Berichten archief

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 21-04-2021

Ondanks het zekere besef verloren te gaan, heeft in het hart van de mens ook een vertrouwen geleefd dat er een oplossing zou komen. Dat was nog niet de christelijke hoop, maar wel de voorbode ervan. In Christus is dan iets ongehoords gebeurd. Het is duidelijk geworden hoe God ons gezind is: Hij veracht de wereld niet; Hij haat haar niet; Hij speelt met haar geen spelletje; ...

Preekje op 20-04-2021, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie zijn de Joden in gesprek met Jezus over het brood uit de hemel dat hun vaderen in de woestijn aten. Maar Jezus verklaart dan dat dat niet het echte brood uit de hemel was, nee, Hijzelf is het werkelijke brood uit de hemel. Wie dit hemelse brood eet zal nooit meer honger krijgen en wie in Hem gelooft zal nooit meer ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-04-2021

Onze Heer werd door de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want onze Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk, tegen ...

Preekje op 19-04-2021, maandag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie van vandaag doet Jezus een beetje zijn beklag, omdat de mensen niet bij Hem komen vanwege de tekenen die Hij heeft gedaan, maar omdat zij brood en vis konden eten. Zij zoeken niet allereerst de dingen van de hemel, maar het aardse. En Hij zegt dan wat het belangrijkste is dat de mensen moeten doen, en dat is ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 19-04-2021

‘Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap’ (1 Petr. 2, 9). Deze lofbetuiging werd eertijds door Mozes tot het oude godsvolk gesproken (vgl. Ex. 19, 6). Maar nu richt de apostel Petrus diezelfde woorden tot de heidenvolken, en terecht. Zij hebben immers in Christus geloofd, die als een hoeksteen alle volken heeft ...

Preek op 18-04-2021, derde zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, een van de onderwerpen in de Bijbellezingen van vandaag is de verzoening. In de eerste lezing wordt verzoening aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias had verloochend. “Maar ik weet, broeders,” zegt de apostel Petrus tot zijn toehoorders ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 18-04-2021

Door de verrijzenis van Christus wordt de onderwereld geopend, door de pasgeborenen van de kerk de aarde vernieuwd en door de heilige Geest de hemel ontgrendeld. Immers, de geopende onderwereld geeft de doden terug, de vernieuwde aarde brengt hen die verrijzen, te voorschijn en de ontgrendelde hemel neemt hen op die daarheen opstijgen. Kortom, de goede moordenaar stijgt op naar het paradijs ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 17-04-2021

‘Ik smeek u, broeders en zusters, bij Gods erbarming uw lichaam aan te bieden als een levende offergave’ (Rom. 12, 1). ‘Ik smeek u - zegt Paulus - bij Gods erbarming.’ Paulus vraagt, of beter: bij monde van Paulus vraagt God, die liever bemind wordt dan gevreesd. God vraagt omdat Hij niet zozeer de Heer wil zijn als wel een vader. God vraagt ...

Preekje op 16-04-2021, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

Wij kunnen ons weleens zorgen maken over alles wat er momenteel in Kerk en wereld gebeurt, maar de eerste lezing van vandaag leert ons dat als een werk van God uitgaat de kwade machten het uiteindelijk toch niet kunnen tegenhouden. Dat zegt de Farizeeër Gamaliël, een wetgeleerde, die bij het hele volk in aanzien stond. En Jezus ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 16-04-2021

Wat een heerlijke gave! Wat een weelde om te bekijken! Zonder enige mengeling van goed en kwaad, zoals vroeger bij de boom in Eden. Het is een en al weelde en schoonheid om te bekijken en om te proeven. Deze boom brengt leven, geen dood; licht, geen duisternis. Hij voert in Eden binnen, jaagt er niet uit. Deze boom die Christus besteeg zoals een koning zijn vierspan, vernietigt de macht van de dood, de ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 976-1000)

976 (310) 24 februari 1937. Tijdens de Heilige Mis zag ik vandaag de stervende Jezus. Het lijden van de Heer doorboorde mijn ziel en lichaam op een onzichtbare manier. Alhoewel het zeer kort duurt, is de pijn gruwelijk. 977 Tijdens het zingen van de Klaagliederen van het lijden van de Heer ben ik zo ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (11) 16-04-2021

Zoals de heilige Jozef er zorg voor droeg zijn deugden verborgen te houden onder de hoede van de zeer heilige nederigheid, zo had hij eveneens een zeer bijzondere zorg om de kostbare parel van zijn maagdelijkheid schuil te houden; het is daarom dat hij erin ...

Preekje op 15-04-2021, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Allemaal welkom. Vandaag zegt Jezus in het evangelie tegen Nikodemus, dat hij die van boven komt, die staat boven allen. Wel, strikt genomen zijn wij, mensen, van nature niet van boven, maar van beneden. Door het doopsel echter en door de andere sacramenten, die wij hebben ontvangen, mogen wij gerust zeggen, dat wij nu ‘van ...

Preekje op 14-04-2021, woensdag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie zegt Jezus tegen Nikodémus, dat wie in Hem, Jezus, gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat moet eigenlijk altijd het eerste zijn, dat wij voor onszelf en voor onze dierbaren aan Jezus vragen. Wij kunnen het jammer vinden als ons nare dingen overkomen, maar het allerergste wat een mens kan ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 15-04-2021

Eén is gestorven voor allen. Het is dezelfde die geslachtofferd is en in alle kerkgebouwen ter wereld door het mysterie van brood en wijn zichzelf als voedsel geeft, die leven schenkt aan die in Hem geloven, en zelf geheiligd, allen heiligt die zijn heiligheid erkennen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 14-04-2021

De Geest van onze Heer spreekt in het boek van de Openbaring van de heilige Johannes: ‘Wie overwint’ - degene namelijk die zichzelf in alle dingen zegevierend overstijgt - ‘hem zal Ik geven van het verborgen manna’, dat is: inwendig verborgen smaak en hemelse vreugde. ‘En Ik zal hem een blinkend steentje geven, en daarop gegrift een nieuwe ...

Preekje op 13-04-2021, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Jezus zegt vandaag, dat wij niet weten waar de wind vandaan komt en ook niet waar hij heengaat. Zo is het ook met de heilige Geest. Hij is Iemand vol verrassingen. Maar zijn verrassingen zijn altijd in ons voordeel. Wie zich dus laat leiden door de Geest mag rekenen op een verrassend leven. Op weg naar het feest van Pinksteren willen ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 13-04-2021

Zij die de Geest als onderpand hebben en in het rijke bezit zijn van de hoop op de verrijzenis, houden hetgeen verwacht wordt, vast als was het reeds tegenwoordig. Zij zeggen dat zij voortaan niemand meer naar het vlees beoordelen (vgl. 2 Kor. 5, 16). Wij zijn immers allen geestelijke wezens en niet onderhevig aan de vergankelijkheid van het vlees. Daar nu het licht van de Eniggeborene over ons is opgegaan, worden wij in ...

Preekje op 12-04-2021, maandag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus in de nacht met de Farizeeër Nikodemus. Het onderwerp is de wedergeboorte. Eigenlijk moet heel ons land opnieuw geboren worden. De heilige Geest moet in alle Nederlanders opnieuw tot leven worden geroepen. Hij zal in veel mensen wel aanwezig zijn, maar zij roepen Hem niet aan en dan ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 12-04-2021

‘Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit... Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn... Want ...

Preek op 11-04-2021, tweede zondag van Pasen, jaar B, Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  Als je zo dat bekende verhaal van  die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker  niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 11-04-2021

Ik spreek tot u die zojuist herboren zijt door het doopsel, mijn kleine kinderen in Christus. U bent de nieuwe nakomelingen van de kerk, gave van de Vader, teken van de vruchtbaarheid van de moederkerk. Ieder van u die standhoudt in de Heer, is een heilig zaad, een schare nieuwe gelovigen, de bloem van onze bediening en de vrucht van ...

Zondag Beloken Pasen

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 10-04-2021

Laten we hier alleluia zingen, nu we nog vol zorgen zijn, opdat we het daar eens onbezorgd kunnen zingen. Waarom zijn wij hier vol zorgen? Wilt ge dan dat ik niet bezorgd ben als ik lees: ‘Is het menselijk ...

Preekje op 09-04-2021, vrijdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing hoe Petrus en Johannes ter verantwoording worden geroepen vanwege een weldaad aan een lamme bewezen. Genade roept niet alleen dankbaarheid op, maar ook weerstand. De apostelen gaan echter rustig door en verklaren, dat bij niemand anders redding is te vinden dan bij Jezus ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 09-04-2021

‘Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon’ (Joh. 17, 1). Jezus noemt het kruis zijn verheerlijking. Dit zou Hij onmogelijk kunnen doen, als Hij nu weigerde wat Hij eens zo vurig verlangde. Hoor hoe de evangelist getuigt dat het kruis zijn verheerlijking betekent. Johannes zegt: ‘De heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (10) (08-04-2021)

De geest, die Sint-Jozef bezielde, was aan God onderworpen door een volmaakte rechtvaardigheid, vergezeld van de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid. Deze deden hem kennen hoe steeds Gods Wil te volbrengen en te luisteren naar de ingevingen ...

Preekje op 08-04-2021, donderdag onder het octaaf van Pasen

De apostelen Petrus en Paulus behoorden tot de eerste getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Zij hadden Hem na zijn verrijzenis met eigen ogen gezien. Maar toen Petrus een kreupele man genas in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, werden ook alle andere mensen die dag een getuige (Handelingen 3, 6). Zij zagen ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 08-04-2021

Als de voorafbeelding reeds zo heilzaam is, hoe zou dan de vervulling ervan niet het volle heil van alle mensen bewerken? Laat dan de hemelen der hemelen feesten en de heerlijkheid van de Heer verkondigen (vgl. Ps. 19A (18A), 1), zoals de Geest van God het uitroept. Laat alle hemelse machten en al de bewoners van de hemel feestvieren, nu ze zien dat hun aanvoerder ...

Preekje op 07-04-2021, woensdag onder het octaaf van Pasen

De eerste lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen. Petrus en Johannes verrichten een wonder door een man, die vanaf zijn geboorte lam was, te genezen. Iedereen kan weleens een wonder gebruiken. Soms is de verhouding tussen vader en moeder een beetje gespannen of de relatie tussen ouders en kinderen of er is ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 07-04-2021

In het evangelie van deze dag, dierbare broeders en zusters, hebt gij gehoord hoe de Heer verscheen aan twee leerlingen die onderweg waren. Zij geloofden niet en toch spraken zij met elkaar over Hem. Plotseling was Hij bij hen, maar in de gedaante waarin Hij zich vertoonde, herkenden zij Hem niet. Wat de Heer uitwendig, voor ...

Preekje op 06-04-2021, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag spreekt het evangelie over Maria Magdalena. Het is niet zo moeilijk om je in te leven in haar gemoedstoestand. Jezus had haar leven op grondige wijze veranderd door haar uit de macht van zeven demonen te bevrijden. Zij was zo sterk ontroerd door haar verlossing en door zijn onderricht, dat zij van harte geloofde, dat Hij de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 06-04-2021

Wanneer Paulus het geluk beschouwt dat ons te beurt valt door het herstel van het heil, roept hij uit: zoals door Adam de dood in deze wereld kwam, zo is door Christus het heil voor de wereld hersteld (vgl. 1 Kor. 15, 22). En verder: ‘De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede, afkomstig uit de hemel, is hemels’ (1 Kor. 15, 47) ...

Preek op 05-04-2021, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag hoorden wij de apostel Petrus tot de Joden spreken. Hij deed dat op het feest van Pinksteren, maar het ging over Pasen: dat Jezus Christus door goddelozen aan het kruis is genageld en gedood, maar dat God Hem ten leven heeft opgewekt na de strikken van de dood te hebben ...

Pasen: Het verlangen naar een nieuw begin leeft nog altijd

In heidens en christelijk perspectief leeft de moderne, westerse mens vanuit een vals zelfbewustzijn, betoogt Bart Jan Spruyt. Diep van binnen smeult het verlangen naar vergeving en verzoening. Lees het essay terug dat hij vorig jaar voor de Speciale Editie Jezus schreef ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 05-04-2021

Begrijpt het, geliefden: het paasmysterie is nieuw en oud, eeuwig en tijdgebonden, vergankelijk en onvergankelijk, sterfelijk en onsterfelijk. Het is oud in de wet, maar nieuw in het Woord; tijdgebonden als voorafbeelding, maar eeuwig als genade; vergankelijk als slachting van het lam, maar onvergankelijk door het leven van de Heer; sterfelijk omwille van de begrafenis, maar ...

‘Niet een virus maar God heeft het laatste woord’: paasboodschappen Nederlandse bisschoppen

Er leven zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland na de coronacrisis, maar katholieken mogen hoop putten uit Christus’ verrijzenis en naar buiten treden met zijn boodschap. Dat is de rode draad in paasboodschappen van verschillende Nederlandse ...

Preek op 04-04-2021, Eerste Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, stenen kunnen ons het leven behoorlijk lastig maken. Lichamelijk of geestelijk, en ook moreel. Kwesties of gebeurtenissen kunnen als stenen op ons hart liggen, bijvoorbeeld de angst, dat wij tegen onze taak niet zijn opgewassen, wij maken ons zorgen om onze kinderen, wij voelen ons onzeker over de toekomst ...

Preek op 03-04-2021, de paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten ...

Overweging op 02/03-04-2021 in de tehuizen, ‘paaswake’, jaar B, Johan Gierlings

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Vandaag staan we stil in deze viering bij Pasen, dit is onze Paaswake. Het gaat over de grote gebeurtenissen in het leven van Jezus, over verraad, kruisiging, dood en leven. Het gaat ook over de schepping en de uittocht uit Egypte ...

Preek op 02-04-2021, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Als we eerlijk zijn: niemand van ons is blij met ziekte, pijn en verdriet. Het lijden is iets wat ons afstoot. Het was in het begin ook niet Gods bedoeling dat de mens zou moeten lijden. Zelfs Jezus in de Hof van Olijven bad of zijn hemelse Vader Hem wilde sparen. Gelukkig zijn er ook veel mensen, die ambtshalve of op basis van vrijwilligheid ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 03-04-2021

Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op: in ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, het sterven en de opstanding van de Mensenzoon die ons heil is. Wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, slaan we over. Deze dag betekent niets in ons godsdienstig leven, in de katechismus van ons hart. ...

Kerkgang zorgt niet voor extra risico op coronabesmetting, blijkt uit onderzoek

Het fysiek bijwonen van een kerkdienst met hygiënemaatregelen gaat niet gepaard met een verhoogd risico op coronabesmetting. Dat blijkt uit een Duits onderzoek van de Philipps Universiteit van Marburg in samenwerking met de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck ...

Preek op 01-04-2021, Witte Donderdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 02-04-2021

Door de Geest der waarheid verlicht, moeten wij ons, zuiver van hart en onbevangen, openstellen voor de glorie van het kruis die hemel en aarde overstraalt. Wij moeten oog krijgen voor de betekenis van de woorden die de Heer sprak bij het naderen van zijn lijden: ‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt’ (Joh. 12, 23), en ...

Virtuele 40 MM sponsorwandeltocht

Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen ondersteunen. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de minder ...

Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag ...

Paaszaterdag

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake ...

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en ...

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (9) (01-04-2021)

Wat dachten Marie en Jozef toen zij zich samen verbonden ten overstaan van God? Hun verwachtingen waren ontegenzeggelijk gericht op de Christus die komen zou, op de beloofde Messias: de verwachting van de Messias leefde in het hart van elke goede Israëliet. De Patriarchen stelden zich bij het sluiten van huwelijken als ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 01-04-2021

Veel is er door de profeten voorzegd met betrekking tot het paasmysterie dat Christus is, aan wie de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen (vgl. Rom. 16, 27). Hij kwam vanuit de hemel op aarde voor de lijdende mens; met deze bekleedde Hij zich in de schoot van ...

Preekje op 31-03-2021, woensdag in de Goede Week

Het thema van het evangelie van vandaag is, dat de Mensenzoon heengaat zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie Hij heengaat. Dit betreft Judas, maar in een andere betekenis betreft het ons allen. Jezus is immers niet alleen gestorven, omdat Judas Hem heeft verraden, maar omwille van de zonden van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

In deze dagen, waarin wij plechtig de jaarlijkse gedachtenis vieren van het lijden en de kruisdood van de Heer, is er naar mijn mening geen onderwerp passender voor een overweging dan ‘Jezus Christus en zijn kruis’ (1 Kor. 2, 2). Trouwens, wat zou men, op welke andere dag ook, met dieper geloof kunnen verkondigen, met meer geestelijk heil ...

Preekje op 30-03-2021, dinsdag in de Goede Week

In het evangelie van vandaag zullen wij horen hoe het goede en het kwade tegelijkertijd actief zijn. Jezus is bezig, maar ook Judas is in de weer. Maar hoe machtig ook het kwade lijkt, het goede, of beter gezegd de Goede, Jezus Christus, zal uiteindelijk overwinnen. Hij vraagt ons vertrouwen in Hem te hebben, ook tijdens deze voor de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De verrukkelijke Bruidegom heeft zich gereedgemaakt voor de dag van zijn bruiloft. Hij omgordde zich om de bruid te wassen. Hij maakte de bruiloftskamer gereed en gaf zichzelf in eeuwige trouw. Hij heeft haar van gedaante doen veranderen en verenigde haar met zich. Hij leerde haar de volle waarheid: dat Hij met haar wilde blijven tot het einde van de wereld. Want Hij sprak: ...

Preekje op 29-03-2021, maandag in de Goede Week

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij over Maria, de zus van Lazarus, die een heel dure balsem neemt om de voeten van Jezus daarmee te zalven. Judas Iskariot vindt het verspilling en is zogenaamd van mening, dat die balsem beter voor 300 denaries verkocht had kunnen worden en het geld aan de armen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De hoogste vorm van naastenliefde bestaat erin zijn vijanden lief te hebben. Hiertoe kan niets ons beter inspireren dan het dankbaar herdenken van Christus’ wonderbare lijdzaamheid. Hij, aan wie ‘geen mens gelijk is in edele gestalte’ (Ps. 45 (44), 3), bood zijn beminnelijk gelaat aan om het door zondaars te laten bespuwen; zijn ogen, waarvan de blik het heelal regeert, liet Hij ...

Preek op 28-03-2021, Palmzondag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als wij vandaag Jezus Christus volgen met een palmtak in de hand, getuigen wij daarmee dat ook wij bewust zijn weg willen gaan, de weg van vrede en dienstbaarheid. Deze navolging is geen privézaak waar anderen niets mee te maken hebben, maar een openlijk en publiekelijk getuigenis van ons gezamenlijk engagement ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Komt, laten we gezamenlijk de Olijfberg bestijgen en Christus tegemoet gaan, die vandaag uit Betanië terugkeert en zich vrijwillig begeeft naar het eerbiedwaardig en zalig lijden, om het mysterie van ons heil te voltooien. Hij gaat inderdaad vrijwillig de weg naar Jeruzalem, Hij die omwille van ons uit de hemel is neergedaald ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Als de apostel Paulus het priesterschap van Jezus vergelijkt met dat van het oude verbond, zegt hij: ‘Hoeveel voortreffelijker moet het verbond zijn waarvoor Jezus borg staat! Bovendien moesten die anderen met meerderen priester worden, omdat de dood hen belette in functie te blijven; maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (8) (26-03-2021)

Als u een idee wilt krijgen van de verdienste en de grootheid van Sint-Jozef, denk dan aan de benaming waarmee hij terecht geëerd wordt: aan de benaming Vader van de God-Mens. Herinner u die beroemde aartsvader Jozef van de oude wet die verkocht werd in Egypte, en besef dat onze Heilige niet alleen met hem zijn naam gemeen had ...

Preekje op 26-03-2021, vrijdag in week 5 van de vasten

Wij leven in een tijd waarin veel mensen naar de wapens grijpen. Sommigen doen dat letterlijk. Zij vermoorden mensen, omdat zij een hekel aan hen hebben, hen in de weg lopen. Anderen gebruiken verbaal geweld door over mensen te roddelen, kwaad te spreken, hun goede naam en faam omlaag te halen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dat de Heer om de mensheid te verlossen moest lijden, is een mysterie waartoe vóór alle tijden is besloten. In de eeuwen die aan dit lijden voorafgingen, is het met vele tekenen aangekondigd. Maar wij, geliefden, behoeven niet meer af te wachten dat het geheim volledig wordt geopenbaard ... (26-03-2021: vasten week 5 vrijdag)

Preekje op 25-03-2021, hoogfeest van Maria Boodschap

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap. Negen maanden vóór Kerstmis komt de engel Gabriël bij Maria op bezoek met de ons bekende vraag: of zij de Moeder wil worden van Gods eigen Zoon. Een grote eer, maar niet zomaar een erebaantje. Want Maria had toch wel zo veel ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gods majesteit heeft onze nietswaardigheid aangenomen, zijn kracht onze zwakheid, zijn eeuwigheid onze sterfelijkheid. En om de schuld te delgen die op ons menselijk bestaan drukt, heeft de onkwetsbare natuur zich verenigd met onze aan lijden onderworpen natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat één en dezelfde Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, ... (25-03-2021: Maria Boodschap))

Preekje op 24-03-2021, woensdag in week 5 van de vasten

Vaderschap en zoonschap lijken vandaag centraal te staan in het debat tussen Jezus en sommigen van de Joodse leiders. Waren zij geen zonen van Abraham? Heeft God hen niet uit alle naties uitgekozen en hen zijn eigen volk genoemd? Wij kunnen hierop antwoorden: ja en nee. Een kind van God zijn is natuurlijk niet alleen ...

Europese bisschoppen vrezen voor godsdienstvrijheid in EU (23-03-2021)

De Europese bisschoppen waarschuwen voor een geleidelijke inperking van de godsdienstvrijheid in Europa. Coronamaatregelen en initiatieven om radicalisering van de islam tegen te gaan, hebben de vrijheid van geloof in sommige landen binnen de Europese Unie op ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag (24-03-2021)

Er staat geschreven: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Bij de zaligsprekingen komt de barmhartigheid niet op de laatste plaats. Er staat ook: ‘Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen’ (Ps. 41 (40), 2) en ‘Goed gaat het de mens die weggeeft en leent’ (Ps. 112 (111), 5) en ‘Altijd is hij mild en vrijgevig’ (Ps. 37 (36), 26). Laten wij ...

Preekje op 23-03-2021, dinsdag in week 5 van de vasten

Wij zijn er meer aan gewend, dat Jezus mooie verhalen vertelt, gelijkenissen, en dat Hij allerlei zieken geneest en zelfs doden opwekt. Vandaag horen wij in het evangelie een ietwat moeilijk gesprek tussen Jezus en de Farizeeën. Maar er staat op het einde van het evangelie wel, dat door zo te spreken er velen in Hem gingen geloven ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Twee steden tekenen zich voortdurend af, de stad van de bozen en de andere stad, die van de heiligen. Zij gaan van het begin van het menselijk geslacht tot aan het einde van de wereld: nu zijn ze naar het lichaam nog met elkaar vermengd, maar naar de wil gescheiden; op ...

Preekje op 22-03-2021, maandag in week 5 van de vasten

Goedemorgen, lieve mensen, allemaal welkom. Vandaag in superlange eerste lezing, vijf bladzijden lang: het verhaal van de kuise Susanna. Zij komt in een zeer levensbedreigende situatie terecht, maar vertrouwt helemaal op God. Zij uit wel een hartenkreet, maar God laat dan een jongeman opstaan, Daniël geheten, om in ...

Preek op 21-03-2021, 5e zondag van de vasten, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Die Grieken worden gerekend tot de toehoorders voor wie Johannes zijn evangelie schrijft, mensen die niet tot het Joodse volk behoren, maar die wel bij dit volk willen horen over God. Godzoekers. Zij komen naar de tempel in Jeruzalem op bedevaart. Daar vinden zij wat ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Geloven betekent inzien dat Christus de waarheid is en het daarmee wagen. Hij is niet slechts een leraar - al zou het ook de grootste zijn - die, evenals alle andere leraren, kan worden onderworpen aan de maatstaven der waarheid, neen, Hij is de waarheid (vgl. Joh. 14, 6). De waarheid van de heilige werkelijkheid begint met Hem. Wanneer Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het is heerlijk, mijn geliefden, van het ene feest over te gaan naar het andere, van het ene gebed naar het andere, van de ene plechtigheid naar de andere. Het is nu immers de tijd die ons een nieuw begin brengt, de aankondiging van het heilig paasfeest, waarop de Heer is geofferd. Inderdaad eten wij als het ware een spijs ten leven en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij nu eens alle namen die men voor de Heiland gebruikt heeft, afzonderlijk onderzoeken en nader bekijken welke betekenis bij elke benaming behoort. Gij zult dan tot de bevinding komen dat Hij - aangezien het God behaagde dat de gehele volheid van zijn godheid woonde in een lichaam - niet alleen verzoening genoemd wordt ...

Palmpasen op zondag 28 maart

Volgend weekend is het Palmpasen. Alle kinderen mogen dan op zondag 28 maart om 16.00 uur een versierd Palmpasenkruis mee naar de kerk nemen en ... maak ná de heilige Mis iemand blij met het Palmpasenkruis. Namen en adressen zijn verkrijgbaar in de kerk ...

Jozef van Nazareth, hoogfeest

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of ...

Preekje op 19-03-2021, hoogfeest van Sint-Jozef

In het boek Genesis staat een ontroerende scène beschreven waarin God Abraham mee naar buiten neemt en hem op de sterrenhemel wijst. Wij kunnen ons voorstellen hoe de hemelse Vader als het ware ...

Vaticaan: Kerk kan homorelaties niet zegenen

Dat is het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op een zogeheten dubium, een vraag die waarschijnlijk is ingediend omdat dergelijke zegeningen in de VS of in Duitsland meer en meer voorkomen. Duitsland is overigens het land waar de Synodale Weg plaatsvindt. Daarin wordt onder meer ook gediscussieerd over ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Voor elke bijzondere genade die aan een redelijk schepsel wordt meegedeeld, geldt deze algemene regel: als God in zijn goedheid iemand roept tot een bijzondere genade of tot een verheven levensstaat, dan schenkt Hij alle hulp die voor deze uitverkoren persoon en zijn taak nodig is, en die hem rijkelijk siert. Dit feit komt ...

Preekje op 18-03-2021, donderdag in week 4 van de vasten

Broeders en zusters, in het evangelie van vandaag vertelt Onze Heer Jezus Christus hoe Johannes de Doper voor Hem een geweldige goede getuige is geweest. Maar wat maakte Johannes' werk dan zo vruchtbaar? Hij verrichtte geen opzienbarende wonderen. Hij kleedde zich niet volgens de gangbare mode en ging niet om met ...

De verheven Waardigheid van de heilige Jozef (7) (17-03-2021)

Herinneren we ons de prachtige droom, waarin Jozef de zon, de maan en elf sterren voor zijn voeten zag neergeknield. Dit was geen droom zoals die, welke door de dwalende fantasie in de slaap ontstaat. Het was een extatisch visioen, door God zelf in de geest van Jozef gevormd, om niet alleen de komende verheffing van deze slapende jonge man uit te drukken, maar ook de toekomstige grootheid van ...

The Passion – door Wiljan Domen

Hij is God en mens in één, en zijn naam betekent ‘God redt’. Eén van zijn prachtige bijnamen is ‘Koning der koningen’. Deze Koning der koningen werd geboren in een stal. Herders, de minsten van de toenmalige maatschappij, werden door engelen uitgenodigd op kraamvisite te komen. Maar ook drie wijze, machtige, rijke én knielende koningen kwamen van verre, geleid door een bijzonder ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In de eerste plaats heeft God het volk van Israël bevrijd van de Egyptische slavernij. Hierbij deed Hij veel tekenen en wonderen ...

Preekje op 17-03-2021, woensdag in week 4 van de vasten

Vandaag horen wij God in de eerste lezing vragen of een vrouw haar zuigeling kan vergeten en of een moeder niet meer te doen zou hebben met het kind van haar schoot? Maar al zou zij het vergeten, nee, God vergeeft ons nooit. God vergelijkt zijn liefde voor ons met die van een moeder voor haar kind en verklaart, dat zijn liefde voor ...

Zuster Emmanuel Maillard van Medjugorje spreekt (in het Engels) over de komende ‘verlichting van het geweten’ (16-03-2021)

Zuster Emmanuel van Medjugorje spreekt (in het Engels) over de komende 'verlichting van het geweten'

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De heilige Drieëenheid, de ene God van het nieuwe en het oude verbond, heeft onze vaderen bevolen het vlees van dieren als offer te brengen. Dit was de voorafbeelding van de welgevallige offergave die alleen de Zoon van God als vleesgeworden mens voor ons in zijn erbarming zou brengen. Immers, volgens de leer van de apostel Paulus heeft Hij ‘zich voor ons overgeleverd ...

Preekje op 16-03-2021, dinsdag in week 4 van de vasten

Vandaag horen wij het verhaal over de profeet Ezechiël, die van God een ervaring krijgt over het levende water dat uit de tempel stroomt. Het begint met een klein beetje en uiteindelijk is het een enorme stroom geworden. Aan de beide zijden van de rivier staan veel bomen waarvan de bladeren niet verwelken en elke maand ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Heer, ik heb tot U geroepen, verhoor mij toch’ (Ps. 141 (140), 1). Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam; want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft Hij gebeden en ook in naam van het lichaam tot de Vader gebeden; en terwijl Hij bad ...

Preekje op 15-03-2021, maandag in de week 4 van de vasten, jaar 1

God wil op ieder moment zijn kracht laten gelden in het leven van een ieder, die in Hem gelooft. De vraag, die wij onszelf moeten stellen is dan ook of wij wel het vertrouwen bezitten om te geloven in de woorden, die God reeds tot ons gesproken heeft en of wij wel echt geloof hechten aan zijn belofte, dat Hij ons in zijn Rijk zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Bijzondere aandacht vraag ik voor het feit dat wij tot slot van een gebed altijd zeggen: ‘Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer’, en dat wij nooit zeggen: ‘Door de heilige Geest’. Het is niet voor niets dat de katholieke kerk zich op die wijze uitdrukt in haar vieringen. Zij doet dat omwille van het mysterie dat ‘de mens Christus Jezus middelaar tussen God en de mensen’ ...

Preek op 14-03-2021, 4e zondag van de vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Net als in het evangelie van twee weken geleden is er in het evangelie van vandaag sprake van meerdere tegenstellingen: licht en duisternis, redden en veroordelen, geloven en niet geloven. Misschien dat wij spontaan de vraag stellen of men de wereld – want daarover gaat ...

Overweging op 13-03-2021 in de tehuizen, 4e zondag van de vasten, jaar B, Johan Gierlings

Want al zo lief heeft God de wereld, zegt het evangelie. hierin gaat het over God die de wereld liefheeft. De wereld dat is de schepping waar u en ik ook bij horen. En ik vroeg me af God die mij liefheeft hoe ziet dat eruit? Weet ik wel wat liefde is? Ik dacht na: ‘hoeveel mensen heb ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het dichtst bij ons staat dat Woord, dat voor ons alles geworden is: onze Heer Jezus Christus, die ons heeft beloofd zonder onderbreking bij ons te blijven. Daarom roept Hij uit: ‘Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld’ (Mt. 28, 20). Hij zelf is de herder, de hogepriester, de weg en de deur, en Hij is dit alles tegelijk geworden voor ons. Daarom is Hij ook als ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

God kon de mensen geen heerlijker weldaad bewijzen dan hun zijn eigen Woord, waardoor Hij alles geschapen heeft, als hoofd te schenken, en hen met dit hoofd te verbinden als zijn ledematen, opdat Hij Zoon van God en Mensenzoon zou zijn: één God met de Vader en één mens met de mensen. God deed dit, opdat wij niet tot Hem ...

Over de versterving – door Kardinaal Mercier

In deze vastentijd enkele tips van de Belgische Kardinaal Mercier (1851-1926) over de versterving. Men kan er enkele uitkiezen om voor zichzelf toe te passen: Versterving van het lichaam: Probeer u zoveel mogelijk op het noodzakelijke te houden wat betreft voeding; Bid God vaak, dagelijks, dat hij u er met Zijn genade van behoed om u te laten gaan voor de verleiding van het plezier; neem niets tot u tussen de maaltijden, tenzij uit noodzaak of uit sociale verplichting ...

