - dan weet gij hoe gij hem moet overwinnen. Wijs hem op het water en de Geest; dan ...

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het Coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze hebben vooral betrekking op de vredeswens en het uitreiken van de communie. In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 29-02-2020

Het rijk van God is niet gebonden aan tijd of plaats, maar ligt in de grond van de ziel. Daar woont God en dat is de plaats die Hem toebehoort. Wie meent dat God zijn genade geeft naar tijd en plaats, vergist zich. Als echter de mens bereid is, geeft God zijn genade in alle tijden en op alle ...

Vrijdag 27 februari 20.15 uur: Muzikale Aanbidding

Beste medeparochianen, vrijdag 28 februari, morgen dus, is in de parochiezaal de maandelijkse muzikale Aanbidding. Een heel mooi (extra) gebedsmoment in de veertigdagentijd. Een moment om God de tijd en kans te geven in onze ziel te fluisteren. Iedereen is welkom van 20.15 uur tot 21.00 uur en daarna koffie/thee ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 28-02-2020

Het is Gods wil en niets behaagt Hem meer dan dat de mensen zich tot Hem bekeren in ware boetvaardigheid. De herauten van de waarheid en de bedienaren van de goddelijke genade hebben ons dit verteld vanaf het begin en ze hebben het herhaald in ieder tijdperk. Het goddelijk Woord heeft juist willen tonen dat er niets dierbaarders ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 27-02-2020

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen ...

Vastenactiepuntje week 1 van de Vasten

We zullen iedere week een 'Vastenactiepuntje' publiceren. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje 'Vasten' is immers net als het woordje 'geloven' een werkwoord ...

Givt – Geven met je smartphone

Voor steeds meer mensen is het niet meer vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas of smartphone betalen. Daarom is het vanaf Aswoensdag (26 februari 2020) mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de Mis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 26-02-2020

Dierbaren, altijd al ‘is de aarde vol van zijn mildheid’ (Ps. 33 (32), 5). De natuur der dingen zelf leert iedere gelovige God te eren. Immers, de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, getuigen van zijn goedheid. De almacht van hun Schepper en de wonderbaarlijke schoonheid van de elementen die ons ten dienste staan, vragen ...

Vasten voor de Heer

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 25-02-2020

Laten we niet ongevoelig zijn voor de goedheid van Christus. Want als Hij jegens ons zou doen zoals wij jegens Hem, dan zouden wij reeds verloren zijn gegaan. Daarom willen we, nu wij zijn leerlingen zijn, ook leren volgens het christendom te leven. Want wie zich met een andere naam laat noemen dan deze, behoort niet aan God. Werpt dan het ...

Preek op 23-02-2020, 7e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de Bijbelverhalen van vandaag gaan over hoe we omgaan met onze tegenstanders, met mensen die ons onrecht of pijn hebben gedaan.  Nu is de eerste vraag natuurlijk, hebben wij tegenstanders, zijn er mensen die we als onze persoonlijke vijand ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 24-02-2020

Omdat ik nu in de eerder genoemde personen (uw bisschop Damas, de priesters Bassus en Apollonius en de diaken Zotion) uw gehele gemeente in het geloof gezien heb en heb liefgekregen, spoor ik u aan: beijvert u alles te doen in de eendracht van God, terwijl de bisschop voorzit in de plaats van God en de priesters in de plaats van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 23-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk te Magnesia, gelegen aan de rivier de Meander, die gezegend is door de genade van God de Vader in Jezus Christus, onze Verlosser. In zijn Naam groet ik haar en schenk mijn beste wensen in God de Vader en in Jezus Christus. Daar ik wist hoe goed ...

