Berichten archief

Overweging ter voorbereiding van 04-07-2022, maandag in de 14e week door het jaar

Laten we werken voor een spijs die niet vergaat. Laten wij werken aan ons heil. Laten wij werken in de wijngaard van de Heer, opdat wij het verdienen dagelijks onze tienling te ontvangen. Laten wij werken in de wijsheid die zegt: ‘Zij die in mijn geest werken, mislukken niet’ (Sir. 24, 30 - Vulg.). ‘De akker is de wereld’ (Mt. 13, 38), zegt de Waarheid ...

Preek op 03-07-2022, 14e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal in het Evangelie , dat we zojuist hebben gehoord, is net als vele andere verhalen uit de evangelies. Ze spelen zich a.h.w. af onder de oppervlakte van het gewone leven. Onder de gewone dagelijkse gang van zaken, je werk, je huishouden, of het vakantiegevoel van deze tijd, spelen er vaak dingen die de zaak op scherp kunnen zetten. Zomaar een gesprek met iemand waarvan je denkt, die heeft een ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Overweging ter voorbereiding van 03-07-2022, 14e zondag door het jaar

Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers, het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele ...

Wereldgezinsdagen: ‘Generaties versterken elkaar binnen familie’

Donderdag 23 juni was de eerste volledige dag van de Wereldgezinsdagen in Rome. Het thema van die dag was 'Familieliefde'. Veel werd gesproken over het belang van de verschillende generaties in families. "Families houden het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar. Ze vullen elkaar aan en ...

Van onze correspondent in Indonesië

Noord-Sulawesi is bergachtig en warm. Reden dat het verplaatsen van A naar B zoveel mogelijk gemotoriseerd geschiedt. Het verkeer lijkt hier op het eerste gezicht een chaos. Op het tweede gezicht is dat ...

Overweging ter voorbereiding van 02-07-2022, zaterdag in de 13e week door het jaar

‘Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-woestijn’ (Ps. 126 (125), 4). Let goed op de betekenis van deze woorden. De psalmist had al verteld: ‘De Heer bracht Sions ballingen terug’ (Ps. 126 (125), 1). Het gaat hier blijkbaar over iets dat voorbij is. Maar ook al spreekt de profeet in de verleden tijd, het gebeurt toch ...

Overweging ter voorbereiding van 01-07-2022, vrijdag in de 13e week door het jaar

‘Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs’ (Ps. 127 (126), 1). De Heer is dus de bouwer van het huis, de Heer Jezus Christus bouwt zijn huis. Velen werken aan deze bouw, maar als Hij niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Wie zijn zij die aan deze ...

Overweging ter voorbereiding van 30-06-2022, donderdag in de 13e week door het jaar

In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het Woord aanbidden en vereren en door Hem de Vader, niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke ...

Overweging ter voorbereiding van 29-06-2022, HH. Petrus en Paulus, apostelen

Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag ...

Overweging ter voorbereiding van 28-06-2022, H. Ireneus, bisschop en martelaar

Gods luister is levenwekkend: daarom hebben zij die God zien, deel aan het leven. Hij die uit zichzelf ongrijpbaar, onomvatbaar en onzichtbaar is, heeft zich voor de mensen zichtbaar, grijpbaar en omvatbaar getoond met de bedoeling hen ten leven te wekken die Hem aanraken en zien. Want het is onmogelijk te bestaan zonder leven, en er is slechts leven door aan God deel te ...

Overweging ter voorbereiding van 27-06-2022, maandag in de 13e week door het jaar

‘Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden!’ (Ps. 122 (121), 2). Je hebt gevraagd wat het huis van de Heer is, welnu: hier is ...

Preek op 26-06-2022, 13e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het evangelie gaat over roeping. Lucas, die dit heeft geschreven, plaatst dit gebeuren met opzet op het moment, dat Jezus Christus opgaat naar Jeruzalem. De hoofdstad van Israël, de plaats waar Hij zal verrijzen, waar de Kerk zal beginnen, de stad van ...

Overweging in de tehuizen op 24/25-06-2022, 13e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De lezingen van vandaag geven ons heel wat om over na te denken. In de eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus, krijgt de gemeente in Galatië een stevige vermaning te horen. Ook toen konden velen zich er niet toe zetten om Gods geboden na ...

Overweging ter voorbereiding van 26-06-2022, 13e zondag door het jaar C

Wat is er gezegd dat ons reden tot blijdschap geeft? Toch zeker het volgende: ‘Wij trekken naar Gods huis!’ (Ps. 122 (121), 1). Vandaar onze vreugde, hier komt onze uitgelatenheid vandaan, omdat er gezegd ...

Indonesische ervaringen

Eén van onze vrijwilligers, Simon van der Gulik, is vanwege familie-omstandigheden een half jaartje in Indonesië (Noord-Sulawesi). Geregeld stuurt hij de parochie leuke vermeldenswaardig verslagjes ...

De perfecte mens?

Onlangs las ik een artikel over een nieuw wetsvoorstel, die de productie van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek toestaat. Hierdoor kunnen er gezondere kinderen geboren worden. Sterker, fitter, beter… wat is ons antwoord op deze ontwikkelingen? Met deze nieuwe wet willen VVD en D66 het mogelijk maken embryo’s te ...

Een eerbetoon aan de Juliaantjes

U bent van harte welkom om de permanente tentoonstelling te bezichtigen in het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood dat is gevestigd in het Julianaklooster te Heiloo. De tentoonstelling in het Julianaklooster is vanaf 28 mei 2022 elke tweede en vierde zaterdag van de maand te bezoeken, tussen 10.00 – 12.00 en 14.30 – 17.00 uur. Tijdens de openstellingsdagen kunt u ook de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-06-2022, Heilig Hart van Jezus

Ook gij, verloste mens, overweeg wie het is, hoe groot Hij is en hoe voortreffelijk, die voor u aan het kruis hangt, die door zijn dood de gestorvenen tot leven wekt. Om zijn dood treuren de hemel en de aarde en splijten harde stenen van verdriet. Maar uit de zijde van de ...

Overweging ter voorbereiding van 23-06-2022, Geboorte van de H. Johannes de Doper

Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook moge zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben,’ zegt ...

Overweging ter voorbereiding van 22-06-2022, woensdag in de 12e week door het jaar

De priesters, de levieten en heel het volk verheugen zich over de inwijding van het herbouwde huis van God, want alle rangen van de heilige kerk moeten zich verheugen samen met de zondaars die door boetedoening verzoend zijn. Zij brengen op dit inwijdingsfeest ...

Overweging ter voorbereiding van 21-06-2022, H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

Hoogedele vrouwe, ik bid voor u om de eeuwige genade en vertroosting van de heilige Geest. Uw brief bereikt mij, terwijl ik nog leef in het dodenrijk hier op aarde. Nu moeten wij toch echter eindelijk ons op de hemel richten om in het land van de levenden de eeuwige ...

Overweging ter voorbereiding van 20-06-2022, maandag in de 12e week door het jaar

‘Niemand kan tot Mij komen, als de Vader hem niet trekt’ (Joh. 6, 44). Denk niet dat u tegen uw wil getrokken wordt; men wordt inwendig ...

Preek op 19-06-2022, Sacramentsdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de jeugd van vele ouderen was Sacramentsdag een dag van processies in en buiten de kerk. De gouden monstrans werd in processie rondgedragen, Christus ...

Overweging ter voorbereiding van 19-06-2022, Sacramentsdag

Alvorens uit deze wereld over te gaan naar de Vader, is onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, toen het uur van zijn lijden op handen was, aan tafel gegaan. Als voedsel heeft Hij zijn lichaam gegeven en als drank zijn bloed. Zo heeft Hij het hoogverheven en glorievolle sacrament van zijn lichaam en bloed ingesteld ter gedachtenis aan ...

Onder vrouwelijke leiders stierven veel minder mensen aan Covid

Een studie stelt vast wat minstens de helft van de wereldbevolking weet: vrouwen zijn betere leiders als het gaat om het oplossen van grote crises. Een studie van de University of Queensland in ...

Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor kerken afgeschaft

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken zonder vooraf de handen te ontsmetten en de collecteschaal van hand tot hand laten gaan: per 17 juni mag ook dat weer in de katholieke eredienst. De Nederlandse bisschoppenconferentie maakte ...

Misdienaars-nieuws

Acht communicantjes hebben zich al opgegeven om misdienaar te worden. Enkelen hebben zelfs al een keertje gediend na 22 mei, de dag van de eerste heilige Communie. Maar dinsdag 21 juni om 16.00 uur is er een bijeenkomst voor alle kinderen die misdienaars willen worden. Vrijwilligerswerk doen in de kerk is mooi en goed. En misdienaars ...

Sacramentsdag en de heilige Communie

Het was ongehoord nieuws ... de woorden van Jezus: “Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het Brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh. 6,51e.v.). De Joden raakten hierover met elkaar in twist: Wat zegt Hij nu (weer)? “Hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 18-06-2022, zaterdag in de 11e week door het jaar

‘De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing’ (Ps. 147A (146), 2). Het is de Heer die Jeruzalem weer opbouwt en zijn volk verzamelt uit de verstrooiing. Want het volk van Jeruzalem is het volk van Israël. Het gaat om het hemelse Jeruzalem dat eeuwig is en waarvan ook de engelen deel uitmaken. Alle burgers van die stad zien God en verheugen zich daarom in die machtige, grootse en hemelse ...

Overweging ter voorbereiding van 17-06-2022, vrijdag in de 11e week door het jaar

Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn ‘de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden’ (Lc. 12, 37). Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de Schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat! Moge Hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle ...

Overweging ter voorbereiding van 16-06-2022, donderdag in de 11e week door het jaar

Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de Apostel getuigt: ‘Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot ...

Overweging ter voorbereiding van 14-06-2022, H. Lidwina, maagd

‘Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op’ (Ps. 94 (93), 19). Deze uitspraak van de heilige Schrift is op ondubbelzinnige wijze letterlijk door God vervuld in ...

Overweging ter voorbereiding van maandag 13-06-2022, Antonius van Padua

Wie van de heilige Geest vervuld wordt, spreekt ‘in vreemde talen’ (Hand. 2, 4). De verschillende talen zijn de verschillende manieren waarop wij voor Christus getuigen: nederigheid, armoede, geduld en gehoorzaamheid. Zo’n taal spreken wij, als wij deze ...

Preek op 12-06-2022, Zondag Drie-eenheid, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, door alle eeuwen heen hebben mensen zich God op een bepaalde manier voorgesteld. De oude man met een grote witte baard, zetelend op een gouden troon, is wel één van de bekendste. Maar met voorstellingen van God moeten wij ...

Overweging ter voorbereiding van 12-06-2022, Heilige Drieëenheid

Bij de leer over de Drieëenheid moeten wij juist ook letten op de oudste traditie, de leer en het geloof van de katholieke kerk, zoals dit door de Heer gegeven, door de apostelen verkondigd en door de kerkvaders bewaard is. Hierop is de kerk gegrondvest en wie hiervan afwijkt, kan geen christen zijn of genoemd worden. Zo is er dan een ...

Overweging ter voorbereiding van 11-06-2022, H. Barnabas, apostel

‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn’ (Mt. 5, 14-15). Het zout ...

Gedeelde pijn, gedeeld verlangen

Het was natuurlijk geen toeval dat alle zeven Nederlandse bisdommen plus het militair ordinariaat (zeg maar het ‘legerbisdom’) daags voor Pinksteren hun synoderapporten publiceerden. Uit alle verslagen van de ‘luisterfase’ van de wereldwijde bisschoppensynode spreekt een oprecht verlangen naar een ‘Pinkstermoment’; een wedergeboorte ...

Film-aanrader

The Father is een van de mooiste, sterkste en origineelste films van het jaar, waarin Anthony Hopkins en Olivia Colman de sterren van de hemel spelen. Er zijn tal van films waarin dementie aan bod komt. Denk aan Still Alice met Julianne Moore, The Notebook met Ryan Gosling en Rachel McAdams of het recente Supernova met Colin Firth en Staneley Tucci. Deze titels lopen misschien uiteen in stijl, script ...

Tiny Church op de Floriade

Dit jaar vindt in Almere de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo plaats. Tussen tuinen, kassen en paviljoenen zijn ook de kerken aanwezig op kavel 27, met een Tiny Church (een kleine kerk), een ...

Overweging ter voorbereiding van 10-06-2022, vrijdag in de 10e week door het jaar

Geliefden, de goddelijke liefde roept ons omwille van ons geestelijk heil tot de vreugde van de eeuwige zaligheid, zoals u in deze lezing gehoord hebt. De Apostel zegt immers: ‘Verheugt u in de Heer, te allen tijde’ (Fil. 4, 4). De vreugde van deze wereld voert tot droefheid in ...

Overweging ter voorbereiding voor 09-06-2022, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Christus is ongetwijfeld priester, maar priester voor ons, niet voor zichzelf, want Hij brengt in naam van heel het menselijk geslacht de gebeden en de godsdienstige gevoelens bij de eeuwige Vader. Christus is tegelijk slachtoffer, maar voor ons, want Hij neemt zelf de plaats in van de zondige mens. Welnu, het woord van de Apostel "laat ...

Overweging ter voorbereiding van 08-06-2022, woensdag in de 10e week door het jaar

Ik verzoek u allen dringend te gehoorzamen aan het woord van de gerechtigheid en te volharden in het geduld dat u met eigen ogen hebt aanschouwd, niet alleen bij de gelukzalige Ignatius, Zosimus en Rufus, maar ook bij anderen uit uw midden en bij Paulus zelf en de overige ...

Overweging ter voorbereiding van 07-06-2022, dinsdag in de 10e week door het jaar

De presbyters of oudsten moeten menslievend zijn en goed voor allen. Zij moeten de afgedwaalden terugbrengen, alle zieken bezoeken en mogen weduwe, wees en behoeftige niet verwaarlozen. Laten zij er ...

Preek op 06-06-2022, Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk, pastoor Frank Domen

Wij weten hoe bang de apostelen vóór Pinksteren waren. Angstig zaten zij in hun huizen. Zij durfden niet van hun Meester te getuigen, zelfs niet nadat zij Hem na zijn verrijzenis weer in levende lijve hadden ontmoet. Maar wij weten ook dat na Pinksteren de apostelen opeens wél getuigden van hun geloof in de verrezen Heer. En zij deden dat ...

Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk (artikel uit 2019)

Terwijl het vandaag in Nederland Tweede Pinksterdag is, viert de gehele Rooms-Katholieke Kerk voor de tweede keer in haar geschiedenis op deze dag na het hoogfeest van Pinksteren een Mariafeest. Sinds vorig jaar staat door een besluit van paus Franciscus de ‘Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 06-06-2022, Maria, Moeder van de kerk

Omwille van de diepste redenen, waarom Maria en de Kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige Maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot Moeder van de Kerk. Dat betekent: zij is de Moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen ...

Preek op 05-06-2022, Pinksteren, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig wordt in een aantal parochies het evangelie ...

Ter voorbereiding van de viering van 05-06-2022, Pinksteren

Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mt. 28, 19). God had immers via de profeten beloofd deze heilige Geest in de jongste tijden uit te storten ...

Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het ...

Overweging ter voorbereiding van 04-06-2022, zaterdag in de zevende week van Pasen

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd: het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij ...

Overweging ter voorbereiding van vrijdag 3 juni 2022, HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda

Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Lwanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn, een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij, die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben ...

Ter voorbereiding van 02-06-2022, donderdag in de zevende week van Pasen

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit ...

Heiligverklaring Titus Brandsma

Op 15 mei werd pater Titus Brandsma heilig verklaard door de paus in Rome. Henk Nota weet veel over pater Titus. Hij las honderden brieven van pater Titus, bekeek foto’s en las krantenknipsels, boekjes en ...

Overweging ter voorbereiding van 01-06-2022, H. Justinus, martelaar

In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren. De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen zij voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen ...

31-05-2022, dinsdag, Maria Visitatie/Bezoek – H. Mis om 09.00 uur

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken. Op de laatste dag van de Mariamaand gedenkt de Kerk het bezoek dat de heilige Maagd Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Het is de evangelist Lucas die ...

Overweging ter voorbereiding van 31-05-2022, Maria Bezoek

‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder’ (Lc. 1, 46-47). Met deze woorden prijst Maria de gaven die haar in het bijzonder geschonken zijn. Maar zij noemt verder ook alle weldaden op waarmee God tot in eeuwigheid voor het menselijk geslacht blijft zorgen. Ons hart prijst hoog de Heer, als wij onze innerlijke gevoelens gebruiken om ...

Overweging ter voorbereiding van 30-05-2022, maandag in de zevende week van Pasen

‘Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven’ (Joh. 4, 14), zo spreekt de Heer. Hij heeft het over een nieuw soort water, dat levend is en opborrelt, ja opborrelt voor wie het waard is. Maar waarom wordt de gave van de heilige Geest ‘water’ genoemd? Omdat alles bestaat dank zij het water ...

Preek op 29-05-2022, 7e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Als je op bezoek bent bij mensen van wie bijvoorbeeld de moeder is overleden en je bespreekt wie zij was, dan hoor je wel vaker dat het goed met elkaar kunnen opschieten van de kinderen voor moeder heel belangrijk was. Een hartenwens: “als ik er niet meer ben, blijf ...

Overweging ter voorbereiding van 29-05-2022, zevende zondag van Pasen

Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft Hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons ...

Overweging ter voorbereiding van 28-05-2022, zaterdag in de zesde week van Pasen

‘Ik stijg op naar mijn Vader, naar mijn God en uw God, alleluia’ (Joh. 20, 17). De uiterst welwillende Jezus troost mensen die bedroefd zijn. En nadat Hij van de doden verrezen was, heeft Hij door bemiddeling van Maria Magdalena die Hem liefhad en trouw was, de vreugde om het nieuwe heil laten overbrengen aan zijn leerlingen die ...

Overweging ter voorbereiding van 27-05-2022, vrijdag in de zesde week van Pasen

Zoals wij ons op het hoogfeest van Pasen verheugden over de verrijzenis van de Heer, zo is nu zijn hemelvaart voor ons een reden tot vreugde. Want op deze dag gedenken en vieren wij dat onze povere mensheid in Christus boven de gehele hemelse heerschare, boven alle rangen der engelen en boven de hoogheid van alle machten op de troon bij God de Vader verheven is. Op ...

Preek op 26-05-2022, Hemelvaart van de Heer, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z'n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen ...

Hemelvaart: een ‘moeilijk’ feest? – door Kevin Perrotta

Jezus die opstijgt ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader… Het lijkt ver weg van wat de menselijke geest kan bevatten, zelfs door geloof. Hoe kunnen we het feest van Hemelvaart beter begrijpen? Ik kan slechts voor mezelf spreken, maar persoonlijk heb ik Hemelvaart altijd een moeilijk feest gevonden om te begrijpen ...

Overweging ter voorbereiding van 26-05-2022, Hemelvaart van de Heer

Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met Hem opstijgen. Luisteren wij naar de Apostel die zegt: ‘Als gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet ...

Donderdag 26-05-2022 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Overweging ter voorbereiding van 25-05-2022, woensdag in de zesde week van Pasen

Het visioen van Damascus heeft nooit opgehouden in Paulus door te werken en is een licht en een kracht in hem gebleven om de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-05-2022, dinsdag in de zesde week van Pasen

Na zijn verrijzenis bracht Christus onze Redder veertig dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die Hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel, Hij had erin kunnen binnengaan. Had Hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield ...

Overweging ter voorbereiding van 23-05-2022, maandag in de zesde week van Pasen

In het doopsel maakt de heilige Geest ons tot nieuwe mensen, Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zó met zijn genade dat wij geen enkele ...

Preek op 22-05-2022, 6e zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Elke keer als we een kruisteken maken, noemen we de H. Geest. Toch is het niet makkelijk om te zeggen wie de heilige Geest is. Ik wil proberen de betekenis van wat heilige Geest is terugbrengen tot wat die in de Bijbel is: de Geest van de Vader en van de Zoon. Want dat ...

Overweging ter voorbereiding van 22-05-2022, zesde zondag van Pasen

Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren: de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hijzelf heeft de banden van de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-05-2022, zaterdag in de vijfde week van Pasen

Alleen hij mag aan de eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren, en die gereinigd is in het waterbad van de ...

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2022, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-05-2022, donderdag in de vijfde week van Pasen

Eens kwam de apostel Paulus tijdens zijn missiereizen door het binnenland van Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie ...

Overweging ter voorbereiding van 18-05-2022, woensdag in de vijfde week van Pasen

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse ...

Overweging ter voorbereiding van 17-05-2022, dinsdag in de vijfde week van Pasen

Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de ...

Overweging ter voorbereiding van 16-05-2022, maandag in de vijfde week van Pasen

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de ...

Een nieuwe Nederlandse heilige: Titus Brandsma

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als kind van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 te Wonseradeel in Friesland. Het gezin, dat een melkveebedrijf had, bestond uit vier meisjes en twee jongens, van wie Titus de op één na jongste was. Alle kinderen van dit katholieke gezin zouden op één na voor het religieuze leven kiezen ...

Journalist, oorlogsheld en heilige – Pater Titus Brandsma

Op 15 mei j.l. is de Nederlandse Pater Karmeliet, hoogleraar en verzetsheld, Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door Paus Franciscus. Titus Brandsma was als hoogleraar en intellectueel een belangrijke stem in katholiek Nederland. In de jaren dertig keerde hij zich actief tegen de invloeden van nazisme en fascisme op ...

Preek op 15-05-2022, 5e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag gaat over twee thema’s: de liefde en de heerlijkheid. Wij spreken van een heerlijk kopje koffie, een heerlijke dag als het zonnetje schijnt, maar een ‘heerlijk kind’..., we horen dat niemand zeggen. Maar Jezus - als Kind van God - zegt, dat Hij de ...

Overweging op 13/14-05-2022 in de tehuizen, 5e zondag van Pasen, jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. In de eerste lezing keren Paulus en Barnabas terug van hun reis. Zij bevestigen de leerlingen in hun goede werken en sporen hen aan in het geloof te volharden. Tevens houden zij hen voor dat je het Rijk van God alleen ...

Overweging ter voorbereiding van 15-05-2022, vijfde zondag van Pasen

Het paasfeest dat wij vieren, brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden, als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met ...

Sint-Andrzej Bobola stierf voor eenheid van de Katholieke Kerk

Sint-Andrzej Bobola is in de huidige verschrikkingen van de Oekraïne-oorlog bij uitstek de heilige om aan te roepen. Daar zag het aan het begin van zijn leven bepaald niet naar uit. De oorlog om Oekraïne ...

‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

De wetenschap bevestigt: Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth naar Loreto. Dit zou gebeurd zijn van 9 op 10 mei 1294. Vandaag dus precies 728 jaar geleden. Maar hoe verhief het Heilige Huis zich van zijn fundamenten en dook het ongeschonden weer op, ruim 3000 kilometer verderop, waar het vandaag nog is? ...

Bijbelleesgroep

Er is weer een mogelijkheid om bij onze Bijbelleesgroep aan te sluiten. Tijdens de bijeenkomsten lezen we samen de lezingen van het komende weekend. Als afsluiting van de lezingen, hoort u altijd: "Woord van God". Zo lezen wij, luisteren wij naar, en praten wij ...

Benefietconcert Oekraïne

Op zaterdag 28 Mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een benefietconcert voor Oekraïne. Het concert is bedoeld om de Oekraïense bevolking een hart onder de riem te steken door geld in ...

Overweging ter voorbereiding van 14-05-2022, H. Mattias, apostel

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont ...

Overweging ter voorbereiding van 13-05-2022, vrijdag in de vierde week van Pasen

De Heer is het brood dat uit de hemel is neergedaald; brood dat krachten herstelt, zonder zelf in kracht af te nemen; brood dat wel kan worden gebruikt, maar niet kan worden verbruikt. Van dat brood was ook het manna een voorafbeelding, vanwaar dan deze zinspeling ...

Overweging ter voorbereiding van 12-05-2022, donderdag in de vierde week van Pasen

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens geboren werd. Bovendien ...

Overweging ter voorbereiding van 11-05-2022, woensdag in de vierde week van Pasen

‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119 (118), 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ...

Overweging ter voorbereiding van 10-05-2022, dinsdag in de vierde week van Pasen

Onze Heer Jezus Christus is geboren: sterfelijk met de stervelingen. Waarom sterfelijk? Omdat Hij is gekomen ‘in de gestalte van het vlees der zonde’ (Rom. 8, 3). Als Zaligmaker is Hij gekomen: Hij is gestorven, maar Hij heeft de dood gedood: Hij heeft in zichzelf aan de dood die ...

Overweging ter voorbereiding van 09-05-2022, maandag in de vierde week van Pasen

Wanneer christenen hun solidariteit beleven, worden de levenskrachten die Christus’ lichaam eigen zijn, werkzaam. Wat zijn die krachten? Uit zichzelf kunnen de mensen niet het gemeenschapsideaal bereiken, waarvan zij dromen. In het Oude ...

Preek op 08-05-2022, vierde zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters, diakens of religieuzen, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of ...

Ter voorbereiding van 08-05-2022, de vierde zondag van Pasen

In de lezing van het heilig evangelie hebt gij, broeders en zusters, een les ontvangen die u aangaat, maar tevens hebt gij gehoord van een gevaar dat ons bedreigt. Want Hij die niet op grond van een bijkomstige gave, maar krachtens zijn wezen goed is, zegt: ‘Ik ben ...

Ter voorbereiding van 07-05-2022, zaterdag in de derde week van Pasen

Paulus heeft niet alleen méér dan wie ook begrepen wie Christus is, maar hij heeft ook door zijn daden laten zien hoe iemand die naar Hem genoemd is, zich moet gedragen. Paulus heeft de Heer zo duidelijk en volkomen nagevolgd dat zijn gestalte in hem zichtbaar is geworden. Daarbij heeft hij naar Christus’ voorbeeld zijn ziel zo ...

Ter voorbereiding van 06-05-2022, vrijdag in de derde week van Pasen

‘Wij allen vormen te zamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar’ (Rom. 12, 5). Christus heeft ons immers door de banden van de liefde tot een eenheid gemaakt. ‘Want Hij is het die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door de wet der geboden met haar verordeningen ...

Ter voorbereiding van 05-05-2022, donderdag in de derde week van Pasen

Iemand geeft niet licht zijn leven voor een rechtvaardige en ieder aarzelt de dood te ondergaan, ook al is de reden van zijn dood gerechtvaardigd. Hoe groot moet Christus dan wel niet zijn en hoe groot moet men zich dan wel niet Christus’ liefde voor ons ...

Rusland: gesel of genade

In 1955 werd door de toenmalige paus Pius XII (1939 – 1958) de gedachtenis van de H. Jozef Arbeider ingevoerd, te vieren op 1 mei. Dit om de christelijke betekenis van de arbeid (de plicht om te werken én het recht op passend werk en rechtvaardig loon) in het licht te stellen bij de viering van de internationale Dag van de Arbeid door de ...

Ter voorbereiding van 04-05-2022, woensdag in de derde week van Pasen

Het geestelijk bouwwerk van het lichaam van Christus ontstaat in liefde. De heilige Petrus immers zegt: ‘Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan ...

Ter voorbereiding van 03-05-2022, HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Onze Heer Christus Jezus heeft, zolang Hij op aarde vertoefde, zelf verkondigd wie Hij was, wie Hij geweest was, welk besluit van zijn Vader Hij uitvoerde en wat Hij de mensen opdroeg te doen. Hij deed dit openlijk voor het volk en afzonderlijk voor zijn leerlingen, van ...

Ter voorbereiding van 02-05-2022, H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Het woord Gods, onlichamelijk, onvergankelijk en onstoffelijk, komt in ons bestaan, al was Hij tevoren niet ver weg. Want geen enkel deel van de schepping was ooit zonder Hem. Door de eenheid met zijn Vader vervult Hij alles en overal. Uit menslievendheid jegens ons is Hij ...

Preek op 01-05-2022, 3e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het kan gebeuren, dat je jaren lang lid bent van bijvoorbeeld een volleybalclub of een kaartclub, en opeens heb je er geen zin meer in. Je wilt wat anders gaan doen. Je gaat ... muziekles nemen. Prachtig! Maar ja, zo goed als je was in volleyballen of kaarten, zo zwak ben je ...

Ter voorbereiding van 01-05-2022, derde zondag van Pasen

Wilt gij gelukkig zijn? Ik zal u - met uw goedvinden - wijzen waar gij het geluk kunt vinden. Volgt mij maar. ‘Hoe lang blijft uw hart nog gesloten, hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog? Beseft toch...’ Wat moeten wij beseffen? ‘Dat de Heer zijn Heilige heeft verheerlijkt’ (Ps. 4, 3-4). Christus is gekomen naar onze ellende: Hij heeft honger ...

Ter voorbereiding van 30-04-2022, zaterdag in de tweede week van Pasen

Het graf kon Hem die het leven in zichzelf had (vgl. Joh. 5, 26) niet gevangen houden. Hij stond op zoals een mens ontwaakt, wanneer de slaap als vanzelf van hem afvalt. Maar wij, die erop vertrouwen dat wij Gods wil volbrengen, aangezien wij ons houden aan de ...

Ter voorbereiding van vrijdag 29-04-2022, H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

O eeuwige godheid, eeuwige Drie-eenheid, die door de eenheid met de goddelijke natuur het bloed van uw eniggeboren Zoon zo’n grote waarde hebt geschonken! Gij, eeuwige Drie-eenheid, zijt als een diepe zee: hoe meer ik hierin zoek, des te meer vind ik. En hoe meer ik vind, des te meer dorst ik ernaar U te zoeken. Gij zijt niet te verzadigen en mijn ziel wordt niet verzadigd, ...

Ter voorbereiding van 28-04-2022, donderdag in de tweede week van Pasen

‘De zonen van Jakob berichtten aan hun vader: Jozef leeft’ (Gen. 45, 26). Wat kan ik daar anders onder verstaan dan: zij berichtten aan de apostelen: Jezus leeft? Onder Jakob versta ik namelijk niets anders ...

Ter voorbereiding van woensdag 27-04-2022, H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

Nadat de heilige Petrus Canisius van paus Paulus III de zegen ontvangen had, begaf hij zich op weg naar Duitsland, waarvan hij terecht de tweede apostel wordt genoemd. Maar vóór zijn vertrek had hij een geestelijke ervaring, die hij beschreef met de volgende woorden: ‘Eeuwige Hogepriester, in uw oneindige goedheid heeft het U behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische ...

Ter voorbereiding van 26-04-2022, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Het moet ons, gewone mensen, niet ergeren dat in de heilige kerk zo gauw onkruid opkomt en dat er veel gemopperd wordt; want goede en kwade mensen komen altijd samen voor, en naast mensen van kwaliteit komen ook mindere voor. Hoe heiliger mensen zijn, des te zeldzamer zijn ze, zoals wij vaak kunnen constateren, ook in ...

Waarom Fatima ons zowel kastijding als triomf in het vooruitzicht stelt

Het zal in de komende meimaand 105 jaar geleden zijn dat de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima begonnen. Dat biedt ons gelegenheid om ons te bezinnen op een wereld en Kerk die in ...

Ter voorbereiding van 25-04-2022, H. Marcus, evangelist

De kerk heeft zich over de bewoonde wereld tot aan de grenzen van de aarde verbreid. Van de apostelen en hun leerlingen heeft zij het geloof ontvangen in de ene God, de almachtige Vader, ‘die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft’ (Ps. 146, 5); en in de ene Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden voor onze ...

Preek op 24-04-2022, tweede zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je zo dat bekende verhaal van die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: "We hebben de Heer gezien". Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid – 15.00 uur: korte gebedsdienst

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken' ...

Ter voorbereiding van 24-04-2022, tweede zondag van Pasen

De overwinnaar van de dood en de hersteller van het ware leven, Christus, keert levend terug uit de onderwereld, en Hij staat op uit het graf met een verheerlijkt lichaam. Door gesloten deuren treedt Hij binnen bij zijn leerlingen, die te Jeruzalem bijeen zijn op de avond van die paasdag. Zijn eerste woord is een vredewens. Vrede wenst Hij ...

Ter voorbereiding van 23-04-2022, zaterdag onder het octaaf van Pasen

‘Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding!’ (Apok. 20, 6). Christus is ‘de eersteling van hen die ontslapen zijn’ (1 Kor. 15, 20), ‘de eerste die uit de dood is opgestaan’ (Kol. 1, 18). Zijn verrijzenis ...

Ter voorbereiding van 22-04-2022, vrijdag onder het octaaf van Pasen

Feestvreugde moet er zijn op aarde, want door goddelijk bloed is zij gereinigd. Feestvreugde moet er zijn in elke mens, want door de verrijzenis van de Heer is hij opnieuw ten leven gewekt en wedergeboren. Geen aards, maar hemels voedsel hebben wij thans nodig: het woord van God. Laat ons daarom het paasmaal van dit Woord vieren met het verlangen dat de Heer bezielde, toen Hij ...

Ter voorbereiding van 21-04-2022, donderdag onder het octaaf van Pasen

God, ‘die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2, 4), ‘heeft eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten’ (Heb. 1, 1). Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft Hij zijn Zoon gezonden, ...

Ter voorbereiding van 20-04-2022, woensdag onder het octaaf van Pasen

‘In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus brood, en na gedankt te hebben, brak Hij het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed’ ...