Preekje op 12-03-2021, vrijdag in week 3 van de vasten

In het evangelie van vandaag is Onze Heer Jezus Christus weer in gesprek met mensen, en dit keer zijn zijn uitspraken zo krachtig, zo duidelijk en vanzelfsprekend, dat er aansluitend een diepe stilte viel. Niemand durfde Hem nog een vraag te stellen. Jezus was wel gewend aan schriftgeleerden en Farizeeën, die Hem vragen stelden ...

Verhevenheid en Zaligheid van de heilige Jozef (6) (11-03-21)

Jozef was de Echtgenoot van Maria en werd geacht de vader te zijn van Jezus Christus. Daaruit zijn zijn waardigheid, zijn aanzien, zijn heiligheid en zijn glorie voortgevloeid. Inderdaad, de waardigheid van de Moeder van God is zo hoog verheven dat niets daar boven geschapen kan worden. Maar, nochtans, daar Jozef met de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Ik wil op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,’ zegt Paulus (Gal. 6, 14). Zie, tekent Augustinus hierbij aan, daar waar de wijze van deze wereld schande meent te vinden, ontdekt de Apostel een schat; wat de één een dwaasheid toeschijnt, is voor de ander wijsheid en eer. Iedere mens stelt immers zijn eer in wat hem ...

Preekje op 11-03-2021, donderdag in week 3 van de vasten

Of mensen nu spreken op een zakelijke bijeenkomst of iets bespreken met hun kinderen, het is misschien handig om het belangrijkste als eerste te zeggen, want dat blijft misschien het beste hangen. Als een gesprek langer duurt, kan de aandacht wegzakken. Dit is wat Jahwe God doet bij monde van zijn profeet Jeremia. Hij begint ...

GezinsPlatform.NL biedt KIESWIJZER voor Het GEZIN

Hoe denken de politieke partijen over zaken als een actieplan tegen armoede in gezinnen, actieve bestrijding van drugs onder jongeren, een minister van Gezin, extra financiële ondersteuning voor grote gezinnen, een belangenbehartiger voor het kind in geval van ...

Bisschoppen: ga stemmen, kies voor ‘het normaal van het Rijk Gods’

De Nederlandse bisschoppen sporen katholieken aan om komende week te gaan stemmen en te kiezen voor politici die “het eigenlijke normaal, het normaal van het Rijk Gods” bevorderen. In een vandaag gepubliceerde brief schrijven ze dat stemmen “niet alleen een recht ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Christus is voor ons een barmhartige hogepriester geworden, en wel op de volgende manier: de wet die door de engelen aan de Israëlieten afgekondigd werd, beval de mensen die voor de verleiding bezweken en zonde bedreven, te straffen, en dit onverwijld. Hiervan wordt ook getuigenis afgelegd in de Hebreeënbrief, waar staat: ‘Wie zich niet ...

Preekje op 10-03-2021, woensdag in week 3 van de vasten

Vandaag, broeders en zusters, herinnert Mozes het volk nog eens aan alle voorschriften en bepalingen, die de Heer hun heeft gegeven en hij roept hen op ernaar te leven. Het is echter een probleem van alle tijden dat er altijd weer grote groepen mensen zijn, die dat laatste - ernaar leven - niet willen. Mensen willen zelfstandig zijn, zelf ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Uit het commentaar van Cassiodorus († na 580) op psalm 95 (94) Ingaan in de rust van God ‘Ik heb in mijn gramschap gezworen: nimmer vinden zij rust bij Mij’ (Ps. 95 (94), 11). Op twee manieren wordt er van God gezegd dat Hij zweert. Hij zweert kalm en vredig, zoals in een andere psalm staat: ‘Eens en voorgoed heb Ik gezworen bij mijn heiligheid, voorzeker zal Ik David niet bedriegen’ (Ps. 89 (88), 36). Maar hier zweert Hij in gramschap, want...

Lees Meer Lees Meer

Preekje op 09-03-2021, dinsdag in week 3 van de vasten

Kleine kinderen hebben soms een ander gevoel voor eerlijkheid dan volwassenen. Een kind eist, dat een ander kind al zijn lekkers en speelgoed met hem deelt. Maar als je hetzelfde kind vraagt zijn lekkers te delen, verzet het zich, soms heel dramatisch! In onze ogen is dit kind onlogisch en inconsequent. Maar volgens het kind ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom’ (Jer. 9, 22). Maar waarop kan men dan werkelijk roemen en waarin is de mens groot? De profeet zegt: ‘Wie toch wil roemen, hij moet zich erop beroemen in te zien en te erkennen dat Ik de Heer ben’ (Jer. 9, 23). Dit is het edele in de mens, zijn glorie en zijn grootheid, ...

Preekje op 08-03-2021, maandag in week 3 van de vasten

Soms is ons leven zo ingewikkeld, dat wij hele simpele waarheden over het hoofd zien. Dat overkwam ook Naäman. Naämans dienstmeisje zag, dat hij de profeet Elisa maar om genezing hoefde te vragen en God zou hem genezen. Toen Naäman tenslotte bij Elisa was, vond hij het belachelijk, dat de profeet zei, dat hij zich ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Jezus Christus is onze hogepriester, zijn kostbaar lichaam is ons offer, dat Hij op het altaar van het kruis voor het heil van alle mensen heeft geofferd. Het bloed dat voor onze verlossing werd vergoten, was niet, zoals in de oude wet, het bloed van kalveren en bokken, maar dat van het onschuldigste Lam, onze Verlosser Jezus Christus. De tempel waarin onze hogepriester de ...

Overweging op 05/06-03-2021 in de tehuizen, 3e zondag van de vasten, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de eerst lezing uit het boek Exodus, horen  we over de tien Geboden, door God aan Mozes gegeven. Gods woorden en geboden, in dit boek van het oude testament, zijn duidelijk. Hij is de God die de Israëlieten uit Egypte heeft weggeleid. God is de hele reis ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

God sprak: ‘Er moet licht zijn’ (Gen. 1, 3). Maar - let wel - ook de Zoon treedt handelend op door zijn woord. Want er staat geschreven: ‘Hij draagt alles door zijn machtig woord.’ Dat wil zeggen: Hij bestuurt ...

Paas-Boetevieringen

Op woensdag 17 maart en vrijdag 19 maart om 19.00 uur zijn de Paas-boetevieringen met aansluitend biechtgelegenheid. Een boeteviering vooraf is bedoeld als een gewetensonderzoek, de absolutie wordt niet gegeven, want een boeteviering is géén sacrament. Waarom biechten? Is gewoon ‘Sorry’ zeggen tegen God niet genoeg? Thuis, tijdens een ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Het raadsel van het menselijk bestaan is het grootst ten aanzien van de dood. De mens wordt niet alleen gekweld door pijn en door een voortschrijdende aftakeling van zijn lichaam, maar ook en zelfs nog meer door de vrees voorgoed te verdwijnen. Instinctmatig reageert ...

Preekje op 05-03-2021, vrijdag in week 2 van de vasten

Broeders en zusters, de Hebreeuwse heilige geschriften kennen veel verhalen en personen, die een voorbode zijn van Jezus en van de verlossing, die Hij kwam brengen. Nemen wij bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, de zoon van Jakob, dat wij zo aanstonds in de eerste lezing zullen horen. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader; Jezus ...

Tips voor de vasten: geestelijk leven, boetvaardigheid en goede werken

De Vastentijd is een tijd van gebed en boete die door de Kerk ingesteld is om ons voor te bereiden op Pasen met als voorbeeld het vasten van onze Heer in de woestijn (Matt. 4, 1-11; Luc 4, 1-13). De Vastentijd is een tijd om onze ziel meer te leren lief te hebben dan ons lichaam ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wij moeten nu het sterven van Mozes eens nauwkeurig beschrijven. Als wij immers niet begrijpen hoe Mozes sterft, kunnen wij ook niet begrijpen hoe Jezus regeert. Houdt nu voor ogen dat Jeruzalem verwoest is, zijn altaar verlaten, dat er nergens meer offers, brand- of plengoffers, nergens meer priesters, nergens meer hogepriesters ...

De H. Pater Pio en de Duivel

De kleine Francesco (de later Pater Pio) kende verschijningen van toen hij kind was. Hij geloofde dat het iedereen overkwam en sprak er niet over. Engelen, heiligen en zelfs Jezus en de Maagd Maria verschenen aan hem. Soms had hij ook verschijningen van duivels. In de laatste dagen van december 1902, terwijl hij mediteerde over zijn roeping, had Francesco weer een verschijning. Zijn biechtvader beschreef ...

Preekje op 04-03-2021, donderdag in week 2 van de vasten

Vandaag horen wij in het evangelie over de arme Lazarus en de rijke man, die iedere dag uitbundig feest vierde. We kunnen ons afvragen hoe rijk de rijke precies was, maar dat is niet zo belangrijk. Het vreselijke lot, dat hij uiteindelijk moest ondergaan – voor eeuwig naar de hel – was simpelweg het gevolg van een overmaat aan ...

Gelukkig leeft ze nog …

Ze zijn geschokt, de inwoners van Amsterdam- Zuidoost. Een pasgeboren meisje werd daar op 21 februari gevonden in een vuilcontainer. Een voorbijganger hoorde gehuil uit de container komen. Het meisje leefde nog en is naar het ziekenhuis gebracht. “Het is verschrikkelijk”, zegt een vrouw ...

Aartsengelen als brug tussen Christendom en Islam?

Over de engelen en aartsengelen wordt door de huidige katholieke Kerk niet meer, of alleen maar meewarig  gesproken. Zij zijn folklore geworden, juist zoals de mirakels en soms zelfs de Verrijzenis van Jezus Christus, dat zijn… Zij passen niet meer in het nieuwe post-conciliaire plaatje, dat het bovennatuurlijke zoveel mogelijk uit het bewustzijn van de nieuwe mens wil wegbannen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De hedendaagse wereld is machtig en tegelijk zwak, in staat om het beste en het slechtste te doen. Vóór haar ligt de weg naar vrijheid of slavernij, naar vooruitgang of achteruitgang, naar broederschap of ...

Preekje op 03-03-2021, woensdag in week 2 van de vasten

In de eerste lezing is er sprake van mensen, die de profeet Jeremia niet zo gunstig gezind zijn. Zij ergeren zich eraan, dat het de priesters nooit aan onderricht ontbreekt, dat de wijzen altijd goede raad kunnen geven en dat de profeten altijd maar weer woorden van God hebben. Zij nemen zich voor niet meer naar hen te luisteren. En zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Laten wij dit psalmvers overwegen: ‘Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat’ (Ps. 128 (127), 1). Telkens wanneer er in de Schrift sprake is van de ‘vreze des Heren’, zal men opmerken dat het nooit blijft bij die ‘vreze’ alleen, alsof zij zou volstaan voor de voltooiing ...

Preekje op 02-03-2021, dinsdag in week 2 van de vasten

Toen God keek naar de bewoners van het Jeruzalem in de tijd van de profeet Jesaja, zag Hij zoveel kwaad, dat Hij er bedroefd van werd en daarom liet God bij monde van zijn profeet de hartenkreet horen: “Kom dan, laten wij het uitpraten.” “Kom dan, laten we het uitpraten.” God zei dit al tegen Adam en Eva. Hij beloofde om ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Hoe kan men een passende uiteenzetting geven over de gaven van God? Die zijn zo talrijk dat daarvoor geen getal bestaat. Zij zijn ook zo groot dat één daarvan al voldoende zou zijn om al onze dank op te eisen voor Hem die deze gave geschonken heeft. Maar er is een weldaad waaraan wij onmogelijk stilzwijgend voorbij kunnen gaan, ook al zouden wij dat willen. In feite kan ...

Preekje op 01-03-2021, maandag in week 2 van de vasten

Wij horen Jezus strakjes in het evangelie zeggen: Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De meeste peuters hebben er geen probleem mee om de betekenis te leren van de woorden ‘de mijne’. Zij moeten echter wel via een moeizaam proces geleerd ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen, en beseffen wij hoe kostbaar dit is voor God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten om ons heil, en bracht aan heel de wereld de genade van de inkeer. Gaan we alle geslachten van de wereld na en lezen wij hoe de Heer in ieder geslacht ‘gelegenheid tot inkeer heeft gegeven’ (Wijsh. 10, 12) aan hen die zich tot Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

De Heer openbaart zijn heerlijkheid ten overstaan van uitverkoren getuigen: Hij verheerlijkt zijn lichamelijke gestalte, die Hij met anderen gemeen heeft, met zulk een glans dat zijn gelaat lijkt op de schittering van de zon en zijn kleed op de witheid van sneeuw. Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom dat de ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen ...

Biechtspiegel – gewetensonderzoek

In het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen we Gods vergeving Fouten/zonden hebben niet allereerst iets te maken met regels overtreden maar met ‘relaties’, met God, met anderen, met jezelf. Relaties die beschadigd zijn geraakt Ook kleine beschadigingen kunnen pijnlijk zijn. Ook kleine vlekken ontsieren. Het zijn toch de kleine dingen die het doen in positieve en negatieve zin ...

“Onze kleine engel is weer thuis”

Farah Shaheen, een 12-jarig christelijk meisje in Pakistan, is weer thuis na een verrassende uitspraak van de rechtbank. Farah was slaaf ...

Bidden – blind vertrouwen

Een vroom man die in overeenstemming met Gods wil trachtte te leven, woonde in een vallei op het platteland. Op een dag regende het hevig in zijn vallei en het waterpeil steeg. De man verhuisde van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De offergave van de kerk, die men naar het voorschrift van de Heer moet brengen over de hele wereld, geldt als een zuiver offer ten overstaan van God, en dat offer is Hem welgevallig. Dit betekent niet dat God behoefte heeft aan een offer van onze kant, wel dat juist degene die het offer brengt, verheerlijkt wordt door wat hij ...

Preekje op 26-02-2021, vrijdag in week 1 van de vasten

De schriftgeleerden konden goed de juiste toedracht van verschillende zonden vaststellen, de betreffende mensen aan het gerechtshof overleveren en een passende straf bepalen. De straf was voor moord anders dan voor doodslag, voor een vechtpartij anders dan voor uitdagende woorden. En dat is goed. Ook de rechtspraak in ...

Communiegebed van de H. Pater Pio

Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet vergeet. Gij weet hoe makkelijk ik U verlaat. Blijf bij mij, Heer, omdat ik zwak ben en ik Uw kracht nodig heb, zodat ik niet zo vaak ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Als gij God wilt navolgen, omdat gij naar zijn beeld zijt geschapen, volgt dan zijn voorbeeld na. Gij die christenen zijt, die door uw naam de menslievendheid verkondigt, volgt Christus’ liefde na. Beschouwt de rijkdommen van Hem die, toen Hij door een mens tot de ...

Preekje op 25-02-2021, donderdag in week 1 van de vasten

Het evangelie vandaag begint met Jezus' opmerking, dat aan wie vraagt gegeven zal worden, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal er worden opengedaan. Alle ouders hebben hun kinderen geholpen om te leren fietsen. Het kind rijdt weg, de vader of moeder rent er achteraan en houdt de fiets stabiel als hij wiebelt. De ouder ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Drie dingen zijn er, broeders en zusters, drie dingen waardoor ons geloof sterk staat, onze toewijding standvastig is en onze deugd blijvend, namelijk gebed, vasten en barmhartigheid. Door te bidden kloppen wij aan, door te vasten verkrijgen wij, door barmhartigheid ontvangen wij. Gebed, vasten en barmhartigheid: deze drie zijn één ...

Preekje op 24-02-2021, woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

Als ik goed geïnformeerd ben, is het Engelse woord voor ‘vasten’ afkomstig van het Duitse woord voor ‘lente’. De lente doet ons denken aan vernieuwing en aan nieuwe leven. Maar de lente doet ons ook denken aan de voorjaarsschoonmaak. Het is eigenlijk logisch dat de vastentijd vanzelf overgaat in de lente. Want tijdens de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wie zichzelf bemint, kan geen liefde hebben voor God, maar als iemand vanwege de overgrote rijkdom van de liefde tot God niet zichzelf bemint, dan bemint hij God. Daardoor komt het dat zo iemand nooit zijn eigen eer zoekt, maar die van God. Want wie zichzelf bemint, zoekt zijn eigen eer. Wie God liefheeft, bemint de eer van zijn ...

Preekje op 23-02-2021, dinsdag in week 1 van de vasten

Jezus zegt, dat wij geen omhaal van woorden moeten gebruiken. Wij weten, dat het bij het bidden niet gaat om de hoeveelheid woorden en ook niet om de duur van ons bidden. De rozenkrans bidden is een kwestie van rustig en biddend nadenken over de mysteries van het leven van Onze Heer onder leiding van moeder Maria, die beter dan ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Terwijl de kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bijzondere aandacht besteedde aan haar verhouding, niet alleen tot de afgescheiden christenen, maar ook tot de niet-christelijke godsdiensten, stelde zij met genoegen vast dat de boetvaardigheid bijna overal hoog wordt gewaardeerd. De boetvaardigheid is ...

Preekje op 22-02-2021, het feest van Sint Petrus’ Stoel

Vandaag, broeders en zusters, vieren wij het feest van Sint Petrus’ Stoel. Wij gedenken de heilige apostel Petrus als de eerste herder van de Kerk, de opperherder. Petrus had allerlei gaven om de Kerk goed ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Luister, God, naar mijn roepen, schenk aandacht aan mijn gebed’ (Ps. 61 (60), 2). Wie drukt zich zo uit? Het schijnt er slechts één te zijn. Zie eens of het er maar één is. ‘Van de uiteinden der aarde roep ik tot U, wanneer ik beklemd ben van hart’ (Ps. 61 (60), 3). Dus niet een enkeling; maar daarom één omdat er één Christus is, van wie wij ...

Actie Kerkbalans (woord van onze secretaris)

Als secretaris van het Parochiebestuur en voorzitter van de Werkgroep Actie Kerkbalans van onze Dionysiuskerk, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een wel ...

Wandel voor een ander – Thuis wandelen door Afrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? De Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 ...

Genezingen verricht door de H. Pater Pio

In 1919 was er een 62-jarige man uit Foggia die steunde op twee stokken om te lopen. Door van een koets te vallen had hij zijn benen gebroken en de dokters slaagden er niet in hem te genezen. Pater Pio hoorde zijn biecht en zei hem daarna: “Sta op en vertrek! Die stokken moet je wegwerpen”. De man gehoorzaamde terwijl allen met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Mozes zegt in het boek Deuteronomium tot zijn volk: ‘De Heer onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten. Niet met onze voorouders heeft de Heer dat verbond gesloten, maar met ons’ (Deut. 5, 2-3). Waarom heeft Hij het verbond dan niet met de voorouders ...

Een pleidooi voor het dragen van het Bruin Scapulier van O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Onze Lieve Vrouw verscheen verschillende malen als Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel met het Scapulier in de hand. Dit gebeurde onder andere bij de laatste verschijning in Fatima, en evenzeer te ...

Preekje op 19-02-2021, vrijdag na Aswoensdag

In de eerste lezing van vandaag spreekt de profeet Jesaja over de kwaliteit van het vasten van de joden in zijn tijd. Zij doen werkelijk van alles om bij God in de gunst te komen, maar tegelijkertijd doen zij allerlei kwaad. En dan werkt het vasten niet. Meestal zijn het de Farizeeën, die kritische vragen stellen aan het adres van Jezus ...

‘Christus kijkt naar ons uit’: vastenboodschappen Nederlandse bisschoppen

Verschillende Nederlandse bisschoppen blikken in boodschappen vooruit op een Veertigdagentijd in coronatijd, en de kansen en problemen die dat met zich meebrengt. Kardinaal Wim Eijk schrijft dat de Veertigdagentijd een tijd is van “verstilling, bezinning en ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Er bestaat een korte methode om werkelijk het innerlijk leven te verdiepen: een mens moet voortdurend erop bedacht zijn en zich moeite geven om - door soberheid, overdenking, goede lectuur en overweging van de heilige Schrift - twee zaken na te streven. Hij ...

Preekje op 18-02-2021, donderdag na Aswoensdag

Als wij erover nadenken hoe wij iets willen redden, in de zin van bewaren, veiligstellen, dan zoeken wij een veilige plek. Wij brengen bijvoorbeeld ons geld naar de bank en ons prachtige porseleinen servies bergen wij op in een glazen kast. Maar als het gaat om ons eigen leven, lijkt Jezus Christus ons wel het tegenovergestelde te ...

Preek op 17-02-2021, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

In het evangelie zegt Jezus: “Wanneer gij vast ... wanneer gij bidt ... wanneer gij aalmoezen geeft ...”. Dat zijn blijkbaar de drie dingen, die in deze veertigdagentijd van ons worden verwacht. De tip, die Jezus Christus ons wil geven is dat het niet alleen om de uiterlijke handeling moet gaan. Zo van, als wij vasten en bidden en aalmoezen geven ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Broeders en zusters, onze onoverwinnelijke voorvechter Jezus Christus heeft ons deze eerbiedwaardige veertigdagentijd geschonken. Laten wij ons nu vrijmaken van vleselijke begeerten ...

Aswoensdag – 17 februari om 09.00 en 19.00 uur H. Mis

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Terwijl ik vastend op een berg zat en de Heer dankte voor alles wat Hij aan mij gedaan had, zag ik de Herder naast mij zitten en Hij sprak: ‘Waarom zijt gij zo vroeg hierheen gekomen?’ ‘Omdat ik een statiedag heb, Heer.’ ‘Wat is dat: een statie?’ ‘Ik vast, Heer,’ antwoordde ik. ‘Maar wat is dat voor een vasten dat je onderhoudt?’ ‘Zoals ik het gewoon ben, Heer, zo vast ik.’ ‘Jullie weten ...

Preekje op 16-02-2021, dinsdag in week 6 door het jaar 1

Als een jongere een paar dagen wil gaan trekken, dan weet hij wel, dat hij voor voldoende voedsel en water moet zorgen. Waarom vergaten de apostelen – van wie de meesten doorgewinterde vissers waren – dat zij hun boterhammen moesten meenemen? Misschien kwam het door de opwinding van een wonder, dat zij zojuist hadden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Nauw en smal is de weg die voert naar het leven’ (Mt. 7, 14), en niemand zou deze kunnen betreden en hierop voortgaan, als Christus de moeilijke toegang hiertoe niet had ontsloten door zelf de weg te worden. De Heer staat dus aan het begin van onze tocht en Hij ...

Preekje op 15-02-2021, maandag in week 6 door het jaar 1

In de eerste lezing van vandaag, nog steeds uit het boek Genesis, zien wij meerdere keren, dat God medelijden heeft met Kaïn. Hij gaat met Kaïn in gesprek en de eerste keer vraagt God waarom hij zo woedend is en zijn gezicht zo grimmig staat. De tweede keer waarschuwt God Kaïn, dat de zonde als een belager op de loer ligt. En ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Christus verbiedt het niet als iemand een wettig huwelijk verlangt aan te gaan. Maar Hij zal ons niet tegenhouden het grotere te doen, wanneer wij zouden wensen een verheven doel te bereiken. Het is een zeer groot goed, zegt Paulus derhalve, voor de ongehuwden en de weduwen ‘als zij blijven zoals ik, maar aan de gehuwden beveel ik ...

Scheiden maakt niet gelukkig: waarom je soms beter bij elkaar kunt blijven

De Amerikaanse sociologe Linda Waite volgde 645 koppels die ‘ongelukkig’ waren met hun relatie. Na vijf jaar keek ze hoe het hun ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Hoe kunnen de ledematen van Christus ook die van ons zijn (vgl. 1 Kor. 6, 15)? Wij hebben Hem voelbaar en geestelijk in ons, want Hij woont in ons hart door de heilige Geest. En wij hebben ook deel gekregen aan zijn heilig lichaam. Zo zijn wij op tweevoudige wijze geheiligd: Hij woont in ons, tegelijk levend en levendmakend, opdat de dood die op onze ledematen drukt, door ...

Pakistaans meisje van twaalf gedwongen te trouwen met haar verkrachter

Een christelijke meisje van twaalf uit Pakistan is gedwongen te trouwen met de man die haar ontvoerde, verkrachtte en als slaaf hield met kettingen om haar enkels. De familie van het meisje is kwaad op de Pakistaanse autoriteiten, omdat die weigeren op te treden ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De eeuwige wet bepaalt dat men zich niet mag hechten aan tijdelijke goederen, maar zich met een gelouterde liefde op de eeuwige waarden moet richten. Wat streven daarentegen menselijke wetten na? Zij bepalen dat - wanneer wij, mensen, uit begeerte gehecht zijn aan goederen die wij voor een tijdje de onze kunnen noemen - wij ...

Aantal dodelijke slachtoffers van Christenvervolging steeg in 2020 wereldwijd met 60%

Het aantal dodelijke slachtoffers van Christenvervolging steeg wereldwijd met 60% in 2020, volgens de Protestantse organisatie ...

Preekje op 12-02-2021, vrijdag in week 5 door het jaar 1

Degenen onder ons, die zelf kinderen hebben, hebben natuurlijk allemaal hun kinderen aangekeken, toen zij probeerden een eerste woordje aan te leren, meestal papa of mama. Het kind kijkt naar je, naar je mond, en probeert de klank na te doen. Het kind probeert woorden te vormen, die gaan over mensen en zaken, die belangrijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Laten we de mens maken tot ons beeld en gelijkenis’ (Gen. 1, 26). De schilder van dat beeld is de Zoon van God. Omdat Hij zo’n goed en vaardig schilder is, kan zijn beeld door verwaarlozing wel verduisterd worden, maar niet door boosheid vernietigd. Gods beeld blijft altijd in u, ook als gij het zelf overschildert met het beeld van de aardse ...

Voorbereiding op de hemel

“Ik wil dat oma naar de hemel gaat,” zei Valentina met een diepe overtuiging. In februari was Olga, Valentina’s moeder, haar doodzieke moeder Irina gaan halen in de stad waar ze woonde (een nacht in de bus), om haar zo beter te kunnen verzorgen ...

Preekje op 11-02-2021, donderdag in week 5 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In het jaar 1858 verscheen de onbevlekte maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan Bernadette Soubirous. Niet het historische feit van de verschijningen wordt liturgisch gevierd, maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot ...

De ‘bilocatie’ van de H. Pater Pio

Bilocatie is in feite het gelijktijdig aanwezig zijn op twee verschillende plaatsen. De christelijke traditie is rijk aan bilocatieverhalen. Vele heiligen ontvingen die gave, onder wie ook pater Pio. Hier volgen enkele getuigenissen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Sommigen ontvangen uitzonderlijk goede eigenschappen en zij worden door hun talenten naar voren geschoven als leiders van de anderen. Zij zijn zuiver door het betrachten van de kuisheid, gezond door een ascetische levenswijze en doorvoed van de spijzen van de goddelijke leer. Zij zijn meegaand door hun lankmoedig geduld, maar onverzettelijk door hun krachtig gezag. Zij ...

Preekje op 10-02-2021, woensdag in week 5 door het jaar 1

Jezus zegt, dat niets wat van buiten af in de mens komt, hem kan bezoedelen, maar wat uit de mens komt, dat kan hem bezoedelen. Er is een gezegde: “Je bent wat je eet” en dat is een variant van een oud Frans spreekwoord: “Vertel me wat je eet en ik zal je zeggen wat je bent.” De moderne wetenschap zal zeggen, dat dat waar ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op ...

Preekje op 09-02-2021, dinsdag in week 5 door het jaar 1

“God zag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.” Inderdaad, de schepping van God is heel mooi! Als we alleen al eens denken aan helder, koud water. Niet alleen is dat nodig voor het leven, maar ook is het een van de meest fascinerende elementen in de wereld. Water vormt machtige zeeën en oceanen, adembenemende ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De wijsheid van deze wereld is dwaas in de ogen van God, en omgekeerd is de wijsheid van God dwaas in de ogen van de wereld. Zo is de prediking van het kruis voor hen die hun ondergang tegemoetgaan, alleen maar dwaasheid ...

Preekje op 08-02-2021, maandag in week 5 door het jaar 1

Broeders en zusters, als er iets is wat wij in overvloed om ons heen hebben, dan zijn het wel 'woorden'. Onze eigen woorden en de woorden van gesprekken met mensen om ons heen; woorden op televisie en radio, reclamespots en podcasts. Veel woorden, die wij horen, zijn vluchtig, soms gaat het zelfs nergens over, lege woorden ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘De prediking van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan; maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij Gods kracht. Er staat immers geschreven: verdelgen zal Ik de wijsheid der wijzen en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn ze?’ (1 Kor. 1, 18-20). Voor zieken en stervenden hebben ook ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het kruis heeft, dank zij de prediking van ongeletterde apostelen, mensen overtuigd, ja, heel de wereld gewonnen; niet aangaande gewone dingen, maar aangaande God en de ware godsdienst, aangaande het leven naar het evangelie en het toekomstig oordeel. Het heeft van alle mensen, ook eenvoudigen en ongeletterden ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele psalmen om God voor zijn goedheid dank te brengen ...

Preekje op 05-02-2021, vrijdag in week 4 door het jaar 1

Of wij nu geboren zijn in het katholieke geloof of dat wij op latere leeftijd er ons toe bekeerd hebben, wij hebben in onze omgeving waarschijnlijk allemaal mensen, die ons inspireren en aanmoedigen om katholiek te leven. En dat is heel goed en belangrijk. Paus Franciscus beschreef het ooit met deze woorden: "Het is door een ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen en zo dag aan dag wordt getooid met een overwinningskrans. Zij is een ...

Preek op 04-02-2021, donderdag in week 4 door het jaar 1

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer. Er zijn wel studies gedaan naar de volgorde waarin de kinderen in een gezin worden geboren. De oudste zou wat meer weerbaar zijn, de jongste verwend, en de middelste is weer anders. En dan hebben wij natuurlijk nog het enige kind, dat de onverdeelde aandacht van zijn ouders ...

Kleinschalige ‘March for Life’ in Washington gehouden

De organisatie van de March for life in Washington kijkt terug op een succesvol evenement. “We vertegenwoordigden tientallen miljoenen Amerikanen die hebben geleden en hun leven hebben verloren door abortus.” ...

Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst

Op dins­dag 2 februari is door de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome bekend gemaakt dat vijf heiligen wor­den bijge­schre­ven op de algemene Romeinse kalender en dus in het Romeins Missaal terecht zullen komen. Het zijn: Gregorius van Narek, Johannes van Avila, Hildegard van Bingen en Maria en Lazarus, vrien­den van de Heer. Op de pagina van de Vati­caanse web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Discipline van de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst zijn de decreten en de li­tur­gische teksten te vin­den ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe’ (Mt. 5, 39). Ongetwijfeld kan met die ‘andere wang’ alleen maar de wang bedoeld zijn van wat ik de ‘innerlijke mens’ zou noemen. De Heer wilde namelijk elke kiem van gramschap uit het diepe innerlijk van de ziel grondig uitroeien. Als jouw uiterlijke wang een klap van ...

Preekje op 03-02-2021, gedachtenis van de heilige Blasius

Wij weten niet zo heel veel van het leven van de heilige Blasius. Hij leefde in de vierde eeuw ten tijde van, naar men aanneemt, keizer Licinius (250-324) en was bisschop van Sebaste in Armenië, het huidige Turkije. Als priester oefende hij tevens het ambt van geneesheer uit. Ook Jezus was de Geneesheer ten leven. In navolging daarvan was Blasius priester en arts. Na zijn wijding tot bisschop ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wij dienen te bedenken dat Christus het menszijn ‘aangenomen’ heeft, terwijl wij mensen ‘zijn’. Dit om er ons bewust van te maken dat elke menselijke zwakheid die wij in een ander aantreffen, of zij nu van geestelijke of van lichamelijke aard is, ook in ons kon of kan zijn. Laten wij ons daarom tegenover een ander wiens zwakheid wij mee willen ...

