Berichten archief

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 01-04-2020

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren - wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid - luister dan. Overal in de Schrift openbaart God zich aan de gerechtigen als de strenge en de vreeswekkende, bij een zondaar echter is Hij in zijn goedheid snel bereid tot mildheid. Is iemand in zonde gevallen, ...

Vastenactiepuntje week 5 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 31-03-2020

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in zijn brief zegt: ‘Zoals Christus zijn leven voor ons gegeven heeft, zo ook ...

Preekje op 30-03-2020, maandag in de 5e week van de veertigdagentijd

In Victor Hugo’s klassieke roman ‘Les Miserables’ zit de hoofdpersoon, Jean Valjean, meerdere jaren gevangen wegens het stelen van een brood. Wanneer hij eindelijk wordt vrijgelaten, is hij zo wanhopig op zoek naar geld, dat hij een paar zilveren kandelaars van een ...

Het Paasnummer van “Dionysius in Beeld” is uit

Een goed gevuld nummer met natuurlijk reflecties op het Corona-virus, Pasen, onze penningmeester aan het woord, de nieuwe Givt-app en nog veel meer. Dionysius in Beeld verschijnt deze keer alleen digitaal...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 30-03-2020

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Mt. 27, 46). Deze woorden mogen niet zo verstaan worden, als zou de almacht van God de Vader geweken zijn van Jezus, toen Hij aan het kruis genageld was. Immers, de goddelijke en menselijke natuur waren zo innig met elkaar verbonden dat zij noch door het lijden noch door de dood ...

Preek op 29-03-2020, 5e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag het bekende verhaal over Lazarus die stierf en door Jezus weer tot leven kwam. Ook een lang verhaal, waar je vooraf misschien wel denkt, dat kost tijd en aandacht en misschien denkt u ook wel, ach dat soort wonderen daar kun je nu ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 29-03-2020

‘Jezus zei tot Marta: uw broer zal verrijzen’ (Joh. 11, 23). Dit had een dubbele betekenis. Want Hij zei niet: nu wek Ik uw broer op, maar: uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag’ (Joh. 11, 24). Van die verrijzenis ben ik zeker, maar over deze ben ik nog onzeker. ‘Jezus zei haar: Ik ben ...

Zuster Emmanuel van Medjugorje over hemel, hel en vagevuur

Sister Emmanuel tells the story when the Blessed Virgin Mary took two of the Medjugorje visionaries to heaven, purgatory and hell ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 28-03-2020

De heilige Schrift leert, in overeenstemming met een eeuwenlange ervaring, dat menselijke vooruitgang een groot goed is, maar tegelijkertijd een grote verleiding in zich sluit. Want omdat de rangorde der waarden is verstoord en goed en kwaad met elkaar zijn vermengd, hebben afzonderlijke personen en groepen alleen nog ...

Paus geeft vrijdag extra Urbi et Orbi (met dank aan KRO/NCRV)

Vanwege de coronacrisis heeft paus Franciscus voor de derde keer op een rij zijn zondagse Angelustoespraak in afzondering uitgesproken in de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Een videoregistratie daarvan werd rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse media. Hij riep de gehele christenheid op ...

Preekje op 27-03-2020, vrijdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Het boek van de Wijsheid is waarschijnlijk geschreven door een getrouwe jood in Alexandrië, Egypte, ongeveer 100 jaar vóór de komst van Jezus Christus. Maar ondanks de vroege datum, lijken delen van dit boek, zoals het tweede hoofdstuk van vandaag, verrassend veel ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 27-03-2020

Na de historische zin van de wolk boven de verbondstent behandeld te hebben, willen wij nu de geestelijke zin ervan beschouwen. Zodra op aarde de waarachtige tent die de kerk is, ontstaan en opgebouwd is, werd zij vervuld van Christus’ heerlijkheid. Dat de oude tent door de wolk overdekt werd, heeft naar mijn mening dezelfde betekenis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 26-03-2020

Het prijzenswaardig karakter van de liefde, zowel tot God als tot de naaste, is overduidelijk. Door beide wordt de wet vervuld. Al wie dit bereikt heeft, verdient eer en bewondering. Hij zal onder de meest trouwe dienaars gerekend worden, wanneer Christus met luide stem verklaart: ‘Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ...

Preekje op 25-03-2020, Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap

Het zal voor Maria niet heel eenvoudig zijn geweest om de woorden van de engel Gabriël te aanvaarden! Eerst vertelde hij haar, dat haar huwelijksplannen drastisch zouden veranderen. Toen zij hoorde, dat de heilige Geest over haar zou komen om in haar het Kind van God ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 25-03-2020

De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God. Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in rijkdom aan gedachten, vieren oost en west dit feest als de herdenking van ...

Preekje op 24-03-2020, dinsdag in de 4e week van de veertigdagentijd

De eerste lezing van vandaag gaat over de profeet Ezechiël. Hij ziet vanuit de tempel in Jeruzalem door de Araba water stromen naar de Dode Zee. De Araba is een geologische kloof, die de Zee van Galilea aan de noordkant omvat, de Jordaan in het midden en de Dode Zee ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 24-03-2020

In het evangelie van Johannes zegt de Heer: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart’ (Joh. 13, 35). En in de brief van dezelfde apostel lezen wij: ‘Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God, en kent God. De ...

Hoe kun je Jezus aan mensen laten zien? Zo dus!

Zeker in deze tijd van coronacrisis is het belangrijk, dat mensen van hun geloof in Jezus Christus getuigen. De overheden en alle medische personeel moeten uiteraard hun best doen en wij ook, maar we moeten God ook meer dan ooit laten zien, dat wij van Hem houden, dat wij zijn goddelijke bescherming nodig hebben ...

Preekje op maandag in de 4e week van de veertigdagentijd

De veertigdaagse vastentijd is een ernstig seizoen. Het is een tijd om intens naar onze eigen zonden te kijken en ze aan te pakken. De vasten is een tijd van zelfdiscipline, van extra gebed, opoffering en vrijgevigheid. Nu hoeft een ernstig seizoen geen sombere tijd te zijn áls wij het doel van deze veertig dagen maar niet vergeten. Het gaat er ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 23-03-2020

Eenmaal per jaar laat de hogepriester het volk alleen en betreedt de plaats waar zich het zoenaltaar bevindt. Op dit zoenaltaar staan de cherubs. Hier bevinden zich ook de verbondsark en het wierookaltaar. Niemand mag hier binnengaan behalve de hogepriester. Als ik dus overweeg hoe mijn ware Hogepriester, de Heer Jezus Christus, in ...

Corona Virus Hallelujah

Beste medeparochianen, het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen. Onze vrijheden worden terecht steeds meer beperkt. Maar makkelijk is dat niet altijd. Zeker niet op zo'n prachtige zonnige zondag als vandaag. Er zijn mensen, die ons op unieke wijze erop wijzen wat we wel en niet moeten doen. Dat is wel heel belangrijk ...