Aswoensdag – 26 februari om 19.00 uur H. Mis

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 22-02-2020

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Celebrate Festival 2020

Als je naar Celebrate gaat, een jaarlijks festival, ga je op vakantie, luister je naar lezingen, vier en ontmoet je, en prijs je de Naam van de Heer. Celebrate begint op 24 april en eindigt op 1 mei en vindt plaats in Voorthuizen. Celebrate: je krijgt de kans om Gods liefde persoonlijk te ervaren. Celebrate: een festival waar jong en oud samen de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 21-02-2020

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 20-02-2020

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Nieuwsbrief Beauraing

Oktober, maand van de rozenkrans. Op de 13de, voor het derde opeenvolgende jaar, werd het Heiligdom betrokken bij het gebed van de rozenkrans aan de grenzen van België, gebed met als doel te bemiddelen voor de vrede,  het leven en het geloof in ons land. De Heilige Maagd met het Gouden Hart is de meter van dit mooi ...

Cabaret ‘Op en top vrouw’

Op vrijdag 27 maart om 20:00 uur een cabaretvoorstelling in de kerk, genaamd: ‘CONTRAST. De show is in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De dames van deze cabaretgroep brengen een nieuwe show die zal gaan over tegenstellingen...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 19-02-2020

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 18-02-2020

Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zelf zoon van God wordt door nauw verbonden te zijn met het Woord van God en door zijn kindschap te aanvaarden. Wij hadden immers op geen andere wijze onvergankelijk en onsterfelijk kunnen worden, tenzij wij verenigd waren met de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 17-02-2020

‘Zie, hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders’ (vgl. Ps. 133 (132), 1). Schoon en weldadig is het, als broeders in eendracht samen zijn, want doordat zij op dezelfde plaats wonen, vormen zij een bijeenkomst van de kerk; wanneer zij broeders worden genoemd, zijn zij eensgezind in de liefde die in allen hetzelfde wil ...

Preek op 16-02-2020, 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Onze vrije wil. Het is het grootste, dat God ons heeft gegeven en tegelijkertijd is het de gave, die het meeste risico met zich meebrengt. Onze vrije wil stelt ons in staat zelf te bepalen wat voor een soort mensen wij willen zijn. Het maakt het voor ons mogelijk om muziek ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 16-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van zijn geliefde Jezus Christus, de kerk die in barmhartigheid alle genadegaven ontving, van geloof en liefde vervuld is, die van geen genadegaven verstoken is, bemind bij God en draagster van het heilige, die te Smyrna in Klein-Azië is, mijn groet en heil in een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 15-02-2020

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen en bracht een offer aan de God van zijn vader Isaak (vgl. Gen. 46, 1) ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 14-02-2020

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer, was mijn geest verblijd en jubelde mijn hart’ ...

Vanwege de ANBI-status van onze parochie is het jaarverslag 2019 gepubliceerd

Het jaar 2019 is snel voorbij gegaan. Vele mooie activiteiten hebben plaatsgevonden binnen onze kerk: er waren heel wat doopjes, communicantjes, vormelingen, huwelijksjubilea. En kerkelijke huwelijken zijn en worden nog gesloten. Verder werden de …

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 13-02-2020

Ik hoorde de eerzucht zeggen: alles wat bestaat, onderzoek ik nauwkeurig en ik kan van mijzelf getuigen dat ik door mijn harde werken alles goed kan begrijpen. Waarom zou ik dan moeten afzien van de eerbewijzen die ik ontvang voor alles wat ik inzie en weet? Dus vertrouw ik er ook op dat ik bij machte ben door dorpen en over ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 12-02-2020

Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. Het christenvolk mag dus niet jaloers zijn, het mag niet afgunstig zijn: vanuit de nederigheid groeit het tot volle wasdom ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 11-02-2020

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in witte kleren gehuld: zij droeg een stralend wit gewaad met ...

De vuile was

Een jong stel is net verhuisd naar een nieuwe buurt. De volgende ochtend, terwijl ze aan het ontbijt zitten, ziet de jonge vrouw haar buurvrouw de was buiten ophangen en zegt: “Die was is niet erg schoon, ze weet niet eens hoe ze moet wassen. Misschien moet ze een beter wasmiddel gebruiken.” Haar man kijkt en zwijgt ...

Het eerste vormsel van het jaar… (overgenomen van de website van bisschop-coadjutor Jan Hendriks)

Op zondag 9 februari vierde de H. Dionysiusparochie in Heerhugowaard het vormsel van veertien kandidaten, waaronder ook enkele volwassenen. De feestelijke viering werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepasselijk want daarover ging het ...