Preekje op 02-02-2021, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis

Broeders en zusters, welkom, wij vieren vandaag het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis. In het laatste boek van het Oude Testament kijkt de profeet Maleachi de toekomst in om een groot gebeuren aan te kondigen: "Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt" (3,1). Ongeveer vijf ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laten wij Christus tegemoet gaan, wij allen die met zoveel toewijding zijn mysterie vieren en eerbiedigen. Enthousiast moeten wij allen meegaan. Laat niemand buiten deze ontmoeting blijven, laat niemand ontbreken bij het dragen van het licht. De glans van kaarsen ...

Preekje op 01-02-2021, maandag in week 4 door het jaar 1

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag worden de namen van een aantal helden uit het Oude Testament opgesomd. David bijvoorbeeld, hij was gewoon een herdersjongen met een aantal stenen. Toch heeft hij de reus Goliath, die een serieuze bedreiging vormde voor de veiligheid van Israël, verslagen. Of Gideon, een ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De liefde is een goede geestesgesteldheid die erin bestaat niets te verkiezen boven de kennis van God. Hij echter die neigt naar aardse zaken, kan onmogelijk deze liefde verwerven. Hij die God bemint, verkiest de kennis van God boven al wat Hij geschapen heeft; ononderbroken en vol verlangen legt hij er zich op toe. Al wat ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de mensheid niet door goddelijke macht ...

Voortaan Biechtgelegenheid tijdens de Stille Aanbidding

Er is voortaan biechtgelegenheid tijdens de stille aanbidding van maandag t/m zaterdag van 14.00-15.10 uur. Nadat het Allerheiligste is uitgesteld zal de pastoor bij de biechtstoel gaan zitten. Er is dan tot 14.55 uur gelegenheid om te biechten. Om 15.00 uur bidden we ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De bijbelse meditatie over de wegen van God eindigt met het apokalyptisch visioen van de olijfboom. Deze boom is kenmerkend voor het Palestijnse landschap, maar Paulus heeft in een visioen de olijfboom weergezien waarmee Jeremia Israël vergelijkt: ‘Bloeiende olijfboom, versierd met prachtige vruchten, dat is de naam die de ...

Uit: Het verborgen Kind van Medjugorje (18)

Het is bijna middernacht en Inge is nog steeds niet terug. Buiten begint het steeds heviger te stormen. Zal de stortregen die met kracht tegen de ruiten slaat eindelijk eens ophouden? Mechthild begint ...

Preekje op 29-01-2021, vrijdag in week 3 door het jaar 1

Broeders en zusters, het Koninkrijk van God is voor ons tot op zekere hoogte een mysterie. Soms gaat het ons petje te boven. In het evangelie vertelt Jezus over de boer, die niet weet hoe het zaad ontkiemt. Hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en intussen groeit het zaad, maar hij weet niet hoe. Ook wij weten niet waarom ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Indien gij iets schijnt te zijn en enig goed schijnt te doen, wees er nochtans van overtuigd dat ge niets zijt, dat ge niets kunt en dat ge niets doet uit uzelf. Wat ge hebt, heeft God u gegeven. Gij kunt niets goeds tot stand brengen dan door de genade. Wees er dus innig van overtuigd dat ge, na hard te hebben gewerkt en zelfs geslaagd te ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat wij in het lijden van Christus een geneesmiddel vinden tegen het ...

Preekje op 27-01-2021, woensdag in de 3e week door het jaar 1

In de eerste lezing horen wij zo aanstonds, dat de priesters van het Oude Testament telkens weer dezelfde offers opdroegen, maar dat deze nooit de zonden wegnamen. Misschien dat het dan met name over de erfzonde gaat. Jezus Christus daarentegen heeft slechts één enkel offer gebracht en is nu voor altijd gezeten aan de rechterhand ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het geloof aanvaardt de levende God, zoals Hij zich heeft geopenbaard. In de openbaring richt de onzichtbare God zich tot de mens zoals tot vrienden en nodigt hen uit om deel te nemen aan zijn eigen leven. Door de gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis en door de profetieën die de zin ervan verklaren, geeft Hij hun een teken en wekt Hij hun geloof op in het verbond dat Hij ...

Preekje op 26-01-2021, gedachtenis van de HH. Timóteus en Titus

Als je getrouwd bent of je bent serieus bezig een relatie op te bouwen, dan zou je nog even kunnen terugdenken aan hoe je te weten bent gekomen, dat je partner de ene en ware is. Misschien moest je ...

50 COVID Affected Countries Sing Amazing Grace

Zo veel rellen … Hoe verzinnen mensen het … We kunnen wel een opsteker gebruiken … Klik op de foto (zet je geluidsboxen flink open en je scherm op volledig en de ondertiteling uit, dan zie je alle talen) Pastoor Frank Domen

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Paulus bewoonde zijn gevangeniscel als was zij de hemel zelf. De verwondingen van de geselslagen aanvaardde hij met meer vreugde dan anderen naar de prijs voor een overwinning grijpen. Hij hield niet minder van de inspanningen dan van de beloning, omdat hij de inspanningen als een beloning beschouwde. Een genade noemde ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 2)

De heilige Maagd vraagt om 2 dagen per week te vasten op water en brood. Op woensdag en vrijdag. Waarom deze twee dagen? De heilige Maagd, sint Jozef en Jezus en al de vrome joden uit die tijd, vastten twee dagen in de week. Vasten maakt deel uit van het Joodse geloof ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 1)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze ...

Preekje op 25-01-2021, Bekering van de heilige apostel Paulus

Vandaag, broeders en zusters, viert de Kerk de bekering van de heilige apostel Paulus. Een grote christenvervolger verandert in een van de grootste volgelingen van Jezus Christus. Het staat, meen ik, nergens ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij zo te kennen: ‘Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’ (Rom. 8, 14). Paulus zegt dat mensen die in hun daden de plannen van de heerschappijen en machten niet zichtbaar laten ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Voor de eerste christenen vormden de verrijzenis van de Heer en de kort daarop volgende komst van de Geest des Heren een ondeelbaar geheel, het hoogtepunt van de gehele heilsgeschiedenis, het lang verbeide genademoment waarop de tijd van de heilsverwachting ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (5) (22-01-2021)

Sint-Jozef bezat een uitzonderlijke voorzichtigheid. Een hogere graad van voorzichtigheid zou een mens moeilijk kunnen bereiken. Deze deugd bracht hem ertoe, alleen nog de goddelijke kant van de gebeurtenissen te zien: “Sola divina intuebatur”. Deze deugd beheerste ook het vluchtige verloop der wereldse aangelegenheden. De heilige Jozef - grote Heilige die hij was - verschijnt voor ons als een contemplatief, volledig ...

Preekje op 22-01-2021, vrijdag in week 2 door het jaar 1

Het evangelie vertelt ons, dat Jezus de berg opging en tot zich riep wie Hijzelf wilde en dat zij bij Hem kwamen. We zullen het weleens hebben meegemaakt of achteraf hebben gehoord, dat iemand voor iets werd gevraagd en dat die persoon daarover verbaasd was en verklaarde dat niet te kunnen. En misschien hebben wij ook zelf ...

Inauguratie Biden begint met katholieke Mis

Enkele uren voor de eigenlijke inauguratie van de tweede katholieke president van de Verenigde Staten, ving de ceremonie aan op een toepasselijke plaats: de katholieke St. Matthew-kathedraal in ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?’ (Rom. 6, 2). Dit zegt Paulus, omdat wij dood waren voor God toen wij in zonde leefden. Immers, wie zondigt, leeft in de zonde, zoals wie niet zondigt, leeft voor God. Toen namelijk Gods genade door ...

Preekje op 21-01-2021, donderdag in week 2 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Agnes. Zij stierf op 12-jarige leeftijd de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de heilige Ambrosius, haar lof bezongen ...

Een droevig bericht … nergens zoveel euthanasie als in ons bisdom

Het dag­blad "Trouw" bracht deze morgen (15 januari 2021) een treurig bericht: nergens in het land is het eutha­na­sie-cijfer zo hoog als in het gebied van ons bisdom. Almere en West­fries­land Oost spannen de kroon, daarna volgt de regio rond Haar­lem met eutha­na­sie-cijfers rond 7%. "In Noord Holland wordt veel eutha­na­sie verleend". Waarom slaan zoveel mensen de hand aan zich­zelf ...

Aswoensdag tijdens de corona-pandemie – wijze van het opleggen van de as

De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Preekje op 20-01-2021, woensdag in week 2 door het jaar 1

Melchisédek in de eerste lezing is koning en priester in eeuwigheid. Dat is begrijpelijk. Maar dat hij geen vader en moeder zou hebben, zijn leven geen begin, dat begrijp ik niet. Het zal wel waar zijn, misschien in een symbolische betekenis, maar het is niet eenvoudig. Duidelijk is dat het priesterschap - en ook de andere sacramenten ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Als wij op het beeld van zijn dood geënt zijn, zullen we dit ook zijn op het beeld van zijn opstanding; wij weten immers dat onze oude mens tegelijk met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde vernietigd wordt; dan zullen wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde ...

Preekje op 19-01-2021, dinsdag in week 2 door het jaar 1

Wanneer de Farizeeën Jezus ondervragen over de apostelen, die op de sabbat onder het wandelen graan plukken en eten, herinnert Jezus hen eraan, dat David en zijn metgezellen van de toonbroden aten, die alleen de priesters mogen eten. Deze broden werden ook wel genoemd ‘het brood van de tegenwoordigheid’, omdat ze altijd ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Waar de gerechtigheid is, daar zijn noodzakelijkerwijze het leven en duizenden andere goede dingen; zoals waar de zonde is, ook de dood is. Want de gerechtigheid is veel meer dan het leven, omdat ze de wortel van het leven is. Dat er verscheidene goede dingen uit de gerechtigheid voortkwamen - dat niet slechts de ene zonde van ...

Preekje op 18-01-2021, maandag in week 2 door het jaar 1

Broeders en zusters, vandaag, 18 januari, begint de Internationale Bidweek voor de eenheid van de christenen. Het evangelie van vandaag kunnen wij daartoe goed gebruiken. Jezus Christus wilde aan de mensen laten zien, dat Hij iets nieuws deed, iets opwindends, ook al paste het niet helemaal bij wat velen van zijn geloofsgenoten ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Waarom is Christus op de gestelde tijd voor de goddelozen gestorven, toen wijzelf nog geheel hulpeloos waren? Immers, niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens (vgl. Rom. 5, 6). Als Christus zich voor de ongelovigen en voor Gods vijanden op ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil (omdat het hem als gerechtigheid werd aangerekend), maar ook om ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, daar wij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De Apostel zegt: ‘Waar blijft de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de wet van het geloof’ (Rom. 3, 27). Paulus spant zich echt in om aan ...

Preekje op 15-01-2021, vrijdag in de 1e week door het jaar 1

In het laatste vers van de eerste lezing zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, dat wij ons moeten inspannen om de rust van God binnen te kunnen gaan. Dat lijkt tegenstrijdig. Hoe kun je je ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dierbare broeders en zusters, laat u niet in de war brengen door het feit dat op het einde der tijden bij sommigen hetzij het geloof onzeker wordt en wankelt, hetzij de godsvrucht afneemt en verdwijnt, hetzij de eendracht onbestendigheid vertoont en de vrede geen stand meer houdt. Dat dit zich op het einde der tijden zal voltrekken, is reeds ...

VIJFTIG JAAR PRIESTER VAN JEZUS CHRISTUS (DEEL I)

Beste Pater Pervan, nu u inmiddels al 50 jaar priester bent, zou ik u als eerste willen vragen hoe u op de begintijd van uw priesterschap terugkijkt. Met name ook omdat die begintijd zich te midden van de communistische dictatuur in het voormalig Joegoslavië voltrok en er daardoor sprake is geweest van heel veel problemen die ons als ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (4)

Ook over het werk van de timmerman in het huis van Nazareth ligt dezelfde sfeer van stilzwijgen waarmee alles gepaard gaat wat op de figuur van Jozef betrekking heeft. Het is echter een stilzwijgen dat op bijzondere wijze de innerlijke werkelijkheid van deze figuur openbaart. De Evangelies spreken alleen over wat Jozef deed; toch stellen zij ...

Corona-update – maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd

De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten ...

Preekje op 14-01-2021, donderdag in de 1e week door het jaar 1

“Dat ik laatst een beetje ongeduldig was, is geen grote zonde. Het heeft dus geen haast om te gaan biechten.” Oh, jawel, beste mensen, het zou heel goed zijn om te gaan. De Kerk raadt aan om één keer in de maand te gaan. En Moeder Maria in Medjugorje heeft dat al jaren geleden bevestigd. Het is belangrijk om binnenkort een goed systematisch gewetensonderzoek te doen. “Maar vandaag ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Terecht richt het woord van de apostel Paulus zich tot iedere christen: ‘Gij zijt trots op uw wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen’ (Rom. 2, 23-24). Aan welk vergrijp christenen schuldig kunnen zijn, kan men uit deze uitlating ...

Preekje op 13-01-2021, woensdag in de 1e week door het jaar 1

Kunnen wij het ons voorstellen, dat heel Heerhugowaard bij ons op de stoep staat? Het moet wel om een heel groots gebeuren gaan of om ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Dit is de vaste regel van ons geloof, het fundament van het bouwwerk, het richtsnoer van onze levenshouding: God de Vader, ongeschapen, oneindig, onzichtbaar, één God, de Schepper van het al. Aldus luidt het eerste beginsel van ons geloof. Het tweede beginsel is: het Woord van God, de Zoon van God, Jezus Christus onze Heer, die zich aan de profeten kenbaar heeft ...

Preekje op 12-01-2021, dinsdag in de 1e week door het jaar 1

In het evangelie van vandaag is er in de synagoge een man aanwezig met een onreine geest. Alleen al door Jezus’ manier van spreken zijn de mensen vol verbazing, maar als Hij dan ook nog eens de bezetene bevrijdt uit de macht van die onreine geest, vragen de mensen zich af wat hier aan de hand is. In onze tijd zijn er ook veel mensen en ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Heilige Vader, almachtige God, zolang het leven dat Gij mij hebt gegeven, het mij toestaat, wil ik U openlijk belijden als de eeuwige God en de eeuwige Vader. Nooit zal ik zo dwaas en goddeloos zijn dat ik mij gedraag als rechter over uw almacht en uw mysteries, en dat ik mijn zwakke kennis stel boven het ware begrip van uw oneindigheid en boven het geloof in uw ...

Preekje op 11-01-2021, maandag in de 1e week door het jaar 1

Wij zullen in de eerste lezing horen hoe God tot onze vaderen heeft gesproken door de profeten en hoe Hij nu tot ons spreekt door de Zoon. Maar de Zoon zetelt nu aan de rechterhand van de Vader. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt wel, dat God alles in stand houdt door zijn machtig woord, maar Hij maakt daarbij wel van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Telkens als ik hoor voorlezen uit de brieven van de heilige Paulus - tweemaal, driemaal, zelfs viermaal per week, bij elke gedachtenis van een martelaar - beluister ik die geestelijke bazuin met een groot ...

Overweging in de tehuizen op 08/09-01-2021, hoogfeest van de Doop van de Heer, jaar B, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Jezus is vanuit Nazareth naar de Jordaan gekomen. Hij heeft afscheid genomen van zijn moeder, van de plaats waar Hij in stilte gegroeid was in wijsheid en genade. De woorden uit de boeken van de Wet en de Profeten had Hij tot zich genomen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Christus wordt verlicht; laten wij ons bij Hem aansluiten. Christus laat zich dopen; laten wij met Hem afdalen om met Hem op te stijgen. Johannes is aan het dopen, Jezus komt naderbij, misschien ook wel om de Doper te heiligen, in ieder geval om de oude Adam geheel in het water te begraven. Daartoe heeft Hij vooraf de Jordaan geheiligd ...

ZATERDAG 09-01-2021 13.30 UUR: UITVAART KLAZIEN LANGEDIJK-GRIPPELING

ZATERDAG 09-01-2021 13.30 UUR: UITVAART KLAZIEN LANGEDIJK-GRIPPELING. De uitzending begint om 13.25 uur ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Johannes de Doper die zich tegen de wereld opstelde, sprak in zijn prediking over iemand die naar de mensen zou komen en op een heel andere manier tot hen zou spreken. Deze zou zich niet van hen afzonderen, Hij zou zich niet met groot vertoon als een hoger wezen ...

Preekje op 08-01-2021, vrijdag na Openbaring

Johannes begint de eerste lezing vandaag met de woorden: “Vrienden, niemand kan de wereld overwinnen dan hij, die gelooft, dat Jezus de Zoon van God is”. Natuurlijk moeten wij allemaal ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Het evangelie verhaalt ons dat de Heer naar de Jordaan kwam om gedoopt te worden, en dat Hij in deze stroom geheiligd wilde worden door tekenen uit de hemel. Het is zeer zinvol dat na de geboortedag van de Heer het feest van de doop van de Heer volgt, ook al geschiedde dit jaren later, maar in dezelfde tijd. Ook deze dag zou ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (3)

Voorbestemd tot de zeer hoge waardigheid van Echtgenoot van Maria, ontving Sint-Jozef van de heilige Geest een voorbereiding van genade, met betrekking tot de verheven en delicate opdracht die hij moest vervullen. Het is zoals Sint-Alphonsus de Liguori uitlegt: “Wij moeten een groot vertrouwen hebben in de bescherming van Sint-Jozef ...

Preekje op 07-01-2021, donderdag na Openbaring van de Heer

Aan de ene kant is het heel eenvoudig om God te gehoorzamen. Wij hoeven alleen maar lief te hebben. Aan de andere kant is het ook moeilijk om God te gehoorzamen. Want wij moeten altijd liefhebben ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Schepper van het al besloot ‘alles in Christus onder één hoofd te brengen’ (Ef. 1, 10) op een schitterende wijze. Hij wilde de menselijke natuur in haar oude staat herstellen. Hij beloofde haar daarom ...

Preekje op 06-01-2021, woensdag na Openbaring van de Heer

De apostelen bevinden zich op het meer. Ze hadden tegenwind en dus kwamen ze maar moeizaam vooruit. En dan gebeurt er opeens iets onverwachts: Jezus gaat te voet over het water en Hij wilde aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Christus is aan de wereld verschenen, Hij heeft in de chaos van de wereld orde gebracht en er glans aan verleend. Hij heeft de zonden van de wereld op zich genomen en de vijand van de wereld neergeslagen. Hij heeft het water geheiligd en de ziel van de mensen verlicht. Wonderen werden met grotere wonderen vervlochten ...

Preekje op 05-01-2021, dinsdag na Openbaring des Heren

Mensen, die weinig tot niets van computers afweten, weten misschien ook niet wie Bill Gates is. Zoals er van alles nodig is om een auto te kunnen besturen, zo is er ook een systeem nodig om een ...

Preekje op 04-01-2020, maandag na Openbaring des Heren

De eerste lezing van vandaag begint met de woorden: “Wij krijgen van God alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is.” Wij krijgen alles wat wij vragen ....

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag na Openbaring

Jezus kwam naar Johannes en ontving van hem het doopsel. Werkelijk een wonderbare gebeurtenis! De oneindige stroom die de stad van God verblijdt (vgl. Ps. 46 (45), 5), wordt schoongewassen met een beetje water. De onuitputtelijke bron die voor alle mensen leven voortbrengt en die nooit ophoudt te stromen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Bij het mysterie van de geboorte van de Heer zijn er uiteraard altijd de duidelijke tekenen van zijn goddelijke oorsprong, maar het feest van vandaag, Openbaring des Heren, toont en onthult op vele manieren dat de Heer in een menselijk lichaam tot ons is gekomen. De mensheid die altijd al verwikkeld is in onzekerheden, mocht niet door ...

Ter voorbereiding van de viering van Openbaring des Heren

In zijn voorzienigheid heeft de barmhartige God het zo beschikt dat Hij de wereld die te gronde ging, in de jongste tijden te hulp kwam en de redding van alle volken vooraf bepaalde in Christus. Met het oog op deze volken was eens aan de heilige aartsvader Abraham de belofte gedaan van een ontelbaar nageslacht, dat geboren zou worden ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Basilius en ik troffen elkaar in Athene. Als stromen van een rivier waren wij vanaf de ene bron, ons vaderland Kappadocië, omwille van onze opvoeding in verschillende richtingen uiteengegaan naar het ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘De hemel boog neer en de Heer daalde af’ (Ps. 18 (17), 10), want Jezus Christus wilde de mensen redden en het verbond bezegelen dat Hij met onze vaderen gesloten had. Zo openbaart Hij zich aan ons en komt Hij ons nabij. Wij kunnen Hem zien, Hem aanraken en horen spreken. Waarom heeft het Woord dat God is, het vlees willen aannemen en mens willen worden in de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (2)

De grote Heilige van de Karmel vertelt in haar levensgeschiedenis over de periode van een ziekte die ze doormaakte gedurende drie jaar. Ziehier wat ze zegt over de heilige Jozef: “Mijn verzwakking was erger dan men kan vertellen: ik was nog slechts vel over been en dat zou meer dan acht maanden duren. Gedurende bijna drie jaar bleef ik ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Zoon van God heeft het niet in strijd met zijn verhevenheid geacht als kind te leven en op te groeien tot volwassenheid. Na al wat Hij heeft gedaan in de nederige staat die Hij voor ons had aangenomen, heeft Hij de triomf bereikt van zijn dood en verrijzenis. Dit alles is nu voorbij. Maar toch hernieuwt het feest vandaag voor ons Jezus’ heilige geboorte uit de maagd Maria. En ...

Preekje op 30-12-2020, de 6e dag van het kerstoctaaf

Vandaag, lieve mensen, horen wij in het evangelie over een profetes, Hanna, die hoogbejaard is en na haar jeugd had zij zeven jaren met haar man geleefd. Nu is zij een weduwe van 84 jaar. Zij verblijft voortdurend in de tempel en dient God dag en nacht door vasten en gebed. Wat zal deze vrouw dicht bij God in de hemel zijn! ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Hoe wonderlijk is deze ruil! Door een lichaam aan te nemen schenkt de Schepper van het mensdom ons zijn godheid. Om dit wonder tot stand te brengen is de Verlosser immers in de wereld gekomen. God werd een mensenkind, opdat de mensen kinderen van God konden worden. Een van ons had de band van het goddelijk kindschap ...

Preekje op 29-12-2020, de 5e dag van het Kerstoctaaf

Broeders en zusters, wanneer was het de laatste keer, dat ons hart een goede schoonmaakbeurt kreeg? Denken wij er even over na: Is er iets wat er toen is blijven zitten? Oud zeer misschien, of een stukje jaloezie of klachten over mensen of over situaties? Misschien dat wij ons niet realiseren, dat die zonden daar zijn. Misschien zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is verschenen’ (Tit. 3, 4). Dank aan God: door Hem gewordt ons overvloedige vertroosting op onze pelgrimstocht, in onze ballingschap, in onze ellende. Voordat Gods mensenliefde verscheen, bleef zijn goedheid verborgen, hoewel zij er toen ook al was: ‘want Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig’ (Ps. 103 (102), 17). Maar hoe ...

Preekje op 28-12-2020, feest van de HH. Onnozele Kinderen

Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat, hoofdstuk 14, over de christenen uit de begintijd, die trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het Rijk, namelijk: Zij zijn vrijgekocht als de ...

Ter voorbereiding van het feest van de HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Een klein kind is geboren, een grote Koning. Van verre komen de Wijzen om Hem te aanbidden die wel in een kribbe ligt, maar heerst over hemel en aarde. Herodes, die van de Wijzen verneemt dat een Koning geboren is, wordt ontsteld en wil Hem doden om zelf de ...

Ter voorbereiding van de viering van het feest van de H. Familie

Het huis van Nazaret is de school waarin wij het leven van Jezus beter leren begrijpen; het is de school van het evangelie. De eerste les die wij hier leren, is grote aandacht te hebben voor de diepe en geheimvolle zin van deze eenvoudige, nederige en verheven openbaring van Gods Zoon, deze zin te overwegen en te begrijpen. Misschien leren wij er ...

Stille Nacht: De oorsprong van het lied

Om het verhaal van het ontstaan ervan te vertellen moeten we beginnen aan het hof van Frederik Willem van Pruisen, de vierde koning van die naam, net na zijn troonsbestijging in 1840. Het was ...

Preek op 26-12-2020, feest van de H. Stephanus, martelaar, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de tijd van Stefanus, maar ook in onze tijd verdedigen mensen met hand en tand de eigen geschapen wereld. Corona tijd of niet, mensen willen hun verworvenheden blijkbaar koste wat kost vasthouden. De joden maakten de bezetter uit ...

Ter voorbereiding van de viering van de Tweede Kerstdag

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te bezoeken. Vandaag trekt een soldaat, die de tent van zijn lichaam ...

Ter voorbereiding van de viering van de Eerste Kerstdag

Geliefden, heden is onze Verlosser geboren: laten wij ons verheugen. Droefheid mag geen ruimte meer vinden waar de geboortedag van het leven wordt gevierd. Dit leven dat de angst voor de dood heeft vernietigd, vervult ons hart met vreugde om de beloofde eeuwigheid. Geen mens wordt uitgesloten van deelname aan deze vreugde ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gij waart in eeuwigheid gestorven, indien Hij niet geboren was in de tijd. Gij waart nooit bevrijd van het vlees der zonde, als Hij niet aan u gelijk geworden was in het vlees der zonde. Zonder zijn barmhartigheid had eeuwige ellende uw leven bitter gemaakt. Had ...

Preekje op 23-12-2020, woensdag in de 4e week van de advent

Het zijn de gezinnen, die er het eerst onder lijden wanneer mensen zich van de Heer afwenden - en aan de andere kant profiteren zij ook het eerst van Gods zuiverende liefde (Maleachi 3,2-3). Wanneer een man zich bijvoorbeeld van de Heer afkeert en aan de drank raakt, lijden zijn vrouw en gezin eronder. Misschien begint hij ermee ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Broeders en zusters, zelfs al zwijg ik, de tijd zelf herinnert ons eraan dat de geboortedag van Christus zeer nabij is. Want op de laatste afsluiting van de dagen loopt mijn prediking vooruit. Immers, de wereld zegt juist door haar moeilijkheden dat er iets op komst is waardoor zij hersteld wordt tot iets beters, en zij verlangt met ...

De eerste kerststal …

De prachtige gewoonte om kerststallen op te zetten om de geboorte van het Kindje Jezus te herdenken is begonnen door de heilige Franciscus van Assisi. Het was het jaar 1223. Sint-Franciscus ging naar Rome om van paus Honorius III toestemming te krijgen om op een ...

Preekje op 22-12-2020, dinsdag inde 4e week van de advent

In de grote lofzang van Maria, het Magnificat, wordt haar nederigheid weerspiegeld tegenover de grote genade, die God haar betoonde. Zij wist, dat zij in alle tijden door mensen ‘gezegend’ genoemd zou worden vanwege de machtige dingen, die God aan haar had gedaan. Zij was ervan overtuigd, dat zij door de kracht van God ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De eerste woorden van God bij de gesloten poorten van het paradijs getuigen van het vooruitzicht op de verlossing. Die woorden hebben betrekking op die ene en enige vrouw die nooit onderdanig is geweest aan de satan: ‘Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare’ (Gen. 3, 15). De vrouw die hier het eerst wordt ...

Preekje op 21-12-2020, maandag in de 4e week van de advent

In het evangelie zullen wij horen hoe Maria met spoed naar Elisabeth reist. Om verschillende redenen. Natuurlijk wil zij Elisabeth feliciteren met haar zwangerschap, eindelijk, na al die jaren. Maria wil Elisabeth ook bijstaan gedurende de laatste drie maanden. En zij wil zien wat de engel heeft gezegd. Als een engel je iets vertelt, dan neem je dat ...

Kerstmis 2020 – “Ik ben het Licht van de wereld”

Een mooi filmpje over wat Kerstmis in werkelijkheid is …

“Als je naar de cijfers van het kindermisbruik kijkt, valt het in de Rooms-Katholieke Kerk reuze mee”

Tien jaar nadat het seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken de voorpagina’s van kranten haalde, wil iedereen in de Rooms-Katholieke Kerk maar één ding: de bladzijde omslaan. De ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Aan de begroeting door de engel waarmee wij iedere dag de Maagd, gezegend boven allen, met de haar toekomende eerbied begroeten, zijn wij gewoon toe te voegen: ‘En gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Toen Elisabet immers door de Maagd begroet werd, herhaalde zij de begroeting van de engel aan Maria en voegde er dit slot aan toe: ‘Gij zijt gezegend onder de ...

Overweging in de tehuizen op 18/19-12-2020, 4e zondag van de advent, jaar B, Johan Gierlings

In de evangelielezing horen we de engelen tegen de herders  zeggen ‘heden is u een Redder geboren’. Ze gaan op zoek en  vinden een stal met daarin een kindje, in doeken gewikkeld, en liggend in een kribbe. Tegen Maria was gezegd gij zult zwanger worden van de Heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Tevergeefs zocht Gods wijsheid een plaats om te rusten. ‘Overal zocht ik rust’, spreekt zij door Jezus Sirach (24, 11 - Vulg.). Tenslotte bereidde God in zijn liefde en genade een woning in een uitverkoren heiligdom. Hij schiep Maria, de nieuwe Eva. Maria was in zekere zin in eigen persoon het verlangen dat de mensheid koesterde naar God. De gezegende onder alle vrouwen (vgl. Lc. 1, 28), een waarachtige vrouw, vervuld van louter deemoed en overgave. Zij is een leegte die vervuld wil zijn en zichzelf volledig inzet om voor het hogere te leven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij de opgaande zon voor zijn, omdat een zo grote genade van de kerk en een zo grote beloning van toegewijde liefde ons uitnodigen; laten we de Heer bij zijn komst tegemoet snellen, voordat Hij kan zeggen: ‘Hier ben Ik’ (Jes. 58, 9). De Zon der gerechtigheid wil dat wij Hem voor zijn en verwacht dat ook. Luister hoezeer Hij verlangt en ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De eniggeboren Zoon van de Vader, het Woord, is vóór alle tijden en eeuwen, zonder pijnen uit dezelfde God en Vader geboren. Door zijn barmhartigheid ontfermde Hij zich over onze gevallen menselijke natuur. Uit eigen beweging, door de wil van God de Vader en met de instemming van de Geest, is Hij tot onze menselijke geringheid afgedaald, zonder de schoot van zijn ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (1)

We kunnen ons afvragen wat ons het meeste aanspreekt: de dag of de nacht? De dag verlicht voor ons de aarde, de nacht openbaart ons het firmament. Deze gedachten komen in ons op als we aan Sint-Jozef ...

Preekje op 17-12-2020, donderdag in de 3e week van de advent

Allemaal welkom. In de eerste lezing van vandaag horen wij een fragment van het moment, dat aartsvader Jakob zijn zonen zegent. Degene, die de krachtigste zegen krijgt is Juda. Over hem wordt gezegd, dat de scepter van hem niet zal wijken, totdat hij verschijnt, die hem dragen mag; hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dat ...

‘Pijn in het hart’: bisschoppen schrappen Nachtmis, andere vieringen gaan wel door

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte besloten dat in katholieke kerken dit ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Het heeft geen zin onze Heer Jezus Christus, de Zoon van de heilige Maagd Maria, een ware en volmaakte mens te noemen, als men niet gelooft dat Hij van dat geslacht is waarover het evangelie spreekt. Matteüs zegt namelijk: ‘Geslachtslijst van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham’ (Mt. 1, 1). Hij houdt zich aan de volgorde van de menselijke afstamming, ...

Preekje op 16-12-2020, woensdag in de 3e week van de advent

We horen op journaal weleens nieuws over ruimtereizen naar Mars. Als daar jouw interesse ligt, kun jij er helemaal enthousiast om raken. Maar dat is nog niets in vergelijking met de opwinding, die veroorzaakt werd door de wonderen en tekenen, die in Israël plaatsvonden ten tijde van Jezus’ openbare leven! Er gebeurde zoveel, dat Johannes ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Hij is onze vrede, Hij heeft de twee werelden (van joden en heidenen) één gemaakt’ (Ef. 2, 14). Als wij inzien dat Christus vrede betekent, laten wij dan in onszelf tonen dat die naam van Christus echt is. Dan moeten wij door onze innerlijke vrede Christus laten zien in ons leven. Hij heeft naar het woord van de Apostel ‘de vijandschap gedood’ (Ef. 2, 16). Die mag daarom niet ...