Preek op 22-03-2020, 4e zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vanwege het coronavirus zijn we met weinigen (13). Maar dankzij onze livestreamverbinding zijn we toch met velen. Het zijn moeilijke tijden, spannende. Er zijn landen waar het virus elke dag honderden ...

Vastenactiepuntje week 4 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 22-03-2020

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen heeft, opdat wij niet schaamteloos verlangen naar wat Hij beloofd heeft ...

Lied van een klein meisje over Jezus in Getsemane

Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.' Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: 'Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij ...

Preekje op 21-03-2020, zaterdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Wij horen zo aanstonds in het evangelie over een Farizeeër, die helemaal vol is van zichzelf. Hij vast tweemaal per week en geeft tienden van al zijn inkomsten. Hij deed dat uit gehoorzaamheid aan de Mozaïsche wet en hij wilde even fijntjes aan God laten weten hoe ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 21-03-2020

Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwige leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan zult u God in de eeuwigheid winnen. Ten eerste: leer loslaten, niet ...

Preekje op 20-03-2020, vrijdag in de 3e week van de veertigdagentijd

In de tijd van de profeet Hosea, meer dan 700 jaar vóór Christus, was het noordelijke koninkrijk van Israël verwikkeld in een machtsstrijd met het Assyrische rijk. Jarenlang vertrouwde Israël herhaaldelijk op politieke oplossingen en militaire verbonden in plaats van op God ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 20-03-2020

Waar het hart van de mens is, daar is ook zijn schat (vgl. Mt. 6, 21). De Heer weigert immers zijn goede gaven niet aan mensen die erom vragen. Omdat de Heer goed is, en vooral voor wie op Hem vertrouwen, daarom moeten wij Hem aanhangen. Met heel onze ziel, heel ons hart en heel onze kracht moeten wij bij Hem blijven ...

Preekje op 19-03-2020, donderdag, Hoogfeest van Sint-Jozef

Wij leven in een wereld waarin veel mensen zeggen of denken: mijn wil geschiede. Dan is het verfrissend, dat wij vandaag Sint-Jozef mogen eren, de bruidegom van de Maagd Maria, die zegt of denkt, zoals Jezus het leert in het Onzevader: uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 19-03-2020

'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest’ (Mt. 1, 20). De hemel deelt Jozef niet alleen mee dat Maria haar kind ontvangen heeft door de kracht van God, maar de beslissende boodschap is: neem tóch Maria tot u. Dat wil zeggen: wees een vader voor dit kind, vervul de ...

Preekje op 18-03-2020, woensdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Proberen wij het ons voor te stellen, dat wij gevraagd worden, geroepen, om iets heel groots te doen, iets dat misschien zelfs onmogelijk lijkt. Het kan ons dan behoorlijk bezighouden. Wij denken erover na hoe wij het gaan doen, en misschien zelfs óf wij het wel gaan doen. Maar godzijdank, toen wij er dan toch aan begonnen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 18-03-2020

Als gij zegt: ‘Toon mij uw God’, dan zou ik kunnen zeggen: ‘Toon mij uw mens, en ik zal u mijn God tonen.’ Toon mij daarom dat de ogen van uw ziel zien en de oren van uw hart horen. Zij die met de ogen van het lichaam zien, nemen waar hoe het in het leven hier op aarde toegaat, en kunnen een onderscheid maken tussen licht en donker, of tussen ...

Vastenactiepuntje week 3 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Preekje op 17-03-2020, dinsdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Petrus, de eerste apostel, dacht dat hij al heel goed bezig was toen hij aan de Heer vroeg of hij zevenmaal moest vergeven. Iemand zoveel keer vergeven lijkt zeker heel wat, nietwaar? De waarheid is dat het steeds maar weer vergeven van herhaalde overtredingen tegen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 17-03-2020

Waar vinden de zwakken een veilige en vaste rustplaats, tenzij in de wonden van de Verlosser? Des te geruster vertoef ik daar, naarmate Hij machtiger is om te verlossen. De wereld rumoert, de duivel loert, het lichaam drukt: ik val niet, want ik ben gegrondvest op een sterke rots. Ik heb gezondigd, een zware zonde; mijn geweten zal benard, maar ...

Preekje op 16-03-2020, maandag in de 3e week van de veertigdagentijd

De manier waarop de profeet Elisa vandaag een zieke wil genezen, klinkt dat niet een beetje als wat goed is voor zo'n praatprogramma laat op de avond!? Het enige wat wij hoeven te doen is een kopje thee drinken met een extract van exotisch fruit uit het Amazonegebied en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 16-03-2020

‘Mozes besteeg de berg Sinaï en hij bleef daar gedurende veertig dagen en veertig nachten’ (Ex. 24, 15-18). Wat heeft die heilige man daar met de Heer overlegd? Wie zal ons dit geheim openbaren? Wat zou ik graag aanwezig geweest zijn bij dat gesprek van Mozes met de Heer! Mozes sprak en de Heer gaf antwoord. Daar in de ...

Preek op 15-03-2020, 3e zondag van de Veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, willen wij het evangelieverhaal van vandaag kunnen begrijpen, dan is het goed om iets van de achtergrond te weten. De Joden zijn al vóór de geboorte van Jezus Christus verschillende keren in ballingschap weggevoerd. God liet dit toe ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 15-03-2020

Van alle dagen die wij als christenen in ere houden en op verschillende wijzen vieren, is er geen zo groot en verheven als het paasfeest. Want hieraan ontlenen alle andere feesten in Gods kerk hun waarde en betekenis. Zelfs de geboorte van de Heer uit Maria was bedoeld in verband met het paasmysterie. Voor de Zoon van God was er ...

WAT KAN IK DOEN TER VOORKOMING VAN HET CORONAVIRUS OF HEB IK HET AL !?

Het bericht wat hier stond, schijnt nep-nieuws te zijn, sorry, het was goed bedoeld ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 14-03-2020

Onze Heer - het Woord van God - heeft eerst de mensen die aan Hem onderworpen waren, gebracht tot dienstbaarheid aan God. Daarna heeft Hij hen bevrijd, zoals Hijzelf zegt: ‘Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb ...

AANGESCHERPTE MAATREGELEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN M.B.T. HET CORONAVIRUS

Vanaf zaterdag 14 en zondag 15 maart tot aan 31 maart zijn er i.v.m. het coronavirus in het het weekend geen openbare Missen meer. Uiteraard zal de pastoor privé de heilige Mis vieren en bidden voor de gezondheid van ons allen, maar deze Missen zijn niet toegankelijk ...

Preekje op 13-03-2020, vrijdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Als wij over menselijke hoekstenen spreken, denken wij misschien aan nobele figuren als Abraham, David of Jeremia. Heroïsche heiligen als Moeder Teresa of Johannes van het Kruis. En natuurlijk denken wij aan Jezus Christus. Al deze personen vallen in onze verbeelding op als mensen met bovennatuurlijke talenten, vaardigheden en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 13-03-2020

‘Spreek, Heer, want uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3, 10). ‘Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, opdat ik uw geboden mag kennen’ (Ps. 119 (118), 125). Buig mijn hart naar de woorden van uw mond (vgl. Ps. 119 (118), 36); laat uw spreken vloeien als dauw. De kinderen van Israël zeiden weleer tot Mozes: ‘Spreek gij tot ons, en wij zullen luisteren ...