Ter voorbereiding van 19-04-2022, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Gij die in Christus gedoopt zijt en met Christus bekleed, gij zijt gelijkvormig geworden aan de Zoon van God. Want God, die ons had voorbestemd tot zijn kindschap, heeft ons gelijkvormig gemaakt ...

Preek op 18-04-2022, Tweede Paasdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de Kerk is 2000 jaar geleden met een klein groepje mensen begonnen: 12 in getal. En met het eerste Pasen ...

Ter voorbereiding van 18-04-2022, maandag onder het octaaf van Pasen

Men heeft u begeleid naar het heilige bad van de doop, zoals Christus van het kruis naar het graf werd gedragen. Dan werd aan ieder van u gevraagd of hij geloofde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. En toen gij die verlossende belijdenis had ...

Preek op 17-04-2022, Eerste Paasdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Pasen is een blij feest. Misschien omdat het, tenminste bij ons, in de lente valt. Het doet op een of andere manier denken aan een boomgaard in bloesem. Aan vrolijk klokgelui. Vandaag lezen we ...

Preek op 16-04-2022, de Paaswake, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze nacht is voor Christenen wereldwijd een heilige nacht; hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang zijn wij als volk van God door de woestijn getrokken, door de woestijn van ons eigen leven, want wij zijn immers trekkers, pelgrims op weg door een wereld van liefde en vreugde, maar ook ...

Overweging op 15/16-04-2022 in de tehuizen, Pasen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemensen, we zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren. Het Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood, door zijn verrijzenis ...

Preek op 15-04-2022, Goede Vrijdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Het is een oude traditie om op Goede Vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur ‘s middags een soort ‘heilige stilte’ te onderhouden. Er staat in het evangelie van Lucas het volgende: “Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf” (Lucas 23,44-45). De joden ...

Ter voorbereiding van 16-04-2022, Stille Zaterdag

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde, een diepe stilte en verder rust; een diepe stilte, want de Koning slaapt. ‘De aarde werd stil van ontzag’ (Ps. 76 (75), 9), want God is naar het vlees ontslapen en zij die van oudsher ontslapen zijn, heeft Hij opgewekt. De vleesgeworden God is gestorven, de onderwereld siddert. Hij gaat uit om het eerste ...

Preek op 14-04-2022, Witte Donderdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het uur van Jezus Christus is gekomen. Héél bewust gaat Hij deze tijd van duisternis en licht, van dood en verrijzenis, van vernedering en verheffing, tegemoet. Dit uur is niet zo maar een moment van afscheid. Nee, Jezus Christus is van de Vader ...

Ter voorbereiding van 15-04-2022, Goede Vrijdag

In de liturgie van Goede Vrijdag toont de priester het kruisbeeld en zingt driemaal: ‘Zie het kruishout waaraan de Verlosser van de wereld hing.’ Allen antwoorden: ‘Komt, laten wij aanbidden.’ Velen gaan het kruis vereren. Zij knielen neer. Zij kussen de wondentekenen van de Heer. Zondaars - wij zijn het allen - knielen voor dit kruis neer. Want ...

Ter voorbereiding van 14-04-2022, donderdag in de Goede Week

Dierbaren, op duidelijke wijze moest vervuld worden wat reeds lang tevoren door een voorafbeelding van het mysterie was beloofd: het ware Lam moest de plaats innemen van het zinnebeeldig lam, en één enkel offer zou een einde maken aan de veelheid en ...

Ter voorbereiding van 13-04-2022, woensdag in de Goede Week

Johannes vertelt ons dat Jezus zei: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). En hij vervolgt: ‘Jezus ...

Ter voorbereiding van 12-04-2022, dinsdag in de Goede Week

Hij die gezegd had dat Hij uit de hemel was neergedaald om de wil van de Vader te doen (vgl. Joh. 6, 38), gaf door zijn bewonderenswaardige deugden een bewijs van zijn goddelijke majesteit. Als één van deze deugden heeft Hij zijn onderwerping aan de Vader getoond door alles met geduld te verduren. Terstond, vanaf het begin van zijn komst ...

Preek op 10-04-2022, Palmzondag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoe moet Jezus zich gevoeld hebben toen hij zo enthousiast door zoveel mensen werd binnengehaald in Jeruzalem? Aan de ene kant waarschijnlijk blij verrast zoveel mensen te zien die hem toejuichten, vol spanning uitkijkend naar wat te gebeuren stond… Maar aan de andere kant toch ook met een klein ...

Ter voorbereiding van 11-04-2022, maandag in de Goede Week

‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Het lijkt mij dat hier in de persoon van de joden die mensen aangesproken worden die gehecht zijn aan het lichamelijke en zintuiglijke. Omdat zij door hun handel een markthal gemaakt hadden van het huis van de Vader, werden zij door Jezus uit de tempel verdreven. Hierover ergerden zij zich en ze vroegen om een teken ...

Ter voorbereiding van zondag 10-04-2022, Palm- en passiezondag

Onder twee heel verschillende aspecten wordt vandaag de door ons hart verlangde, de edelste gestalte van de mensenkinderen aan de kinderen der mensen voorgesteld. Onder beide aspecten is Hij opmerkelijk; in beide opzichten is Hij ons verlangen en onze liefde waard, want in beide is Hij de Verlosser van de mensen. Toch is Hij ...

Ter voorbereiding van 10-04-2022, Palm- en passiezondag

De middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus (vgl. 1 Tim. 2, 5), was uit de hemel neergedaald om te lijden en te sterven voor het heil van de mensheid. Toen het uur van zijn lijden naderbij kwam, wilde Hij de plaats naderen waar Hij zou lijden, mede om duidelijk te maken dat Hij niet gedwongen maar vrijwillig ...

Ter voorbereiding van 09-04-2022, zaterdag in de 5e week van de veertigdagentijd

‘Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen’ (Joh. 12, 1-2). Opdat men niet zou denken dat de ...

De heilige Vincent Ferrer – prediker en wonderdoener

Vincent Ferrer werd geboren in Valencia in Spanje, maar was van vaderskant van Schots-Engelse afkomst. Zijn ouders brachten hem een diepe devotie tot Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw bij en een enorme liefde voor de armen. In 1367 trad hij in de Dominicaanse orde in en nog voor zijn eenentwintigste jaar doceerde hij al filosofie aan ...

Ter voorbereiding van 08-04-2022, vrijdag in de 5de week van de veertigdagentijd

Wij zullen deelhebben aan het pasen; nu weliswaar nog op symbolische wijze, ofschoon duidelijker dan tijdens het Oude Verbond. Het pasen van de wet was immers, als ik me zo mag uitdrukken, een vage voorafbeelding van een voorafbeelding ...

Ter voorbereiding van 07-04-2022, donderdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Door zijn dood heeft Christus ons van de dood bevrijd: de dood heeft Hem ter dood gebracht en Hij heeft op zijn beurt de dood gedood. Gij weet het, broeders en zusters: ‘God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven, maar alles ...

Gaan de Russen mee in de Boodschap van Fatima?

De mysterieuze verwijzingen van de Moeder Gods uit 1917 naar Rusland en zijn dwalingen vormen de achtergrond van het dodental en de verwoesting in Oekraïne: "Als mijn verzoeken worden ...

Een kleine heilige: het verborgen leven van Mary Ann Long

Heilige zielen blijven vaak verborgen voor de ogen van de wereld en worden slechts bij toeval ontdekt. Zo is Mary Ann Long een bron van inspiratie, net als de heilige Theresia van het Kindje Jezus. Net als de ‘Kleine Bloem’ geeft Mary Ann de waardevolle les dat iedereen ten volle een katholiek leven kan leiden en een heilige dood kan ...

Vieringen in de Goede Week en rond Pasen

Zaterdag en zondag 9-10 april: Palmpasen; 09 april 19.00: Palmpasenviering met het Dionysiuskoor; 10 april  09.15: Vertrek Palmpasenprocessie om vanaf Hugo-Waard: Gerard Douplantsoen 72; 10.00: Palmpasenviering met Salt & Light, aansluitend koffie in het Parochiecentrum ...

Ter voorbereiding van 06-04-2022, woensdag in de 5e week van de veertigdagentijd

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren - wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid - luister dan. Overal in de Schrift openbaart God zich aan ...

Ter voorbereiding van 05-04-2022, dinsdag in de 5e week van de veertigdagentijd

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in ...

Ter voorbereiding van 04-04-2022, maandag in de 5e week van de veertigdagentijd

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Mt. 27, 46). Deze woorden mogen niet zo verstaan worden, als zou de almacht van God de Vader geweken zijn van Jezus, toen Hij aan het kruis genageld was. Immers, de goddelijke en menselijke natuur waren zo innig met ...

Preek op 03-04-2022, 5e zondag v.d. Vasten, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, iemand iets vergeven kun je op verschillende manieren doen. Je kunt iemand zeggen, dat je hem vergeeft, maar je doet het uit de hoogte. Je laat hem toch even voelen, dat hij een sufferd is. Je kunt iemand ook vergeven met een knipoog. Zo van ...

Overweging in de tehuizen op 01/02-04-2022, 5e zondag v.d. Vasten, jaar C, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing is er sprake van een weg door de zee, een baan door de onstuimige golven, een weg door de steppe, rivieren door de woestijn, bescherming tegen wilde dieren. Allemaal beelden die aangeven dat God met ons meegaat en ...

ter voorbereiding van 03-04-2022, 5e zondag in de veertigdagentijd

De mens die het lijden van de Heer werkelijk vereert, moet met de ogen van het hart zo naar de gekruisigde Christus opzien dat hij in Christus’ vlees zijn eigen vlees erkent. Laat de aardse mens bij de kruisdood van zijn Verlosser beven, laten de rotsen van de ...

Ter voorbereiding van 02-04-2022, zaterdag in de 4e week van de veertigdagentijd

De heilige Schrift leert, in overeenstemming met een eeuwenlange ervaring, dat menselijke vooruitgang een groot goed is, maar tegelijkertijd een grote verleiding in zich sluit. Want omdat de rangorde der waarden is verstoord en goed en kwaad met elkaar ...

Ter voorbereiding van 01-04-2022, vrijdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Na de historische zin van de wolk boven de verbondstent behandeld te hebben, willen wij nu de geestelijke zin ervan beschouwen. Zodra op aarde de waarachtige tent die de kerk is, ontstaan en opgebouwd is, werd zij vervuld van Christus’ heerlijkheid. Dat de oude tent door ...

Ter voorbereiding van 31-03-2022, donderdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Het prijzenswaardig karakter van de liefde, zowel tot God als tot de naaste, is overduidelijk. Door beide wordt de wet vervuld. Al wie dit bereikt heeft, verdient eer en bewondering. Hij zal onder de meest trouwe dienaars gerekend worden, wanneer Christus met luide ...

Ter voorbereiding van 30-03-2022, woensdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Onze God en Heiland heeft het zo beschikt dat de mens teruggeroepen wordt uit de ballingschap van de zonde en dat hij terugkeert naar een vertrouwelijke omgang met God van wie hij vervreemd was ten gevolge van zijn ongehoorzaamheid. Dat is de reden van Christus’ lichamelijke aanwezigheid onder ons, van de voorbeelden van zijn optreden, zoals het evangelie ons dat toont, van zijn lijden, van zijn ...

Ter voorbereiding van 29-03-2022, dinsdag in de 4e week van de veertigdagentijd

In het evangelie van Johannes zegt de Heer: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart’ (Joh. 13, 35). En in de brief van dezelfde apostel lezen wij: ‘Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt ...

Ter voorbereiding van 28-03-2022, maandag in de 4e week van de veertigdagentijd

Eenmaal per jaar laat de hogepriester het volk alleen en betreedt de plaats waar zich het zoenaltaar bevindt. Op dit zoenaltaar staan de cherubs. Hier bevinden zich ook de verbondsark en het wierookaltaar. Niemand mag hier binnengaan behalve de hogepriester. Als ik dus ...

Preek op 27-03-2022, 4e zondag v.d. Vasten, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal over de Vader en zijn twee zonen hoort zeker tot de meest aansprekende gelijkenissen van Jezus. Het uitgangspunt is duidelijk. Jezus gedraagt zich anders, dan wat de Farizeeën en de ...

Ter voorbereiding van 27-03-2022, 4e zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Men moet goed letten op de woorden van de psalmist: ‘Gij zijt priester in eeuwigheid’ (Ps. 110 (109), 4). Hij zegt niet: vroeger waart ge geen priester, maar in de toekomst zult ge priester zijn, en evenmin: vroeger waart ge priester, nu echter zijt ge het niet meer. Wel zegt de psalmist bij monde van Hem die verklaart ‘Ik ben die is’ (Ex. 3, 14): gij zijt en ...

Ter voorbereiding van 26-03-2022, zaterdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwige leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van 25-03-2022, Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap

De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God. Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in ...

Ter voorbereiding van 24-03-2022, donderdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Gebed is het offer van de geest dat de vroegere offeranden teniet heeft gedaan. ‘Wat heb Ik aan al uw offers? zegt de Heer. Ik heb genoeg van uw rammen en het vet van uw kalveren. Ik geef niet meer om het bloed van stieren, lammeren en bokken. Wie heeft u gevraagd voor ...

Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Vrijdag 25 maart zal Paus Franciscus een Akte van Toewijding uitspreken aan het Onbevlekt Hart van Maria en daarbij Rusland en Oekraïne en heel de mensheid toewijden. Hij heeft gevraagd om zich daar in de bisdommen en parochies bij aan te sluiten. In onze Dionysiuskerk wordt vrijdag 25 maart om 08.30 uur de rozenkrans gebeden voor vrede in Oekraïne en Rusland en heel de wereld. Om ...

Ter voorbereiding van 23-03-2022, woensdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Als gij zegt: ‘Toon mij uw God’, dan zou ik kunnen zeggen: ‘Toon mij uw mens, en ik zal u mijn God tonen.’ Toon mij daarom dat de ogen van uw ziel zien en de oren van uw hart horen. Zij die met de ogen van het lichaam zien, nemen waar hoe het in het leven hier op aarde toegaat ...

Ter voorbereiding van 22-03-2022, dinsdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Waar vinden de zwakken een veilige en vaste rustplaats, tenzij in de wonden van de Verlosser? Des te geruster vertoef ik daar, naarmate Hij machtiger is om te verlossen. De wereld rumoert, de duivel loert, het lichaam drukt: ik val niet, want ik ben gegrondvest op een sterke ...

Ter voorbereiding van 21-03-2022, maandag in de 3e week van de veertigdagentijd

‘Mozes besteeg de berg Sinaï en hij bleef daar gedurende veertig dagen en veertig nachten’ (Ex. 24, 15-18). Wat heeft die heilige man daar met de Heer overlegd? Wie zal ons dit geheim openbaren? Wat zou ik graag aanwezig geweest zijn bij dat gesprek van Mozes met ...

Preek op 20-03-2022, 3e zondag van de veertigdagentijd, jaar C, pastoor Frank Domen

Iedere dag opnieuw horen wij op het journaal over de oorlog in Oekraïne. De enorme vluchtelingenstroom. Het begin van het evangelie lijkt wel een beetje op een journaal. Mensen vertellen ...

Ter voorbereiding van 20-03-2022, 3e zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Van alle dagen die wij als christenen in ere houden en op verschillende wijzen vieren, is er geen zo groot en verheven als het paasfeest. Want hieraan ontlenen alle andere feesten in Gods kerk hun waarde en betekenis. Zelfs de geboorte van de Heer uit Maria was bedoeld in ...

H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria, hoogfeest

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of ...

Ter voorbereiding van 19-03-2022, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest’ (Mt. 1, 20). De hemel deelt Jozef niet alleen mee dat Maria haar kind ontvangen heeft door de kracht van God, maar de beslissende boodschap is: neem ...

Ter voorbereiding van 18-03-2022, vrijdag in de 2e week van de veertigdagentijd

‘Spreek, Heer, want uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3, 10). ‘Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, opdat ik uw geboden mag kennen’ (Ps. 119 (118), 125). Buig mijn hart naar de woorden van uw mond (vgl. Ps. 119 (118), 36); laat uw spreken vloeien als dauw. De kinderen van Israël zeiden weleer tot Mozes: ‘Spreek gij tot ons, en wij zullen luisteren ...

Ter voorbereiding van 17-03-2022, donderdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Er is geen twijfel mogelijk: God trekt ons tot zich ‘met zachte leidsels’ en, zoals de profeet in hetzelfde vers zegt, deze leidsels zijn niets anders dan de ‘teugels van liefde’ (Hos. 11, 4). God maakt zijn heerlijkheid zichtbaar in het gelaat van Jezus Christus; daar laat de ...

Ter voorbereiding van 16-03-2022, woensdag in de 2e week van de veertigdagentijd

In het begin heeft God de mens gevormd omwille van zijn goddelijke gaven. Hij heeft de aartsvaders uitgekozen omwille van hun heil. Hij heeft zich een volk bereid om de onwetenden te leren God te volgen. De profeten heeft Hij gevormd op aarde om zo de mens vertrouwd te maken met het inwonen van Gods Geest en met het leven in gemeenschap met God ...

Ter voorbereiding van 15-03-2022, dinsdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Broeders en zusters, we moeten het manna zien als een voorafbeelding en symbool, dat de leer en de geestelijke gaven van Christus aanduidt. Deze immers zijn ook van hierboven en uit de hemel, en hebben niets aards in zich. Zij veroorzaken immers geen ...

Ter voorbereiding van 14-03-2020, maandag in de 2e week van de veertigdagentijd

De joden hebben wonderen gezien; ook gij zult er nu aanschouwen, grotere en veel mooiere dan toen de joden uit Egypte zijn vertrokken. Farao hebt ge niet zien verdrinken met zijn soldaten, maar de duivel met zijn bende hebt ge zien omkomen in de zee, in het water van ...

Preek op 13-03-2022, 2e zondag v.d. Vasten, jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, we hebben de afgelopen tijd veel zonnige dagen gehad. Het prille voorjaarszonnetje verdrijft dan al gauw de koude van de nacht. We ervaren dan wat licht doet. Het geeft aan alles mooie en frisse kleuren. Het laat de vogels zingen en de knoppen ...

Ter voorbereiding van 13-03-2022, tweede zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Dit mysterie werd door Jezus aan zijn leerlingen geopenbaard op de berg Tabor. Op weg daarheen had Hij hun gesproken over het rijk en over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar omdat zij wellicht nog niet voldoende zeker waren van wat Hij hun over dit rijk had ...

Ter voorbereiding van 12-03-2022, zaterdag in de 1e week van de veertigdagentijd

In het verhaal van de instelling van het paasfeest in het boek Exodus lezen wij het volgende voorschrift: ‘Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als een feest ter ere van de Heer moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht: een eeuwige wet’ ...

De zin en onzin van een taal van de vrede

“Ik ging deze week op zoek naar vredesduiven. De-escalerende taal en acties”, zo schreef columniste Rosanne Hertzberger onlangs in NRC. “Ik zocht en vond bitter weinig. Zag eigenlijk alleen leiders die olie op het vuur gooiden.” Haar opmerkingen zijn zeer terecht en worden te weinig gehoord in alle reacties op de Russische invasie in Oekraïne ...

Ter voorbereiding van 11-03-2022, vrijdag in de 1e week van de veertigdagentijd

‘Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’ (Mt. 18, 21-22). Petrus meende iets zeer edelmoedigs te zeggen, toen hij met een ...

Ter voorbereiding van 10-03-2022, donderdag in de 1e week van de veertigdagentijd

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond ...

Ter voorbereiding van 09-03-2022, woensdag in de 1e week van de veertigdagentijd

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond ...

“Niets behalve U, Heer” – De grootsheid van Sint-Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (1225 – 1274) kreeg na zijn dood de eretitel Engelachtige Dokter (Doctor Angelicus), hij werd geboren in het kasteel van Roccasecca, bij de stad Aquino, waarvan zijn vader ...

Ter voorbereiding van 08-03-2022, dinsdag in de 1e week van de veertigdagentijd

Geliefde broeders en zusters, de voorschriften van het evangelie zijn niets anders dan de onderwijzingen van God zelf. Zij zijn de grondvesten waarop wij onze hoop bouwen, de pijlers die ons geloof schragen, het voedsel dat ons hart verkwikt, het stuur dat de koers ...

Ter voorbereiding van 07-03-2022, maandag in de eerste week van de veertigdagentijd

Leer inzien waaraan u het bestaan te danken hebt, het ademen, het denken en wat het hoogste goed is, het leren kennen van God, de hoop op het rijk der hemelen, het aanschouwen van de heerlijkheid, nu nog wel als het ware in spiegels en raadsels, maar dan ...

Preek op 06-03-2022, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar C, pastoor Frank Domen

God liet toe dat Jezus Christus door de duivel op de proef werd gesteld. En het waren ernstige bekoringen! Eerst keek de duivel of hij Jezus kon overhalen om zijn macht voor zichzelf te gebruiken ...

Overweging in de tehuizen 04/05-03-2022, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar C, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemens. “Gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken.  Ook werd er wel eens bij het opleggen van het askruisje ...

Collecte voor Oekraïne

De R.K. Kerk collecteert in het weekend van 5-6 maart voor hulp aan Oekraïne. Mgr. van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons gebed voor Oekraïne ...

Ter voorbereiding van 06-03-2022, eerste zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Als na uw doopsel de vijand van het licht, de bekoorder, u aanvalt - en hij zal u aanvallen, want hij heeft zelfs het Woord aangevallen, het Licht dat in mensengestalte verborgen was - dan weet gij hoe gij hem moet overwinnen. Wijs hem op het water en de Geest; dan ...

Ter voorbereiding van 05-03-2022, zaterdag na Aswoensdag

Het rijk van God is niet gebonden aan tijd of plaats, maar ligt in de grond van de ziel. Daar woont God en dat is de plaats die Hem toebehoort. Wie meent dat God zijn genade geeft naar tijd en plaats, vergist zich. Als echter de mens bereid is, geeft God zijn genade in alle tijden en op alle ...

Het Eucharistische wonder van Seefeld, Oostenrijk

Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou verwachten, was het piepkleine dorpje Seefeld, waar vandaag de dag iets meer dan 3.000 mensen wonen, meer dan 600 jaar geleden het toneel van een spectaculair eucharistisch wonder. Op 25 maart 1384, in dat jaar tegelijkertijd Witte Donderdag en het feest van de Aankondiging ...

Ter voorbereiding van vrijdag 04-03-2022, vrijdag na Aswoensdag

Het is Gods wil en niets behaagt Hem meer dan dat de mensen zich tot Hem bekeren in ware boetvaardigheid. De herauten van de waarheid en de bedienaren van de goddelijke genade hebben ons dit verteld vanaf het begin en ze hebben het herhaald in ieder tijdperk. Het goddelijk Woord heeft juist willen tonen dat er niets dierbaarders ...

Preek op 02-03-2022, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

De heilige bisschop Augustinus, die leefde in de vierde en de vijfde eeuw na Christus, is van mening, dat de veertigdagentijd, de vasten, alles te maken heeft met ons leven op aarde. Op de eerste plaats ...

Ter voorbereiding van 03-03-2022, donderdag na Aswoensdag

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen ...

Ter voorbereiding van 02-03-2022, Aswoensdag

Dierbaren, altijd al ‘is de aarde vol van zijn mildheid’ (Ps. 33 (32), 5). De natuur der dingen zelf leert iedere gelovige God te eren. Immers, de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, getuigen van zijn goedheid. De almacht van hun Schepper en de wonderbaarlijke schoonheid van de elementen die ons ten dienste staan, vragen ...

Aswoensdag – 2 maart 19.00 uur H. Mis met Askruisje – om 16.00 uur Askruisje voor kinderen

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de ...

Ter voorbereiding van 01-03-2022, dinsdag in de 8e week dhj

Volg de aarde na, mens! Breng vruchten voort zoals zij! Anders lijkt het dat gij minder zijt dan de levenloze stof. De aarde brengt vruchten voort, niet om zelf te gebruiken maar om u ermee te dienen. Welke vrucht van milddadigheid gij ook kunt tonen, gij oogst voor uzelf, want de genade en de beloning voor goede werken keren terug naar hen die ze doen. Ge hebt eten gegeven aan wie honger lijdt; wat ge ...

Ter voorbereiding van 28-02-2022, maandag in de 8e week door het jaar

‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Het woord ‘barmhartigheid’, geliefden, klinkt al aangenaam; hoeveel aangenamer zal de inhoud zijn. Alle mensen verlangen ernaar. Maar wat jammer is, lang niet allen handelen zo, dat zij haar ...

Preek op 27-02-2022, 8e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

'Prijs een mens niet voor je hem hebt horen spreken, want pas dan kan je hem beoordelen,' Wat Jezus zegt, sluit daar direct bij aan. Ook Hij zegt dat de mens met wat hij zegt toont wie hij echt is, want dan komt zijn binnenkant naar buiten. Hij verbindt dat direct met zijn boodschap van liefde en vrede. Hij heeft zonet zijn twaalf apostelen ...

Ter voorbereiding van 27-02-2022, 8e zondag door het jaar

Opnieuw spreekt Paulus bewogen over de liefde, terwijl hij de hardheid van zijn berisping probeert af te zwakken. Want nadat hij de Korintiërs er duidelijk een verwijt van heeft gemaakt dat zij, door God bemind, Hem niet hun wederliefde hadden geschonken, maar zich hadden losgerukt van zijn liefde en zich hadden aangesloten bij verdorven mensen, verzacht hij de ...

De bijzondere missie van de H. Bernadette, zieneres van Lourdes

11 februari is het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Laten we enkele feiten lezen over de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de heilige Bernadette, de zieneres van Lourdes. In de biografie, Heilige Bernadette Soubirous: 1844-1879, schrijft auteur Monseigneur ...

Ter voorbereiding van 26-02-2022, zaterdag in de 7e week door het jaar

‘Mijn hart staat wijd open’ (2 Kor. 6, 11). Zoals de hitte iets doet uitzetten, zo is het ook een taak van de liefde ruimte te scheppen: immers, het is een warme en vurige deugd. Zij opende ook de mond van Paulus en verruimde zijn hart. ‘Want ik bemin niet alleen met ...

Waarom kuisheid noodzaak is

Een aantal jaar geleden haalde de supermarktketen Wal-Mart tijdschriften met pikante omslagen uit haar schappen. Aangezien het bedrijf tot 15% van alle tijdschriften in de losse verkoop omzette, was deze maatregel een uiterst effectieve manier om de al te vaak genegeerde waarden van zedelijkheid en kuisheid te bevorderen ...

Ter voorbereiding van 25-02-2022, vrijdag in de 7e week door het jaar

De waarachtige Middelaar is door u in uw geheimzinnige barmhartigheid aan de mensen aangekondigd en gezonden om hen door zijn voorbeeld ook nog de nederigheid zelf te laten leren - ‘die Middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus’ (1 Tim. 2, 5); Hij is tussen de sterfelijke zondaars en de onsterfelijke Gerechte opgetreden, sterfelijk met de mensen ...

Versoepelingen in onze kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den ...

Uitleg van de heilige Mis (1)

De heilige Mis is een feest, want een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Kennen wij één iemand die nooit teleurstelt? Altijd tijd heeft, vergevingsgezind is, bereikbaar met een echt luisterend oor? De meeste wijze raad én draagkracht geeft bij alle mogelijke problemen? Kennen wij één iemand die zijn leven voor ons zou geven? Ja ... het ...

Vast en zeker

De christelijke vastentijd, in 2022 van 2 maart (Aswoensdag) tot en met 16 april (17 april is het Pasen), kán een hele positieve en bijzondere tijd zijn. Vast en zeker voor elke mens die kiest om gedurende 40 dagen met Jezus in de woestijn te verblijven. Een woestijn is een saaie, weinig aangename plek: overdag te warm, ‘s nachts te koud, zand ...

Ter voorbereiding van 24-02-2022, donderdag in de 7e week door het jaar

‘Waarom verbergt Gij uw gelaat?’ (Ps. 44 (43), 25). Soms zijn wij er zo slecht aan toe dat onze stemming somber wordt en ons zicht op de waarheid wordt vertroebeld. Dan denken we: God verbergt zijn gelaat voor ons. Immers, als God zich deze toestand aantrekt en de gast ...

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. Myriam zegt over de retraite: “Op de ...

Ter voorbereiding van woensdag 23-02-2022, H. Polycarpus, bisschop en martelaar

Toen de brandstapel gereedgemaakt was, ontdeed Polycarpus zichzelf van al zijn klederen en maakte zijn gordel los. Hij probeerde nu ook zijn schoeisel los te maken, wat hij vroeger ...

Vastenactie 2022 – Wandel voor een ander

Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld willen ervaren in Bolivia? Willen kennismaken met de Inca’s en hun eeuwenoude cultuur? Loop dan met ons mee! Op woensdag 2 maart starten we met de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’. We lopen in ruim zes weken ...

Preek op 20-02-2022, 7e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Eist Jezus dan vandaag echt onmogelijke dingen van ons? Nee, dat doet Hij niet. Want verderop zegt Hij: 'Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.' En met 'uw Vader' bedoelt Hij niet onze biologische vader, maar wel zijn en onze Vader in de hemel. En dan weten we - en dat weet Jezus ook: even barmhartig als God, nee ...

Het leven begint bij het begin

We kunnen abortus vanuit vele invalshoeken benaderen: Biologisch, embryologisch, genetisch, filosofisch, sociaal en economisch, op zijn minst. Wat de eerste drie betreft - mijn benadering als ...

Ter voorbereiding van dinsdag 22-02-2022, Cathedra van de heilige apostel Petrus

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door ...

In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Meer dan ooit moeten katholieken hun rozenkrans vastgrijpen en uit alle macht bidden. Want we worden geconfronteerd met situaties in ons privéleven en in de Kerk die zeer ernstig en verwarrend zijn. Laten we ons troosten met het feit dat de katholieken zich al eeuwenlang tot de rozenkrans wenden om grote en kleine problemen te ...

Ter voorbereiding van 18-02-2022, vrijdag in week 6 dhj 2

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van 17-02-2022, donderdag in week 6 dhj 2

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 4 (slot)

Naar de Mis gaan betekent naar de hemel gaan, waar “God- met-hen ... alle tranen uit hun ogen zal wissen” (Apok 21,3-4). Maar er is nog meer in de hemel. In de hemel geven wij ons over aan het oordeel, wij zien onszelf in het heldere morgenlicht van de eeuwige dag en de ...

Waarom ware schoonheid de jeugd aantrekt en bekeert

Een recente studie van een jongerenorganisatie die verbonden is aan de Anglicaanse Kerk in Engeland stelt dat "kerkgebouwen zeer invloedrijk zijn bij de bekering van jongeren tot het christendom". The Daily Telegraph van Londen citeert bij het analyseren van deze studie dat "ongeveer 13 procent van de tieners zei dat ze besloten christen ...

Ter voorbereiding van 16-02-2022, woensdag in week 6 dhj 2

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Ter voorbereiding van 15-02-2022, dinsdag in week 6 dhj 2

Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zelf zoon van God wordt door nauw verbonden te zijn met het Woord van God en door zijn kindschap te aanvaarden. Wij hadden immers op geen andere wijze onvergankelijk en onsterfelijk kunnen worden, tenzij wij verenigd waren met de ...

Oude Katechismus

EERSTE LES Art. 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde 005 (3) Wie is God? God is onze Vader, Die in de Hemel woont. 006 (5) Waaruit weten wij, dat God bestaat? Dat God bestaat, weten wij: uit de openbaring, die vooral Jezus ons gedaan heeft. ook uit alles wat geschapen is.

Ter voorbereiding van maandag 14-02-2022, HH. Cyrillus en Methodius

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer, was mijn geest verblijd en jubelde mijn hart’ ...

Preek op 13-02-2022, 6e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, van de zaligsprekingen staan in de evangeliën twee verschillende versies:  een korte bij Lucas en een lange versie bij Matteüs. Bij Lucas staan niet alleen zaligsprekingen, maar ook aanklachten.  Anders dan Matteüs laat hij Jezus niet van af de berg spreken, maar afdalen naar de vlakte waar de mensen zich ...

Ter voorbereiding van zondag 13-02-2022, 6e zondag dhj C

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van zijn geliefde Jezus Christus, de kerk die in barmhartigheid alle genadegaven ontving, van geloof en liefde vervuld is, die van geen genadegaven verstoken is, bemind bij God en draagster van het heilige, die te Smyrna in Klein-Azië is, mijn groet en heil in een ...

Hoe de heilige Antonius Maria Claret de uitdaging aanging met de cultuur van zijn tijd

De heilige Antonius Maria Claret was een van de grote steunpilaren van de katholieke Kerk in de negentiende eeuw. Toen Pius XII hem in 1950 heilig verklaarde, noemde de paus hem "de heilige van iedereen", omdat "ambachtslieden, priesters, bisschoppen en het hele ...

Dagboek van zuster Faustina Kowalksa (nummers 1801-1828) (slot)

1801  Op een dag gaf de Heer mij tijdens de Heilige Mis een diepere kennis van Zijn heiligheid en Zijn majesteit en tegelijkertijd zag ik mijn eigen ellende. Deze kennis maakte mij gelukkig en mijn ziel verdronk zich geheel in Zijn barmhartigheid. Ik voelde mij reusachtig gelukkig ...

Ter voorbereiding van 12-02-2022, zaterdag in de 5e week door het jaar

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen ...

Ter voorbereiding van vrijdag 11-02-2022, Heilige Maagd Maria van Lourdes

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in ...

Ter voorbereiding van donderdag 10-02-2022, H. Scholastica, maagd

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op ...