Preekje op 15-12-2020, dinsdag in de 3e week van de advent

Als je vraagt: wat is het verschil tussen een Farizeeër en een tollenaar? Dan lijkt het wel het begin van een mop, maar dat is het toch echt niet. Er zijn veel verschillen te noemen, maar in de lezing van vandaag gaat het over aanvaarding tegenover verwerping. Wij moeten in ieder geval voorzichtig zijn om niet op grond van deze ...

De devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria zal de wereld redden

Onze Lieve Vrouw verscheen aan Lucia, Jacinta en Francisco, en gaf hen boodschappen voor de wereld. De zieners bevestigden dat deze verschijningen bekend moesten worden gemaakt aan de Heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Heer, wie mag te gast zijn in uw tent, wie mag op uw heilige berg rusten?’ (Ps. 15 (14), 1). De eerste en voornaamste trap voor hen die naar het hemelse opklimmen, is deze: te wonen in deze tent en daar alle dagen en nachten van hun leven door te brengen, ver verwijderd van de zorgen van deze wereld en haar beslommeringen achter zich latend, zoals zovele heiligen die nooit ...

Preekje op 14-12-2020, maandag in de 3e week van de advent

Vandaag viert de wereldkerk de heilige priester Johannes van het Kruis. Hij werd omstreeks 1542 te Fontiveros in Spanje geboren. Na enige jaren van kloosterleven als karmeliet, ontmoette hij de heilige Teresia van Avila en begon hij, op haar aanraden, met de hervorming van zijn orde. Deze onderneming kostte hem zeer veel moeite en ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Hoeveel mysteries en wonderen ook door de heilige leraren werden opgespoord en door heilige zielen in deze toestand van geestelijk leven werden verstaan, deze mysteries zijn zó diep, dat er nog altijd meer voor hen te zeggen en nog meer te begrijpen overbleef. Zo is het mogelijk altijd dieper door te dringen in Christus. Hij is als een rijke mijn met veel aderen vol rijkdommen. Hoe diep men ook graaft ...

Paus kondigt bijzonder Jozefjaar af (uit het Katholiek Nieuwsblad)

Precies honderdvijftig jaar nadat St.-Jozef werd uitgeroepen tot patroonheilige van de universele Kerk, heeft paus Franciscus dinsdag per direct een Jozefjaar afgekondigd. Het Jozefjaar ging op het ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Johannes was de stem, de Heer echter het ‘Woord van den beginne’. Johannes was de stem voor een beperkte tijd, Christus vanaf den beginne het eeuwig Woord. Denk het woord weg, wat is dan de stem nog? Waar een begrijpbare inhoud ontbreekt, is ze niet meer dan een zinloos geluid. Een stem zonder woord raakt het oor, maar leert niets aan het hart. Bij het beleren van ...

Hoe de heilige bisschop Carolus Borromeüs (1584†) omging met zaken als corona

Nu de wereld nog steeds op zijn kop staat dankzij COVID-19 en meer dan 1.400.000 doden, vraagt men zich af wat de meest katholieke reactie is: ons te verstoppen of God te zoeken? De meesten van ons moeten aan de keizer geven wat hem toekomt en de overheidsmandaten in acht nemen om “zoveel mogelijk thuis te blijven”. Maar zijn anderen geroepen tot een hoger mandaat?

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Wees gegroet, Maria.’ Met de engel vereer ik de volheid van genade die God in u heeft gelegd. Verwonderd beschouw ik uw verstand, verlicht door het levendigste geloof; uw geheugen, geheel vervuld van de herinnering aan Gods weldaden; uw hart, verteerd door liefdevlammen. Uw ogen waren altijd eenvoudig als de ogen van ...

Preekje op 11-12-2020, vrijdag in de 2e week van de advent

Onze wereld is vol pijn en strijd. Ook ons persoonlijk leven wordt soms gekenmerkt door teleurstelling en strijd. Elk leven is anders, maar wij krijgen allemaal te maken met moeilijkheden bij het werk dat wij doen, verdriet over familieleden of pijn van gebroken relaties. Maar ondanks deze problemen hebben wij soms de neiging het ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Het christelijke volk komt tijdens godsdienstige plechtigheden in groten getale samen rondom de gedachteniskapellen van de martelaren. Christenen doen dat om elkaar aan te sporen tot navolging van de martelaren, om zich te verenigen met hun verdiensten en door hun gebeden geholpen te worden. Maar nooit richten wij voor een martelaar een altaar op, zelfs niet ...

In het kader van het jaar van Sint-Jozef … (2)

SINT-JOZEF! Zeker een grote Heilige ... Maar wat weten we eigenlijk over hem? Bijna niets: in de Evangeliën wordt er heel weinig over hem gesproken en een gesproken woord van Sint-Jozef komen we nergens tegen ... Hij verdient dus onze bewondering, maar mag men niet uit deze soberheid van de Heilige Schrift concluderen dat er talloze ...

Preekje op 10-12-2020, donderdag in de 2e week van de advent

Broeders en zusters, wij weten, dat wij allemaal naar Gods beeld en gelijkenis zijn geschapen. Van binnen, diep in ons hart, lijken wij op Hem. Dus wie wij zijn, onze persoonlijkheid, openbaart op een unieke en onvervangbare manier het karakter van God. Ieder mens laat iets van God zien. Een onverschrokken leider als Mozes ...

In het kader van het jaar van Sint-Jozef … (1)

Paus Franciscus heeft vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘God zij ons genadig en zegene ons’ (Ps. 67 (66), 2). God zij niet onze rechter; Hij zij ons genadig. ‘God zij ons genadig.’ Dit is de stem van de apostelen die spreken tot het volk dat uit alle landen is samengebracht. Gij hebt ons immers op ons woord geloofd, en zie: hier is de kerk samengebracht in de naam van de Heer. Daarom ...

Familie-Boeteviering in de kerk op vrijdag 11 december om 19.00 uur

Lieve Kerkfamilie, vrijdag 11 december is er een Familie-boeteviering – in de kerk - als voorbereiding op het Kerstfeest. Met Kerstmis wordt ...

Preekje op 09-12-2020, woensdag in de 2e week van de advent

“Weet gij dan niet of hebt gij dan nooit gehoord?” (vers 28) Met deze vraag spoort de profeet Jesaja ons aan God op een persoonlijke manier te leren kennen. Als wij in de juiste geesteshouding naar deze woorden luisteren, moeten ze ons hart raken en ons bewust maken van ons diepste verlangen - ons verlangen naar God. De ...

Katholieke Kerk viert het Jaar van de Heilige Jozef

Paus Franciscus heeft vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De wet uit de oude tijd moest door het evangelie van de nieuwe tijd niet opgeheven maar vervuld worden. Vervullen betekent dat halve waarheden en leemten aangevuld worden, dat eerste aanzetten worden uitgewerkt en dat kiemen zich tot vruchten ontwikkelen. Het evangelie is ook in feite door onverbrekelijke organische samenhangen verbonden met de aardbodem: als ...

Preekje op 08-12-2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Wij weten, dat Maria door God is uitgekozen om te leven tot eer van zijn heerlijkheid. Zij is immers zonder zonde ontvangen, zoals de Kerk vandaag over heel de wereld viert. Het is ook wel aan te nemen, dat God de Ontvangenis van Maria op deze manier liet plaatsvinden, omdat zij in zijn ogen heel bijzonder was. Achter die aanname zou ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Hemel en aarde, sterren en stromen, licht en duisternis, heel de schepping die de mens ten dienste staat en nut verschaft, prijst zich gelukkig om het verlies van haar luister: want door u, o vrouwe, is ze als het ware weer tot leven gewekt en met nieuwe, onuitsprekelijke genade gezegend. Al het geschapene was immers als dood door het verlies van zijn oorspronkelijke ...

Dinsdag 8 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Ge hebt het ambt van het priesterschap aanvaard, en zittend aan de achtersteven stuurt ge het schip van de kerk tegen de golven in. Houd het roer van het geloof vast om niet uit de koers te raken door de zware stormen van deze wereld, maar vrees niet, want ‘Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee’ (Ps. 24, 2) ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

God heeft een tijd vastgesteld om zijn beloften te doen, en een tijd om die beloften in vervulling te doen gaan. De tijd van de beloften gaat van de profeten tot Johannes de Doper; de tijd van de vervulling, van Johannes de Doper tot het einde der eeuwen. Getrouw is God die zichzelf tot onze schuldenaar maakte, niet door wat dan ook van ...

De nieuwsbrief van Beauraing november 2020

Het leven van het Heiligdom, dat naar gewoonte zo spannend is tijdens de zomer, was de laatste maanden heel stil. Maar zelfs indien de grote groepen om reden van coronavirus niet konden  komen bidden in Beauraing, toch hebben de bubbels en de individuele bedevaarders talrijke genaden ontvangen. De Heilige Maagd ging ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Het woord ‘waken’, dat eerst door de Heer, vervolgens door de geliefde leerling en daarna door de twee grote apostelen Petrus en Paulus werd gebruikt, is, zo meen ik, een opmerkelijk woord. Opmerkelijk, omdat het idee niet zo voor de hand ligt als op het eerste gezicht zou lijken, en vervolgens omdat zij het allen zo inprenten. Wij moeten ...

Preekje op 04-12-2020, vrijdag in de 1e week van de advent

Tegen twee blinden, die genezen worden, zegt Jezus, dat zij aan niemand iets mogen vertellen. Deze beide mensen konden met hun lichamelijke ogen niet zien, maar hun geestelijke ogen waren al aan het genezen. Door Jezus aan te roepen met de titel 'Zoon van David' gaven zij er blijk van in te zien, dat Jezus geen gewone ...

Een beetje laat, maar hier is de nieuwsbrief van Beauraing juli 2020

Op 18 maart, precies om twaalf uur, gaat België in de lock down. Alles valt stil. In het Heiligdom trek­ken de groepen zich uit hun inschrijvingen terug, de individuele bedevaarders verdwijnen, slechts enkele vaste bezoekers maken van de mogelijkheid gebruik om een «wandeling» te maken, om bij de meidoorn te komen bidden ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom’ (Ps. 2, 8). Christus heeft inderdaad, zoals Hij gevraagd had, de volken tot erfdeel gekregen. Hij vroeg er immers om toen Hij zei: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke’ (Joh. 17, 1). Dit is nu zijn erfenis: alle mensen het ...

Preekje op 03-12-2020, donderdag in de 1e week van de advent

Allemaal welkom. Vandaag wijst Jezus ons in het evangelie de goede weg. Hij verklaart, dat niet iedereen, die Hem aanroept zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar alleen hij, die de wil doet van de Vader in de hemel. Bidden is goed, onmisbaar op onze weg naar God, maar gebed zonder gehoorzaamheid is vruchteloos. Zoals ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand ...

Preekje op 02-12-2020, woensdag in de 1e week van de advent

Allemaal welkom. De profeet Jesaja beschrijft in de eerste lezing een gastmaal op de berg van de Heer, een gastmaal met vette spijzen en belegen wijnen, zuiver als kristal. Het klinkt als goddelijk voedsel. Hier in de kerk is die berg van de Heer, het altaar. Hier is goddelijke voedsel in Woord en Sacrament. Dankbaar voor zijn ...

Wat een kerels … die Franse bisschoppen!!!

Het besluit van de Franse regering om het aantal deelnemers aan erediensten tot dertig per keer te beperken, is “een ernstige schending van de religieuze vrijheid”. Dat oordeelde de Franse Raad van State zondag na een klacht van de Franse bisschoppenconferentie. De regering moet nu uiterlijk woensdag met een aangepaste regeling ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Gods Zoon zelf, het Woord, bestond voordat de tijd een aanvang nam, de onzichtbare, de onbegrijpelijke, de onstoffelijke, het begin van het begin, het licht uit het licht, de bron van het leven en de onsterfelijkheid; de afdruk van het goddelijk oerbeeld, het onuitwisbaar zegel, het weergaloos beeld en het laatste Woord van de Vader. Hij treedt nu zijn eigen beeld tegemoet, ...

Preekje op 01-12-2020, dinsdag in de 1e week van de Advent

Stellen wij ons even voor, dat er twee mensen voor ons staan. De ene is een volwassene met een goede opleiding, vol zelfvertrouwen en misschien zelfs wat zelfvoldaan. De ander is een kind op die heerlijke leeftijd waarop het elk woord van ons in zich opzuigt, zoals een spons water opzuigt. Wie van de twee zouden wij het liefste onderwijzen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Wanneer wij de komst van de Heer met alle godsvrucht vieren, doen wij eigenlijk niet meer dan onze plicht. Want niet slechts tot ons, maar ook om ons komt Hij die van ons niets nodig heeft. Ja waarlijk, hoe groot onze eigen hulpbehoevendheid is, blijkt wel uit de grootte van zijn goedertierenheid. Niet alleen blijkt uit de prijs van de geneeskundige behandeling hoe ...

Preekje op 30-11-2020, feest van de heilige apostel Andreas

Andreas was afkomstig uit het dorp Bethsaïda aan het Meer van Gennezareth in Galilea. Rond het jaar dertig had hij zich aangesloten bij Johannes de Doper. Volgens de evangelist Johannes was Andreas de eerstgeroepen leerling van Jezus (Joh. 1,40). Hij was een broer van Petrus. In de evangelies horen we hoe Petrus en Andreas met ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, hield hij die schat niet voor zich, maar hij haastte zich en liep snel naar zijn broer Simon om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had. Merk op wat hij tegen zijn broer zegt: ‘Wij hebben de Messias gevonden; vertaald betekent dat: de Gezalfde’ (Joh. 1, 41). Zie je hoe hij hier bewijst ...

Preek op 29-11-2020, 1e zondag van de advent, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  Er zijn in de bijbel, met name in de Psalmen, stukken die ons laten zien dat God over ons waakt. Bij dag, maar vooral ’s nachts waakt Hij over ons. Zelfs in een lied zingen we: “Gij geeft het uw beminden in de slaap”, genade en vrede ...

Overweging op 27/28-11-2020, 1e zondag van de advent, jaar B, Jannie Ligthart

“Weest op uw hoede, weest waakzaam.” “Wat ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: Weest waakzaam.” Als Jezus dit zo nadrukkelijk zegt, moet het belangrijk zijn. “Laat Hij u niet slapend vinden.” “Weest waakzaam.” Het gaat Jezus niet om de gewone waakzaamheid. Het alert zijn op ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

U moet weten, geliefde broeders en zusters, dat deze heilige tijd die wij de advent - de komst van de Heer - noemen, ons twee feiten voor ogen houdt. Daarom moeten wij ons ook over twee dingen verheugen, want deze tijd moet op twee manieren nuttig voor ons zijn. Hij ...

Corona-update: Veelgestelde vragen over Kerstmis – antwoorden vanuit het bisdom (gepubliceerd: donderdag 26-11-2020

Met Kerstmis in het vooruitzicht zijn veel parochies volop bezig met de voorbereidingen om tijdens de feestdagen zo veilig en tegelijk zo waardig mogelijk te kunnen vieren. Dit levert een aantal vragen op in relatie tot het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De antwoorden worden hieronder gegeven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als rechter der aarde’ (Ps. 96 (95), 12-13). Vroeger is Hij gekomen en later zal Hij nog eens komen. Die stem van Hem klonk eerst in het evangelie: ‘Van nu af zult gij de Mensenzoon zien komen op de wolken’ (Mc. 13, 26). Wat ...

Preekje op 27-11-2020, vrijdag in de 34e week door het jaar 2

Wij hebben de afgelopen weken kunnen merken, dat veel Bijbellezingen zich richten op Jezus' triomfantelijke terugkeer op het einde van de tijd. Het is ook een goede zaak om hier aan het einde van het liturgische jaar een beetje meer over na te denken, en het is goed om klaar te staan om de Heer te verwelkomen wanneer Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

O zalig verblijf in de stad daarboven! O klaarlichte dag van de eeuwigheid, door geen nacht verduisterd, maar altijd door de opperste Waarheid bestraald! Altijd blijde, altijd onbekommerde dag, die uw staat nooit in zijn tegendeel verandert. O, dat die dag was aangebroken en al deze tijdelijke dingen ten einde waren gekomen ...

Preekje op 26-11-2020, donderdag in de 34e week door het jaar 2

De eerste lezing van vandaag uit het boek van de Openbaring eindigt met de uitnodiging tot het bruiloftsmaal van het Lam. Het is natuurlijk heel mooi om een bruiloft mee te maken, maar wat ook heel mooi is, misschien nog wel mooier, is de hernieuwing van de huwelijksgeloften na een periode van vijfentwintig of vijftig ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Mogen wij bij hen behoren die dankzeggen en die God hebben gediend, en niet bij de goddelozen die veroordeeld worden. Ook ik ben een groot zondaar en sta nog niet boven de bekoring, maar te midden van de verlokkingen van de duivel span ik me in om de ...

Preekje op 25-11-2020, woensdag in de 34e week door het jaar 2

Vandaag in de eerste lezing horen wij over een visioen van Johannes. Hij ziet hen, die over het Beest en zijn beelden hebben gezegevierd. De overwinning is zeker. Daar kunnen wij op vertrouwen. Wij hoeven ons maar bij Jezus aan te sluiten. Dan mogen wij in zijn overwinning delen. Iedereen, die al eens bij een rechtszaak betrokken ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Mijn raad aangaande de matigheid was, dunkt me, niet onbelangrijk. Wie hem volgt, zal er geen spijt van hebben; hij zal zichzelf redden en ook mij die de raad gegeven heeft; het is immers geen kleine verdienste iemand van het dwaalspoor en de ondergang af te brengen en naar het heil te voeren. Dat zijn we aan God, onze Schepper ...

Preekje op 24-11-2020, dinsdag n de 34e week door het jaar 2

De woorden van Jezus tot zijn leerlingen in het evangelie van vandaag zouden zo uit een hedendaagse krant kunnen komen. Waar wij ook kijken, wij vinden altijd verslagen over oorlogen, honger en verwarring en onrust. En als wij alle puzzelstukjes op de juiste plaats bij elkaar leggen, zouden wij tot de conclusie kunnen komen, dat wij ...

Preekje op 23-11-2020, maandag in de 34e week door het jaar 2

Vandaag in de eerste lezing het getal 144.000. Volgens de Getuigen van Jehova zijn dat de enige mensen, die in de hemel komen en de rest mag genieten van een soort aardsparadijs. Maar zo is God gelukkig niet. Het is een symbolisch getal, zoals zo veel getallen een diepere betekenis hebben. Als Jezus zegt, dat wij 70 keer 7 keer ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Broeders en zusters, laten we de wil volbrengen van de Vader die ons geroepen heeft, om te leven en de deugd meer na te streven. Laten we verzaken aan onze slechtheid die de weg baant voor onze zonden en laten we de goddeloosheid ontvluchten om niet overvallen te worden door het kwade. Want indien we ons inspannen om goed te doen ...

Overweging op 20/21-11-2020, hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal, jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

Kent u het lied van Phil Collins? Another day in paradise. Daarin zingt deze bekende artiest over een man die loopt door de straten van New York, je ziet het voor je, een net pak een aktetas, succesvol in het zakenleven. En dan gaat hij een hoek om en daar staat daar een onverzorgde vrouw op de stoep. Ze klampt hem aan en smeekt ‘meneer kunt u me helpen, het is koud en ik heb geen plek om te ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat Pilatus tot Christus heeft gezegd en wat de Heer hem geantwoord heeft, moeten wij nu nader beschouwen. Tegen de joden had Pilatus gezegd: ‘Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw wet.’ Maar zij hadden geantwoord: ‘Wij missen het recht om iemand ter dood te brengen.’ Toen was Pilatus het pretorium weer binnengegaan en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Mag ik u verzoeken te letten op wat Christus de Heer heeft gezegd, toen Hij zijn hand over zijn leerlingen uitstrekte: ‘Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel’ (Mt. 12, 49-50). Handelde de maagd Maria soms niet naar de wil van de Vader, zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Heer heeft ons zeer veel medelijden getoond. Want wij die leven, brengen geen offers meer aan dode goden, aanbidden deze niet meer, maar kennen door Hem de Vader van de waarheid. Wat betekent het kennen van de Vader anders dan dat wij Hem niet verloochenen ...

Corona-update van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Premier Rutte en minister De Jonge gaven dinsdag 17 november een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Broeders en zusters, Jezus Christus moeten we beschouwen zoals we God beschouwen: als rechter van levenden en doden. We mogen niet te gering denken over ons heil. Als we daarover te gering zouden denken, hebben we ook niet veel te verwachten. Wie naar de boodschap luistert alsof het om geringe dingen gaat, zondigt. Ook wij zondigen, omdat we niet beseffen ...

Preekje op 18-11-2020, woensdag in de 33e week door het jaar 2

In de eerste lezing horen wij over de vier dieren, die in de hemel dag en nacht roepen: "Heilig, heilig, heilig, Heer, God, Albeheerser, die was en die is en die komt". De hemel moet wel geweldig zijn! Wij krijgen slechts een glimp te zien van haar glorie en toch klinkt het al geweldig. Stellen wij ons de troon van God voor, de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen’ (Ps. 116B (115), 15). De godsdienst die op het mysterie van het kruis van Christus gegrondvest is, kan door geen enkele vorm van wreedheid vernietigd worden. De kerk wordt door de vervolgingen niet kleiner maar juist groter. En de akker van de Heer tooit zich steeds weer ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Elisabeth begon toe te nemen in deugd. Zoals ze haar hele leven een troosteres van de armen was, werd ze helemaal een weldoenster voor hen die honger leden, toen ze naast een van haar kastelen een hospitaal liet bouwen waar ze veel zieken en zwakken opnam. Aan al wie haar om een aalmoes vroeg, deelde ze daar overvloedig de ...

Preekje op 16-11-2020, maandag in de 33e week door het jaar 2

Vandaag lezen wij in de eerste lezing het begin van de Openbaring van de heilige apostel Johannes. Hij geeft wat complimentjes aan de leden van de Kerk van Efeze, maar ook maakt hij hen verwijten: dat zij hun eerste liefde hebben opgegeven. Wij kunnen in de loop van de jaren groeien, maar als wij niet waakzaam blijven ...

Preek op 15-11-2020, 33e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, die derde dienaar kreeg maar een talent. Dat was in die tijd van Jezus een geldstuk met de hoogste waarde. Als je het vergelijkt met tegenwoordig zou je een briefje van 500 Euro krijgen. Die dienaar groef een kuil in de grond deed het ene talent ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Man en vrouw die door het huwelijksverbond ‘niet langer twee, maar één lichaam zijn’ (Mt. 19, 6), helpen en dienen elkaar in de innige verbondenheid van hun persoon en handelen. Zo ervaren zij de zin ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Aanvaard en bewaar alleen het geloof zoals je het leert en belijdt, zoals het door de kerk nu aan jou wordt overgedragen en dat door de hele heilige Schrift is gewaarborgd. Niet alle mensen zijn in staat de Schrift te lezen. Een hindernis om hiervan kennis te nemen is voor sommigen hun ongeletterdheid, voor anderen gebrek aan tijd. Om ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Laten wij naderen tot Christus’ bruid, naderen tot zijn moeder en tot zijn trouwe dienstmaagd. Dit alles is de heilige Maria. Maar wat kunnen wij voor haar doen? Welke gaven kunnen wij haar aanbieden? Konden wij haar tenminste geven, wat wij haar rechtens verschuldigd zijn. Wij zijn haar eer verschuldigd, wij zijn haar dienstbetoon verschuldigd, wij zijn haar liefde verschuldigd, wij zijn haar lof ...

Preekje op 13-11-2020, vrijdag in de 32e week door het jaar 2

Stellen wij ons leven voor, dat wij onlangs getrouwd zijn met de man of vrouw van onze dromen. Een tijdje daarna moeten wij echter weg voor een zakenreis naar een ander werelddeel, 3 weken lang. Wij houden van ons werk en wij kijken uit naar de ontmoetingen, die wij met onze klanten zullen hebben. Ons bedrijf stuurt ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De christenen behoren graag en van ganser harte mee te werken aan de opbouw van een internationale orde, waarin de rechtmatige vrijheden van allen werkelijk geëerbiedigd worden en een echte ...

Preekje op 12-11-2020, donderdag in de 32e week door het jaar 2

In het evangelie van vandaag horen wij Jezus Christus tegen de Farizeeën zeggen, dat het Koninkrijk van God midden onder hen was, en daarmee wilde Hij hen eigenlijk duidelijk maken, dat Hij degene was, die het Koninkrijk inluidde. Dit was voor de Farizeeën moeilijk te begrijpen. Zij waren al jaren op zoek naar de Messias ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen ...

Preekje op 11-11-2020, woensdag in de 32e week door het jaar 2

Allemaal welkom weer. Paulus gaat vandaag door met het opsommen van hoe wij moeten leven: gehoorzaam, niemand belasteren, geen ruzie zoeken, vriendelijk zijn en zachtmoedig. En opnieuw geeft hij een reden op: zoals sommige andere mensen nu dwalen, verkeerde wegen gaan, zo deden wij dat vroeger ook. Zoals wij ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Martinus had reeds lang een voorgevoel van zijn dood en hij zei tot zijn broeders dat zijn einde weldra zou komen. Intussen bleek er een reden te zijn om de parochie van Candes te bezoeken. Want de priesters van die kerk waren onderling verdeeld en hij wilde de vrede herstellen. En ofschoon hij wist dat het einde van zijn dagen naderde, besloot hij ...

Preekje op 10-11-2020, dinsdag in de 32e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in de eerste lezing over de adviezen, die Paulus geeft aan een jonge bisschop, Titus, over hoe hij het volk van God moet leiden. De sleutel hiertoe is de genade van God, zo zegt Paulus, want de genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen, en die genade leert ons hoe wij voor het aanschijn van God een goed leven kunnen leiden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De hele kerk van God is trapsgewijze opgebouwd en zo bestaat dit heilig lichaam geheel uit ledematen die onderling verschillend zijn. Toch vormen wij allen te zamen, zoals de Apostel zegt: ‘één persoon in Christus’ (Gal. 3, 28). Niemand is door zijn taak binnen dit lichaam zozeer van de anderen gescheiden dat hij - hoe klein deel van het ...

Preekje op 09-11-2020, kerkwijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen

De verjaardag van de inwijding van de door keizer Constantijn gebouwde Lateraanse basiliek wordt sedert de 12e eeuw op deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Jezus Christus is de bruidegom van de heilige kerk en alle christenen zijn ledematen van die kerk. Al deze ledematen zullen in Jezus Christus één geloof, één doopsel, één Heer hebben. Het hoofd van deze heilige kerk is Christus Jezus, God en mens, Hij is haar bruidegom en zij is zijn bruid. Hij heeft haar getrouwd aan het kruishout met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Vrede is niet enkel afwezigheid van oorlog. Zij kan ook niet herleid worden tot alleen maar het scheppen van een evenwicht tussen tegengestelde krachten. Zij is evenmin de vrucht van een alles ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel’ (Wijsh. 18, 14-15). Deze woorden uit het boek van de Wijsheid verwijzen naar de hoogheilige tijd waarop het alvermogende Woord van God, nederdalend uit de schoot en het ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Jezus sprak: ‘Het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld’, en: ‘Ik ben het brood des levens’ (Joh. 6, 33.35). Inderdaad, het woord van de wijsheid is voedsel voor de geest. Hierin immers vindt de geest wat hij nodig heeft om te leven. De wijsheid geeft hem het brood te eten van leven en inzicht (vgl. Sir. 15, 3). Als ...

Preekje op 05-11-2020, donderdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag horen wij de apostel Paulus in zijn brief aan de christenen van Filippi spreken over de geestelijke besnijdenis. Voor veel vrome joden uit de eerste eeuw, die zich tot het christendom hadden bekeerd, grensde de leer van Paulus, dat gedoopte gelovigen niet ritueel besneden hoefden te worden, aan godslastering. De ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘De Geest van de Heer vervult het aardrijk’ (Wijsh. 1, 7). In de Schrift vinden wij drie ‘scheppingen’ vermeld. De eerste is de omvorming van wat niet bestond tot wat bestaat; de tweede is de verandering van het slechte in het goede; de derde is de verrijzenis van de doden. In elk van deze drie kun je de heilige Geest terugvinden als medewerker van ...

Preekje op 04-11-2020, woensdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Carolus Borromeüs. Hij werd op 2 oktober 1538 geboren in het Italiaanse plaatsje Arona, gelegen aan het Lago Maggiore. Reeds op 23-jarige leeftijd was hij kardinaal en aartsbisschop van Milaan. Hij is een van de kopstukken van de katholieke Contra-Reformatie. Zo verscheen van ...

Preek op 02-11-2020, Allerzielen, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Zeker, wij allen zijn zwak, maar God de Heer heeft ons middelen gegeven waarmee we ons kunnen helpen als we dat willen. Een priester bijvoorbeeld zou een onberispelijk leven willen leiden. Hij erkent dat men dat van hem verwacht. Hij zou ingetogen willen zijn en, zoals het hem past, het leven van een engel willen leiden; hij denkt er echter niet aan de geschikte middelen ...

Preekje op 03-11-2020, dinsdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in het evangelie over een zeker iemand, die een groot feestmaal gaf, maar de genodigden wilden niet komen. Stellen we ons voor, dat wij voor zo’n feestmaal worden uitgenodigd, voor een bruiloft of voor een verjaardagsfeestje. Om wat voor een gelegenheid het ook gaat, die uitnodigende woorden ontroeren ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Wanneer wij het grote geheel overzien van de onderlinge betrekkingen tussen de mensen, zowel op het nationale als internationale vlak, dan moeten wij helaas vaststellen dat men nog heel ver verwijderd is van de goddelijke leer, die reeds haar licht verspreidde in de eeuwen van het Oude Testament en die in al haar luister straalde in de volheid ...

Preek op 01-11-2020, Allerheiligen, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei kardinaal Simonis, dat ze zonder al die titels al heilig zijn. Vandaag gaat het om de velen die niemand tellen kan, de mensen die door Jezus zalig genoemd ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De lichamen van de overledenen mogen niet achteloos worden behandeld noch zomaar afgevoerd. Zeker niet wanneer het rechtvaardigen en gelovigen betreft. Hun geest heeft zich immers op geoorloofde wijze bediend van hun lichaam als werktuig voor ...

Overweging in de tehuizen op 30/31-10-2020, Allerheiligen, jaar A, door Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, met Allerheiligen gaat het niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn. Met Allerheiligen en ook Allerzielen gaat het om  de mensen die door Jezus zalig genoemd worden; eenvoudige mensen, heiligen zonder naam, waar niemand ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

In het boek van de Openbaring spreekt Jezus Christus, uw geliefde bij uitstek, u aldus toe: ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven’ (Apok. 2, 10). Deze kroon is niets anders dan de beloning van het eeuwige leven, en alle christenen moeten dringend worden aangespoord om naar deze kroon te verlangen. Tot deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Een geschapen beeld van de wijsheid bestaat in ons en in heel het scheppingswerk. Daarom zegt de echte, scheppende wijsheid terecht, terwijl zij op zichzelf betrekt wat een eigenschap is van haar afdruk: ‘De Heer heeft mij geschapen in zijn werken’ (Spr. 8, 22). Want dit zijn woorden van de wijsheid die in ons is, maar de Heer spreekt ze uit ...

Dierenliefde!!!

We hebben de afgelopen tijd gehoord wat extremistische mensen anderen allemaal kunnen aandoen! Vreselijk!! Zij kunnen blijkbaar (nog) niet accepteren, dat mensen heel verschillend zijn.  Zij kunnen wat van Jezus leren. Maar zelfs dieren doen het beter dan zij!!! Ondanks dat zij heel verschillende soorten zijn, gaan zij in liefde en vrede met elkaar om. Althans ... dat kan blijkbaar ook ...

Preekje op 30-10-2020, vrijdag in de 30e week door het jaar 2

Wij kennen allemaal nog wel het oude lied van The Beatles 'All You Need Is Love', ‘alles wat je nodig hebt is liefde’. Nou, dat lied zouden we misschien eens kunnen zingen voor de wetgeleerden en de Farizeeën in het evangelie van vandaag. Want de liefde is het hart van de wet, maar de wetgeleerden en de Farizeeën zingen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Bekleden wij ons met eensgezindheid, in nederigheid en onthouding, ons verre houdend van laster en kwaadsprekerij, ons rechtvaardigend door werken en niet met woorden. Er wordt immers gezegd: ‘Een veelprater moet een antwoord krijgen; anders denkt hij nog gelijk ...

