Berichten archief

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Alles wat is of wordt, het is er en het bestaat in Hem en door Hem. Daarom zegt Johannes: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden’ (Joh. 1, 1-3). Een muzikant stemt zijn lier en kunstvaardig mengt hij de lage tonen met de hoge en de middelste met de overige om een ...

Preekje op 23-10-2020, vrijdag in de 29e week door het jaar 2

Wij lezen vandaag uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. Net als veel andere vroege kerken was de Kerk van Efeze heel divers. De gemeenschap omvatte Joden en niet-Joden, en een mengsel ...

Preekje op 22-10-2020, donderdag in de 29e week door het jaar 2

Carolus Jozef Wojtyla werd in 1920 in Wadowice in Polen geboren. Na zijn priesterwijding en theologiestudie in Rome keerde hij terug naar zijn vaderland en vervulde verschillende pastorale en academische taken. Na eerst hulpbisschop van Krakau te zijn geweest, werd hij in 1964 benoemd tot aartsbisschop en nam hij deel aan het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie. Hij werd tot ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Vader van Christus, geheel heilig en boven al het geschapene verheven, is de opperste bestuurder. Met zijn eigen wijsheid en zijn eigen Woord geeft Hij overal leiding voor ons bestwil. Hij ordent en regelt zoals het volgens Hem goed is. En het is goed, zoals het geschapen is en zich voor onze ogen ontwikkelt. Want God wil dat ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Mij lijkt dat elke droefgeestigheid en alle verdriet toch ver van ons, mensen, zou moeten zijn, aangezien de Heer zelf op het ogenblik dat Hij vanuit deze wereld ten hemel opsteeg, gezegd heeft: ‘Mijn vrede laat Ik u’ (Joh. 14, 27). Het is altijd opnieuw ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 426-450)

426 O vreselijk uur (178) waarin men verplicht is om al zijn daden in hun onverhulde ellende onder ogen te zien. Niet een van hen is verloren gegaan. Ze zullen ons allemaal naar Gods oordeel vergezellen. Ik kan geen woorden of vergelijkingen vinden om zulke verschrikkelijke dingen tot uitdrukking te brengen. Alhoewel het mij ...

Preekje op 21-10-2020, woensdag in de 29e week door het jaar 2

Vandaag, woensdag, is de dag van Sint Jozef. Wij willen hem aanroepen voor Kerk en wereld, hem vragen ons te beschermen en ons op de juiste weg te leiden, zoals hij dat vroeger ook met Maria en het Kind Jezus heeft gedaan. De eerste lezing eindigt met de zin: “In Hem - Jezus Christus - hebben wij, door het geloof in Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het is goed zich voortdurend toe te leggen op het aanhoren van het woord van God. Maar zelfs dit goede wordt nutteloos, als het niet samengaat met de gehoorzaamheid. Om niet tevergeefs hier samen te komen, moet u ook uw broeders en zusters meebrengen naar ons, zoals ik u al zo vaak smekenderwijs heb verzocht en ook nooit zal ...

Nieuwste coronaregels in onze Dionysiuskerk (20-10-2020)

Wat betreft de nieuwste corona-regels … We weten sinds vrijdag 16 oktober zeker, dat nog maar 30 mensen in de kerk mogen samenkomen. Daarom is er (sinds 18 oktober) een extra heilige Mis op zondagmiddag - om 16.00 uur (dat bleek een goed idee).

Preekje op 20-10-2020, dinsdag in de 29e week door het jaar 2

Lieve mensen, misschien dat wij weleens jaloers zijn op de apostelen en de andere mannen en vrouwen, die Jezus tijdens hun leven op aarde zo nabij mochten zijn. Zij mochten bij Hem zitten, naar Hem kijken en luisteren. Zij mochten met Hem eten, wandelen. Misschien iets voor Hem halen of maken ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Een meester zegt: het grootste dat God ooit aan alle schepselen heeft bewezen, is zijn barmhartigheid. Het meest geheime en verborgene, zelfs datgene wat Hij eens aan de engelen bewees, wordt in zijn barmhartigheid opgenomen en wel zo als het in zichzelf is en als het in God is. Wanneer God aan het werk is, dan is het eerste resultaat ...

Preekje op 19-10-2020, maandag in de 29e week door het jaar 2

Helemaal op het einde van de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat wij Gods werk zijn, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren, die God voor ons al bereid heeft. God heeft blijkbaar een plan met ons leven. Misschien dat wij dan denken aan allerlei specifieke zaken. Wij vinden het fijn ...

Preek op 18-10-2020, 29e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen. U hebt het vast wel eens gehoord de opmerking over de belastingdienst: “ Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel”. Het evangelieverhaal gaat deze zondag over belastingen. Het is inderdaad niet leuk, maar makkelijk? Nou nee ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Het gebed kan werkelijk moeilijk en bezwarend zijn. Vaak gaat het zonder moeite en van harte, als een echt gesprek; over het algemeen genomen blijft dit echter bij de meeste mensen een uitzondering. Meestal moet het opzettelijk gewild en beoefend worden, en de moeizaamheid van die oefening komt voor een deel daar vandaan ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Er is maar één tegengif tegen het dodelijk vergif van de zonde: het ware, levende geloof in Christus, ‘zich uitend in liefde’ (Gal. 5, 6), bepaald in vurige liefde tot God. Want wie de liefde tot God niet heeft, heeft God niet, naar het woord van Johannes: ‘De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood’ (1 Joh. 3, 14). ‘Hierin bestaat het ...

Veel­ge­stelde vragen inzake de kerkelijke coronamaatregelen

Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel? De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.

In het kader van de christenvervolging …

Ik heet Franciscus Nguyen van Thuan en kom uit Vietnam, in Tanzania en Nigeria noemen de jongeren me uncle Francis; dus het is misschien het gemakkelijkste dat jullie me ook zo noemen, of gewoon vader Frans. Tot 23 april 1975 was ik bisschop van Nhatrang, in Midden-Vietnam; het was het eerste bisdom dat mij toevertrouwd werd en ik was er acht jaar bisschop. Ik was erg gelukkig en denk nog steeds ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik schrijf aan alle kerken en druk allen op het hart dat ik graag sterf voor God, als gij het mij maar niet verhindert. Ik smeek u: laat uw welwillendheid mij niet ongelegen komen. Laat mij toch voedsel zijn voor de wilde dieren. Daardoor kan ik tot God komen. Ik ben de tarwe van God en door de tanden van de wilde dieren word ik gemalen om ...

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland noopt ook onze parochies tot het nemen van vergaande maatregelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maatwerk, maar de snel veranderende situatie ...

Woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen (video)

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze ...

Preekje op 16-10-2020, vrijdag in de 28e week door het jaar 2

In het evangelie behandelt Jezus verschillende onderwerpen, die echter wel met elkaar samenhangen: de huichelarij van de Farizeeën en het oordeel dat zulke daden wacht, alles wat gefluisterd is zal van de daken worden verkondigd; Hij spreekt over de hel en over het feit, dat als God zelfs de mussen niet vergeet Hij ons al helemaal ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Drink eerst van het Oude Testament, om dan het Nieuwe te drinken. Als je van het eerste niet drinkt, kun je het tweede niet drinken. Drink van het eerste om je dorst te lessen, drink het tweede om je ten volle te verzadigen. In het Oude Testament is er rouw om de zonde, in het Nieuwe is er vreugde om de genade. Kijk hoe de Heer tegen de ...

Preekje op 15-10-2020, donderdag in de 28e week door het jaar 2

Wij vieren vandaag de grote heilige Teresia. Geboren te Avila (Spanje) in 1515, trad zij in bij de karmelitessen. Opmerkelijk was haar voortgang op de weg van de volmaaktheid. Zij werd door God begunstigd met bijzondere openbaringen. Veel had zij te lijden, toen zij zich inzette voor de hervorming van haar orde, doch ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen ...

Preekje op 14-10-2020, woensdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing staat: “De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.” Als we zo’n lijst lezen is het bijna onmogelijk om niet een gevoel van tekortschieten te krijgen. Maar voordat wij onszelf al te hard op de borst gaan kloppen is het goed om nog eens ...

Topwetenschappers doen frontale aanval op Jaap van Dissel en het OMT

Het ergste wat je van een wetenschappelijk instituut kunt zeggen is dat ze niet genoeg van de wetenschap weten. Dat is precies wat een groep internationale topwetenschappers zegt over het RIVM en Jaap van Dissel. Volgens de wetenschappers ligt het feit dat Nederland het zoveel slechter doet dan de meeste andere landen aan het RIVM ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit welomschreven handelingen, die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de juiste mening. De tweede is zijdelings: de ziel snakt zo naar liefde ...

Preekje op 13-10-2020, dinsdag in de 28e week door het jaar 2

In de eerste lezing waarschuwt de apostel Paulus de christenen van Galatië, dat hun manier van het onderhouden van de wet van Mozes ongezond begint te worden. Zij waren uit het oog verloren, dat Jezus door zijn kruisdood en verrijzenis reeds aan de eisen van de Wet had voldaan. De besnijdenis was niet langer nodig. Wat in plaats ...

Bisschop Jan Hendriks: Opnieuw legt corona beperkingen op

Het is voor veel mensen een teleur­stel­ling: de stijgende corona-cijfers nopen weer tot beper­kingen in het ker­ke­lijk leven. Ik leef mee met alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en allen die in de kerk verant­woor­de­lijk­heid dragen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn, wanneer gij innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde ...

Preekje op 12-10-2020, maandag in de 28e week door het jaar 2

Jezus Christus is Iemand, die soms heel sterke uitspraken kan doen. Zo begint het evangelie van vandaag met de opmerking, dat dit geslacht – dat wil zeggen: de mensen van Jezus’ tijd – een verdorven geslacht is, omdat het een teken verlangt. Is het dan zo verkeerd om soms om een teken te vragen!? Gideon vroeg God twee keer ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven, evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht, lief te hebben. Zo ook, of nog veel meer, is het verlangen naar God iets dat niet van buiten af wordt ...

Preek op 11-10-2020, 28e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, ik wil jullie allen uitnodigen om mee te gaan naar een huwelijksreceptie. En we doen even alsof er geen coronamaatregelen gelden. We dromen even heerlijk weg. Wij trekken feestelijke kleren aan, wij kopen een cadeautje, op z’n minst nemen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen: de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen tenzij in wat Hij niet is. De minne vindt geen ...

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Vergeef ons onze schulden’ (Mt. 6, 12). ‘Geef ieder wat hem toekomt. Zorg dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’ (Rom. 13, 7.8). Wij hebben dus schulden en wij hebben bepaalde verplichtingen, zowel om iets te geven als om ...

Dionysius “Levend Bethlehem 2020”

Zet maar in uw agenda: zondagavond 20 december "Levend Bethlehem". Een korte wandeling door de tuin van de parochie en over het kerkplein, rondom de Boom van Jan Meester. Ontmoet de inwoners van Bethlehem, Drie Koningen, Romeinen, Stadsomroepers, Herders, Engelen, Herodes en anderen. De geur van de winter ...

Preekje op 09-10-2010, vrijdag in de 27e week door het jaar 2

Broeders en zusters, natuurlijk moeten wij proberen de wet te onderhouden, maar de heilige apostel Paulus zegt, dat de ware kinderen van Abraham, dat zijn de kinderen van het geloof. De mensen, die op God proberen te vertrouwen, dat zijn de mensen, die door God worden gezegend. De wet onderhouden is noodzakelijk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Onder mensen kan niets heiligers nagestreefd, niets nuttigers gezocht, niets moeilijkers gevonden, niets aangenamers beleefd, niets vruchtbaarders behoed worden dan de vriendschap. Ze draagt immers vrucht in ons leven voor nu en voor de toekomst (vgl. 1 Tim. 4, 8). Haar fijngevoeligheid geeft smaak aan alle deugden, haar kracht ...

Preekje op 08-10-2020, donderdag in de 27e week door het jaar 2

We horen mensen weleens uitspraken doen in de geest van "Ik ga dit aanpakken al is dit het laatste wat ik doe". Het lijkt wel een strijd, die ze aangaan. Er worden dan zelfs weleens militaire termen gebruikt als 'overwinnen' en 'verslaan' en 'zegevieren'. Er is dan sprake van een soort krijgerachtig doorzettingsvermogen ...

St. John Henry Newman – Our Times are Different (Engels)

I know that all times are perilous, and that in every time serious and anxious minds, alive to the honor of God and the needs of man, are apt to consider no times so perilous as their own. At all times the enemy of souls assaults with fury the Church which is their true Mother, and at least threatens and frightens when he fails in doing ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gij zelf ofwel uw vrienden nodig hebben. Vraagt niet Hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij Hijzelf dit wil. Hij kome en Hij ga naargelang zijn heilige wil beslist, en Hij moge met u doen al wat Hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij ...

Preekje op 07-10-2020, woensdag in de 27e week door het jaar 2 – O.L.Vrouw van de Rozenkrans

Vandaag vieren wij Onze Lieve Vrouw van de heilige Rozenkrans. Deze gedachtenis is door paus Pius V ingevoerd en gesteld op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto (7 oktober 1571), omdat deze overwinning werd toegeschreven aan de hulp van Maria, verkregen door het ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God’ (Lc. 1, 35). Bron van wijsheid, Woord van de Vader in den hoge! Dat Woord zal door uw bemiddeling, heilige Maagd, mens worden, zodat Hij die zegt: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh. 14, 11), bovendien kan zeggen: van God ben Ik uitgegaan en gekomen ...

Preekje op 06-10-2020, dinsdag in de 27e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag vertelt de apostel Paulus nog eens hoe hij vroeger heeft geleefd als een geloofsvervolger. Maar God heeft ingegrepen en hij is een apostel van God geworden. Natuurlijk hebben wij deze verandering aan God te danken, maar hoogstwaarschijnlijk ook aan het gebed van de eerste christenen, die voor hun vijanden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Dank zij de veelvuldige en goede berichten van onze gezegende broeder Landuïnus heb ik vernomen dat u zich met onwrikbare strengheid aan uw wijze en werkelijk lofwaardige leefregel houdt. Ook heb ik gehoord van uw heilige liefde en uw voortdurende toeleg op een zuiver en deugdzaam leven. Daarom juicht mijn geest van ...

Preekje op 05-10-2020, maandag in de 27e week door het jaar 2

De afgelopen week hebben wij in de eerste lezing geluisterd naar het levensverhaal van Job. Vanaf vandaag tot en met volgende week woensdag zullen wij luisteren naar de brief van Paulus aan de christenen van Galatië ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Als iemand op de juiste wijze bidt en, zoals gezegd, de zuiverheid bezit, wordt hij ook deelachtig aan het gebed van Gods Zoon, die staat te midden van mensen die Hem niet erkennen. Want Hij steunt ieders gebed en bidt tot de Vader, samen met ieder voor wie Hij bemiddelt. De Zoon van God is de hogepriester voor onze offers en onze ...

Preek op 04-10-2020, 27e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In  verschillende toonaarden wordt gesproken over Gods wijngaard. Die wijngaard is telkens het beeld van het geliefde volk Gods.  Hij, de Heer, koestert en bemint zijn volk dat Hij lief heeft, waarvoor hij veel moeite doet en zich tot het  uiterste inspant.  Maar Hij wordt ...

Overweging op 02/03-10-2020, 27e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. We zijn alweer in de maand oktober aangeland.  In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van, Maria van de Rozenkrans, op 7 oktober ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wat ik gezegd heb, kan als volgt uit de heilige Schrift worden bewezen. Wie bidt, moet ‘zuivere handen’ opheffen doordat hij vergeeft aan ieder die tegen hem heeft misdaan, doordat hij uit zijn ziel de neiging bant tot drift en op niemand kwaad is. Hij moet verder zijn aandacht niet laten afleiden door vreemde gedachten maar, gedurende de ...

Preekje op 02-10-2020, vrijdag in de 26e week door het jaar 2 – H. Engelbewaarders

Broeders en zusters, vandaag vieren wij de gedachtenis van onze heilige engelbewaarders. De roeping van de engelen is bovenal de glans van Gods aanschijn te aanschouwen en zonder ophouden zijn lof te zingen. Doch, volgens de Schrift, heeft de Heer hun ook de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken’ (Ps. 91 (90), 12). ‘Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen’ (Ps. 107 (106), 8). Laten zij danken en zeggen onder de volken: ‘Geweldig is het wat de Heer ons deed’ (Ps. 126 (125), 2). Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om Hem geeft’ (Ps. 144 (143), 3), ‘dat Gij hem ...