Ter voorbereiding van 09-02-2022, woensdag in de 5e week door het jaar

Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. Het christenvolk mag dus niet jaloers zijn, het mag ...

Ter voorbereiding van 08-02-2022, dinsdag in de 5e week door het jaar

Een niet beproefde en nog niet onderzochte deugd is geen deugd. Neem nu Jozef. Denk de slechtheid van zijn broers weg, denk de afgunst weg, denk het hele moorddadige plan weg waarmee zij tegen hun broer tekeergingen, totdat zij hem verkocht hadden. Neem dat ...

Ter voorbereiding van 07-02-2022, maandag in de 5e week door het jaar

Jozef verdroeg de benarde situatie met geduld. Door zijn geduld werd hij een beproefd man en als een beproefd man leefde hij vol hoop. En de hoop stelt niemand teleur. God was met hem, en had dat alles voor Jozef geregeld en hem tot die hoge positie verheven ...

Preek op 06-02-2022, 5e zondag dhj C, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de grootheid van God en de kleinheid van de mens. Petrus had ook een bijzondere ervaring op dat gebied. Hij was een professionele visser. Al jarenlang. Hij had afgelopen nacht met collega's gewerkt. Maar er was geen vis te vinden. Dan komt er een timmerman. Je zou zeggen: schoenmaker blijf bij je leest. Maar ...

De tijd van de heilige Mis op zaterdag

Vandaag, zaterdag 5 februari, is de heilige Mis als vanouds weer om 19.00 uur !!!

Ter voorbereiding van 06-02-2022, 5e zondag door het jaar C

Jozef was mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ (Gen. 39, 6), staat er. Waarom vertelt de heilige Schrift over zijn lichamelijke schoonheid? Opdat wij zouden weten dat hij niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam goed gevormd was. Hij was immers in de bloei van zijn leven, hij was jong, ‘mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ ...

Opgroeisymposium Webinar op vrijdag 18 februari

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting. Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen ...

Ter voorbereiding van zaterdag 05-02-2022, H. Agatha, maagd en martelares

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen ...

Ter voorbereiding van 04-02-2022, vrijdag in de 4e week door het jaar

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te ...

Ter voorbereiding van 03-02-2022, donderdag in de 4e week door het jaar

Heeft de aartsvader Jakob, de koene vechter, God geen geweld aangedaan? Volgens de Schrift toonde hij zich sterk tegenover God en behaalde hij de overwinning (vgl. Gen. 32, 23-27). Hij worstelde met God tot het morgenrood rees en hij hield Hem onwrikbaar vast ...

Blasiuszegen

De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de 4de eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas door de ...

Sint-Bernardus en de geest van ridderlijkheid

Sint-Bernardus van Clairvaux was een cisterciënzer monnik. Hij stichtte een religieuze orde die een aftakking was van de Orde van Sint-Benedictus, voorbestemd om een grotere soberheid te beoefenen en een harder leven te leiden dan vereist was door de strengste regels van de monniken van zijn tijd. Hij geloofde - en terecht - dat de ...

Maria verschijnt in de dodencel: de bekering van Claude Newman

In het jaar 1943 wachtte in een gevangenis in Mississippi de twintigjarige Claude Newman op zijn terechtstelling voor het doodschieten van Sid Cook, de gewelddadige tweede echtgenoot van zijn geliefde grootmoeder. Op een dag zag Claude een medaille hangen om de nek van een medegevangene, en was benieuwd wat ...

Ter voorbereiding van woensdag 02-02-2022, Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

Overeenkomstig de wet van Mozes, moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon met een offergave aan de Heer opdragen. Draag dan uw Zoon op, heilige Maagd, en schenk de gezegende vrucht van uw schoot aan de Heer. Draag voor de verzoening van ons allen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 3

De hemel is een familiebijeenkomst met alle kinderen van God. Dat geldt ook voor de hemel op aarde: de heilige Mis. Laat ons teruggaan naar die veelzeggende passage uit de brief aan de Hebreeën: “Nee, u bent genaderd tot de berg Sion... het hemelse Jeruzalem... en de ...

Hymne over de liefde van Sint-Paulus

Vorige zondag hebben we gezien hoe Sint-Paulus, door de Kerk te definiëren als mystiek Lichaam van Christus, ons een relationele kijk gaf op de Kerk. Vandaag spreekt hij ons over het mysterie van de liefde dat het Hart van de Kerk in vuur en vlam zet, helemaal zoals bij haar goddelijke Bruidegom. Wat heel eigenaardig is: de liefde waarover Sint-Paulus spreekt in deze Hymne over de liefde gaat niet over de ...

Ter voorbereiding van 01-02-2022, dinsdag in de 4e week dhj

Waarom vluchtte Jakob voor zijn broer naar den vreemde, alleen en met bijna niets bij zich, hoewel hij zo’n rijke zegen verkregen had? De goddelijke voorzienigheid toont zich des te duidelijker in wat tegenspoed lijkt te zijn. Want mensen die gelukkig zijn, weten niet goed hoe groot het geluk is dat zij mogen proeven. Daarom sloeg ...

Ter voorbereiding van maandag 31-01-2022, H. Johannes Bosco, priester

Als wij willen dat men ons ziet als mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van onze leerlingen, om hen zo des te gemakkelijker ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen, dan moogt gij op de eerste plaats nooit vergeten dat gij de ouders van uw geliefde ...

Preek op 30-01-2022, 4e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, op de dag van de Sabbat ging Jezus, in de plaats waar Hij was opgegroeid, Nazareth, naar de synagoge.  Hij hield er een lezing uit de H. Schrift en was ook gast predikant. Ze kenden hem wel. Hij was immers de zoon van Maria en Jozef de timmerman.  Daarom staat er waarschijnlijk, “waren  aller ogen op Hem gericht” ...

Ter voorbereiding van zondag 30-01-2022, 4e zondag dhj C

Christus is altijd bij zijn kerk, vooral in de liturgische vieringen. Persoonlijk is Hij aanwezig in het eucharistisch offer, zowel in de ...

Actie Kerkbalans 2022

Beste mede parochianen, het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'’. Een hele mooie volzin, waaruit hoop spreekt en vertrouwen in de toekomst. Het is weer eens duidelijk geworden, dat de kerk een belangrijke rol vervult, ook in ...

De tijd van de heilige Mis op zaterdag

De tijd van de heilige Mis op zaterdag ...

De ex-paus en de kardinale leercurve

Als ‘hoogste boom’ in het Münchense misbruikrapport vangt Joseph Ratzinger veel wind. Dat mag begrijpelijk zijn, maar de suggestie dat misbruik de emeritus-paus niets doet en dat hij er nooit tegen optrad, is nauwelijks houdbaar ...

ter voorbereiding van zaterdag 29-01-2022 in de 3e week door het jaar

Het is niet onverstandig wanneer we zeggen dat Isaak geboren is uit Abraham en dat hij een teken was. Zo ook was Abraham een teken, Abraham die het bevel kreeg zijn zoon te offeren en aan God gehoorzaamde. Hij bracht Isaak naar de offerplaats, kwam daar na drie dagen aan, zond zijn twee knechten weg met het lastdier en ...

De deugd van de kuisheid is het antwoord

Vuiligheid lijkt wel alomtegenwoordig: We zien het in films, op televisie, billboards, in de muziek, de entertainment, in boeken en tijdschriften. We zijn geroepen om te vechten tegen deze aanvallen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 2

“De mensheid”, zei de dichter TS. Elliot, “kan niet veel werkelijkheid verdragen”. Wij hoeven niet ver te zoeken om de waarheid van zijn stelling te onderkennen. Mensen ontvluchten stuk voor stuk vandaag de dag het ware leven en trekken zich terug in hun speelkamer. De ...

Ter voorbereiding van vrijdag 28-01-2022, H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat ...

Ter voorbereiding van donderdag 27-01-2022 in de 3e week door het jaar

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan ...

Ter voorbereiding van woensdag 26-01-2022, HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

Paulus bewoonde zijn gevangeniscel als was zij de hemel zelf. De verwondingen van de geselslagen aanvaardde hij met meer vreugde dan anderen naar de prijs voor een overwinning grijpen. Hij hield niet minder van de inspanningen dan van de beloning, omdat hij de ...

Ter voorbereiding van dinsdag 25-01-2022, Bekering van de heilige apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Ter voorbereiding van maandag 24-01-2022, H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op ...

Preek op 23-01-2022, 3e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als we kijken naar de coronapandemie, beleven we nu spannende weken: is het einde in zicht, zal de regering de komende dagen alle of bijna alle coronamaatregelen opheffen!? Het verlangen naar 'terug-naar-normaal' is groot, bij iedereen, maar ...

Zondag 23-01-2022, 3e zondag door het jaar C

‘Is voor de Heer wel iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom Ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben’ (Gen. 18, 14). Toen Sara dit woord hoorde, verdween iedere twijfel. Zozeer werd zij in haar geloof gesterkt, dat de Apostel terecht van haar kan zeggen: ‘Door het geloof heeft ook Sara de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen’ ...

Een les uit de kindertijd van de heilige Aloysius Gonzaga

In de levensbeschrijving van de heilige Aloysius Gonzaga lezen we: "De heilige Aloysius Gonzaga (1568-1591) was de oudste zoon van Ferdinand, markies van Castiglione. Naast zijn vroegrijpe vroomheid, vertoonde hij ook het oorlogszuchtige borrelen van zijn voorvaderlijk bloed. Zijn vader, de markies gaf hem een kleine wapenuitrusting, een helm, een klein zwaard en een kleine maar echte haakbus ...

Ter voorbereiding van 22-01-2022, zaterdag in de 2e week door het jaar

Wat verwacht de moderne wereld nog van God? Of moeten wij de vraag nog niet radicaler stellen: verwachten de wereld en de moderne mens uiteindelijk nog iets van God? Is God niet afgeschreven? Wat ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 1

Christenen uit Oekraïne vertellen graag het verhaal hoe hun voorvaders de liturgie ‘ontdekt’ hebben. In 988 zond prins Vladimir van Kiev, na zijn bekering tot het christendom, afgezanten naar Constantinopel, de hoofdstad van het Oosterse Christendom. Zij ...

Ter voorbereiding van vrijdag 21-01-2022, H. Agnes, maagd en martelares

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des ...

Ter voorbereiding van 20-01-2022, donderdag in de 2e week door het jaar

Salem is de stad die later door koning David Jeruzalem is genoemd. Het werd de hoofdstad van heel Judea, omdat David daar een plaats voor de tempel gekocht had. De bouw ervan zou hij echter aan zijn zoon Salomo overlaten. Melchisédek, de koning van Salem, heeft ...

Ter voorbereiding van 19-01-2022, woensdag in de 2e week door het jaar

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de ...

Ter voorbereiding van 18-01-2022, dinsdag in de 2e week door het jaar

Laten wij ons hechten aan de zegening van God en zien welke de wegen zijn van deze zegening. Gaan we nog eens na wat er van den beginne af is gebeurd. Op grond waarvan werd onze vader Abraham gezegend? Was het niet, omdat hij door zijn geloof de gerechtigheid en de waarheid heeft beoefend? Isaak liet zich vol vertrouwen en ...

Ter voorbereiding van maandag 17 januari 2022 H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn gewoonte naar de kerk ging. Onderweg dacht hij er bij zichzelf over na hoe ...

Preek op 16-01-2022, 2e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, ik weet niet of u dat ook heeft gehoord de laatste week, dat veel mensen zeggen, of eigenlijk zuchten; ik ben blij dat die feestdagen weer voorbij zijn. Zo’n opmerking die diep uit ...

Leven in de Goddelijke Wil

Mijn allerliefste dochter, liefde doet Mijn Hart bonzen en Ik voel de behoefte jou te vertellen waarom Ik samen met Mijn Zoon Jezus aanwezig wou zijn op die bruiloft te Kana. Denk je dat het zomaar voor de plechtigheid was? Neen, dochter, er zijn diepe mysteries. Schenk Mij aandacht en Ik zal je nieuwe dingen vertellen: hoe Mijn ...

De Glorie van Kana

De leerlingen wisten niet welk feest en welke beloning de Meester, die God hen gegeven had, voorbereidde! Maar kijk, ze zijn uitgenodigd in Kana op een bruiloft waarbij “de moeder van Jezus aanwezig was”. Met welke blikken ze haar aanschouwden, hoe innig Johannes (de getuige, die deze wondere herinnering vertelt) meteen van haar ...

Ter voorbereiding van zondag 16-01-2022, 2e zondag door het jaar C

Gij weet, hoe God door de profeet Jesaja tot Jeruzalem gesproken heeft: ‘Ten tijde van Noach heb Ik u gered’ (Jes. 54, 9). Wat God gezegd heeft, is dit: het mysterie van de redding der mensen ligt in de zondvloed. Want de rechtvaardige Noach vormde met de andere mensen bij de vloed, met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen ...

Ter voorbereiding van zaterdag 15-01-2022, in de 1e week door het jaar

Uitgaande van de Vader, daalt de zeer heilige Geest weldadig neer op de gereinigde en gezegende lichamen en rust Hij op de wateren van het doopsel. Hij herkent als het ware zijn vroegere zetel, Hij die in de gedaante van een duif is neergedaald op de Heer. Zo wordt de ...

De biecht, het sacrament van de goddelijke barmhartigheid

Om de grote geestelijke schat die het sacrament van de biecht bevat beter te begrijpen, laten we tweeduizend jaar terugreizen naar Palestina, naar een gebeurtenis in het openbare leven van Onze Heer Jezus Christus. De majesteit van Zijn Persoon, de wijsheid die uit Zijn mond vloeide en de kracht die door Zijn wonderen werd ...

Ter voorbereiding van vrijdag 14-01-2022, in de 1e week door het jaar

De bouw van de ark en het plotseling verschijnen van de vloed bevatten een veelzijdig mysterie. Vooreerst wijst de verrassende overstroming op het niet voorzienbare uur van het laatste oordeel. Het is zoals de Heer zelf gezegd heeft: ‘Zoals het was in de dagen van ...

Ter voorbereiding van donderdag 13-01-2022, in de 1e week door het jaar

Over Kaïn staat geschreven, dat hij een stad heeft gesticht, terwijl Abel, vreemdeling als hij was, er geen heeft gesticht. De stad van de heiligen is namelijk een stad daarboven, ook al brengt ze hier beneden burgers voort, in wie zij als in de vreemde vertoeft, totdat de tijd komt van haar koninkrijk, wanneer zij allen die in hun eigen lichaam verrijzen, bijeenbrengt: dan zal hun het beloofde koninkrijk gegeven worden, waar zij met hun vorst, de Koning der eeuwen, zullen heersen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 4

Recente generaties schrijvers, die over de Apokalyps schreven, hebben zich gefixeerd op de oorlogen en de beesten in dit boek, omdat deze door hun angstaanjagendheid fascineren. Lezers worden terecht angstig bij de vraag, hoe zo’n streng oordeel in hun leven ten uitvoer ...

Ter voorbereiding van woensdag 12-01-2022, in de 1e week door het jaar

De Vader heeft het Woord gezonden met de bedoeling dat het Woord zich aan de wereld zou openbaren. Het werd door zijn volk verworpen, maar door de apostelen aan de heidenen gepredikt en door hen aanvaard. Het Woord bestond vanaf het begin. Het toonde zich als ...

Medjugorje: UNUSUAL SIGNS – Believers All Around The World Are Beginning To Notice This!

Stop and listen to the voices around you . Have you noticed the ones that seem the most strident are the ones that want to lead us in ...

Maria en de moslim die zich bekeerde

Don Octavio del Monaco was een welgesteld burger in het 17e eeuwse Napels. Zoals velen van zijn stand, had Don Octavio verschillende moslimslaven in zijn huishouden. Deze kinderen van de Islam waren verbaasd over de vriendelijkheid van hun "meester." Hij voedde en kleedde hen beter dan zij in hun geboorteland gewend waren ...

Ter voorbereiding van dinsdag 11-01-2022, in de 1e week door het jaar

Omdat wij in het boek Genesis lezen dat er door God ergens in het oosten een tuin was aangelegd, het paradijs waarin de mens was geplaatst die Hij had geboetseerd, kunnen wij al op voorhand te weten komen wie de schepper is van deze tuin. Want wie anders kon een ...

Ter voorbereiding van maandag 10-01-2022, in de 1e week door het jaar

‘Laten Wij nu de mens maken, als beeld van Ons, als een gelijkenis met Ons’ (Gen. 1, 26). God sprak niet zoals bij de schepping van de andere wezens: er moet een mens zijn! Daaraan moeten wij onze waardigheid erkennen. Wij werden immers niet tot het bestaan geroepen door een eenvoudig bevel. Er was bij God overleg, hoe Hij zulk een waardig schepsel in het leven zou binnenleiden. ‘Laten Wij nu maken’: de ...

Preek op zondag 09-01-2022, Doop van de Heer, jaar C, pastoor Frank Domen

De Joden, die Johannes de Doper hoorden spreken, vroegen zich af of hij misschien de Messias, de beloofde Redder, zou zijn. Er was zo veel onrechtvaardigheid in de Joodse maatschappij. En Johannes durfde al die zaken bij naam te noemen. Of het nu om koningen of Joodse ...

Ter voorbereiding van zondag 09-01-2020, jaar C, Doop van de Heer

Het is gemakkelijk in te zien hoezeer wij Christus, onze Heer, dankbaar moeten zijn. Hij schenkt ons immers de vreugde van het ene feest na het andere en geeft ons telkens weer reden tot blijdschap. Want nog steeds zijn wij verheugd over de geboorte van de Verlosser en ...

Ter voorbereiding van zaterdag 08-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

God heeft ons allen een teken van minne gegeven: Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden in onze natuur, zodat Hij mens werd zoals wij en ons aller broeder. Gods Zoon heeft zichzelf vernederd en ons verheven. Hij heeft zichzelf arm gemaakt en ons rijk. Hij heeft zichzelf versmaad en ons met eer overladen. Maar al heeft Hij zich vernederd, Hij heeft zich niet ontdaan ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 3

De laatste grote vuurzee. De slag om Armageddon. De meest sensationele publiciteit over de Apokalyps is de afgelopen jaren veroorzaakt door de beschrijvingen van gevechtsscènes uit het boek. Want deze oorlog is niet als welke andere oorlog dan ook, neen, het ...

Ter voorbereiding van vrijdag 07-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

Wat is ons geloof? Wij hechten geen geloof aan holle frasen en wij laten ons ook niet meeslepen door opwellingen van ons hart of door de betoverende kracht van overtuigende uiteenzettingen. Wel schenken wij vertrouwen aan woorden die met goddelijke kracht uitgesproken zijn. Die nu heeft God toevertrouwd aan het Woord. Het Woord heeft ze op zijn beurt uitgesproken met de bedoeling ...

Ter voorbereiding van donderdag 06-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

Het Woord van God dat naar het lichaam slechts eenmaal geboren werd (dat is een gevolg van zijn overvloedige goedheid en menselijkheid), wordt naar de geest graag telkens geboren voor de mensen die het willen. Het Woord werd kind om zich in hun ...

Ter voorbereiding van woensdag 05-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘Sta op en word verlicht, Jeruzalem, want uw licht is gekomen’ (Jes. 60, 1). Bedoeld wordt het Jeruzalem dat de Heer Jezus, die de ware en opperste vrede is, bouwt uit levende stenen. Het ziet naar Hem uit ...

Ter voorbereiding van dinsdag 04-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘God, laat uw aanschijn over ons lichten, en wees ons genadig’ (Ps. 67 (66), 1). Wij kunnen niet buiten Gods zegen. Daarom bidden wij: dat Hij zijn aanschijn over ons laat lichten; dat het licht van zijn kennis in ons duistere hart mag stralen; dat zijn goddelijke Geest licht schenkt aan ons beneveld verstand; en dat wij met trots mogen zeggen: ‘De Heer ...

Ter voorbereiding van maandag 03-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘Op de derde dag was er een bruiloft’ (Joh. 2, 1). Wat is deze bruiloft anders dan de feestvreugde van de mensheid die haar verlossing ...

Preek op 02-01-2022, Openbaring des Heren, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij allemaal hebben mensen van wie wij veel houden, méér dan van anderen: je ouders, je eigen man of vrouw, kinderen of andere familieleden. Het is echter niet zo dat ons hart iedere keer dat wij hen zien heel blij wordt. Als je mensen tien of ...

Preek op 01-01-2022, Maria, Moeder van God, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een hoogfeest, Maria moeder van God. Maar je kunt niet bepaald zeggen dat Maria een bijzondere plaats inneemt in de lezingen van vandaag. Zoals bijvoorbeeld Paulus met zijn mededeling dat Jezus is geboren uit een vrouw. Dat is wel heel ...

Ter voorbereiding van zondag 02-01-2022, Openbaring des Heren

Veelgeliefden, de dag waarop Christus, de Verlosser van de wereld, voor het eerst aan de volken is verschenen, moeten wij hoog in ere houden. Wij moeten vandaag in ons hart de vreugde voelen waarvan de drie Wijzen waren vervuld toen zij, gedreven door het teken ...

Laten wij vanaf het begin van dit nieuwe jaar heel veel bidden voor Amerika en Rusland

Je hoeft geen Poetin-adept te zijn om te erkennen dat Oekraïne de geopolitieke achtertuin van Rusland is. Europa moet daar voortaan realistischer in zijn, schrijft Zihni Özdil. Hoe zou u het vinden als het jaar 2022 opent met een atoomoorlog tussen Rusland en de ...

Lichtpuntjes voor het nieuwe jaar 2022

Wij wensen iedereen van harte een Zalig Nieuwjaar: dat het ons veel goeds mag brengen én ... dat wij ook zelf veel goeds mogen geven aan anderen!

Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

Op 1 januari vieren wij in de liturgie het feest van Maria, Moeder van God. Deze dag wordt ook gevierd onder de naam Besnijdenis van de Heer. Het is een verplichte feestdag voor katholieken in Nederland, wat betekent dat het bijwonen van de H. Mis verplicht is (hoewel van de Misverplichting soms om verschillende redenen door de ...

Hoogfeest van Maria Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar. De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis. Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazareth ...

Ter voorbereiding van zaterdag 01-01-2022: Maria, Moeder van God

Maria, de moeder van Jezus, is - door de onuitsprekelijke waardigheid van maagdelijke moeder van de Godmens - het model en de samenvatting geworden van onze moeder de kerk. Augustinus zegt: ‘Maria baarde uw hoofd, de kerk baart u. De kerk is immers ook ...

Strijder voor Maria’s triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

De ziekelijke oude priester kwam in Roussay aan om een missie te preken. Hij besteeg de preekstoel in de parochiekerk, en na een kort gebed begon hij te spreken. Dit kleine dorpje in het westen van Frankrijk bestond uit een aantal vervallen gebouwen, waarvan deze ...

Crisisbestrijding – hoe het anders kan – Geert Hulshof

Een veel gehoorde opmerking bij het betaalde voetbal is dat er in Nederland ruim 17 miljoen bondscoaches zijn. Een daarvan staat ...

Ter voorbereiding van de zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis, 31-12-2021

Te allen tijde kan de geboorte van onze Heer en Verlosser uit de Moedermaagd het voorwerp zijn van gelovige overweging. Elke dag kunnen wij ons hart verheffen om onze Schepper hulde te brengen, als wij tot Hem zuchten en smeken, als wij Hem jubelend loven, als wij ...

Ter voorbereiding van de zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis, 30-12-2021

Christus is geboren, brengt Hem eer; Christus daalt neer uit de hemel, gaat Hem tegemoet; Christus verschijnt op aarde, verheft u. ‘Zingt voor de Heer, alle landen’ (Ps. 96 (95), 1). Omwille van de hemelse en aardse Christus spreek ik met inbegrip van beide: ‘Dan straalt de ...

Ter voorbereiding van de vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis, 29-12-2021

In heel de tekst van het Hooglied is het Woord in beelden versluierd aanwezig. Ik denk dan ook dat de profeet daarop doelt, waar hij zegt: ‘Onze levensadem is Christus de Heer; in zijn schaduw leven wij onder de volken’ (Klaagl. 4, 20). Wij zien in een spiegel, onduidelijk, en nog niet van aangezicht tot aangezicht. Althans nu, zolang wij leven onder de volken...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 2

Op een plaag van antichristelijke pulpfilms in de jaren zeventig na, heeft Hollywood zelfs niet getracht om een Apokalyps-film op het scherm te brengen, terwijl de evangeliën en het boek Exodus wel verfilmd zijn. Misschien zijn sommige onderdelen wel te raar ...

Ter voorbereiding van het feest van de HH. Onnozele Kinderen, 28-12-2021

Een klein kind is geboren, een grote Koning. Van verre komen de Wijzen om Hem te aanbidden die wel in een kribbe ligt, maar heerst over hemel en aarde. Herodes, die van de Wijzen verneemt dat een Koning geboren is, wordt ontsteld en wil Hem doden om zelf de ...

Ter voorbereiding van het feest van de H. Johannes, maandag 27-12-2021

‘Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt dáárover spreken wij, over het woord dat leven ...

Preek op 26-12-2021, feest van de heilige Familie, jaar C, pastoor Frank

‘Heilig’ betekent ‘heel’. Toch zien wij vandaag dat de eenheid in het heilig huisgezin min of meer eventjes verstoord is. Een kind gaat niet met zijn ouders mee terug naar huis en wanneer het na drie dagen zoeken is gevonden, begrijpen de ouders de woorden van hun kind niet ...

Preek op 25-12-2021, Eerste Kerstdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Preek op 24-12-2021, Kerstnacht, jaar C, pastoor Frank Domen

Eén van de grootste gebeurtenissen ooit gaat plaatsvinden: Gods eigen Zoon komt in de wereld. Je zou verwachten, dat God dan zegt: “En nu iedereen aan de kant. Mijn Zoon komt er aan. Ik deel de lakens uit.” Nee hoor, het zijn nog steeds de politici, die de baas spelen. De keizer van Rome, Augustus, wil een volkstelling laten houden. Niet ...

Ter voorbereiding van het feest van de heilige Familie, zondag 26-12-2021

‘Ontzagwekkend is deze plaats: dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel’ (Gen. 28, 17). Ga binnen in dit armoedig verblijf van onze koning; vraag hier vandaag om onderdak; neem hier jouw verblijf, blijf bij Jezus en Maria; en vier hier ...

Ter voorbereiding van Kerstmis – de Geboorte van de Heer, zaterdag 25-12-2021

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt mij in de oren. Het is geen ijle melodie die zij eenzaam op hun fluiten spelen, maar zij zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 24-12-2021

Nu wij op het punt staan het onuitsprekelijk mysterie van de geboorte van de Heer te vieren, worden wij terecht aangemaand, ons in alle heiligheid voor te bereiden. Want de Heilige der heiligen komt, Hij die gezegd heeft: ‘Weest heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig’ (Lev. 19, 2). Terecht wordt ons nu een volkomen heiliging opgelegd, wordt ons een innerlijke ...

De Kerstmis van een Chouaan, een Frans Kerstverhaal

Van 1793 tot 1800 was de streek van Fougères, in het noordwesten van Frankrijk, het toneel van de epische strijd van de Chouanen (spreek uit Tsjoewanen). De Chouanen waren boeren die tegen de Franse Revolutie in opstand kwamen om het koningsschap en de Kerk te ...

Op zoek naar de ware vreugde van Kerstmis

De toestand van het wereldgebeuren is zo onzeker dat het onmogelijk is te weten onder welke omstandigheden wij Kerstmis zullen vieren of wat het nieuwe jaar zal brengen. Dit is een Kerstmis waarin veel mensen vervuld zijn van onzekerheid en beproevingen. Men zou zich terecht kunnen afvragen: "Is het gepast ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 23-12-2021

Er is één God die wij niet anders leren kennen dan uit de heilige Schrift. Welnu, alles wat de Schrift verkondigt, willen wij onder ogen zien en alles wat zij onderwijst, willen wij leren kennen. Zoals de Vader wil dat wij in Hem geloven, willen wij ook in Hem geloven. Zoals Hij wil dat wij zijn Zoon prijzen, willen wij Hem ook prijzen. Zoals Hij de heilige Geest wil geven, willen wij Hem ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 22-12-2021

‘Maria sprak: ‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser’ (Lc. 1, 46-47). De Heer, zegt zij, heeft mij met zo’n grote en ongehoorde gave verheven, dat mijn woorden te kort schieten om ze te verklaren en dat zelfs de diepste gevoelens van ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 1

De eerste vier hoofdstukken waren het gemakkelijke deel van het boek. Per slot van rekening hebben de meeste katholieken nog wel iets met de Mis. Zij zijn met de gebeden en het ceremonieel vertrouwd, ook zelfs wanneer zij deze slaperig over zich heen hebben laten ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 21-12-2021

Toen de engel de verborgen geheimen aankondigde, vertelde hij de maagd Maria - om haar geloof door een teken te versterken - dat een bejaarde en onvruchtbare vrouw een kind zou baren. Zo bevestigde hij dat alles wat God wil voor Hem mogelijk is. Zodra Maria dit hoorde ...

Ter voorbereiding van de maandag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 20-12-2021

Gij hebt gehoord, Maria, dat gij een Zoon zult ontvangen en baren, niet door tussenkomst van een mens, maar door de heilige Geest. De engel wacht op uw antwoord, want het wordt tijd voor hem om terug te keren naar God, die hem zond. Ook wij, o Vrouwe, wij die onder een ...

Preek op 19-12-2021, 4e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare Medegelovigen, wij mensen van deze tijd denken overal een pasklaar antwoord op dergelijke gedachten en vragen te hebben. Maar toch, die vragen zijn er. Ook in ons geloof mag en moet je vragen serieus nemen en blijven zoeken naar een beetje inzicht. En ...

Ter voorbereiding van de vierde zondag van de advent, 19-12-2021

Zoals een geneesheer laat zien wat hij kan in zieke mensen, zo openbaart ook God zich in de mensen. Daarom zegt Paulus: ‘God heeft allen opgesloten in ongehoorzaamheid om aan allen zijn barmhartigheid te tonen’ (Rom. 11, 32). Paulus zegt dit van de mens die ongehoorzaam was geweest aan God en de onsterfelijkheid had verloren, maar daarna barmhartigheid heeft ervaren ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de derde week van de advent, 18-12-2021

Niemand van de mensen heeft God gezien noch gekend, maar Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij openbaarde zich echter door het geloof. Alleen daaraan is het gegeven God te zien. Immers, God de Heer en Schepper van het al, die alles gemaakt heeft en ordelijk heeft ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (4)

Sommige mensen met een romantische inborst denken dat de vroegchristelijke eredienst zuiver spontaan en geïmproviseerd was. Zij stellen zich voor dat toen de eerste gelovigen in de Kerk bijeenkwamen om het brood te breken, zij zo enthousiast waren dat lof en dank in diep gebed overgingen. Wie heeft per slot van ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de derde week van de advent, 17-12-2021

‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’ (Mt. 28, 20). Indien de Heer zijn gelovigen heeft beloofd alle dagen met hen te zijn, hoeveel te meer zal Hij dan op zijn geboortedag bij ons aanwezig zijn, als wij Hem met nog grotere bereidwilligheid zullen dienen! ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de derde week van de advent, 16-12-2021

God die door zijn Woord alles schept en in stand houdt, geeft in de geschapen dingen een bestendig getuigenis aan de mensen. Daar ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de derde week van de advent, 15-12-2021

Er is slechts één God die door het Woord en de Wijsheid alles heeft gemaakt en geordend. Het Woord, onze Heer Jezus Christus, is op het laatste van de tijd mens geworden onder de mensen, om het einde met het begin, dat wil zeggen de mens met God, te verbinden. Daarom hebben de profeten van hetzelfde Woord het profetisch charisma ontvangen en zijn komst in het ...

Ter voorbereiding van H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar, 14-12-2021

Hoeveel mysteries en wonderen ook door de heilige leraren werden opgespoord en door heilige zielen in deze toestand van geestelijk leven werden verstaan, deze mysteries zijn zó diep, dat er nog altijd meer voor hen te zeggen en nog meer te begrijpen overbleef. Zo is het mogelijk altijd dieper door te dringen in Christus. Hij is als een rijke ...

Ter voorbereiding van H. Lucia, maagd en martelares, 13-12-2021

Gij behoort tot het volk, het christenvolk, meer nog: tot de maagden behoort gij, die het licht van uw geest laat stralen over de gratie van uw lichaam (zo gelijkt ge het meest op de kerk). Gij vertoeft ook ’s nachts in uw binnenkamer. Ik zeg u: houd altijd Christus voor de geest, verwacht te allen tijde zijn komst. Zo heeft Christus u gewild, toen Hij naar u verlangde; zo heeft ...

Preek op 12-12-2021, 3e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Mensen zeggen weleens dat overal waar het woordje ‘te’ voor staat, dat dat niet goed is. Te groot of te klein, te veel of te weinig, te bijdehand of te verlegen. Vaak ligt de goede weg ergens in het ...