Preekje op 29-10-2020, donderdag in de 30e week door het jaar 2

Zo aanstonds in de eerste lezing zullen wij woorden horen als wapenrusting en strijd en harnas en schild en brandende pijlen en helm en zwaard. Het lijkt wel oorlog. En dat is ook zo. Vanaf de schepping van de eerste mensen trekt de duivel ten strijde om Gods Koninkrijk af te breken en om mensen in zijn eigen val mee te ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Men zegt dat de barmhartigheid van God zijn werken overtreft, en daarom is een barmhartig mens een waarachtig goddelijk mens. Want barmhartigheid wordt uit liefde en goedheid geboren. Deze moeten wij onder elkaar beoefenen, en als wij dat ...

Preekje op 28-10-2020, woensdag in de 30e week door het jaar 2

Wij vieren de apostelen Simon en Judas. Op een dag ging onze Heer naar het gebergte om héél de nacht door te bidden. Daar moet iets goeds uit voortkomen. Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich en koos er twaalf uit, ook Simon en Judas. Simon behoorde vroeger tot de partij van de Zeloten, die met ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Onze Heer Jezus Christus stelde leiders en leraren aan voor de hele bewoonde wereld, beheerders van zijn goddelijke geheimen. Hij droeg hen op als lampen te schijnen en te stralen. Zij moesten niet alleen een licht zijn voor het joodse land, maar veeleer voor alles wat ligt onder de zon en voor de mensen die overal verspreid hun ...

Preekje op 27-10-2020, dinsdag in de 30e week door het jaar 2

Broeders en zusters, als wij aan het huwelijk denken, denken wij natuurlijk aan de liefde. Maar wat is liefde? Is het de opwinding, die een paar voelt als ze zich voorbereiden op hun trouwdag? Is het de aantrekkingskracht, die man en vrouw voor het eerst samenbracht? Is het het gevoel van solidariteit, dat ze ontwikkelen als ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Overwegen wij, geliefden, hoe de Heer ons voortdurend de toekomstige verrijzenis toont, waarvan Hij de Heer Jezus Christus de eersteling maakte door Hem van de doden te doen opstaan. Letten wij daarbij, geliefden, op een vorm van opstanding die regelmatig plaatsvindt. Dag en nacht tonen ons een beeld van de verrijzenis ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Ziet toe, geliefden, dat de talrijke weldaden van de Heer voor ons allen niet tot een veroordeling leiden, wanneer wij namelijk niet een leven leiden dat Hem waardig is, en niet in eendracht het goede doen en wat Hem welgevallig is. Want Hij zegt ergens: ‘De geest des Heren is een lamp die de ingewanden van het lichaam doorzoekt’ (Spr. 20, 27) ...

Overweging op 23/24-10-2020 in de tehuizen, 30e zondag door het jaar A, Johan Gierlings

God liefhebben met je verstand kan dat? Als je gelooft moet je dan je verstand buitenboord zetten? Dat is niet de bedoeling geloof en wetenschap gaan heel goed samen. Grote wetenschappers waren en zijn gelovig en verschillende waren ook priester.  Paus Johannes ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Laten wij onze aandacht richten op de Vader en Schepper van heel de wereld en in ons de gedachte levend houden aan de grootse en alles overtreffende gaven die Hij alleen kan schenken: vrede met God en andere weldaden. Zien we in gedachten naar Hem op en beschouwen wij met de ogen van de ziel zijn lankmoedige gezindheid; bedenken wij hoe barmhartig Hij zich ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Alles wat is of wordt, het is er en het bestaat in Hem en door Hem. Daarom zegt Johannes: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden’ (Joh. 1, 1-3). Een muzikant stemt zijn lier en kunstvaardig mengt hij de lage tonen met de hoge en de middelste met de overige om een ...

Preekje op 23-10-2020, vrijdag in de 29e week door het jaar 2

Wij lezen vandaag uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. Net als veel andere vroege kerken was de Kerk van Efeze heel divers. De gemeenschap omvatte Joden en niet-Joden, en een mengsel ...

Preekje op 22-10-2020, donderdag in de 29e week door het jaar 2

Carolus Jozef Wojtyla werd in 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken. Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 benoemd tot aartsbisschop en nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Hij werd tot ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Vader van Christus, geheel heilig en boven al het geschapene verheven, is de opperste bestuurder. Met zijn eigen wijsheid en zijn eigen Woord geeft Hij overal leiding voor ons bestwil. Hij ordent en regelt zoals het volgens Hem goed is. En het is goed, zoals het geschapen is en zich voor onze ogen ontwikkelt. Want God wil dat ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Mij lijkt dat elke droefgeestigheid en alle verdriet toch ver van ons, mensen, zou moeten zijn, aangezien de Heer zelf op het ogenblik dat Hij vanuit deze wereld ten hemel opsteeg, gezegd heeft: ‘Mijn vrede laat Ik u’ (Joh. 14, 27). Het is altijd opnieuw ...

Preekje op 21-10-2020, woensdag in de 29e week door het jaar 2

Vandaag, woensdag, is de dag van Sint Jozef. Wij willen hem aanroepen voor Kerk en wereld, hem vragen ons te beschermen en ons op de juiste weg te leiden, zoals hij dat vroeger ook met Maria en het Kind Jezus heeft gedaan. De eerste lezing eindigt met de zin: “In Hem - Jezus Christus - hebben wij, door het geloof in Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het is goed zich voortdurend toe te leggen op het aanhoren van het woord van God. Maar zelfs dit goede wordt nutteloos, als het niet samengaat met de gehoorzaamheid. Om niet tevergeefs hier samen te komen, moet u ook uw broeders en zusters meebrengen naar ons, zoals ik u al zo vaak smekenderwijs heb verzocht en ook nooit zal ...

Nieuwste coronaregels in onze Dionysiuskerk (20-10-2020)

Wat betreft de nieuwste corona-regels … We weten sinds vrijdag 16 oktober zeker, dat nog maar 30 mensen in de kerk mogen samenkomen. Daarom is er (sinds 18 oktober) een extra heilige Mis op zondagmiddag - om 16.00 uur (dat bleek een goed idee).

Preekje op 20-10-2020, dinsdag in de 29e week door het jaar 2

Lieve mensen, misschien dat wij weleens jaloers zijn op de apostelen en de andere mannen en vrouwen, die Jezus tijdens hun leven op aarde zo nabij mochten zijn. Zij mochten bij Hem zitten, naar Hem kijken en luisteren. Zij mochten met Hem eten, wandelen. Misschien iets voor Hem halen of maken ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Een meester zegt: het grootste dat God ooit aan alle schepselen heeft bewezen, is zijn barmhartigheid. Het meest geheime en verborgene, zelfs datgene wat Hij eens aan de engelen bewees, wordt in zijn barmhartigheid opgenomen en wel zo als het in zichzelf is en als het in God is. Wanneer God aan het werk is, dan is het eerste resultaat ...

Preekje op 19-10-2020, maandag in de 29e week door het jaar 2

Helemaal op het einde van de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat wij Gods werk zijn, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren, die God voor ons al bereid heeft. God heeft blijkbaar een plan met ons leven. Misschien dat wij dan denken aan allerlei specifieke zaken. Wij vinden het fijn ...

Preek op 18-10-2020, 29e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. U hebt het vast wel eens gehoord de opmerking over de belastingdienst: “ Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Het evangelieverhaal gaat deze zondag over belastingen. Het is inderdaad niet leuk, maar makkelijk? Nou nee ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Het gebed kan werkelijk moeilijk en bezwarend zijn. Vaak gaat het zonder moeite en van harte, als een echt gesprek; over het algemeen genomen blijft dit echter bij de meeste mensen een uitzondering. Meestal moet het opzettelijk gewild en beoefend worden, en de moeizaamheid van die oefening komt voor een deel daar vandaan ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Er is maar één tegengif tegen het dodelijk vergif van de zonde: het ware, levende geloof in Christus, ‘zich uitend in liefde’ (Gal. 5, 6), bepaald in vurige liefde tot God. Want wie de liefde tot God niet heeft, heeft God niet, naar het woord van Johannes: ‘De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood’ (1 Joh. 3, 14). ‘Hierin bestaat het ...

Veel­ge­stelde vragen inzake de kerkelijke coronamaatregelen

Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel? De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

In het kader van de christenvervolging …

Ik heet Franciscus Nguyen van Thuan en kom uit Vietnam, in Tanzania en Nigeria noemen de jongeren me uncle Francis; dus het is misschien het gemakkelijkste dat jullie me ook zo noemen, of gewoon vader Frans. Tot 23 april 1975 was ik bisschop van Nhatrang, in Midden-Vietnam; het was het eerste bisdom dat mij toevertrouwd werd en ik was er acht jaar bisschop. Ik was erg gelukkig en denk nog steeds ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik schrijf aan alle kerken en druk allen op het hart dat ik graag sterf voor God, als gij het mij maar niet verhindert. Ik smeek u: laat uw welwillendheid mij niet ongelegen komen. Laat mij toch voedsel zijn voor de wilde dieren. Daardoor kan ik tot God komen. Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om ...

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland noopt ook onze parochies tot het nemen van vergaande maatregelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maatwerk, maar de snel veranderende situatie ...

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen (video)

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze ...

Preekje op 16-10-2020, vrijdag in de 28e week door het jaar 2

In het evangelie behandelt Jezus verschillende onderwerpen, die echter wel met elkaar samenhangen: de huichelarij van de Farizeeën en het oordeel dat zulke daden wacht, alles wat gefluisterd is zal van de daken worden verkondigd; Hij spreekt over de hel en over het feit, dat als God zelfs de mussen niet vergeet Hij ons al helemaal ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Drink eerst van het Oude Testament, om dan het Nieuwe te drinken. Als je van het eerste niet drinkt, kun je het tweede niet drinken. Drink van het eerste om je dorst te lessen, drink het tweede om je ten volle te verzadigen. In het Oude Testament is er rouw om de zonde, in het Nieuwe is er vreugde om de genade. Kijk hoe de Heer tegen de ...

Preekje op 15-10-2020, donderdag in de 28e week door het jaar 2

Wij vieren vandaag de grote heilige Teresia. Geboren te Avila (Spanje) in 1515, trad zij in bij de karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden, toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde, doch ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen ...

Preekje op 14-10-2020, woensdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing staat: “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.” Als we zo’n lijst lezen is het bijna onmogelijk om niet een gevoel van tekortschieten te krijgen. Maar voordat wij onszelf al te hard op de borst gaan kloppen is het goed om nog eens ...

Topwetenschappers doen frontale aanval op Jaap van Dissel en het OMT

Het ergste wat je van een wetenschappelijk instituut kunt zeggen is dat ze niet genoeg van de wetenschap weten. Dat is precies wat een groep internationale topwetenschappers zegt over het RIVM en Jaap van Dissel. Volgens de wetenschappers ligt het feit dat Nederland het zoveel slechter doet dan de meeste andere landen aan het RIVM ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit welomschreven handelingen, die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de juiste mening. De tweede is zijdelings: de ziel snakt zo naar liefde ...

Preekje op 13-10-2020, dinsdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing waarschuwt de apostel Paulus de christenen van Galatië, dat hun manier van het onderhouden van de wet van Mozes ongezond begint te worden. Zij waren uit het oog verloren, dat Jezus door zijn kruisdood en verrijzenis reeds aan de eisen van de Wet had voldaan. De besnijdenis was niet langer nodig. Wat in plaats ...

Bisschop Jan Hendriks: Opnieuw legt corona beperkingen op

Het is voor veel mensen een teleur­stel­ling: de stijgende corona-cijfers nopen weer tot beper­kingen in het ker­ke­lijk leven. Ik leef mee met alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en allen die in de kerk verant­woor­de­lijk­heid dragen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn, wanneer gij innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde ...

Preekje op 12-10-2020, maandag in de 28e week door het jaar 2

Jezus Christus is Iemand, die soms heel sterke uitspraken kan doen. Zo begint het evangelie van vandaag met de opmerking, dat dit geslacht – dat wil zeggen: de mensen van Jezus’ tijd – een verdorven geslacht is, omdat het een teken verlangt. Is het dan zo verkeerd om soms om een teken te vragen!? Gideon vroeg God twee keer ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven, evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht, lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buiten af wordt ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen: de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen tenzij in wat Hij niet is. De minne vindt geen ...

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Vergeef ons onze schulden’ (Mt. 6, 12). ‘Geef ieder wat hem toekomt. Zorg dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’ (Rom. 13, 7.8). Wij hebben dus schulden en wij hebben bepaalde verplichtingen, zowel om iets te geven als om ...

Dionysius “Levend Bethlehem 2020”

Zet maar in uw agenda: zondagavond 20 december "Levend Bethlehem". Een korte wandeling door de tuin van de parochie en over het kerkplein, rondom de Boom van Jan Meester. Ontmoet de inwoners van Bethlehem, Drie Koningen, Romeinen, Stadsomroepers, Herders, Engelen, Herodes en anderen. De geur van de winter ...

Preekje op 09-10-2010, vrijdag in de 27e week door het jaar 2

Broeders en zusters, natuurlijk moeten wij proberen de wet te onderhouden, maar de heilige apostel Paulus zegt, dat de ware kinderen van Abraham, dat zijn de kinderen van het geloof. De mensen, die op God proberen te vertrouwen, dat zijn de mensen, die door God worden gezegend. De wet onderhouden is noodzakelijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Onder mensen kan niets heiligers nagestreefd, niets nuttigers gezocht, niets moeilijkers gevonden, niets aangenamers beleefd, niets vruchtbaarders behoed worden dan de vriendschap. Ze draagt immers vrucht in ons leven voor nu en voor de toekomst (vgl. 1 Tim. 4, 8). Haar fijngevoeligheid geeft smaak aan alle deugden, haar kracht ...

Preekje op 08-10-2020, donderdag in de 27e week door het jaar 2

We horen mensen weleens uitspraken doen in de geest van "Ik ga dit aanpakken al is dit het laatste wat ik doe". Het lijkt wel een strijd, die ze aangaan. Er worden dan zelfs weleens militaire termen gebruikt als 'overwinnen' en 'verslaan' en 'zegevieren'. Er is dan sprake van een soort krijgerachtig doorzettingsvermogen ...

St. John Henry Newman – Our Times are Different (Engels)

I know that all times are perilous, and that in every time serious and anxious minds, alive to the honor of God and the needs of man, are apt to consider no times so perilous as their own. At all times the enemy of souls assaults with fury the Church which is their true Mother, and at least threatens and frightens when he fails in doing ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gij zelf ofwel uw vrienden nodig hebben. Vraagt niet Hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij Hijzelf dit wil. Hij kome en Hij ga naargelang zijn heilige wil beslist, en Hij moge met u doen al wat Hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij ...

Preekje op 07-10-2020, woensdag in de 27e week door het jaar 2 – O.L.Vrouw van de Rozenkrans

Vandaag vieren wij Onze Lieve Vrouw van de heilige Rozenkrans. Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en gesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God’ (Lc. 1, 35). Bron van wijsheid, Woord van de Vader in den hoge! Dat Woord zal door uw bemiddeling, heilige Maagd, mens worden, zodat Hij die zegt: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh. 14, 11), bovendien kan zeggen: van God ben Ik uitgegaan en gekomen ...

Preekje op 06-10-2020, dinsdag in de 27e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag vertelt de apostel Paulus nog eens hoe hij vroeger heeft geleefd als een geloofsvervolger. Maar God heeft ingegrepen en hij is een apostel van God geworden. Natuurlijk hebben wij deze verandering aan God te danken, maar hoogstwaarschijnlijk ook aan het gebed van de eerste christenen, die voor hun vijanden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Dank zij de veelvuldige en goede berichten van onze gezegende broeder Landuïnus heb ik vernomen dat u zich met onwrikbare strengheid aan uw wijze en werkelijk lofwaardige leefregel houdt. Ook heb ik gehoord van uw heilige liefde en uw voortdurende toeleg op een zuiver en deugdzaam leven. Daarom juicht mijn geest van ...

Preekje op 05-10-2020, maandag in de 27e week door het jaar 2

De afgelopen week hebben wij in de eerste lezing geluisterd naar het levensverhaal van Job. Vanaf vandaag tot en met volgende week woensdag zullen wij luisteren naar de brief van Paulus aan de christenen van Galatië ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Als iemand op de juiste wijze bidt en, zoals gezegd, de zuiverheid bezit, wordt hij ook deelachtig aan het gebed van Gods Zoon, die staat te midden van mensen die Hem niet erkennen. Want Hij steunt ieders gebed en bidt tot de Vader, samen met ieder voor wie Hij bemiddelt. De Zoon van God is de hogepriester voor onze offers en onze ...

Preek op 04-10-2020, 27e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In  verschillende toonaarden wordt gesproken over Gods wijngaard. Die wijngaard is telkens het beeld van het geliefde volk Gods.  Hij, de Heer, koestert en bemint zijn volk dat Hij lief heeft, waarvoor hij veel moeite doet en zich tot het  uiterste inspant.  Maar Hij wordt ...

Overweging op 02/03-10-2020, 27e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We zijn alweer in de maand oktober aangeland.  In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van, Maria van de Rozenkrans, op 7 oktober ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wat ik gezegd heb, kan als volgt uit de heilige Schrift worden bewezen. Wie bidt, moet ‘zuivere handen’ opheffen doordat hij vergeeft aan ieder die tegen hem heeft misdaan, doordat hij uit zijn ziel de neiging bant tot drift en op niemand kwaad is. Hij moet verder zijn aandacht niet laten afleiden door vreemde gedachten maar, gedurende de ...

Preekje op 02-10-2020, vrijdag in de 26e week door het jaar 2 – H. Engelbewaarders

Broeders en zusters, vandaag vieren wij de gedachtenis van onze heilige engelbewaarders. De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken’ (Ps. 91 (90), 12). ‘Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen’ (Ps. 107 (106), 8). Laten zij danken en zeggen onder de volken: ‘Geweldig is het wat de Heer ons deed’ (Ps. 126 (125), 2). Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om Hem geeft’ (Ps. 144 (143), 3), ‘dat Gij hem ...

Preekje op 01-10-2020, donderdag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij lezen al een paar dagen over de grote beproevingen, die Job moet doormaken. Zijn vrienden vertellen hem, dat dit straffen van God zijn vanwege zijn zonden. Waarom anders zou God hem dit laten overkomen!? ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars kunnen ...

Preekje op 30-09-2020, woensdag in de 26e week door het jaar 2

Job in de eerste lezing van vandaag verklaart tegenover zijn vrienden, dat God wijs en machtig is. Bergen rukt hij van hun plaats. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op en de zee legt Hij aan zijn voeten neer. Al staat Job in zijn recht, hij heeft geen verweer en kan zijn rechter slechts smeken om genade. En Job denkt - terecht - dat God hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29) ...

Preekje op 29-09-2020, feest van de aartsengelen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. We vieren de drie aartsengelen. Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn betrokken bij de verlossing van de ...

Dinsdag 29 september – feestdag van de drie aartsengelen

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Preekje op 28-09-2020, maandag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag lezen we in de eerste lezing het begin van het Boek Job. Hij wordt voor een eerste keer zwaar op de proef gesteld. Hij moet geestelijk wel ontzettend sterk zijn, want na deze eerste beproeving - er komt nog een tweede - zegt hij: "Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Wratislaus, de vader van Wenceslaus, gestorven was, stelden de Bohemers Wenceslaus tot vorst aan. Door de genade van God bezat hij een volmaakt geloof. Hij deed goed voor alle armen, naakten kleedde hij, aan hen die honger hadden gaf hij te eten en voor de vreemdelingen was hij gastvrij. Hij handelde dus naar het woord van ...

Overweging op 25-09-2020, 26e zondag door het jaar A in de tehuizen, Johan Gierlings

Soms zie je het op tv in het programma de verandering, waarin mensen een heel losbandig leven hebben geleid, en dan uiteindelijk zover in de put zaten dat ze toch bij God uitkwamen en dan is de verandering zo groot, dat mensen er gelukkig uitzien en dan zijn ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Over onze wijze van bidden zegt Paulus: ‘Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ...

‘Great apostasy’: Cardinal analyzes why Netherlands lost Catholic faith in few short decades

September 25, 2020 (LifeSiteNews) – Why are the tiny Netherlands, whose missionaries represented over 12 percent of Roman Catholic ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De roemrijke daden van de heilige martelaren die als bloemen de kerk overal tooien, laten ons met eigen ogen vaststellen hoe waar het is wat wij zo juist gezongen hebben: ‘Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen’ (Ps. 116B (115), 6). Dit sterven is inderdaad kostbaar in onze ogen en in de ogen van de Heer voor wiens Naam ...

Preekje op 25-09-2020, vrijdag in de 25e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag zullen wij horen, dat er voor alles een tijd is. Er is een tijd om te verzamelen en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Dat laatste is iets waar veel mensen liever niet bij stilstaan. Het boezemt hen een beetje angst in. Maar wie niet af en toe nadenkt over zijn naderende dood ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde Hij zich niet alleen te komen, maar Hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden, in Hem stellen ...

Preekje op 24-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het boek Prediker waaruit we een paar dagen gaan lezen behoort echt tot de grote stukken van de wereldliteratuur. Net als Wijsheid en Spreuken bevat Prediker wijze uitspraken verzameld door een onbekende auteur. Maar in tegenstelling tot Wijsheid en Spreuken legt het boek Prediker een ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David! Op alle levenswegen is hij te vinden, in alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam; voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in ...

Preekje op 23-09-2020, woensdag in de 25e week door het jaar 2

Op een Duitstalig bidprentje, in 1971 uitgegeven te San Giovanni Rotondo lezen we: ‘Padre Pio werd op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina, in de provincie Benevento, als zoon van een keuterboertje. Bij de doop ontving hij de naam Francesco. Op 15-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Kapucijners te Morcone. Op 22 januari 1903 werd hij ingekleed. Op 10 augustus 1910 ontving hij in de dom van ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De goddelijke Bouwmeester wil - door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk - stenen maken, waarmee Hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige Katholieke Kerk, het ...

Preekje op 22-09-2020, dinsdag in de 25e week door het jaar 2

Sommige mensen zullen van zichzelf denken, dat zij niet zo veel wijsheid en kennis van bepaalde zaken hebben. Dat kan zijn, maar er is een eenvoudige wijsheid, die de belangrijkste is. En dat is: altijd willen proberen te doen wat God van ons vraagt. Jezus zegt in het ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Niemand van u mag zijn gebed voor minderwaardig houden, omdat ook de Heer tot wie wij bidden, het niet geringschat. Maar Hij zal geven ofwel wat wij vragen, ofwel wat Hij beter acht. De Heer heeft zijn leerlingen dikwijls tot het gebed aangespoord en dikwijls heeft Hij ...

Preekje op 2109-2020, apostel en evangelist Matteüs

Wij vieren het feest van de apostel en evangelist Matteüs. Hij behoorde tot de twaalf apostelen. Hij wordt ook Levi genoemd. Hij woonde als tollenaar in Kafarnaüm. Dat betekende, dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn volksgenoten. Vaak staken deze mensen een deel in hun eigen zak. Ze staan niet hoog aangeschreven: ze worden in één adem genoemd met ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Een deugdzame christen moet altijd zijn God en Heer lofprijzen en al zijn zaken behartigen tot eer van God. De Apostel zegt het zo: ‘Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Kor. 10, 31). Je kunt daaruit afleiden welke maaltijd de Apostel voor ogen heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Vanaf het moment dat de last van het episcopaat op mijn schouders werd gelegd - een gevaarlijke last waarvan men rekenschap moet afleggen - bekommert mij ook steeds de zorg van mijn ambt. Wat ons afschrikt in deze taak is het volgende: zoeken wij er niet eerder een ...

Preekje op 18-09-2020, vrijdag in de 24e week door het jaar 2

Een bekende Amerikaanse dominee hield eens een preek over de dood. Hij begon met een verhaal over Edgar Bergen, een beroemde buikspreker. Die was ooit op een station en zag hoe een aantal stationsmedewerkers een doodskist hadden neergezet in de buurt ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn, wanneer hij het ontvangt ...

Preekje op 17-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

De Farizeeër, die in het evangelie van vandaag wordt genoemd, is nieuwsgierig van karakter. Hij wil precies weten wie Jezus Christus is. Daarom nodigt hij Jezus uit om bij hem te komen eten. Maar er komt ook een vrouw, die in de stad als een zondares bekendstaat ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke ...

Mark Galli is eindelijk katholiek: ‘Mijn vrouw kan voor me bidden, maar Maria of Franciscus ook’

Mark Galli (68), de afgelopen zeven jaar hoofdredacteur van het evangelicale blad Christianity Today, is toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Ik ben zelf ook nog aan het uitvinden waarom.‘ ...

Preekje op 16-09-2020, woensdag in de 24e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige bisschoppen Cornelius en Cyprianus. Cornelius werd in 251 tot bisschop van de kerk van Rome gewijd. Als zodanig had hij te kampen met het schisma van de Novatianen en werd hij door Cyprianus geholpen om zijn gezag ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

Preekje op 15-09-2020, dinsdag, O.L.V. van Smarten

Beste medegelovigen, van harte welkom. Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon. In haar deelgenootschap aan Christus’ lijden overwegen wij, hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal ...

Preekje op 14-09-2020, feest van Kruisverheffing

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag het feest van Kruisverheffing. Mozes moet van brons een giftige slang maken en haar aan een paal ophangen en iedereen, die gebeten is en er vol geloof naar opkijkt, zal gered worden. De joden hadden in de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Aan velen lijkt het hard toe, dat woord (vgl. Joh. 6, 61): verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus (vgl. Lc. 9, 23). Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: ‘Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur’ (Mt. 25, 41). Want degenen die ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: ‘Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

'En de naam van de Maagd was Maria,’ zo zegt de Evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam waarvan men zegt dat hij ‘sterre der zee’ betekent en die zeer goed past bij de Moeder en Maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ...

Teken aan de zon in Medjugorje op de dag van Maria Geboorte, de verjaardag van Maria, 8 september

In Medjugorje zijn de inwoners en de pelgrims er misschien al een beetje aan gewend: tekens aan de zon. Vooral misschien mensen, die nog niet in de echtheid van de verschijningen geloven, willen graag een bevestiging zien. Welnu, Maria heeft beloofd (het derde van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen, als wij niet vanhier heengaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou ...

Preekje op 10-09-2020, donderdag in de 23e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, de mensen hier aanwezig en de mensen, die via de livestream met ons meevieren. Een bijzonder woord van welkom voor Piet en Ada. Afgelopen dinsdag was de eigenlijke dag van jullie 25-jarig huwelijksjubileum. Vandaag ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wij moeten eraan denken dat wij niet ónze wil, maar die van God moeten doen overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschiede, niet terstond gehoorzamen ...

Preekje op 09-09-2020, woensdag in de 23e week door het jaar 2

Paulus zegt in vers 29 van de eerste lezing, dat de tijd kort is geworden. Wel, wij zijn inmiddels al 2000 jaar verder, dus zo kort was de tijd nu ook weer niet. Althans als wij uitgaan van de wederkomst van de Heer, want die heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Maar de dag, dat de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Gisteren, 30 mei 1627, op het feest van de heilige Drie-eenheid, kwamen er van een zeer groot schip zeer veel negers, afkomstig uit het gebied van de grote rivieren in Afrika. Wij gingen erheen en brachten in twee mandjes kweeappelen, citroenen, zoete koekjes en ik weet niet wat nog meer. We bezochten hun huizen. Het leek wel of wij een ...

Preekje op dinsdag 08-09-2020, het feest van Maria Geboorte

Eeuwen lang had God zijn volk beloofd een verlosser te sturen, iemand die een herder voor zijn kudde zou zijn en wiens grootheid zou reiken tot aan de uiteinden der aarde. Gedurende vele generaties wachtten talloos vele joden op hem, erop vertrouwend, dat God zijn beloften zal vervullen. Dat is waarom de geboorte van Maria zo’n gedenkwaardig moment is: het was een teken, dat de tijd van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Christus betekent het einde van de wet’ (Rom. 10, 4). Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet als Hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat Hijzelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade ...

Preekje op 07-09-2020, maandag in de 23e week door het jaar 2

In de kunstwereld spelen critici een belangrijke rol. Zij helpen het publiek om te beoordelen wat goed is en wat niet, en door dit te doen, stellen zij ook normen op voor wat kunst is. Maar critici kunnen natuurlijk ook zelf ongevoelig zijn voor alles wat nieuw is en anders ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de Apostel: ‘Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer; leeft dan ook als kinderen van het licht’ (Ef. 5, 8). En elders zegt hij: ‘De nacht loopt ten einde ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

De Heer zegt: ‘Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen’ (Mt. 5, 20). Hoe echter zal onze gerechtigheid die andere ver kunnen overtreffen, tenzij ‘de barmhartigheid triomfeert over ...

Overweging op 04-09-2020, 23e zondag door het jaar A, in Hugo-Waard, Johan Gierlings

Het zijn moeilijke lezingen deze keer, en ik heb ermee geworsteld. Wie ben ik dat ik jullie wat mag vertellen over goed en fout. En over iemand aanspreken op zijn of haar goede of foute gedrag. Toch zegt de eerste lezing: ik heb een wachter aangesteld, om te waarschuwen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u’ (Lc. 1, 28). Wat kan er boven deze vreugde gaan, Maagd en Moeder? Wat kan er grootser zijn dan deze genade, die gij alleen van God hebt ontvangen? Of kan men iets bedenken dat zo verheugend en stralend is als deze genade? Alles staat ver beneden het wonder dat in u te zien is, alles blijft ver beneden de genade die aan u is geschonken. Zelfs de grootste ...

Preekje op 04-09-2020, vrijdag in de 22e week door het jaar 2

Jezus eindigt het evangelie met te zeggen, dat niemand die oude wijn heeft gedronken jonge wenst. Hij zal zeggen: de oude is best. Veel Farizeeën in de tijd van Jezus hielden van de tradities van hun voorvaderen. De gedachte, dat er iets nieuws of iets anders zou ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Als wij delen in het lijden van Christus, zegt de Apostel tot de Romeinen, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking (vgl. Rom. 8, 17). Vandaar dat ik bijna altijd en overal de mensen voorhoud dat het lijden van onze Heer Jezus Christus altijd en als het ware telkens ...

Preekje op 03-09-2020, donderdag in de 22e week door het jaar 2, Paus Gregorius de Grote

Broeders en zusters, welkom. Vandaag vieren wij de heilige Paus Gregorius de Grote. Hij werd rond 540 te Rome geboren als zoon van de Romeinse prefect Gordianus en matrone Silvia, die later zelf ook als heilige zou worden vereerd. Mede op grond van zijn hoge komaf werd hij in 572 stadsprefect. De dood van zijn vader betekende een ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël’ (Ez. 3, 17). Merk op hoe de Heer de mens die Hij zendt om te prediken, een ‘wachter’ noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot ...

Preekje op 02-09-2020, woensdag in de 22e eek door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal welkom. Iedere keer dat wij in de heilige Schrift lezen of dat wij tijdens de heilige Mis het Woord van God horen voorlezen, ontvangen wij eeuwige waarheden. En iedere keer, dat wij iets van Gods liefde ervaren, is God tegelijk bezig om ons te ....

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een lang durende strijd, maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen: onze vingers, ofwel de ...

Preekje op 01-09-2020, dinsdag in de 22e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal welkom. In het evangelie horen wij hoe Jezus de onreine geesten beveelt en hoe zij dan weggaan. De heilige pastoor van Ars, de patroon van de parochiepriesters, leefde zulk een heilig leven, dat hij ongewild vaak de aandacht van de duivel trok. Vele verhalen vertellen hoe, nacht na nacht, de duivels de heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Schittert hier als sterren in het heelal’ (Fil. 2, 15), zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft: wij moeten als sterren zijn, leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als ...