Preekje op 01-10-2020, donderdag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij lezen al een paar dagen over de grote beproevingen, die Job moet doormaken. Zijn vrienden vertellen hem, dat dit straffen van God zijn vanwege zijn zonden. Waarom anders zou God hem dit laten overkomen!? ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het eerstgenoemde hoofdstuk las ik dat niet allen apostelen, profeten of leraars kunnen ...

Preekje op 30-09-2020, woensdag in de 26e week door het jaar 2

Job in de eerste lezing van vandaag verklaart tegenover zijn vrienden, dat God wijs en machtig is. Bergen rukt hij van hun plaats. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op en de zee legt Hij aan zijn voeten neer. Al staat Job in zijn recht, hij heeft geen verweer en kan zijn rechter slechts smeken om genade. En Job denkt - terecht - dat God hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29) ...

Preekje op 29-09-2020, feest van de aartsengelen

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. We vieren de drie aartsengelen. Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn betrokken bij de verlossing van de ...

Dinsdag 29 september – feestdag van de drie aartsengelen

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Preekje op 28-09-2020, maandag in de 26e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag lezen we in de eerste lezing het begin van het Boek Job. Hij wordt voor een eerste keer zwaar op de proef gesteld. Hij moet geestelijk wel ontzettend sterk zijn, want na deze eerste beproeving - er komt nog een tweede - zegt hij: "Het was de Heer die gaf, het was de Heer die nam ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Wratislaus, de vader van Wenceslaus, gestorven was, stelden de Bohemers Wenceslaus tot vorst aan. Door de genade van God bezat hij een volmaakt geloof. Hij deed goed voor alle armen, naakten kleedde hij, aan hen die honger hadden gaf hij te eten en voor de vreemdelingen was hij gastvrij. Hij handelde dus naar het woord van ...

Preek op 27-09-2020, 26e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Wij horen vandaag de dag vaak spreken over het economische drama dat zich in Europa voltrekt. Velen zijn al hun baan kwijtgeraakt en als sommige mensen niet beter hun best gaan doen, komt er weer een nieuwe ‘lockdown’. Ik denk, dat het nog veel belangrijker is, dat wij ...

Overweging op 25-09-2020, 26e zondag door het jaar A in de tehuizen, Johan Gierlings

Soms zie je het op tv in het programma de verandering, waarin mensen een heel losbandig leven hebben geleid, en dan uiteindelijk zover in de put zaten dat ze toch bij God uitkwamen en dan is de verandering zo groot, dat mensen er gelukkig uitzien en dan zijn ze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Over onze wijze van bidden zegt Paulus: ‘Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en zich liever sieren met bescheidenheid en ingetogenheid dan met ...

‘Great apostasy’: Cardinal analyzes why Netherlands lost Catholic faith in few short decades

September 25, 2020 (LifeSiteNews) – Why are the tiny Netherlands, whose missionaries represented over 12 percent of Roman Catholic ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De roemrijke daden van de heilige martelaren die als bloemen de kerk overal tooien, laten ons met eigen ogen vaststellen hoe waar het is wat wij zo juist gezongen hebben: ‘Kostbaar is in het oog van de Heer het sterven van zijn getrouwen’ (Ps. 116B (115), 6). Dit sterven is inderdaad kostbaar in onze ogen en in de ogen van de Heer voor wiens Naam ...

Preekje op 25-09-2020, vrijdag in de 25e week door het jaar 2

In de eerste lezing van vandaag zullen wij horen, dat er voor alles een tijd is. Er is een tijd om te verzamelen en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Dat laatste is iets waar veel mensen liever niet bij stilstaan. Het boezemt hen een beetje angst in. Maar wie niet af en toe nadenkt over zijn naderende dood ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Toen onze Heer en Verlosser op de bruiloft uitgenodigd werd, verwaardigde Hij zich niet alleen te komen, maar Hij deed er zelfs een wonder om de gasten te verblijden. Dit was, behalve een afspiegeling van de hemelse sacramenten, zelfs een letterlijke bevestiging van het vertrouwen dat zij die het ware geloof belijden, in Hem stellen ...

Preekje op 24-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het boek Prediker waaruit we een paar dagen gaan lezen behoort echt tot de grote stukken van de wereldliteratuur. Net als Wijsheid en Spreuken bevat Prediker wijze uitspraken verzameld door een onbekende auteur. Maar in tegenstelling tot Wijsheid en Spreuken legt het boek Prediker een ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David! Op alle levenswegen is hij te vinden, in alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam; voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in ...

Preekje op 23-09-2020, woensdag in de 25e week door het jaar 2

Op een Duitstalig bidprentje, in 1971 uitgegeven te San Giovanni Rotondo lezen we: ‘Padre Pio werd op 25 mei 1887 geboren te Pietrelcina, in de provincie Benevento, als zoon van een keuterboertje. Bij de doop ontving hij de naam Francesco. Op 15-jarige leeftijd trad hij in het noviciaat van de Kapucijners te Morcone. Op 22 januari 1903 werd hij ingekleed. Op 10 augustus 1910 ontving hij in de dom van ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De goddelijke Bouwmeester wil - door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk - stenen maken, waarmee Hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige Katholieke Kerk, het ...

Preekje op 22-09-2020, dinsdag in de 25e week door het jaar 2

Sommige mensen zullen van zichzelf denken, dat zij niet zo veel wijsheid en kennis van bepaalde zaken hebben. Dat kan zijn, maar er is een eenvoudige wijsheid, die de belangrijkste is. En dat is: altijd willen proberen te doen wat God van ons vraagt. Jezus zegt in het ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Niemand van u mag zijn gebed voor minderwaardig houden, omdat ook de Heer tot wie wij bidden, het niet geringschat. Maar Hij zal geven ofwel wat wij vragen, ofwel wat Hij beter acht. De Heer heeft zijn leerlingen dikwijls tot het gebed aangespoord en dikwijls heeft Hij ...

Preekje op 2109-2020, apostel en evangelist Matteüs

Wij vieren het feest van de apostel en evangelist Matteüs. Hij behoorde tot de twaalf apostelen. Hij wordt ook Levi genoemd. Hij woonde als tollenaar in Kafarnaüm. Dat betekende, dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn volksgenoten. Vaak staken deze mensen een deel in hun eigen zak. Ze staan niet hoog aangeschreven: ze worden in één adem genoemd met ...

Preek op 20-09-2020, 25e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Als je dagelijks de TV beelden bekijkt die op je afkomen, of leest over vluchtelingen, moeten we het dan wel over uitbetaling van salarissen hebben?   Afgelopen week verdronken er opnieuw mensen  in de Middellandse zee. Een bootje zonder motor ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Een deugdzame christen moet altijd zijn God en Heer lofprijzen en al zijn zaken behartigen tot eer van God. De Apostel zegt het zo: ‘Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Kor. 10, 31). Je kunt daaruit afleiden welke maaltijd de Apostel voor ogen heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Vanaf het moment dat de last van het episcopaat op mijn schouders werd gelegd - een gevaarlijke last waarvan men rekenschap moet afleggen - bekommert mij ook steeds de zorg van mijn ambt. Wat ons afschrikt in deze taak is het volgende: zoeken wij er niet eerder een ...

Preekje op 18-09-2020, vrijdag in de 24e week door het jaar 2

Een bekende Amerikaanse dominee hield eens een preek over de dood. Hij begon met een verhaal over Edgar Bergen, een beroemde buikspreker. Die was ooit op een station en zag hoe een aantal stationsmedewerkers een doodskist hadden neergezet in de buurt ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wie dat ene, namelijk te mogen wonen in het huis van de Heer, vraagt en dat verlangt, bidt met zekerheid en veilig. Hij hoeft niet bang te zijn dat het hem misschien nadelig zal zijn, wanneer hij het ontvangt ...

Preekje op 17-09-2020, donderdag in de 24e week door het jaar 2

De Farizeeër, die in het evangelie van vandaag wordt genoemd, is nieuwsgierig van karakter. Hij wil precies weten wie Jezus Christus is. Daarom nodigt hij Jezus uit om bij hem te komen eten. Maar er komt ook een vrouw, die in de stad als een zondares bekendstaat ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke ...

Mark Galli is eindelijk katholiek: ‘Mijn vrouw kan voor me bidden, maar Maria of Franciscus ook’

Mark Galli (68), de afgelopen zeven jaar hoofdredacteur van het evangelicale blad Christianity Today, is toegetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk. ‘Ik ben zelf ook nog aan het uitvinden waarom.‘ ...

Preekje op 16-09-2020, woensdag in de 24e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige bisschoppen Cornelius en Cyprianus. Cornelius werd in 251 tot bisschop van de kerk van Rome gewijd. Als zodanig had hij te kampen met het schisma van de Novatianen en werd hij door Cyprianus geholpen om zijn gezag ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

Preekje op 15-09-2020, dinsdag, O.L.V. van Smarten

Beste medegelovigen, van harte welkom. Daags na het feest van Kruisverheffing herdenken wij de Moeder van Smarten, die onder het kruis stond van haar Zoon. In haar deelgenootschap aan Christus’ lijden overwegen wij, hoezeer zij betrokken was bij het heilswerk ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal ...

Preekje op 14-09-2020, feest van Kruisverheffing

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Wij vieren vandaag het feest van Kruisverheffing. Mozes moet van brons een giftige slang maken en haar aan een paal ophangen en iedereen, die gebeten is en er vol geloof naar opkijkt, zal gered worden. De joden hadden in de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Aan velen lijkt het hard toe, dat woord (vgl. Joh. 6, 61): verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus (vgl. Lc. 9, 23). Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: ‘Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur’ (Mt. 25, 41). Want degenen die ...

Preek op 13-09-2020, 24e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Hebben jullie het ook weleens dat jullie je zo boos of zo verdrietig voelen vanwege wat mensen jullie of anderen hebben aangedaan, dat je er helemaal opgewonden van raakt, je trilt van woede, en zou van alles zouden willen zeggen of doen!? Soms doen mensen elkaar inderdaad heel erge dingen aan. En wij mogen de pijn en het ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: ‘Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

'En de naam van de Maagd was Maria,’ zo zegt de Evangelist. Laten wij ook iets zeggen over deze naam waarvan men zegt dat hij ‘sterre der zee’ betekent en die zeer goed past bij de Moeder en Maagd. Want zij wordt zeer toepasselijk met een ster vergeleken. Zoals namelijk een ...

Teken aan de zon in Medjugorje op de dag van Maria Geboorte, de verjaardag van Maria, 8 september

In Medjugorje zijn de inwoners en de pelgrims er misschien al een beetje aan gewend: tekens aan de zon. Vooral misschien mensen, die nog niet in de echtheid van de verschijningen geloven, willen graag een bevestiging zien. Welnu, Maria heeft beloofd (het derde van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen, als wij niet vanhier heengaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou ...

Preekje op 10-09-2020, donderdag in de 23e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, de mensen hier aanwezig en de mensen, die via de livestream met ons meevieren. Een bijzonder woord van welkom voor Piet en Ada. Afgelopen dinsdag was de eigenlijke dag van jullie 25-jarig huwelijksjubileum. Vandaag ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wij moeten eraan denken dat wij niet ónze wil, maar die van God moeten doen overeenkomstig het gebed dat de Heer ons beval elke dag te bidden. Hoe verkeerd en ongerijmd is het dat wij, terwijl wij toch vragen dat Gods wil geschiede, niet terstond gehoorzamen ...

Preekje op 09-09-2020, woensdag in de 23e week door het jaar 2

Paulus zegt in vers 29 van de eerste lezing, dat de tijd kort is geworden. Wel, wij zijn inmiddels al 2000 jaar verder, dus zo kort was de tijd nu ook weer niet. Althans als wij uitgaan van de wederkomst van de Heer, want die heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Maar de dag, dat de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Gisteren, 30 mei 1627, op het feest van de heilige Drie-eenheid, kwamen er van een zeer groot schip zeer veel negers, afkomstig uit het gebied van de grote rivieren in Afrika. Wij gingen erheen en brachten in twee mandjes kweeappelen, citroenen, zoete koekjes en ik weet niet wat nog meer. We bezochten hun huizen. Het leek wel of wij een ...

Preekje op dinsdag 08-09-2020, het feest van Maria Geboorte

Eeuwen lang had God zijn volk beloofd een verlosser te sturen, iemand die een herder voor zijn kudde zou zijn en wiens grootheid zou reiken tot aan de uiteinden der aarde. Gedurende vele generaties wachtten talloos vele joden op hem, erop vertrouwend, dat God zijn beloften zal vervullen. Dat is waarom de geboorte van Maria zo’n gedenkwaardig moment is: het was een teken, dat de tijd van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Christus betekent het einde van de wet’ (Rom. 10, 4). Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet als Hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat Hijzelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade ...

Preekje op 07-09-2020, maandag in de 23e week door het jaar 2

In de kunstwereld spelen critici een belangrijke rol. Zij helpen het publiek om te beoordelen wat goed is en wat niet, en door dit te doen, stellen zij ook normen op voor wat kunst is. Maar critici kunnen natuurlijk ook zelf ongevoelig zijn voor alles wat nieuw is en anders ...

Preek op 06-09-2020, 23e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Een profeet is wel een bijzonder soort wachter. Hij kijkt niet alleen naar wat er dagelijks allemaal gebeurt, maar hij houdt ook de wet, de Thora, het woord van God in de gaten ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de Apostel: ‘Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer; leeft dan ook als kinderen van het licht’ (Ef. 5, 8). En elders zegt hij: ‘De nacht loopt ten einde ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

De Heer zegt: ‘Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen’ (Mt. 5, 20). Hoe echter zal onze gerechtigheid die andere ver kunnen overtreffen, tenzij ‘de barmhartigheid triomfeert over ...

Overweging op 04-09-2020, 23e zondag door het jaar A, in Hugo-Waard, Johan Gierlings

Het zijn moeilijke lezingen deze keer, en ik heb ermee geworsteld. Wie ben ik dat ik jullie wat mag vertellen over goed en fout. En over iemand aanspreken op zijn of haar goede of foute gedrag. Toch zegt de eerste lezing: ik heb een wachter aangesteld, om te waarschuwen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u’ (Lc. 1, 28). Wat kan er boven deze vreugde gaan, Maagd en Moeder? Wat kan er grootser zijn dan deze genade, die gij alleen van God hebt ontvangen? Of kan men iets bedenken dat zo verheugend en stralend is als deze genade? Alles staat ver beneden het wonder dat in u te zien is, alles blijft ver beneden de genade die aan u is geschonken. Zelfs de grootste ...

Preekje op 04-09-2020, vrijdag in de 22e week door het jaar 2

Jezus eindigt het evangelie met te zeggen, dat niemand die oude wijn heeft gedronken jonge wenst. Hij zal zeggen: de oude is best. Veel Farizeeën in de tijd van Jezus hielden van de tradities van hun voorvaderen. De gedachte, dat er iets nieuws of iets anders zou ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Als wij delen in het lijden van Christus, zegt de Apostel tot de Romeinen, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking (vgl. Rom. 8, 17). Vandaar dat ik bijna altijd en overal de mensen voorhoud dat het lijden van onze Heer Jezus Christus altijd en als het ware telkens ...

Preekje op 03-09-2020, donderdag in de 22e week door het jaar 2, Paus Gregorius de Grote

Broeders en zusters, welkom. Vandaag vieren wij de heilige Paus Gregorius de Grote. Hij werd rond 540 te Rome geboren als zoon van de Romeinse prefect Gordianus en matrone Silvia, die later zelf ook als heilige zou worden vereerd. Mede op grond van zijn hoge komaf werd hij in 572 stadsprefect. De dood van zijn vader betekende een ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël’ (Ez. 3, 17). Merk op hoe de Heer de mens die Hij zendt om te prediken, een ‘wachter’ noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot ...

Preekje op 02-09-2020, woensdag in de 22e eek door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal welkom. Iedere keer dat wij in de heilige Schrift lezen of dat wij tijdens de heilige Mis het Woord van God horen voorlezen, ontvangen wij eeuwige waarheden. En iedere keer, dat wij iets van Gods liefde ervaren, is God tegelijk bezig om ons te ....

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een lang durende strijd, maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen: onze vingers, ofwel de ...