Preek op 09-02-2020, 5e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Wij kunnen ons in een groot gezelschap bevinden en ons toch alleen voelen. Er is even geen klik met de mensen om ons heen of we zitten even niet helemaal lekker in ons vel. Zo kunnen we ons in het geloof ook weleens eenzaam voelen. Ik hoop, dat dat hier binnen onze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 10-02-2020

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op zekere dag, toen zij zoals gewoonlijk weer kwam, daalde haar ...

Overweging op 07/08-02-2020 in de tehuizen, 5e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Vorige week hoorden we in het Evangelie over de opdracht van Jezus in de tempel. Jozef en Maria hielden zich aan de geboden van hun joods geloof. Zo erkenden zij dat hun kind, Jezus, ten diepste aan de Schepper van het leven toebehoort.  Zij leefden ...

Familieviering zondag 9 februari 2020 11.30 uur met toediening van het Sacrament van het Vormsel door bisschop Jan Hendriks

Lieve Kerkfamilie, zondag 9 februari om 11.30 uur is er een bijzondere Familieviering. Onze (hulp)bisschop, Mgr. Jan Hendriks, komt dan een aantal tieners en volwassenen vormen. We kennen hem wel; hij preekt heel erg mooi. Het thema van de vormselviering is: 'Als zout en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 09-02-2020

Jozef was mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ (Gen. 39, 6), staat er. Waarom vertelt de heilige Schrift over zijn lichamelijke schoonheid? Opdat wij zouden weten dat hij niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam goed gevormd was. Hij was immers in de bloei van zijn leven, hij was jong, ‘mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 08-02-2020

Echte liefde is niet uit op geldelijk voordeel, want daardoor wordt de liefde schade toegebracht. Is het een wonder dat er wegens een boerenhoeve of een huis ruzie uitbreekt onder broers, als er onder de zonen van de vrome Jakob al afgunst ontbrandde wegens een kleed? Hoe zit dit dan? Moet men Jakob verwijten maken omdat hij één ...

Vasthouden aan celibaat is heel gezond

Het celibaat staat weer eens ter discussie. Dat is niets nieuws. De kritiek uit seculiere hoek komt meestal voort uit de veronderstelling dat de katholieke Kerk de vijand zou zijn van wat zij ‘gezonde seksualiteit’ noemt. Terwijl de Kerk altijd vastgehouden heeft aan het celibaat, is ‘gezonde seksualiteit’ aan veelvuldige herdefiniëring ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 07-02-2020

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige ...

Bijbelcursus – één groep ’s middags én één groep ’s avonds

Sinds de eerste week van de vasten komt er een groepje parochianen bij elkaar op de dinsdag  van 13.30-15.00 uur, in de huiskamer van de pastorie. Zij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 06-02-2020

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele ...

Dionysius in Beeld februari 2020

Een dezer dagen wordt de eerste Dionysius in Beeld van 2020 bij u bezorgd. Een rijk nummer waarin we terugblikken op kerst en vooruit kijken naar de 40-dagentijd. Wij wensen u veel leesplezier.

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 05-02-2020

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen en zo dag aan dag wordt getooid met een overwinningskrans ...

Preek op 02-02-2020, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis – jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Zojuist hebben we gehoord hoe Jezus naar de tempel werd gebracht. Pas in dit evangelie wordt de volle omvang van Kerstmis duidelijk: Jezus is voor de eerste keer in de tempel. De Messias, de Redder voor de eerste keer in de tempel. Je zou ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 04-02-2020

Waarom vluchtte Jakob voor zijn broer naar den vreemde, alleen en met bijna niets bij zich, hoewel hij zo’n rijke zegen verkregen had? De goddelijke voorzienigheid toont zich des te duidelijker in wat tegenspoed lijkt te zijn. Want mensen die gelukkig zijn, weten niet goed hoe groot het geluk is dat zij mogen proeven. Daarom sloeg ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 03-02-2020