Preekje op 31-08-2020, maandag in de 22e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal welkom. We horen zo aanstonds in het evangelie een hoop lawaai, een woedende menigte, die Jezus de synagoge en de stad uitjoeg en Hem voortdreef tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was om Hem daar in de afgrond te storten. Wat een commotie. En dat allemaal vanwege een ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Is binnen de kerk van Christus een ontwikkeling in de leer niet mogelijk? Zeker, en wel in grote mate. Wie is immers zo afgunstig op de mensen en zo vol haat jegens God dat hij deze ontwikkeling ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Filadelfia in Asia, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in eendracht. Onafscheidelijk van de Heer, verheugt zij zich over zijn lijden en dood; door zijn verrijzenis weet zij zich in alle opzichten rijk aan Gods barmhartige ...

Overweging op 28-08-2020, 22e zondag door het haar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Vorige week hoorden we  Petrus op de vraag van Jezus: “Wie zeg jij dat ik ben” , antwoorden : “Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God”.  Jezus zei toen tegen Petrus dat dit antwoord hem ingegeven is door zijn hemelse Vader.  Er staat: ”Niet ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De heilige voorloper van de geboorte van de Heer, van zijn prediking en zijn dood, heeft in zijn moedige strijd een schouwspel geboden, de hemelingen waardig. Zoals de Schrift zegt: ook al werd hij naar de mening van de mensen gestraft, hij was vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid (vgl. Wijsh. 3, 4). Terecht vieren wij jaarlijks op ...

Preekje op 28-08-2020, vrijdag in de 21e week door het jaar 2

Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang was hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Aangespoord om tot mij zelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want Gij zijt mijn helper geworden (vgl. Ps. 30 (29), 11). Ik ben er binnengetreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte, zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht ...

Preekje op 27-08-2020, donderdag in de 21e week door het jaar 2

Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ...

Preekje op 26-08-2020, woensdag in de 21e week door het jaar 2

Beste medegelovigen, als wij met zekerheid meenden te weten, dat morgen de wereld zou vergaan, zouden wij vandaag dan nog de moeite nemen om te gaan werken, om boodschappen te doen of om ons grasveldje te maaien? Bijbelgeleerden denken, dat dit de kwestie kan zijn geweest waarmee de christenen van Tessalonica ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt, opdat hij niet wat verzwegen dient te worden, zegt en niet verzwijgt wat gezegd moet worden. Immers, zoals een onbezonnen woord tot dwaling brengt, zo laat een onbezonnen stilzwijgen hen die onderricht hadden kunnen worden, in dwaling ...

Preekje op 25-08-2020, dinsdag in de 21e week door het jaar 2

Hebben wij ooit gehoord, dat iemand berispt werd of een bekeuring kreeg voor een of andere overtreding en dat wij ons toen realiseerden, dat wij onlangs nog hetzelfde hebben gedaan, bijvoorbeeld dat wij door een rood stoplicht zijn gereden of geen voorrang hebben verleend? Jezus' berisping in het evangelie van vandaag was gericht ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Mijn liefste zoon, in de eerste plaats wil ik je heel duidelijk zeggen dat je de Heer je God moet beminnen met heel je hart en met al je krachten (vgl. Mc. 12, 30); want zonder deze liefde is er geen heil. Mijn zoon, je moet je rein houden van alles waarvan je weet dat het tegen Gods wil ingaat, dat wil zeggen: van iedere doodzonde. Je moet je ...

Preekje op 24-08-2020, feest van de H. Bartolomeüs, apostel

Vandaag wordt in de eerste lezing de hemelse stad Jeruzalem beschreven. De stad heeft een muur met twaalf grondstenen en daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Vandaag vieren wij de heilige Bartolomeüs, één van de grote twaalf apostelen van het Lam. Wij gedenken één van de eerste helden van de Kerk ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus (vgl. Joh. 1, 44). Welnu, het lijkt mij tot Filippus’ eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Zij zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wij moeten allereerst onze blik op God richten en zien hoe Hij uit vrije goedheid alle mensen roept zonder onderscheid, goede zowel als kwade, niemand uitgezonderd, en hen uitnodigt tot vereniging met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar tenhemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had, voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de Moedermaagd, ook wegens de eer die haar Zoon toekomt, eerst over heel de aarde heerste en toen pas ...

Preekje op 21-08-2020, vrijdag in de 20e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij Paus Pius X. Giuseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achtereenvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies ‘Alles hernieuwen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De door God geïnspireerde, in de heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat dezen ‘God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen’ (Heb. 13, 15). De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude Wet ontstane ...

Preekje op 20-08-2020, donderdag in de 20e week door het jaar 2

Broeders en zusters, wij vieren vandaag de heilige Bernardus, abt en kerkleraar. Hij werd in 1090 bij Dijon (Frankrijk) geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Cîteaux. Niet lang daarna tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De liefde is op zichzelf voldoende, alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Zij vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf: haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin, ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots, als zij maar terugkeert naar haar ...

Preekje op 19-08-2020, woensdag in de 20e week door het jaar 2

Broeders en zusters allemaal van harte welkom. Wij hopen toch allemaal, dat er ooit een dag komt, dat wij de Hemel mogen binnentreden. Wij zullen daar God zien en de engelen en de heiligen en hopelijk toch ook al onze familieleden. Maar stel, dat wij daar ook worden begroet door iemand van wie wij weten, dat hij op aarde ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik vraag u te bedenken dat onze Heer Jezus Christus waarlijk uw hoofd is en dat u een van zijn ledematen bent. Hij is voor u wat het hoofd is voor de ledematen: alles wat van Hem is, is van u: de geest, het hart, het lichaam, de ziel en alle vermogens. U dient deze allemaal te gebruiken alsof ze van uzelf zijn, opdat u door Hem te dienen, Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven’ (Pred. 3, 2). Op mooie wijze heeft Prediker aan het begin dit noodzakelijk verband vertolkt, wanneer hij de dood met de geboorte in verbinding brengt. Want op de geboorte volgt onvermijdelijk de dood en elke geboorte wordt ontbonden in de dood. ‘Er is - zegt hij - een tijd om te baren ...

Preekje op 17-08-2020, maandag in de 20e week door het jaar 2

Jezus Christus nodigt mensen uit om Hem te volgen. En wil je dat werkelijk op een perfecte manier doen, dan verkoop je alles wat je bezit en geef je aan de armen. Dat is natuurlijk een heel radicale manier om Hem te volgen. Dat is voor verreweg de meeste mensen, die in de wereld wonen en werken niet mogelijk en dat vraagt God ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Als iemand, na het ontdekken van de ijdelheid van ondergeschikte zaken, opkijkt naar zijn hoofd dat Christus is - zoals Paulus ons uitlegt - dan zal hij gelukkig geprezen worden ter wille van zijn scherpziend ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis’ (Joh. 8, 12), zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus, en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn: ons in het leven van Jezus Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken, door de overtreding was hun geest beneveld en zij waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden verjaagd. Maar hoe zou thans het paradijs niet openstaan voor haar die elke ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In welke bewoordingen zal ik u prijzen, broeders die zo dapper geweest zijt? Hoe zal ik uw innerlijke kracht en volharding in het geloof verheerlijken? Gij hebt de zwaarste beproevingen doorstaan tot aan de voltooiing van uw roem er gij zijt niet voor de folteringen geweken, maar de folteringen hebben veeleer voor u moeten wijken. Niet de ...

Preekje op 12-08-2020, woensdag in de 19e week door het jaar 2

Beste medegelovigen, hier in de kerk aanwezig en ook de mensen die thuis, via livestream meevieren, allemaal van harte welkom. Er zijn veel mensen, die geregeld een of ander groot sportevenement bezoeken. Nu, in deze coronatijd, is dat natuurlijk even wat minder. Maar in normale tijden speelt sport in hun leven een heel grote rol ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Op zekere dag sprak de heilige Johanna, vol vuur, de volgende woorden, die ik toen onmiddellijk opschreef: ‘Mijn beste dochters, de meeste heilige vaders en steunpilaren van de kerk hebben niet de marteldood ondergaan, en wat denkt ge dat daar de reden van is?’ Nadat ieder haar mening gegeven had, zei de heilige moeder: ‘Ik ...

Preekje op 11-08-2020, dinsdag in de 19e week door het jaar 2

Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253. Wij zeggen altijd tegen kinderen, dat zij hun medicijnen moeten slikken, ook al smaken die ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Preekje op 10-08-2020, feest van de heilige diaken Laurentius

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, vandaag vieren wij de feestdag van de heilige Laurentius. Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en zijn vier medediakens. Zijn graf bevindt zich bij de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van ...

Overweging op 07-08-2020, 19e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, dat het moeilijk is om te geloven hoor je wel eens als je met iemand over je geloof spreekt.  Wij christenen hebben de opdracht om van ons geloof te getuigen. Als je dan ook nog vertelt dat je geloof je tot een relatie met God heeft gebracht. En dat je die ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo’n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts verstoord raakte, wanneer hij ontroerd werd door gevoelens van ontferming ...

Zaterdag 8 augustus – de heilige Dominicus – voor volwassenen

Dominicus' wieg stond in Caraluega, gelegen in de Spaanse provincie Burgos. Hoewel geschiedkundig gesproken zijn geboortedatum niet vaststaat, beweren sommige documenten dat hij op 24 juni 1170 het levenslicht zag. Daarmee is hij een tijdgenoot van Franciscus van Assisi (1180-1226; feest 4 oktober), de stichter van de franciscaner orde, die gekenmerkt wordt door armoede ...

Zaterdag 8 augustus – de heilige Dominicus – voor kinderen

Dominicus stamt uit een heilige familie. Zijn moeder is heilig verklaard en zijn broer is zalig verklaard. Waar komt deze Dominicus vandaan? Hij wordt geboren in 1170 en groeit op in het kasteel van zijn ouders dat in Spanje ligt. Dominicus is nog maar een kleine jongen, wanneer hij naar heeroom wordt gestuurd om Latijn te leren ...

Preekje op 07-08-2020, vrijdag in de 18e week door het jaar 2

Vandaag is de eerste lezing uit de profeet Nahum, een niet zo heel bekende profeet, maar daarom kan zijn boodschap voor Israël toch wel heel belangrijk zijn. Nahum verkondigt de nederlaag van de aartsvijand van Juda, namelijk Assyrië. Misschien hebben wij moeite om te begrijpen waarom de profeet zo blij is met de vele vijandelijke ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dat ik u, dierbare broeder, niet onmiddellijk verslag heb kunnen uitbrengen, ligt hieraan dat alle geestelijken zonder uitzondering met geen mogelijkheid van hier naar u konden terugkeren. Zij wisten zich namelijk geconfronteerd met de dreigende strijd en waren allen bereid, op grond van hun godsdienstige overtuiging, te streven naar ...

Preekje op 06-08-2020, Gedaanteverandering van de Heer

Broeders en zusters, wij vieren vandaag het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Jezus Christus gaat met drie van zijn apostelen, Petrus, Johannes en Jakobus, de berg Tabor op en opeens begint zijn gelaat te stralen als de zon en zijn kleed wordt verblindend wit. Mozes en Elia verschijnen en onderhouden zich met Jezus. De drie apostelen zijn er getuigen van ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In geestverrukking riep Petrus tot de Heer: ‘Het is goed dat wij hier zijn’ (Mt. 17, 4). Inderdaad, waarom zouden wij het daglicht vervangen door de duisternis. Zie toch dit zonlicht. Het is lieflijk mooi, het is ...

Donderdag 6 augustus – Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

De Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia. Over de Transfiguratie van ...

Preekje op 05-08-2020, woensdag in de 18e week door het jaar 2,

In het evangelie van vandaag horen wij over een Kananeese vrouw, die een dochter heeft, die door de duivel is bezeten. Het arme kind wordt vreselijk gekweld. Maar Jezus Christus lijkt geen aandacht aan haar te besteden ondanks haar luide roepen en als Hij dan eindelijk reageert, zegt Hij, dat Hij alleen maar is gezonden tot de verloren schapen van ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik zie dat hier van alle kanten een schare heilige mannen vol vreugde en met genoegen bijeengekomen is, geroepen door de heilige Moeder van God, altijd maagd. De aanwezigheid van de heilige vaders hier heeft mijn droefenis immers doen verkeren in vreugde. Nu is voor ons in vervulling gegaan wat door de dichter David zo lieflijk verwoord ...

Preekje op 04-08-2020, dinsdag in de 18e week door het jaar 2

Allemaal van harte welkom, mensen hier aanwezig, en de mensen die thuis via de livestream met ons meevieren. Vandaag vieren wij de heilige pastoor van Ars. Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden ...

Dinsdag 4 augustus – de heilige pastoor van Ars – voor volwassenen

Hij werd op 8 mei 1786 geboren te Dardilly (niet ver van Lyon) als vierde kind in een eenvoudig boerengezin. Hij wilde dolgraag priester worden, maar had te weinig talent om de opleiding te volgen. Op het eindrapport van het eerste jaar stond vermeld: ‘debilissimus’ (‘ontzettend zwak’). Daar stonden echter zoveel andere, pastorale capaciteiten tegenover dat men hem toch toeliet voor de priesterwijding, 1815 ...

Dinsdag 4 augustus – de heilige Pastoor van Ars (voor kinderen)

Jean Marie Vianney, want zo heet deze heilige pastoor, wordt op 8 mei 1786 geboren. Zijn ouders zijn eenvoudige boerenmensen die in de buurt van Lyon wonen. Dat is in het midden van Frankrijk. Het is in die tijd niet gemakkelijk om katholiek te zijn. We zijn in de tijd van de Franse Revolutie en van Napoleon. Daar zul je in de geschiedenisles ...

Preekje op 03-08-2020, maandag in de 18e week door het jaar 2

Het zit diep in onze menselijke natuur, dat wij, mensen, hopen op het beste, dat conflicten worden opgelost, dat er aan het lijden spoedig een einde komt. En God heeft ook ons geschapen om gelukkig te zijn. Dat is wat de profeet Chananja leek te motiveren toen hij voorspelde, dat de macht van de koning van Babel spoedig zou worden ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Zie, Hij die alles in zijn goedheid beheert, Hij die de jaren in hun kringloop doet weerkeren en de cyclus der tijden stuurt, heeft de dag van het heil naderbijgebracht. Het is de dag waarop wij gewoon zijn de vreemdeling uit te nodigen zich als zoon te laten opnemen, de behoeftige te laten delen in de genade en mensen die door de ...

Overweging op vrijdag 31-07-2020, 18e zondag door het jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

En dan komt het probleem boven water: er is geen eten, alleen nog maar twee visjes en vijf broden. Hoe kun je daar meer dan 5000 mensen mee te eten geven?  Er is gemis, niet genoeg om van rond te komen. Zoals een uitspraak van Loesje: aan het einde van je geld ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Gedenk wat de profeet Obadja zegt: het huis van Jakob zal een vuur zijn, het huis van Jozef zal een vlam zijn, het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn (vgl. Ob. 18). Jakob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jakob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jakob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij ...

Preek op 01-08-2020, de eerste zaterdag van de maand in Heiloo, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij zojuist over de profeet Jeremia. Hij had de weinig benijdenswaardige taak om het joodse volk - de priesters en de profeten, de edelen en zeg maar de leken - op te roepen om geen opstand meer tegen de Heer te plegen ...

Schotse bisschoppen vrezen criminalisering Bijbel

Een nieuw Schots wetsvoorstel over haatmisdrijven kan volgens de bisschoppen van het land de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk criminaliseren. Als de wet wordt aangenomen, kan die leiden tot censuur, vindt de Kerk. “Sectie 5 van de wet maakt het bezit van opruiend materiaal een overtreding. Als je kijkt naar de lage ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of verdient God soms niet al onze liefde? Eeuwig heeft Hij ons al lief. ‘Bedenk ...

Zaterdag 1 augustus – de heilige Alfonsus de Liguori – voor kinderen

Het is 27 september van het jaar 1696. Alfonsus wordt in Napels geboren uit heel deftige ouders. De familie de ‘Liguori' behoort tot de deftigste families van de stad. Dat kun je al aan de naam horen. Vader heeft een belangrijke taak in de vloot van de koning. Hij wil dat ...

Preekje op 31-07-2020, vrijdag in de 17e week door het jaar 2

Ignatius van Loyola was van Baskische adel. Zijn opvoeding was navenant. Tijdens een slag bij de stad Pamplona in 1521 werd hij door een vijandige kogel getroffen aan de knie. Op dat moment was hij dertig jaar oud. In het stamslot te Loyola werd hij verpleegd. Er bleef hem niets anders over dan te dagdromen wat hij straks na zijn ...

Vrijdag 31 juli – gedachtenis van Ignatius van Loyola – voor volwassenen

Ignatius van Loyola was van Baskische adel. Zijn opvoeding was navenant. Tijdens een slag bij de stad Pamplona in 1521 gedroeg hij zich zo overdreven dapper, dat hij door een vijandige kogel werd getroffen aan de knie. Op dat moment was hij dertig jaar oud. In het ...

Vrijdag 31 juli – gedachtenis van Ignatius van Loyola – voor kinderen

Ignatius is een jongen uit een adellijk Spaans (eigenlijk: Baskisch) geslacht. Hij wordt geboren in het jaar 1491 in Loyola. Hij droomt er van een echte ridder te worden. En dat lukt hem dan ook. Maar in het jaar 1521 zal er iets gebeuren, dat zijn leven helemaal anders maakt ...

Preekje op 30-07-2020, donderdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, ook de mensen thuis, die via livestream met ons meevieren, fijn, dat jullie met ons verbonden zijn. Vandaag horen wij in de eerste lezing over Israël ten tijde van de profeet Jeremia. Het land was in de loop van vele jaren niet één keer, maar verschillende malen van de Heer afgedwaald ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Omdat bij de morgenschemering of dageraad de duisternis overgaat in het licht, wordt niet ten onrechte de hele kerk van de uitverkorenen met de naam morgenschemering of dageraad aangeduid. Want terwijl de kerk uit de nacht van het ongeloof naar het licht van het geloof geleid wordt, stelt zij zich zoals de dageraad na de nacht open voor ...

Preekje op 29-07-2020, woensdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer bij deze heilige Eucharistieviering. Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Martha, dat is de zus van Maria Magdalena. Vaak zien wij Martha toch als een voorbeeld van hoe wij het niet moeten doen. Toen zij een maaltijd hield voor Jezus Christus, was zij degene ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De woorden van Christus herinneren er ons aan dat de mens zich wel afslooft te midden van talrijke beslommeringen, maar dat hij toch op weg is naar het enig goede. Als pelgrims trekken wij steeds maar verder en hebben wij geen blijvende woonplaats; we zijn altijd onderweg, nog niet thuis in ons vaderland; we leven van verlangens ...

Preekje op 28-07-2020, dinsdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het evangelie van vandaag is ontleend aan Jezus' onderricht over het Koninkrijk van de Hemel. Hij gebruikt voorbeelden uit het dagelijkse leven om licht te werpen op goddelijke mysteries. In de passage van vandaag legt Jezus de betekenis uit van zijn gelijkenis over het goede zaad en het onkruid dat samen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Welk verlies, welke smaad of kwelling iemand ook treft die zich aan zelfkritiek onderwerpt, hij beschouwt het bij voorbaat al als verdiend. Hij raakt er geestelijk niet door in verwarring. Bestaat er iemand die zo onbekommerd is als hij? Iemand kan nu echter zeggen: ‘Als mijn broeder of zuster mij verdriet doet en ik mijzelf onderzoek en tot de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Laten wij eens nader onderzoeken, broeders en zusters, hoe het komt dat men soms een woord hoort dat pijn doet en men er onverstoorbaar aan voorbijgaat, als had men het nauwelijks gehoord. Soms hoort men het echter wel en stoort er zich terstond aan. Wat is de oorzaak van een dergelijk verschil? Heeft dit één oorzaak of ...

De complete Willibrordvertaling 1975 van de heilige Mis

Beste lezers, weten jullie, dat de complete vertaling van de Willibrordbijbel 1975 op onze website staat!? Dat zijn dus de Bijbelteksten, die wij tijdens de heilige Mis gebruiken. Het is mooi om de Bijbel in die vertaling te lezen, want dan herken je gemakkelijker de teksten van de Eucharistieviering. Aan de rechterkant van de ....

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig’ (Ps. 145 (144), 3); ‘Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen maat’ (Ps. 147A (146), 5). Loven wil U een mens, een deel maar van uw schepping, en nog wel een mens die zijn sterfelijkheid met zich draagt (vgl. 2 Kor. 4, 10), die het bewijs van zijn zonden met zich meedraagt en het bewijs dat Gij de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De zonen van Zebedeüs vallen Jezus lastig met de vraag: ‘Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand mag zitten’ (Mc. 10, 37; vgl. Mt. 20-21). En zij dringen aan: ‘Zeg het ons!’ Wat antwoordt Hij? Hij maakt hun duidelijk dat zij niets geestelijks vragen, maar dat zij, als zij geweten hadden wat zij vroegen, het niet ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Geliefden in de Heer, jullie weten dat, sinds de overtreding van het gebod, de ziel God niet kan kennen, tenzij zij zichzelf van de mensen en alle bezigheden verwijderd houdt. In de mate dat zij aan zichzelf weerstand biedt, is zij immers in staat de vijand te ontwaren. Nadat zij haar vijand heeft ontwaard door met zichzelf te worstelen en hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gezegend zijt Gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt uw dood, voordat de tijd gekomen was, voorzegd en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig, kostbaar lichaam. Gij hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken ter herinnering aan uw zo waardig lijden en sterven. Door hen met uw ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Dezen kwamen en zagen en zij geloofden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Om een geestelijk leven te leiden, dat wij met de engelen in de hemel en met de gelukzalige geesten gemeenschappelijk hebben - als zodanig zijn zij immers net als wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen - is vooral het genadebrood van de heilige Geest en Gods liefde noodzakelijk. Genade en liefde zijn echter niets zonder ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De heilige Apollinaris heeft de Kerk getooid door de ware en roemvolle eer van zijn martelaarschap. Apollinaris heeft terecht gehandeld, omdat hij, naar het gebod van zijn God, hier op aarde zijn leven heeft verloren, om het voor eeuwig te verwerven. De zalige die zo zijn levensloop volbracht heeft, heeft het geloof bewaard, zodat hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat anders moet onder de wet van de Heer verstaan worden dan de liefde? Zij is het die ons laat begrijpen hoe wij de geboden metterdaad moeten onderhouden. Over deze wet immers zegt de stem van de Waarheid: ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt’ (Joh. 15, 12). Over deze wet zegt Paulus: ‘De liefde vervult de gehele wet’ (Rom. 13, 10) ...

Antiracisme van Black Lives Matter is in de kern juist racistisch – betoogt Afshin Ellian

In het utopia van de antiracisten voeren we geen debatten met open vizier over ideeën, maar ‘gesprekken’ waarin afkomst en uiterlijke kenmerken vooropstaan. Dit experiment kan alleen maar verkeerd aflopen, betoogt Afshin Ellian. Het antiracistische activisme kan racisme aanwakkeren. Ook ik was en ben een antiracist, maar ik deel de ideologie van het antiracisme van Black Lives Matter niet. Nu worden we door ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u’ (Lc. 1, 28). Wat kan er boven deze vreugde gaan, Maagd en Moeder? Wat kan er grootser zijn dan deze genade, die gij alleen van God hebt ontvangen? Of kan men iets bedenken dat zo verheugend en stralend is als deze genade? Alles staat ver beneden het wonder dat in u te zien is, alles blijft ver ...

Onze Lieve Vrouw verscheen te La Salette in 1846

La Salette, een berg in de Franse Alpen is de plaats waar O.L.Vrouw verscheen (1x) op 19 september 1846 aan 2 ongeletterde herderskinderen Melanie (14 jaar) en Maximin (11 jaar) die zelden naar school of naar de kerk gingen. Ze gaf hen een uiterst merkwaardige en uitgebreide boodschap met de opdracht deze GOED door te geven aan "gans Haar Volk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Allen sterven in Adam’ (1 Kor. 15, 22); allen zijn wij immers afstammelingen van twee mensen. Als wij dan niet wilden luisteren naar de geneesheer om een ziekte te voorkomen, laten wij dan nu naar hem luisteren om van onze ziekte te worden verlost. De geneesheer heeft ons voorschriften gegeven toen wij gezond ...

Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

Er dreigt iets vreselijks te gebeuren. Zoals je weet zet Nederland zwaar in op het zo snel mogelijk ontwikkelen van een vaccin voor COVID-19. Wat je misschien niet weet, is dat het vaccin van AstraZeneca, het bedrijf waarmee ons kabinet in samenwerking met de regeringen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Een maagd van koninklijke bloede, uit de stam van David, wordt uitverkoren. Zij zal een heilige vrucht in haar schoot dragen; zij zal een kind, God en mens, eerst in haar geest, daarna in haar lichaam ontvangen. Onkundig van Gods raadsbesluit, verneemt zij in een gesprek met een engel wat de heilige Geest in haar tot stand zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Christus is de weg en de deur. Christus is de ladder en het voertuig. Hij is als het ware ‘het verzoendeksel van de ark’ (Lev. 16, 2) en het geheim dat van eeuwigheid verborgen is (vgl. Ef 3, 9). Wie zich volledig tot Hem, de grote verzoening, wendt en zijn blik op Hem richt, door in geloof, hoop en liefde, vol toewijding, bewondering en vreugde ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laat ik beginnen met de heilige liefde, want zij was Camillus, als de oorsprong en bekroning van alle deugden, meer dan alle overige deugden vertrouwd. De vlam van het vuur van deze heilige deugd laaide hoog in hem op - niet slechts de liefde tot God, maar ook de liefde voor zijn medemensen, vooral voor de zieken. Hij hoefde hen ...

Medjugorje – de redding van de wereld – wanneer gaan we dit aanbod van de hemel eens aanvaarden!? (Engels)

Al 39 jaar lang (vanaf 24-06-1981) mist Nederland de boot. We kunnen wel zelf van alles verzinnen om het geloof te vernieuwen, maar het werkt niet of nauwelijks, sorry, en dit is de weg, die de hemel aanbiedt. En in de tussentijd glijden wij maar steeds verder af ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Henricus, de dienaar Gods, tot koning gezalfd was, stelde hij zich niet tevreden met de beperktheid van de wereldse macht, maar hij besloot, om de kroon van de onsterfelijkheid te verwerven, krijgsdienst te verrichten voor de allerhoogste Koning, want heersen is Hem dienen. De grootste zorg van Henricus was immers de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Sommige mensen zijn zo eenvoudig dat ze werkelijk niet weten wat met rechtschapenheid bedoeld wordt. Maar naarmate ze afstand nemen van de onschuld van de ware eenvoud, komen zij ook niet tot de deugd van de rechtschapenheid. Zolang zij immers niet bedachtzaam kunnen leven door hun rechtschapenheid, kunnen ...

Paus Franciscus voegt drie nieuwe namen voor Maria toe aan Litanie van Loreto

Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd aan de zogeheten Litanie van Loreto. Dit is een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het rozenkransgebed gebeden wordt. De nieuwe titels zijn: ‘Moeder van Barmhartigheid’, ‘Moeder van de hoop’ en ‘Troost van ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Allereerst: wat voor goeds u ook onderneemt, vraag God in een volhardend gebed, dat Hij het tot een goed einde brengt. Dan zal Hij die ons nu reeds tot zijn zonen heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag bedroefd behoeven te zijn. Te allen tijde moeten wij Hem dan ook met zijn eigen gaven die Hij ons geschonken heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wat is ons beloofd? ‘Wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3, 2). Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes’ woorden zijn eigenlijk armzalig, vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen, wij die niet eens ...

Hoe Jezus en Maria ons beschermen …

In het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1915, ging een Franse priester naar de kerk om er de Heilige Mis op te dragen, in een bedevaartsoord van de Heilige Maagd Maria, in het oosten van Frankrijk. Onderweg bemerkte hij dat hij vergeten had zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding van het heilig lijden van Jezus. Jona sliep immers in de boot en lag daar te snurken, onbezorgd, want hij hoefde niet bang te zijn betrapt te worden. Op dezelfde manier sliep ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Heilig hen in de waarheid; uw woord is waarheid’ (Joh. 17, 17). Deze aanroeping, die ons de stem van Christus’ hogepriesterlijk gebed tot de Vader laat horen bij het Laatste Avondmaal, lijkt op te stijgen uit de menigte heiligen en zaligen die de heilige Geest door de generaties heen opwekt in zijn Kerk. Tweeduizend jaar nadat het werk van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘De wijsheid heeft zich een huis gebouwd’ (Spr. 9, 1). De macht van God de Vader, die in zichzelf bestaat, heeft een eigen verblijf gemaakt: dat is de hele wereld, waarin de wijsheid woont door haar kracht, en in het bijzonder de mens die, naar Gods beeld en op Hem gelijkend, uit een zichtbare en onzichtbare natuur geschapen is. ‘Zeven zuilen ...

De kerk gaat open voor méér mensen en op zondag staat de koffie weer klaar!

Gelukkig hebben wij een grote kerk: 804 zitplaatsen. Maar óók voor onze Dionysiuskerk geldt de 1½ meter-regel. Met ingang van 4 juli ...

Preekje op 06-07-2020, maandag in de 14e week door het jaar 2

Soms hebben wij weleens het gevoel, dat wij in een woestijn verblijven. Een aantal omstandigheden kan ervoor zorgen, dat wij ons zo voelen. Misschien hebben wij veel last van pijn, chronische pijn. Het kan zijn, dat wij onlangs afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Wij hebben niet het gevoel, dat wij in verbondenheid met ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De eniggeboren, eigen wijsheid van God is de Schepper en Maker van alles. ‘Want alles hebt Gij met wijsheid geschapen,’ zegt de psalmist, en: ‘Van uw rijkdom is de aarde vervuld’ (Ps. 104 (103), 24). Maar het geschapene moest er niet alleen zijn, het moest ook goed zijn. Daarom besloot God dat zijn eigen wijsheid tot de schepselen zou afdalen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Zoals allen weten, heeft deze weerloze maagd een zeer bittere strijd moeten aanbinden. Een hevige storm in blinde woede barstte onverwachts over haar los en deed al het mogelijke om haar engelachtige reinheid te bezoedelen en te onteren. Maar toen zij in die uiterst gevaarlijke beproeving verkeerde, kon zij deze woorden uit het gulden boekje ‘De Navolging van Christus’ ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers, het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele vormen van uitleg. De Heer heeft zijn woord met veel kleuren ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De evangelist zegt, dierbare broeders en zusters: ‘Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Mt. 5, 9). Wie de eensgezindheid van de christelijke vrede in zich draagt, in ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus kwam’ (Joh. 20, 24). Deze ene leerling was afwezig; bij zijn terugkeer hoorde Tomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer: Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten, Hij toonde zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het Woord aanbidden en vereren en door Hem de Vader, niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke manieren hierop richten. Inderdaad zegt het uitverkoren geslacht ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Elke biddende mens heeft weet van dat knielen voor God waarbij wij verstommen omdat wij niets te zeggen hebben, al hebben wij een vaag gevoel dat wij zoveel zouden willen zeggen. We voelen alleen maar leegheid, moeheid en verveling, omdat geen enkel levenwekkend straaltje van Gods aanwezigheid tot onze ziel doordringt ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laten wij de reeks voorbeelden uit vroeger tijden beëindigen en komen we nu bij de strijders van de jongste tijd: stellen wij de edelmoedige voorbeelden van onze generatie aan de orde. Uit ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat is er gezegd dat ons reden tot blijdschap geeft? Toch zeker het volgende: ‘Wij trekken naar Gods huis!’ (Ps. 122 (121), 1). Vandaar onze vreugde, hier komt onze uitgelatenheid vandaan, omdat er gezegd ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik verbaas mij erover dat sommigen er ten zeerste aan twijfelen of de heilige Maagd nu wel of niet de Moeder van God genoemd kan worden. Als onze Heer Jezus Christus immers God is, hoe kan dan de heilige Maagd die Hem gebaard heeft, geen Moeder van God zijn? Dit geloof hebben ons de leerlingen van Christus overgeleverd, ook al ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De kleine kudde toonde na de hemelvaart van haar Heer een prijzenswaardig doorzettingsvermogen. Weliswaar moest zij de vertroosting van de Herder ontberen, maar toch twijfelde zij er geenszins aan dat Hij voor hen zorg droeg en zijn liefdevolle ...