Preekje op 01-09-2020, dinsdag in de 22e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal welkom. In het evangelie horen wij hoe Jezus de onreine geesten beveelt en hoe zij dan weggaan. De heilige pastoor van Ars, de patroon van de parochiepriesters, leefde zulk een heilig leven, dat hij ongewild vaak de aandacht van de duivel trok. Vele verhalen vertellen hoe, nacht na nacht, de duivels de heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Schittert hier als sterren in het heelal’ (Fil. 2, 15), zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft: wij moeten als sterren zijn, leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als ...

Preekje op 31-08-2020, maandag in de 22e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal welkom. We horen zo aanstonds in het evangelie een hoop lawaai, een woedende menigte, die Jezus de synagoge en de stad uitjoeg en Hem voortdreef tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was om Hem daar in de afgrond te storten. Wat een commotie. En dat allemaal vanwege een ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Is binnen de kerk van Christus een ontwikkeling in de leer niet mogelijk? Zeker, en wel in grote mate. Wie is immers zo afgunstig op de mensen en zo vol haat jegens God dat hij deze ontwikkeling ...

Preek op 30-08-2020, 22e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Als het goed is hebben jullie allemaal een prentje met die mooie afbeelding van Onze Heer Jezus Christus met zijn kruis op de schouder, voorzichtig lopend over losse kruisen, die op de grond ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Filadelfia in Asia, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in eendracht. Onafscheidelijk van de Heer, verheugt zij zich over zijn lijden en dood; door zijn verrijzenis weet zij zich in alle opzichten rijk aan Gods barmhartige ...

Overweging op 28-08-2020, 22e zondag door het haar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. Vorige week hoorden we  Petrus op de vraag van Jezus: “Wie zeg jij dat ik ben” , antwoorden : “Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God”.  Jezus zei toen tegen Petrus dat dit antwoord hem ingegeven is door zijn hemelse Vader.  Er staat: ”Niet ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De heilige voorloper van de geboorte van de Heer, van zijn prediking en zijn dood, heeft in zijn moedige strijd een schouwspel geboden, de hemelingen waardig. Zoals de Schrift zegt: ook al werd hij naar de mening van de mensen gestraft, hij was vervuld van één hoop, de onsterfelijkheid (vgl. Wijsh. 3, 4). Terecht vieren wij jaarlijks op ...

Preekje op 28-08-2020, vrijdag in de 21e week door het jaar 2

Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. Vierendertig jaar lang was hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Aangespoord om tot mij zelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want Gij zijt mijn helper geworden (vgl. Ps. 30 (29), 11). Ik ben er binnengetreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte, zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht ...

Preekje op 27-08-2020, donderdag in de 21e week door het jaar 2

Monica werd in 331 te Tagaste in Noord-Afrika geboren uit christelijke ouders. Op jeugdige leeftijd werd zij aan een zekere Patricius ten huwelijk gegeven. Een van haar kinderen was Augustinus, voor wiens bekering zij onder tranen tot God heeft gebeden. Zij is het voorbeeld van een goede moeder, die haar geloof versterkte door gebed en ...

Preekje op 26-08-2020, woensdag in de 21e week door het jaar 2

Beste medegelovigen, als wij met zekerheid meenden te weten, dat morgen de wereld zou vergaan, zouden wij vandaag dan nog de moeite nemen om te gaan werken, om boodschappen te doen of om ons grasveldje te maaien? Bijbelgeleerden denken, dat dit de kwestie kan zijn geweest waarmee de christenen van Tessalonica ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Een herder dient bezonnen te zijn wanneer hij zwijgt, maar op het nut bedacht wanneer hij spreekt, opdat hij niet wat verzwegen dient te worden, zegt en niet verzwijgt wat gezegd moet worden. Immers, zoals een onbezonnen woord tot dwaling brengt, zo laat een onbezonnen stilzwijgen hen die onderricht hadden kunnen worden, in dwaling ...

Preekje op 25-08-2020, dinsdag in de 21e week door het jaar 2

Hebben wij ooit gehoord, dat iemand berispt werd of een bekeuring kreeg voor een of andere overtreding en dat wij ons toen realiseerden, dat wij onlangs nog hetzelfde hebben gedaan, bijvoorbeeld dat wij door een rood stoplicht zijn gereden of geen voorrang hebben verleend? Jezus' berisping in het evangelie van vandaag was gericht ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Mijn liefste zoon, in de eerste plaats wil ik je heel duidelijk zeggen dat je de Heer je God moet beminnen met heel je hart en met al je krachten (vgl. Mc. 12, 30); want zonder deze liefde is er geen heil. Mijn zoon, je moet je rein houden van alles waarvan je weet dat het tegen Gods wil ingaat, dat wil zeggen: van iedere doodzonde. Je moet je ...

Preekje op 24-08-2020, feest van de H. Bartolomeüs, apostel

Vandaag wordt in de eerste lezing de hemelse stad Jeruzalem beschreven. De stad heeft een muur met twaalf grondstenen en daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam. Vandaag vieren wij de heilige Bartolomeüs, één van de grote twaalf apostelen van het Lam. Wij gedenken één van de eerste helden van de Kerk ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus (vgl. Joh. 1, 44). Welnu, het lijkt mij tot Filippus’ eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Zij zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat ...

Preek op 23-08-2020, 21e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Shebna, de overste van de tempel, en daarmee ook de sleutelbeheerder van het paleis, heeft er een potje van gemaakt. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie. Hij heeft zichzelf koninklijke rechten toegeëigend. Hoog in de rotsen heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wij moeten allereerst onze blik op God richten en zien hoe Hij uit vrije goedheid alle mensen roept zonder onderscheid, goede zowel als kwade, niemand uitgezonderd, en hen uitnodigt tot vereniging met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar tenhemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had, voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de Moedermaagd, ook wegens de eer die haar Zoon toekomt, eerst over heel de aarde heerste en toen pas ...

Preekje op 21-08-2020, vrijdag in de 20e week door het jaar 2

Vandaag vieren wij Paus Pius X. Giuseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Riese (in het gebied van Venetië) geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achtereenvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen. Overeenkomstig zijn devies ‘Alles hernieuwen ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De door God geïnspireerde, in de heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat dezen ‘God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen’ (Heb. 13, 15). De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude Wet ontstane ...

Preekje op 20-08-2020, donderdag in de 20e week door het jaar 2

Broeders en zusters, wij vieren vandaag de heilige Bernardus, abt en kerkleraar. Hij werd in 1090 bij Dijon (Frankrijk) geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Cîteaux. Niet lang daarna tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De liefde is op zichzelf voldoende, alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Zij vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf: haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin, ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots, als zij maar terugkeert naar haar ...

Preekje op 19-08-2020, woensdag in de 20e week door het jaar 2

Broeders en zusters allemaal van harte welkom. Wij hopen toch allemaal, dat er ooit een dag komt, dat wij de Hemel mogen binnentreden. Wij zullen daar God zien en de engelen en de heiligen en hopelijk toch ook al onze familieleden. Maar stel, dat wij daar ook worden begroet door iemand van wie wij weten, dat hij op aarde ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik vraag u te bedenken dat onze Heer Jezus Christus waarlijk uw hoofd is en dat u een van zijn ledematen bent. Hij is voor u wat het hoofd is voor de ledematen: alles wat van Hem is, is van u: de geest, het hart, het lichaam, de ziel en alle vermogens. U dient deze allemaal te gebruiken alsof ze van uzelf zijn, opdat u door Hem te dienen, Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven’ (Pred. 3, 2). Op mooie wijze heeft Prediker aan het begin dit noodzakelijk verband vertolkt, wanneer hij de dood met de geboorte in verbinding brengt. Want op de geboorte volgt onvermijdelijk de dood en elke geboorte wordt ontbonden in de dood. ‘Er is - zegt hij - een tijd om te baren ...

Preekje op 17-08-2020, maandag in de 20e week door het jaar 2

Jezus Christus nodigt mensen uit om Hem te volgen. En wil je dat werkelijk op een perfecte manier doen, dan verkoop je alles wat je bezit en geef je aan de armen. Dat is natuurlijk een heel radicale manier om Hem te volgen. Dat is voor verreweg de meeste mensen, die in de wereld wonen en werken niet mogelijk en dat vraagt God ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Als iemand, na het ontdekken van de ijdelheid van ondergeschikte zaken, opkijkt naar zijn hoofd dat Christus is - zoals Paulus ons uitlegt - dan zal hij gelukkig geprezen worden ter wille van zijn scherpziend ...

Preek op 16-08-2020, 20e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Het evangelie vertelt, dat Jezus zich terugtrok naar het stedengebied van Tyrus en Sidon. Aan het einde van hoofdstuk 14 staat, dat Hij bij het meer van Gennesaret verbleef. Jezus maakt dus een wandeling van op z’n minst van Gennesaret naar Tyrus. Dat is zo’n 53 kilometer ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis’ (Joh. 8, 12), zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus, en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn: ons in het leven van Jezus Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken, door de overtreding was hun geest beneveld en zij waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden verjaagd. Maar hoe zou thans het paradijs niet openstaan voor haar die elke ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In welke bewoordingen zal ik u prijzen, broeders die zo dapper geweest zijt? Hoe zal ik uw innerlijke kracht en volharding in het geloof verheerlijken? Gij hebt de zwaarste beproevingen doorstaan tot aan de voltooiing van uw roem er gij zijt niet voor de folteringen geweken, maar de folteringen hebben veeleer voor u moeten wijken. Niet de ...

Preekje op 12-08-2020, woensdag in de 19e week door het jaar 2

Beste medegelovigen, hier in de kerk aanwezig en ook de mensen die thuis, via livestream meevieren, allemaal van harte welkom. Er zijn veel mensen, die geregeld een of ander groot sportevenement bezoeken. Nu, in deze coronatijd, is dat natuurlijk even wat minder. Maar in normale tijden speelt sport in hun leven een heel grote rol ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Op zekere dag sprak de heilige Johanna, vol vuur, de volgende woorden, die ik toen onmiddellijk opschreef: ‘Mijn beste dochters, de meeste heilige vaders en steunpilaren van de kerk hebben niet de marteldood ondergaan, en wat denkt ge dat daar de reden van is?’ Nadat ieder haar mening gegeven had, zei de heilige moeder: ‘Ik ...

Preekje op 11-08-2020, dinsdag in de 19e week door het jaar 2

Clara werd in 1193 te Assisi geboren. Zij volgde haar stadgenoot Franciscus op de weg van de armoede en stichtte een orde van slotzusters. Zij leidde een verstorven leven, rijk aan werken van naastenliefde en godsvrucht. Zij stierf in 1253. Wij zeggen altijd tegen kinderen, dat zij hun medicijnen moeten slikken, ook al smaken die ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Preekje op 10-08-2020, feest van de heilige diaken Laurentius

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, vandaag vieren wij de feestdag van de heilige Laurentius. Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus, vier dagen na paus Sixtus II en zijn vier medediakens. Zijn graf bevindt zich bij de ...

Preek op 09-08-2020, 19e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, God herkennen in ons leven is een bezigheid waar we niet ieder uur van de dag mee bezig zijn. God erkennen is een nog veel moeilijker bezigheid die ons ook zeker niet zo vlot afgaat. Zeker niet als we in moeilijke omstandigheden verkeren, als we ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van ...

Overweging op 07-08-2020, 19e zondag door het jaar A, in de tehuizen, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, dat het moeilijk is om te geloven hoor je wel eens als je met iemand over je geloof spreekt.  Wij christenen hebben de opdracht om van ons geloof te getuigen. Als je dan ook nog vertelt dat je geloof je tot een relatie met God heeft gebracht. En dat je die ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo’n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts verstoord raakte, wanneer hij ontroerd werd door gevoelens van ontferming ...

Zaterdag 8 augustus – de heilige Dominicus – voor volwassenen

Dominicus' wieg stond in Caraluega, gelegen in de Spaanse provincie Burgos. Hoewel geschiedkundig gesproken zijn geboortedatum niet vaststaat, beweren sommige documenten dat hij op 24 juni 1170 het levenslicht zag. Daarmee is hij een tijdgenoot van Franciscus van Assisi (1180-1226; feest 4 oktober), de stichter van de franciscaner orde, die gekenmerkt wordt door armoede ...

Zaterdag 8 augustus – de heilige Dominicus – voor kinderen

Dominicus stamt uit een heilige familie. Zijn moeder is heilig verklaard en zijn broer is zalig verklaard. Waar komt deze Dominicus vandaan? Hij wordt geboren in 1170 en groeit op in het kasteel van zijn ouders dat in Spanje ligt. Dominicus is nog maar een kleine jongen, wanneer hij naar heeroom wordt gestuurd om Latijn te leren ...

Preekje op 07-08-2020, vrijdag in de 18e week door het jaar 2

Vandaag is de eerste lezing uit de profeet Nahum, een niet zo heel bekende profeet, maar daarom kan zijn boodschap voor Israël toch wel heel belangrijk zijn. Nahum verkondigt de nederlaag van de aartsvijand van Juda, namelijk Assyrië. Misschien hebben wij moeite om te begrijpen waarom de profeet zo blij is met de vele vijandelijke ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Dat ik u, dierbare broeder, niet onmiddellijk verslag heb kunnen uitbrengen, ligt hieraan dat alle geestelijken zonder uitzondering met geen mogelijkheid van hier naar u konden terugkeren. Zij wisten zich namelijk geconfronteerd met de dreigende strijd en waren allen bereid, op grond van hun godsdienstige overtuiging, te streven naar ...

Preekje op 06-08-2020, Gedaanteverandering van de Heer

Broeders en zusters, wij vieren vandaag het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. Jezus Christus gaat met drie van zijn apostelen, Petrus, Johannes en Jakobus, de berg Tabor op en opeens begint zijn gelaat te stralen als de zon en zijn kleed wordt verblindend wit. Mozes en Elia verschijnen en onderhouden zich met Jezus. De drie apostelen zijn er getuigen van ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In geestverrukking riep Petrus tot de Heer: ‘Het is goed dat wij hier zijn’ (Mt. 17, 4). Inderdaad, waarom zouden wij het daglicht vervangen door de duisternis. Zie toch dit zonlicht. Het is lieflijk mooi, het is ...

Donderdag 6 augustus – Feest van de Gedaanteverandering van de Heer

De Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia. Over de Transfiguratie van ...

Preekje op 05-08-2020, woensdag in de 18e week door het jaar 2,

In het evangelie van vandaag horen wij over een Kananeese vrouw, die een dochter heeft, die door de duivel is bezeten. Het arme kind wordt vreselijk gekweld. Maar Jezus Christus lijkt geen aandacht aan haar te besteden ondanks haar luide roepen en als Hij dan eindelijk reageert, zegt Hij, dat Hij alleen maar is gezonden tot de verloren schapen van ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik zie dat hier van alle kanten een schare heilige mannen vol vreugde en met genoegen bijeengekomen is, geroepen door de heilige Moeder van God, altijd maagd. De aanwezigheid van de heilige vaders hier heeft mijn droefenis immers doen verkeren in vreugde. Nu is voor ons in vervulling gegaan wat door de dichter David zo lieflijk verwoord ...

Preekje op 04-08-2020, dinsdag in de 18e week door het jaar 2

Allemaal van harte welkom, mensen hier aanwezig, en de mensen die thuis via de livestream met ons meevieren. Vandaag vieren wij de heilige pastoor van Ars. Jean-Marie Vianney werd in 1786 in de omgeving van Lyon geboren. Eerst na veel moeilijkheden overwonnen te hebben kon hij priester gewijd worden. Benoemd tot pastoor in ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Kinderen, de schat van een christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is. Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden ...

Dinsdag 4 augustus – de heilige pastoor van Ars – voor volwassenen

Hij werd op 8 mei 1786 geboren te Dardilly (niet ver van Lyon) als vierde kind in een eenvoudig boerengezin. Hij wilde dolgraag priester worden, maar had te weinig talent om de opleiding te volgen. Op het eindrapport van het eerste jaar stond vermeld: ‘debilissimus’ (‘ontzettend zwak’). Daar stonden echter zoveel andere, pastorale capaciteiten tegenover dat men hem toch toeliet voor de priesterwijding, 1815 ...