Preekje op 12-03-2020, donderdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Vandaag horen wij in het evangelie over Lazarus en de rijke vrek. Hoe rijk zal deze rijke zijn geweest? Kunnen wij hem vergelijken met een miljonair uit onze tijd? Jezus Christus heeft niet gezegd hoe rijk hij precies was. Want dat was ook niet het eigenlijke probleem. Het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 12-03-2020

Er is geen twijfel mogelijk: God trekt ons tot zich ‘met zachte leidsels’ en, zoals de profeet in hetzelfde vers zegt, deze leidsels zijn niets anders dan de ‘teugels van liefde’ (Hos. 11, 4). God maakt zijn heerlijkheid zichtbaar in het gelaat van Jezus Christus; daar laat de almachtige God ons zijn eigenschappen en volmaaktheden zien ...

Preekje op 11-03-2020, woensdag in de 2e week van de veertigdagentijd

In de eerste lezing horen wij hoe God de profeet Jeremia naar mensen stuurt, die in Juda wonen, omdat zij zich helemaal van God hadden afgekeerd. Hij vroeg Jeremia om de mensen aan te sporen geen valse goden meer te aanbidden en om hen eraan te herinneren, dat zij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 11-03-2020

Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin om, naar de aanwijzingen van de Heer, van kamp tot kamp verder te gaan. Toen ze hun kamp opsloegen in Refidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: ‘Geef ons water te drinken.’ Mozes antwoordde: ‘Waarom maakt u ...

Preekje op 10-03-2020, dinsdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Jezus Christus wordt door veel mensen gezien als een heel lieve en aardige man, en dat is Hij natuurlijk ook. Maar als het nodig is kan Hij ook heel stevig uit de hoek komen. En dat is een goede zaak. Natuurlijk is Jezus Christus vervuld van liefde, van medelijden en van genade. Maar tegelijkertijd werd Hij mens om de strijd met de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 10-03-2020

Broeders en zusters, we moeten het manna zien als een voorafbeelding en symbool, dat de leer en de geestelijke gaven van Christus aanduidt. Deze immers zijn ook van hierboven en uit de hemel, en hebben niets aards in zich. Zij veroorzaken immers geen aards wangedrag en zijn echt voedsel, niet alleen voor menselijke ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 09-03-2020

De joden hebben wonderen gezien; ook gij zult er nu aanschouwen, grotere en veel mooiere dan toen de joden uit Egypte zijn vertrokken. Farao hebt ge niet zien verdrinken met zijn soldaten, maar de duivel met zijn bende hebt ge zien omkomen in de zee, in het water van de doop. Zij zijn door de zee heengetrokken, gij door de dood. Zij ...

Preek op 08-03-2020, 2e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Het kan zijn, dat we al jaren met iemand omgaan en dat we hem of haar door nieuwe omstandigheden pas echt goed leren kennen. Zo heb je hem of haar nooit eerder gezien. Dan straalt, zou je kunnen zeggen, iemands persoonlijkheid door de uiterlijke verschijning ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 08-03-2020

Dit mysterie werd door Jezus aan zijn leerlingen geopenbaard op de berg Tabor. Op weg daarheen had Hij hun gesproken over het rijk en over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar omdat zij wellicht nog niet voldoende zeker waren van wat Hij hun over dit rijk had verkondigd, wilde Hij hun tenslotte in het diepst van hun hart hiervan ten ...

Icoontje Goddelijke Barmhartigheid in de kerk te koop

Dit weekend zijn er kleine (11 cm. hoog) staande icoontjes van de Goddelijke Barmhartigheid te koop voor €2,- per stuk. Nadere info, zie Wikipedia. Barmhartigheid hebben wij als gezinnen, als parochiekerk en als grote wereld hard nodig. Daarom zou ik zeggen: koop voor iedere slaapkamer in huis en ...

Familieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.30 uur

Lieve Kerkfamilie, zondag 8 maart is het thema van de Familieviering: Luister naar Jezus, de Zoon van God. Luisteren is zó belangrijk: naar elkaar en naar de goede regels, die er zijn in het leven. Maar héél erg belangrijk is: luisteren naar Jezus zelf, want Hij wijst de weg naar God en naar de hemel ...

Vastenactie 2020 namens de PCI

Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug met voedselpakketten. Wij van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) verzorgen elk jaar de inzameling voor de voedselbank bij ons in ...

Vastenactie 2020

Weet u het nog? Vorig jaar stond een waterkraan in de kerk. Het Vastenactie-thema was toen ‘Schoon water’. Dit jaar staat een schoolbord achter in de kerk: want de Vastenactie is voor ‘Goed onderwijs’. Naar school gaan, een goede opleiding ... dringend nodig om een baan te vinden, om je eigen geld te verdienen. De ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten (Familieviering)

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 07-03-2020

In het verhaal van de instelling van het paasfeest in het boek Exodus lezen wij het volgende voorschrift: ‘Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als een feest ter ere van de Heer moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht: een eeuwige wet’ (Ex. 12, 14). Wanneer de latere generaties het paasmaal nuttigen, dan was ...

Preekje op 06-03-2020, vrijdag in de 1e week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Laten wij eerlijk zijn. Soms is het moeilijk om niet boos te worden, zelfs niet op degenen, die het dichtst bij ons staan! En toch zegt Jezus Christus ons in het evangelie van vandaag, dat wij de zonde moeten weerstaan en dat wij ons moeten afkeren van woede ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 06-03-2020

‘Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’ (Mt. 18, 21-22). Petrus meende iets zeer edelmoedigs te zeggen, toen hij met een ...

Preekje op 05-03-2020, donderdag in de 1e week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Iedereen in de kerk kent wel de gouden regel: “Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook voor hen.” Een heel waardevol gezegde, dat niet alleen in het christendom voorkomt, maar ook in de leer van andere godsdiensten als het boeddhisme, het hindoeïsme ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 05-03-2020

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond met Mozes niet onderhouden werd, gaf Hij een ander aan het ...

Preekje op woensdag 04-03-2020 in de eerste week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

De profeet Jona was niet van plan om twee keer dezelfde fout te maken. Een paar nachten in de ingewanden van een grote vis doorbrengen kan erg overtuigend zijn. Met een beetje fantasie kunnen wij ons voorstellen hoe hij in de richting van Nineve sjokt, nog ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 04-03-2020

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond neigt, maar het licht dat geen oog ziet. Wie door dit licht verlicht is ...