Preekje op 25-06-2020, donderdag in de 12e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in de eerste lezing uit het tweede Boek der Koningen over een jongeman, Jojakin, die op 18-jarige leeftijd koning wordt van Juda. Rijkdom en macht lagen binnen handbereik. Wat een uitdaging op zo'n jonge leeftijd. Jojakin kwam in het turbulente tijd in Jeruzalem aan de macht. De regio dreigde verwoest te worden door ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wie tot de Heer naderen, moeten in alle rust en kalmte bidden. Zij moeten niet zo dwaas zijn en allen tegelijk roepen, maar hun hart en hun gedachten moeten uitgaan naar de Heer. Het past de gelovigen ...

Preekje op 24-06-2020, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper

In de eerste lezing van dit hoogfeest horen wij hoe God de profeet Jesaja al bij zijn geboorte had geroepen, al vanaf zijn geboorte had voorbestemd, om een profeet te worden, een heel bijzondere dienaar van God. De Kerk heeft deze lezing altijd al gezien als een van de vier ...

Woensdag 24 juni – hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper – voor kinderen

Johannes heeft veel nagedacht over God en de mensen. Hij gaat er nu over vertellen. Aan mensen die langs komen. Hij gaat ook naar de Jordaan. Dat is een rivier, waar de mensen ook dikwijls bij elkaar komen. Johannes gaat daar aan de mensen zeggen: "Jullie leven ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook moge zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben,’ zegt Paulus (1 Kor. 15, 10). En: ‘Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt ...

Preekje op 23-06-2020, dinsdag in de 12e week door het jaar 2

Onze Heer Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag, dat wij moeten binnengaan door de nauwe poort. De meesten van ons zullen het weleens hebben ervaren, iets van een nauwe doorgang. Twee fietsers, die elkaar tegenkomen op een smal pad achter de huizen. Of je komt beladen met boodschappentassen in een smalle gang waar ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Op de veertiende dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen als één man geheiligd, zodat zij allen rein waren. Zij slachtten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf’ (Ezra 6, 19-20). Wat voor belang had het om nu ...

Preekje op 22-06-2020, maandag in de 12e week door het jaar 2

Wij horen Jezus Christus vandaag in het evangelie aan zijn leerlingen vragen waarom zij kijken naar de splinter in het oog van hun broeder, terwijl zij niet in de gaten hebben, dat er in hun eigen oog een balk zit!? Dit beeld lijkt nogal overdreven. Dat iemand rondloopt met een splinter in zijn oog is al niet te begrijpen, maar door het leven gaan ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Het is de ware liefde en het volmaakte beminnen waarvan u, Alypius, ons in al onze nederigheid een bewijs hebt gegeven. Daaruit blijkt dat u, heer, terecht als heilig, zalig en onvergetelijk bekend staat. Ik heb namelijk van mijn dienaar Julianus bij zijn terugkeer uit Carthago de brief ontvangen waarin uw heiligheid mij zo zeer getroffen heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

De lamp die op de standaard geplaatst is, is het licht van de Vader, ‘het ware Licht, dat iedere mens verlicht en dat in de wereld kwam’ (Joh. 1, 9): onze Heer Jezus Christus. Hij heeft uit ons het vlees aangenomen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Maria overwoog bij zichzelf alles wat zij door te lezen, te luisteren en te zien vernomen had. Zo nam zij toe in geloof, groeide in verdiensten, werd verlicht door wijsheid en brandde steeds meer door het vuur van de liefde. Telkens als zij de openbaring van de hemelse geheimen die zij had ontvangen, opnieuw beleefde, werd zij van vreugde vervuld. Zij werd vervuld van de Geest, ...

Preekje op vrijdag 19-06-2020, hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

Broeders en zusters, mensen hier aanwezig en de mensen thuis, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. Er zijn in de loop der tijden allerlei prachtige afbeeldingen gemaakt van het goddelijke Hart. Sommige zijn heel mooi; anderen zijn een beetje kitscherig. Het is maar net waar je van houdt. Maar bij veel afbeeldingen brandt bovenop het Hart van ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ook gij, verloste mens, overweeg wie het is, hoe groot Hij is en hoe voortreffelijk, die voor u aan het kruis hangt, die door zijn dood de gestorvenen tot leven wekt. Om zijn dood treuren de hemel en de aarde en splijten harde stenen van verdriet. Maar uit de zijde van de op het kruis sluimerende Christus moest de kerk worden gevormd en ...

Preekje op 18-06-2020, donderdag in de 11e week door het jaar 2

In de hoop mensen, die niet goed konden horen, te kunnen helpen, ontwikkelde Thomas Edison een apparaat, dat hij de ‘megafoon’ noemde. Gebaseerd op een eerder instrument, dat bekendstaat als de ‘sprekende trompet’, versterkte Edisons uitvinding de normale menselijke stem, zodat hij op meer dan 2 kilometer afstand kon ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de Apostel getuigt: ‘Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot gedachtenis aan Mij.’ Zo ook na de maaltijd de beker, met de ...

Preekje op 17-06-2020, woensdag in de 11e week door het jaar 2

Van Esau en Jakob in het Oude Testament tot en met de verloren zoon in het Nieuwe Testament komen wij verhalen tegen over erfenissen. In de eerste lezing van vandaag uit de tweede Boek der Koningen is sprake van een geestelijke erfenis. Het gaat niet over geld over land, maar de nieuwbakken profeet Elisa vroeg aan de profeet Elia, die ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

In de tijd van het verblijf van onze Verlosser bleek de goddelijke tempel onvergelijkbaar heerlijker dan de oude tempel en zoveel voortreffelijker en uitmuntender. Men kan zeggen: zoals de eredienst volgens de wet verschilt van de eredienst in Christus en het evangelie, en de waarheid verschilt van wat zich in de schaduw bevindt ...

Preekje op 16-06-2020, dinsdag in de 11e week door het jaar 2

Wij horen Jezus Christus op het einde van het evangelie van vandaag zeggen, dat wij volmaakt moeten zijn, zoals de Vader in de hemel volmaakt is. In het woordenboek staat als uitleg bij het woordje 'volmaakt' dat het betekent 'zonder gebrek' en 'volkomen'. Wij zouden nu min of meer verbaasd of zelfs verbijsterd aan de Heer kunnen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Salomo had een tempel gebouwd voor de Heer. Dit bouwwerk was beeld en voorafbeelding van de toekomstige kerk en van het lichaam van de Heer. Daarom heeft Jezus in het evangelie gezegd: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Omdat Salomo die tempel gebouwd had, heeft de ware Salomo ...

Preekje op 15-06-2020, maandag in de 11e week door het jaar 2

Vandaag zegt Jezus Christus in het evangelie, dat een mentaliteit van "oog om oog, tand om tand" niet bij ons, christenen, past. Wil Hij daarmee zeggen, dat wij ons niet mogen verdedigen tegen iemand, die ons kwaad wil doen? Moeten wij gevaarlijke situaties niet proberen te vermijden? Dat kan niet de bedoeling zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘In een goddelijk visioen bracht de Heer mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd’ (Ez. 40, 2). Merk op dat er niet staat: ‘Er was een stad gebouwd’, maar: ‘er was iets als een stad gebouwd’. Zo wordt ...

Sacramentsdag – H.Mis om 10.00 uur – ook via livestream

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Alvorens uit deze wereld over te gaan naar de Vader, is onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, toen het uur van zijn lijden op handen was, aan tafel gegaan. Als voedsel heeft Hij zijn lichaam gegeven en als drank zijn bloed. Zo heeft Hij het hoogverheven en glorievolle sacrament van zijn lichaam en bloed ingesteld ter gedachtenis aan ...

Een mooie film over Medjugorje (Engels)

Patrick en Nancy getuigen over Moeder Maria in Medjugorje en over de boodschappen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wie van de heilige Geest vervuld wordt, spreekt ‘in vreemde talen’ (Hand. 2, 4). De verschillende talen zijn de verschillende manieren waarop wij voor Christus getuigen: nederigheid, armoede, geduld en gehoorzaamheid. Zo’n taal spreken wij, als wij deze deugden in ons leven voor anderen zichtbaar maken. Een taal is pas ...

Preekje op 12-06-2020, vrijdag in de 10e week door het jaar 2

In de tijd van de profeet Elia bevindt Israël zich in een kritieke fase. Koning Achab is heel zwak. Hij is getrouwd met een heidense vrouw. Onder hun leiding is Israël tot afgoderij vervallen. Elia heeft net de valse profeten van Baäl overwonnen, maar is nu toch gevlucht naar de berg de Horeb om bij God hulp te zoeken. Eerst komt er een heel ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Geliefden, de goddelijke liefde roept ons omwille van ons geestelijk heil tot de vreugde van de eeuwige zaligheid, zoals u in deze lezing gehoord hebt. De Apostel zegt immers: ‘Verheugt u in de Heer, te allen tijde’ (Fil. 4, 4). De vreugde van deze wereld voert tot droefheid in de eeuwigheid; maar de vreugde in overeenstemming met de wil van ...

Preekje op 11-06-2020, donderdag in de 10e week door het jaar 2

De meeste mensen van ons hier aanwezig zijn al wat ouder. En toen wij nog wat jonger waren hadden wij vast wel onze favoriete atleten, in de schaatswereld bijvoorbeeld hadden wij Ard Schenk en Kees Verkerk. Zij zijn uiteraard jong begonnen en waren in het begin vast niet altijd even geweldig, maar gaandeweg werden zij beter en groeiden hun ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn’ (Mt. 5, 14-15). Het zout der aarde, zo heeft de Heer zijn leerlingen genoemd, omdat ze het ...

Preek op 10-06-2020, woensdag in de 10e week door het jaar 2

Wij horen in bepaalde kringen weleens over verjaardagsfeestjes, die buitensporig groots worden gevierd. Nu horen wij ook al heel af en toe hoe sommige ouders zijn begonnen met het vóór de geboorte vieren van een soort aankondiging van het geslacht van het kindje. Er worden bijvoorbeeld cupcakes uitgedeeld en als we die dan gaan eten ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik verzoek u allen dringend te gehoorzamen aan het woord van de gerechtigheid en te volharden in het geduld dat u met eigen ogen hebt aanschouwd, niet alleen bij de gelukzalige Ignatius, Zosimus en Rufus, maar ook bij anderen uit uw midden en bij Paulus zelf en de overige apostelen. Weest ervan overtuigd dat hun loopbaan niet vergeefs ...

Preekje op 09-06-2020, dinsdag in de 10 week door het jaar 2

Misschien hebben sommigen van ons weleens gehoord van de pokerterm 'all in'. Het gaat erom dat we dan in een keer al onze fiches inzetten. En dan hebben we natuurlijk kans om alles te winnen – of om absoluut alles te verliezen. De eerste lezing van vandaag heeft een soortgelijk 'all-in-gevoel'. Maar de inzet is hier veel hoger dan bij ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laat het nachtelijk duister van onze geest naderen tot het daglicht van uw kennis. Dan zal onze geest worden verlicht en U dienen, omdat wij met vernieuwde zuiverheid gaan leven. Als de zon haar loop begint, zetten de stervelingen zich aan het werk. Bereid, o Heer, in onze geest een woonplaats voor die Dag die geen einde kent. Geef dat wij in ...

Preekje op 08-06-2020, maandag in de 10e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag horen wij een gedeelte van de Bergrede van Jezus Christus. Geleerden en theologen hebben jarenlang gedebatteerd over de structuur en de betekenis ervan. Heeft Jezus Christus deze rede werkelijk in één keer gehouden, zoals de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Geliefden, niet uit eigen beweging schrijf ik u dit aangaande de gerechtigheid, maar omdat u mij daartoe hebt aangezet. Want noch ikzelf noch een ander mens zoals ik kan de wijsheid evenaren van de gelukzalige en roemrijke Paulus. Deze heeft, tijdens zijn verblijf bij u, de mensen van die tijd nauwkeurig en krachtig onderricht in het ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Bij de leer over de Drieëenheid moeten wij juist ook letten op de oudste traditie, de leer en het geloof van de katholieke kerk, zoals dit door de Heer gegeven, door de apostelen verkondigd en door de kerkvaders bewaard is. Hierop is de kerk gegrondvest en wie hiervan afwijkt, kan geen christen zijn of genoemd worden. Zo is er dan een heilige en volmaakte Drieëenheid, waarin ...

Zondag 7 juni 2020 – Drievuldigheidszondag

In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen feest werden lang door de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Norbertus wordt terecht beschouwd als een van de meest krachtdadige uitvoerders van de Gregoriaanse hervorming. Zo wilde hij in de eerste plaats een clerus vormen die zich op een authentiek evangelisch en apostolisch leven toelegde, die in kuisheid en armoede ‘het kleed draagt van de nieuwe mens dat tegelijk een sieraad is ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De kerk vaart als een groot schip over de wereldzee. Zij wordt in dit leven gebeukt door allerlei golven van beproevingen. Wij mogen haar daarom niet verlaten, maar moeten haar leiden. Als voorbeeld hiervoor hebben wij de vaders uit het verleden: Clemens, Cornelius en vele anderen te Rome, Cyprianus te Carthago, Athanasius te ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Apostel zegt: ‘Wordt zoals ik’ (Gal. 4, 12). Ik ben wel als jood geboren maar door een geestelijk inzicht veracht ik thans al het aardse. ‘Want ik ben aan u gelijk,’ vervolgt hij. Hij bedoelt hiermee: ik ben een mens. Dan herinnert hij de Galaten voorzichtig en tactvol aan zijn liefde voor hen, om te beletten dat ze in hem een vijand zien ...

Preekje op 03-06-2020, woensdag in de 9e week door het jaar 2

Als wij kijken naar hoe het momenteel in de grote wereld gaat en niet gaat, kunnen wij ons weleens een beetje angstig voelen. Zo heeft Paulus' jonge vriend Timoteüs zich waarschijnlijk gevoeld. Het lijkt erop, dat hij van nature een beetje gereserveerd was, want in zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Lwanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn, een ...

Geloof brengt morele bezwaren in tegen de nieuwe wet op orgaandonatie

Op 1 juli 2020 treedt de vernieuwde donorwet in werking. Deze wet maakt van iedere Nederland in beginsel een orgaandonor. Dat is in strijd met de Grondwet en de catechismus van de katholieke Kerk ...

Preekje op 02-06-2020, dinsdag in de 9e week door het jaar 2

Niemand van ons houdt van vlekken en andere onvolkomenheden. Denken we bijvoorbeeld aan een eigenaar van een auto, die ontdekt, dat er in zijn auto opeens een kras of een deuk zit. Mensen hebben een prachtig, gloednieuw tapijt in de huiskamer en maken zich toch een beetje zorgen, dat een van de kinderen weer een beker melk zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Als ‘wij zijn overgegaan van de dood naar het leven’ (1 Joh. 3, 14), omdat wij van het ongeloof zijn overgegaan naar het geloof, moeten wij er ons niet over verbazen dat de wereld ons haat. Want wie niet van de dood naar het leven is overgegaan, maar in de dood gebleven is, kan niet houden van mensen die, om zo te zeggen, uit het duistere ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Omwille van de diepste redenen, waarom Maria en de Kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige Maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot Moeder van de Kerk. Dat betekent: zij is de Moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders, die haar de zeer liefdevolle Moeder noemen. Wij ...

Met ingang van 1 juni is onze Dionysiuskerk weer open voor maximaal 30 personen

Met ingang van 1 juni, Tweede Pinksterdag, is onze Dionysiuskerk weer open voor maximaal 30 personen. Het is de bedoeling dat men zich voor de weekendvieringen (zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur) van te voren opgeeft, zodat duidelijk is wanneer het maximum ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mt. 28, 19). God had immers via de profeten beloofd deze heilige Geest in de jongste tijden uit te storten ...

“Wisseling van de wacht”

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd: het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied, opdat wij de Geest van God zouden ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De leer over de menselijke natuur en de wereld, Waarvan men zegt dat die louter theocentrisch en theologisch is, heeft door toedoen van dit concilie de aandacht van de mensen op zichzelf gericht. Ze heeft a.h.w. diegenen uitgedaagd die menen dat ze vreemd is en niet past bij de geest van onze tijd. Deze leer beweert iets dat de wereld ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede aan de mensen die Hij liefheeft’ (Lc. 2, 14), want het graan is in de aarde gevallen en gestorven, en zo heerst Christus niet alleen in de hemel. Want door zijn dood leven wij, door zijn zwakheid worden wij sterk, door zijn lijden worden wij aan het lijden ontrukt, uit liefde tot Hem zoeken wij in ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In die dagen legde Beda zich toe op twee belangrijke werken. Hij vertaalde tot nut van de kerk in onze Angelsaksische taal het Johannesevangelie vanaf het begin tot de plaats waar gezegd wordt: ‘Maar wat betekent dat voor zo’n aantal?’ (Joh. 6, 9) en enkele uittreksels uit de geschriften van Isidorus, bisschop van Sevilla. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft Hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons getoond wat wij mogen verwachten. Hier ligt de opgave, daar de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Ik stijg op naar mijn Vader, naar mijn God en uw God, alleluia’ (Joh. 20, 17). De uiterst welwillende Jezus troost mensen die bedroefd zijn. En nadat Hij van de doden verrezen was, heeft Hij door bemiddeling van Maria Magdalena die Hem liefhad en trouw was, de vreugde om het nieuwe heil laten overbrengen aan zijn leerlingen die uitermate ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Christus zegt: ‘Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.’ Wat kan men immers, door in Christus te blijven, anders willen dan dat wat Christus wil? Wat kan men, door in de Heiland te blijven, anders willen dan dat wat het heil niet vreemd is? Daar wij in Christus zijn, willen wij immers het één ...

Donderdag 21-05-2020 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met Hem opstijgen. Luisteren wij naar de Apostel die zegt: ‘Als gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse’ (Kol. 3, 1-2). Hij is opgestegen, maar niet van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De naam van Jezus is de glans van een predikant, omdat de Heer zijn woord in een stralend licht laat verkondigen en beluisteren. En waarvandaan, denkt u, komt over de hele aarde dat grote, plotselinge en hevige licht van het geloof? Toch alleen door de prediking van Jezus. Is het niet door de lieflijke glans van die Naam dat God ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Na zijn verrijzenis bracht Christus onze Redder veertig dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die Hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel, Hij had erin kunnen binnengaan. Had Hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield Hem hier nog tegen, terwijl Hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In het doopsel maakt de heilige Geest ons tot nieuwe mensen, Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zó met zijn genade dat wij geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren: de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hijzelf heeft de banden van de dood verbroken en is verrezen. Adam zondigde en hij is gestorven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Alleen hij mag aan de eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren, en die gereinigd is in het waterbad van de wedergeboorte tot vergeving van de zonden en zo leeft als Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen doet dit niet enkel vermoeden, maar bewijst het overduidelijk. Zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse heerschappij, eer en rijkdom, op voorwaarde dat je gedwee voor ...

Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan alle gelovigen waarin hij oproept om samen de rozenkrans te bidden

De maand mei nadert/is begonnen, waarin het volk van God zijn liefde en verering voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozenkrans te bidden. De  beperkingen van de pandemie hebben ons ‘gedwongen’ om het ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de heidenen, de hogepriesters en schriftgeleerden en zij zullen Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het paasfeest dat wij vieren, brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden, als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met hun schaduw de voorbereiding op de ...

Ter voorbereiding van de zaterdag

Dit is de weg, geliefden, waarop wij ons heil vinden, Jezus Christus, de hogepriester van onze offergaven, de beschermer en helper van onze zwakheid. Door Hem zien wij op naar de hoogte van de hemelen, door Hem aanschouwen wij zijn vlekkeloos en verheven aanschijn, door Hem zijn de ogen van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Heer is het brood dat uit de hemel is neergedaald; brood dat krachten herstelt, zonder zelf in kracht af te nemen; brood dat wel kan worden gebruikt, maar niet kan worden verbruikt. Van dat brood was ook het manna een voorafbeelding, vanwaar dan deze zinspeling van de psalm: ‘Hij heeft hun het brood ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119 (118), 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ons troost, vernemen wij uit de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Onze Heer Jezus Christus is geboren: sterfelijk met de stervelingen. Waarom sterfelijk? Omdat Hij is gekomen ‘in de gestalte van het vlees der zonde’ (Rom. 8, 3). Als Zaligmaker is Hij gekomen: Hij is gestorven, maar Hij heeft de dood gedood: Hij heeft in zichzelf aan de dood die wij duchten, een einde ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wanneer christenen hun solidariteit beleven, worden de levenskrachten die Christus’ lichaam eigen zijn, werkzaam. Wat zijn die krachten? Uit zichzelf kunnen de mensen niet het gemeenschapsideaal bereiken, waarvan zij dromen. In het Oude Testament kondigen de profeten aan dat God in de mensen zijn ...

Overweging ter voorbereiding van de zondag

In de lezing van het heilig evangelie hebt gij, broeders en zusters, een les ontvangen die u aangaat, maar tevens hebt gij gehoord van een gevaar dat ons bedreigt. Want Hij die niet op grond van een bijkomstige gave, maar krachtens zijn wezen goed is, zegt: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11). En het voorbeeld ter navolging van deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wij allen die geloven in Jezus Christus, worden ‘levende stenen’ genoemd volgens het woord van de Schrift: ‘Gij zijt toch levende stenen, gevoegd in de bouw van de geestelijke tempel tot een heilige priesterschap, om geestelijke offers op te dragen die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus’ (1 Petr. 2, 5). Wanneer het gewone ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 01-05-2020

Door eigen werkzaamheid en natuurlijke talenten heeft de mens steeds getracht zijn leven verder te ontwikkelen. Tegenwoordig echter heeft hij, vooral door de wetenschap en de techniek, zijn heerschappij over de gehele natuur uitgebreid en steeds gaat hij daarin verder. Vooral door de toenemende hulp van velerlei ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 30-04-2020

Naast allerlei troostmiddelen die God nooit ophield aan het mensdom te geven, heeft Hij in de volheid der tijden, toen Hij wist dat het gebeuren moest, zijn eniggeboren Zoon, door wie Hij alles geschapen had, gezonden: opdat deze mens zou worden, terwijl Hij toch God bleef, en de middelaar zou zijn tussen God en de mensen, de mens ...

Wo. 29-04 – H.Mis ter ere van Catharina van Siena

Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-04-2020

O eeuwige godheid, eeuwige Drie-eenheid, die door de eenheid met de goddelijke natuur het bloed van uw eniggeboren Zoon zo’n grote waarde hebt geschonken! Gij, eeuwige Drie-eenheid, zijt als een diepe zee: hoe meer ik hierin zoek, des te meer vind ik. En hoe meer ik vind, des te meer dorst ik ernaar U te zoeken. Gij zijt niet te verzadigen en mijn ziel wordt niet verzadigd, wanneer zij zich in uw peilloze diepte tracht te ...

De grote kerk is open om 14.00 uur – 15.10 uur

Beste medeparochianen, zoals jullie weten is de Mariakapel van onze kerk bijna heel de dag geopend. Vanaf ongeveer 8:30 uur tot 20:00 uur kunnen wij bij onze hemelse Moeder Maria komen om een kaarsje op te steken, ons hart bij haar uit te storten en om eventueel een intentie in het boek te schrijven ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-04-2020

Toen Petrus Chanel het religieuze leven in de priestercongregatie van de maristen aanvaard had, werd hij op eigen verzoek naar de missie in Oceanië gezonden. Hij landde op het eiland Futuna in de Stille Zuidzee, waar de naam van Christus nog niet verkondigd was. Over zijn leven als missionaris vertelt de lekebroeder die altijd bij hem ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-04-2020

‘Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God’ (Ps. 42 (41), 1). Zoals dus die herten verlangen naar de waterbronnen, zo ook onze herten - namelijk zij die Egypte en de wereld achter zich gelaten hebben en de Farao in zijn zee hebben gedood en zijn hele leger in het doopsel hebben omgebracht. Na ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-04-2020

Wilt gij gelukkig zijn? Ik zal u - met uw goedvinden - wijzen waar gij het geluk kunt vinden. Volgt mij maar. ‘Hoe lang blijft uw hart nog gesloten, hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog? Beseft toch...’ Wat moeten wij beseffen? ‘Dat de Heer zijn Heilige heeft verheerlijkt’ (Ps. 4, 3-4). Christus is gekomen naar onze ellende: Hij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 25-04-2020

De kerk heeft zich over de bewoonde wereld tot aan de grenzen van de aarde verbreid. Van de apostelen en hun leerlingen heeft zij het geloof ontvangen in de ene God, de almachtige Vader, ‘die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft’ (Ps. 146, 5); en in de ene Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden voor onze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-04-2020

Met de volheid van zijn liefde kwam de heilige Fidelis zijn naaste in nood te hulp. Als een vader omarmde hij alle ongelukkigen en met de aalmoezen die hij van overal bijeenbracht, onderhield hij een menigte armen. Hij verlichtte de eenzaamheid van weduwen en wezen door voor hen steun te zoeken bij machtigen en vorsten. Hij spande zich ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 23-04-2020

Geliefde broeders en zusters, het feest van vandaag verdubbelt onze vreugde over de heerlijkheid van Pasen en is als een kostbare parel, die het goud waarin zij gevat is met de glans van haar eigen schittering bestraalt. De heilige Joris is inderdaad van de ene krijgsdienst overgegaan naar de andere, want zijn aardse functie van officier ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 22-04-2020

‘De zonen van Jakob berichtten aan hun vader: Jozef leeft. Toen Jakob dit hoorde, leefde zijn geest weer op en hij sprak: Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog: ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga!’ (Gen. 45, 26-28). Gij zult misschien zeggen: goed en wel, maar wat doet dat ter zake? Wat heeft Jozef te maken met de vreugde van deze dag ...

Nieuwsbrief 04-2020 van de bedevaartsplaats Beauraing

2020 is goed begonnen, met twee jaarthemadagen en de komst van verschillende groepen in januari en februari, die de voorbode leken van een mooi bedevaartseizoen. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen kwamen naar de Maagd met het Gouden Hart. Op 2 februari waren de religieuzen van het bisdom Namen met velen hier in ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 21-04-2020

Mijn ziel, heb je gevonden wat je zocht? Jij hebt God gezocht en je hebt gevonden dat Hij iets is dat het hoogste van alles is, het beste dat kan worden gedacht; en dat dit het leven zelf is, het licht, de wijsheid, de goedheid, het eeuwige geluk en de gelukzalige eeuwigheid; en dat dit overal bestaat en altijd. Heer, mijn God, Gij hebt mij gevormd en ...

MARIAVERSCHIJNINGEN EN DE CORONACRISIS

Het beroemdste voorbeeld zijn de beweerde Mariaverschijningen van Garabandal in Noord Spanje. Daar zou de Moeder Gods tussen 1961 en 1965 honderden keren verschenen zijn aan de vier meisjes Maria Loly Mazon (12), Conchita Gonzalez (12), Jacinta Gonzalez (12) en Maria Cruz Gonzalez (11). Soms kwam Ze alleen, soms hield Zij het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 20-04-2020

Heilig en aangenaam was de gemeenschapsgeest in de beginjaren van de kerk, bijeengehouden door de heilige Geest. Deze gemeenschap kon helemaal niet in verwarring gebracht worden, zolang de eenheid in geloven heel bleef door de onderlinge liefde. Om deze gemeenschap echt te doen standhouden, helpt heel bijzonder het afstand doen van bezittingen en eigendom, ook het op elkaar ...

Toespraak van de pastoor van Medjugorje, P. Marinko Šakota van 19 maart 2020

Beste vrienden van Medjugorje, beste broeders en zusters in de hele wereld, jullie die verbonden zijn met Medjugorje door de spiritualiteit, die onze hemelse moeder Maria, de Koningin van de Vrede, naar hier heeft gebracht: ik groet jullie allen hartelijk en wil graag ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 19-04-2020

De overwinnaar van de dood en de hersteller van het ware leven, Christus, keert levend terug uit de onderwereld, en Hij staat op uit het graf met een verheerlijkt lichaam. Door gesloten deuren treedt Hij binnen bij zijn leerlingen, die te Jeruzalem bijeen zijn op de avond van die paasdag. Zijn eerste woord is een vredewens. Vrede wenst Hij ...

Ter voorbereiding van de zaterdag 18-04-2020

‘Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding!’ (Apok. 20, 6). Christus is ‘de eersteling van hen die ontslapen zijn’ (1 Kor. 15, 20), ‘de eerste die uit de dood is opgestaan’ (Kol. 1, 18). Zijn verrijzenis, die de eerste is van alle, heeft voor ons zowel de eerste verrijzenis, die van de ziel, als de tweede, die van het lichaam, geheiligd. In zijn eigen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 17-04-2020

Feestvreugde moet er zijn op aarde, want door goddelijk bloed is zij gereinigd. Feestvreugde moet er zijn in elke mens, want door de verrijzenis van de Heer is hij opnieuw ten leven gewekt en wedergeboren. Geen aards, maar hemels voedsel hebben wij thans nodig: het woord van God. Laat ons daarom het paasmaal van dit ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 16-04-2020

God, ‘die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2, 4), ‘heeft eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten’ (Heb. 1, 1). Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft Hij zijn Zoon gezonden, het Woord dat mens geworden is en met de heilige Geest gezalfd, om ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 15-04-2020

‘In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus brood, en na gedankt te hebben, brak Hij het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed’ (1 Kor. 11, 23-25, Mt. 26, 27-28). Wanneer Hijzelf klaar en duidelijk van dat brood ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 14-04-2020

Gij die in Christus gedoopt zijt en met Christus bekleed, gij zijt gelijkvormig geworden aan de Zoon van God. Want God, die ons had voorbestemd tot zijn kindschap, heeft ons gelijkvormig gemaakt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 13-04-2020

Men heeft u begeleid naar het heilige bad van de doop, zoals Christus van het kruis naar het graf werd gedragen. Dan werd aan ieder van u gevraagd of hij geloofde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. En toen gij die verlossende belijdenis had uitgesproken, zijt gij driemaal in het water ondergedompeld en er ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op Stille Zaterdag 11-04-2020

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde, een diepe stilte en verder rust; een diepe stilte, want de Koning slaapt. ‘De aarde werd stil van ontzag’ (Ps. 76 (75), 9), want God is naar het vlees ontslapen en zij die van oudsher ontslapen zijn, heeft Hij opgewekt. De vleesgeworden God is gestorven, de onderwereld siddert. Hij gaat uit om het eerste ...

Ter voorbereiding van de viering op Goede Vrijdag op 10-04-2020

‘Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht. Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19, 30). Slechts een kort woord, dierbaren, hebben wij aangehaald, maar dit is boven alles verheven, want het beschrijft ons de voltooiing van onze verlossing. In Christus’ dood zijn alle voorafbeeldingen die erop betrekking ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op Witte Donderdag 09-04-2020

Dierbaren, op duidelijke wijze moest vervuld worden wat reeds lang tevoren door een voorafbeelding van het mysterie was beloofd: het ware Lam moest de plaats innemen van het zinnebeeldig lam, en één enkel offer zou een einde maken aan de veelheid en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 08-04-2020

Johannes vertelt ons dat Jezus zei: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). En hij vervolgt: ‘Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam’ (Joh. 2, 21). Als de Vader door zijn eigen Woord en Zoon alles gemaakt heeft, dan is het duidelijk dat Hij ook door het Woord de opstanding van zijn lichaam ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 07-04-2020

Hij die gezegd had dat Hij uit de hemel was neergedaald om de wil van de Vader te doen (vgl. Joh. 6, 38), gaf door zijn bewonderenswaardige deugden een bewijs van zijn goddelijke majesteit. Als één van deze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 06-04-2020

‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Het lijkt mij dat hier in de persoon van de joden die mensen aangesproken worden die gehecht zijn aan het lichamelijke en zintuiglijke. Omdat zij door hun handel een markthal gemaakt hadden van het huis van de Vader, werden zij door Jezus uit de tempel ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 05-04-2020

Onder twee heel verschillende aspecten wordt vandaag de door ons hart verlangde, de edelste gestalte van de mensenkinderen aan de kinderen der mensen voorgesteld. Onder beide aspecten is Hij opmerkelijk; in beide opzichten is Hij ons verlangen en onze liefde waard, want in beide is Hij de Verlosser van de mensen. Toch is Hij ...