Dinsdag 4 augustus – de heilige Pastoor van Ars (voor kinderen)

Jean Marie Vianney, want zo heet deze heilige pastoor, wordt op 8 mei 1786 geboren. Zijn ouders zijn eenvoudige boerenmensen die in de buurt van Lyon wonen. Dat is in het midden van Frankrijk. Het is in die tijd niet gemakkelijk om katholiek te zijn. We zijn in de tijd van de Franse Revolutie en van Napoleon. Daar zul je in de geschiedenisles ...

Preekje op 03-08-2020, maandag in de 18e week door het jaar 2

Het zit diep in onze menselijke natuur, dat wij, mensen, hopen op het beste, dat conflicten worden opgelost, dat er aan het lijden spoedig een einde komt. En God heeft ook ons geschapen om gelukkig te zijn. Dat is wat de profeet Chananja leek te motiveren toen hij voorspelde, dat de macht van de koning van Babel spoedig zou worden ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Zie, Hij die alles in zijn goedheid beheert, Hij die de jaren in hun kringloop doet weerkeren en de cyclus der tijden stuurt, heeft de dag van het heil naderbijgebracht. Het is de dag waarop wij gewoon zijn de vreemdeling uit te nodigen zich als zoon te laten opnemen, de behoeftige te laten delen in de genade en mensen die door de ...

Preek op 02-08-2020, 18e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Ik zei het al aan het begin van de heilige Mis: sommige zaken zijn voor ons verborgen, maar wie niet opgeeft en blijft zoeken, die kan veel vinden. Dit geldt ook voor God zelf. Reeds de profeet Jesaja noemt God een verborgen God. God heeft wel sporen van zijn werk in de ...

Overweging op vrijdag 31-07-2020, 18e zondag door het jaar A, in de tehuizen, door Johan Gierlings

En dan komt het probleem boven water: er is geen eten, alleen nog maar twee visjes en vijf broden. Hoe kun je daar meer dan 5000 mensen mee te eten geven?  Er is gemis, niet genoeg om van rond te komen. Zoals een uitspraak van Loesje: aan het einde van je geld ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Gedenk wat de profeet Obadja zegt: het huis van Jakob zal een vuur zijn, het huis van Jozef zal een vlam zijn, het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn (vgl. Ob. 18). Jakob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jakob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jakob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij ...

Preek op 01-08-2020, de eerste zaterdag van de maand in Heiloo, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij zojuist over de profeet Jeremia. Hij had de weinig benijdenswaardige taak om het joodse volk - de priesters en de profeten, de edelen en zeg maar de leken - op te roepen om geen opstand meer tegen de Heer te plegen ...

Schotse bisschoppen vrezen criminalisering Bijbel

Een nieuw Schots wetsvoorstel over haatmisdrijven kan volgens de bisschoppen van het land de Bijbel en de Catechismus van de Katholieke Kerk criminaliseren. Als de wet wordt aangenomen, kan die leiden tot censuur, vindt de Kerk. “Sectie 5 van de wet maakt het bezit van opruiend materiaal een overtreding. Als je kijkt naar de lage ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of verdient God soms niet al onze liefde? Eeuwig heeft Hij ons al lief. ‘Bedenk ...

Zaterdag 1 augustus – de heilige Alfonsus de Liguori – voor kinderen

Het is 27 september van het jaar 1696. Alfonsus wordt in Napels geboren uit heel deftige ouders. De familie de ‘Liguori' behoort tot de deftigste families van de stad. Dat kun je al aan de naam horen. Vader heeft een belangrijke taak in de vloot van de koning. Hij wil dat ...

Preekje op 31-07-2020, vrijdag in de 17e week door het jaar 2

Ignatius van Loyola was van Baskische adel. Zijn opvoeding was navenant. Tijdens een slag bij de stad Pamplona in 1521 werd hij door een vijandige kogel getroffen aan de knie. Op dat moment was hij dertig jaar oud. In het stamslot te Loyola werd hij verpleegd. Er bleef hem niets anders over dan te dagdromen wat hij straks na zijn ...

Vrijdag 31 juli – gedachtenis van Ignatius van Loyola – voor volwassenen

Ignatius van Loyola was van Baskische adel. Zijn opvoeding was navenant. Tijdens een slag bij de stad Pamplona in 1521 gedroeg hij zich zo overdreven dapper, dat hij door een vijandige kogel werd getroffen aan de knie. Op dat moment was hij dertig jaar oud. In het ...

Vrijdag 31 juli – gedachtenis van Ignatius van Loyola – voor kinderen

Ignatius is een jongen uit een adellijk Spaans (eigenlijk: Baskisch) geslacht. Hij wordt geboren in het jaar 1491 in Loyola. Hij droomt er van een echte ridder te worden. En dat lukt hem dan ook. Maar in het jaar 1521 zal er iets gebeuren, dat zijn leven helemaal anders maakt ...

Preekje op 30-07-2020, donderdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom, ook de mensen thuis, die via livestream met ons meevieren, fijn, dat jullie met ons verbonden zijn. Vandaag horen wij in de eerste lezing over Israël ten tijde van de profeet Jeremia. Het land was in de loop van vele jaren niet één keer, maar verschillende malen van de Heer afgedwaald ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ignatius was verslaafd geraakt aan het lezen van wereldse en onwaarachtige boeken die men ridderromans pleegt te noemen. Toen hij zich na zijn verwonding weer gezond voelde, vroeg hij naar enkele van zulke boeken om de tijd door te komen. Maar in het hele huis waren dergelijke boeken niet te vinden. Daarom bracht men hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Omdat bij de morgenschemering of dageraad de duisternis overgaat in het licht, wordt niet ten onrechte de hele kerk van de uitverkorenen met de naam morgenschemering of dageraad aangeduid. Want terwijl de kerk uit de nacht van het ongeloof naar het licht van het geloof geleid wordt, stelt zij zich zoals de dageraad na de nacht open voor ...

Preekje op 29-07-2020, woensdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer bij deze heilige Eucharistieviering. Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Martha, dat is de zus van Maria Magdalena. Vaak zien wij Martha toch als een voorbeeld van hoe wij het niet moeten doen. Toen zij een maaltijd hield voor Jezus Christus, was zij degene ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De woorden van Christus herinneren er ons aan dat de mens zich wel afslooft te midden van talrijke beslommeringen, maar dat hij toch op weg is naar het enig goede. Als pelgrims trekken wij steeds maar verder en hebben wij geen blijvende woonplaats; we zijn altijd onderweg, nog niet thuis in ons vaderland; we leven van verlangens ...

Preekje op 28-07-2020, dinsdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het evangelie van vandaag is ontleend aan Jezus' onderricht over het Koninkrijk van de Hemel. Hij gebruikt voorbeelden uit het dagelijkse leven om licht te werpen op goddelijke mysteries. In de passage van vandaag legt Jezus de betekenis uit van zijn gelijkenis over het goede zaad en het onkruid dat samen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Welk verlies, welke smaad of kwelling iemand ook treft die zich aan zelfkritiek onderwerpt, hij beschouwt het bij voorbaat al als verdiend. Hij raakt er geestelijk niet door in verwarring. Bestaat er iemand die zo onbekommerd is als hij? Iemand kan nu echter zeggen: ‘Als mijn broeder of zuster mij verdriet doet en ik mijzelf onderzoek en tot de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Laten wij eens nader onderzoeken, broeders en zusters, hoe het komt dat men soms een woord hoort dat pijn doet en men er onverstoorbaar aan voorbijgaat, als had men het nauwelijks gehoord. Soms hoort men het echter wel en stoort er zich terstond aan. Wat is de oorzaak van een dergelijk verschil? Heeft dit één oorzaak of ...

Preek op 26-07-2020, 17e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, wellicht kent u ze wel de roddelbladen. Bladen of zelfs T.V. programma’s waarin a.h.w. mensen hun doen en laten wordt besproken. Bekende mensen uit de show business, met wie ze omgaan, welke feesten ze bezoeken, en dat ze voor de ...

De complete Willibrordvertaling 1975 van de heilige Mis

Beste lezers, weten jullie, dat de complete vertaling van de Willibrordbijbel 1975 op onze website staat!? Dat zijn dus de Bijbelteksten, die wij tijdens de heilige Mis gebruiken. Het is mooi om de Bijbel in die vertaling te lezen, want dan herken je gemakkelijker de teksten van de Eucharistieviering. Aan de rechterkant van de ....

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig’ (Ps. 145 (144), 3); ‘Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen maat’ (Ps. 147A (146), 5). Loven wil U een mens, een deel maar van uw schepping, en nog wel een mens die zijn sterfelijkheid met zich draagt (vgl. 2 Kor. 4, 10), die het bewijs van zijn zonden met zich meedraagt en het bewijs dat Gij de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De zonen van Zebedeüs vallen Jezus lastig met de vraag: ‘Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand mag zitten’ (Mc. 10, 37; vgl. Mt. 20-21). En zij dringen aan: ‘Zeg het ons!’ Wat antwoordt Hij? Hij maakt hun duidelijk dat zij niets geestelijks vragen, maar dat zij, als zij geweten hadden wat zij vroegen, het niet ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Geliefden in de Heer, jullie weten dat, sinds de overtreding van het gebod, de ziel God niet kan kennen, tenzij zij zichzelf van de mensen en alle bezigheden verwijderd houdt. In de mate dat zij aan zichzelf weerstand biedt, is zij immers in staat de vijand te ontwaren. Nadat zij haar vijand heeft ontwaard door met zichzelf te worstelen en hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Gezegend zijt Gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt uw dood, voordat de tijd gekomen was, voorzegd en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig, kostbaar lichaam. Gij hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken ter herinnering aan uw zo waardig lijden en sterven. Door hen met uw ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Dezen kwamen en zagen en zij geloofden ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Om een geestelijk leven te leiden, dat wij met de engelen in de hemel en met de gelukzalige geesten gemeenschappelijk hebben - als zodanig zijn zij immers net als wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen - is vooral het genadebrood van de heilige Geest en Gods liefde noodzakelijk. Genade en liefde zijn echter niets zonder ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

De heilige Apollinaris heeft de Kerk getooid door de ware en roemvolle eer van zijn martelaarschap. Apollinaris heeft terecht gehandeld, omdat hij, naar het gebod van zijn God, hier op aarde zijn leven heeft verloren, om het voor eeuwig te verwerven. De zalige die zo zijn levensloop volbracht heeft, heeft het geloof bewaard, zodat hij ...

Preek op 19-07-2020, 16e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, zowat dagelijks horen wij naar aanleiding van het coronavirus over de financiële crisis. Nog nooit zijn er in zo korte tijd zo veel mensen ontslagen en het einde is nog lang niet in zicht. En dan al die duizenden mensen, gezinnen vaak, die lijden onder het ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat anders moet onder de wet van de Heer verstaan worden dan de liefde? Zij is het die ons laat begrijpen hoe wij de geboden metterdaad moeten onderhouden. Over deze wet immers zegt de stem van de Waarheid: ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt’ (Joh. 15, 12). Over deze wet zegt Paulus: ‘De liefde vervult de gehele wet’ (Rom. 13, 10) ...

Antiracisme van Black Lives Matter is in de kern juist racistisch – betoogt Afshin Ellian

In het utopia van de antiracisten voeren we geen debatten met open vizier over ideeën, maar ‘gesprekken’ waarin afkomst en uiterlijke kenmerken vooropstaan. Dit experiment kan alleen maar verkeerd aflopen, betoogt Afshin Ellian. Het antiracistische activisme kan racisme aanwakkeren. Ook ik was en ben een antiracist, maar ik deel de ideologie van het antiracisme van Black Lives Matter niet. Nu worden we door ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u’ (Lc. 1, 28). Wat kan er boven deze vreugde gaan, Maagd en Moeder? Wat kan er grootser zijn dan deze genade, die gij alleen van God hebt ontvangen? Of kan men iets bedenken dat zo verheugend en stralend is als deze genade? Alles staat ver beneden het wonder dat in u te zien is, alles blijft ver ...

Onze Lieve Vrouw verscheen te La Salette in 1846

La Salette, een berg in de Franse Alpen is de plaats waar O.L.Vrouw verscheen (1x) op 19 september 1846 aan 2 ongeletterde herderskinderen Melanie (14 jaar) en Maximin (11 jaar) die zelden naar school of naar de kerk gingen. Ze gaf hen een uiterst merkwaardige en uitgebreide boodschap met de opdracht deze GOED door te geven aan "gans Haar Volk ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Allen sterven in Adam’ (1 Kor. 15, 22); allen zijn wij immers afstammelingen van twee mensen. Als wij dan niet wilden luisteren naar de geneesheer om een ziekte te voorkomen, laten wij dan nu naar hem luisteren om van onze ziekte te worden verlost. De geneesheer heeft ons voorschriften gegeven toen wij gezond ...

Zeg NEE tegen COVID-19-vaccin gebaseerd op geaborteerde foetussen

Er dreigt iets vreselijks te gebeuren. Zoals je weet zet Nederland zwaar in op het zo snel mogelijk ontwikkelen van een vaccin voor COVID-19. Wat je misschien niet weet, is dat het vaccin van AstraZeneca, het bedrijf waarmee ons kabinet in samenwerking met de regeringen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Een maagd van koninklijke bloede, uit de stam van David, wordt uitverkoren. Zij zal een heilige vrucht in haar schoot dragen; zij zal een kind, God en mens, eerst in haar geest, daarna in haar lichaam ontvangen. Onkundig van Gods raadsbesluit, verneemt zij in een gesprek met een engel wat de heilige Geest in haar tot stand zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Christus is de weg en de deur. Christus is de ladder en het voertuig. Hij is als het ware ‘het verzoendeksel van de ark’ (Lev. 16, 2) en het geheim dat van eeuwigheid verborgen is (vgl. Ef 3, 9). Wie zich volledig tot Hem, de grote verzoening, wendt en zijn blik op Hem richt, door in geloof, hoop en liefde, vol toewijding, bewondering en vreugde ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laat ik beginnen met de heilige liefde, want zij was Camillus, als de oorsprong en bekroning van alle deugden, meer dan alle overige deugden vertrouwd. De vlam van het vuur van deze heilige deugd laaide hoog in hem op - niet slechts de liefde tot God, maar ook de liefde voor zijn medemensen, vooral voor de zieken. Hij hoefde hen ...

Medjugorje – de redding van de wereld – wanneer gaan we dit aanbod van de hemel eens aanvaarden!? (Engels)

Al 39 jaar lang (vanaf 24-06-1981) mist Nederland de boot. We kunnen wel zelf van alles verzinnen om het geloof te vernieuwen, maar het werkt niet of nauwelijks, sorry, en dit is de weg, die de hemel aanbiedt. En in de tussentijd glijden wij maar steeds verder af ...

Preek op 12-07-2020, 15e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Velen vinden het een mooi verhaal over de zaaier, want het is duidelijk, je ziet het zo voor je, het is een verhaal, zo lijkt het, uit het dagelijks leven. Helaas moet ik u teleurstellen. Het verhaal gebruikt wel mooie landelijke beelden, maar  het is zeker niet uit het ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Henricus, de dienaar Gods, tot koning gezalfd was, stelde hij zich niet tevreden met de beperktheid van de wereldse macht, maar hij besloot, om de kroon van de onsterfelijkheid te verwerven, krijgsdienst te verrichten voor de allerhoogste Koning, want heersen is Hem dienen. De grootste zorg van Henricus was immers de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Sommige mensen zijn zo eenvoudig dat ze werkelijk niet weten wat met rechtschapenheid bedoeld wordt. Maar naarmate ze afstand nemen van de onschuld van de ware eenvoud, komen zij ook niet tot de deugd van de rechtschapenheid. Zolang zij immers niet bedachtzaam kunnen leven door hun rechtschapenheid, kunnen ...

Paus Franciscus voegt drie nieuwe namen voor Maria toe aan Litanie van Loreto

Paus Franciscus heeft drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd aan de zogeheten Litanie van Loreto. Dit is een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het rozenkransgebed gebeden wordt. De nieuwe titels zijn: ‘Moeder van Barmhartigheid’, ‘Moeder van de hoop’ en ‘Troost van ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Allereerst: wat voor goeds u ook onderneemt, vraag God in een volhardend gebed, dat Hij het tot een goed einde brengt. Dan zal Hij die ons nu reeds tot zijn zonen heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag bedroefd behoeven te zijn. Te allen tijde moeten wij Hem dan ook met zijn eigen gaven die Hij ons geschonken heeft ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Wat is ons beloofd? ‘Wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3, 2). Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes’ woorden zijn eigenlijk armzalig, vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen, wij die niet eens ...