Ter voorbereiding van de derde zondag van de advent, 12-12-2021

Christus is de zon der gerechtigheid en het ware licht. Maar de heilige Schrift vergelijkt de heilige Johannes de Doper met een lamp, want in vergelijking met het goddelijk en onuitsprekelijk licht, in vergelijking met de onzeglijke en overgrote luister, kan het menselijk verstand, ook al is het vol licht en wijsheid, terecht een lamp worden genoemd. Wat betekent: ‘Bereidt de weg ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de tweede week van de advent, 11-12-2021

De Zoon van God is de eerstgeborene onder vele broeders; ofschoon Hij enig was in zijn natuur, heeft Hij door de genade velen met zich verbonden, die dus met Hem één zijn geworden. Want ‘Hij gaf het vermogen om kinderen van God te worden’ (Joh. 1, 12) aan die ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de tweede week van de advent, 10-12-2021

De Heer heeft zich geopenbaard: het Woord kwam in het zijne en werd gedragen door zijn eigen schepping, waarvan Hijzelf de drager was. Toen werd de zonde van ongehoorzaamheid, eens bij de paradijsboom bedreven, goedgemaakt door de gehoorzaamheid bij een andere boom, het kruis. Toen werd ook de misleiding van de maagd Eva, die behoorde aan een man, ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de tweede week van de advent, 09-12-2021

God, die ziet dat de wereld in voortdurende angst dreigt ten onder te gaan, laat niet af haar met liefde terug te roepen, haar uit te nodigen door zijn genade, haar in zijn goedheid te omvatten, haar in te sluiten in zijn genegenheid. Daarom veegt Hij de aarde, die door het kwaad ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (3)

‘Kannibalisme’en ‘mensenoffers’waren beschuldigingen die vaak tegen de eerste generaties christenen werden geuit. De vroegchristelijke geloofsverdedigers wezen deze beschuldigingen als roddel van de hand. Maar toch kunnen wij door de vertroebelde lens waarmee de heidenen naar de eerste christenen keken, wel degelijk ...

Dinsdag 8 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

De devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria zal de wereld redden

Onze Lieve Vrouw verscheen aan Lucia, Jacinta en Francisco, en gaf hen boodschappen voor de wereld. De zieners bevestigden dat deze verschijningen bekend moesten worden gemaakt aan de Heilige ...

Ter voorbereiding van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, hoogfeest, 08-12-2021

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in een zegening hebt veranderd. Omdat gij ervoor hebt gezorgd dat Adam, die eerst vervloekt was, door uw toedoen gezegend werd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat de zegen van de Vader door uw toedoen over de mensen is gekomen en hen van de oude vervloeking heeft bevrijd. ...

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar, 07-12-2021

Ge hebt het ambt van het priesterschap aanvaard, en zittend aan de achtersteven stuurt ge het schip van de kerk tegen de golven in. Houd het roer van het geloof vast om niet uit de koers te raken door de zware stormen van deze wereld, maar vrees niet, want ‘Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee’ (Ps. 24, 2) ...

Ter voorbereiding van de maandag in de tweede week van de advent, 06-12-2021

De voornaamste reden waarom het onder de oude Wet geoorloofd was God vragen te stellen, en waarom de profeten en priesters wel openbaringen en visioenen van God mochten verlangen, was gelegen in het feit dat het geloof nog niet zo hecht gegrondvest was en de evangelische Wet nog niet was afgekondigd. Daarom was het nodig ...

Preek op 05-12-2021, 2e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

De oproep van Johannes de Doper weerklinkt vandaag over de stad waar wij wonen, zoals eertijds over de Jordaan vallei nabij Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de weg van de Heer! Maak uw paden recht! Heel de mensheid zal Gods redding zien!" Wat is die “bekering” dan? ...

Ter voorbereiding van de tweede zondag van de advent, 05-12-2021

‘Een stem roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak de paden van onze God recht’ (Jes. 40, 3). Jesaja verklaart duidelijk dat de voorspelling niet in Jeruzalem, maar in de woestijn zal vervuld worden. Het gaat hier over het feit dat heel de mensheid de glorie des Heren zal aanschouwen en Gods redding zal kennen. Deze profetie ging volgens de geschiedenis ...

De heilige Mis op zaterdag is voortaan om 16.00 uur !!!

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen is de heilige Mis van zaterdag voorlopig om 16.00 uur. Dit omdat er na 17.00 uur geen activiteiten meer mogen plaatsvinden ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de eerste week van de advent, 04-12-2021

Van onze Heer en Meester is er de heilzame uitspraak: ‘Wie ten einde toe volhardt, hij zal gered worden’ (Mt. 10, 22). En elders: ‘Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken’ (Joh. 8, 31-32) ...

Jim Caviesel: “God sprak tot mij… Ze houden niet van mij. Er zijn er maar heel weinig.” De Wonderfoto uit Het Heilige Land

De filmster, die Jezus speelde in de grote film The Passion of the Christ, zei dat hij rollen accepteert in films waarvan hij gelooft dat ze ...

“Is er leven na de bevalling!?”

In de baarmoeder van een moeder zaten twee baby's. De een vroeg aan de ander: "Geloof jij in leven na de bevalling ?" De ander ...

H. Franciscus Xaverius, priester, 03-12-2021

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand die voor hen de mis opdraagt; er is ...

Corona-update

De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt in verband met de oplopende besmettingscijfers. Ook binnen de katholieke kerk zijn op 1 december nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Voor niet-liturgische bijeenkomsten in de parochies (voor 17.00 uur) gelden de regels van ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de eerste week van de advent, 02-12-2021

Omdat Christus wilde voorkomen dat de leerlingen Hem over het tijdstip van zijn wederkomst uitvroegen, zei Hij: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen’ (Mt. 24, 36), en: ‘Het komt u niet toe dag ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de eerste week van de advent, 01-12-2021

Wij kennen een drievoudige komst van de Heer. De derde komst ligt als het ware midden tussen de andere twee. De eerste en de laatste geschieden namelijk in het openbaar, de middelste echter niet. Bij zijn eerste komst werd de Heer gezien op aarde en ging Hij om met de mensen: toen, zoals Hij zelf getuigt, hebben de mensen Hem gezien én gehaat. Bij zijn laatste komst ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (2)

De meest verpletterende woorden die in de Mis werden uitgesproken waren het ‘Lam Gods’, omdat ik wist dat dit Lam Jezus Christus zelf was. Niemand hoeft u dat te vertellen. Misschien heeft u de woorden “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons” duizend keer gezongen of uitgesproken. En hoeveel keer heeft u de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (31) 03-12-2021

God gaat altijd op de volgende wijze te werk: de grootheid van zijn uitverkorenen komt pas in het verborgene goed tot zijn recht. Zowel dag als uur om deze grootheid aan de wereld te openbaren ...

H. Andreas, apostel, 30-11-2021

Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, hield hij die schat niet voor zich, maar hij haastte zich en liep snel naar zijn broer Simon om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had. Merk op wat hij tegen zijn broer zegt: ‘Wij hebben de Messias gevonden; vertaald betekent dat: de Gezalfde’ (Joh. 1, 41). Zie je hoe hij hier bewijst ...

Unbound – cursus

Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. God heeft ons ...

Ter voorbereiding van de maandag in de eerste week van de advent, 29-11-2021

De tijd die de kerk zo plechtig viert, is aangebroken, of zoals de heilige Geest hem noemt: ‘de gunstige tijd, de dag van het heil’ (2 Kor. 6, 2), van de vrede en de verzoening; de tijd waarnaar de aartsvaders en profeten van vroeger met zoveel gebeden en verzuchtingen, met vurige aandrang hebben uitgezien, de tijd die de rechtvaardige ...

Preek op 28-11-2021, 1e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag is nogal angstaanjagend. Er wordt gesproken over tekenen aan zon, maan en sterren, over gebulder van de onstuimige zee. Volkeren in angst, mensen, die het besterven van schrik. Er was vóór Jezus’ tijd al heel wat kwaad gebeurd en dat ...

Overweging op 26/27-11-2021 in de tehuizen, 1e zondag van de advent, jaar C, Jannie Ligthart

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent  getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen. De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid, ook als Juda politiek ten onder gaat. Hij blijft hierop hopen omdat hij vertrouwen heeft in wat God ...

Ter voorbereiding van de eerste zondag van de advent, 28-11-2021

Wij verkondigen de komst van Christus. Niet alleen zijn eerste komst, maar ook de tweede, die veel heerlijker zal zijn dan de eerste. Want de eerste stond in het teken van de beproeving, de tweede voert de kroon van de goddelijke heerschappij. Want bij onze Heer Jezus Christus verloopt alles meestal op tweevoudige wijze: een tweevoudige ...

De adventskrans

Een adventskrans is een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen worden op de vier zondagen tijdens Advent één voor één aangestoken, tot ze uiteindelijk allemaal branden. Het naderen van het Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de ...

De advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 34 door het jaar 1, 27-11-2021

‘De stroom van God is boordevol water; Gij hebt hun voedsel bereid; zo draagt Gij voor alles zorg’ (Ps. 65 (64), 10 - LXX). Er is geen reden om over de betekenis van deze stroom te twijfelen, want de profeet zegt: ‘Een stroom van water verkwikt Gods stad’ (Ps. 46 (45), 5). En de Heer zelf zegt in het evangelie: ‘Wie van het water drinkt dat Ik hem zal ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in week 34 door het jaar 1, 26-11-2021

‘Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. En hij zei: dan zal ik tot mijzelf zeggen: man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren; rust uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: dwaas! Nog deze ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (1)

Daar stond ik dan, incognito, een dominee in burgerkleren, achter in een katholieke kapel in Milwaukee om mijn eerste Mis bij te wonen. Nieuwsgierigheid had mij hiernaartoe gedreven en ik was er niet zeker van of het een gezonde nieuwsgierigheid was. Bij het bestuderen van de geschriften van de eerste christenen had ik talloze ...

Ter voorbereiding van de donderdag in week 34 door het jaar 1, 25-11-2021

Terecht staat het einde van al onze verlangens, namelijk het eeuwig leven, aan het einde van de artikelen van het geloof. Wij besluiten immers de geloofsbelijdenis met de woorden: ‘En het eeuwig leven. Amen.’ Het eeuwig leven bestaat vooreerst hierin dat de mens met ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (30) 24-11-2021

Zoals God de Patriarch Jozef, zoon van Jacob, als landvoogd over heel Egypte aanstelde, om voor het volk de tarwe te verschaffen, nodig voor het leven, zo ook, toen de tijden waren vervuld, waarop de Eeuwige zijn enige Zoon op aarde ging sturen, om de wereld vrij ...

Ter voorbereiding van de woensdag in week 34 door het jaar 1, 24-11-2021

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in week 34 door het jaar 1, 23-11-2021

‘Wij zullen van gedaante veranderen,’ zegt de apostel Paulus, ‘opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij, wij zullen van gedaante veranderen’ (1 Kor. 15, 51-52). Door telkens ‘wij’ ...

Ter voorbereiding van de maandag in week 34 door het jaar 1, 22-11-2021

‘Huldigt de Heer met uw citerspel en speelt voor Hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Ps. 33 (32), 2-3). Legt de oude mens af: gij kent toch het nieuwe lied? Er is sprake van: de nieuwe mens, het Nieuwe Testament, het nieuwe lied. Het nieuwe lied behoort niet aan de oude mens; dat leren alleen maar ‘nieuwe mensen’ die de ‘oude mens’ hebben afgelegd, en ...

Preek op 21-11-2021, Christus, Koning van het Heelal, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag vieren we het feest van “Christus Koning van het heelal”. Velen van u zullen zich dat herinneren  als een groot katholiek feest, met processies door de kerk en wellicht ook gewoon buiten op straat. Bij de zusters , waar ik toen misdienaar was hadden we altijd een processie in de grote kloostertuin. Als misdienaar had je dan een prachtige ...

Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit ...

Ter voorbereiding van Christus, Koning van het heelal, 21-11-2021

Onze Heer en Verlosser heeft gezegd: ‘De komst van het rijk Gods kunt ge niet waarnemen. Men kan niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Want het rijk Gods is midden onder u’ (Lc. 17, 20-21), ‘Het woord is immers zeer nabij, het is in onze mond en in ons hart’ (Deut. 30, 14). Wie bidt om de komst van het rijk Gods, vraagt dat Gods rijk ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 33 door het jaar 1, 20-11-2021

Op ons die het volk als zijn leiders beschouwt, rust de plicht om de kudde te hoeden. Als men zou merken dat wij nalatig zijn, zal men ons zeggen wat men ook gezegd heeft aan onze voorgangers die nalatig waren, namelijk: dat wij het verloren schaap niet hebben gezocht ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in week 33 door het jaar 1, 19-11-2021

Hier vind ik alle goede herders terug in de ene herder. Goede herders ontbreken niet, maar ze zijn in die éne. Als ze verdeeld zijn, zijn ze met velen. Hier wordt één herder verkondigd, omdat de hele tekst de eenheid aanbeveelt. Het is niet waar dat er nu over ‘herders’ gezwegen wordt en dat de Heer over één herder spreekt, omdat Hij niemand gevonden had aan wie Hij zijn ...

Ter voorbereiding van de donderdag in week 33 door het jaar 1, 18-11-2021

De Heer zegt: ‘Ik zal de schapen terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël’ (Ez. 34, 13). Hij vormde de ‘bergen van Israël’, dat wil zeggen: de schrijvers van de goddelijke ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (29) 16-11-2021

Laten wij Sint-Jozef beschouwen in gezelschap van Jezus en Maria als hij zijn ziel aan zijn Schepper gaat teruggeven. Stelt u zich deze zalige Patriarch voor, liggend op een armzalige legerstede, met Jezus en Maria bij hem. Hij is omgeven door een ontelbare schare engelen ...

Ter voorbereiding van de woensdag in week 33 door het jaar 1, 17-11-2021

Elisabeth begon toe te nemen in deugd. Zoals ze haar hele leven een troosteres van de armen was, werd ze helemaal een weldoenster voor hen die honger leden, toen ze naast een van haar kastelen een hospitaal liet bouwen waar ze veel zieken en zwakken opnam. Aan ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in week 33 door het jaar 1, 16-11-2021

‘Mijn schapen dolen rond over alle bergen en hoge heuvels, over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid’ (Ez. 34, 6). Wat betekent: ‘Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid’? Dat wil zeggen: dat ze de wereldse dingen najagen en houden van aardse schittering. Ja, ...

Ter voorbereiding van de maandag in week 33 door het jaar 1, 15-11-2021

‘Het verdwaalde brengt ge niet terug’ (Ez. 34, 4). Zie hoe gevaarlijk het is te midden van dwalenden te leven. ‘Het verlorene zoekt ge niet’ (Ez. 34, 4). Wij zijn dus op een of andere manier in handen van rovers gevallen, de tanden van razende wolven houden ons vast, en we ...

Preek op 14-11-2021, de 33e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, zijn dikwijls nieuwsgierig naar de toekomst. Dat hoeft niet altijd om de grote wereldgebeurtenissen te gaan, maar ook de dingen van ons eigen leven willen wij soms graag weten. Zo vraagt een jongere zich af of hij zal slagen voor zijn examen, een jubilerend ...

Ter voorbereiding van de zondag in week 33 door het jaar B, 14-11-2021

‘Het zwakke dier geeft ge niets om het te sterken’ (Ez. 34, 4), zegt de Heer. Hij spreekt tot de slechte herders, de valse herders, de herders die hun eigen belang zoeken, niet dat van Jezus Christus. Ze verheugen zich in het voordeel van de melk en de wol, maar ze zorgen helemaal niet voor de schapen, en die er slecht aan toe zijn, sterken ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 32 door het jaar 1, 13-11-2021

'God straft ieder die Hij als zijn kind erkent (Deut. 8, 5), zegt de Schrift. En jij zegt tegen iemand: jij bent misschien de uitzondering. Als die persoon uitgezonderd is van het lijden door tuchtiging, dan is hij ook uitgezonderd van het getal van Gods kinderen. Je zult zeggen ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (9)

Wanneer wij - op verjaardagen, trouwdagen, of bij toespraken - de mogelijkheid krijgen om onze moeders te prijzen, dan kunnen wij, zonen, zeer lang van stof worden, omdat wij onverbiddelijk teruggetrokken worden naar onze kinderjaren. Wij hebben het gevoel dat wij die dagen uit onze kindertijd met onze moeder opnieuw ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 12-11-2021

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen Hij zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’ ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (28) 12-11-2021

Paus Leo XIII in zijn mooie encycliek ‘Quam pluries’ (15-05-1889) drukt zich evenzo uit: “Er bestaan redenen, waarom mensen van alle ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 11-11-2021

Martinus had reeds lang een voorgevoel van zijn dood en hij zei tot zijn broeders dat zijn einde weldra zou komen. Intussen bleek er een reden te zijn om de parochie van Candes te bezoeken. Want de priesters van die kerk waren onderling verdeeld en hij wilde de vrede herstellen. En ofschoon hij wist dat het einde van zijn dagen naderde, besloot hij ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 10-11-2021

De hele kerk van God is trapsgewijze opgebouwd en zo bestaat dit heilig lichaam geheel uit ledematen die onderling verschillend zijn. Toch vormen wij allen te zamen, zoals de Apostel zegt: ‘één persoon in Christus’ (Gal. 3, 28). Niemand is door zijn taak binnen dit lichaam zozeer van de anderen gescheiden dat hij - hoe klein deel van het geheel hij ook moge zijn - niet met het hoofd is verbonden. In de eenheid van geloof en doopsel bezitten we een ongedeelde ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 09-11-2021

Dierbare broeders en zusters, door de goedheid van Christus vieren wij vandaag met gejuich en vreugde de dag van de inwijding van deze tempel, ofschoon wijzelf Gods ware en levende tempel moeten zijn. Toch vieren de christenvolken deze feestdag van onze moederkerk terecht zo trouw, omdat zij inzien dat zij in de kerk geestelijk ...

26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

"Liefdadigheid gaf me de sleutel tot mijn roeping." "Ik wil gegeseld en gekruisigd worden zoals U, mijn Echtgenote; levend gevild worden ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 08-11-2021

Laten we eens zien wat het goddelijk woord dat niemand naar de mond praat, tegen de herders zegt die zichzelf weiden en niet de schapen: ‘Ge gebruikt de melk, ge kleedt u met de wol, ge slacht het vetgemeste dier, maar weiden doet ge mijn schapen niet. Het zwakke dier geeft ge niets om het te sterken, het zieke dier geneest ge niet, het gewonde verbindt ge niet, het ...

Preek op 07-11-2021, Willibrordzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Al tijdens zijn leven was Willibrord  in zijn geboorteland befaamd. In de kerkgeschiedenis van het Engelse volk, geschreven door zijn tijdgenoot broeder Beda, staat hij als volgt vermeld:  “Willibrord, bijgenaamd Clemens, is nog altijd in leven, eerbiedwaardig door zijn ...

Overweging op 05/06-11-2021 in de tehuizen, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, zondag is het  Wil­li­brord­zon­dag. De heilige Willibrord, geboren in het Engeland leefde van 658 tot -739, houden we als één van de grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Gelukkig kwam de Kerk, door de kracht van de verkondiging van de Blijde ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 07-11-2021

Het is niet de eerste keer, geliefden, dat jullie leren dat onze hoop geheel in Christus ligt en dat Hijzelf heel onze ware en heilbrengende heerlijkheid is. Immers, jullie behoren tot de kudde van Hem die over Israël waakt als herder. Omdat er echter herders zijn die wel zo genoemd willen worden, maar de taak van herder niet willen vervullen, zullen we overwegen wat de profeet Ezechiël tegen hen zegt. Jullie moeten met aandacht luisteren, en wij, bisschoppen, moeten vol vrees luisteren ...

Willibrordzondag

In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 november Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen. Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede ...

Willibrord

Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent 'onder de bescherming van de hoogste god'. Hij werd geboren in het jaar 658 in het Angelsaksische koninkrijk Northumbrië. Als zevenjarige werd ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 06-11-2021

Ge dient te weten dat een goede herder vele dingen eigen zijn. Vooreerst moet de goede herder de weide weten waarheen hij zijn schapen drijven wil. Zo behoort de herder van de heilige kerk de goddelijke waarheid te kennen, opdat hij ze aan het volk kan onderrichten. Daarvan zegt de heilige Gregorius: diegenen kunnen ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (27) 05-11-2021

Sint-Jozef kende de armoede, wist zelfs wat behoeftigheid was en gebrek. Van dag tot dag moest hij zien rond te komen van zijn werk dat hij onder vaak moeilijke omstandigheden moest zoeken of er gespannen op wachten. Ondanks zijn voortdurend zwoegen ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (8)

Nu je het grootste deel van dit boek over de heilige Maagd Maria gelezen hebt, kijk je er misschien naar uit om met vrienden, familieleden, of medewerkers te spreken, die weliswaar christen zijn, maar misschien nog twijfelen over de leer over Maria. Als je graag wil evangeliseren, dan ben ik blij. Ik heb dit boek geschreven opdat ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 05-11-2021

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Kolosse: ‘Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid’ (3, 14). Er wordt gesproken over de band der volmaaktheid, omdat de liefde alle goede eigenschappen verenigt of verbindt tot een volmaakte eenheid. En allen die gered worden, worden door deze zo volmaakte en ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 04-11-2021

Zeker, wij allen zijn zwak, maar God de Heer heeft ons middelen gegeven waarmee we ons kunnen helpen als we dat willen. Een priester bijvoorbeeld zou een onberispelijk leven willen leiden. Hij erkent dat men dat van hem verwacht. Hij zou ingetogen willen zijn en, zoals het hem past, het leven van een engel willen leiden; hij denkt er echter niet aan de geschikte middelen ...

Ter voorbereiding van de woensdag in week 31 door het jaar 1, 03-11-2021

Het evangelie is de blijde boodschap van het rijk Gods waarvan een eeuwenlange verwachting de komst had afgesmeekt. Al had de volkse opvatting het messiaanse rijk haast tot een spotbeeld gemaakt door het hoofdzakelijk als een tijdperk van stoffelijke welvaart en politieke overheersing voor te stellen, toch zou God zijn belofte gestand doen en het woord van zijn profeten vervullen. De Christus kwam ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 02-11-2021

Wij stellen vast dat de dood een winst is en het leven een straf. Daarom heeft Paulus gezegd: ‘Voor mij is leven Christus en sterven winst’ (Fil. 1, 21). Wat betekent Christus? Toch niets anders dan lichamelijk sterven en geestelijk leven. Laten wij dus sterven met Hem om met Hem te leven. Elke dag moeten wij vertrouwelijk omgaan met de dood ...

Allerzielen – 2 november – heilige Mis om 19.00 uur

Op 2 november, daags na Allerheiligen, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op deze Allerzielendag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken ...

Preek op 01-11-2021, Allerheiligen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, enige jaren geleden toen ik net diaken was kwam ik in gesprek met een jonge moeder van wie een dochtertje net één jaar was geworden. Die moeder had weinig vertrouwen in de wereld waarin haar dochter was geboren. Met verbittering in haar stem vertelde ze mij hoe de wereld er volgens haar uitzag. Iedereen ...

Allerheiligen – sterven om naar de hemel te gaan

In deze prachtige maand oktober, wanneer de zonnestralen goudkleurig zijn, wanneer de hele natuur alleen maar ultieme zoetheid uitademt, lijken de kleinste schepselen ons te leren hoe te ...

Ter voorbereiding van Allerzielen, jaar B, 02-11-2021

Wij stellen vast dat de dood een winst is en het leven een straf. Daarom heeft Paulus gezegd: ‘Voor mij is leven Christus en sterven winst’ (Fil. 1, 21). Wat betekent Christus? Toch niets anders dan lichamelijk sterven en geestelijk leven. Laten wij dus sterven met Hem om met Hem te leven. Elke dag moeten wij vertrouwelijk omgaan met de dood ...

Allerheiligen – 1 november

Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en ...

Ter voorbereiding van Allerheiligen, jaar B, 01-11-2021

In het boek van de Openbaring spreekt Jezus Christus, uw geliefde bij uitstek, u aldus toe: ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven’ (Apok. 2, 10). Deze kroon is niets anders dan de beloning van het eeuwige leven, en alle christenen moeten dringend worden aangespoord om naar deze kroon te verlangen. Tot deze ...

Preek op 31-10-2021, 31e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de heilige bisschop Augustinus heeft een boekje geschreven dat ‘Speculum’ heet, wat ‘Spiegel’ betekent. Zoals wij in de spiegel kijken of alles netjes zit, zo is het ook belangrijk om naar ons innerlijk te kijken en te zien of wij na verloop van tijd betere ...

Ter voorbereiding van de 31e zondag door het jaar B, 31-10-2021

Het hoogste goed is het gebed als een gesprek met God. Het is een samenzijn en één worden met God. De ogen van ons lichaam lichten op bij het zien van licht. Zo wordt ook onze ziel, als zij zich richt op God, door zijn onuitsprekelijk licht omstraald en verlicht. Een gebed ontstaat niet door een uiterlijke houding, maar komt uit het hart ...

Waterpraat

Hoe anders ziet de wereld eruit vanaf het water! Hoe raak je in de ban van het kajak- en kanovaren? Toen ik een jaar of 16 was, had ik een koffergrammofoon; deze heb ik toen geruild voor een houten kajak. Die kajak in IJmuiden is bij een schoolvriend opgeknapt en toen die klaar was, hebben we de kajak over de kanaaldijk getild en daar in ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 30-10-2021

Mijn geliefde, mijn grote geliefde, liefste en meest liefderijke Heer Jezus Christus, mijn God, mijn Verlosser, Gij die uit liefde voor ons mensen zijt mens geworden en ook uit liefde voor ons met uw genade onder ons zijt gekomen; Gij die uit mateloze liefde voor de mensen U verwaardigd hebt aan het kruis te sterven; Gij die U hebt willen ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 29-10-2021

Terecht wordt het geluk van de Godsaanschouwing beloofd aan de zuiveren van hart. Troebele ogen kunnen immers de glans van het ware licht niet zien: wat een vreugde is voor zuiveren van hart, is voor onreinen een pijn. Laat dus het duister van de aardse ijdelheden wijken en reinig het innerlijk oog van het vuil van de zonde; dan zult ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (26) 29-10-2021

Welke heilzame opmerkzaamheid is er niet uitgegaan van de Voorzienigheid om Sint-Jozef als toonbeeld aan de arbeiders te geven. Sint-Jozef was een werkman, Jezus zelf eveneens onder het wakend oog van zijn voedstervader, zodat ze hem gewoonlijk noemen: de zoon van de timmerman, de zoon van de werkman (Mt. 13, 55 ; Mk. 7, 3) ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (7)

Door de Schrift, de traditie en de dogma's van de Kerk leren wij een moeder kennen. We leren de heilige Maagd Maria kennen. Toch moeten we hier voorzichtig zijn. Want het is niet zozeer de Kerk die ons Maria geeft, als wel Maria die ons de Kerk geeft. Of nauwkeuriger geformuleerd, zij schenkt ons, als moeder van de Kerk, door de Kerk ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 28-10-2021

Onze Heer Jezus Christus stelde leiders en leraren aan voor de hele bewoonde wereld, beheerders van zijn goddelijke geheimen. Hij droeg hen op als lampen te schijnen en te stralen. Zij moesten niet alleen een licht zijn voor het joodse land, maar veeleer voor alles wat ligt onder de zon en voor de mensen die overal verspreid hun woonplaats hebben. Terecht zegt Paulus dat ...

Ziekentriduüm 2022 in Heiloo

Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk Viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, met ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 27-10-2021

Nadat de Heer de zaligmakende armoede had aangeprezen, vervolgde Hij: ‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden’ (Mt. 5, 4). Dit treuren, geliefden, waaraan de belofte van eeuwige vertroosting is verbonden, heeft niets te maken met de droefheid van deze wereld, want de klachten en zuchten die overal door mensen worden geslaakt, maken niemand gelukkig. ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 26-10-2021

Ongetwijfeld maken armen zich gemakkelijker de deugd van nederigheid eigen, want dank zij hun armoede blijven zij bescheiden en eenvoudig, terwijl de anderen zich gewoonlijk op hun rijkdom verheffen. Toch vindt men bij veel rijken een bereidheid hun overvloed niet te gebruiken om zich hoog boven anderen te stellen, maar om ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 25-10-2021

Geliefden, toen onze Heer Jezus Christus het evangelie van het koninkrijk verkondigde en overal in Galilea mensen genas van allerlei kwalen, had de faam van zijn wonderen zich reeds over geheel Syrië verbreid; uit geheel Juda stroomden grote menigten naar de goddelijke geneesheer. Het is nu eenmaal een feit dat onwetende mensen traag zijn in het geloof aan wat zij zelf ...

Preek op 24-10-2021, 30e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag staat Jezus aan het begin van zijn tocht naar Jeruzalem. Hoe heeft dit verhaal geklonken  in de oren van de eerste christenen? Het is om te laten horen hoe dit verhaal verbonden is met zijn Bijbelse achtergrond en waarom Marcus deze, op zich kleine gebeurtenis ...

Overweging in de tehuizen op 22/23-10-2021, 30e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. “Heer, maak dat ik zien kan.” Die bede van de blinde Bartimeüs zou ook de bede van ons allemaal kunnen zijn. Ik denk dat we vaak ziende blind zijn, of we zien alleen maar wat we graag willen zien, of we kijken door een gekleurde bril. Vaak is het ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 24-10-2021

Luister, mijn kind, naar mijn woorden, naar die allerzoetste woorden, die al de wetenschap van de wijsgeren en wijzen uit deze wereld te boven gaan. Mijn woorden zijn geest en leven (vgl. Joh. 6, 63); zij mogen niet in de menselijke zin verstaan worden. Zij mogen niet worden misbruikt tot ijdel zelfbehagen, maar moeten in stilte aangehoord en met alle ootmoed en groot ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (25) 22-10-2021

Door God Zelf uitverkoren om het onuitsprekelijke mysterie van de Menswording te verbergen, heeft Jozef het met zijn geduld en liefde bedekt als onder een fijn geweven hemelsblauwe, scharlakenrode en purper gekleurde sluier, en het beschut met het stevige, ondoordringbare weefsel van zijn onwankelbaar geduld dat bestand is tegen alle schadelijke invloeden van weer en wind ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 23-10-2021

In het negentiende hoofdstuk van het boek Jeremia vinden wij een profetie, niet zozeer met woorden maar met daden. Door de handeling die hij stelt, geeft de man Gods te kennen welk lot het zondige volk en de zondige stad te wachten staat: zij zullen verbrijzeld worden ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 22-10-2021

Alles ligt besloten in het kruis en alles hangt af van het sterven, en er is geen andere weg naar het leven en de ware innerlijke vrede, dan alleen de weg van het heilig kruis en van de dagelijkse versterving. Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en gij zult omhoog geen verhevener, omlaag geen veiliger weg vinden dan de weg van het heilig kruis. Beschik en regel alles naar ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 21-10-2021

Laten wij onze eerste stap zetten op de vestingmuur: laten wij gaan staan op de vaste rots die Christus is en geheel en al op Hem steunen. Er staat immers geschreven: ‘Mijn voeten zette Hij op vaste grond, Hij gaf mijn schreden kracht’ (Ps. 40 (39), 3). Eenmaal zo geplaatst en bevestigd, moeten wij ons toeleggen op de beschouwing en zien wat de Heer ons zegt en wat wij Hem ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (6)

Het kan verheugend zijn om uit te zoeken wie Maria werkelijk is. Tegelijkertijd kunnen de feiten voor sommigen overweldigend en zelfs ontmoedigend zijn. Als zij de nieuwe ark van het verbond is, dan heeft zij, evenals de oude ark, recht op onze diepe verering. Overweeg het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 20-10-2021

Wij lezen in het evangelie hoe de Heer bij zijn onderricht de leerlingen aanspoorde zijn vlees te eten, om door dit sacrament deel te hebben aan zijn lijden en dood (vgl. Joh. 6, 53-59). Sommigen zeiden toen: ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst’, en zij trokken zich van Hem terug (Joh. 6, 60.66). Daarop vroeg Jezus de andere leerlingen of ook zij soms wilden heengaan. ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 19-10-2021

Zal ik u de wegen noemen van berouw? Ze zijn talrijk, ze zijn verschillend en ze leiden alle naar de hemel. De eerste weg van het berouw bestaat in het veroordelen van onze zonden: ‘Noem eerst uw zonden en gij zult gerechtvaardigd worden’ (Jes. 43, 26 - LXX). Daarom heeft ook de profeet gezegd: ‘Ik sprak: ik zal tegen mijzelf mijn ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 18-10-2021

Geliefde broeders en zusters, onze Heer en Verlosser vermaant ons nu eens met woorden, dan weer met daden. Ook die daden zijn immers geboden: terwijl de Heer stilzwijgend iets doet, maakt Hij duidelijk wat wij moeten doen. Zo zendt Hij zijn leerlingen twee aan twee uit om het woord te verkondigen (vgl. Lc. 10, 1), omdat er twee geboden van liefde zijn, namelijk liefde tot ...