Ter voorbereiding van de zaterdag 04-04-2020

‘Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen’ (Joh. 12, 1-2). Opdat men niet zou denken dat de opstanding van Lazarus uit de dood maar schijn was en geen werkelijkheid, was hij een van degenen die met Jezus aanlagen. Hij leefde ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 03-04-2020

Wij zullen deelhebben aan het pasen; nu weliswaar nog op symbolische wijze, ofschoon duidelijker dan tijdens het Oude Verbond. Het pasen van de wet was immers, als ik me zo mag uitdrukken, een vage voorafbeelding van een voorafbeelding. Binnenkort echter zal ons aandeel volmaakter en zuiverder zijn, wanneer namelijk het Woord de beker van het paasmaal met ons, nieuw, zal drinken in het koninkrijk van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 02-04-2020

Door zijn dood heeft Christus ons van de dood bevrijd: de dood heeft Hem ter dood gebracht en Hij heeft op zijn beurt de dood gedood. Gij weet het, broeders en zusters: ‘God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven, maar alles heeft Hij voor het zijn geschapen’ (Wijsh. 1, 13-14). Maar de heilige ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 01-04-2020

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren - wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid - luister dan. Overal in de Schrift openbaart God zich aan de gerechtigen als de strenge en de vreeswekkende, bij een zondaar ...

Vastenactiepuntje week 5 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 31-03-2020

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in zijn brief zegt: ‘Zoals Christus zijn leven voor ons gegeven heeft, zo ook ...

Het Paasnummer van “Dionysius in Beeld” is uit

Een goed gevuld nummer met natuurlijk reflecties op het Corona-virus, Pasen, onze penningmeester aan het woord, de nieuwe Givt-app en nog veel meer. Dionysius in Beeld verschijnt deze keer alleen digitaal...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 30-03-2020

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Mt. 27, 46). Deze woorden mogen niet zo verstaan worden, als zou de almacht van God de Vader geweken zijn van Jezus, toen Hij aan het kruis genageld was. Immers, de goddelijke en menselijke natuur waren zo innig met elkaar verbonden dat zij noch door het lijden noch door de dood ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 29-03-2020

‘Jezus zei tot Marta: uw broer zal verrijzen’ (Joh. 11, 23). Dit had een dubbele betekenis. Want Hij zei niet: nu wek Ik uw broer op, maar: uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag’ (Joh. 11, 24). Van die verrijzenis ben ik zeker, maar over deze ben ik nog onzeker. ‘Jezus zei haar: Ik ben ...

Zuster Emmanuel van Medjugorje over hemel, hel en vagevuur

Sister Emmanuel tells the story when the Blessed Virgin Mary took two of the Medjugorje visionaries to heaven, purgatory and hell ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 28-03-2020

De heilige Schrift leert, in overeenstemming met een eeuwenlange ervaring, dat menselijke vooruitgang een groot goed is, maar tegelijkertijd een grote verleiding in zich sluit. Want omdat de rangorde der waarden is verstoord en goed en kwaad met elkaar zijn vermengd, hebben afzonderlijke personen en groepen alleen nog ...

Paus geeft vrijdag extra Urbi et Orbi (met dank aan KRO/NCRV)

Vanwege de coronacrisis heeft paus Franciscus voor de derde keer op een rij zijn zondagse Angelustoespraak in afzondering uitgesproken in de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Een videoregistratie daarvan werd rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse media. Hij riep de gehele christenheid op ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 27-03-2020

Na de historische zin van de wolk boven de verbondstent behandeld te hebben, willen wij nu de geestelijke zin ervan beschouwen. Zodra op aarde de waarachtige tent die de kerk is, ontstaan en opgebouwd is, werd zij vervuld van Christus’ heerlijkheid. Dat de oude tent door de wolk overdekt werd, heeft naar mijn mening dezelfde betekenis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 26-03-2020

Het prijzenswaardig karakter van de liefde, zowel tot God als tot de naaste, is overduidelijk. Door beide wordt de wet vervuld. Al wie dit bereikt heeft, verdient eer en bewondering. Hij zal onder de meest trouwe dienaars gerekend worden, wanneer Christus met luide stem verklaart: ‘Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 25-03-2020

De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God. Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in rijkdom aan gedachten, vieren oost en west dit feest als de herdenking van ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 24-03-2020

In het evangelie van Johannes zegt de Heer: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart’ (Joh. 13, 35). En in de brief van dezelfde apostel lezen wij: ‘Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God, en kent God. De ...

Hoe kun je Jezus aan mensen laten zien? Zo dus!

Zeker in deze tijd van coronacrisis is het belangrijk, dat mensen van hun geloof in Jezus Christus getuigen. De overheden en alle medische personeel moeten uiteraard hun best doen en wij ook, maar we moeten God ook meer dan ooit laten zien, dat wij van Hem houden, dat wij zijn goddelijke bescherming nodig hebben ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 23-03-2020

Eenmaal per jaar laat de hogepriester het volk alleen en betreedt de plaats waar zich het zoenaltaar bevindt. Op dit zoenaltaar staan de cherubs. Hier bevinden zich ook de verbondsark en het wierookaltaar. Niemand mag hier binnengaan behalve de hogepriester. Als ik dus overweeg hoe mijn ware Hogepriester, de Heer Jezus Christus, in ...

Corona Virus Hallelujah

Beste medeparochianen, het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen. Onze vrijheden worden terecht steeds meer beperkt. Maar makkelijk is dat niet altijd. Zeker niet op zo'n prachtige zonnige zondag als vandaag. Er zijn mensen, die ons op unieke wijze erop wijzen wat we wel en niet moeten doen. Dat is wel heel belangrijk ...

Vastenactiepuntje week 4 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 22-03-2020

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen heeft, opdat wij niet schaamteloos verlangen naar wat Hij beloofd heeft ...

Lied van een klein meisje over Jezus in Getsemane

Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.' Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: 'Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 21-03-2020

Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwige leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan zult u God in de eeuwigheid winnen. Ten eerste: leer loslaten, niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 20-03-2020

Waar het hart van de mens is, daar is ook zijn schat (vgl. Mt. 6, 21). De Heer weigert immers zijn goede gaven niet aan mensen die erom vragen. Omdat de Heer goed is, en vooral voor wie op Hem vertrouwen, daarom moeten wij Hem aanhangen. Met heel onze ziel, heel ons hart en heel onze kracht moeten wij bij Hem blijven ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 19-03-2020

'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest’ (Mt. 1, 20). De hemel deelt Jozef niet alleen mee dat Maria haar kind ontvangen heeft door de kracht van God, maar de beslissende boodschap is: neem tóch Maria tot u. Dat wil zeggen: wees een vader voor dit kind, vervul de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 18-03-2020

Als gij zegt: ‘Toon mij uw God’, dan zou ik kunnen zeggen: ‘Toon mij uw mens, en ik zal u mijn God tonen.’ Toon mij daarom dat de ogen van uw ziel zien en de oren van uw hart horen. Zij die met de ogen van het lichaam zien, nemen waar hoe het in het leven hier op aarde toegaat, en kunnen een onderscheid maken tussen licht en donker, of tussen ...

Vastenactiepuntje week 3 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 17-03-2020

Waar vinden de zwakken een veilige en vaste rustplaats, tenzij in de wonden van de Verlosser? Des te geruster vertoef ik daar, naarmate Hij machtiger is om te verlossen. De wereld rumoert, de duivel loert, het lichaam drukt: ik val niet, want ik ben gegrondvest op een sterke rots. Ik heb gezondigd, een zware zonde; mijn geweten zal benard, maar ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 16-03-2020

‘Mozes besteeg de berg Sinaï en hij bleef daar gedurende veertig dagen en veertig nachten’ (Ex. 24, 15-18). Wat heeft die heilige man daar met de Heer overlegd? Wie zal ons dit geheim openbaren? Wat zou ik graag aanwezig geweest zijn bij dat gesprek van Mozes met de Heer! Mozes sprak en de Heer gaf antwoord. Daar in de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 15-03-2020

Van alle dagen die wij als christenen in ere houden en op verschillende wijzen vieren, is er geen zo groot en verheven als het paasfeest. Want hieraan ontlenen alle andere feesten in Gods kerk hun waarde en betekenis. Zelfs de geboorte van de Heer uit Maria was bedoeld in verband met het paasmysterie. Voor de Zoon van God was er ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 14-03-2020

Onze Heer - het Woord van God - heeft eerst de mensen die aan Hem onderworpen waren, gebracht tot dienstbaarheid aan God. Daarna heeft Hij hen bevrijd, zoals Hijzelf zegt: ‘Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb ...

AANGESCHERPTE MAATREGELEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN M.B.T. HET CORONAVIRUS

Vanaf zaterdag 14 en zondag 15 maart tot aan 31 maart zijn er i.v.m. het coronavirus in het het weekend geen openbare Missen meer. Uiteraard zal de pastoor privé de heilige Mis vieren en bidden voor de gezondheid van ons allen, maar deze Missen zijn niet toegankelijk ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 13-03-2020

‘Spreek, Heer, want uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3, 10). ‘Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, opdat ik uw geboden mag kennen’ (Ps. 119 (118), 125). Buig mijn hart naar de woorden van uw mond (vgl. Ps. 119 (118), 36); laat uw spreken vloeien als dauw. De kinderen van Israël zeiden weleer tot Mozes: ‘Spreek gij tot ons, en wij zullen luisteren ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 12-03-2020

Er is geen twijfel mogelijk: God trekt ons tot zich ‘met zachte leidsels’ en, zoals de profeet in hetzelfde vers zegt, deze leidsels zijn niets anders dan de ‘teugels van liefde’ (Hos. 11, 4). God maakt zijn heerlijkheid zichtbaar in het gelaat van Jezus Christus; daar laat de almachtige God ons zijn eigenschappen en volmaaktheden zien ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 11-03-2020

Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin om, naar de aanwijzingen van de Heer, van kamp tot kamp verder te gaan. Toen ze hun kamp opsloegen in Refidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: ‘Geef ons water te drinken.’ Mozes antwoordde: ‘Waarom maakt u ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 10-03-2020

Broeders en zusters, we moeten het manna zien als een voorafbeelding en symbool, dat de leer en de geestelijke gaven van Christus aanduidt. Deze immers zijn ook van hierboven en uit de hemel, en hebben niets aards in zich. Zij veroorzaken immers geen aards wangedrag en zijn echt voedsel, niet alleen voor menselijke ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 09-03-2020

De joden hebben wonderen gezien; ook gij zult er nu aanschouwen, grotere en veel mooiere dan toen de joden uit Egypte zijn vertrokken. Farao hebt ge niet zien verdrinken met zijn soldaten, maar de duivel met zijn bende hebt ge zien omkomen in de zee, in het water van de doop. Zij zijn door de zee heengetrokken, gij door de dood. Zij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 08-03-2020

Dit mysterie werd door Jezus aan zijn leerlingen geopenbaard op de berg Tabor. Op weg daarheen had Hij hun gesproken over het rijk en over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar omdat zij wellicht nog niet voldoende zeker waren van wat Hij hun over dit rijk had verkondigd, wilde Hij hun tenslotte in het diepst van hun hart hiervan ten ...

Icoontje Goddelijke Barmhartigheid in de kerk te koop

Dit weekend zijn er kleine (11 cm. hoog) staande icoontjes van de Goddelijke Barmhartigheid te koop voor €2,- per stuk. Nadere info, zie Wikipedia. Barmhartigheid hebben wij als gezinnen, als parochiekerk en als grote wereld hard nodig. Daarom zou ik zeggen: koop voor iedere slaapkamer in huis en ...

Familieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.30 uur

Lieve Kerkfamilie, zondag 8 maart is het thema van de Familieviering: Luister naar Jezus, de Zoon van God. Luisteren is zó belangrijk: naar elkaar en naar de goede regels, die er zijn in het leven. Maar héél erg belangrijk is: luisteren naar Jezus zelf, want Hij wijst de weg naar God en naar de hemel ...

Vastenactie 2020 namens de PCI

Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug met voedselpakketten. Wij van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) verzorgen elk jaar de inzameling voor de voedselbank bij ons in ...

Vastenactie 2020

Weet u het nog? Vorig jaar stond een waterkraan in de kerk. Het Vastenactie-thema was toen ‘Schoon water’. Dit jaar staat een schoolbord achter in de kerk: want de Vastenactie is voor ‘Goed onderwijs’. Naar school gaan, een goede opleiding ... dringend nodig om een baan te vinden, om je eigen geld te verdienen. De ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten (Familieviering)

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 07-03-2020

In het verhaal van de instelling van het paasfeest in het boek Exodus lezen wij het volgende voorschrift: ‘Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als een feest ter ere van de Heer moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht: een eeuwige wet’ (Ex. 12, 14). Wanneer de latere generaties het paasmaal nuttigen, dan was ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 06-03-2020

‘Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’ (Mt. 18, 21-22). Petrus meende iets zeer edelmoedigs te zeggen, toen hij met een ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 05-03-2020

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond met Mozes niet onderhouden werd, gaf Hij een ander aan het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 04-03-2020

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond neigt, maar het licht dat geen oog ziet. Wie door dit licht verlicht is ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 03-03-2020

Geliefde broeders en zusters, de voorschriften van het evangelie zijn niets anders dan de onderwijzingen van God zelf. Zij zijn de grondvesten waarop wij onze hoop bouwen, de pijlers die ons geloof schragen, het voedsel dat ons hart verkwikt, het stuur dat de koers van ons leven richt. Zij reiken ons de middelen aan om het heil te ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 02-03-2020

Leer inzien waaraan u het bestaan te danken hebt, het ademen, het denken en wat het hoogste goed is, het leren kennen van God, de hoop op het rijk der hemelen, het aanschouwen van de heerlijkheid, nu nog wel als het ware in spiegels en raadsels, maar dan volmaakter en zuiverder. Zie toch in dat kind van God bent, medeërfgenaam ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 01-03-2020

Als na uw doopsel de vijand van het licht, de bekoorder, u aanvalt - en hij zal u aanvallen, want hij heeft zelfs het Woord aangevallen, het Licht dat in mensengestalte verborgen was - dan weet gij hoe gij hem moet overwinnen. Wijs hem op het water en de Geest; dan ...

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het Coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze hebben vooral betrekking op de vredeswens en het uitreiken van de communie. In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 29-02-2020

Het rijk van God is niet gebonden aan tijd of plaats, maar ligt in de grond van de ziel. Daar woont God en dat is de plaats die Hem toebehoort. Wie meent dat God zijn genade geeft naar tijd en plaats, vergist zich. Als echter de mens bereid is, geeft God zijn genade in alle tijden en op alle ...

Vrijdag 27 februari 20.15 uur: Muzikale Aanbidding

Beste medeparochianen, vrijdag 28 februari, morgen dus, is in de parochiezaal de maandelijkse muzikale Aanbidding. Een heel mooi (extra) gebedsmoment in de veertigdagentijd. Een moment om God de tijd en kans te geven in onze ziel te fluisteren. Iedereen is welkom van 20.15 uur tot 21.00 uur en daarna koffie/thee ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 28-02-2020

Het is Gods wil en niets behaagt Hem meer dan dat de mensen zich tot Hem bekeren in ware boetvaardigheid. De herauten van de waarheid en de bedienaren van de goddelijke genade hebben ons dit verteld vanaf het begin en ze hebben het herhaald in ieder tijdperk. Het goddelijk Woord heeft juist willen tonen dat er niets dierbaarders ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 27-02-2020

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen ...

Vastenactiepuntje week 1 van de Vasten

We zullen iedere week een 'Vastenactiepuntje' publiceren. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje 'Vasten' is immers net als het woordje 'geloven' een werkwoord ...

Givt – Geven met je smartphone

Voor steeds meer mensen is het niet meer vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas of smartphone betalen. Daarom is het vanaf Aswoensdag (26 februari 2020) mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de Mis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 26-02-2020

Dierbaren, altijd al ‘is de aarde vol van zijn mildheid’ (Ps. 33 (32), 5). De natuur der dingen zelf leert iedere gelovige God te eren. Immers, de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, getuigen van zijn goedheid. De almacht van hun Schepper en de wonderbaarlijke schoonheid van de elementen die ons ten dienste staan, vragen ...

Vasten voor de Heer

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 25-02-2020

Laten we niet ongevoelig zijn voor de goedheid van Christus. Want als Hij jegens ons zou doen zoals wij jegens Hem, dan zouden wij reeds verloren zijn gegaan. Daarom willen we, nu wij zijn leerlingen zijn, ook leren volgens het christendom te leven. Want wie zich met een andere naam laat noemen dan deze, behoort niet aan God. Werpt dan het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 24-02-2020

Omdat ik nu in de eerder genoemde personen (uw bisschop Damas, de priesters Bassus en Apollonius en de diaken Zotion) uw gehele gemeente in het geloof gezien heb en heb liefgekregen, spoor ik u aan: beijvert u alles te doen in de eendracht van God, terwijl de bisschop voorzit in de plaats van God en de priesters in de plaats van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 23-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk te Magnesia, gelegen aan de rivier de Meander, die gezegend is door de genade van God de Vader in Jezus Christus, onze Verlosser. In zijn Naam groet ik haar en schenk mijn beste wensen in God de Vader en in Jezus Christus. Daar ik wist hoe goed ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 22-02-2020

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Celebrate Festival 2020

Als je naar Celebrate gaat, een jaarlijks festival, ga je op vakantie, luister je naar lezingen, vier en ontmoet je, en prijs je de Naam van de Heer. Celebrate begint op 24 april en eindigt op 1 mei en vindt plaats in Voorthuizen. Celebrate: je krijgt de kans om Gods liefde persoonlijk te ervaren. Celebrate: een festival waar jong en oud samen de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 21-02-2020

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 20-02-2020

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Nieuwsbrief Beauraing

Oktober, maand van de rozenkrans. Op de 13de, voor het derde opeenvolgende jaar, werd het Heiligdom betrokken bij het gebed van de rozenkrans aan de grenzen van België, gebed met als doel te bemiddelen voor de vrede,  het leven en het geloof in ons land. De Heilige Maagd met het Gouden Hart is de meter van dit mooi ...

Cabaret ‘Op en top vrouw’

Op vrijdag 27 maart om 20:00 uur een cabaretvoorstelling in de kerk, genaamd: ‘CONTRAST. De show is in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De dames van deze cabaretgroep brengen een nieuwe show die zal gaan over tegenstellingen...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 19-02-2020

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 18-02-2020

Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zelf zoon van God wordt door nauw verbonden te zijn met het Woord van God en door zijn kindschap te aanvaarden. Wij hadden immers op geen andere wijze onvergankelijk en onsterfelijk kunnen worden, tenzij wij verenigd waren met de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 17-02-2020

‘Zie, hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders’ (vgl. Ps. 133 (132), 1). Schoon en weldadig is het, als broeders in eendracht samen zijn, want doordat zij op dezelfde plaats wonen, vormen zij een bijeenkomst van de kerk; wanneer zij broeders worden genoemd, zijn zij eensgezind in de liefde die in allen hetzelfde wil ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 16-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van zijn geliefde Jezus Christus, de kerk die in barmhartigheid alle genadegaven ontving, van geloof en liefde vervuld is, die van geen genadegaven verstoken is, bemind bij God en draagster van het heilige, die te Smyrna in Klein-Azië is, mijn groet en heil in een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 15-02-2020

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen en bracht een offer aan de God van zijn vader Isaak (vgl. Gen. 46, 1) ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 14-02-2020

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer, was mijn geest verblijd en jubelde mijn hart’ ...

Vanwege de ANBI-status van onze parochie is het jaarverslag 2019 gepubliceerd

Het jaar 2019 is snel voorbij gegaan. Vele mooie activiteiten hebben plaatsgevonden binnen onze kerk: er waren heel wat doopjes, communicantjes, vormelingen, huwelijksjubilea. En kerkelijke huwelijken zijn en worden nog gesloten. Verder werden de …

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 13-02-2020

Ik hoorde de eerzucht zeggen: alles wat bestaat, onderzoek ik nauwkeurig en ik kan van mijzelf getuigen dat ik door mijn harde werken alles goed kan begrijpen. Waarom zou ik dan moeten afzien van de eerbewijzen die ik ontvang voor alles wat ik inzie en weet? Dus vertrouw ik er ook op dat ik bij machte ben door dorpen en over ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 12-02-2020

Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. Het christenvolk mag dus niet jaloers zijn, het mag niet afgunstig zijn: vanuit de nederigheid groeit het tot volle wasdom ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 11-02-2020

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in witte kleren gehuld: zij droeg een stralend wit gewaad met ...

De vuile was

Een jong stel is net verhuisd naar een nieuwe buurt. De volgende ochtend, terwijl ze aan het ontbijt zitten, ziet de jonge vrouw haar buurvrouw de was buiten ophangen en zegt: “Die was is niet erg schoon, ze weet niet eens hoe ze moet wassen. Misschien moet ze een beter wasmiddel gebruiken.” Haar man kijkt en zwijgt ...

Het eerste vormsel van het jaar… (overgenomen van de website van bisschop-coadjutor Jan Hendriks)

Op zondag 9 februari vierde de H. Dionysiusparochie in Heerhugowaard het vormsel van veertien kandidaten, waaronder ook enkele volwassenen. De feestelijke viering werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepasselijk want daarover ging het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 10-02-2020

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op zekere dag, toen zij zoals gewoonlijk weer kwam, daalde haar ...

Familieviering zondag 9 februari 2020 11.30 uur met toediening van het Sacrament van het Vormsel door bisschop Jan Hendriks

Lieve Kerkfamilie, zondag 9 februari om 11.30 uur is er een bijzondere Familieviering. Onze (hulp)bisschop, Mgr. Jan Hendriks, komt dan een aantal tieners en volwassenen vormen. We kennen hem wel; hij preekt heel erg mooi. Het thema van de vormselviering is: 'Als zout en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 09-02-2020

Jozef was mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ (Gen. 39, 6), staat er. Waarom vertelt de heilige Schrift over zijn lichamelijke schoonheid? Opdat wij zouden weten dat hij niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam goed gevormd was. Hij was immers in de bloei van zijn leven, hij was jong, ‘mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 08-02-2020

Echte liefde is niet uit op geldelijk voordeel, want daardoor wordt de liefde schade toegebracht. Is het een wonder dat er wegens een boerenhoeve of een huis ruzie uitbreekt onder broers, als er onder de zonen van de vrome Jakob al afgunst ontbrandde wegens een kleed? Hoe zit dit dan? Moet men Jakob verwijten maken omdat hij één ...

Vasthouden aan celibaat is heel gezond

Het celibaat staat weer eens ter discussie. Dat is niets nieuws. De kritiek uit seculiere hoek komt meestal voort uit de veronderstelling dat de katholieke Kerk de vijand zou zijn van wat zij ‘gezonde seksualiteit’ noemt. Terwijl de Kerk altijd vastgehouden heeft aan het celibaat, is ‘gezonde seksualiteit’ aan veelvuldige herdefiniëring ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 07-02-2020

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige ...

Bijbelcursus – één groep ’s middags én één groep ’s avonds

Sinds de eerste week van de vasten komt er een groepje parochianen bij elkaar op de dinsdag  van 13.30-15.00 uur, in de huiskamer van de pastorie. Zij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 06-02-2020

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele ...

Dionysius in Beeld februari 2020

Een dezer dagen wordt de eerste Dionysius in Beeld van 2020 bij u bezorgd. Een rijk nummer waarin we terugblikken op kerst en vooruit kijken naar de 40-dagentijd. Wij wensen u veel leesplezier.

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 05-02-2020

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen en zo dag aan dag wordt getooid met een overwinningskrans ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 04-02-2020

Waarom vluchtte Jakob voor zijn broer naar den vreemde, alleen en met bijna niets bij zich, hoewel hij zo’n rijke zegen verkregen had? De goddelijke voorzienigheid toont zich des te duidelijker in wat tegenspoed lijkt te zijn. Want mensen die gelukkig zijn, weten niet goed hoe groot het geluk is dat zij mogen proeven. Daarom sloeg ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 03-02-2020

Heeft Jakob gelogen, toen hij zei: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeborene’ (Gen. 27, 19)? Ik meen van niet. Hij had het eerstgeboorterecht gekocht. Terecht noemt hij zichzelf dus de eerstgeborene. Maar hoe moet die zegen worden verklaard? Uit Jakob moest Christus de Heer naar het vlees worden geboren, Hij naar wie de volkeren uitzagen ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zondag 02-02-2020

Overeenkomstig de wet van Mozes, moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon met een offergave aan de Heer opdragen. Draag dan uw Zoon op, heilige Maagd, en schenk de gezegende vrucht van uw schoot aan de Heer. Draag voor de verzoening van ons allen een heilig offer op dat God behaagt. Zeker zal God, onze Vader, deze ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zaterdag 01-02-2020

Het is niet onverstandig wanneer we zeggen dat Isaak geboren is uit Abraham en dat hij een teken was. Zo ook was Abraham een teken, Abraham die het bevel kreeg zijn zoon te offeren en aan God gehoorzaamde. Hij bracht Isaak naar de offerplaats, kwam daar na drie dagen aan, zond zijn twee knechten weg met het lastdier en ...

Verplicht celibaat: een kroonjuweel in de uitverkoop? (Uit het Kath. Nieuwsblad)

Met de discussie over de verplichte koppeling tussen celibaat en priesterschap, laait de polarisatie binnen de Kerk hoog op; geëngageerde gelovigen staan plotseling tegenover elkaar. Wat is er in het geding? Een wijziging van de celibaatregel verandert de Kerk ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van vrijdag 31-01-2020

Als wij willen dat men ons ziet als mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van onze leerlingen, om hen zo des te gemakkelijker ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen, dan moogt gij op de eerste plaats nooit vergeten dat gij de ouders van uw geliefde kinderen vervangt. Voor de kinderen heb ik mij altijd ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van donderdag 30-01-2020

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan zichzelf niet zo bekend als aan zijn Schepper, noch kent de zieke ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-01-2020

De overbekende liefde tot God van onze vader Abraham is ons door de zojuist voorgelezen tekst in herinnering gebracht. Groot is zijn geloof, en groot is zijn liefde, niet alleen jegens God, maar ook jegens zijn enige zoon. Want vader Abraham geloofde dat wat hem bevolen werd door zijn Schepper, niets kwaads voor zijn zoon kon betekenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-01-2020

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat wij in het lijden van Christus een geneesmiddel vinden tegen het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-01-2020

Paulus zegt dat alle kwaad in de zonde zijn oorsprong heeft. Deze zonde is de ene, grote zonde van allen; ze werd bedreven toen de eerste mens, en in hem de gehele mensheid, de wereld losrukte uit de liefdeseenheid met de wil van God. Dientengevolge verviel de schepping tot verlatenheid, tot de staat van verloren-zijn, tot ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-01-2020, 3e zondag door het jaar A

‘Is voor de Heer wel iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom Ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben’ (Gen. 18, 14). Toen Sara dit woord hoorde, verdween iedere twijfel. Zozeer werd zij in haar geloof gesterkt, dat de Apostel terecht van haar kan zeggen: ‘Door ...

Pakistan: mogelijk eerste getuigenis gedwongen bekering

Voor de eerste keer in Pakistan kan een slachtoffer van gedwongen bekering en huwelijk in de rechtbank getuigen. De rechtszaak rond de 14-jarige Huma Younus is uiterst controversieel, mede omdat de lokale politie samen met de verdachte de rechtsgang tegenwerkt. Een historische ontwikkeling staat mogelijk ...

Ter voorbereiding van zaterdag 25 januari 2020, het feest van de bekering van de H. Apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Ruimhartig geven voor de Kerk

Nieuwsuur trok afgelopen weekend een beerput open: een Depressiegala dat vooral ten bate van z’n eigen management gehouden werd, onderzoekers die geen cent zagen van beloofd geld, betrokkenen die de zwarte piet doorspelen en de eigen handen wassen in onschuld ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-01-2020

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op telkens andere manier worden beoefend door de edelman, de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van donderdag 23-01-2020

Salem is de stad die later door koning David Jeruzalem is genoemd. Het werd de hoofdstad van heel Judea, omdat David daar een plaats voor de tempel gekocht had. De bouw ervan zou hij echter aan zijn zoon Salomo overlaten. Melchisédek, de koning van Salem, heeft door de aard van het offer waarin hij Abram liet delen en waarbij hij hem ...

Salt&Light – één van de vier koren, die onze parochie rijk is

Hou je van zingen en wil je graag zingen voor God? Kom dan meezingen met Salt&Light. Wij zijn een enthousiast beginnend koor met 12 leden. Eén keer per week, op donderdagavond van 19.00 tot 20.30, komen we samen in de kerk of parochiezaal om te oefenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van woensdag 22-01-2020

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de wijze van Melchisédek’ (Ps. 110 (109), 3.4; Heb. 5, 6). Deze wijze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van dinsdag 21-01-2020

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van maandag 20-01-2020

Wijst elkaar terecht, niet in woede maar in vrede, zoals gij dat in het evangelie vindt. Niemand moet spreken met iemand die misdoet tegen zijn medemens. Geen woord mag hij van u horen, todat hij tot inkeer gekomen is. Uw gebeden, uw aalmoezen en al uw werken moet gij zó verrichten als gij dat vindt in het evangelie van onze Heer ...

Overweging ter voorbereiding van zondag 19 januari 2020

Gij weet, hoe God door de profeet Jesaja tot Jeruzalem gesproken heeft: ‘Ten tijde van Noach heb Ik u gered’ (Jes. 54, 9). Wat God gezegd heeft, is dit: het mysterie van de redding der mensen ligt in de zondvloed. Want de rechtvaardige Noach vormde met de andere mensen bij de vloed, met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun ...

Vrijdag 17 januari – gedachtenis van de H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn gewoonte naar de kerk ging. Onderweg dacht hij er bij zichzelf over na hoe ...

Overweging bij zondag 12-01-2020 – Doop van de Heer

Het is gemakkelijk in te zien hoezeer wij Christus, onze Heer, dankbaar moeten zijn. Hij schenkt ons immers de vreugde van het ene feest na het andere en geeft ons telkens weer reden tot blijdschap. Want nog steeds zijn wij verheugd over de geboorte van de Verlosser en reeds verblijden wij ons over zijn wedergeboorte ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Christus is aan de wereld verschenen, Hij heeft in de chaos van de wereld orde gebracht en er glans aan verleend. Hij heeft de zonden van de wereld op zich genomen en de vijand van de wereld neergeslagen. Hij heeft het water geheiligd en de ziel van de mensen verlicht. Wonderen werden met grotere wonderen vervlochten. Vandaag hebben het land en de zee de genade ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van Openbaring des Heren op 5 januari

Veelgeliefden, de dag waarop Christus, de Verlosser van de wereld, voor het eerst aan de volken is verschenen, moeten wij hoog in ere houden. Wij moeten vandaag in ons hart de vreugde voelen waarvan de drie Wijzen waren vervuld toen zij, gedreven door het teken ...

1 januari: Maria, Moeder van God – Uit de geschriften van de priester Hugo Rahner († 1968)

Maria, de moeder van Jezus, is - door de onuitsprekelijke waardigheid van maagdelijke moeder van de Godmens - het model en de samenvatting geworden van onze moeder de kerk. Augustinus zegt: ‘Maria baarde uw hoofd, de kerk baart u. De kerk is immers ook ...

Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jozef

Dit weekend vieren wij in onze kerk het Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jezus. Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur waarna er in de parochiezaal een gezellig samenzijn is. In deze tijd, die voor gezinnen zo moeilijk is, is het belangrijk om tot deze drie heilige mensen te bidden. Zij kunnen ons helpen om - waar ...

Vrijdag 27-12-2019: Uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), over de eerste brief van Johannes

‘Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt dáárover spreken wij, over het woord dat leven ...

Uit een preek van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe († 532)

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te bezoeken. Vandaag trekt een soldaat, die de tent van zijn lichaam verlaat, zegevierend naar de hemel ...

Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407)

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt mij in de oren. Het is geen ijle melodie die zij eenzaam op hun fluiten spelen, maar zij zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God ...