Preekje op dinsdag 03-03-2020 in de eerste week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Soms gebeuren er van die minder leuke dingen in het leven. Door de schuld van een ander komen wij te laat bij een belangrijke vergadering. Terwijl wij netjes bij het rode verkeerslicht staan te wachten rijd iemand een deuk in onze auto. Je partner vergeet je ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 03-03-2020

Geliefde broeders en zusters, de voorschriften van het evangelie zijn niets anders dan de onderwijzingen van God zelf. Zij zijn de grondvesten waarop wij onze hoop bouwen, de pijlers die ons geloof schragen, het voedsel dat ons hart verkwikt, het stuur dat de koers van ons leven richt. Zij reiken ons de middelen aan om het heil te ...

Preekje op maandag 02-03-2020 in de eerste week van de veertigdagentijd, pastoor Frank Domen

Vandaag spreekt Jezus Christus in het evangelie bij gelegenheid van het Laatste Oordeel over de scheiding tussen de schapen en de bokken. De schapen zijn verbaasd. Zij vragen zich af wat zij hebben gedaan om zoiets prachtigs als het eeuwige Koninkrijk te ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 02-03-2020

Leer inzien waaraan u het bestaan te danken hebt, het ademen, het denken en wat het hoogste goed is, het leren kennen van God, de hoop op het rijk der hemelen, het aanschouwen van de heerlijkheid, nu nog wel als het ware in spiegels en raadsels, maar dan volmaakter en zuiverder. Zie toch in dat kind van God bent, medeërfgenaam ...

Preek op 01-03-2020, eerste zondag van de Veertigdagentijd, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing horen wij over twee bomen: de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Het menselijke leven, het leven van God ook, hadden Adam en Eva al, een beetje, zij moesten dat eigenlijk nog definitief verdienen, laten zien ...

Overweging op 28/29-02-2020 in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We lezen in het evangelie over beproevingen. In ieders leven zijn er tijden dat je je beproefd kan voelen. Het kan zelfs zo zijn dat we het leven als een beproeving ervaren. We worden nog steeds geconfronteerd met vluchtelingen in mensonwaardige kampen, met oorlogen in het Midden-Oosten, met kindersterfte ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 01-03-2020

Als na uw doopsel de vijand van het licht, de bekoorder, u aanvalt - en hij zal u aanvallen, want hij heeft zelfs het Woord aangevallen, het Licht dat in mensengestalte verborgen was - dan weet gij hoe gij hem moet overwinnen. Wijs hem op het water en de Geest; dan ...

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het Coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze hebben vooral betrekking op de vredeswens en het uitreiken van de communie. In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 29-02-2020

Het rijk van God is niet gebonden aan tijd of plaats, maar ligt in de grond van de ziel. Daar woont God en dat is de plaats die Hem toebehoort. Wie meent dat God zijn genade geeft naar tijd en plaats, vergist zich. Als echter de mens bereid is, geeft God zijn genade in alle tijden en op alle ...

Vrijdag 27 februari 20.15 uur: Muzikale Aanbidding

Beste medeparochianen, vrijdag 28 februari, morgen dus, is in de parochiezaal de maandelijkse muzikale Aanbidding. Een heel mooi (extra) gebedsmoment in de veertigdagentijd. Een moment om God de tijd en kans te geven in onze ziel te fluisteren. Iedereen is welkom van 20.15 uur tot 21.00 uur en daarna koffie/thee ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 28-02-2020

Het is Gods wil en niets behaagt Hem meer dan dat de mensen zich tot Hem bekeren in ware boetvaardigheid. De herauten van de waarheid en de bedienaren van de goddelijke genade hebben ons dit verteld vanaf het begin en ze hebben het herhaald in ieder tijdperk. Het goddelijk Woord heeft juist willen tonen dat er niets dierbaarders ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 27-02-2020

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen ...

Vastenactiepuntje week 1 van de Vasten

We zullen iedere week een 'Vastenactiepuntje' publiceren. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje 'Vasten' is immers net als het woordje 'geloven' een werkwoord ...

Givt – Geven met je smartphone

Voor steeds meer mensen is het niet meer vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas of smartphone betalen. Daarom is het vanaf Aswoensdag (26 februari 2020) mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de Mis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 26-02-2020

Dierbaren, altijd al ‘is de aarde vol van zijn mildheid’ (Ps. 33 (32), 5). De natuur der dingen zelf leert iedere gelovige God te eren. Immers, de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, getuigen van zijn goedheid. De almacht van hun Schepper en de wonderbaarlijke schoonheid van de elementen die ons ten dienste staan, vragen ...

Vasten voor de Heer

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 25-02-2020

Laten we niet ongevoelig zijn voor de goedheid van Christus. Want als Hij jegens ons zou doen zoals wij jegens Hem, dan zouden wij reeds verloren zijn gegaan. Daarom willen we, nu wij zijn leerlingen zijn, ook leren volgens het christendom te leven. Want wie zich met een andere naam laat noemen dan deze, behoort niet aan God. Werpt dan het ...

Preek op 23-02-2020, 7e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de Bijbelverhalen van vandaag gaan over hoe we omgaan met onze tegenstanders, met mensen die ons onrecht of pijn hebben gedaan.  Nu is de eerste vraag natuurlijk, hebben wij tegenstanders, zijn er mensen die we als onze persoonlijke vijand ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 24-02-2020

Omdat ik nu in de eerder genoemde personen (uw bisschop Damas, de priesters Bassus en Apollonius en de diaken Zotion) uw gehele gemeente in het geloof gezien heb en heb liefgekregen, spoor ik u aan: beijvert u alles te doen in de eendracht van God, terwijl de bisschop voorzit in de plaats van God en de priesters in de plaats van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 23-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk te Magnesia, gelegen aan de rivier de Meander, die gezegend is door de genade van God de Vader in Jezus Christus, onze Verlosser. In zijn Naam groet ik haar en schenk mijn beste wensen in God de Vader en in Jezus Christus. Daar ik wist hoe goed ...

Aswoensdag – 26 februari om 19.00 uur H. Mis

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 22-02-2020

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Celebrate Festival 2020

Als je naar Celebrate gaat, een jaarlijks festival, ga je op vakantie, luister je naar lezingen, vier en ontmoet je, en prijs je de Naam van de Heer. Celebrate begint op 24 april en eindigt op 1 mei en vindt plaats in Voorthuizen. Celebrate: je krijgt de kans om Gods liefde persoonlijk te ervaren. Celebrate: een festival waar jong en oud samen de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 21-02-2020

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 20-02-2020

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Nieuwsbrief Beauraing

Oktober, maand van de rozenkrans. Op de 13de, voor het derde opeenvolgende jaar, werd het Heiligdom betrokken bij het gebed van de rozenkrans aan de grenzen van België, gebed met als doel te bemiddelen voor de vrede,  het leven en het geloof in ons land. De Heilige Maagd met het Gouden Hart is de meter van dit mooi ...