Hoe Jezus en Maria ons beschermen …

In het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1915, ging een Franse priester naar de kerk om er de Heilige Mis op te dragen, in een bedevaartsoord van de Heilige Maagd Maria, in het oosten van Frankrijk. Onderweg bemerkte hij dat hij vergeten had zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding van het heilig lijden van Jezus. Jona sliep immers in de boot en lag daar te snurken, onbezorgd, want hij hoefde niet bang te zijn betrapt te worden. Op dezelfde manier sliep ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Heilig hen in de waarheid; uw woord is waarheid’ (Joh. 17, 17). Deze aanroeping, die ons de stem van Christus’ hogepriesterlijk gebed tot de Vader laat horen bij het Laatste Avondmaal, lijkt op te stijgen uit de menigte heiligen en zaligen die de heilige Geest door de generaties heen opwekt in zijn Kerk. Tweeduizend jaar nadat het werk van de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘De wijsheid heeft zich een huis gebouwd’ (Spr. 9, 1). De macht van God de Vader, die in zichzelf bestaat, heeft een eigen verblijf gemaakt: dat is de hele wereld, waarin de wijsheid woont door haar kracht, en in het bijzonder de mens die, naar Gods beeld en op Hem gelijkend, uit een zichtbare en onzichtbare natuur geschapen is. ‘Zeven zuilen ...

De kerk gaat open voor méér mensen en op zondag staat de koffie weer klaar!

Gelukkig hebben wij een grote kerk: 804 zitplaatsen. Maar óók voor onze Dionysiuskerk geldt de 1½ meter-regel. Met ingang van 4 juli ...

Preekje op 06-07-2020, maandag in de 14e week door het jaar 2

Soms hebben wij weleens het gevoel, dat wij in een woestijn verblijven. Een aantal omstandigheden kan ervoor zorgen, dat wij ons zo voelen. Misschien hebben wij veel last van pijn, chronische pijn. Het kan zijn, dat wij onlangs afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Wij hebben niet het gevoel, dat wij in verbondenheid met ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De eniggeboren, eigen wijsheid van God is de Schepper en Maker van alles. ‘Want alles hebt Gij met wijsheid geschapen,’ zegt de psalmist, en: ‘Van uw rijkdom is de aarde vervuld’ (Ps. 104 (103), 24). Maar het geschapene moest er niet alleen zijn, het moest ook goed zijn. Daarom besloot God dat zijn eigen wijsheid tot de schepselen zou afdalen ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Zoals allen weten, heeft deze weerloze maagd een zeer bittere strijd moeten aanbinden. Een hevige storm in blinde woede barstte onverwachts over haar los en deed al het mogelijke om haar engelachtige reinheid te bezoedelen en te onteren. Maar toen zij in die uiterst gevaarlijke beproeving verkeerde, kon zij deze woorden uit het gulden boekje ‘De Navolging van Christus’ ...

Preek op 05-07-2020, 14e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

In de eerste lezing is sprake van een koning op een ezel. Het lijkt vandaag wel een beetje Palmpasen. De profeet Zacharia zegt van deze koning, dat hij rechtvaardig is en dat hij zegeviert, dus, dat hij overwint. Wij hebben allemaal weleens te maken met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers, het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele vormen van uitleg. De Heer heeft zijn woord met veel kleuren ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

De evangelist zegt, dierbare broeders en zusters: ‘Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Mt. 5, 9). Wie de eensgezindheid van de christelijke vrede in zich draagt, in ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was niet bij hen, toen Jezus kwam’ (Joh. 20, 24). Deze ene leerling was afwezig; bij zijn terugkeer hoorde Tomas wat er gebeurd was, maar weigerde hij te geloven wat hij hoorde. Opnieuw kwam de Heer: Hij bood de ongelovige leerling zijn zijde aan om ze te betasten, Hij toonde zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het Woord aanbidden en vereren en door Hem de Vader, niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke manieren hierop richten. Inderdaad zegt het uitverkoren geslacht ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Elke biddende mens heeft weet van dat knielen voor God waarbij wij verstommen omdat wij niets te zeggen hebben, al hebben wij een vaag gevoel dat wij zoveel zouden willen zeggen. We voelen alleen maar leegheid, moeheid en verveling, omdat geen enkel levenwekkend straaltje van Gods aanwezigheid tot onze ziel doordringt ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laten wij de reeks voorbeelden uit vroeger tijden beëindigen en komen we nu bij de strijders van de jongste tijd: stellen wij de edelmoedige voorbeelden van onze generatie aan de orde. Uit ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag dat over heel de wereld in ere wordt gehouden, moet in onze stad met ...

Preek op 28-06-2020, 13e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

‘Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.’ Zusters en broeders, dat zijn harde woorden van Jezus, en ik denk dat we allen eens goed moeten slikken als we ze horen. Want ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Wat is er gezegd dat ons reden tot blijdschap geeft? Toch zeker het volgende: ‘Wij trekken naar Gods huis!’ (Ps. 122 (121), 1). Vandaar onze vreugde, hier komt onze uitgelatenheid vandaan, omdat er gezegd ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Ik verbaas mij erover dat sommigen er ten zeerste aan twijfelen of de heilige Maagd nu wel of niet de Moeder van God genoemd kan worden. Als onze Heer Jezus Christus immers God is, hoe kan dan de heilige Maagd die Hem gebaard heeft, geen Moeder van God zijn? Dit geloof hebben ons de leerlingen van Christus overgeleverd, ook al ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De kleine kudde toonde na de hemelvaart van haar Heer een prijzenswaardig doorzettingsvermogen. Weliswaar moest zij de vertroosting van de Herder ontberen, maar toch twijfelde zij er geenszins aan dat Hij voor hen zorg droeg en zijn liefdevolle ...

Preekje op 25-06-2020, donderdag in de 12e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in de eerste lezing uit het tweede Boek der Koningen over een jongeman, Jojakin, die op 18-jarige leeftijd koning wordt van Juda. Rijkdom en macht lagen binnen handbereik. Wat een uitdaging op zo'n jonge leeftijd. Jojakin kwam in het turbulente tijd in Jeruzalem aan de macht. De regio dreigde verwoest te worden door ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Wie tot de Heer naderen, moeten in alle rust en kalmte bidden. Zij moeten niet zo dwaas zijn en allen tegelijk roepen, maar hun hart en hun gedachten moeten uitgaan naar de Heer. Het past de gelovigen ...

Preekje op 24-06-2020, hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper

In de eerste lezing van dit hoogfeest horen wij hoe God de profeet Jesaja al bij zijn geboorte had geroepen, al vanaf zijn geboorte had voorbestemd, om een profeet te worden, een heel bijzondere dienaar van God. De Kerk heeft deze lezing altijd al gezien als een van de vier ...

Woensdag 24 juni – hoogfeest van de Geboorte van Johannes de Doper – voor kinderen

Johannes heeft veel nagedacht over God en de mensen. Hij gaat er nu over vertellen. Aan mensen die langs komen. Hij gaat ook naar de Jordaan. Dat is een rivier, waar de mensen ook dikwijls bij elkaar komen. Johannes gaat daar aan de mensen zeggen: "Jullie leven ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook moge zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben,’ zegt Paulus (1 Kor. 15, 10). En: ‘Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt ...

Preekje op 23-06-2020, dinsdag in de 12e week door het jaar 2

Onze Heer Jezus Christus zegt in het evangelie van vandaag, dat wij moeten binnengaan door de nauwe poort. De meesten van ons zullen het weleens hebben ervaren, iets van een nauwe doorgang. Twee fietsers, die elkaar tegenkomen op een smal pad achter de huizen. Of je komt beladen met boodschappentassen in een smalle gang waar ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

‘Op de veertiende dag van de eerste maand vierden de teruggekeerde ballingen het paasfeest. De priesters en de levieten hadden zich allen als één man geheiligd, zodat zij allen rein waren. Zij slachtten het paaslam voor alle teruggekeerde ballingen, voor hun medepriesters en voor zichzelf’ (Ezra 6, 19-20). Wat voor belang had het om nu ...

Preekje op 22-06-2020, maandag in de 12e week door het jaar 2

Wij horen Jezus Christus vandaag in het evangelie aan zijn leerlingen vragen waarom zij kijken naar de splinter in het oog van hun broeder, terwijl zij niet in de gaten hebben, dat er in hun eigen oog een balk zit!? Dit beeld lijkt nogal overdreven. Dat iemand rondloopt met een splinter in zijn oog is al niet te begrijpen, maar door het leven gaan ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Het is de ware liefde en het volmaakte beminnen waarvan u, Alypius, ons in al onze nederigheid een bewijs hebt gegeven. Daaruit blijkt dat u, heer, terecht als heilig, zalig en onvergetelijk bekend staat. Ik heb namelijk van mijn dienaar Julianus bij zijn terugkeer uit Carthago de brief ontvangen waarin uw heiligheid mij zo zeer getroffen heeft ...

Preek op 21-06-2020, 12e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, paus Johannes Paulus II sprak in zijn boodschappen vaak de woorden, die ook de engel Gabriël tot Maria sprak, en die wij ook zojuist in het evangelie hoorden: ?Weest niet bang”. Als er iemand was, die een helder zicht had op de problemen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

De lamp die op de standaard geplaatst is, is het licht van de Vader, ‘het ware Licht, dat iedere mens verlicht en dat in de wereld kwam’ (Joh. 1, 9): onze Heer Jezus Christus. Hij heeft uit ons het vlees aangenomen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Maria overwoog bij zichzelf alles wat zij door te lezen, te luisteren en te zien vernomen had. Zo nam zij toe in geloof, groeide in verdiensten, werd verlicht door wijsheid en brandde steeds meer door het vuur van de liefde. Telkens als zij de openbaring van de hemelse geheimen die zij had ontvangen, opnieuw beleefde, werd zij van vreugde vervuld. Zij werd vervuld van de Geest, ...

Preekje op vrijdag 19-06-2020, hoogfeest van het heilig Hart van Jezus

Broeders en zusters, mensen hier aanwezig en de mensen thuis, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus. Er zijn in de loop der tijden allerlei prachtige afbeeldingen gemaakt van het goddelijke Hart. Sommige zijn heel mooi; anderen zijn een beetje kitscherig. Het is maar net waar je van houdt. Maar bij veel afbeeldingen brandt bovenop het Hart van ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ook gij, verloste mens, overweeg wie het is, hoe groot Hij is en hoe voortreffelijk, die voor u aan het kruis hangt, die door zijn dood de gestorvenen tot leven wekt. Om zijn dood treuren de hemel en de aarde en splijten harde stenen van verdriet. Maar uit de zijde van de op het kruis sluimerende Christus moest de kerk worden gevormd en ...

Preekje op 18-06-2020, donderdag in de 11e week door het jaar 2

In de hoop mensen, die niet goed konden horen, te kunnen helpen, ontwikkelde Thomas Edison een apparaat, dat hij de ‘megafoon’ noemde. Gebaseerd op een eerder instrument, dat bekendstaat als de ‘sprekende trompet’, versterkte Edisons uitvinding de normale menselijke stem, zodat hij op meer dan 2 kilometer afstand kon ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de Apostel getuigt: ‘Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot gedachtenis aan Mij.’ Zo ook na de maaltijd de beker, met de ...

Preekje op 17-06-2020, woensdag in de 11e week door het jaar 2

Van Esau en Jakob in het Oude Testament tot en met de verloren zoon in het Nieuwe Testament komen wij verhalen tegen over erfenissen. In de eerste lezing van vandaag uit de tweede Boek der Koningen is sprake van een geestelijke erfenis. Het gaat niet over geld over land, maar de nieuwbakken profeet Elisa vroeg aan de profeet Elia, die ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

In de tijd van het verblijf van onze Verlosser bleek de goddelijke tempel onvergelijkbaar heerlijker dan de oude tempel en zoveel voortreffelijker en uitmuntender. Men kan zeggen: zoals de eredienst volgens de wet verschilt van de eredienst in Christus en het evangelie, en de waarheid verschilt van wat zich in de schaduw bevindt ...

Preekje op 16-06-2020, dinsdag in de 11e week door het jaar 2

Wij horen Jezus Christus op het einde van het evangelie van vandaag zeggen, dat wij volmaakt moeten zijn, zoals de Vader in de hemel volmaakt is. In het woordenboek staat als uitleg bij het woordje 'volmaakt' dat het betekent 'zonder gebrek' en 'volkomen'. Wij zouden nu min of meer verbaasd of zelfs verbijsterd aan de Heer kunnen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Salomo had een tempel gebouwd voor de Heer. Dit bouwwerk was beeld en voorafbeelding van de toekomstige kerk en van het lichaam van de Heer. Daarom heeft Jezus in het evangelie gezegd: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Omdat Salomo die tempel gebouwd had, heeft de ware Salomo ...

Preekje op 15-06-2020, maandag in de 11e week door het jaar 2

Vandaag zegt Jezus Christus in het evangelie, dat een mentaliteit van "oog om oog, tand om tand" niet bij ons, christenen, past. Wil Hij daarmee zeggen, dat wij ons niet mogen verdedigen tegen iemand, die ons kwaad wil doen? Moeten wij gevaarlijke situaties niet proberen te vermijden? Dat kan niet de bedoeling zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

‘In een goddelijk visioen bracht de Heer mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd’ (Ez. 40, 2). Merk op dat er niet staat: ‘Er was een stad gebouwd’, maar: ‘er was iets als een stad gebouwd’. Zo wordt ...

Preek op 14-06-2020, Sacramentsdag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag op Sacramentsdag vieren we dat Jezus werkelijk tegenwoordig is onder de gedaanten van brood en wijn. Hij is aanwezig. ‘Werkelijke tegenwoordigheid’ is méér dan min of meer toevallig ergens zijn. Hij is er. Niet alleen is Hij hier ter plekke, maar Hij is er in een veel intenser betekenis. Hij keek niet de andere kant op ...

Sacramentsdag – H.Mis om 10.00 uur – ook via livestream

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Alvorens uit deze wereld over te gaan naar de Vader, is onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, toen het uur van zijn lijden op handen was, aan tafel gegaan. Als voedsel heeft Hij zijn lichaam gegeven en als drank zijn bloed. Zo heeft Hij het hoogverheven en glorievolle sacrament van zijn lichaam en bloed ingesteld ter gedachtenis aan ...

Een mooie film over Medjugorje (Engels)

Patrick en Nancy getuigen over Moeder Maria in Medjugorje en over de boodschappen ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wie van de heilige Geest vervuld wordt, spreekt ‘in vreemde talen’ (Hand. 2, 4). De verschillende talen zijn de verschillende manieren waarop wij voor Christus getuigen: nederigheid, armoede, geduld en gehoorzaamheid. Zo’n taal spreken wij, als wij deze deugden in ons leven voor anderen zichtbaar maken. Een taal is pas ...

Preekje op 12-06-2020, vrijdag in de 10e week door het jaar 2

In de tijd van de profeet Elia bevindt Israël zich in een kritieke fase. Koning Achab is heel zwak. Hij is getrouwd met een heidense vrouw. Onder hun leiding is Israël tot afgoderij vervallen. Elia heeft net de valse profeten van Baäl overwonnen, maar is nu toch gevlucht naar de berg de Horeb om bij God hulp te zoeken. Eerst komt er een heel ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Geliefden, de goddelijke liefde roept ons omwille van ons geestelijk heil tot de vreugde van de eeuwige zaligheid, zoals u in deze lezing gehoord hebt. De Apostel zegt immers: ‘Verheugt u in de Heer, te allen tijde’ (Fil. 4, 4). De vreugde van deze wereld voert tot droefheid in de eeuwigheid; maar de vreugde in overeenstemming met de wil van ...

Preekje op 11-06-2020, donderdag in de 10e week door het jaar 2

De meeste mensen van ons hier aanwezig zijn al wat ouder. En toen wij nog wat jonger waren hadden wij vast wel onze favoriete atleten, in de schaatswereld bijvoorbeeld hadden wij Ard Schenk en Kees Verkerk. Zij zijn uiteraard jong begonnen en waren in het begin vast niet altijd even geweldig, maar gaandeweg werden zij beter en groeiden hun ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn’ (Mt. 5, 14-15). Het zout der aarde, zo heeft de Heer zijn leerlingen genoemd, omdat ze het ...