Preek op 17-10-2021, 29e zondag door het jaar B,

Het evangelie, broeders en zusters, vertelt ons over de apostelen Jakobus en Johannes. In het koninkrijk van God willen zij links en rechts van Jezus Christus zitten. Maar dan vertelt Jezus, dat sowieso alleen zíj dit krijgen voor wie dit is bestemd, ik neem aan door de hemelse Vader. En dan nog: je moet bereid zijn om te proberen ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 17-10-2021

Christus zij u genadig, broeders en zusters. Moogt gij met zijn hulp steeds vol verlangen openstaan voor de lezing van de heilige Schrift. Dan zult gij ons door uw trouwe gehoorzaamheid geestelijke vreugde verschaffen. Maar als gij wilt dat het woord van God zoet wordt in uw hart en dat gij, zoals het behoort, baat vindt bij Gods geboden ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 16-10-2021

Bedenk dat gij niets van wat gezegd is, naar behoren kunt verrichten, als gij u niet beijvert waarlijk nederig te zijn. Opdat gij echter gemakkelijker een heilige ootmoed zult verwerven, beschouw en overweeg in het diepst van uw gemoed uw nietswaardigheid. Uit uzelf zijt gij niets, omdat gij door God, uw Schepper, uit het niets zijt ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (5)

De studie van de Bijbelse typologie kan een gretige lezer, of een amateur detective, volledig opslokken. Het is fascinerend, zoals de heilige Augustinus zei, om uit te zoeken hoe het Nieuwe Testament verborgen ligt in het Oude en het Oude Testament geopenbaard wordt in het Nieuwe. Typologie onthult op elke bladzijde van de Schrift ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 15-10-2021

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen door de handen van de allerheiligste ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 14-10-2021

Als gij in korte tijd tot de kennis van de waarheid, tot de rust van de ziel en tot de hoogste volmaaktheid wilt komen, moet gij van goede wil zijn, en is het bovendien nodig dat niets u méér ter harte gaat dan aan God, uw allerzoetste Schepper en weldoener, te behagen. Gij moet ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 13-10-2021

Broeders en zusters, wij die door het Leven tot de bron van leven geroepen zijn, moeten die roeping volgen. Die bron is niet alleen de bron van levend water, maar ook van eeuwig leven, van licht en helderheid. Zij is de oorsprong van alles: van wijsheid, van leven en van eeuwig licht. De Maker van het leven is de bron van alle leven, de Schepper van het licht is de bron van alle ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (24) 13-10-2021

Het is een algemene regel voor alle buitengewone genaden, verleend aan een met rede begaafd schepsel dat telkens als de goddelijke goedheid iemand uitkiest om hem te verheffen tot een heel ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 12-10-2021

Geliefde broeders en zusters, luistert naar mijn woorden als naar iets dat jullie niet mogen missen. Als je ziel dorst naar het water uit de goddelijke bron, waarover ik je nu wil spreken, laaft dan die dorst maar blust hem niet volledig. Drinkt, maar zonder je te verzadigen. De levende bron roept ons tot zich, de bron van leven spreekt tot ons: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 11-10-2021

Hoor nu, domme mens, hoe de heilige Geest door teleurstelling wordt verdreven en toch behouden blijft. Als iemand aarzelt bij de aanpak van een onderneming die als gevolg van zijn aarzeling mislukt, dan maakt teleurstelling zich van hem meester. Zo iemand stelt de heilige Geest teleur en drijft Hem uit. En verder: als een driftbui iemand overvalt vanwege de een of ...

Preek op 10-10-2021, 28e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Een jonge man die blijkbaar erg rijk was, vraagt aan Jezus: “Wat moet ik eigenlijk doen om mijn leven, nu en voor altijd echt waarde te geven”.  Als je het zo leest, dan lijkt het een beetje op een hoogdravende vraag, maar ja je hebt van die idealisten. Ze willen ...

Overweging op 08/09-10-2021 in de tehuizen, 28e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie van vandaag gaat Jezus weer verder op weg naar Jeruzalem. Het op weg gaan van Jezus, is ook voor ons een uitnodiging om onze weg, achter Hem aan, te blijven vervolgen. Jezus willen volgen, wil niet zeggen dat we, met het ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 10-10-2021

‘Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil’ (Ps. 35 (34), 3). Mens, wat ben je toch van belang! Welke bijzondere mogelijkheden gaan in je schuil! Maar je kunt pas tot rust komen, als je het werkelijk belangrijke en de voltooiing bereikt hebt. Je onrust verdwijnt pas, als je weet waarnaar je eigenlijk moet streven en als je dit ook gevonden hebt. Er is een goed dat alle goede dingen ...

Laat het christendom met rust

Al zestig jaar is christenen pesten de grootste hobby van progressief Nederland, schrijft Zihni Özdil. Het is genoeg geweest. ‘Maar dat betekent dus dat wij besluiten wat deugt?’ Zo eindigt een beleefde, doch verhitte WhatsApp-conversatie in april 2018. Ik ben op dat moment lid van de Tweede Kamer voor een groene en linkse partij ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 09-10-2021

Het tijdstip van de voleinding van de aarde en de mensheid is ons niet bekend, en evenmin weten wij op welke wijze de omvorming van de gehele schepping zal plaatshebben. Misvormd door de zonde, gaat de wereld die wij zien, voorbij, maar de Schrift leert ons dat God een nieuwe woonplaats en een nieuwe aarde bereidt waar ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 08-10-2021

‘Wij hebben uw barmhartigheid, God, ontvangen te midden van uw volk’ (Ps. 48 (47), 10 - LXX). Wie hebben die ontvangen en waar hebben ze die ontvangen? Heeft niet uw volk uw barmhartigheid ...

De rozenkrans en de zeeslag bij Lepanto

Op 7 oktober gedenken wij dat 450 jaar geleden, op 7 oktober 1571 de zeeslag bij Lepanto gewonnen werd door de verenigde katholieke vloten en de rol die het bidden van het rozenkransgebed bij deze overwinning speelde. De feestdag wordt daarom ook genoemd ...

7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (4)

We hebben in zowel het evangelie van Johannes als in de Apocalyps gezien hoe het verlossingswerk van Christus vele typen, of voorafbeeldingen, uit het boek Genesis vervult. De eerste schepping was een voorafbeelding van de vernieuwing en verlossing van de schepping door Jezus Christus (Apk 21,5). De tuin van Eden was een type van de tuin van Getsemane. De boom in Eden was een type van het hout van het ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 07-10-2021

‘Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God’ (Lc. 1, 35). Bron van wijsheid, Woord van de Vader in den hoge! Dat Woord zal door uw bemiddeling, heilige Maagd, mens worden, zodat Hij die zegt: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh. 14, 11), bovendien kan zeggen: van God ben Ik uitgegaan en gekomen. ‘In het begin - zo luidt het - was het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 06-10-2021

‘Zie, koningen kwamen te zamen’ (Ps. 48 (47), 5). Zie, ze komen uit het noorden en zeggen: ‘Komt, laat ons opgaan naar de berg van de Heer. Dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen’ (Jes. 2, 3). ‘Zie, koningen kwamen te zamen en rukten tegen de stad van God op’ (Ps. 48 (47), 5). Tegen wie anders rukten ze op dan tegen de hoeksteen? ‘Maar toen zij haar zagen, werden zij bang’ (Ps. 48 (47), 6). Met grote ogen keken ze op naar de wonderen en de heerlijkheid van Christus. Maar wat is er dan gebeurd ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (23) 05-10-2021

De benaming ‘vader’ is bij Jozef geen loze titel. Jozef beveelt en Hij, die de dageraad en de zon geschapen heeft en door de morgensterren aanbeden wordt, gehoorzaamt. Jozef spreekt en het Goddelijk Kind ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 05-10-2021

Toen Christus de wereld met God verzoende, had Hijzelf uiteraard geen verzoening nodig. Welke zonde zou Hij die toch geen zonde gekend heeft (vgl. 2 Kor. 5, 21), moeten uitboeten? Toen de joden de didrachme eisten die volgens de wet vanwege de zonde gegeven werd, zei Jezus dan ook tegen Petrus: ‘Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 04-10-2021

Bij monde van zijn heilige aartsengel Gabriël heeft de allerhoogste Vader aan de heilige en roemrijke maagd Maria de boodschap gebracht dat Christus, het lofwaardige, heilige en roemrijke Woord van de Vader, zou neerdalen uit de hemel. Uit haar schoot heeft Christus toen daadwerkelijk het vlees van onze menselijkheid en broosheid ...

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de corona-pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het zéér goed is een doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. We ‘wandelen’ elke ...

Preek op 03-10-2021, 27e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Jezus Christus spreekt over huwelijk en gezin. In onze tijd liggen de waarden van het evangelie bij veel mensen gevoelig. Maar mensen kúnnen deze wetten begrijpen als zij een levende relatie hebben met Jezus Christus, als zij een zekere ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 3-10-2021

God, het Woord van de algoede Vader, heeft het menselijk geslacht, zijn schepping, niet in de steek gelaten toen dit zijn ondergang tegemoetging. Want door het offer van zijn eigen lichaam vernietigde Hij de dood die de mensen zich op de hals hadden gehaald. Door zijn leer bracht Hij verbetering in hun nalatigheid. Door zijn macht en ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (3)

Wat wij slechts in schaduwen in het evangelie van Johannes waarnemen, treffen wij "bekleed met de zon" aan in zijn Apocalyps, het boek van de Openbaring. Zelfs de titel van dat laatste boek uit de Bijbel voert ons terug naar het evangelie van Johannes. "Openbaring" is de gebruikelijke Nederlandse weergave van het Griekse ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 02-10-2021

‘Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken’ (Ps. 91 (90), 12). ‘Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen’ (Ps. 107 (106), 8). Laten zij danken en zeggen onder de volken: ‘Geweldig is het wat de Heer ons deed’ (Ps. 126 (125), 2). Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om Hem geeft’ (Ps. 144 (143), 3), ‘dat Gij hem ...

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL – VOOR TIENERS

Tegenwoordig beginnen we wat vroeger met de voorbereiding van het sacrament van het Vormsel (Vormselproject). De start/informatieavond is dit keer maandag 25 oktober 2019, van 19.45 - 21.00 uur. En de eerste bijeenkomst voor de vormelingen is donderdag 04-11-2021 van 19.00 uur - 20.30 uur ...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021-2022

Kinderen, die na de grote vakantie in groep 4 of 5 zitten, worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, die in onze kerk plaats vindt op zondag 30 januari 2022 om 14.00 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn van harte welkom. Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Natuurlijk gaan de ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 01-10-2021

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 30-09-2021

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29). Want als Christus volgens de apostel Paulus ‘Gods kracht en Gods ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (22) 01-10-2021

Alleen al het voorbeeld van Jezus Christus, die op aarde het bewijs wilde geven van zoveel eerbied en gehoorzaamheid tegenover Sint-Jozef, zou moeten volstaan om ons er toe te bewegen vurige ijveraars te zijn van de godsvrucht tot deze grote Heilige. Zodra zijn hemelse ...

Woensdag 29 september – feestdag van de drie aartsengelen

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 29-09-2021

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 28-09-2021

Krachtens haar zending om de hele wereld door de boodschap van het evangelie te verlichten en in de ene Geest de mensen van alle volken, rassen en culturen bijeen te brengen, verschijnt de kerk als teken ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 27-09-2021

Wij mogen een arme landbouwer of een arme vrouw niet beoordelen op hun uiterlijk of op hun schijnbaar gebrekkige geestelijke ontwikkeling; inderdaad hebben ze vaak nauwelijks het voorkomen of de geestelijke vermogens van redelijke wezens. Maar bekijk ook de keerzijde en dan ziet ge in het licht van het geloof dat de Zoon van God die arm heeft willen zijn, bij ons ...

Preek op 26-09-2021, 26e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

De Geest waait waar hij wil: een bekende uitdrukking voor wie een beetje vertrouwd is met de Bijbel. Nu mogen we wel zeggen dat die ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 26-09-2021

Het lijden van onze Verlosser is een geneesmiddel voor ons. Dit leert ons de profeet Jesaja, wanneer hij uitroept: ‘Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten die hij heeft gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 25-09-2021

Helaas - ik weet zelf niet hoe dit mogelijk is - brengen de grootste gunsten van Gods goedheid vaak volkomen vernietiging voor mensen. Wat kan en moet dienen tot het eeuwig heil van mensen, dat strekt dan tot ergernis en ondergang, omdat het schandelijkverkeerd gebruikt wordt. De ondankbaarheid van mensen, hun oppervlakkigheid, hun vreemde opvattingen en ...

De kracht van de Rozenkrans: Het verslaan van de terreurgroep Boko Haram

In april 2015 vertelde de Nigeriaanse Bisschop Oliver Dashe Doeme in een interview aan Catholic News Agency dat hij enkele maanden eerder in zijn kapel voor het H. Sacrament zat te bidden en dat de Heer aan hem verscheen en hem duidelijk maakte dat de Islamistische ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 24-09-2021

Mijn kind, gij kunt de volmaakte vrijheid niet verwerven, als gij uzelf niet volkomen verloochent. In boeien zitten alle bezitters en minnaars van zichzelf, alle begerigen en nieuwsgierigen en doelloze rondlopers, al degenen die steeds zoeken naar hun gemak en niet naar wat van Jezus Christus is, degenen die voortdurend maar fantaseren en beramen wat toch niet blijvend is. ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 23-09-2021

De goddelijke Bouwmeester wil - door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk - stenen maken, waarmee Hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige Katholieke Kerk, het ...

Einde anderhalve meter-regel per 25 september – mits voldoende geventileerd kan worden

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 22-09-2021

Geboren worden uit een maagd kwam alleen toe aan God; God zelf ter wereld brengen kwam alleen toe aan een maagd. Daarom moest de Schepper van de mensen, om als mens te worden geboren uit een mens, onder alle vrouwen één vrouw uitverkiezen, ja één scheppen die Hem waardig zou zijn en Hem zou behagen. Hij wilde dus dat zij maagd zou zijn om, zelf smetteloos, ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (21) 23-09-2021

Is Hij daar niet de zoon van die arbeider?, zeiden de Joden over Jezus. “Ja, antwoordt de H. Petrus Chrysologus, Hij is inderdaad de Zoon ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 21-09-2021

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij zag de tollenaar en omdat dit zien barmhartigheid en uitverkiezing betekende, zei Hij tot hem: ‘Volg mij.’ Met ‘volgen’ bedoelde Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 20-09-2021

Beminde broeders en zusters, bedenkt telkens weer dat God vanaf het begin hemel en aarde en alles heeft geordend. Denkt erover na waarom en volgens welk raadsbesluit Hij met name de mens geschapen heeft volgens zijn beeld en gelijkenis. Als wij dan in deze wereld, vol gevaren en ellende, God niet als onze Schepper erkennen, heeft het voor ons ook geen enkele zin dat ...

Preek op 19-09-2021, 25e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, misschien hebben we weleens gehoord van Eugen Drewermann, een in 1940 geboren Duitse theoloog, psychotherapeut en schrijver. Hij heeft ooit een artikel geschreven over de vraag waar God volgens de verschillende godsdiensten te ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 19-09-2021

Het woord van de profeten had bij de joden gezag boven alle aangestelde machthebbers. Gedreven door de goddelijke ingeving, was de profeet de stem zelf van de Heer. Het bewustzijn van zijn verheven zending verleende zijn woord een ongehoorde vrijmoedigheid. Zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland werd Jesaja, zoon van Amos, door God tot die profetentaak geroepen. In hem is de figuur van de profeet ons in haar zuiverste vorm tegemoetgetreden. Jesaja is het toonbeeld van de verkondiger van ...

Emeritus-paus Benedictus kritisch over Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin

In een donderdag verschenen boek uit emeritus-paus Benedictus XVI felle kritiek op de huidige Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin. De hamvraag is volgens hem: is de mens een schepsel van God of een zelfgecreëerd product ...

Eucharistic Procession fills the streets of Budapest at International Eucharistic Congress

Leden van het Eucharistisch Congres in Hongarije vullen de straten ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 18-09-2021

Als wij alles scherp doorschouwen en, voor zover dat mogelijk is, ons verliezen in de zuivere, wezenlijke genieting van de eenvoudige ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 17-09-2021

Vrijwillig ging Jezus het lijden tegemoet dat door de Schrift was voorzegd. Hij had het vaak aan zijn leerlingen voorspeld en Hij had Petrus hard terechtgewezen, toen deze zonder vreugde de aankondiging van Jezus’ lijden ontving. Hij had aangetoond dat zijn lijden het heil van de wereld tot stand zou brengen. Aan de bende ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (20) 16-09-2021

De mens beschikt over onvoldoende woorden om recht te doen aan de hoge eer waartoe de heilige Jozef werd verheven toen hij Maria als zijn Echtgenote ontving, die in de wereld verscheen als een nieuwe dageraad en die, groeiend van deugd tot deugd, er een rijke ...

De drie monniken en de duivel

De duivel verscheen aan drie monniken en zei tegen hen: als ik jullie de macht gaf om iets uit het verleden te veranderen, wat zou je dan veranderen? De eerste van hen, iemand met grote apostolische ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 16-09-2021

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten. 'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten' (Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata Maria Virgo Perdolens) behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd Maria ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 15-09-2021

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’ (Lc. 2, 34-35). Inderdaad, o gezegende moeder, heeft een zwaard ...

Dinsdag 14 september: het feest van Kruisverheffing – 09.00 uur heilige Mis

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 14-09-2021

Wij vieren het feest van het kruis, het kruis dat de duisternis heeft verdreven en het licht teruggebracht. Wij vieren het feest van het kruis en met de Gekruisigde worden wij in de hoogte getild. De aarde en de zonde laten wij beneden ons om het hemelse te verwerven. Iets zo groots is het bezit van het kruis. Wie dit verworven heeft, bezit een kostbare schat. Iets dat van al het ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 13-09-2021

Talrijk zijn de golven en er is een zware branding, maar wij zijn niet bang dat wij zullen verdrinken, want wij staan op de rots. Laat de zee maar tekeergaan, de rots verbrijzelen kan ze niet. Laat de golven zich maar verheffen, het schip van Jezus kunnen ze niet doen zinken. Wat zouden wij vrezen, zeg het mij. De dood soms? ‘Voor mij is leven ...

Preek op 12-09-2021, 24e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In het evangelie van Marcus, dat we zojuist hoorden, lijkt Petrus een hoofdrol te willen spelen. Wat is die Petrus toch een wonderlijk figuur. Hij lijkt mij een type van: Grote mond, klein hartje. Overmoedig en enthousiast probeert hij op een andere plaats in de bijbel, over het water naar Jezus toe te lopen. Maar Jezus moet hem bij de hand nemen, anders verdrinkt hij. Als Jezus hem de ...

Overweging in de tehuizen op 10/11-09-2021, 24e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medeparochianen, het is nogal een vraag die Jezus stelt. Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Ja, wie was die Jezus eigenlijk, is ook voor ons een belangrijke vraag. Voor het gewone volk was Jezus een geweldig iemand, ze waren onder de indruk van de manier waarop ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 12-09-2021

Geen slacht- en brandoffers verlangde God van de mensen, maar geloof, gehoorzaamheid en gerechtigheid omwille van hun heil. Want zo had God door de profeet Hosea zijn wil doen kennen: ‘Barmhartigheid wens Ik, geen offergaven, en erkenning van God, meer dan brandoffers’ (Hos. 6, 6; vgl. Mt. 9, 13). Maar ook onze Heer herinnerde hen hieraan, toen Hij sprak: ‘Indien het ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 11-09-2021

‘Komt, laten we terugkeren tot de Heer: Hij heeft ons aanvaard, Hij zal ons ook genezen; Hij heeft wonden geslagen, Hij zal ze ook verbinden’ (Hos. 6, 1-Vulg.). Nadat de gelovigen zich door hun slechte daden van de Heer verwijderd hebben, sporen zij elkaar met deze woorden aan om door goede daden tot Hem terug te keren. Dit zijn ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (19) 10-09-2021

De gezinnen die christelijk willen leven, moeten zich altijd onder de bescherming van Sint-Jozef stellen, want hij zal hun de ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 10-09-2021

Geliefde broeders, ik ben niet waardig u deze geestelijke brief te schrijven. Maar ik doe het toch, niettegenstaande mijn onbevoegdheid, uit liefde voor uw priesterlijke volmaaktheid. God heeft u een kostbare genade meegedeeld: Hij heeft u levendig de behoefte doen gevoelen aan een heilig priesterleven. Broeders, wij leven hier maar eens, en wij blijven hier niet; wij zijn op reis, ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 09-09-2021

De ziel, verenigd met en omgevormd in God als zij is, ademt in God naar God dezelfde goddelijke ademtocht, die God in zichzelf de ziel toeademt, wanneer deze in Hem is omgevormd. Dit is mijns inziens wat Paulus wilde zeggen met de woorden: ‘Omdat gij kinderen van God zijt, heeft God de Geest van zijn Zoon in uw hart gezonden en deze roept: Abba, Vader’ (Gal. 4, 6). Dit ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 08-09-2021

De geboorte van de heilige en zuivere Moeder van God betekent voor ons, mensen, terecht een grote en bijzondere vreugde, want met dit gebeuren is de verlossing van allen begonnen. Voordat God mens werd, heeft Hij op onuitsprekelijke wijze voorzien dat de mens door een list van de duivel zijn ondergang tegemoet zou gaan. Maar ook heeft God van eeuwigheid af het ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 07-09-2021

‘De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen’ (1 Joh. 4, 9-10). Wat betekent dit? Dat in deze liefde van God een ander heil ontstaan is dan wij oorspronkelijk hadden, toen wij erfgenamen waren van de onschuld en de heiligheid. Want de hemelse Vader heeft ons zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 06-09-2021

God, Gij hebt de mens zijn grenzen gesteld, die hij niet overschrijdt (vgl. Job 14, 5). Dit betekent: Gij staat boven allen en voorziet alles wat zal gebeuren. Gij hebt ook in uw geheim en verheven plan de grenzen van het menselijk leven vastgesteld. Door geen wetenschap of verstand of spitsvondigheid kunnen deze grenzen, op welke leeftijd dan ook, overschreden worden, noch in de kinderjaren noch op jongere leeftijd noch op hoge leeftijd, tenzij volgens de beschikking van uw geheime besluiten. Gij hebt immers beslist dat ...

Preek op 05-09-2021, 23e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, de vakantie is voorbij. We gaan weer naar school, naar het werk, onze koren repeteren weer, we zijn weer met frisse moed begonnen. Soms ontmoeten wij nieuwe kinderen op school of andere collega's op het werk. Dat maakt het extra ...

Overweging op 03/04-09-2021 in de tehuizen, 23e zondag door het jaar B, Johan Gierlings

In mijn tiener jaren heb ik de film ‘Children of a lesser God’ gezien. Het verhaal gaat over een complexe liefdesrelatie tussen een doofstomme vrouw en een sprekende en horende leraar op een doven instituut. Ik zie nog de beelden voor me de handen die druk gebaren maken ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 05-09-2021

De kerk is de tempel van God, een heiligdom, een huis van gebed, een verzamelplaats van het volk, de naam van Christus en zijn bruid, het lichaam van Christus, die de volken oproept tot bekering en gebed. Door het water van het heilig doopsel is zij gereinigd, met zijn kostbaar bloed is zij besprenkeld, als een bruid getooid en met de olie van de ...

Ruth – de KISI familiemusical

Geachte parochiebesturen en andere belangstellenden, Ruth – de KISI familiemusical – gaat na één jaar corona-uitstel in september 2021 in première. Het prachtige Bijbelverhaal dat ook wel de ‘parel van het Oude Testament’ wordt genoemd, zal op 19 september in ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 9)

Nu wil ik iets aan u voorleggen: ieder van ons kan de beslissing nemen om niet naar het Vagevuur te gaan. Dat is echt mogelijk. We hebben alle genade-instrumenten in handen om dat te kunnen verwezenlijken. De heilige Johannes van het Kruis zegt, dat Gods voorzienigheid ieder persoon die zuiveringen laat doormaken, waardoor het mogelijk wordt om op het uur van de dood direct naar ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 04-09-2021

Dit is de weg van het licht. Als men de weg wil opgaan naar een bepaalde plaats, moet men letten op wat men doet. De kennis die ons geschonken is om de weg van het licht te gaan, is de volgende: Gij zult beminnen die u geschapen heeft; vrezen die u gemaakt heeft en loven die u van de dood heeft verlost. Wees eenvoudig van hart en rijk van geest. Hecht u niet aan ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (18) 03-09-2021

Al vóór zijn huwelijk was Jozef heilig, maar na zijn huwelijk met de Heilige Maagd nam hij nog meer toe in de deugd der heiligheid. Alleen al het voorbeeld van zijn heilige Echtgenote was hiervoor voldoende. De H. Bernardinus van Siena schrijft dat Maria alle genaden uitdeelt ...

Australische voorgangers keren zich tegen vaccinatiepas

De Australische premier sprak zich vorige week uit voor de invoering van een vaccinatiepas voor bijvoorbeeld reizen en evenementen. Hij zei erbij dat dit niets met ideologie te maken heeft. Voorgangers van uiteenlopende kerkelijke richtingen - protestants, rooms-katholiek ...

Waarom je bij elkaar moet blijven voor de kinderen. En voor jezelf

Ruim een op de drie huwelijken sneuvelt. Soms is het een goed idee om het boterbriefje te verscheuren, maar even vaak is het beter om nog een poging te wagen. Want studie na studie wijst uit: noch jij ...

Paus in uitgebreid interview: ‘Nooit gedacht aan aftreden’

In een interview met de Spaanse radiozender COPE gaat paus Franciscus uitgebreid in op de speculaties rondom zijn aftreden. Ook spreekt hij over het Vaticaanse corruptieproces van kardinaal Angelo Becciu en zijn besluit over de inperking van de Tridentijnse Mis, wat onlangs tot veel commotie leidde ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 03-09-2021

‘Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël’ (Ez. 3, 17). Merk op hoe de Heer de mens die Hij zendt om te prediken, een ‘wachter’ noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 02-09-2021

We moeten de eerste en de hoogste wet van God volgen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en zondaars; voor iedereen laat Hij op gelijke wijze de zon opgaan; en Hij stelt de grond, de bronnen, de stromen en de wouden ter beschikking van alle wezens op aarde; Hij gaf de lucht aan de vogels, het water aan al de dieren die erin leven en verschafte in overvloed aan allen de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 01-09-2021

Zou het waar kunnen zijn dat iemand die regelmatig en met oprechte instelling het evangelie leest, niet voortdurend wordt opgeschrikt uit zijn sociale gerustheid? Is het aannemelijk en verdedigbaar dat de christelijke gemeenschap, in trouw aan het evangelie, zich afzijdig kan houden van de reusachtige strijd om rechtvaardigheid, en slechts tussenbeide komt om de ...

Bijbelcursus – één groep groep ’s avonds

Met ingang van dinsdag 7 september 2021 komt van 19.30 - 21.00 uur de Bijbelgroep weer bij elkaar in de huiskamer van de pastorie. Wij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons nu nog, te ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 31-08-2021

God heeft de oude offers afgeschaft, opdat de nieuwe wet die niet het juk draagt van de noodzaak, geen offers zou hebben die door mensen zijn gemaakt. Hij zegt: heb Ik uw vaderen, toen ze uit Egypte vertrokken, bevolen Mij brand- en slachtoffers op te dragen? Wel heb Ik hun bevolen: niemand van u zal in zijn hart wrok dragen tegenover zijn naaste of een meineed afleggen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 30-08-2021

De weldaden die gij van God gekregen hebt, zijn overvloedig en groot. Ik verheug me uitermate over het geluk en de luister van uw geest; zo hebt ge de genade ontvangen en werd de geestelijke gave in u geplant. Ik verheug me nog meer - in de hoop daardoor gered te worden - omdat ik zie dat de Geest waarlijk in u werd uitgestort uit de rijke bron van de Heer. Dit heeft ...

Preek op 29-08-2021, 21e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

“Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens”. Als je die laatste zin van het evangelie goed tot je door laat dringen dan vraag je je af of het werkelijk zo slecht is gesteld met ons mensen. Er wordt immers nogal een lijst opgenoemd. Allerlei boze gedachten: Ontucht, diefstal, moord, echtbreuk, losbandigheid, afgunst en trots. Dat komt allemaal uit het binnenste van de mens. Kijk maar om u heen, dan zult u ontdekken dat het er allemaal is ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 29-08-2021

Gelukkig zijn wij, als wij ook doen wat wij horen en zingen. Horen staat gelijk met zaaien, doen is de vrucht die uit het zaad voortkomt. Dit vooropgesteld, zou ik U, geliefden, willen aansporen om niet vruchteloos de kerk binnen te gaan; dit is het geval wanneer gij zoveel goeds hoort en niets ervan in praktijk brengt. Want ‘aan Gods genade dankt gij uw heil - zoals de Apostel ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 28-08-2021

Aangespoord om tot mij zelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want Gij zijt mijn helper geworden (vgl. Ps. 30 (29), 11). Ik ben er binnengetreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte, zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht ...

Post Corona

‘Wat is wijsheid?’ is de titel van een klein maar fijn en goed boekje, geschreven door Carlos de Bourbon de Parme (directeur Compazz), Sylvester Eijffinger (econoom) en Paul van Geest (theoloog). De ondertitel luidt: ‘Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis’. De drie schrijvers ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 27-08-2021

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 26-08-2021

Gij moet uw best doen vaker samen te komen om dank te brengen aan God en zijn lof te zingen. Want wanneer gij dikwijls bijeenkomt, wordt door uw eenheid in het geloof de kracht van de satan gebroken en wordt zijn verderfelijke invloed tenietgedaan. Niets gaat er boven de vrede, die het einde betekent van alle strijd van de aardse en ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 25-08-2021

Twee dingen komen alleen God toe: de eer van de belijdenis en de macht van de vergeving. Het eerste, de belijdenis, moeten wij Hem aanbieden; het tweede, de vergeving, moeten wij van Hem ontvangen. Want alleen aan God komt het toe de zonden te vergeven, en daarom mogen ze alleen aan Hem beleden worden. Maar toen de ...

Nieuwsbrief Caritas – augustus 2021

Paus Franciscus daagt ons uit: Hoe kunnen wij vluchtelingen en migranten verwelkomen, beschermen, stimuleren en helpen participeren en integreren? Wat kunnen we leren van migranten en vluchtelingen, en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we samen één gemeenschap vormen als we verschillend zijn? Wat is ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 24-08-2021

Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus (vgl. Joh. 1, 44). Welnu, het lijkt mij tot Filippus’ eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Zij zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat Johannes de Doper had getoond wie het Lam was ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 23-08-2021

Was dit dan al niet voorgeschreven in Gods oude wet, waar geschreven staat: ‘Bemin uw naaste als uzelf’ (Lev. 19, 18)? Waarom wordt dan door de Heer nieuw genoemd, wat zo oud blijkt te zijn ...

Preek op 22-08-2021, 21e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er was een Belgische schrijver, Johan Daisne, geboren te Gent (als Herman Thiery) op 2 september 1912, die ongeveer het volgende verklaarde: Haat en genegenheid zijn twee elkaar afwisselende aspecten van een gevoelsband tussen mensen. Het echte tegenovergestelde van liefde is niet haat - want dat is ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 22-08-2021

‘De hogepriesters besloten met de dertig zilverlingen de akker van de pottenbakker te kopen om daar de vreemdelingen te begraven’ (Mt. 27, 7). Met de prijs van het bloed des Heren wordt dus de akker van de pottenbakker gekocht. Wij lezen in de Schriften dat het heil van heel het menselijk geslacht gekocht werd met het bloed van de Verlosser ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 21-08-2021

De door God geïnspireerde, in de heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat dezen ‘God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen’ (Heb. 13, 15). De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude Wet ontstane ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 20-08-2021

De liefde is op zichzelf voldoende, alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Zij vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf: haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin, ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots, als zij maar terugkeert naar haar beginsel, als zij maar teruggaat naar haar ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 19-08-2021

God heeft zichzelf niet aan de wereld als zodanig te kennen gegeven. De wereld is immers niet in staat om iets goddelijks te erkennen (vgl. 1 Joh. 3, 1). God openbaarde zich aan uitverkorenen, aan heiligen; allereerst ‘door de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten’ (Ef 3, 5) en daarna aan alle oprechte gelovigen, aan de kerk, de ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 18-08-2021

‘Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig’ (1 Kor. 9, 16), want juist daarvoor ben ik door Christus gezonden. Ik ben een apostel, ik ben een getuige. Hoe verder het doel verwijderd is en hoe moeilijker mijn zending, des te dringender is de liefde die mij daartoe aanzet (vgl. 2 Kor. 5, 14). Ik moet getuigen van zijn Naam: Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 17-08-2021

Hebt gij de overweldigende grootte gezien van Gods macht ten gunste van ons die geloven? De doden, de kinderen van zijn toorn, heeft Hij ten leven gewekt. Hebt gij de hoop gezien waartoe Hij ons roept? ‘Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen’ (Ef. 2, 6). Hebt gij de heerlijkheid van zijn erfdeel gezien? Ja, er staat: ‘Hij ...

Preek op 15-08-2021, Maria Tenhemelopneming, diaken Eelke Ligthart

Op het hoogtepunt van de oogstmaand viert de kerk in de liturgie het feest van Maria ten Hemelopneming. Is dat nu een historisch feit?  Velen weten het zeker dat dat niet zo is, anderen, waaronder ik, weten het zeker, geloven erin dat het zo is gebeurt. Wat moeten we ermee ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 16-08-2021

Zie, hoe hoog God de mens verheven heeft! Tot in de hemel, boven al het geschapene heeft Hij hem verheven, ‘hoog boven alle heerschappijen en machten’ (Ef. 1, 21). ‘Boven alle heerschappijen’ staat er geschreven. Waarlijk, er is verstand en diep inzicht nodig om dit te begrijpen. Ja, hiervoor is een openbaring nodig. Bedenk eens ...