Heeft Jakob gelogen, toen hij zei: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeborene’ (Gen. 27, 19)? Ik meen van niet. Hij had het eerstgeboorterecht gekocht. Terecht noemt hij zichzelf dus de eerstgeborene. Maar hoe moet die zegen worden verklaard? Uit Jakob moest Christus de Heer naar het vlees worden geboren, Hij naar wie de volkeren uitzagen ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zondag 02-02-2020

Overeenkomstig de wet van Mozes, moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon met een offergave aan de Heer opdragen. Draag dan uw Zoon op, heilige Maagd, en schenk de gezegende vrucht van uw schoot aan de Heer. Draag voor de verzoening van ons allen een heilig offer op dat God behaagt. Zeker zal God, onze Vader, deze ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zaterdag 01-02-2020

Het is niet onverstandig wanneer we zeggen dat Isaak geboren is uit Abraham en dat hij een teken was. Zo ook was Abraham een teken, Abraham die het bevel kreeg zijn zoon te offeren en aan God gehoorzaamde. Hij bracht Isaak naar de offerplaats, kwam daar na drie dagen aan, zond zijn twee knechten weg met het lastdier en ...

Verplicht celibaat: een kroonjuweel in de uitverkoop? (Uit het Kath. Nieuwsblad)

Met de discussie over de verplichte koppeling tussen celibaat en priesterschap, laait de polarisatie binnen de Kerk hoog op; geëngageerde gelovigen staan plotseling tegenover elkaar. Wat is er in het geding? Een wijziging van de celibaatregel verandert de Kerk ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van vrijdag 31-01-2020

Als wij willen dat men ons ziet als mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van onze leerlingen, om hen zo des te gemakkelijker ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen, dan moogt gij op de eerste plaats nooit vergeten dat gij de ouders van uw geliefde kinderen vervangt. Voor de kinderen heb ik mij altijd ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van donderdag 30-01-2020

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan zichzelf niet zo bekend als aan zijn Schepper, noch kent de zieke ...

Preek op zaterdagavond 25-01-2020, 3e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, bepaalde streken en de mensen, die er wonen, hebben een naam. Dat is soms terecht, maar dikwijls niet. Zo zouden de Friezen stugge mensen zijn. Limburgers klitten aan elkaar. Hollanders zouden zuinig zijn en de Brabanders staan bekend als ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-01-2020

De overbekende liefde tot God van onze vader Abraham is ons door de zojuist voorgelezen tekst in herinnering gebracht. Groot is zijn geloof, en groot is zijn liefde, niet alleen jegens God, maar ook jegens zijn enige zoon. Want vader Abraham geloofde dat wat hem bevolen werd door zijn Schepper, niets kwaads voor zijn zoon kon betekenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-01-2020

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat wij in het lijden van Christus een geneesmiddel vinden tegen het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-01-2020

Paulus zegt dat alle kwaad in de zonde zijn oorsprong heeft. Deze zonde is de ene, grote zonde van allen; ze werd bedreven toen de eerste mens, en in hem de gehele mensheid, de wereld losrukte uit de liefdeseenheid met de wil van God. Dientengevolge verviel de schepping tot verlatenheid, tot de staat van verloren-zijn, tot ...

Overweging op 24/25-01-2020 in de tehuizen, 3e zondag door het jaar A, door Johan Gierlings

Jezus treed voor het eerst in het openbaar op. Het is een, rumoerige tijd. Johannes de doper is gevangengenomen, door Herodes Antipas, de zoon van Herodes de grote. Het land was bezet door de Romeinen en er was veel onrust onder de bevolking. Her en der waren er ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-01-2020, 3e zondag door het jaar A

‘Is voor de Heer wel iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom Ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben’ (Gen. 18, 14). Toen Sara dit woord hoorde, verdween iedere twijfel. Zozeer werd zij in haar geloof gesterkt, dat de Apostel terecht van haar kan zeggen: ‘Door ...