Cabaret ‘Op en top vrouw’

Op vrijdag 27 maart om 20:00 uur een cabaretvoorstelling in de kerk, genaamd: ‘CONTRAST. De show is in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De dames van deze cabaretgroep brengen een nieuwe show die zal gaan over tegenstellingen...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 19-02-2020

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 18-02-2020

Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zelf zoon van God wordt door nauw verbonden te zijn met het Woord van God en door zijn kindschap te aanvaarden. Wij hadden immers op geen andere wijze onvergankelijk en onsterfelijk kunnen worden, tenzij wij verenigd waren met de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 17-02-2020

‘Zie, hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders’ (vgl. Ps. 133 (132), 1). Schoon en weldadig is het, als broeders in eendracht samen zijn, want doordat zij op dezelfde plaats wonen, vormen zij een bijeenkomst van de kerk; wanneer zij broeders worden genoemd, zijn zij eensgezind in de liefde die in allen hetzelfde wil ...

Preek op 16-02-2020, 6e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Onze vrije wil. Het is het grootste, dat God ons heeft gegeven en tegelijkertijd is het de gave, die het meeste risico met zich meebrengt. Onze vrije wil stelt ons in staat zelf te bepalen wat voor een soort mensen wij willen zijn. Het maakt het voor ons mogelijk om muziek ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 16-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van zijn geliefde Jezus Christus, de kerk die in barmhartigheid alle genadegaven ontving, van geloof en liefde vervuld is, die van geen genadegaven verstoken is, bemind bij God en draagster van het heilige, die te Smyrna in Klein-Azië is, mijn groet en heil in een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 15-02-2020

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen en bracht een offer aan de God van zijn vader Isaak (vgl. Gen. 46, 1) ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 14-02-2020

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer, was mijn geest verblijd en jubelde mijn hart’ ...

Vanwege de ANBI-status van onze parochie is het jaarverslag 2019 gepubliceerd

Het jaar 2019 is snel voorbij gegaan. Vele mooie activiteiten hebben plaatsgevonden binnen onze kerk: er waren heel wat doopjes, communicantjes, vormelingen, huwelijksjubilea. En kerkelijke huwelijken zijn en worden nog gesloten. Verder werden de …

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 13-02-2020

Ik hoorde de eerzucht zeggen: alles wat bestaat, onderzoek ik nauwkeurig en ik kan van mijzelf getuigen dat ik door mijn harde werken alles goed kan begrijpen. Waarom zou ik dan moeten afzien van de eerbewijzen die ik ontvang voor alles wat ik inzie en weet? Dus vertrouw ik er ook op dat ik bij machte ben door dorpen en over ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 12-02-2020

Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. Het christenvolk mag dus niet jaloers zijn, het mag niet afgunstig zijn: vanuit de nederigheid groeit het tot volle wasdom ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 11-02-2020

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in witte kleren gehuld: zij droeg een stralend wit gewaad met ...

De vuile was

Een jong stel is net verhuisd naar een nieuwe buurt. De volgende ochtend, terwijl ze aan het ontbijt zitten, ziet de jonge vrouw haar buurvrouw de was buiten ophangen en zegt: “Die was is niet erg schoon, ze weet niet eens hoe ze moet wassen. Misschien moet ze een beter wasmiddel gebruiken.” Haar man kijkt en zwijgt ...

Het eerste vormsel van het jaar… (overgenomen van de website van bisschop-coadjutor Jan Hendriks)

Op zondag 9 februari vierde de H. Dionysiusparochie in Heerhugowaard het vormsel van veertien kandidaten, waaronder ook enkele volwassenen. De feestelijke viering werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepasselijk want daarover ging het ...

Preek op 09-02-2020, 5e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Wij kunnen ons in een groot gezelschap bevinden en ons toch alleen voelen. Er is even geen klik met de mensen om ons heen of we zitten even niet helemaal lekker in ons vel. Zo kunnen we ons in het geloof ook weleens eenzaam voelen. Ik hoop, dat dat hier binnen onze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 10-02-2020

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op zekere dag, toen zij zoals gewoonlijk weer kwam, daalde haar ...

Overweging op 07/08-02-2020 in de tehuizen, 5e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Vorige week hoorden we in het Evangelie over de opdracht van Jezus in de tempel. Jozef en Maria hielden zich aan de geboden van hun joods geloof. Zo erkenden zij dat hun kind, Jezus, ten diepste aan de Schepper van het leven toebehoort.  Zij leefden ...

Familieviering zondag 9 februari 2020 11.30 uur met toediening van het Sacrament van het Vormsel door bisschop Jan Hendriks

Lieve Kerkfamilie, zondag 9 februari om 11.30 uur is er een bijzondere Familieviering. Onze (hulp)bisschop, Mgr. Jan Hendriks, komt dan een aantal tieners en volwassenen vormen. We kennen hem wel; hij preekt heel erg mooi. Het thema van de vormselviering is: 'Als zout en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 09-02-2020

Jozef was mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ (Gen. 39, 6), staat er. Waarom vertelt de heilige Schrift over zijn lichamelijke schoonheid? Opdat wij zouden weten dat hij niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam goed gevormd was. Hij was immers in de bloei van zijn leven, hij was jong, ‘mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 08-02-2020

Echte liefde is niet uit op geldelijk voordeel, want daardoor wordt de liefde schade toegebracht. Is het een wonder dat er wegens een boerenhoeve of een huis ruzie uitbreekt onder broers, als er onder de zonen van de vrome Jakob al afgunst ontbrandde wegens een kleed? Hoe zit dit dan? Moet men Jakob verwijten maken omdat hij één ...

Vasthouden aan celibaat is heel gezond

Het celibaat staat weer eens ter discussie. Dat is niets nieuws. De kritiek uit seculiere hoek komt meestal voort uit de veronderstelling dat de katholieke Kerk de vijand zou zijn van wat zij ‘gezonde seksualiteit’ noemt. Terwijl de Kerk altijd vastgehouden heeft aan het celibaat, is ‘gezonde seksualiteit’ aan veelvuldige herdefiniëring ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 07-02-2020

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige ...

Bijbelcursus – één groep ’s middags én één groep ’s avonds

Sinds de eerste week van de vasten komt er een groepje parochianen bij elkaar op de dinsdag  van 13.30-15.00 uur, in de huiskamer van de pastorie. Zij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 06-02-2020

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele ...

Dionysius in Beeld februari 2020

Een dezer dagen wordt de eerste Dionysius in Beeld van 2020 bij u bezorgd. Een rijk nummer waarin we terugblikken op kerst en vooruit kijken naar de 40-dagentijd. Wij wensen u veel leesplezier.

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 05-02-2020

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen en zo dag aan dag wordt getooid met een overwinningskrans ...