Preek op 10-06-2020, woensdag in de 10e week door het jaar 2

Wij horen in bepaalde kringen weleens over verjaardagsfeestjes, die buitensporig groots worden gevierd. Nu horen wij ook al heel af en toe hoe sommige ouders zijn begonnen met het vóór de geboorte vieren van een soort aankondiging van het geslacht van het kindje. Er worden bijvoorbeeld cupcakes uitgedeeld en als we die dan gaan eten ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ik verzoek u allen dringend te gehoorzamen aan het woord van de gerechtigheid en te volharden in het geduld dat u met eigen ogen hebt aanschouwd, niet alleen bij de gelukzalige Ignatius, Zosimus en Rufus, maar ook bij anderen uit uw midden en bij Paulus zelf en de overige apostelen. Weest ervan overtuigd dat hun loopbaan niet vergeefs ...

Preekje op 09-06-2020, dinsdag in de 10 week door het jaar 2

Misschien hebben sommigen van ons weleens gehoord van de pokerterm 'all in'. Het gaat erom dat we dan in een keer al onze fiches inzetten. En dan hebben we natuurlijk kans om alles te winnen – of om absoluut alles te verliezen. De eerste lezing van vandaag heeft een soortgelijk 'all-in-gevoel'. Maar de inzet is hier veel hoger dan bij ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Laat het nachtelijk duister van onze geest naderen tot het daglicht van uw kennis. Dan zal onze geest worden verlicht en U dienen, omdat wij met vernieuwde zuiverheid gaan leven. Als de zon haar loop begint, zetten de stervelingen zich aan het werk. Bereid, o Heer, in onze geest een woonplaats voor die Dag die geen einde kent. Geef dat wij in ...

Preekje op 08-06-2020, maandag in de 10e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag horen wij een gedeelte van de Bergrede van Jezus Christus. Geleerden en theologen hebben jarenlang gedebatteerd over de structuur en de betekenis ervan. Heeft Jezus Christus deze rede werkelijk in één keer gehouden, zoals de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Geliefden, niet uit eigen beweging schrijf ik u dit aangaande de gerechtigheid, maar omdat u mij daartoe hebt aangezet. Want noch ikzelf noch een ander mens zoals ik kan de wijsheid evenaren van de gelukzalige en roemrijke Paulus. Deze heeft, tijdens zijn verblijf bij u, de mensen van die tijd nauwkeurig en krachtig onderricht in het ...

Preek op 07-06-2020, Drievuldigheidszondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag begint met de woorden van Jezus, die zegt: “Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”. Dit is een belangrijke mededeling, waaraan wij ons kunnen optrekken. Sommige van zijn woorden hebben wij echter al ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Bij de leer over de Drieëenheid moeten wij juist ook letten op de oudste traditie, de leer en het geloof van de katholieke kerk, zoals dit door de Heer gegeven, door de apostelen verkondigd en door de kerkvaders bewaard is. Hierop is de kerk gegrondvest en wie hiervan afwijkt, kan geen christen zijn of genoemd worden. Zo is er dan een heilige en volmaakte Drieëenheid, waarin ...

Zondag 7 juni 2020 – Drievuldigheidszondag

In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen feest werden lang door de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Norbertus wordt terecht beschouwd als een van de meest krachtdadige uitvoerders van de Gregoriaanse hervorming. Zo wilde hij in de eerste plaats een clerus vormen die zich op een authentiek evangelisch en apostolisch leven toelegde, die in kuisheid en armoede ‘het kleed draagt van de nieuwe mens dat tegelijk een sieraad is ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De kerk vaart als een groot schip over de wereldzee. Zij wordt in dit leven gebeukt door allerlei golven van beproevingen. Wij mogen haar daarom niet verlaten, maar moeten haar leiden. Als voorbeeld hiervoor hebben wij de vaders uit het verleden: Clemens, Cornelius en vele anderen te Rome, Cyprianus te Carthago, Athanasius te ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

De Apostel zegt: ‘Wordt zoals ik’ (Gal. 4, 12). Ik ben wel als jood geboren maar door een geestelijk inzicht veracht ik thans al het aardse. ‘Want ik ben aan u gelijk,’ vervolgt hij. Hij bedoelt hiermee: ik ben een mens. Dan herinnert hij de Galaten voorzichtig en tactvol aan zijn liefde voor hen, om te beletten dat ze in hem een vijand zien ...

Preekje op 03-06-2020, woensdag in de 9e week door het jaar 2

Als wij kijken naar hoe het momenteel in de grote wereld gaat en niet gaat, kunnen wij ons weleens een beetje angstig voelen. Zo heeft Paulus' jonge vriend Timoteüs zich waarschijnlijk gevoeld. Het lijkt erop, dat hij van nature een beetje gereserveerd was, want in zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Lwanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn, een ...

Geloof brengt morele bezwaren in tegen de nieuwe wet op orgaandonatie

Op 1 juli 2020 treedt de vernieuwde donorwet in werking. Deze wet maakt van iedere Nederland in beginsel een orgaandonor. Dat is in strijd met de Grondwet en de catechismus van de katholieke Kerk ...

Preekje op 02-06-2020, dinsdag in de 9e week door het jaar 2

Niemand van ons houdt van vlekken en andere onvolkomenheden. Denken we bijvoorbeeld aan een eigenaar van een auto, die ontdekt, dat er in zijn auto opeens een kras of een deuk zit. Mensen hebben een prachtig, gloednieuw tapijt in de huiskamer en maken zich toch een beetje zorgen, dat een van de kinderen weer een beker melk zal ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Als ‘wij zijn overgegaan van de dood naar het leven’ (1 Joh. 3, 14), omdat wij van het ongeloof zijn overgegaan naar het geloof, moeten wij er ons niet over verbazen dat de wereld ons haat. Want wie niet van de dood naar het leven is overgegaan, maar in de dood gebleven is, kan niet houden van mensen die, om zo te zeggen, uit het duistere ...

Preek op 01-06-2020, Maria, Moeder van de Kerk, pastoor Frank Domen

Maria, de Moeder van de Kerk. Eerst een voorbeeldje van hoe onvoorstelbaar groot de liefde van een vrouw in moeilijke tijden kan zijn. Een Franse priester, Anthony Bloom, tegelijk monnik en arts, van huis uit Russisch, vertelt over de jaren van burgeroorlog tijdens ...

Preek op 31-05-2020, Pinksteren, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Omwille van de diepste redenen, waarom Maria en de Kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige Maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot Moeder van de Kerk. Dat betekent: zij is de Moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders, die haar de zeer liefdevolle Moeder noemen. Wij ...

Met ingang van 1 juni is onze Dionysiuskerk weer open voor maximaal 30 personen

Met ingang van 1 juni, Tweede Pinksterdag, is onze Dionysiuskerk weer open voor maximaal 30 personen. Het is de bedoeling dat men zich voor de weekendvieringen (zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur) van te voren opgeeft, zodat duidelijk is wanneer het maximum ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mt. 28, 19). God had immers via de profeten beloofd deze heilige Geest in de jongste tijden uit te storten ...

“Wisseling van de wacht”

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd: het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied, opdat wij de Geest van God zouden ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De leer over de menselijke natuur en de wereld, Waarvan men zegt dat die louter theocentrisch en theologisch is, heeft door toedoen van dit concilie de aandacht van de mensen op zichzelf gericht. Ze heeft a.h.w. diegenen uitgedaagd die menen dat ze vreemd is en niet past bij de geest van onze tijd. Deze leer beweert iets dat de wereld ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de heilige ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede aan de mensen die Hij liefheeft’ (Lc. 2, 14), want het graan is in de aarde gevallen en gestorven, en zo heerst Christus niet alleen in de hemel. Want door zijn dood leven wij, door zijn zwakheid worden wij sterk, door zijn lijden worden wij aan het lijden ontrukt, uit liefde tot Hem zoeken wij in ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In die dagen legde Beda zich toe op twee belangrijke werken. Hij vertaalde tot nut van de kerk in onze Angelsaksische taal het Johannesevangelie vanaf het begin tot de plaats waar gezegd wordt: ‘Maar wat betekent dat voor zo’n aantal?’ (Joh. 6, 9) en enkele uittreksels uit de geschriften van Isidorus, bisschop van Sevilla. Hij ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft Hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons getoond wat wij mogen verwachten. Hier ligt de opgave, daar de ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

‘Ik stijg op naar mijn Vader, naar mijn God en uw God, alleluia’ (Joh. 20, 17). De uiterst welwillende Jezus troost mensen die bedroefd zijn. En nadat Hij van de doden verrezen was, heeft Hij door bemiddeling van Maria Magdalena die Hem liefhad en trouw was, de vreugde om het nieuwe heil laten overbrengen aan zijn leerlingen die uitermate ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Christus zegt: ‘Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.’ Wat kan men immers, door in Christus te blijven, anders willen dan dat wat Christus wil? Wat kan men, door in de Heiland te blijven, anders willen dan dat wat het heil niet vreemd is? Daar wij in Christus zijn, willen wij immers het één ...

Donderdag 21-05-2020 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met Hem opstijgen. Luisteren wij naar de Apostel die zegt: ‘Als gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse’ (Kol. 3, 1-2). Hij is opgestegen, maar niet van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

De naam van Jezus is de glans van een predikant, omdat de Heer zijn woord in een stralend licht laat verkondigen en beluisteren. En waarvandaan, denkt u, komt over de hele aarde dat grote, plotselinge en hevige licht van het geloof? Toch alleen door de prediking van Jezus. Is het niet door de lieflijke glans van die Naam dat God ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Na zijn verrijzenis bracht Christus onze Redder veertig dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die Hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel, Hij had erin kunnen binnengaan. Had Hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield Hem hier nog tegen, terwijl Hij toch naar de Vader kon teruggaan en bezit ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In het doopsel maakt de heilige Geest ons tot nieuwe mensen, Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zó met zijn genade dat wij geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren: de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hijzelf heeft de banden van de dood verbroken en is verrezen. Adam zondigde en hij is gestorven ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Alleen hij mag aan de eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren, en die gereinigd is in het waterbad van de wedergeboorte tot vergeving van de zonden en zo leeft als Christus ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen doet dit niet enkel vermoeden, maar bewijst het overduidelijk. Zij ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse heerschappij, eer en rijkdom, op voorwaarde dat je gedwee voor ...

Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan alle gelovigen waarin hij oproept om samen de rozenkrans te bidden

De maand mei nadert/is begonnen, waarin het volk van God zijn liefde en verering voor de Maagd Maria uitdrukt. Deze maand is het de gewoonte om thuis met de familie de rozenkrans te bidden. De  beperkingen van de pandemie hebben ons ‘gedwongen’ om het ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de heidenen, de hogepriesters en schriftgeleerden en zij zullen Hem ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Het paasfeest dat wij vieren, brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden, als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met hun schaduw de voorbereiding op de ...

Ter voorbereiding van de zaterdag

Dit is de weg, geliefden, waarop wij ons heil vinden, Jezus Christus, de hogepriester van onze offergaven, de beschermer en helper van onze zwakheid. Door Hem zien wij op naar de hoogte van de hemelen, door Hem aanschouwen wij zijn vlekkeloos en verheven aanschijn, door Hem zijn de ogen van ons ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De Heer is het brood dat uit de hemel is neergedaald; brood dat krachten herstelt, zonder zelf in kracht af te nemen; brood dat wel kan worden gebruikt, maar niet kan worden verbruikt. Van dat brood was ook het manna een voorafbeelding, vanwaar dan deze zinspeling van de psalm: ‘Hij heeft hun het brood ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119 (118), 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ons troost, vernemen wij uit de ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Onze Heer Jezus Christus is geboren: sterfelijk met de stervelingen. Waarom sterfelijk? Omdat Hij is gekomen ‘in de gestalte van het vlees der zonde’ (Rom. 8, 3). Als Zaligmaker is Hij gekomen: Hij is gestorven, maar Hij heeft de dood gedood: Hij heeft in zichzelf aan de dood die wij duchten, een einde ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wanneer christenen hun solidariteit beleven, worden de levenskrachten die Christus’ lichaam eigen zijn, werkzaam. Wat zijn die krachten? Uit zichzelf kunnen de mensen niet het gemeenschapsideaal bereiken, waarvan zij dromen. In het Oude Testament kondigen de profeten aan dat God in de mensen zijn ...

Overweging ter voorbereiding van de zondag

In de lezing van het heilig evangelie hebt gij, broeders en zusters, een les ontvangen die u aangaat, maar tevens hebt gij gehoord van een gevaar dat ons bedreigt. Want Hij die niet op grond van een bijkomstige gave, maar krachtens zijn wezen goed is, zegt: ‘Ik ben de goede herder’ (Joh. 10, 11). En het voorbeeld ter navolging van deze ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Wij allen die geloven in Jezus Christus, worden ‘levende stenen’ genoemd volgens het woord van de Schrift: ‘Gij zijt toch levende stenen, gevoegd in de bouw van de geestelijke tempel tot een heilige priesterschap, om geestelijke offers op te dragen die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus’ (1 Petr. 2, 5). Wanneer het gewone ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 01-05-2020

Door eigen werkzaamheid en natuurlijke talenten heeft de mens steeds getracht zijn leven verder te ontwikkelen. Tegenwoordig echter heeft hij, vooral door de wetenschap en de techniek, zijn heerschappij over de gehele natuur uitgebreid en steeds gaat hij daarin verder. Vooral door de toenemende hulp van velerlei ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 30-04-2020

Naast allerlei troostmiddelen die God nooit ophield aan het mensdom te geven, heeft Hij in de volheid der tijden, toen Hij wist dat het gebeuren moest, zijn eniggeboren Zoon, door wie Hij alles geschapen had, gezonden: opdat deze mens zou worden, terwijl Hij toch God bleef, en de middelaar zou zijn tussen God en de mensen, de mens ...

Wo. 29-04 – H.Mis ter ere van Catharina van Siena

Zij werd geboren in 1347 te Siena als 25e kind van een lakenverver. Op 16-jarige leeftijd trad zij toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. Dat wil zeggen dat zij wel volgens de regel van Sint Dominicus leefde, evenwel niet in een klooster, maar gewoon thuis. Toch werd zij al gauw zo bekend om haar heilige levenswijze, dat velen haar ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-04-2020

O eeuwige godheid, eeuwige Drie-eenheid, die door de eenheid met de goddelijke natuur het bloed van uw eniggeboren Zoon zo’n grote waarde hebt geschonken! Gij, eeuwige Drie-eenheid, zijt als een diepe zee: hoe meer ik hierin zoek, des te meer vind ik. En hoe meer ik vind, des te meer dorst ik ernaar U te zoeken. Gij zijt niet te verzadigen en mijn ziel wordt niet verzadigd, wanneer zij zich in uw peilloze diepte tracht te ...