Pakistan: mogelijk eerste getuigenis gedwongen bekering

Voor de eerste keer in Pakistan kan een slachtoffer van gedwongen bekering en huwelijk in de rechtbank getuigen. De rechtszaak rond de 14-jarige Huma Younus is uiterst controversieel, mede omdat de lokale politie samen met de verdachte de rechtsgang tegenwerkt. Een historische ontwikkeling staat mogelijk ...

Ter voorbereiding van zaterdag 25 januari 2020, het feest van de bekering van de H. Apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Kerkbalans 2020

Waarom is onze Dionysiuskerk van groot belang voor Heerhugo­waard? Bij de Dionysiuskerk staat de deur altijd open. Iedereen is van harte welkom: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen’ staat boven de hoofdingang. De Dionysiuskerk staat midden in de maatschappij: aan jongeren en ouderen, aan iedereen wordt gedacht ...

Ruimhartig geven voor de Kerk

Nieuwsuur trok afgelopen weekend een beerput open: een Depressiegala dat vooral ten bate van z’n eigen management gehouden werd, onderzoekers die geen cent zagen van beloofd geld, betrokkenen die de zwarte piet doorspelen en de eigen handen wassen in onschuld ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-01-2020

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op telkens andere manier worden beoefend door de edelman, de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van donderdag 23-01-2020

Salem is de stad die later door koning David Jeruzalem is genoemd. Het werd de hoofdstad van heel Judea, omdat David daar een plaats voor de tempel gekocht had. De bouw ervan zou hij echter aan zijn zoon Salomo overlaten. Melchisédek, de koning van Salem, heeft door de aard van het offer waarin hij Abram liet delen en waarbij hij hem ...

Salt&Light – één van de vier koren, die onze parochie rijk is

Hou je van zingen en wil je graag zingen voor God? Kom dan meezingen met Salt&Light. Wij zijn een enthousiast beginnend koor met 12 leden. Eén keer per week, op donderdagavond van 19.00 tot 20.30, komen we samen in de kerk of parochiezaal om te oefenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van woensdag 22-01-2020

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de wijze van Melchisédek’ (Ps. 110 (109), 3.4; Heb. 5, 6). Deze wijze ...

Preek op 19-01-2020, 2e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het Evangelie van vandaag komen twee dieren voor: een lam en een duif. Als je die twee dieren voor de geest haalt, dan zie je een vredig tafereeltje. Het zijn zachtaardige dieren, ze vallen geen andere dieren aan. De duif en het lam, dieren die het best tot hun recht komen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van dinsdag 21-01-2020

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van maandag 20-01-2020

Wijst elkaar terecht, niet in woede maar in vrede, zoals gij dat in het evangelie vindt. Niemand moet spreken met iemand die misdoet tegen zijn medemens. Geen woord mag hij van u horen, todat hij tot inkeer gekomen is. Uw gebeden, uw aalmoezen en al uw werken moet gij zó verrichten als gij dat vindt in het evangelie van onze Heer ...

Overweging ter voorbereiding van zondag 19 januari 2020

Gij weet, hoe God door de profeet Jesaja tot Jeruzalem gesproken heeft: ‘Ten tijde van Noach heb Ik u gered’ (Jes. 54, 9). Wat God gezegd heeft, is dit: het mysterie van de redding der mensen ligt in de zondvloed. Want de rechtvaardige Noach vormde met de andere mensen bij de vloed, met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun ...

Pastoor Frank Domen viert zijn verjaardag

Zondag 19 januari om 10.00 uur vier ik - inmiddels traditiegetrouw - mijn verjaardag. Ook traditiegetrouw zingt ons Dionysiuskoor een mooie Mis en is na de viering een gezellig samen-zijn. Ook is er elk jaar een soort 'verjaardagsproject': misdienaarskleding, kerk-kleding voor de diaken en mij ...

Vrijdag 17 januari – gedachtenis van de H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn gewoonte naar de kerk ging. Onderweg dacht hij er bij zichzelf over na hoe ...

Preek op 12-01-2020, Doop van de Heer, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, ons godsdienstig leven verloopt vrij regelmatig. Ieder jaar keren dezelfde feesten terug. Vooral de kersttijd en de paastijd hebben hun charmes - verhalen, liederen - die iets bijzonder in ons kunnen oproepen. Zo was het ook bij de joden. Trouw gingen ...