Preek op 02-02-2020, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis – jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Zojuist hebben we gehoord hoe Jezus naar de tempel werd gebracht. Pas in dit evangelie wordt de volle omvang van Kerstmis duidelijk: Jezus is voor de eerste keer in de tempel. De Messias, de Redder voor de eerste keer in de tempel. Je zou ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 04-02-2020

Waarom vluchtte Jakob voor zijn broer naar den vreemde, alleen en met bijna niets bij zich, hoewel hij zo’n rijke zegen verkregen had? De goddelijke voorzienigheid toont zich des te duidelijker in wat tegenspoed lijkt te zijn. Want mensen die gelukkig zijn, weten niet goed hoe groot het geluk is dat zij mogen proeven. Daarom sloeg ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 03-02-2020

Heeft Jakob gelogen, toen hij zei: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeborene’ (Gen. 27, 19)? Ik meen van niet. Hij had het eerstgeboorterecht gekocht. Terecht noemt hij zichzelf dus de eerstgeborene. Maar hoe moet die zegen worden verklaard? Uit Jakob moest Christus de Heer naar het vlees worden geboren, Hij naar wie de volkeren uitzagen ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zondag 02-02-2020

Overeenkomstig de wet van Mozes, moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon met een offergave aan de Heer opdragen. Draag dan uw Zoon op, heilige Maagd, en schenk de gezegende vrucht van uw schoot aan de Heer. Draag voor de verzoening van ons allen een heilig offer op dat God behaagt. Zeker zal God, onze Vader, deze ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zaterdag 01-02-2020

Het is niet onverstandig wanneer we zeggen dat Isaak geboren is uit Abraham en dat hij een teken was. Zo ook was Abraham een teken, Abraham die het bevel kreeg zijn zoon te offeren en aan God gehoorzaamde. Hij bracht Isaak naar de offerplaats, kwam daar na drie dagen aan, zond zijn twee knechten weg met het lastdier en ...

Verplicht celibaat: een kroonjuweel in de uitverkoop? (Uit het Kath. Nieuwsblad)

Met de discussie over de verplichte koppeling tussen celibaat en priesterschap, laait de polarisatie binnen de Kerk hoog op; geëngageerde gelovigen staan plotseling tegenover elkaar. Wat is er in het geding? Een wijziging van de celibaatregel verandert de Kerk ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van vrijdag 31-01-2020

Als wij willen dat men ons ziet als mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van onze leerlingen, om hen zo des te gemakkelijker ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen, dan moogt gij op de eerste plaats nooit vergeten dat gij de ouders van uw geliefde kinderen vervangt. Voor de kinderen heb ik mij altijd ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van donderdag 30-01-2020

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan zichzelf niet zo bekend als aan zijn Schepper, noch kent de zieke ...

Preek op zaterdagavond 25-01-2020, 3e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, bepaalde streken en de mensen, die er wonen, hebben een naam. Dat is soms terecht, maar dikwijls niet. Zo zouden de Friezen stugge mensen zijn. Limburgers klitten aan elkaar. Hollanders zouden zuinig zijn en de Brabanders staan bekend als ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-01-2020

De overbekende liefde tot God van onze vader Abraham is ons door de zojuist voorgelezen tekst in herinnering gebracht. Groot is zijn geloof, en groot is zijn liefde, niet alleen jegens God, maar ook jegens zijn enige zoon. Want vader Abraham geloofde dat wat hem bevolen werd door zijn Schepper, niets kwaads voor zijn zoon kon betekenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-01-2020

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat wij in het lijden van Christus een geneesmiddel vinden tegen het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-01-2020

Paulus zegt dat alle kwaad in de zonde zijn oorsprong heeft. Deze zonde is de ene, grote zonde van allen; ze werd bedreven toen de eerste mens, en in hem de gehele mensheid, de wereld losrukte uit de liefdeseenheid met de wil van God. Dientengevolge verviel de schepping tot verlatenheid, tot de staat van verloren-zijn, tot ...

Overweging op 24/25-01-2020 in de tehuizen, 3e zondag door het jaar A, door Johan Gierlings

Jezus treed voor het eerst in het openbaar op. Het is een, rumoerige tijd. Johannes de doper is gevangengenomen, door Herodes Antipas, de zoon van Herodes de grote. Het land was bezet door de Romeinen en er was veel onrust onder de bevolking. Her en der waren er ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-01-2020, 3e zondag door het jaar A

‘Is voor de Heer wel iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom Ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben’ (Gen. 18, 14). Toen Sara dit woord hoorde, verdween iedere twijfel. Zozeer werd zij in haar geloof gesterkt, dat de Apostel terecht van haar kan zeggen: ‘Door ...

Pakistan: mogelijk eerste getuigenis gedwongen bekering

Voor de eerste keer in Pakistan kan een slachtoffer van gedwongen bekering en huwelijk in de rechtbank getuigen. De rechtszaak rond de 14-jarige Huma Younus is uiterst controversieel, mede omdat de lokale politie samen met de verdachte de rechtsgang tegenwerkt. Een historische ontwikkeling staat mogelijk ...

Ter voorbereiding van zaterdag 25 januari 2020, het feest van de bekering van de H. Apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Kerkbalans 2020

Waarom is onze Dionysiuskerk van groot belang voor Heerhugo­waard? Bij de Dionysiuskerk staat de deur altijd open. Iedereen is van harte welkom: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen’ staat boven de hoofdingang. De Dionysiuskerk staat midden in de maatschappij: aan jongeren en ouderen, aan iedereen wordt gedacht ...

Ruimhartig geven voor de Kerk

Nieuwsuur trok afgelopen weekend een beerput open: een Depressiegala dat vooral ten bate van z’n eigen management gehouden werd, onderzoekers die geen cent zagen van beloofd geld, betrokkenen die de zwarte piet doorspelen en de eigen handen wassen in onschuld ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-01-2020

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op telkens andere manier worden beoefend door de edelman, de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van donderdag 23-01-2020

Salem is de stad die later door koning David Jeruzalem is genoemd. Het werd de hoofdstad van heel Judea, omdat David daar een plaats voor de tempel gekocht had. De bouw ervan zou hij echter aan zijn zoon Salomo overlaten. Melchisédek, de koning van Salem, heeft door de aard van het offer waarin hij Abram liet delen en waarbij hij hem ...

Salt&Light – één van de vier koren, die onze parochie rijk is

Hou je van zingen en wil je graag zingen voor God? Kom dan meezingen met Salt&Light. Wij zijn een enthousiast beginnend koor met 12 leden. Eén keer per week, op donderdagavond van 19.00 tot 20.30, komen we samen in de kerk of parochiezaal om te oefenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van woensdag 22-01-2020

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de wijze van Melchisédek’ (Ps. 110 (109), 3.4; Heb. 5, 6). Deze wijze ...

Preek op 19-01-2020, 2e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het Evangelie van vandaag komen twee dieren voor: een lam en een duif. Als je die twee dieren voor de geest haalt, dan zie je een vredig tafereeltje. Het zijn zachtaardige dieren, ze vallen geen andere dieren aan. De duif en het lam, dieren die het best tot hun recht komen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van dinsdag 21-01-2020

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van maandag 20-01-2020

Wijst elkaar terecht, niet in woede maar in vrede, zoals gij dat in het evangelie vindt. Niemand moet spreken met iemand die misdoet tegen zijn medemens. Geen woord mag hij van u horen, todat hij tot inkeer gekomen is. Uw gebeden, uw aalmoezen en al uw werken moet gij zó verrichten als gij dat vindt in het evangelie van onze Heer ...