Overweging op 13/13-08-2021 in de tehuizen, Maria Tenhemelopneming, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De eerste lezing uit de openbaring van Johannes is een moeilijke lezing. In de openbaring, ook wel de Apocalyps genoemd, merken we dat er vaak gebruik wordt gemaakt van symbolen. Symbolen als getallen, dieren , demonen, sterren ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 15-08-2021

In hun homilieën die de heilige Vaders en de grote leraars op het feest van de tenhemelopneming van de Moeder Gods voor het volk hebben gehouden, hebben zij hierover gesproken als over een gegeven dat onder de gelovigen bekend en aanvaard is. Zij hebben deze waarheid verduidelijkt en verklaard. Zij zijn hierbij dieper ingegaan op de ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 14-08-2021

Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 13-08-2021

Toen Christus, Gods Zoon, uit liefde tot ons wilde sterven, gaf Hij zijn leven in handen van zijn vijanden tot in de dood. En zo was Hij een gehoorzaam dienaar van zijn Vader en van heel de wereld. Hij gaf ook zijn eigen wil over aan de wil van zijn Vader, en daarmee bewerkte Hij de hoogste gerechtigheid en leerde Hij ons de gehele waarheid. En Hij verhief zijn geest in een ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 12-08-2021

Van de mens wordt gevraagd om vóór alles en met de meeste ernst te zoeken naar het rijk van God. Vóór alles moet hij ernaar streven dat het rijk van God tot hem kan komen en in zijn leven ruimte verkrijgen kan. Het moet zijn eerste zorg zijn dat alles geschiedt zoals God het wil - de grote God van wie is gezegd: zoals de hemel zich boven de aarde ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 11-08-2021

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 10-08-2021

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van ...

De humanistische psychologie heeft zonder God, kwaad of zonde te erkennen desastreuze gevolgen voortgebracht

In het midden van vorige eeuw beleefden we een erg invloedrijke beweging die in haar visie op de mens kwaad en zonde had geschrapt: “de humanistische psychologie”. Het ontdekken en leven vanuit ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 09-08-2021

‘In de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël; toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naäman’ (Lc. 4, 27). Het is duidelijk dat dit heilswoord van de Heer een les voor ons is en een aansporing om ons vol ijver in te zetten voor onze aanbiddelijke God. Het leert ons namelijk dat iemand genezing ...

Preek op 08-08-2021, 19e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de zomervakantie van 1991 had ik eerst met zo’n dertig jongens een week misdienaarskamp. Twee dagen later gingen wij met twintig jongeren en vijf volwassenen per auto naar Rome. Op de laatste dag van de terugreis kon ik mijn ogen bijna ...

Een eucharistisch wonder in Polen (2014)

Geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie is het mooiste aspect van ons rooms-katholieke geloof, maar niet het gemakkelijkste. Daarom laat God af en toe een wonder gebeuren. We zijn in een eigenlijk heel gewone parochie in het plaatsje Legnica in Polen. In het jaar 2014 tijdens de eerste H. Mis van Kerstmis stond er ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 08-08-2021

Wij kunnen vaststellen dat de kracht van de genade groter is dan de werking van de natuur, zelfs als wij alleen nog maar de genadekracht in aanmerking nemen van de zegeningen, uitgesproken door de profeten. Als menselijke zegeningen reeds bij machte waren om de loop van de natuur te wijzigen, wat moeten wij dan niet zeggen van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 07-08-2021

Door het doopsel gewassen, begeeft de schare van pasgedoopten zich in rijke feesttooi naar het altaar van Christus en zegt: ‘Ik ga op naar het altaar van God, naar God die mijn jeugd verblijdt’ (Ps. 42 (41), 4 - Vulg.). Want als zij het kleed van de oude dwaling hebben afgelegd en verjongd zijn als een arend (vgl. Ps. 103 (102), 5), haasten zij zich ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 06-08-2021

Als was hij uit een ballingschap teruggekomen naar het beloofde land, zo kwam Mozes, de wetgever, bij zijn en onze Meester op de berg Tabor, de tafels van de wet in de hand. Als een slaaf stond hij in extase voor zijn Meester en hij zag goddelijke kracht in een mens. Hij was verrukt toen hij zag dat de hemelse voorafbeeldingen van Christus uit een ver verleden tot werkelijkheid ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 05-08-2021

Vroeger is u al gezegd dat gij niet enkel moet geloven wat gij met de ogen ziet. Anders zoudt misschien ook gij kunnen zeggen: is dit nu dat grote geheim dat ‘geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens zich kan voorstellen’ (1 Kor. 2, 9)? Ik zie water dat ik iedere dag heb gezien: moet dat mij reinigen, terwijl ik er zo dikwijls in ben ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 04-08-2021

Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 03-08-2021

Wat hebt gij gezien in de doopkerk? Water natuurlijk, maar dat niet alleen: ook de diakens die daar dienst verrichten en de bisschop die u ondervroeg en het sacrament toediende. De apostel Paulus heeft u in de eerste plaats geleerd uw oog te richten ‘niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; want wat wij zien gaat voorbij, maar de ...

Preek op 01-08-2021, 18e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, ontdekken wat de echte drijfveren in je leven zijn en ontdekken wat je mogelijkheden en onmogelijkheden zijn is vaak een moeilijk proces. Onderscheid leren maken van wat belangrijk is en wat is overtollig. Het gaat over keuzes maken, van wat neem ik ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 02-08-2021

In de voorbereidingstijd hebben wij u dagelijks onderhouden over het zedelijk leven, toen uit de geschiedenis van de aartsvaders en uit de voorschriften van het boek der Spreuken werd voorgelezen. Door die vorming en dat onderricht moest gij eraan gewoon raken de paden van onze voorvaderen te betreden, hun reisweg te volgen en gehoor ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 01-08-2021

In het evangelie van Lucas lezen we: ‘Hij zal voor Hem uitgaan met de geest en de kracht van Elia om voor de Heer een welbereid volk te vormen’ (Lc. 1, 17). Dit volk is de vroegste kerkgemeenschap uit de joden. Om haar te roepen en voor te bereiden wordt deze Elia van ons, Johannes, gezonden die luid verkondigt: ‘Bekeert u, want het rijk ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 31-07-2021

Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 30-07-2021

‘Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren’ (Ps. 86 (85), 1). Dat is het gebed van Christus in de gedaante van een slaaf, maar jij, slaaf, bidt het in de gedaante van jouw Heer. ‘Aanhoor mijn gebed, Heer.’ Hij aanhoort je gebed, als je maar niet hooghartig bent. Hij gaat naar de nederigen toe, maar van de hoogmoedigen verwijdert Hij zich. Zelf heeft Hij de vernederde Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 29-07-2021

De woorden van Christus herinneren er ons aan dat de mens zich wel afslooft te midden van talrijke beslommeringen, maar dat hij toch op weg is naar het enig goede. Als pelgrims trekken wij steeds maar verder en hebben wij geen blijvende woonplaats; we zijn altijd onderweg, nog niet thuis in ons vaderland; we leven van verlangens, want ons hart kent nog niet de vreugde der vervulling. Maar laat ons toch niet moe worden, niet stilstaan, laat ons verder trekken ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 28-07-2021

‘Ik, de Heer, zal hun vergrijpen met de roede straffen, met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal Ik mijn barmhartigheid niet ontnemen’ (Ps. 89 (88), 33.34). Aan wie ontneem Ik mijn barmhartigheid niet? Aan die David aan wie Ik deze belofte gegeven heb, die Ik met vreugde-olie gezalfd heb (vgl. Ps. 45 (44), 8) als geen ...

Nieuwsbrief van zuster Emmanuel van Medjugorje 11 juli 2021

 Hier de boodschap die de zienster Marija kreeg op 25 juni, voor de 40e verjaardag van de verschijningen: “Lieve kinderen, mijn hart is vol vreugde omdat ik al deze jaren uw liefde zie en jullie openheid voor mijn oproep. Vandaag roep ik jullie allen op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid want Satan is sterk en met zijn bedrog wil ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 27-07-2021

‘Indien zijn zonen ontrouw worden aan mijn wet en niet meer leven volgens mijn geboden; indien zij mijn verordeningen schenden, aan mijn bevelen niet voldoen; dan zal Ik hun vergrijpen met de roede straffen en met slagen hen doen boeten voor hun schuld. Maar hem zal Ik mijn barmhartigheid niet ontnemen, aan wat Ik hem beloofd ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 26-07-2021

Omdat de Maagd en Moeder van God uit Anna geboren zou worden, durfde de natuur het kind van de genade niet vóór te zijn, maar Anna bleef onvruchtbaar, totdat de genade haar vrucht had voortgebracht. Haar eerstgeborene moest zij zijn, uit wie de Eerstgeborene van heel de schepping zou geboren worden, ‘in wie alles bestaat’ (Kol. 1, 17) ...

Preek op 25-07-2021, 17e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie horen wij over een mensenmenigte - het waren alleen al 5000 mannen - die Jezus volgt. Het zijn mensen uit de buurt van Tiberias. Het zijn ook mensen, die Hem van verre gevolgd zijn. Mensen, die misschien op doorreis waren, maar die onder de indruk ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 25-07-2021

Wil je het lichaam van Christus eren? Veracht Hem dan niet wanneer Hij naakt is. Eer Hem niet hier in zijn kostbare kleren, terwijl je Hem buiten, door kou en naaktheid gekweld, veronachtzaamt. Hij heeft gezegd: ‘Dit is mijn lichaam’ (Mt. 26, 26) en Hij heeft dit door zijn woord tot stand gebracht, maar Hij heeft ook gezegd: ‘Ik had honger en gij ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 24-07-2021

‘Gelukkig zij die wonen in uw huis’ (Ps. 84 (83), 5). Waarom zijn zij gelukkig? Wat zullen zij bezitten? Wat zullen ze doen? Allen die op aarde gelukkig geprezen worden, bezitten iets en doen iets. Iemand is gelukkig vanwege zijn vele goederen, een grote familie, veel goud en zilver. Omdat hij bezit heeft, wordt hij gelukkig geprezen. Gelukkig is hij: hij heeft ereplaatsen gekregen, het ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 23-07-2021

Koning Salomo wordt in vele opzichten beschouwd als voorafbeelding van de ware Koning. In vele opzichten, zeg ik, opzichten die door de heilige Schrift over hem worden aangehaald en die betrekking hebben op wat beter is. Er wordt van hem gezegd dat hij vreedzaam was en onmetelijke wijsheid bezat. Hij bouwde de tempel, regeerde over Israël en oordeelde zijn volk met ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 22-07-2021

Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Dezen kwamen en zagen en zij geloofden dat het zo was als de vrouw gezegd had. En over hen staat er vervolgens geschreven: ‘de leerlingen keerden naar huis terug’ (Joh. 20, 10). De evangelist voegt hieraan toe: ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 21-07-2021

‘Ik en mijn Vader zullen komen en verblijf bij hem nemen’ (Joh. 14, 23). Laat uw deur voor Hem openstaan; als Hij komt, open uw ziel, geef ruimte aan het innerlijk van uw geest, zodat Hij de rijkdom van de eenvoud, de schatten van de vrede, de lieflijkheid van de genade kan waarnemen. Verruim uw hart, snel de zon van het eeuwig licht ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-07-2021

Het is u bekend, geliefden, hoe groot en wonderlijk de liefde is en hoezeer haar volmaaktheid alle uitleg te boven gaat! Wie kan deze liefde bezitten dan alleen degene die door God hiervoor waardig is geacht? Laten wij Hem daarom bidden om van zijn barmhartigheid te verkrijgen dat wij mogen leven in de liefde, onberispelijk en ver van alle menselijke partijdigheid. Alle ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 19-07-2021

Er staat geschreven: ‘Sluit u aan bij de heiligen, want wie zich bij hen aansluiten, zullen heilig worden.’ En weer op een andere plaats wordt er gezegd: ‘Uit een schuldeloze zal uw schuldeloosheid blijken en uit een uitverkorene uw verhevenheid, en door een verdorvene zult Gij, Heer, verderf brengen’ (Ps. 18 (17), 26-27-LXX). Laten wij ons daarom voegen bij de ...

Preek op 18-07-2021, 16e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

In veel Bijbelse verhalen wordt Jezus voorgesteld als een herder. Een herder die veel zorg heeft voor zijn schapen.  Die verdwaalt zijn zoekt Hij op, die gewond zijn verzorgt Hij.  Die zwak zijn neemt Hij op zijn schouders. U kent vast wel die plaatjes van een herder met ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 18-07-2021

Wat de eucharistie betreft: zo moet gij dankzeggen. Eerst over de beker: ‘Wij danken U, onze Vader, voor de heilige wijnstok van David, uw dienaar, waarvan Gij ons de kennis hebt gegeven door uw ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 17-07-2021

‘Ik erken dat ik misdreven heb’ (Ps. 51 (50), 5), zegt David. Als ik dit erken, dan moet Gij vergiffenis schenken, God. Wij proberen goed te leven, maar kunnen in geen geval beweren, ook al leven we deugdzaam, dat we zonder zonde zijn. Een leven verdient slechts lof als men om vergeving vraagt. Zij die zonder hoop zijn, kijken niet ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 16-07-2021

Als hier iemand slaaf is van de zonde, laat hij dan helemaal klaarstaan om door het geloof bevrijd en herboren te worden als kind van God. Enerzijds moet hij de ellendige slavernij van de zonden afleggen, anderzijds de gelukzalige slavernij van de Heer aannemen; zo moet hij het rijk der hemelen als erfdeel verdienen. Door de belijdenis van uw zonden moet ge ‘de oude mens ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 15-07-2021

De woorden die wij gezongen hebben, bevatten ons geloof dat wij de schapen zijn van God: want Hij is de Heer onze God die ons gemaakt heeft. Hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide, de schapen, door zijn hand geleid (vgl. Ps. 95 (94), 7). Menselijke herders of eigenaars van de kudden hebben de schapen die zij bezitten, niet zelf ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 14-07-2021

Zoals bij het springen de mens zichzelf met inspanning opwaarts wil werpen, hoger dan het lichaam wegens zijn natuurlijke zwaarte vermag, zo wil ook de Godminnende ziel door het beschouwen van ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 13-07-2021

De heer van de wijngaard ging naar de markt om arbeiders te werven. De markt is het beeld van de wereld waar alle dingen te koop zijn. De duivel heeft er zijn winkels en kramen; alle ijdelheid en wellust is daar te koop, als uw ziel maar de penning is waarmee ge betaalt. De koopwaar van de duivel ziet er van buiten mooi uit, maar is rot van ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 12-07-2021

Voor u die zo veelvuldig van hoofdpijn te lijden hebt, lijkt het mij het beste dat ge geestelijk blij zijt. Want droefheid, kleinmoedigheid en een gevoel van verlatenheid, wanneer die langdurig zijn, bewerken ...

Preek op 11-07-2021, 15e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, vooral de eerste lezing en het evangelie van deze Dag des Heren spreken aan de ene kant over roeping en aan de andere kant over zending. Roeping is komen en zending is weer gaan. Deze twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Wie door de Heer ...

Overweging in de tehuizen op 9/10-07-2021, 15e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In beide lezingen van vandaag wordt de mens op weg gestuurd. Wordt de mens gevraagd te doen wat God van hem vraagt. Vertrouwen, is een kernwoord in deze lezingen. In de eerste lezing gaat het over de profeet Amos. Hij wordt door de priester ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 11-07-2021

‘Eén ding geeft ons moed: het getuigenis van ons geweten’ (2 Kor. 1, 12). Er zijn mensen die lichtvaardig oordelen, die afbreken, kwaadspreken en mopperen; wat ze niet zien, zoeken ze te achterhalen en wat ze niet kunnen achterhalen, trachten ze zelfs rond te bazuinen. Wat rest ons tegenover zulke mensen dan alleen het getuigenis van ons geweten? Broeders en zusters, ook als wij aan ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 10-07-2021

De woorden die wij gezongen hebben, bevatten ons geloof dat wij de schapen zijn van God: want Hij is de Heer onze God die ons gemaakt heeft. Hij is onze God, wij zijn het volk van zijn weide, de schapen, door zijn hand geleid (vgl. Ps. 95 (94), 7). Menselijke herders of eigenaars van de kudden hebben de schapen die zij bezitten, niet zelf ...

Den Briel, Martelaren van Gorcum, 11 juli 2020 – homilie kardinaal Eijk bij de Nationale Bedevaart Brielle

Het begrip Geuzen is afgeleid van het Franse woord ‘gueux’, hetgeen ‘bedelaars’ betekent. In 1566 ontving Margaretha van Parma, de landvoogdes namens de Spaanse koning Filips II een smeekschrift van de Nederlandse adel. Volgens een tijdgenoot fluisterde een graaf ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 09-07-2021

Lichamelijke gezondheid is in het menselijk leven een goed. Niet alleen weten wat gezondheid is, maar ook gezond zijn, geeft een gevoel van gelukzaligheid. Indien iemand immers in allerlei toonaarden de lof bezingt van de gezondheid en toch voedsel tot zich neemt dat kwade lichaamssappen veroorzaakt en hem ziek maakt, wat voor nut heeft hij dan van die lof op de ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 08-07-2021

De belofte ‘zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien’ (Mt. 5, 8) is zo groot dat zij het hoogste geluk overstijgt. Wat kan iemand immers nog meer verlangen dan dit goed, omdat hij toch alles heeft in Hem die hij gezien heeft? ‘Zien’ betekent namelijk in het woordgebruik van de heilige Schrift hetzelfde als ‘bezitten’. Zo staat er bijvoorbeeld geschreven: ‘moogt gij ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 07-07-2021

Als je vanaf een hoge bergtop naar beneden kijkt op een uitgestrekte watervlakte, overkomt je waarschijnlijk hetzelfde als wat mij in mijn geest overkomen is, toen ik, uitgaande van de verheven uitspraak van de Heer - als van de top van een berg - neerkeek op de onverklaarbare diepte van zijn gedachten. Want vaak is er langs de kust een soort halve berg te zien, die aan ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 06-07-2021

Jonatan, een jongeman van de hoogste adel, gaf niet om zijn koninklijke afkomst en zijn voorbestemming tot de troon, toen hij vriendschap sloot met David. Ter wille van die vriendschap maakte hij een schamele dienaar tot de gelijke van zijn meester, en stelde hij de man die door zijn eigen vader Saul was verbannen, ter dood veroordeeld en vogelvrij verklaard, en die zich ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 05-07-2021

De onmetelijke schatten van uw heerlijkheid, o Heer, lagen bij U verborgen in de geheime bergplaats van uw hemel, totdat de lans van een soldaat de zijde opende van uw Zoon, onze Heer en Verlosser, op het kruis: want uit zijn wonde vloeiden toen de geheimen van onze verlossing. Nu mogen wij niet alleen met Tomas onze vinger of onze ...

Preek op 04-07-2021, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Jezus kreeg het moeilijk als hij terugkeert in zijn vaderstad, na een tijd van optreden in verschillende dorpen. In die dorpen had Jezus, volgens Marcus, op veel begrip en sympathie mogen rekenen. Enthousiaste mensen en veel geloof in Jezus. Als ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 04-07-2021

De mysteries uit het Oude Testament die de zalige David betreffen, zijn gemakkelijk te kennen door hen die met geloof de heilige Schrift benaderen. Door zijn hymnen werd David een profeet; dit werd door zijn daden bekrachtigd. Wie verwondert zich niet over deze David, die reeds van kindsbeen af de mysteries van Christus in zijn hart droeg? Of wie verwondert zich niet over ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 03-07-2021

‘Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus kwam’ (Joh. 20, 24). Deze ene leerling was afwezig; bij zijn terugkeer hoorde Tomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer: Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten, Hij toonde zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 02-07-2021

De navolging van Christus, dat is: het godsdienstig leven op zijn behoorlijke diepte gebracht. Wij moeten Jezus Christus leren kennen. Hoe meer iemand verstand heeft, hoe dieper hij moet doordringen in die kennis die alle kennis te boven gaat. En omdat die kennis van Jezus Christus geput wordt uit de evangeliën en de levens van de ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 01-07-2021

Leiding geven is een zware last. Dat hebben wij willen aantonen, opdat wie er niet toe bekwaam is, zich niet vermetel met geestelijke leiding inlaat, want door zijn begeerte naar een hogere functie wordt hij een leidsman naar het verderf. Vandaar dan ook het vaderlijk verbod van de apostel Jakobus die zegt: ‘Broeders, laat niet zovelen onder u leiders zijn’ (Jak. 3, 1). De Middelaar ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 30-06-2021

‘Israël juiche zijn Schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten’ (Ps. 149, 2). De Zoon van God die ons heeft gemaakt, is één van ons geworden. En als onze koning regeert Hij ons, want als onze Schepper heeft Hij ons gemaakt. Hij is het toch door wie wij gemaakt zijn, Hij is het door wie wij worden geregeerd. En daarom zijn wij ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 29-06-2021

Deze dag is voor ons geheiligd door het martelaarschap van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Wij spreken hier niet over een paar onbekende martelaren. ‘Hun geluid heeft zich over de gehele aarde verspreid, en hun woorden weerklonken tot aan de uiteinden der wereld’ (Rom. 10, 18b). Deze martelaren hebben met eigen ogen ...

Preek op 27-06-2021, 13e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het Evangelie zien we een paar prachtige voorbeelden, hoe mensen grenzeloos vertrouwen in Jezus hebben. Jaïrus, een overste in de  synagoge. Zijn naam betekent; Hij (God) zal tot leven wekken. Die Jaïrus is ten einde raad, misschien wel in ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 27-06-2021

‘De Heer richt de behoeftige op uit het stof, Hij verheft uit het vuil de geringe’ (1 Sam. 2, 8). God wekt Christus op uit de doden, opdat zijn lichaam geen bederf zal zien. Hij verheft Hem ten hemel. ‘Hij geeft Hem een plaats bij de aanzienlijken, een eervolle zetel wijst Hij Hem toe’ (1 Sam. 2, 8). De Heer heeft zelf dit vers verklaard, toen de ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 26-06-2021

Hieraan kan ieder zien of hij reeds naar de onderwereld gevoerd en er weer uitgehaald werd: als hij voor de wereld gestorven is en leeft voor de hemel. Want indien hij uitverkoren is, maakt hij vorderingen. Na het vers: ‘De Heer voert naar de onderwereld en Hij haalt er weer uit’ (1 Sam. 2, 6) wordt daarom met betrekking tot deze ware vooruitgang het volgende toegevoegd: 'De ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 25-06-2021

De sterkte van hen die met kracht omgord worden, wordt niet aan henzelf toegeschreven, maar aan de Heer door wie zij worden omgord. Daarom wordt aan het vers: ‘Zij die wankelden, zijn met kracht omgord’, terecht toegevoegd: ‘De Heer is het die doodt en doet leven’ (1 Sam. 2, 6). Bij deze woorden moet zeker ook gelet worden op de volgorde. Eerst wordt er gesproken ...

Preekje op 24-06-2021, hoogfeest van de Geboorte Johannes de Doper

Vandaag vieren wij het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper. Eigenlijk vieren wij van alle heiligen alleen hun sterfdag, want dat is hun geboortedag voor de hemel. Alleen van Jezus vieren wij met Kerstmis zijn geboortedag en van Maria vieren wij de geboorte op 8 ...

Preekje op 23-06-2021, woensdag in week 12 door het jaar 1

De eerste lezing van vandaag gaat over de vader van ons geloof in de tijd dat hij nog Abram heette. Later kreeg hij de naam Abraham. Soms zien wij in de patriarchen van het Oude Testament een ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 23-06-2021

Hanna zegt: ‘Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden’ (1 Sam. 2, 1). Wie zijn dan wel de vijanden van haar, een uitverkoren ziel? Toch zeker de boze geesten. Wat betekent het dan voor haar om haar mond te openen tegen haar vijanden? Het betekent dat ze met de overvloed van genade die haar is geschonken, de mooie praatjes van de boze geesten als ondeugdelijk verklaart. ...

Preekje op 22-06-2021, dinsdag in week 12 door het jaar 1

Vandaag vieren we een ietwat onbekende heilige: Paulinus van Nola. Hij werd in 355 te Bordeaux geboren. Hij doorliep een ambtelijke loopbaan, huwde en werd vader van een zoon. Zijn verlangen naar een strenge levenswijze voerde hem tot het doopsel, waarna hij afstand deed van al zijn bezittingen en in 393 als monnik ging ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 22-06-2021

Hanna zegt: ‘Verrukt is mijn hart in de Heer’ (1 Sam. 2, 1). Maar eerst heeft ze gegeten en gedronken en daarna is ze verbitterd geweest, heeft ze luid geweend en heeft ze een gelofte gedaan. Want alleen die geest kan de almachtige God waardig prijzen, die door geestelijke strijd de hoogste vorm van liefde tot Hem heeft bereikt. Zo’n geest heeft door dagelijkse oefening geleerd ...

Preekje op 21-06-2021, maandag in week 12 door het jaar 1

Als mensen nauwelijks reizen, denken zij misschien, dat het maken van verre reizen spannend en avontuurlijk is. En dat kan natuurlijk ook zo zijn. Maar denken wij even aan die mensen, die voortdurend op reis zijn, ofwel zakelijk of vanwege familieverplichtingen. Op een gegeven moment kan het ook vervelend worden en kan het mensen ...

Preek op 20-06-2021, 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen ...

Overweging op 18/19-06-2021 in de tehuizen, 12e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Zoals we hier bij elkaar zijn, kan ik me niet voorstellen, dat het in jullie en mijn leven niet een keer gestormd heeft. In ieders leven zijn er perioden waarin de kalmte, het overzicht van het bestaan, verdwenen lijkt. Ook zullen we, net als de ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 20-06-2021

Vindt u het verwonderlijk, geliefde broeders en zusters, dat het onze vader zo kort is? En dan heeft onze Meester ook nog alles wat wij kunnen bidden, in deze korte maar heilzame zinnen samengebracht! De profeet Jesaja heeft hierover al gesproken toen hij, vervuld van de heilige Geest, over de majesteit en de goedheid van God ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (17) 18-06-2021

Jozef stond terstond op en gehoor gevend aan de opdracht die hij had gekregen, nam hij in dit nachtelijk uur het Kind en Zijn Moeder en vluchtte naar Egypte. Hier overweeg ik de gehoorzaamheid van deze rechtvaardige en ik maak het voornemen hem na te volgen, want deze gehoorzaamheid bevat de vier stadia die naar de volmaaktheid van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 19-06-2021

De Heer heeft ons geleerd aan het slot van zijn gebed te zeggen: ‘Sta niet toe dat wij in bekoring geraken.’ Daaruit blijkt dat de boze alleen iets tegen ons vermag, wanneer God het toestaat. Omdat dus de vijand ons niet kan verleiden, tenzij hem daartoe de gelegenheid wordt gegeven, klampen wij ons in onze bekommernis alleen vast ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 8)

Pater Pio vertelde de volgende gebeurtenis aan zijn medebroeder pater Anastasio. "Op een avond was ik in het koor aan het bidden, ik was alleen. Opeens hoorde ik het geruis van een habijt en ik zag vlakbij het altaar een jonge monnik staan. Hij was de kroonluchters aan het stoffen en de bloemen opnieuw aan het rangschikken. Ik dacht dat het pater Leon was, die het altaar aan het klaarmaken was, en omdat ...

Preekje op 18-06-2021, vrijdag in week 11 door het jaar 1

Soms hebben wij, mensen, de neiging om te klagen. Nu, dan moeten wij maar eens luisteren naar wat de apostel Paulus omwille van het evangelie heeft moeten verduren. Maar hij heeft het willen ondergaan uit liefde voor Jezus en de mensen, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 18-06-2021

God heeft aan de bede om vergeving de zin toegevoegd: ‘Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren’; deze zin bevat zowel een voorwaarde als een belofte. Wij weten dat wij geen vergeving ontvangen, indien wij geen vergeving schenken aan hen die tegen ons gezondigd hebben. Bovendien heeft God gezegd: ‘De maat die gij ...

Preekje op 17-06-2021, donderdag in week 11 door het jaar 1

Een vrouw zei ooit tegen haar biechtvader, dat zij niet zo tevreden was over haar gebed. Het voelde alsof zij niet echt contact had met God. Waarop haar biechtvader haar het advies gaf om tijdens het bidden wat minder te praten, maar om meer doelgericht te bidden. De moeite nemen om met minder woorden te bidden zal voor ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 17-06-2021

Het gebed gaat voort met: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Het woord brood kan zowel letterlijk als geestelijk worden verstaan. De hemel gebruikt het in beide betekenissen tot ons heil. Het geestelijk brood, het brood des levens, is Christus en komt niet allen toe, maar alleen ons. Zoals wij ‘Onze Vader’ zeggen, omdat God de ...

Preekje op 16-06-2021, woensdag in week 11 door het jaar 1

De apostel Paulus is bezig om geld in te zamelen voor de armen van de kerken die hij in Jeruzalem had gesticht en hij wil uiteraard het liefste dat de christenen van Korinte gul geven. Hij verzekert hen ervan, dat zij zich geen zorgen hoeven te maken, dat ze zelf geld te kort zullen komen: God zal hen zeker in vrijgevigheid overtreffen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 16-06-2021

De tweede bede is: ‘Uw rijk kome.’ We vragen hierin dat Gods rijk werkelijkheid wordt. Maar moeten we dan denken dat zijn koningschap zal beginnen? God heeft toch altijd geheerst en zijn rijk zal toch nooit eindigen! Welnu, wij vragen dat het rijk dat God ons beloofd heeft en dat Christus met zijn bloed en zijn lijden heeft verworven ...

Preekje op 15-06-2021, dinsdag in week11 door het jaar 1

In het evangelie horen wij de dringende oproep van Jezus Christus om onze vijanden te beminnen en om te bidden voor wie ons vervolgen. Dat zijn toch wel zijn meest uitdagende woorden. Soms is het al moeilijk om van onze naasten te houden. Dus hoe kunnen we dan onze vijanden liefhebben en bidden voor onze vervolgers!? Hoe ...

Vaticaan: Liever begraven dan cremeren

De katholieke Kerk geeft opnieuw nadrukkelijk voorkeur voor begraven boven cremeren. Dat blijkt uit de instructie Ad resurgendum cum Christo (Verrijzen met Christus) die de Congregatie voor de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 15-06-2021

Hoe goed is de Heer, hoe mild en genadig! Hij wil dat wij, wanneer wij bidden voor Gods aangezicht, Hem Vader noemen en dat, zoals Christus de Zoon van God is, wij kinderen van God heten. Die Naam zou niemand van ons in zijn gebed durven uitspreken, indien Hij ons dat niet zelf had toegestaan. Wij moeten daarom goed beseffen ...

Preekje op 14-06-2021, heilige Lidwina van Schiedam

Lidwina werd in 1380 te Schiedam geboren. Ten gevolge van een noodlottige val op het ijs brak zij haar heup en was gedurende 38 jaar bedlegerig. Te midden van haar vreselijk lijden was zij een ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 14-06-2021

De Leraar van de vrede en Heer van de eendracht wil niet dat ieder alleen voor zichzelf bidt. In ons gebed zeggen wij niet: ‘Mijn Vader die in de hemel zijt’, evenmin: ‘Geef mij heden mijn dagelijks brood’. Niemand vraagt dat alleen hem zijn schuld wordt vergeven of dat alleen hij niet in bekoring wordt gebracht en voor het kwaad ...

Preek op 13-06-2021, de 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij hoorden zojuist in het evangelie twee parabels van Jezus over het Rijk Gods. De eerste gaat over een man, die zijn land heeft bezaaid en verder maar moet wachten op het resultaat. De tweede gaat over het allerkleinste zaadje, het mosterdzaadje ...

Overweging op 11/12-06-2021 in de tehuizen, 11e zondag door het jaar B, Johan Gierlings

De benedictijner monniken zeggen dat als je ergens thuis wil zijn dat je dan elke dag even met je handen in de aarde mag wroeten, dat helpt. In contact zijn met de grond waarop je staat, en voelen hoe de aarde door je handen glijdt en aan je handen blijft kleven, dat geeft een ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 13-06-2021

Wanneer wij bidden, staan we voor Gods aangezicht. Daarom moeten we proberen rustig en eerbiedig te spreken en ook in onze houding God te behagen. Wie het aan ontzag ontbreekt, bidt druk en luid; wie eerbied heeft, kalm en bescheiden. De Heer heeft ons geleerd te bidden op afgezonderde en verborgen plaatsen, in onze ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 12-06-2021

Maria overwoog bij zichzelf alles wat zij door te lezen, te luisteren en te zien vernomen had. Zo nam zij toe in geloof, groeide in verdiensten, werd verlicht door wijsheid en brandde steeds meer door het vuur van de liefde. Telkens als zij de openbaring van de hemelse geheimen ...

Preekje op 11-06-2021, heilige Hart van Jezus

Wij vieren vandaag het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. Alle mensen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaan, nodigt Hij uit om tot zijn heilig Hart te naderen. En Hij spreekt over de kinderen, want dat zijn van die wezentjes, die vanzelf de weg naar de goede bron weten te vinden ...

Vrijdag 11-06-2021 09.00 uur: H. Mis t.e.v. het H. Hart van Jezus

Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van Christus. In de Bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, vreugde en hartstocht ...