Overweging bij zondag 12-01-2020 – Doop van de Heer

Het is gemakkelijk in te zien hoezeer wij Christus, onze Heer, dankbaar moeten zijn. Hij schenkt ons immers de vreugde van het ene feest na het andere en geeft ons telkens weer reden tot blijdschap. Want nog steeds zijn wij verheugd over de geboorte van de Verlosser en reeds verblijden wij ons over zijn wedergeboorte ...

KiSi-Club-Koor

Het KISI-Club Koor is een gezellig groep kinderen, die ongeveer elke twee weken samen komen om te oefenen voor de familievieringen, die iedere maand in de kerk plaatsvinden. We oefenen op donderdagmiddag van 15.45 t/m 17.00. Eerst gaan we even kort ...

Abortusvoorstanders steken auto van pro-life journalist in de brand

De auto van de Duitse pro-life journalist Gunnar Schupelius is op oudejaarsdag in vlammen opgegaan. De aanslag werd gepleegd door feministische abortusvoorstanders. De bereidheid van pro-abortuszijde om geweld te gebruiken groeit ...

Preek op 05-01-2020, hoogfeest van Openbaring des Heren, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de Wijzen uit het oosten verlieten hun land om de nieuwgeboren Koning van de joden te bezoeken en om Hem hun bijzondere geschenken aan te bieden. We hebben onlangs met een aantal mensen weer een bedevaart-vliegreis naar Medjugorje ...

Overweging in de tehuizen op 3/4-01-2020, hoogfeest van Openbaring des Heren, jaar A, door Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van Openbaring des Heren op 5 januari

Veelgeliefden, de dag waarop Christus, de Verlosser van de wereld, voor het eerst aan de volken is verschenen, moeten wij hoog in ere houden. Wij moeten vandaag in ons hart de vreugde voelen waarvan de drie Wijzen waren vervuld toen zij, gedreven door het teken ...

Preek op 01-01-2020, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag een vervolg op het kerstverhaal van de evangelist Lucas. De herders hebben van de engelen de mededeling gekregen dat de Messias was geboren. Hij was te vinden in een stal, liggend in een kribbe. Wat moeten die herders wel niet gedacht hebben?  Het is ...

1 januari: Maria, Moeder van God – Uit de geschriften van de priester Hugo Rahner († 1968)

Maria, de moeder van Jezus, is - door de onuitsprekelijke waardigheid van maagdelijke moeder van de Godmens - het model en de samenvatting geworden van onze moeder de kerk. Augustinus zegt: ‘Maria baarde uw hoofd, de kerk baart u. De kerk is immers ook ...

Preek op 29-12-2019, feest van de heilige Familie, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het leven in gezinsverband staat weer eens onder druk. Man en vrouw moeten beide een baantje hebben om het huis of de huur te kunnen betalen en moeten uitkijken dat de crèche niet duurder is dan wat 't baantje opbrengt. Tja, en over hoeveel kinderen gaat 't ...

Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jozef

Dit weekend vieren wij in onze kerk het Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jezus. Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur waarna er in de parochiezaal een gezellig samenzijn is. In deze tijd, die voor gezinnen zo moeilijk is, is het belangrijk om tot deze drie heilige mensen te bidden. Zij kunnen ons helpen om - waar ...

Bedevaarten in 2020 naar Medjugorje

Onze bedevaarten zijn kort, maar krachtig. Eén dag voor de vliegreis heen; vier volle dagen in Medjugorje en dan op de zesde dag weer naar huis. Op maandag 8 juni 2020 vertrekken wij voor een bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina ...

Vrijdag 27-12-2019: Uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), over de eerste brief van Johannes

‘Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt dáárover spreken wij, over het woord dat leven ...

Preek op 26-12-2019, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, misschien hebben enkelen van jullie weleens gehoord van Seraphim van Sarov. Hij is een heilige van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij wees er graag op, dat het doel van het christelijk leven is het verkrijgen van de heilige Geest. Zelf roep ik Seraphim ...