Overweging ter voorbereiding van zondag 19 januari 2020

Gij weet, hoe God door de profeet Jesaja tot Jeruzalem gesproken heeft: ‘Ten tijde van Noach heb Ik u gered’ (Jes. 54, 9). Wat God gezegd heeft, is dit: het mysterie van de redding der mensen ligt in de zondvloed. Want de rechtvaardige Noach vormde met de andere mensen bij de vloed, met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun ...

Pastoor Frank Domen viert zijn verjaardag

Zondag 19 januari om 10.00 uur vier ik - inmiddels traditiegetrouw - mijn verjaardag. Ook traditiegetrouw zingt ons Dionysiuskoor een mooie Mis en is na de viering een gezellig samen-zijn. Ook is er elk jaar een soort 'verjaardagsproject': misdienaarskleding, kerk-kleding voor de diaken en mij ...

Vrijdag 17 januari – gedachtenis van de H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn gewoonte naar de kerk ging. Onderweg dacht hij er bij zichzelf over na hoe ...

Preek op 12-01-2020, Doop van de Heer, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, ons godsdienstig leven verloopt vrij regelmatig. Ieder jaar keren dezelfde feesten terug. Vooral de kersttijd en de paastijd hebben hun charmes - verhalen, liederen - die iets bijzonder in ons kunnen oproepen. Zo was het ook bij de joden. Trouw gingen ...

Overweging bij zondag 12-01-2020 – Doop van de Heer

Het is gemakkelijk in te zien hoezeer wij Christus, onze Heer, dankbaar moeten zijn. Hij schenkt ons immers de vreugde van het ene feest na het andere en geeft ons telkens weer reden tot blijdschap. Want nog steeds zijn wij verheugd over de geboorte van de Verlosser en reeds verblijden wij ons over zijn wedergeboorte ...

KiSi-Club-Koor

Het KISI-Club Koor is een gezellig groep kinderen, die ongeveer elke twee weken samen komen om te oefenen voor de familievieringen, die iedere maand in de kerk plaatsvinden. We oefenen op donderdagmiddag van 15.45 t/m 17.00. Eerst gaan we even kort ...

Abortusvoorstanders steken auto van pro-life journalist in de brand

De auto van de Duitse pro-life journalist Gunnar Schupelius is op oudejaarsdag in vlammen opgegaan. De aanslag werd gepleegd door feministische abortusvoorstanders. De bereidheid van pro-abortuszijde om geweld te gebruiken groeit ...

Preek op 05-01-2020, hoogfeest van Openbaring des Heren, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de Wijzen uit het oosten verlieten hun land om de nieuwgeboren Koning van de joden te bezoeken en om Hem hun bijzondere geschenken aan te bieden. We hebben onlangs met een aantal mensen weer een bedevaart-vliegreis naar Medjugorje ...

Overweging in de tehuizen op 3/4-01-2020, hoogfeest van Openbaring des Heren, jaar A, door Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het over mensen die in de stand van de sterren lezen dat er iets bijzonders aan de hand moet zijn. Drie koningen, geleid door een ster, zijn op weg gegaan naar het Kerstkind. De drie koningen , Melchior, Caspar en Balthazar, laten ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van Openbaring des Heren op 5 januari

Veelgeliefden, de dag waarop Christus, de Verlosser van de wereld, voor het eerst aan de volken is verschenen, moeten wij hoog in ere houden. Wij moeten vandaag in ons hart de vreugde voelen waarvan de drie Wijzen waren vervuld toen zij, gedreven door het teken ...

Preek op 01-01-2020, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag een vervolg op het kerstverhaal van de evangelist Lucas. De herders hebben van de engelen de mededeling gekregen dat de Messias was geboren. Hij was te vinden in een stal, liggend in een kribbe. Wat moeten die herders wel niet gedacht hebben?  Het is ...

1 januari: Maria, Moeder van God – Uit de geschriften van de priester Hugo Rahner († 1968)

Maria, de moeder van Jezus, is - door de onuitsprekelijke waardigheid van maagdelijke moeder van de Godmens - het model en de samenvatting geworden van onze moeder de kerk. Augustinus zegt: ‘Maria baarde uw hoofd, de kerk baart u. De kerk is immers ook ...

Preek op 29-12-2019, feest van de heilige Familie, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het leven in gezinsverband staat weer eens onder druk. Man en vrouw moeten beide een baantje hebben om het huis of de huur te kunnen betalen en moeten uitkijken dat de crèche niet duurder is dan wat 't baantje opbrengt. Tja, en over hoeveel kinderen gaat 't ...

Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jozef

Dit weekend vieren wij in onze kerk het Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jezus. Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur waarna er in de parochiezaal een gezellig samenzijn is. In deze tijd, die voor gezinnen zo moeilijk is, is het belangrijk om tot deze drie heilige mensen te bidden. Zij kunnen ons helpen om - waar ...

Bedevaarten in 2020 naar Medjugorje

Onze bedevaarten zijn kort, maar krachtig. Eén dag voor de vliegreis heen; vier volle dagen in Medjugorje en dan op de zesde dag weer naar huis. Op maandag 8 juni 2020 vertrekken wij voor een bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina ...

Vrijdag 27-12-2019: Uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), over de eerste brief van Johannes

‘Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt dáárover spreken wij, over het woord dat leven ...

Preek op 26-12-2019, Tweede Kerstdag, heilige Stefanus, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, misschien hebben enkelen van jullie weleens gehoord van Seraphim van Sarov. Hij is een heilige van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hij wees er graag op, dat het doel van het christelijk leven is het verkrijgen van de heilige Geest. Zelf roep ik Seraphim ...

Uit een preek van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe († 532)

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te bezoeken. Vandaag trekt een soldaat, die de tent van zijn lichaam verlaat, zegevierend naar de hemel ...

Preek op 25-12-2019, Eerste Kerstdag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407)

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt mij in de oren. Het is geen ijle melodie die zij eenzaam op hun fluiten spelen, maar zij zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God ...

Preek op 24-12-2019, kerstnacht, jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in heel de wereld komen mensen bij elkaar om het heilige Kerstfeest te vieren. Velen kunnen dat gelukkig in vrijheid doen, anderen - in landen waar christenen vervolgd worden - doen dat met een zekere angst voor aanslagen. Maar waar het Kerstfeest ook gevierd wordt, onze Kerststal staat er weer, de koren laten zich van ...

De adventsactie 2019 namens de PCI ‘Samen voor de voedselbank’ zit er op

De adventsactie 2019 namens de PCI 'Samen voor de voedselbank' zit er op. Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug ...