Preekje op 10-06-2021, donderdag in week 10 door het jaar 1

Als het gezicht van een persoon gesluierd is, is een zeer belangrijk deel ervan verborgen, het deel dat hun gedachten of emoties kan verhullen. Als de apostel Paulus spreekt over het feit, dat de harten van de oude Israëlieten gesluierd zijn, wil hij daarmee zeggen, dat zij God niet volledig konden waarnemen. Iets belette hen om ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 3)

De spontane gebeden van St. Veronica riepen vaak op een originele manier de Wonden van Christus op, hen vragend om ‘stemmen’ te zijn: “Mijn God, ik vraag u om zielen. Laat deze Uw Wonden stemmen voor mij zijn en zeg met mij: O zielen verlost door het Bloed van ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 10-06-2021

Jericho werd omsingeld; het moest veroverd worden. Maar hoe wordt Jericho veroverd? Er wordt tegen haar geen zwaard getrokken, geen stormram tegen haar gericht, geen pijlen geschoten; slechts de bazuinen van de priesters worden gestoken en de muren van Jericho storten in. Jericho wordt in de Schrift dikwijls gebruikt als beeld ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 7)

Zr. Em.: - Maria, bestaan er verschillende niveaus in het Vagevuur? M.S.: - Ja, er bestaan verschillende niveaus van lijden, en tussen deze niveaus kunnen grote verschillen zitten. Iedere ziel kent een eigen mate van lijden. Zr. Em.: - Weten de zielen in het Vagevuur wat er met de wereld gaat gebeuren? M.S.: - Ze weten niet alles, maar ze weten wel veel. Zr. Em.: - Zeggen de zielen in het Vagevuur u wel eens wat ...

Het laatste nieuws uit Canada van Renske de Greeuw

De afgelopen maanden ben ik veel in klas zes geweest, en daar heb ik God zien werken. Hier in Canada is het heel normaal om internationale studenten te hebben in scholen. In St. John Brebeuf ...

Alpha-Cursus – R.K. Parochie van de H. Dionysius – Heerhugowaard

Ontmoeten, vragen, ontdekken - dat is Alpha! Wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. Alpha is voor iedereen! Vragen over het leven of het christelijk geloof? Kom naar Alpha, waar alle ruimte is om het gesprek aan te gaan, vragen en ideeën te delen ...

Preekje op 09-06-2021, woensdag in week 10 door het jaar 1

Er zijn mensen die denken, dat toen Jezus op de aarde kwam om ons te verlossen, Hij ook een groot gum bij zich had en eenvoudigweg de Tien Geboden van God heeft weggevaagd, uitgegumd. Ik heb het weleens meegemaakt, nota bene hier in Heerhugowaard, dat iemand tegen mij zei – en toen hadden we het inderdaad over de Tien ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (16) 10-06-2021

Toen Herodes door de drie Wijzen op de hoogte was gebracht dat de koning der Joden zojuist geboren was, gaf deze barbaarse heerser opdracht alle kinderen in de omgeving van Betlehem te doden. Daar God voor het ogenblik zijn Zoon van de dood wilde vrijwaren, zond ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 09-06-2021

In de Jordaan was de verbondsark voor het volk van God een gids. De priesters en de levieten stonden stil; het water beteugelde zijn loop om als het ware eer te bewijzen aan de dienaren van God en het bedwong zijn bovenloop om het volk van God ongeschonden door te laten. Verwondert u er niet over dat wat bij een vroeger volk gebeurd is ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (2)

De eerste christenen hadden een levendige devotie voor de heilige Maagd Maria. Bewijs hiervoor treffen wij aan in hun literatuur en kunst die behouden is gebleven, en natuurlijk in het Nieuwe Testament, dat hun basisdocument was. Alhoewel de Mariologie uit de eerste drie eeuwen in een primitief ontwikkelingsstadium verkeerde ...

Preekje op 08-06-2021, dinsdag in week 10 door het jaar 1

Er is niets ongewoons aan het in huis hebben van een potje zout. Waarschijnlijk hebben we zelfs een groot pak of een grote bus waarmee we het kleine zoutvaatje kunnen aanvullen. We hebben ook altijd wel een voorraadje gloeilampen in huis. Heel gewoon, maar lampen zijn onmisbaar. Zout geeft smaak aan ons voedsel en kan ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 08-06-2021

De vreugde van de wereld en alle koninkrijken van deze aarde kunnen mij niet helpen. Voor mij is het beter te sterven voor Jezus Christus dan te heersen over de uiteinden der aarde. Hem zoek ik die voor ons gestorven is, naar Hem verlang ik die voor ons is opgestaan. Mijn geboorte is nabij. Vergeeft mij, broeders en zusters. Belet mij niet te ...

Preekje op 07-06-2021, maandag in week 10 door het jaar 1

Wij zullen het allemaal weleens hebben meegemaakt, dat een kind was gevallen en dat bijvoorbeeld zijn knie behoorlijk bloedde en pijn deed. De tranen kwamen onmiddellijk in overvloed, samen met kreten van pijn en misschien vooral van schrik. Het gebeurt weleens, dat een kind op de grond blijft liggen huilen totdat vader of moeder het kind ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 07-06-2021

Nooit zijt gij op iemand afgunstig geweest; gij zijt een leermeester geweest voor anderen. Maar ik wil dat wat gij leert en voorschrijft, van kracht blijft. Bidt voor mij slechts om uitwendige en innerlijke kracht om niet alleen te spreken, maar om werkelijk te willen wat ik zeg. Dan draag ik niet alleen de naam van christen, maar blijk ik het ook te ...

Preek op 06-06-2021, Sacramentsdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  In mijn jeugd was Sacramentsdag een dag van processies in en buiten de kerk. De gouden monstrans werd in processie rondgedragen, Christus voelbaar in ons midden, geborgen in het mysterie van het geloof. Je zou bijna zeggen; dat waren nog eens tijden. Tegenwoordig lopen we niet meer zo rond met ons geloof ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 06-06-2021

Gij zijt mijn getuige, God, dat niets mij kan vertroosten en geen schepsel mij rust kan geven, dan Gij alleen, mijn God, die ik eeuwig verlang te aanschouwen. Dat is echter nog niet mogelijk, zolang ik in dit sterfelijk leven blijf vertoeven. Daarom is het goed dat ik mij toeleg op het oefenen van veel geduld en dat ik mij in al mijn verlangens aan U onderwerp. Want ook uw heiligen, ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (1)

Een aantal maanden voor haar dood, bracht de heilige Theresia van Lisieux haar droom tot vervulling om alles, wat zij dacht over de heilige Maagd Maria, in poëzie uit te drukken. Zij gaf haar vijf en twintig coupletten lange gedicht de titel "Waarom ik van u houd, O Maria". Zij had het verlangen om de waarheid over Maria te vertellen ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 05-06-2021

De kerk vaart als een groot schip over de wereldzee. Zij wordt in dit leven gebeukt door allerlei golven van beproevingen. Wij mogen haar daarom niet verlaten, maar moeten haar leiden. Als voorbeeld hiervoor hebben wij de vaders uit het verleden: Clemens, Cornelius en vele anderen te Rome, Cyprianus te Carthago, Athanasius te Alexandrië, die allen onder een heidens bewind ...

Preekje op 04-06-2021, vrijdag in week 9 door het jaar 1

Lieve mensen, hebben wij ooit weleens ergens diep adem gehaald en vervolgens gezegd: "Wow, dit is echt goede zuurstof!" Waarschijnlijk niet. We besteden meestal weinig of geen aandacht aan dingen, die ons heel bekend zijn, hoe belangrijk ze ook voor ons leven zijn. Soms gebeurt dit ook in het geestelijke leven. In de evangelielezing van ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 04-06-2021

Bij de dood van onze dierbaren betonen wij vaak een soort opstandigheid, die haar rechtvaardiging schijnt te vinden in onze smart, maar toch is die vorm van ongeduld niet gewettigd. Wij moeten ons immers in de eerste plaats richten naar de vermaning van de apostel Paulus die zegt: ‘Over het lot van hen die ontslapen zijn ...

Preekje op 03-06-2021, donderdag in week 9 door het jaar 1

Er zijn geleerden, die ons vertellen, dat de Joodse Wet van Mozes maar liefst 613 verschillende geboden bevat. Het is dus geen wonder, dat de Schriftgeleerde in het evangelie van vandaag aan Jezus vraagt welk van al die geboden het belangrijkste is. Er zijn Joodse leiders, die ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 6)

Er bestaat nog een krachtig middel om de zielen in het Vagevuur te helpen, namelijk ons lijden. Door ons lijden aan te bieden en op te dragen, kunnen we de zielen in het Vagevuur bevrijden. Dit kan zowel met het lijden dat wij onszelf opleggen zoals boete, vasten en verstervingen, als met het onvrijwillige lijden, dat ons overkomt, zoals onze ziekten en ons verdriet wanneer we rouwen ...

Versoepeling coronamaatregelen Vanaf zaterdag 5 juni

Met ingang van 5 juni 2021 voert de over­heid een groot aantal ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len door. De bis­schop­pen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de R.-K. Kerk. De ...

Preekje op 02-06-2021, woensdag in week 9 door het jaar 1

Soms kunnen wij in omstandigheden komen te verkeren waardoor onze grenzen verlegd worden. Het leven kan op rolletjes lopen en opeens worden wij geslagen door een ernstige ziekte of wij krijgen een groot ongeluk. Van de ene dag op de andere kan ons leven helemaal veranderen en heel zwaar worden. Mensen gaan zich ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 02-06-2021

De deugd van vredelievendheid die God hoogst aangenaam is, moeten we aanleren. Want als een mens van nature geneigd is tot ongeduld, zal hij dan zijn naaste ook maar eenmaal vergeven, zonder te spreken van de ‘zevenmaal’ of de ‘zeventigmaal zevenmaal’ van het evangelie (vgl. Mt. 18, 22)? Wie zal er, als hij met zijn tegenstander ...

Aartsbisschop Parijs betreurt aanval op katholieken tijdens processie

Aartsbisschop Michel Aupetit van Parijs betreurt de aanval op katholieken die zondag deelnamen aan een processie ter herdenking van de negentiende-eeuwse martelaren van de Parijse Commune. Hij betreurde de “woede, minachting en het geweld” gericht tegen de ...

Preekje op 01-06-2021, dinsdag in week 9 door het jaar 1

Enkele Farizeeën en Herodianen stellen Jezus een vraag waarop geen goed antwoord bestaat. Óf Hij zou een godslastering uitspreken óf Hij zou verraderstaal spreken. Voor de Joodse leiders, die een complot tegen Jezus beraamden, was deze of-of-vraag waterdicht. Óf je leefde overeenkomstig de wet óf je deed het niet. Of je was vóór de keizer ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (15) 31-05-2021

Ga in uw geest het huisje van Maria binnen. Maria, de zeer reine Maagd, het levend voorbeeld voor alle andere maagden. Zie de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 01-06-2021

In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren. De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen zij voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen Justinus: ‘Onderwerp u aan de ...

Preekje op 31-05-2021, Bezoek van Maria aan Elisabeth

Toen Maria, bij de aankondiging van Christus´ menswording, van de engel vernam dat haar nicht een zoon had ontvangen en in haar zesde maand was, ging zij met spoed op weg naar Elisabeth en bleef ongeveer drie maanden bij haar. Dit alles herdenken wij niet alleen, als voorspel op de geboorte van Jezus, in de week vóór Kerstmis. Maar wij vieren het ook op feestelijke wijze binnen ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 31-05-2021

‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder’ (Lc. 1, 46-47). Met deze woorden prijst Maria de gaven die haar in het bijzonder geschonken zijn. Maar zij noemt verder ook alle weldaden op waarmee God tot in eeuwigheid voor het menselijk geslacht blijft zorgen. Ons hart prijst hoog de Heer, als wij onze ...

Preek op 30-05-2021, Zondag Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, over het mysterie van de heilige Drie-eenheid hebben beroemde theologen dikke boeken geschreven. Heel goed, maar vandaag laten we die even in de kast staan. Wij, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, willen stilstaan bij de vraag wat de drie-ene God in ons dagelijkse leven kan betekenen ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 30-05-2021

O mijn God, Drieëenheid die ik aanbid, help mij mijzelf totaal te vergeten om mijn intrek te nemen in U, in eenheid van hart en vrede, gevestigd in uw eeuwig nu. Moge niets mijn vrede verstoren, niets mij wegtrekken van U, o mijn onveranderlijke God! Elke minuut voere mij verder binnen in de diepte van uw mysterie. Breng mij tot rust en ...

Overlevende van Auschwitz ontmoet paus: ‘Hij heeft me met de wereld verzoend’

Lidia Maksymowicz was pas 3 jaar oud toen op haar arm het nummer ‘70072’ werd getatoeëerd. De katholieke Wit-Russische werd daarmee in concentratiekamp Auschwitz gebrandmerkt als gevangene. De ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 29-05-2021

Voor de beoefening van het geduld hoeven wij ons niet te spiegelen aan het menselijk vertoon van gelijkmoedigheid, dat als een voorbeeld wordt voorgehouden. Wij moeten ons beroepen op de goddelijke beschikking van een levende, hemelse leer, die in God zelf het voorbeeld aanwijst van alle geduld. God immers strooit de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (14) 28-05-2021

De geheimen van Sint-Jozef treden aan het licht gedurende Jezus’ kinderjaren en stijgen op ten hemel als een wolk van wierook. De heilige Jozef hoort helemaal thuis in deze periode van Jezus’ leven. Daarbuiten weten we niets van hem. Het lijkt alsof God hem ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 28-05-2021

We moeten bidden met geloof, hoop en liefde. Bovendien moeten we bidden met het verlangen om goed en heilig te leven en daarbij ook verlangen ons goed te gedragen en waardevolle deugden tot ontwikkeling te brengen. Bidden is de eerste en belangrijkste uiting van ons geloof, de eerste en belangrijkste beoefening van de deugd van geloof. Als we immers geloven in ...

Preekje op 27-05-2021, Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Broeders en zusters, vandaag vieren wij Jezus Christus als de eeuwige Hogepriester. Hij is door God, zijn Vader én onze Vader, hoog verheven, maar dat betekent niet, dat Hij ook ver boven ons staat. Integendeel, Hij is heel dicht bij ons. Strakjes horen wij weer die overbekende woorden: “Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed.” In de gedaante van brood en wijn is Hij niet alleen bij ons, maar zelfs in ons, Hij is ons ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 27-05-2021

Zoals wij het beeld van de aardse mens ooit hebben gedragen, zo moeten wij ook het beeld van de ‘mens uit de hemel’ in ons dragen. Want ‘de eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel’ (1 Kor. 15, 49). Als wij daarnaar handelen, geliefde broeders en zusters, zullen wij in de toekomst niet sterven, ook niet als ons ...

Preekje op 26-05-2021, woensdag in week 8 door het jaar 1

Wij hebben waarschijnlijk allemaal weleens sprookjes gelezen over mensen, drie wensen mochten doen en dat zij die verspilden aan onbelangrijke zaken. De apostelen Jakobus en Johannes hebben ook geen slimme wens. Maar God heeft dit toegelaten, opdat wij ervan zouden kunnen leren. Zij wensen, dat Jezus voor hen doet wat ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 26-05-2021

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Preekje op 25-05-2021, dinsdag in week 8 door het jaar 1

Vandaag zegt Petrus tegen Jezus, dat zij, de apostelen, alles hebben prijsgegeven om Jezus te kunnen volgen. Als je dat voor iemand overhebt, schept dat natuurlijk een bijzondere band. Ook in ons leven is er waarschijnlijk nog wel het nodige dat wij prijs kunnen geven. Wij staan misschien in gedachte veel stil bij leuke of ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 25-05-2021

‘Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Joh. 6, 40). Wie spreekt deze woorden uit? Hij die door zijn dood vele lichamen van gestorvenen deed opstaan. Als we Gods woord niet geloven, mogen we toch wel zijn voorbeeld geloven! We mogen toch ...

Preek op 24-05-2021, Maria, Moeder van de Kerk

Maria is de Moeder van de Kerk. Onze moeder is iemand die voor ons zorgt. Als er eens een keer wat is tussen de kinderen zorgt zij ervoor dat het weer goed komt, dat de kinderen bij elkaar blijven. We zeggen wel: moeder is de spil van het gezin. Zij is altijd aanwezig, geeft aan haar kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid ...

Preek op 23-05-2021, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Overweging op 21/22-05-2021 in de tehuizen, Pinksteren, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, tien dagen geleden hebben we de  Hemelvaart van Jezus gevierd. Wij christenen herdenken dan, dat Jezus in de Hemel werd opgenomen, 40 dagen nadat Hij opstond uit de dood. Met Hemelvaart verliet Hij onze aarde, maar beloofde zijn leerlingen dat ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 23-05-2021

Allen die in de Heer Jezus geloofden, bezaten de heilige Geest die hun was geschonken. Ook hadden de apostelen de macht om zonden te vergeven reeds ontvangen, toen de verrezen Heer over hen had geblazen en gezegd: ‘Ontvangt de heilige Geest. Van wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven, en van wie gij de zonden niet ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 22-05-2021

Mijn God, heilige Geest, ik erken U als de gever van die grote gave die alleen bij machte is ons te redden: de goddelijke liefde. De mens is van nature blind en ongevoelig voor alle geestelijke zaken. Hoe kan hij dan de hemel bereiken? Dat is mogelijk door de vlam van uw genade ...

Preekje op 21-05-2021, vrijdag na de 7e zondag van Pasen

De wegen van God zijn niet alleen wonderbaar, maar soms voor ons, mensen, ook een beetje mysterieus. Waarom moet eerst dit of dat gebeuren voordat er iets goeds gebeurt? Waarom moet het soms ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 2)

Het eerste grote mystieke geschenk dat Jezus deze slachtofferziel geeft, is Zijn doornenkroon. Dit vond plaats op 4 april 1681. Dit is haar verslag: “Ik herinner me dat ik sinds het begin, toen ik religieuze werd, altijd de Heer vroeg om me wat lijden van Zijn Passie te laten ...

Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren Zaterdag 22 mei – 9.00 uur – Live gestreamd

Op zater­dag 22 mei 2021 wordt weer een inter­na­tio­nale gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den. Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal de gebeds­dag live gestreamd wor­den vanuit de Genade­ka­pel in Am­ster­dam. Het is helaas niet moge­lijk een ...

Paus Franciscus: Bidden is moeilijk, maar blijf volharden

Beste broeders en zusters, goedemorgen! De volgorde van de Catechismus volgend, richten we ons in deze catechese op de geleefde ervaring van het gebed. Ik probeer een aantal veel voorkomende ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 21-05-2021

De Geest is de voltooiing, niet alleen van de heilige Drieëenheid maar ook van het goddelijk heilsplan. De vrucht van dit geweldige mysterie is de kerk: de Vader heeft haar uitverkoren en de Zoon heeft haar ...

Preekje op 20-05-2021, donderdag na de 7e zondag van Pasen

Herinneren wij ons, dat wij weleens een cadeau hebben gekregen en dat wij er van tevoren echt naar uitkeken? Misschien waren wij blij zowel met het cadeau als met de gever. Wel, wij zijn het geschenk van God aan Jezus. En Hij heeft ons met blijdschap ontvangen en voelt een grote genegenheid voor ons. Wij hebben bij Hem een ereplaats als ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 20-05-2021

De heilige Geest wordt door Jezus ‘de Helper’ genoemd, dat is: de voorspreker en de trooster. Hij is de voorspreker van al wie geloven. Hij is de verdediger en beschermer van wie op Hem hopen, want ...

Preekje op 19-05-2021, woensdag na de 7e zondag van Pasen

Paulus staat op het punt te vertrekken uit de stad Efeze. En uit liefde en bezorgdheid geeft hij de oversten nog een laatste waarschuwing mee: er zullen na mijn vertrek grimmige wolven bij u ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 19-05-2021

In het toekomstige leven zal de heilige Geest aan de rechtvaardigen de volmaakte vrede schenken. Maar ook in het tegenwoordige leven schenkt Hij hun een ruime maat van vrede, door in hun hart het ...

Preekje op 18-05-2021, dinsdag na de 7e zondag van Pasen

Je zou het een hartverscheurend afscheid kunnen noemen, de woorden die Paulus vandaag uitspreekt. Hij gaat ‘s op weg naar Jeruzalem, zonder dat hij precies weet wat hem daar zal overkomen. Maar de heilige Geest heeft hem wel verzekerd dat van stad tot stad ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 18-05-2021

De heilige Paulus getuigt dat we lichamelijk één worden met Christus door deel te nemen aan zijn heilig lichaam. Hij schrijft immers: ‘Nooit is er onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en ...

Preekje op 17-05-2021, maandag na de 7e zondag van Pasen

Vandaag een opmerking van Jezus, die voor zijn toehoorders een grote schok betekende. Ze dachten, dat ze alles begrepen, dat zij voldoende in het geloof waren gevorderd. Maar Jezus stelt daar vraagtekens bij en zegt, dat er een tijd komt, dat ze allen verstrooid zullen worden en Hem alleen zullen laten. Maar tegelijkertijd troost ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 17-05-2021

‘Vuur ben Ik komen brengen’ (Lc. 12, 49). Mocht dat zoete, allesverslindende vuur van Jezus’ hart het onze winnen, het doen gloeien, het verteren! Mocht die goddelijke vlam al onze daden en gebeden in het licht en in de gloed van de liefde stellen! Mocht ‘liefde’ de naam en de kracht zijn van alles wat we verzinnen en beginnen! De liefde zij mijn ‘nieuwe naam’, en ook de uwe. ...

Preek op 16-05-2021, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Jezus bidt in het evangelie van vandaag dat wij, de vrienden van wie Hij houdt, beseffen dat wij, mensen, óók samenhoren. De wijsheid en de liefde en de kracht van God is ook niet een kwestie van óf de Vader óf de Zoon óf de heilige Geest, nee, zij houden van elkaar en samen ...

Overweging in de tehuizen op 14/15-05-2021, 7e zondag van Pasen, Johan Gierlings

‘IJken’ aan de apostelen en leerlingen. Op wie lijkt u het meest? Misschien bent u als Petrus impulsief, of ongelovig als Thomas, of zonder bedrog als Natanaël, of een ‘ijveraar’ zoals Simon de Zeloot, misschien bent u iemand met een opvliegend karakter zoals ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 16-05-2021

‘Dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van Jezus Christus, zijn Zoon, en elkaar liefhebben’ (1 Joh. 3, 23). Wie tegen dit gebod misdoet, begaat een zonde die niet aanwezig kan zijn bij een kind van God. Wij moeten elkaar dus beminnen ‘zoals Hij ons bevolen heeft’ (1 Joh. 3, 23). ‘En wie zijn gebod onderhoudt - merk op dat niets ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 15-05-2021

‘Wij hebben de liefde leren kennen’ (1 Joh. 3, 16). Johannes spreekt hier van het toppunt van liefde, de volkomen liefde waarover wij het reeds gehad hebben. ‘Daardoor hebben wij de liefde leren kennen’: door het feit dat Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. ‘Ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders’ (1 Joh. 3, 16). Daar ...

Paus: ‘Bidden is niet gemakkelijk’

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Ik ben blij dat ik deze ontmoeting weer met publiek erbij mag doen, want ik zal jullie één ding zeggen: het is niet leuk om in het niets te praten, tegen een ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 3)

Zr. Em.: - Maria, kunt u ons zeggen wat het meest doeltreffende middel is om de zielen in het Vagevuur te bevrijden? M.S.: - Dat is de Mis. Het is de Mis, omdat Jezus Zich daar totaal offert, puur uit liefde voor ons. De Mis is het offer van Christus zelf, door Christus opgedragen aan God de Vader. Het is het mooiste offer. De priester vertegenwoordigt God, maar het is God zelf die Zich offert en zichzelf geeft tot in de dood ...

Preekje op 14-05-2021, vrijdag na de 6e zondag van Pasen

Over Mattias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 14-05-2021

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont hij ...

Preek op 13-05-2021, Hemelvaart van de Heer, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag vieren wij dus de Hemelvaart van de Heer. Dat woord 'hemelvaart' kan tot een misverstand leiden. Mensen zouden kunnen denken, dat Jezus is opgestegen naar de hemel – en dat is natuurlijk ook zo – en dat Hij daarom weg is van de aarde ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 13-05-2021

Heden, veelgeliefden, besluiten wij de veertig dagen die volgen op de heilige en glorievolle verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. In drie dagen is de ware tempel die door goddeloze vijanden verwoest was, door goddelijke macht weer opgebouwd. Sindsdien zijn er veertig dagen verstreken krachtens Gods beschikking, bestemd tot onze ...

Preekje op 12-05-2021, woensdag na de 6e zondag van Pasen

Wij geloven in de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Geest. Al wat van de Vader is, is van de Zoon, en al wat van de Zoon is, is van de Geest. En uiteindelijk wordt alles wat de Geest heeft aan de leerlingen meegedeeld. De Zoon verheerlijkt de Vader, de Geest verheerlijkt de Zoon. Zo is er in de verhouding tussen Vader ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 12-05-2021

De Heer heeft de opdracht gegeven om te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, dat wil zeggen: in de belijdenis van de Schepper en van de Eniggeborene en van de Gave. Er is één Schepper van het al, want, zo zegt de heilige Paulus, er is ‘één God, de Vader, uit wie het al voortkomt’. Er is één Eniggeborene, onze Heer Jezus Christus, ‘door wie het ...

Preekje op 11-05-2021, dinsdag na de 6e zondag van Pasen

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Die vraag zullen wij een gevangenisbewaarder vandaag horen stellen aan Paulus en Silas. Zij zaten in de gevangenis, omdat zij gepreekt hadden en wonderen verricht in Naam van Jezus. In plaats van dat zij in de gevangenis zaten te mopperen en zichzelf beklaagden - wat wij misschien zouden ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 11-05-2021

Hoe kan men God beminnen, als men de wereld bemint? God zorgt ervoor dat de liefde in ons woont. Er zijn twee soorten liefde: een liefde tot de wereld en een liefde tot God. Waar de liefde tot de wereld woont, is geen toegang meer voor de liefde tot God. De liefde voor de wereld moet wijken, wanneer de liefde tot God in iemand wil wonen. Men moet een plaats vrijhouden ...

Preekje op 10-05-2021, maandag na de 6e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus over de Geest, de heilige Geest, die God zal zenden en die getuigenis over Jezus zal afleggen. Jezus heeft beloofd, dat er ooit bijzondere tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Dat zal ook een getuigenis zijn van de heilige Geest. Maar dat is niet iets waar wij op moeten blijven wachten. In de tussentijd wil de heilige Geest van ons leven gebruikmaken om tegenover andere ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 10-05-2021

‘Hieraan - zo zegt Johannes - weten wij dat wij Hem kennen: dat wij zijn geboden onderhouden (1 Joh. 2, 3). Welke geboden? Ga eens na of Christus’ gebod niet gewoon ‘liefde’ heet. Kijk maar in het evangelie of het dat gebod niet is: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben’ (Joh. 13, 34). ‘Hieraan weten wij dat we in Hem zijn, als we in Hem volmaakt zijn’ (1 Joh. 2, 5)...

Preek op 09-05-2021, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare  gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 09-05-2021

Het lijdt geen twijfel, veelgeliefden: toen de Zoon van God de menselijke natuur aannam, heeft Hij zich ten nauwste daarmee verbonden. Zodoende is er niet alleen in deze mens, die de Eerstgeborene van heel de schepping is, maar ook in al zijn heiligen een en dezelfde Christus. En zoals het hoofd niet kan gescheiden worden van de ledematen, zo kunnen ook de ledematen ...

Mediteren is naar de ontmoeting met Jezus gaan

Vandaag hebben we het over de meditatie, een vorm van gebed. Voor een christen is mediteren zoeken naar een synthese. Het betekent zichzelf voor de immense bladzijde van de Openbaring te plaatsen, om te proberen het ons eigen te maken, het volledig op te nemen. En na het te hebben aanvaard, houdt de christen het Woord van God niet ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 08-05-2021

De kerk heeft twee vormen van leven die haar door God zijn geopenbaard en aanbevolen: het leven in geloof en het leven in aanschouwing. Het ene heeft betrekking op de tijd van onze pelgrimstocht, het andere op de eeuwigheid van ons toekomstig verblijf. Het ene wordt gekenmerkt door zwoegen, het andere door ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 1)

De Heilige Veronica Giuliani (feestdag 9 juli) is één van de grootste Italiaanse mystici van de 18e eeuw. Ze is een heilige met de status van de H. Teresa van Avila of de H. Franciscus van Assisi. Ze was een ziel die vanaf haar vroege jeugd door God was uitgekozen om de hoogste mystieke genaden te bereiken, die ze in haar dagboek beschreef ...

Preekje op 07-05-2021, vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Vandaag, beste medeparochianen, allemaal welkom, gaat de lezing van het heilig evangelie over vriendschap. Eén van de zaken waardoor Jezus laat zien, dat wij zijn vrienden zijn is, dat Hij ons alles heeft toevertrouwd wat Hij van zijn hemelse Vader heeft ontvangen. Dat is een duidelijk teken van vertrouwen. Wij allemaal hebben ...

Bisdom: Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoe­pe­ling van de eigen corona­maat­re­ge­len. Het protocol ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 07-05-2021

Zoals bij een mens het hoofd en het lichaam eenzelfde mens uitmaken, zo vormen de Zoon van de Maagd en zijn uitverkoren ledematen één mens en één Mensenzoon. De Schrift leert dat de hele en volledige Christus bestaat uit hoofd en lichaam. Alle ledematen te zamen vormen dus één lichaam, dat met zijn hoofd de ene Mensenzoon is, en deze is met de Zoon Gods de ene ...

Vrijheid van Godsdienst – Wereldwijd – Rapport 2021

“In een wereld waar verschillende vormen van moderne tirannie trachten de godsdienstvrijheid te onderdrukken, of trachten haar te reduceren tot een subcultuur zonder recht op een stem in het openbare leven, of waarin godsdienst wordt gebruikt als ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 2)

Zr. Em.: - Kunt u ons zeggen welke rol de heilige Maagd heeft ten aanzien van de zielen in het Vagevuur? M.S.: - Ze komt ze vaak vertroosten en zegt hen dan hoeveel goede dingen ze hebben gedaan. Ze bemoedigt deze zielen. Zr. Em.: - Zijn er bepaalde dagen waarop de heilige Maagd hen bevrijdt uit het Vagevuur? M.S.: - Ja, vooral tijdens het Hoogfeest van Kerstmis en van Allerheiligen. Verder op Goede ...

Preekje op 06-05-2021, donderdag na de 5e zondag van Pasen

In de eerste lezing zullen wij horen hoe de oudsten van de Kerk in Jeruzalem bijeengekomen waren om te bespreken of niet-joodse bekeerlingen besneden moesten worden om te kunnen worden gered. Deze kwestie veroorzaakte verwarring en verdeeldheid onder het volk. Maar toen de apostel Petrus erop wees, dat de heilige Geest ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 06-05-2021

‘Zijn gelaat begon te stralen als de zon’ (Mt. 17, 2), zo zegt de evangelist. Wat is er verwonderlijk aan dat het aangezicht van Jezus begon te stralen als de zon, daar Hijzelf de zon is? Ook als mens was Hij de zon, maar verscholen achter een wolk. Toen trok die wolk zich even terug, en voor een ogenblik schitterde Hij. Wat betekent die wolk die zich terugtrekt? Het is de wolk ...

Preekje op 05-05-2021, woensdag na de 5e zondag van Pasen

Wij vieren bevrijdingsdag. Na een strijd, die vijf jaar heeft geduurd, herkregen wij onze vrijheid. Wij willen God danken voor onze vrijheid en Hem vragen dat wij deze vrijheid gebruiken overeenkomstig zijn bedoelingen. In de eerste lezing zullen wij ook horen over strijd, een strijdvraag. De kwestie speelt ook nog in de lezingen van donderdag ...

Over nieuwe invoegingen in de litanie ter ere van de heilige Jozef

Ter gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de verheffing van de heilige Jozef tot patroon van de gehele Kerk heeft de Heilige Vader Franciscus de Apostolische Exhortatie Patris Corde ...

Bisschop Jan Hendriks: Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen

Enige tijd gele­den verscheen in het Katho­liek Nieuws­blad een ver­slag van een gesprek van Anton de Wit, hoofd­re­dac­teur van KN, met mij ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 05-05-2021

De Heer wil ons aansporen vast te houden aan zijn liefde en aantonen hoe nuttig het is aan Hem gehecht te zijn. Daartoe gebruikt Hij een beeld; Hij noemt zichzelf een wijnstok en Hij noemt de mensen die met Hem verenigd zijn, de ranken. Zij zijn als het ware in Hem geënt en vastgehecht, omdat ze reeds door de gave van de Geest ...

Preekje op 04-05-2021, dinsdag na de 5e zondag van Pasen

Broeders en zusters, vandaag horen wij in de eerste lezing een zin, dat wij misschien niet zo graag horen: dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. Paulus, die dat schrijft, heeft dat zelf aan den lijve ervaren. De Joden van Antiochië en Ikonium stenigden hem en sleepten buiten de stad in de mening dat hij dood was ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 04-05-2021

De christenen onderscheiden zich van de andere mensen noch door woonplaats noch door taal noch door gebruiken. Immers, nergens wonen zij in eigen steden, en ook spreken zij geen afzonderlijk dialect of leiden zij een bijzonder leven. Hun leer hebben zij niet gevonden ...

Preekje op 03-05-2021, maandag na de 5e zondag van Pasen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag de feestdag van de apostelen Filippus en Jakobus. In de eerste lezing van vandaag horen wij de apostel Paulus zeggen hoe Jezus na zijn verrijzenis verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, en daarna aan de ...

Preek op 02-05-2021, 5e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Vandaag gaat het over het geloven in grote dingen, het doen van grote dingen, en over de kracht om grote dingen te kunnen doen. De eerste lezing spreekt over de tijd kort na de bekering van Paulus. Zoals in de Tweede Wereldoorlog met een blinde haat overal joden werden ...