Uit een preek van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe († 532)

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te bezoeken. Vandaag trekt een soldaat, die de tent van zijn lichaam verlaat, zegevierend naar de hemel ...

Preek op 25-12-2019, Eerste Kerstdag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407)

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt mij in de oren. Het is geen ijle melodie die zij eenzaam op hun fluiten spelen, maar zij zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God ...

Preek op 24-12-2019, kerstnacht, jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in heel de wereld komen mensen bij elkaar om het heilige Kerstfeest te vieren. Velen kunnen dat gelukkig in vrijheid doen, anderen - in landen waar christenen vervolgd worden - doen dat met een zekere angst voor aanslagen. Maar waar het Kerstfeest ook gevierd wordt, onze Kerststal staat er weer, de koren laten zich van ...

De adventsactie 2019 namens de PCI ‘Samen voor de voedselbank’ zit er op

De adventsactie 2019 namens de PCI 'Samen voor de voedselbank' zit er op. Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug ...

Preek op 22-12-2019, 4e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij allemaal zijn weleens een beetje of zelfs heel verdrietig; wij voelen ons eenzaam of bang. Hoe hartverwarmend is het dan niet, dat iemand tegen ons zegt: Ik ben bij je. Vooral als het dan niet alleen bij woorden blijft, maar dat die persoon dan ook ...

Preek op 15-12-2019, 3e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, eind december laten we het jaar 2019 achter ons en beginnen we aan het nieuwe jaar 2020. Kinderen en jongeren laten met het begin van de zomervakantie het oude school jaar achter zich en eind augustus/begin september beginnen ze aan een nieuw jaar ...

Overweging in de tehuizen op de 3e zondag van de advent, 13/14-12-2019, jaar A, door Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Vorige week hoorden wij hoe Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: "Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf ...

Vieringen rond Kerstmis

woensdag 18-12 19.00 uur: Boeteviering; dinsdag 24-12 Kerstavond: 19.00 uur: Nachtmis met Spirit; 21.30 uur: Nachtmis met Salt & Light; woensdag 25-12 Eerste Kerstdag: 10.00 uur: Hoogmis met het Dionysiuskoor; na de viering: gezellig samen-zijn in het ...

Nieuwsbrief Beauraing

Een van de hoofdsleutels voor de toekomst van het Heiligdom van Beauraing is de internationalisering. Deze door Mgr Remy Vancottem op het einde van zijn Naams bisschopsambt gedane vaststelling, sluit aan bij een diepe overtuiging van priester Rouard, die er veel aan werkt om het onthaal van buitenlandse bedevaarders te ...

Dionysius in Beeld van december is uit.

Het kerstnummer van Dionysius in Beeld kunt u vanaf vandaag op de mat verwachten. In dit nummer natuurlijk informatie over de kerstvieringen en verder oa. een artikel over het goede werk van de PCI, een interview met Raquel, Kerstmis-puzzel en mooie kerstgedachten.

Maandag 9 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Preek tijdens de familieviering op zondag 08-12-2019, pastoor Frank Domen

Gehoord hoe mooi de eerste lezing spreekt over wat God gaat doen in de toekomst? Wilde dieren die in vrede met elkaar leven, mensen maken geen ruzie meer. Lijkt onmogelijk, maar God kan alles ==>> “Voor God is niets onmogelijk” ...

Preek op 07-12-2019, 2e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan ...

Overweging in de tehuizen op 6/7-12-2019, 2e zondag van de advent, jaar C, Johan Gierlings

De eerste lezing schets een situatie over tijd na een ballingschap. Een grote boom die gekapt is waarvan alleen nog een stronk over is. Deze stronk lijkt wel een beetje op de Kerk in Nederland en Europa. Die wel geworteld is in Christus maar die steeds meer op een dode stronk ...

Familieviering op zondag december om 10.00 uur

Lieve Kerkfamilie, op zondag 8 december om 10.00 uur (dus NIET om 11.30 uur) is er een Familieviering. Hij komt, Hij komt ... is het thema. Sinterklaas is zondag al terug naar Spanje, dus het gaat over Jezus die komt. We wachten op Hem in deze Adventstijd ...