De grote kerk is open om 14.00 uur – 15.10 uur

Beste medeparochianen, zoals jullie weten is de Mariakapel van onze kerk bijna heel de dag geopend. Vanaf ongeveer 8:30 uur tot 20:00 uur kunnen wij bij onze hemelse Moeder Maria komen om een kaarsje op te steken, ons hart bij haar uit te storten en om eventueel een intentie in het boek te schrijven ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-04-2020

Toen Petrus Chanel het religieuze leven in de priestercongregatie van de maristen aanvaard had, werd hij op eigen verzoek naar de missie in Oceanië gezonden. Hij landde op het eiland Futuna in de Stille Zuidzee, waar de naam van Christus nog niet verkondigd was. Over zijn leven als missionaris vertelt de lekebroeder die altijd bij hem ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-04-2020

‘Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar U, mijn God’ (Ps. 42 (41), 1). Zoals dus die herten verlangen naar de waterbronnen, zo ook onze herten - namelijk zij die Egypte en de wereld achter zich gelaten hebben en de Farao in zijn zee hebben gedood en zijn hele leger in het doopsel hebben omgebracht. Na ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-04-2020

Wilt gij gelukkig zijn? Ik zal u - met uw goedvinden - wijzen waar gij het geluk kunt vinden. Volgt mij maar. ‘Hoe lang blijft uw hart nog gesloten, hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog? Beseft toch...’ Wat moeten wij beseffen? ‘Dat de Heer zijn Heilige heeft verheerlijkt’ (Ps. 4, 3-4). Christus is gekomen naar onze ellende: Hij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 25-04-2020

De kerk heeft zich over de bewoonde wereld tot aan de grenzen van de aarde verbreid. Van de apostelen en hun leerlingen heeft zij het geloof ontvangen in de ene God, de almachtige Vader, ‘die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft’ (Ps. 146, 5); en in de ene Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden voor onze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-04-2020

Met de volheid van zijn liefde kwam de heilige Fidelis zijn naaste in nood te hulp. Als een vader omarmde hij alle ongelukkigen en met de aalmoezen die hij van overal bijeenbracht, onderhield hij een menigte armen. Hij verlichtte de eenzaamheid van weduwen en wezen door voor hen steun te zoeken bij machtigen en vorsten. Hij spande zich ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 23-04-2020

Geliefde broeders en zusters, het feest van vandaag verdubbelt onze vreugde over de heerlijkheid van Pasen en is als een kostbare parel, die het goud waarin zij gevat is met de glans van haar eigen schittering bestraalt. De heilige Joris is inderdaad van de ene krijgsdienst overgegaan naar de andere, want zijn aardse functie van officier ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 22-04-2020

‘De zonen van Jakob berichtten aan hun vader: Jozef leeft. Toen Jakob dit hoorde, leefde zijn geest weer op en hij sprak: Genoeg! Mijn zoon Jozef leeft nog: ik wil naar hem toe en hem zien, voor ik doodga!’ (Gen. 45, 26-28). Gij zult misschien zeggen: goed en wel, maar wat doet dat ter zake? Wat heeft Jozef te maken met de vreugde van deze dag ...

Nieuwsbrief 04-2020 van de bedevaartsplaats Beauraing

2020 is goed begonnen, met twee jaarthemadagen en de komst van verschillende groepen in januari en februari, die de voorbode leken van een mooi bedevaartseizoen. Kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen kwamen naar de Maagd met het Gouden Hart. Op 2 februari waren de religieuzen van het bisdom Namen met velen hier in ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 21-04-2020

Mijn ziel, heb je gevonden wat je zocht? Jij hebt God gezocht en je hebt gevonden dat Hij iets is dat het hoogste van alles is, het beste dat kan worden gedacht; en dat dit het leven zelf is, het licht, de wijsheid, de goedheid, het eeuwige geluk en de gelukzalige eeuwigheid; en dat dit overal bestaat en altijd. Heer, mijn God, Gij hebt mij gevormd en ...

MARIAVERSCHIJNINGEN EN DE CORONACRISIS

Het beroemdste voorbeeld zijn de beweerde Mariaverschijningen van Garabandal in Noord Spanje. Daar zou de Moeder Gods tussen 1961 en 1965 honderden keren verschenen zijn aan de vier meisjes Maria Loly Mazon (12), Conchita Gonzalez (12), Jacinta Gonzalez (12) en Maria Cruz Gonzalez (11). Soms kwam Ze alleen, soms hield Zij het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 20-04-2020

Heilig en aangenaam was de gemeenschapsgeest in de beginjaren van de kerk, bijeengehouden door de heilige Geest. Deze gemeenschap kon helemaal niet in verwarring gebracht worden, zolang de eenheid in geloven heel bleef door de onderlinge liefde. Om deze gemeenschap echt te doen standhouden, helpt heel bijzonder het afstand doen van bezittingen en eigendom, ook het op elkaar ...

Toespraak van de pastoor van Medjugorje, P. Marinko Šakota van 19 maart 2020

Beste vrienden van Medjugorje, beste broeders en zusters in de hele wereld, jullie die verbonden zijn met Medjugorje door de spiritualiteit, die onze hemelse moeder Maria, de Koningin van de Vrede, naar hier heeft gebracht: ik groet jullie allen hartelijk en wil graag ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 19-04-2020

De overwinnaar van de dood en de hersteller van het ware leven, Christus, keert levend terug uit de onderwereld, en Hij staat op uit het graf met een verheerlijkt lichaam. Door gesloten deuren treedt Hij binnen bij zijn leerlingen, die te Jeruzalem bijeen zijn op de avond van die paasdag. Zijn eerste woord is een vredewens. Vrede wenst Hij ...

Ter voorbereiding van de zaterdag 18-04-2020

‘Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding!’ (Apok. 20, 6). Christus is ‘de eersteling van hen die ontslapen zijn’ (1 Kor. 15, 20), ‘de eerste die uit de dood is opgestaan’ (Kol. 1, 18). Zijn verrijzenis, die de eerste is van alle, heeft voor ons zowel de eerste verrijzenis, die van de ziel, als de tweede, die van het lichaam, geheiligd. In zijn eigen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 17-04-2020

Feestvreugde moet er zijn op aarde, want door goddelijk bloed is zij gereinigd. Feestvreugde moet er zijn in elke mens, want door de verrijzenis van de Heer is hij opnieuw ten leven gewekt en wedergeboren. Geen aards, maar hemels voedsel hebben wij thans nodig: het woord van God. Laat ons daarom het paasmaal van dit ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 16-04-2020

God, ‘die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2, 4), ‘heeft eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten’ (Heb. 1, 1). Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft Hij zijn Zoon gezonden, het Woord dat mens geworden is en met de heilige Geest gezalfd, om ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 15-04-2020

‘In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus brood, en na gedankt te hebben, brak Hij het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed’ (1 Kor. 11, 23-25, Mt. 26, 27-28). Wanneer Hijzelf klaar en duidelijk van dat brood ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 14-04-2020

Gij die in Christus gedoopt zijt en met Christus bekleed, gij zijt gelijkvormig geworden aan de Zoon van God. Want God, die ons had voorbestemd tot zijn kindschap, heeft ons gelijkvormig gemaakt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 13-04-2020

Men heeft u begeleid naar het heilige bad van de doop, zoals Christus van het kruis naar het graf werd gedragen. Dan werd aan ieder van u gevraagd of hij geloofde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. En toen gij die verlossende belijdenis had uitgesproken, zijt gij driemaal in het water ondergedompeld en er ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op Stille Zaterdag 11-04-2020

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde, een diepe stilte en verder rust; een diepe stilte, want de Koning slaapt. ‘De aarde werd stil van ontzag’ (Ps. 76 (75), 9), want God is naar het vlees ontslapen en zij die van oudsher ontslapen zijn, heeft Hij opgewekt. De vleesgeworden God is gestorven, de onderwereld siddert. Hij gaat uit om het eerste ...

Ter voorbereiding van de viering op Goede Vrijdag op 10-04-2020

‘Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: het is volbracht. Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest’ (Joh. 19, 30). Slechts een kort woord, dierbaren, hebben wij aangehaald, maar dit is boven alles verheven, want het beschrijft ons de voltooiing van onze verlossing. In Christus’ dood zijn alle voorafbeeldingen die erop betrekking ...

Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in ...

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op Witte Donderdag 09-04-2020

Dierbaren, op duidelijke wijze moest vervuld worden wat reeds lang tevoren door een voorafbeelding van het mysterie was beloofd: het ware Lam moest de plaats innemen van het zinnebeeldig lam, en één enkel offer zou een einde maken aan de veelheid en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 08-04-2020

Johannes vertelt ons dat Jezus zei: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). En hij vervolgt: ‘Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam’ (Joh. 2, 21). Als de Vader door zijn eigen Woord en Zoon alles gemaakt heeft, dan is het duidelijk dat Hij ook door het Woord de opstanding van zijn lichaam ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 07-04-2020

Hij die gezegd had dat Hij uit de hemel was neergedaald om de wil van de Vader te doen (vgl. Joh. 6, 38), gaf door zijn bewonderenswaardige deugden een bewijs van zijn goddelijke majesteit. Als één van deze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 06-04-2020

‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Het lijkt mij dat hier in de persoon van de joden die mensen aangesproken worden die gehecht zijn aan het lichamelijke en zintuiglijke. Omdat zij door hun handel een markthal gemaakt hadden van het huis van de Vader, werden zij door Jezus uit de tempel ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 05-04-2020

Onder twee heel verschillende aspecten wordt vandaag de door ons hart verlangde, de edelste gestalte van de mensenkinderen aan de kinderen der mensen voorgesteld. Onder beide aspecten is Hij opmerkelijk; in beide opzichten is Hij ons verlangen en onze liefde waard, want in beide is Hij de Verlosser van de mensen. Toch is Hij ...

Ter voorbereiding van de zaterdag 04-04-2020

‘Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen’ (Joh. 12, 1-2). Opdat men niet zou denken dat de opstanding van Lazarus uit de dood maar schijn was en geen werkelijkheid, was hij een van degenen die met Jezus aanlagen. Hij leefde ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 03-04-2020

Wij zullen deelhebben aan het pasen; nu weliswaar nog op symbolische wijze, ofschoon duidelijker dan tijdens het Oude Verbond. Het pasen van de wet was immers, als ik me zo mag uitdrukken, een vage voorafbeelding van een voorafbeelding. Binnenkort echter zal ons aandeel volmaakter en zuiverder zijn, wanneer namelijk het Woord de beker van het paasmaal met ons, nieuw, zal drinken in het koninkrijk van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 02-04-2020

Door zijn dood heeft Christus ons van de dood bevrijd: de dood heeft Hem ter dood gebracht en Hij heeft op zijn beurt de dood gedood. Gij weet het, broeders en zusters: ‘God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven, maar alles heeft Hij voor het zijn geschapen’ (Wijsh. 1, 13-14). Maar de heilige ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 01-04-2020

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren - wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid - luister dan. Overal in de Schrift openbaart God zich aan de gerechtigen als de strenge en de vreeswekkende, bij een zondaar ...

Vastenactiepuntje week 5 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 31-03-2020

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in zijn brief zegt: ‘Zoals Christus zijn leven voor ons gegeven heeft, zo ook ...

Het Paasnummer van “Dionysius in Beeld” is uit

Een goed gevuld nummer met natuurlijk reflecties op het Corona-virus, Pasen, onze penningmeester aan het woord, de nieuwe Givt-app en nog veel meer. Dionysius in Beeld verschijnt deze keer alleen digitaal...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 30-03-2020

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Mt. 27, 46). Deze woorden mogen niet zo verstaan worden, als zou de almacht van God de Vader geweken zijn van Jezus, toen Hij aan het kruis genageld was. Immers, de goddelijke en menselijke natuur waren zo innig met elkaar verbonden dat zij noch door het lijden noch door de dood ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 29-03-2020

‘Jezus zei tot Marta: uw broer zal verrijzen’ (Joh. 11, 23). Dit had een dubbele betekenis. Want Hij zei niet: nu wek Ik uw broer op, maar: uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag’ (Joh. 11, 24). Van die verrijzenis ben ik zeker, maar over deze ben ik nog onzeker. ‘Jezus zei haar: Ik ben ...

Zuster Emmanuel van Medjugorje over hemel, hel en vagevuur

Sister Emmanuel tells the story when the Blessed Virgin Mary took two of the Medjugorje visionaries to heaven, purgatory and hell ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 28-03-2020

De heilige Schrift leert, in overeenstemming met een eeuwenlange ervaring, dat menselijke vooruitgang een groot goed is, maar tegelijkertijd een grote verleiding in zich sluit. Want omdat de rangorde der waarden is verstoord en goed en kwaad met elkaar zijn vermengd, hebben afzonderlijke personen en groepen alleen nog ...

Paus geeft vrijdag extra Urbi et Orbi (met dank aan KRO/NCRV)

Vanwege de coronacrisis heeft paus Franciscus voor de derde keer op een rij zijn zondagse Angelustoespraak in afzondering uitgesproken in de Bibliotheek van het Apostolisch Paleis. Een videoregistratie daarvan werd rechtstreeks uitgezonden door de Vaticaanse media. Hij riep de gehele christenheid op ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 27-03-2020

Na de historische zin van de wolk boven de verbondstent behandeld te hebben, willen wij nu de geestelijke zin ervan beschouwen. Zodra op aarde de waarachtige tent die de kerk is, ontstaan en opgebouwd is, werd zij vervuld van Christus’ heerlijkheid. Dat de oude tent door de wolk overdekt werd, heeft naar mijn mening dezelfde betekenis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 26-03-2020

Het prijzenswaardig karakter van de liefde, zowel tot God als tot de naaste, is overduidelijk. Door beide wordt de wet vervuld. Al wie dit bereikt heeft, verdient eer en bewondering. Hij zal onder de meest trouwe dienaars gerekend worden, wanneer Christus met luide stem verklaart: ‘Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 25-03-2020

De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God. Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in rijkdom aan gedachten, vieren oost en west dit feest als de herdenking van ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 24-03-2020

In het evangelie van Johannes zegt de Heer: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart’ (Joh. 13, 35). En in de brief van dezelfde apostel lezen wij: ‘Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft, is een kind van God, en kent God. De ...

Hoe kun je Jezus aan mensen laten zien? Zo dus!

Zeker in deze tijd van coronacrisis is het belangrijk, dat mensen van hun geloof in Jezus Christus getuigen. De overheden en alle medische personeel moeten uiteraard hun best doen en wij ook, maar we moeten God ook meer dan ooit laten zien, dat wij van Hem houden, dat wij zijn goddelijke bescherming nodig hebben ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 23-03-2020

Eenmaal per jaar laat de hogepriester het volk alleen en betreedt de plaats waar zich het zoenaltaar bevindt. Op dit zoenaltaar staan de cherubs. Hier bevinden zich ook de verbondsark en het wierookaltaar. Niemand mag hier binnengaan behalve de hogepriester. Als ik dus overweeg hoe mijn ware Hogepriester, de Heer Jezus Christus, in ...

Corona Virus Hallelujah

Beste medeparochianen, het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen. Onze vrijheden worden terecht steeds meer beperkt. Maar makkelijk is dat niet altijd. Zeker niet op zo'n prachtige zonnige zondag als vandaag. Er zijn mensen, die ons op unieke wijze erop wijzen wat we wel en niet moeten doen. Dat is wel heel belangrijk ...

Vastenactiepuntje week 4 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 22-03-2020

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen heeft, opdat wij niet schaamteloos verlangen naar wat Hij beloofd heeft ...

Lied van een klein meisje over Jezus in Getsemane

Toen Jezus met hen aan een landgoed kwam dat Getsemane heette, sprak Hij tot zijn leerlingen: 'Blijft hier zitten, terwijl Ik ginds ga bidden.' Petrus en de twee zonen van Zebedeüs nam Hij echter met zich mee. Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen sprak Hij tot hen: 'Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zaterdag 21-03-2020

Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwige leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan zult u God in de eeuwigheid winnen. Ten eerste: leer loslaten, niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 20-03-2020

Waar het hart van de mens is, daar is ook zijn schat (vgl. Mt. 6, 21). De Heer weigert immers zijn goede gaven niet aan mensen die erom vragen. Omdat de Heer goed is, en vooral voor wie op Hem vertrouwen, daarom moeten wij Hem aanhangen. Met heel onze ziel, heel ons hart en heel onze kracht moeten wij bij Hem blijven ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 19-03-2020

'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest’ (Mt. 1, 20). De hemel deelt Jozef niet alleen mee dat Maria haar kind ontvangen heeft door de kracht van God, maar de beslissende boodschap is: neem tóch Maria tot u. Dat wil zeggen: wees een vader voor dit kind, vervul de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 18-03-2020

Als gij zegt: ‘Toon mij uw God’, dan zou ik kunnen zeggen: ‘Toon mij uw mens, en ik zal u mijn God tonen.’ Toon mij daarom dat de ogen van uw ziel zien en de oren van uw hart horen. Zij die met de ogen van het lichaam zien, nemen waar hoe het in het leven hier op aarde toegaat, en kunnen een onderscheid maken tussen licht en donker, of tussen ...

Vastenactiepuntje week 3 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje ‘Vasten’ is immers net als het woordje ‘geloven’ een werkwoord ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 17-03-2020

Waar vinden de zwakken een veilige en vaste rustplaats, tenzij in de wonden van de Verlosser? Des te geruster vertoef ik daar, naarmate Hij machtiger is om te verlossen. De wereld rumoert, de duivel loert, het lichaam drukt: ik val niet, want ik ben gegrondvest op een sterke rots. Ik heb gezondigd, een zware zonde; mijn geweten zal benard, maar ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 16-03-2020

‘Mozes besteeg de berg Sinaï en hij bleef daar gedurende veertig dagen en veertig nachten’ (Ex. 24, 15-18). Wat heeft die heilige man daar met de Heer overlegd? Wie zal ons dit geheim openbaren? Wat zou ik graag aanwezig geweest zijn bij dat gesprek van Mozes met de Heer! Mozes sprak en de Heer gaf antwoord. Daar in de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 15-03-2020

Van alle dagen die wij als christenen in ere houden en op verschillende wijzen vieren, is er geen zo groot en verheven als het paasfeest. Want hieraan ontlenen alle andere feesten in Gods kerk hun waarde en betekenis. Zelfs de geboorte van de Heer uit Maria was bedoeld in verband met het paasmysterie. Voor de Zoon van God was er ...