Overweging op 01-05-2021, 5e zondag door het jaar B, in de tehuizen, door Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De twee Johanneslezingen van de vijfde zondag van Pasen, brengen ons in contact met Gods onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Johannes spoort ons aan om vanuit Gods Liefde, er te zijn voor onze medemens. Johannes zegt: ” is het niet heerlijk dat er zo ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 02-05-2021

Waar wij ons in moeten oefenen hier op aarde, dat is de lofprijzing van God, want ons geluk in de eeuwigheid zal zijn: lofprijzing van God. Voor die toekomst kan niemand geschikt worden die zich niet van nu af aan erop toelegt. Daarom beginnen wij nu al God te prijzen. Maar wij smeken Hem ook. Onze lofprijzing is uiting van vreugde, ons ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 1)

Maria Simma is een mystica uit Oostenrijk. Zoals meer voorkomt in de geschiedenis van de Kerk, was zij begiftigd met een bijzondere gave van God, want gedurende 50 jaar werd zij bezocht door de zielen in ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 01-05-2021

De Heer die ons het leven schenkt, heeft met ons het verbond van het doopsel gesloten, dat een teken is van leven en van dood: het water maakt het beeld van de dood tot werkelijkheid en de Geest waarborgt ons het leven. Daarmee weten we wat we zochten, namelijk waarom er in het doopsel niet alleen sprake is van de Geest, maar eveneens van het water. Het doopsel immers ...

Preekje op 30-04-2021, vrijdag na de 4e zondag van Pasen, pater Gerard Remmers

Jezus is zelf het huis van de Vader. Niet alleen de joden, het volk van God, maar heidenen van elk slag zullen bij Hem een verblijfplaats vinden, waar zij de aanwezigheid van God zullen ervaren. Maar Jezus kan slechts de ontmoetingsplek worden van God en de mensen ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 30-04-2021

Ik ben verrezen en nog ben ik bij u, alleluia (vgl. Ps. 139 (138), 18). Christus spreekt tot de kerk en tot iedere gelovige die erg bedroefd is over zijn lijden en moedeloos geworden is. Christus die uit de dood opgestaan is, spreekt innerlijk tot ons en Hij bemoedigt, verblijdt en troost ons wanneer Hij zegt: Ik ben verrezen en nog ben Ik bij u. Ik ben je niet vergeten. Ik herinner me wat ...

Preekje op 29-04-2021, donderdag na de 4e zondag van Pasen

Vandaag viert heel de wereldkerk de heilige Catharina van Siena, als gewone gedachtenis, maar in Europa vieren wij het als feest, want zij is één van de patronessen van Europa. Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om ...

Met een vaderhart – Bij de 150e verjaardag van het uitroepen van St. Jozef tot Patroon van de universele Kerk – Afkondiging Sint Jozefjaar

Mattheüs en Lucas, de twee Evangelisten die het meest over Jozef spreken, vertellen ons heel weinig, maar genoeg zodat wij op waarde kunnen schatten wat voor vader hij was, en de missie die hem werd toevertrouwd door de voorzienigheid van God. We weten dat Jozef een nederige timmerman was, verloofd met Maria. Hij was een “rechtvaardig man” (Mt. 1, 19), altijd bereid om Gods wil te ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (13) 28-04-2021

Hoewel alle Rechtvaardigen even rechtvaardig zijn is er niettemin een groot verschil in hun concrete daden van rechtvaardigheid. Sommige Heiligen muntten uit in een bepaalde deugd, anderen in een andere ...

Preekje op 28-04-2021, woensdag na de 4e zondag van Pasen

Het is werkelijk verbazingwekkend hoe het Woord van God zich met de hulp van de twaalf apostelen over heel de wereld heeft verbreid! Het begon allemaal met het grote feest van Pinksteren, toen de heilige Geest neerdaalde op hen die aanwezig waren in de bovenzaal en die hen in staat stelde de wonderen van God in vele talen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 28-04-2021

‘Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zijn lof weerklinke te midden der zijnen’ (Ps. 149, 1). Wij worden uitgenodigd om voor de Heer een nieuw lied te zingen. Alleen de nieuwe mens kent dat nieuwe lied. Een lied is een uiting van vreugde maar, goed beschouwd, is het een uiting van liefde. Wie dus van het nieuwe leven weet te houden, weet ook ...

Preekje op 27-04-2021, dinsdag na de 4e zondag van Pasen

Peter Canisius werd op 8 mei 1521 te Nijmegen geboren. Hij was de zoon van de burgemeester van deze stad. Hij studeerde in Keulen alwaar de Jezuïtenorde de eerste vestiging buiten Frankrijk stichtte. De orde van Ignatius van Loyola werd voor Petrus het middelpunt van zijn leven. Hier vond de geleerde filosofiedoctor wetenschap en apostolische bezigheden in harmonie verenigd. Hij heeft zich ingezet voor het behoud en de vernieuwing van het ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 27-04-2021

Het leven van een christen onderscheidt zich van het leven van niet-christenen in het doen, het spreken en het denken. Eerst komt het denken; daarna het spreken dat de gedachten van de ziel met woorden onthult; en, op de derde plaats, na het denken en spreken, komt het doen dat de gedachten in werkelijkheid omzet. Telkens als we denken, spreken of handelen, moeten ...

Preekje op 26-04-2021, maandag na de 4e zondag van Pasen

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij Jezus over zichzelf spreken als over een goede herder. De goede herder is hij, die zijn leven geeft voor zijn schapen. En zo is het ook met ons, christenen. Het gaat altijd weer om de ander: om God en de medemens. Wijzelf staan op de derde plaats, de laatste plaats. Maar wij mogen denken ...

Preek op 25-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters of diakens, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of volwassenen, worden bij hun naam genoemd en voor het eerst in ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 26-04-2021

De Heer heeft gezegd: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11). Het is duidelijk dat de benaming ‘herder’ aan Christus toekomt. Want evenals een herder zijn kudde hoedt en weidt, zo sterkt Christus zijn volgelingen met geestelijk voedsel, ja met zijn eigen lichaam en bloed. Daarom schrijft de apostel Petrus: ‘Gij waart verdwaald als schapen ...

Overweging op 23/24-04-2021, 4e zondag van Pasen, jaar B, in de tehuizen, Johan Gierlings

Bij een herder uit het OT denken we gelijk aan psalm 23 van koning David, die zegt: ‘De Heer is mijn Herder’. Hier wordt duidelijk aangegeven dat God zelf de Herder van Gods volk is,  Hij gebruikt regelmatig mensen om in naam van Hem en in zijn plaats die rol ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 25-04-2021

‘Ik ben de goede herder. Ik ken - dat wil zeggen: Ik bemin - mijn schapen en mijn schapen kennen Mij’ (Joh. 10, 14). Het is alsof de Heer openlijk zegt: zij die Mij beminnen, volgen Mij. Want wie de waarheid niet liefheeft, kent de waarheid nog niet. Broeders en zusters, gij hebt gehoord van het gevaar dat ons bedreigt; denkt bij deze woorden van de Heer nu ook aan het gevaar dat ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 24-04-2021

Als wij door Christus tot nieuwe mensen zijn geschapen, wijden wij ons aan God toe. Over het verloop van deze toewijding wil ik hier handelen. Allen die met vaste overtuiging geloven in de waarheid van onze christelijke leer en verkondiging, moeten de belofte doen dat zij daarnaar willen leven. Ter voorbereiding daartoe leren wij hen door gebed en vasten God om vergeving te ...

Preekje op 23-04-2021, vrijdag na de 3e zondag van Pasen

Ik weet nog goed, dat toen ik een klein jongetje was, er een nieuwe dans kwam: het twisten. En in die tijd las mijn moeder voor het slapengaan altijd voor uit de bijbel. En juist toen las zij het evangelieverhaal van vandaag voor, en de vertaling luidde als volgt: In die dagen geraakten de Joden met elkaar aan het twisten. Ik lag in ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 23-04-2021

Jezus zegt: Ik sterf voor alle mensen om hen allen door Mij te doen leven. Ik heb van mijn lichaam een losprijs gemaakt voor alle mensen. In mijn dood zal de dood sterven en de gevallen natuur zal samen met Mij opstaan. Daarom immers ben Ik geworden zoals gij: een mens, geboren uit het zaad van Abraham, om in alles aan mijn broeders gelijk te worden (vgl. Heb. 2, 17). ...

Preekje op 22-04-2021, donderdag na de 3e zondag van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing, dat een engel van de Heer tegen Filippus zegt, dat hij een vreemdeling moet aanspreken en hem over God moet vertellen. Stellen wij ons voor, dat een dergelijke gedachte ook in ons opkomt tijdens het bidden: de aansporing om aan een vreemdeling te vertellen, dat God van hem houdt. Wat zou ...

Ierse aartsbisschop hekelt ‘draconische’ coronawet

De Ierse regering heeft, bij wijze van coronamaatregel, besloten om het bijwonen van de Mis strafbaar te stellen. De voorzitter van de Ierse bisschoppenconferentie spreekt van een “inbreuk op de godsdienstvrijheid en de grondwettelijke rechten” ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 22-04-2021

Als het vlees niet gered wordt, dan heeft ook de Heer ons niet met zijn bloed verlost; dan geeft ook de beker van de eucharistie geen gemeenschap met zijn bloed, noch het brood dat we breken, gemeenschap met zijn lichaam (vgl. 1 Kor. 10, 16). Immers, bloed kan slechts vloeien in de aderen, het vlees en de rest van het menselijk lichaam. Het Woord is dat alles geworden en ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (12) 21-04-2021

Omdat Jozef, de man van Maria, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden (Matt. 1, 19). Juist omdat hij rechtschapen was, wilde Sint-Jozef Maria niet beschuldigen. Zou hij werkelijk rechtschapen zijn geweest, als hij een overspel verborgen zou hebben gehouden? En kon hij rechtschapen heten als hij haar, van wier onschuld hij overtuigd was, zou veroordelen? Dus omdat hij rechtschapen was en Maria niet ...

Preekje op 21-04-2021, woensdag na de 3e zondag van Pasen

Er kan tegelijkertijd reden tot verdriet zijn en tot vreugde. Na de moord op de heilige Stefanus breekt er een geweldige vervolging los en vele mensen moeten vluchten. Dat is de verdrietige kant van het verhaal. Maar de mensen vinden grote vreugde in de krachtige woorden en tekenen van de apostel Filippus. Als wij kijken naar de Kerk ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 21-04-2021

Ondanks het zekere besef verloren te gaan, heeft in het hart van de mens ook een vertrouwen geleefd dat er een oplossing zou komen. Dat was nog niet de christelijke hoop, maar wel de voorbode ervan. In Christus is dan iets ongehoords gebeurd. Het is duidelijk geworden hoe God ons gezind is: Hij veracht de wereld niet; Hij haat haar niet ...

Preekje op 20-04-2021, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie zijn de Joden in gesprek met Jezus over het brood uit de hemel dat hun vaderen in de woestijn aten. Maar Jezus verklaart dan dat dat niet het echte brood uit de hemel was, nee, Hijzelf is het werkelijke brood uit de hemel. Wie dit hemelse brood eet zal nooit meer honger krijgen en wie in Hem gelooft zal nooit meer ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 20-04-2021

Onze Heer werd door de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want onze Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk, tegen ...

Preekje op 19-04-2021, maandag na de 3e zondag van Pasen

In het evangelie van vandaag doet Jezus een beetje zijn beklag, omdat de mensen niet bij Hem komen vanwege de tekenen die Hij heeft gedaan, maar omdat zij brood en vis konden eten. Zij zoeken niet allereerst de dingen van de hemel, maar het aardse. En Hij zegt dan wat het belangrijkste is dat de mensen moeten doen, en dat is ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 19-04-2021

‘Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap’ (1 Petr. 2, 9). Deze lofbetuiging werd eertijds door Mozes tot het oude godsvolk gesproken (vgl. Ex. 19, 6). Maar nu richt de apostel Petrus diezelfde woorden tot de heidenvolken, en terecht. Zij hebben immers in Christus geloofd, die als een hoeksteen alle volken heeft ...

Preek op 18-04-2021, derde zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, een van de onderwerpen in de Bijbellezingen van vandaag is de verzoening. In de eerste lezing wordt verzoening aangeboden aan het Joodse volk, dat zijn Messias had verloochend. “Maar ik weet, broeders,” zegt de apostel Petrus tot zijn toehoorders ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 18-04-2021

Door de verrijzenis van Christus wordt de onderwereld geopend, door de pasgeborenen van de kerk de aarde vernieuwd en door de heilige Geest de hemel ontgrendeld. Immers, de geopende onderwereld geeft de doden terug, de vernieuwde aarde brengt hen die verrijzen, te voorschijn en de ontgrendelde hemel neemt hen op die daarheen opstijgen. Kortom, de goede moordenaar stijgt op naar het paradijs ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 17-04-2021

‘Ik smeek u, broeders en zusters, bij Gods erbarming uw lichaam aan te bieden als een levende offergave’ (Rom. 12, 1). ‘Ik smeek u - zegt Paulus - bij Gods erbarming.’ Paulus vraagt, of beter: bij monde van Paulus vraagt God, die liever bemind wordt dan gevreesd. God vraagt omdat Hij niet zozeer de Heer wil zijn als wel een vader. God vraagt ...

Preekje op 16-04-2021, vrijdag na de 2e zondag van Pasen

Wij kunnen ons weleens zorgen maken over alles wat er momenteel in Kerk en wereld gebeurt, maar de eerste lezing van vandaag leert ons dat als een werk van God uitgaat de kwade machten het uiteindelijk toch niet kunnen tegenhouden. Dat zegt de Farizeeër Gamaliël, een wetgeleerde, die bij het hele volk in aanzien stond. En Jezus ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 16-04-2021

Wat een heerlijke gave! Wat een weelde om te bekijken! Zonder enige mengeling van goed en kwaad, zoals vroeger bij de boom in Eden. Het is een en al weelde en schoonheid om te bekijken en om te proeven. Deze boom brengt leven, geen dood; licht, geen duisternis. Hij voert in Eden binnen, jaagt er niet uit. Deze boom die Christus besteeg zoals een koning zijn vierspan, vernietigt de macht van de dood, de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (11) 16-04-2021

Zoals de heilige Jozef er zorg voor droeg zijn deugden verborgen te houden onder de hoede van de zeer heilige nederigheid, zo had hij eveneens een zeer bijzondere zorg om de kostbare parel van zijn maagdelijkheid schuil te houden; het is daarom dat hij erin ...

Preekje op 15-04-2021, donderdag na de 2e zondag van Pasen

Allemaal welkom. Vandaag zegt Jezus in het evangelie tegen Nikodemus, dat hij die van boven komt, die staat boven allen. Wel, strikt genomen zijn wij, mensen, van nature niet van boven, maar van beneden. Door het doopsel echter en door de andere sacramenten, die wij hebben ontvangen, mogen wij gerust zeggen, dat wij nu ‘van ...

Preekje op 14-04-2021, woensdag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie zegt Jezus tegen Nikodémus, dat wie in Hem, Jezus, gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Dat moet eigenlijk altijd het eerste zijn, dat wij voor onszelf en voor onze dierbaren aan Jezus vragen. Wij kunnen het jammer vinden als ons nare dingen overkomen, maar het allerergste wat een mens kan ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 15-04-2021

Eén is gestorven voor allen. Het is dezelfde die geslachtofferd is en in alle kerkgebouwen ter wereld door het mysterie van brood en wijn zichzelf als voedsel geeft, die leven schenkt aan die in Hem geloven, en zelf geheiligd, allen heiligt die zijn heiligheid erkennen ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 14-04-2021

De Geest van onze Heer spreekt in het boek van de Openbaring van de heilige Johannes: ‘Wie overwint’ - degene namelijk die zichzelf in alle dingen zegevierend overstijgt - ‘hem zal Ik geven van het verborgen manna’, dat is: inwendig verborgen smaak en hemelse vreugde. ‘En Ik zal hem een blinkend steentje geven, en daarop gegrift een nieuwe ...

Preekje op 13-04-2021, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Jezus zegt vandaag, dat wij niet weten waar de wind vandaan komt en ook niet waar hij heengaat. Zo is het ook met de heilige Geest. Hij is Iemand vol verrassingen. Maar zijn verrassingen zijn altijd in ons voordeel. Wie zich dus laat leiden door de Geest mag rekenen op een verrassend leven. Op weg naar het feest van Pinksteren willen ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 13-04-2021

Zij die de Geest als onderpand hebben en in het rijke bezit zijn van de hoop op de verrijzenis, houden hetgeen verwacht wordt, vast als was het reeds tegenwoordig. Zij zeggen dat zij voortaan niemand meer naar het vlees beoordelen (vgl. 2 Kor. 5, 16). Wij zijn immers allen geestelijke wezens en niet onderhevig aan de vergankelijkheid van het vlees. Daar nu het licht van de Eniggeborene over ons is opgegaan, worden wij in ...

Preekje op 12-04-2021, maandag na de 2e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus in de nacht met de Farizeeër Nikodemus. Het onderwerp is de wedergeboorte. Eigenlijk moet heel ons land opnieuw geboren worden. De heilige Geest moet in alle Nederlanders opnieuw tot leven worden geroepen. Hij zal in veel mensen wel aanwezig zijn, maar zij roepen Hem niet aan en dan ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 12-04-2021

‘Er komt een tijd - godsspraak van de Heer - dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit... Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn... Want ...

Preek op 11-04-2021, tweede zondag van Pasen, jaar B, Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen,  Als je zo dat bekende verhaal van  die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker  niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: “We hebben de Heer gezien”. Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 11-04-2021

Ik spreek tot u die zojuist herboren zijt door het doopsel, mijn kleine kinderen in Christus. U bent de nieuwe nakomelingen van de kerk, gave van de Vader, teken van de vruchtbaarheid van de moederkerk. Ieder van u die standhoudt in de Heer, is een heilig zaad, een schare nieuwe gelovigen, de bloem van onze bediening en de vrucht van ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 10-04-2021

Laten we hier alleluia zingen, nu we nog vol zorgen zijn, opdat we het daar eens onbezorgd kunnen zingen. Waarom zijn wij hier vol zorgen? Wilt ge dan dat ik niet bezorgd ben als ik lees: ‘Is het menselijk ...

Preekje op 09-04-2021, vrijdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag horen wij in de eerste lezing hoe Petrus en Johannes ter verantwoording worden geroepen vanwege een weldaad aan een lamme bewezen. Genade roept niet alleen dankbaarheid op, maar ook weerstand. De apostelen gaan echter rustig door en verklaren, dat bij niemand anders redding is te vinden dan bij Jezus ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 09-04-2021

‘Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon’ (Joh. 17, 1). Jezus noemt het kruis zijn verheerlijking. Dit zou Hij onmogelijk kunnen doen, als Hij nu weigerde wat Hij eens zo vurig verlangde. Hoor hoe de evangelist getuigt dat het kruis zijn verheerlijking betekent. Johannes zegt: ‘De heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (10) (08-04-2021)

De geest, die Sint-Jozef bezielde, was aan God onderworpen door een volmaakte rechtvaardigheid, vergezeld van de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid. Deze deden hem kennen hoe steeds Gods Wil te volbrengen en te luisteren naar de ingevingen ...

Preekje op 08-04-2021, donderdag onder het octaaf van Pasen

De apostelen Petrus en Paulus behoorden tot de eerste getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Zij hadden Hem na zijn verrijzenis met eigen ogen gezien. Maar toen Petrus een kreupele man genas in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, werden ook alle andere mensen die dag een getuige (Handelingen 3, 6). Zij zagen ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 08-04-2021

Als de voorafbeelding reeds zo heilzaam is, hoe zou dan de vervulling ervan niet het volle heil van alle mensen bewerken? Laat dan de hemelen der hemelen feesten en de heerlijkheid van de Heer verkondigen (vgl. Ps. 19A (18A), 1), zoals de Geest van God het uitroept. Laat alle hemelse machten en al de bewoners van de hemel feestvieren, nu ze zien dat hun aanvoerder ...

Preekje op 07-04-2021, woensdag onder het octaaf van Pasen

De eerste lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen. Petrus en Johannes verrichten een wonder door een man, die vanaf zijn geboorte lam was, te genezen. Iedereen kan weleens een wonder gebruiken. Soms is de verhouding tussen vader en moeder een beetje gespannen of de relatie tussen ouders en kinderen of er is ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 07-04-2021

In het evangelie van deze dag, dierbare broeders en zusters, hebt gij gehoord hoe de Heer verscheen aan twee leerlingen die onderweg waren. Zij geloofden niet en toch spraken zij met elkaar over Hem. Plotseling was Hij bij hen, maar in de gedaante waarin Hij zich vertoonde, herkenden zij Hem niet. Wat de Heer uitwendig, voor ...

Preekje op 06-04-2021, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Vandaag spreekt het evangelie over Maria Magdalena. Het is niet zo moeilijk om je in te leven in haar gemoedstoestand. Jezus had haar leven op grondige wijze veranderd door haar uit de macht van zeven demonen te bevrijden. Zij was zo sterk ontroerd door haar verlossing en door zijn onderricht, dat zij van harte geloofde, dat Hij de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 06-04-2021

Wanneer Paulus het geluk beschouwt dat ons te beurt valt door het herstel van het heil, roept hij uit: zoals door Adam de dood in deze wereld kwam, zo is door Christus het heil voor de wereld hersteld (vgl. 1 Kor. 15, 22). En verder: ‘De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede, afkomstig uit de hemel, is hemels’ (1 Kor. 15, 47) ...

Preek op 05-04-2021, Tweede Paasdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag hoorden wij de apostel Petrus tot de Joden spreken. Hij deed dat op het feest van Pinksteren, maar het ging over Pasen: dat Jezus Christus door goddelozen aan het kruis is genageld en gedood, maar dat God Hem ten leven heeft opgewekt na de strikken van de dood te hebben ...

Pasen: Het verlangen naar een nieuw begin leeft nog altijd

In heidens en christelijk perspectief leeft de moderne, westerse mens vanuit een vals zelfbewustzijn, betoogt Bart Jan Spruyt. Diep van binnen smeult het verlangen naar vergeving en verzoening. Lees het essay terug dat hij vorig jaar voor de Speciale Editie Jezus schreef ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 05-04-2021

Begrijpt het, geliefden: het paasmysterie is nieuw en oud, eeuwig en tijdgebonden, vergankelijk en onvergankelijk, sterfelijk en onsterfelijk. Het is oud in de wet, maar nieuw in het Woord; tijdgebonden als voorafbeelding, maar eeuwig als genade; vergankelijk als slachting van het lam, maar onvergankelijk door het leven van de Heer; sterfelijk omwille van de begrafenis, maar ...

‘Niet een virus maar God heeft het laatste woord’: paasboodschappen Nederlandse bisschoppen

Er leven zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland na de coronacrisis, maar katholieken mogen hoop putten uit Christus’ verrijzenis en naar buiten treden met zijn boodschap. Dat is de rode draad in paasboodschappen van verschillende Nederlandse ...

Preek op 04-04-2021, Eerste Paasdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, stenen kunnen ons het leven behoorlijk lastig maken. Lichamelijk of geestelijk, en ook moreel. Kwesties of gebeurtenissen kunnen als stenen op ons hart liggen, bijvoorbeeld de angst, dat wij tegen onze taak niet zijn opgewassen, wij maken ons zorgen om onze kinderen, wij voelen ons onzeker over de toekomst ...

Preek op 03-04-2021, de paaswake, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Donkere wolken hangen boven onze oude aarde. De dood maakt dagelijks slachtoffers, ver weg en dichtbij. Kinderen die omkomen van de honger. Oorlogen die nog iedere dag slachtoffers maken, je ziet het op de TV en leest het in de krant. Alles gaat voorbij: planten ...

Overweging op 02/03-04-2021 in de tehuizen, ‘paaswake’, jaar B, Johan Gierlings

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Vandaag staan we stil in deze viering bij Pasen, dit is onze Paaswake. Het gaat over de grote gebeurtenissen in het leven van Jezus, over verraad, kruisiging, dood en leven. Het gaat ook over de schepping en de uittocht uit Egypte ...

Preek op 02-04-2021, Goede Vrijdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Als we eerlijk zijn: niemand van ons is blij met ziekte, pijn en verdriet. Het lijden is iets wat ons afstoot. Het was in het begin ook niet Gods bedoeling dat de mens zou moeten lijden. Zelfs Jezus in de Hof van Olijven bad of zijn hemelse Vader Hem wilde sparen. Gelukkig zijn er ook veel mensen, die ambtshalve of op basis van vrijwilligheid ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 03-04-2021

Als we denken aan Stille Zaterdag, valt iets merkwaardigs op: in ons godsdienstig leven slaan we deze dag over. We vieren Goede Vrijdag en Pasen, het sterven en de opstanding van de Mensenzoon die ons heil is. Wat er tussen deze twee dagen ligt, namelijk Stille Zaterdag, slaan we over. Deze dag betekent niets in ons godsdienstig leven, in de katechismus van ons hart. ...

Kerkgang zorgt niet voor extra risico op coronabesmetting, blijkt uit onderzoek

Het fysiek bijwonen van een kerkdienst met hygiënemaatregelen gaat niet gepaard met een verhoogd risico op coronabesmetting. Dat blijkt uit een Duits onderzoek van de Philipps Universiteit van Marburg in samenwerking met de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck ...

Preek op 01-04-2021, Witte Donderdag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, waarom is deze avond anders? Waarom is deze nacht anders dan andere nachten? Er is geen gewoon brood dat de Israëlieten eten, het is ongezuurd brood, vanwege de haast die is geboden. Matses, een plat brood dat niet is gerezen. Ronde of ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 02-04-2021

Door de Geest der waarheid verlicht, moeten wij ons, zuiver van hart en onbevangen, openstellen voor de glorie van het kruis die hemel en aarde overstraalt. Wij moeten oog krijgen voor de betekenis van de woorden die de Heer sprak bij het naderen van zijn lijden: ‘Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt’ (Joh. 12, 23), en ...

Virtuele 40 MM sponsorwandeltocht

Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen geld bijeen om alle 40MM projecten te kunnen ondersteunen. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de minder ...

Pasen

Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag ...

Paaszaterdag

Paaszaterdag is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake ...

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder. Het lijden en ...

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (9) (01-04-2021)

Wat dachten Marie en Jozef toen zij zich samen verbonden ten overstaan van God? Hun verwachtingen waren ontegenzeggelijk gericht op de Christus die komen zou, op de beloofde Messias: de verwachting van de Messias leefde in het hart van elke goede Israëliet. De Patriarchen stelden zich bij het sluiten van huwelijken als ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 01-04-2021

Veel is er door de profeten voorzegd met betrekking tot het paasmysterie dat Christus is, aan wie de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen (vgl. Rom. 16, 27). Hij kwam vanuit de hemel op aarde voor de lijdende mens; met deze bekleedde Hij zich in de schoot van ...

Preekje op 31-03-2021, woensdag in de Goede Week

Het thema van het evangelie van vandaag is, dat de Mensenzoon heengaat zoals van Hem geschreven staat, maar wee de mens door wie Hij heengaat. Dit betreft Judas, maar in een andere betekenis betreft het ons allen. Jezus is immers niet alleen gestorven, omdat Judas Hem heeft verraden, maar omwille van de zonden van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

In deze dagen, waarin wij plechtig de jaarlijkse gedachtenis vieren van het lijden en de kruisdood van de Heer, is er naar mijn mening geen onderwerp passender voor een overweging dan ‘Jezus Christus en zijn kruis’ (1 Kor. 2, 2). Trouwens, wat zou men, op welke andere dag ook, met dieper geloof kunnen verkondigen, met meer geestelijk heil ...

Preekje op 30-03-2021, dinsdag in de Goede Week

In het evangelie van vandaag zullen wij horen hoe het goede en het kwade tegelijkertijd actief zijn. Jezus is bezig, maar ook Judas is in de weer. Maar hoe machtig ook het kwade lijkt, het goede, of beter gezegd de Goede, Jezus Christus, zal uiteindelijk overwinnen. Hij vraagt ons vertrouwen in Hem te hebben, ook tijdens deze voor de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De verrukkelijke Bruidegom heeft zich gereedgemaakt voor de dag van zijn bruiloft. Hij omgordde zich om de bruid te wassen. Hij maakte de bruiloftskamer gereed en gaf zichzelf in eeuwige trouw. Hij heeft haar van gedaante doen veranderen en verenigde haar met zich. Hij leerde haar de volle waarheid: dat Hij met haar wilde blijven tot het einde van de wereld. Want Hij sprak: ...

Preekje op 29-03-2021, maandag in de Goede Week

In het evangelie, broeders en zusters, horen wij over Maria, de zus van Lazarus, die een heel dure balsem neemt om de voeten van Jezus daarmee te zalven. Judas Iskariot vindt het verspilling en is zogenaamd van mening, dat die balsem beter voor 300 denaries verkocht had kunnen worden en het geld aan de armen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De hoogste vorm van naastenliefde bestaat erin zijn vijanden lief te hebben. Hiertoe kan niets ons beter inspireren dan het dankbaar herdenken van Christus’ wonderbare lijdzaamheid. Hij, aan wie ‘geen mens gelijk is in edele gestalte’ (Ps. 45 (44), 3), bood zijn beminnelijk gelaat aan om het door zondaars te laten bespuwen; zijn ogen, waarvan de blik het heelal regeert, liet Hij ...

Preek op 28-03-2021, Palmzondag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als wij vandaag Jezus Christus volgen met een palmtak in de hand, getuigen wij daarmee dat ook wij bewust zijn weg willen gaan, de weg van vrede en dienstbaarheid. Deze navolging is geen privézaak waar anderen niets mee te maken hebben, maar een openlijk en publiekelijk getuigenis van ons gezamenlijk engagement ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Komt, laten we gezamenlijk de Olijfberg bestijgen en Christus tegemoet gaan, die vandaag uit Betanië terugkeert en zich vrijwillig begeeft naar het eerbiedwaardig en zalig lijden, om het mysterie van ons heil te voltooien. Hij gaat inderdaad vrijwillig de weg naar Jeruzalem, Hij die omwille van ons uit de hemel is neergedaald ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Als de apostel Paulus het priesterschap van Jezus vergelijkt met dat van het oude verbond, zegt hij: ‘Hoeveel voortreffelijker moet het verbond zijn waarvoor Jezus borg staat! Bovendien moesten die anderen met meerderen priester worden, omdat de dood hen belette in functie te blijven; maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (8) (26-03-2021)

Als u een idee wilt krijgen van de verdienste en de grootheid van Sint-Jozef, denk dan aan de benaming waarmee hij terecht geëerd wordt: aan de benaming Vader van de God-Mens. Herinner u die beroemde aartsvader Jozef van de oude wet die verkocht werd in Egypte, en besef dat onze Heilige niet alleen met hem zijn naam gemeen had ...

Preekje op 26-03-2021, vrijdag in week 5 van de vasten

Wij leven in een tijd waarin veel mensen naar de wapens grijpen. Sommigen doen dat letterlijk. Zij vermoorden mensen, omdat zij een hekel aan hen hebben, hen in de weg lopen. Anderen gebruiken verbaal geweld door over mensen te roddelen, kwaad te spreken, hun goede naam en faam omlaag te halen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dat de Heer om de mensheid te verlossen moest lijden, is een mysterie waartoe vóór alle tijden is besloten. In de eeuwen die aan dit lijden voorafgingen, is het met vele tekenen aangekondigd. Maar wij, geliefden, behoeven niet meer af te wachten dat het geheim volledig wordt geopenbaard ... (26-03-2021: vasten week 5 vrijdag)

Preekje op 25-03-2021, hoogfeest van Maria Boodschap

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap. Negen maanden vóór Kerstmis komt de engel Gabriël bij Maria op bezoek met de ons bekende vraag: of zij de Moeder wil worden van Gods eigen Zoon. Een grote eer, maar niet zomaar een erebaantje. Want Maria had toch wel zo veel ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gods majesteit heeft onze nietswaardigheid aangenomen, zijn kracht onze zwakheid, zijn eeuwigheid onze sterfelijkheid. En om de schuld te delgen die op ons menselijk bestaan drukt, heeft de onkwetsbare natuur zich verenigd met onze aan lijden onderworpen natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat één en dezelfde Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, ... (25-03-2021: Maria Boodschap))

Preekje op 24-03-2021, woensdag in week 5 van de vasten

Vaderschap en zoonschap lijken vandaag centraal te staan in het debat tussen Jezus en sommigen van de Joodse leiders. Waren zij geen zonen van Abraham? Heeft God hen niet uit alle naties uitgekozen en hen zijn eigen volk genoemd? Wij kunnen hierop antwoorden: ja en nee. Een kind van God zijn is natuurlijk niet alleen ...

Europese bisschoppen vrezen voor godsdienstvrijheid in EU (23-03-2021)

De Europese bisschoppen waarschuwen voor een geleidelijke inperking van de godsdienstvrijheid in Europa. Coronamaatregelen en initiatieven om radicalisering van de islam tegen te gaan, hebben de vrijheid van geloof in sommige landen binnen de Europese Unie op ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag (24-03-2021)

Er staat geschreven: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Bij de zaligsprekingen komt de barmhartigheid niet op de laatste plaats. Er staat ook: ‘Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen’ (Ps. 41 (40), 2) en ‘Goed gaat het de mens die weggeeft en leent’ (Ps. 112 (111), 5) en ‘Altijd is hij mild en vrijgevig’ (Ps. 37 (36), 26). Laten wij ...

Preekje op 23-03-2021, dinsdag in week 5 van de vasten

Wij zijn er meer aan gewend, dat Jezus mooie verhalen vertelt, gelijkenissen, en dat Hij al