Preek op 22-12-2019, 4e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij allemaal zijn weleens een beetje of zelfs heel verdrietig; wij voelen ons eenzaam of bang. Hoe hartverwarmend is het dan niet, dat iemand tegen ons zegt: Ik ben bij je. Vooral als het dan niet alleen bij woorden blijft, maar dat die persoon dan ook ...

Preek op 15-12-2019, 3e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, eind december laten we het jaar 2019 achter ons en beginnen we aan het nieuwe jaar 2020. Kinderen en jongeren laten met het begin van de zomervakantie het oude school jaar achter zich en eind augustus/begin september beginnen ze aan een nieuw jaar ...

Overweging in de tehuizen op de 3e zondag van de advent, 13/14-12-2019, jaar A, door Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Vorige week hoorden wij hoe Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: "Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf ...

Vieringen rond Kerstmis

woensdag 18-12 19.00 uur: Boeteviering; dinsdag 24-12 Kerstavond: 19.00 uur: Nachtmis met Spirit; 21.30 uur: Nachtmis met Salt & Light; woensdag 25-12 Eerste Kerstdag: 10.00 uur: Hoogmis met het Dionysiuskoor; na de viering: gezellig samen-zijn in het ...

Nieuwsbrief Beauraing

Een van de hoofdsleutels voor de toekomst van het Heiligdom van Beauraing is de internationalisering. Deze door Mgr Remy Vancottem op het einde van zijn Naams bisschopsambt gedane vaststelling, sluit aan bij een diepe overtuiging van priester Rouard, die er veel aan werkt om het onthaal van buitenlandse bedevaarders te ...

Dionysius in Beeld van december is uit.

Het kerstnummer van Dionysius in Beeld kunt u vanaf vandaag op de mat verwachten. In dit nummer natuurlijk informatie over de kerstvieringen en verder oa. een artikel over het goede werk van de PCI, een interview met Raquel, Kerstmis-puzzel en mooie kerstgedachten.

Maandag 9 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Preek tijdens de familieviering op zondag 08-12-2019, pastoor Frank Domen

Gehoord hoe mooi de eerste lezing spreekt over wat God gaat doen in de toekomst? Wilde dieren die in vrede met elkaar leven, mensen maken geen ruzie meer. Lijkt onmogelijk, maar God kan alles ==>> “Voor God is niets onmogelijk” ...

Preek op 07-12-2019, 2e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan ...

Overweging in de tehuizen op 6/7-12-2019, 2e zondag van de advent, jaar C, Johan Gierlings

De eerste lezing schets een situatie over tijd na een ballingschap. Een grote boom die gekapt is waarvan alleen nog een stronk over is. Deze stronk lijkt wel een beetje op de Kerk in Nederland en Europa. Die wel geworteld is in Christus maar die steeds meer op een dode stronk ...

Familieviering op zondag december om 10.00 uur

Lieve Kerkfamilie, op zondag 8 december om 10.00 uur (dus NIET om 11.30 uur) is er een Familieviering. Hij komt, Hij komt ... is het thema. Sinterklaas is zondag al terug naar Spanje, dus het gaat over Jezus die komt. We wachten op Hem in deze Adventstijd ...

Preek op 01-12-2019, 1e zondag van de advent, jaar C, diaken  Eelke Ligthart

Christenen zien hoopvol uit naar de komst van Christus, we zijn 'hoopvol wachtend op de komst van de Heer'. Bernardus van Clairvaux heeft erop gewezen dat het hierbij niet alleen gaat om de geboorte ...

Overweging bij de lezingen van zondag 01-12-2019, Eerste zondag van de Advent

Het is louter toeval dat ik juist het plein vóór de kerk oversteek wanneer daar de bus aankomt met een groep dorpsgenoten die een dagje weg zijn geweest naar een naburig land. Terwijl zij uitstappen informeer ik naar het verloop van hun reis...

Preek op 24-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, jaar C, pastoor Frank Domen

Misschien hebben jullie het weleens meegemaakt: je gaat met lood in de schoenen naar iemand toe, die ongeneeslijk ziek is. Je vindt, dat je er heen moet - vrienden immers in goede én in slechte dagen - ...

Overweging in de tehuizen op 22/23-11-2019, hoogfeest Christus, Koning van het Heelal, Johan Gierlings

In het lijden blijf een mens zijn waardigheid behouden en mag zich altijd verbonden met Christus weten. Jezus had geen gestalte of luister toen hij aan het kruis hing. Bloed uit zijn hoofd en lichaam door de ...

Vrijdag 22-11-2019 – Muzikale Aanbidding in de parochiezaal

Lieve Kerkfamilie, vrijdag 22 november (20.15 uur tot 21.00 uur) is er weer muzikale Aanbidding in het Parochiecentrum. Het leven is zó druk, druk, druk ... een klein uurtje zang en gebed, met de Heer in ons midden, doet góed. Zo'n klein gebedsmoment zorgt voor de nodige ...

Preek op 17-11-2019, 33e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  U kent dat vast wel. Op een gewone door de weekse dag gaat bij u thuis de voordeurbel. Als u open doet staan daar een paar  mensen die u vertellen dat het einde der tijden nabij is ...

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI, Adriaan Rotteveel

Waarde pastoor Frank, diaken Eelke en mede-parochianen, Het is nu het negende keer, dat ik hier sta in verband met het weekend van de Caritas. Maar deze keer is toch anders dan voorheen. U herinnert zich ongetwijfeld, dat ik u vorig jaar aan het eind van mijn toespraak ...

Preek op 10-11-2019, 32e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in onze Rooms Katholieke Kerk hebben wij allerlei ambten: de paus, de bisschoppen, priesters en diakens; wij hebben religieuzen en gelukkig ook veel vrijwilligers. Onder Jezus’ leiding ...

Dionysius in Beeld – oktober 2019

Paus kleurt kerk, Adventsactie 2019, Nieuws van Renske de Greeuw en nog veel meer. Lees de nieuwe Dionysius in Beeld ook online. Of lees DiB tot 2011 terug in ons archief.  

“Ik heb een willibrordbijbel nodig”

Onlangs is een initiatief van een drietal jongeren van de grond gekomen. Zij zijn samen een website begonnen waarop zij specifieke edities van de Bijbel ter verkoop aanbieden. Het gaat om de Willibrord ’75 en ’78. Dit zijn vertalingen die dicht bij de originele tekst blijven ...

Preek op 03-11-2019, 31e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Weten jullie nog vorige week... de Farizeeër, die vooraan in de tempel stond, en tegen God zei, dat hij zichzelf beter vond dan de tollenaar!? Maar de tollenaar, die zich op de borst klopte, ging met de zegen van ...

Overweging in de tehuizen op 1/2-11-2019, Allerzielen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen. Vandaag en morgen herdenkt de Kerk allen die overleden zijn. Allerheiligen - Allerzielen. Degenen die ons zijn voorgegaan in de dood, zijn vandaag  dichter bij ons.  Ze zijn meer in ...

Preek op vrijdag 01-11-2019, Allerheiligen, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, zei ooit kardinaal Simonis ...