Preek op 01-12-2019, 1e zondag van de advent, jaar C, diaken  Eelke Ligthart

Christenen zien hoopvol uit naar de komst van Christus, we zijn 'hoopvol wachtend op de komst van de Heer'. Bernardus van Clairvaux heeft erop gewezen dat het hierbij niet alleen gaat om de geboorte ...

Overweging bij de lezingen van zondag 01-12-2019, Eerste zondag van de Advent

Het is louter toeval dat ik juist het plein vóór de kerk oversteek wanneer daar de bus aankomt met een groep dorpsgenoten die een dagje weg zijn geweest naar een naburig land. Terwijl zij uitstappen informeer ik naar het verloop van hun reis...

Preek op 24-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, jaar C, pastoor Frank Domen

Misschien hebben jullie het weleens meegemaakt: je gaat met lood in de schoenen naar iemand toe, die ongeneeslijk ziek is. Je vindt, dat je er heen moet - vrienden immers in goede én in slechte dagen - ...

Overweging in de tehuizen op 22/23-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, Johan Gierlings

In het lijden blijf een mens zijn waardigheid behouden en mag zich altijd verbonden met Christus weten. Jezus had geen gestalte of luister toen hij aan het kruis hing. Bloed uit zijn hoofd en lichaam door de ...

Vrijdag 22-11-2019 – Muzikale Aanbidding in de parochiezaal

Lieve Kerkfamilie, vrijdag 22 november (20.15 uur tot 21.00 uur) is er weer muzikale Aanbidding in het Parochiecentrum. Het leven is zó druk, druk, druk ... een klein uurtje zang en gebed, met de Heer in ons midden, doet góed. Zo'n klein gebedsmoment zorgt voor de nodige ...

Preek op 17-11-2019, 33e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  U kent dat vast wel. Op een gewone door de weekse dag gaat bij u thuis de voordeurbel. Als u open doet staan daar een paar  mensen die u vertellen dat het einde der tijden nabij is ...

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI, Adriaan Rotteveel

Waarde pastoor Frank, diaken Eelke en mede-parochianen, Het is nu het negende keer, dat ik hier sta in verband met het weekend van de Caritas. Maar deze keer is toch anders dan voorheen. U herinnert zich ongetwijfeld, dat ik u vorig jaar aan het eind van mijn toespraak ...

Preek op 10-11-2019, 32e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in onze Rooms Katholieke Kerk hebben wij allerlei ambten: de paus, de bisschoppen, priesters en diakens; wij hebben religieuzen en gelukkig ook veel vrijwilligers. Onder Jezus’ leiding ...

Dionysius in Beeld – oktober 2019

Paus kleurt kerk, Adventsactie 2019, Nieuws van Renske de Greeuw en nog veel meer. Lees de nieuwe Dionysius in Beeld ook online. Of lees DiB tot 2011 terug in ons archief.  

“Ik heb een willibrordbijbel nodig”

Onlangs is een initiatief van een drietal jongeren van de grond gekomen. Zij zijn samen een website begonnen waarop zij specifieke edities van de Bijbel ter verkoop aanbieden. Het gaat om de Willibrord ’75 en ’78. Dit zijn vertalingen die dicht bij de originele tekst blijven ...

Preek op 03-11-2019, 31e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Weten jullie nog vorige week... de Farizeeër, die vooraan in de tempel stond, en tegen God zei, dat hij zichzelf beter vond dan de tollenaar!? Maar de tollenaar, die zich op de borst klopte, ging met de zegen van ...

Overweging in de tehuizen op 1/2-11-2019, Allerzielen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Vandaag en morgen herdenkt de Kerk allen die overleden zijn. Allerheiligen - Allerzielen. Degenen die ons zijn voorgegaan in de dood, zijn vandaag  dichter bij ons.  Ze zijn meer in ...

Preek op vrijdag 01-11-2019, Allerheiligen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei ooit kardinaal Simonis ...