WAT KAN IK DOEN TER VOORKOMING VAN HET CORONAVIRUS OF HEB IK HET AL !?

Het bericht wat hier stond, schijnt nep-nieuws te zijn, sorry, het was goed bedoeld ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 14-03-2020

Onze Heer - het Woord van God - heeft eerst de mensen die aan Hem onderworpen waren, gebracht tot dienstbaarheid aan God. Daarna heeft Hij hen bevrijd, zoals Hijzelf zegt: ‘Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb ...

AANGESCHERPTE MAATREGELEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN M.B.T. HET CORONAVIRUS

Vanaf zaterdag 14 en zondag 15 maart tot aan 31 maart zijn er i.v.m. het coronavirus in het het weekend geen openbare Missen meer. Uiteraard zal de pastoor privé de heilige Mis vieren en bidden voor de gezondheid van ons allen, maar deze Missen zijn niet toegankelijk ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 13-03-2020

‘Spreek, Heer, want uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3, 10). ‘Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, opdat ik uw geboden mag kennen’ (Ps. 119 (118), 125). Buig mijn hart naar de woorden van uw mond (vgl. Ps. 119 (118), 36); laat uw spreken vloeien als dauw. De kinderen van Israël zeiden weleer tot Mozes: ‘Spreek gij tot ons, en wij zullen luisteren ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 12-03-2020

Er is geen twijfel mogelijk: God trekt ons tot zich ‘met zachte leidsels’ en, zoals de profeet in hetzelfde vers zegt, deze leidsels zijn niets anders dan de ‘teugels van liefde’ (Hos. 11, 4). God maakt zijn heerlijkheid zichtbaar in het gelaat van Jezus Christus; daar laat de almachtige God ons zijn eigenschappen en volmaaktheden zien ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 11-03-2020

Heel de gemeenschap van de Israëlieten vertrok uit de woestijn van Sin om, naar de aanwijzingen van de Heer, van kamp tot kamp verder te gaan. Toen ze hun kamp opsloegen in Refidim, had het volk geen water te drinken. Ze begonnen Mozes verwijten te maken en zeiden: ‘Geef ons water te drinken.’ Mozes antwoordde: ‘Waarom maakt u ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 10-03-2020

Broeders en zusters, we moeten het manna zien als een voorafbeelding en symbool, dat de leer en de geestelijke gaven van Christus aanduidt. Deze immers zijn ook van hierboven en uit de hemel, en hebben niets aards in zich. Zij veroorzaken immers geen aards wangedrag en zijn echt voedsel, niet alleen voor menselijke ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 09-03-2020

De joden hebben wonderen gezien; ook gij zult er nu aanschouwen, grotere en veel mooiere dan toen de joden uit Egypte zijn vertrokken. Farao hebt ge niet zien verdrinken met zijn soldaten, maar de duivel met zijn bende hebt ge zien omkomen in de zee, in het water van de doop. Zij zijn door de zee heengetrokken, gij door de dood. Zij ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 08-03-2020

Dit mysterie werd door Jezus aan zijn leerlingen geopenbaard op de berg Tabor. Op weg daarheen had Hij hun gesproken over het rijk en over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar omdat zij wellicht nog niet voldoende zeker waren van wat Hij hun over dit rijk had verkondigd, wilde Hij hun tenslotte in het diepst van hun hart hiervan ten ...

Icoontje Goddelijke Barmhartigheid in de kerk te koop

Dit weekend zijn er kleine (11 cm. hoog) staande icoontjes van de Goddelijke Barmhartigheid te koop voor €2,- per stuk. Nadere info, zie Wikipedia. Barmhartigheid hebben wij als gezinnen, als parochiekerk en als grote wereld hard nodig. Daarom zou ik zeggen: koop voor iedere slaapkamer in huis en ...

Familieviering op zondag 8 maart 2020 om 11.30 uur

Lieve Kerkfamilie, zondag 8 maart is het thema van de Familieviering: Luister naar Jezus, de Zoon van God. Luisteren is zó belangrijk: naar elkaar en naar de goede regels, die er zijn in het leven. Maar héél erg belangrijk is: luisteren naar Jezus zelf, want Hij wijst de weg naar God en naar de hemel ...

Vastenactie 2020 namens de PCI

Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug met voedselpakketten. Wij van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) verzorgen elk jaar de inzameling voor de voedselbank bij ons in ...

Vastenactie 2020

Weet u het nog? Vorig jaar stond een waterkraan in de kerk. Het Vastenactie-thema was toen ‘Schoon water’. Dit jaar staat een schoolbord achter in de kerk: want de Vastenactie is voor ‘Goed onderwijs’. Naar school gaan, een goede opleiding ... dringend nodig om een baan te vinden, om je eigen geld te verdienen. De ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten (Familieviering)

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Vastenactiepuntje week 2 van de Vasten

We publiceren iedere week een ‘Vastenactiepuntje’. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 07-03-2020

In het verhaal van de instelling van het paasfeest in het boek Exodus lezen wij het volgende voorschrift: ‘Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als een feest ter ere van de Heer moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht: een eeuwige wet’ (Ex. 12, 14). Wanneer de latere generaties het paasmaal nuttigen, dan was ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 06-03-2020

‘Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’ (Mt. 18, 21-22). Petrus meende iets zeer edelmoedigs te zeggen, toen hij met een ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 05-03-2020

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond met Mozes niet onderhouden werd, gaf Hij een ander aan het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 04-03-2020

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond neigt, maar het licht dat geen oog ziet. Wie door dit licht verlicht is ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 03-03-2020

Geliefde broeders en zusters, de voorschriften van het evangelie zijn niets anders dan de onderwijzingen van God zelf. Zij zijn de grondvesten waarop wij onze hoop bouwen, de pijlers die ons geloof schragen, het voedsel dat ons hart verkwikt, het stuur dat de koers van ons leven richt. Zij reiken ons de middelen aan om het heil te ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 02-03-2020

Leer inzien waaraan u het bestaan te danken hebt, het ademen, het denken en wat het hoogste goed is, het leren kennen van God, de hoop op het rijk der hemelen, het aanschouwen van de heerlijkheid, nu nog wel als het ware in spiegels en raadsels, maar dan volmaakter en zuiverder. Zie toch in dat kind van God bent, medeërfgenaam ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 01-03-2020

Als na uw doopsel de vijand van het licht, de bekoorder, u aanvalt - en hij zal u aanvallen, want hij heeft zelfs het Woord aangevallen, het Licht dat in mensengestalte verborgen was - dan weet gij hoe gij hem moet overwinnen. Wijs hem op het water en de Geest; dan ...

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het Coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze hebben vooral betrekking op de vredeswens en het uitreiken van de communie. In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 29-02-2020

Het rijk van God is niet gebonden aan tijd of plaats, maar ligt in de grond van de ziel. Daar woont God en dat is de plaats die Hem toebehoort. Wie meent dat God zijn genade geeft naar tijd en plaats, vergist zich. Als echter de mens bereid is, geeft God zijn genade in alle tijden en op alle ...

Vrijdag 27 februari 20.15 uur: Muzikale Aanbidding

Beste medeparochianen, vrijdag 28 februari, morgen dus, is in de parochiezaal de maandelijkse muzikale Aanbidding. Een heel mooi (extra) gebedsmoment in de veertigdagentijd. Een moment om God de tijd en kans te geven in onze ziel te fluisteren. Iedereen is welkom van 20.15 uur tot 21.00 uur en daarna koffie/thee ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 28-02-2020

Het is Gods wil en niets behaagt Hem meer dan dat de mensen zich tot Hem bekeren in ware boetvaardigheid. De herauten van de waarheid en de bedienaren van de goddelijke genade hebben ons dit verteld vanaf het begin en ze hebben het herhaald in ieder tijdperk. Het goddelijk Woord heeft juist willen tonen dat er niets dierbaarders ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 27-02-2020

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen ...

Vastenactiepuntje week 1 van de Vasten

We zullen iedere week een 'Vastenactiepuntje' publiceren. Een gedachte waarmee in deze genadevolle tijd kunnen doen om dichter bij God en bij elkaar te komen. Want Vasten is niet alleen een kwestie van geloven, maar ook van doen. Het woordje 'Vasten' is immers net als het woordje 'geloven' een werkwoord ...

Givt – Geven met je smartphone

Voor steeds meer mensen is het niet meer vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je met een pinpas of smartphone betalen. Daarom is het vanaf Aswoensdag (26 februari 2020) mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de Mis ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 26-02-2020

Dierbaren, altijd al ‘is de aarde vol van zijn mildheid’ (Ps. 33 (32), 5). De natuur der dingen zelf leert iedere gelovige God te eren. Immers, de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, getuigen van zijn goedheid. De almacht van hun Schepper en de wonderbaarlijke schoonheid van de elementen die ons ten dienste staan, vragen ...

Vasten voor de Heer

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 25-02-2020

Laten we niet ongevoelig zijn voor de goedheid van Christus. Want als Hij jegens ons zou doen zoals wij jegens Hem, dan zouden wij reeds verloren zijn gegaan. Daarom willen we, nu wij zijn leerlingen zijn, ook leren volgens het christendom te leven. Want wie zich met een andere naam laat noemen dan deze, behoort niet aan God. Werpt dan het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 24-02-2020

Omdat ik nu in de eerder genoemde personen (uw bisschop Damas, de priesters Bassus en Apollonius en de diaken Zotion) uw gehele gemeente in het geloof gezien heb en heb liefgekregen, spoor ik u aan: beijvert u alles te doen in de eendracht van God, terwijl de bisschop voorzit in de plaats van God en de priesters in de plaats van de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 23-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk te Magnesia, gelegen aan de rivier de Meander, die gezegend is door de genade van God de Vader in Jezus Christus, onze Verlosser. In zijn Naam groet ik haar en schenk mijn beste wensen in God de Vader en in Jezus Christus. Daar ik wist hoe goed ...

Aswoensdag – 26 februari om 19.00 uur H. Mis

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 22-02-2020

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Celebrate Festival 2020

Als je naar Celebrate gaat, een jaarlijks festival, ga je op vakantie, luister je naar lezingen, vier en ontmoet je, en prijs je de Naam van de Heer. Celebrate begint op 24 april en eindigt op 1 mei en vindt plaats in Voorthuizen. Celebrate: je krijgt de kans om Gods liefde persoonlijk te ervaren. Celebrate: een festival waar jong en oud samen de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 21-02-2020

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 20-02-2020

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Nieuwsbrief Beauraing

Oktober, maand van de rozenkrans. Op de 13de, voor het derde opeenvolgende jaar, werd het Heiligdom betrokken bij het gebed van de rozenkrans aan de grenzen van België, gebed met als doel te bemiddelen voor de vrede,  het leven en het geloof in ons land. De Heilige Maagd met het Gouden Hart is de meter van dit mooi ...

Cabaret ‘Op en top vrouw’

Op vrijdag 27 maart om 20:00 uur een cabaretvoorstelling in de kerk, genaamd: ‘CONTRAST. De show is in samenwerking met hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De dames van deze cabaretgroep brengen een nieuwe show die zal gaan over tegenstellingen...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 19-02-2020

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 18-02-2020

Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zelf zoon van God wordt door nauw verbonden te zijn met het Woord van God en door zijn kindschap te aanvaarden. Wij hadden immers op geen andere wijze onvergankelijk en onsterfelijk kunnen worden, tenzij wij verenigd waren met de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 17-02-2020

‘Zie, hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders’ (vgl. Ps. 133 (132), 1). Schoon en weldadig is het, als broeders in eendracht samen zijn, want doordat zij op dezelfde plaats wonen, vormen zij een bijeenkomst van de kerk; wanneer zij broeders worden genoemd, zijn zij eensgezind in de liefde die in allen hetzelfde wil ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 16-02-2020

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van zijn geliefde Jezus Christus, de kerk die in barmhartigheid alle genadegaven ontving, van geloof en liefde vervuld is, die van geen genadegaven verstoken is, bemind bij God en draagster van het heilige, die te Smyrna in Klein-Azië is, mijn groet en heil in een ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 15-02-2020

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen en bracht een offer aan de God van zijn vader Isaak (vgl. Gen. 46, 1) ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 14-02-2020

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer, was mijn geest verblijd en jubelde mijn hart’ ...

Vanwege de ANBI-status van onze parochie is het jaarverslag 2019 gepubliceerd

Het jaar 2019 is snel voorbij gegaan. Vele mooie activiteiten hebben plaatsgevonden binnen onze kerk: er waren heel wat doopjes, communicantjes, vormelingen, huwelijksjubilea. En kerkelijke huwelijken zijn en worden nog gesloten. Verder werden de …

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 13-02-2020

Ik hoorde de eerzucht zeggen: alles wat bestaat, onderzoek ik nauwkeurig en ik kan van mijzelf getuigen dat ik door mijn harde werken alles goed kan begrijpen. Waarom zou ik dan moeten afzien van de eerbewijzen die ik ontvang voor alles wat ik inzie en weet? Dus vertrouw ik er ook op dat ik bij machte ben door dorpen en over ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 12-02-2020

Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. Het christenvolk mag dus niet jaloers zijn, het mag niet afgunstig zijn: vanuit de nederigheid groeit het tot volle wasdom ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 11-02-2020

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in witte kleren gehuld: zij droeg een stralend wit gewaad met ...

De vuile was

Een jong stel is net verhuisd naar een nieuwe buurt. De volgende ochtend, terwijl ze aan het ontbijt zitten, ziet de jonge vrouw haar buurvrouw de was buiten ophangen en zegt: “Die was is niet erg schoon, ze weet niet eens hoe ze moet wassen. Misschien moet ze een beter wasmiddel gebruiken.” Haar man kijkt en zwijgt ...

Het eerste vormsel van het jaar… (overgenomen van de website van bisschop-coadjutor Jan Hendriks)

Op zondag 9 februari vierde de H. Dionysiusparochie in Heerhugowaard het vormsel van veertien kandidaten, waaronder ook enkele volwassenen. De feestelijke viering werd gezongen door het koor Salt & Light, heel toepasselijk want daarover ging het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 10-02-2020

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ontmoeten in een gebouwtje dat tot het klooster behoorde. Op zekere dag, toen zij zoals gewoonlijk weer kwam, daalde haar ...

Familieviering zondag 9 februari 2020 11.30 uur met toediening van het Sacrament van het Vormsel door bisschop Jan Hendriks

Lieve Kerkfamilie, zondag 9 februari om 11.30 uur is er een bijzondere Familieviering. Onze (hulp)bisschop, Mgr. Jan Hendriks, komt dan een aantal tieners en volwassenen vormen. We kennen hem wel; hij preekt heel erg mooi. Het thema van de vormselviering is: 'Als zout en ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 09-02-2020

Jozef was mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ (Gen. 39, 6), staat er. Waarom vertelt de heilige Schrift over zijn lichamelijke schoonheid? Opdat wij zouden weten dat hij niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam goed gevormd was. Hij was immers in de bloei van zijn leven, hij was jong, ‘mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ ...

Ter voorbereiding van de liturgie op zaterdag 08-02-2020

Echte liefde is niet uit op geldelijk voordeel, want daardoor wordt de liefde schade toegebracht. Is het een wonder dat er wegens een boerenhoeve of een huis ruzie uitbreekt onder broers, als er onder de zonen van de vrome Jakob al afgunst ontbrandde wegens een kleed? Hoe zit dit dan? Moet men Jakob verwijten maken omdat hij één ...

Vasthouden aan celibaat is heel gezond

Het celibaat staat weer eens ter discussie. Dat is niets nieuws. De kritiek uit seculiere hoek komt meestal voort uit de veronderstelling dat de katholieke Kerk de vijand zou zijn van wat zij ‘gezonde seksualiteit’ noemt. Terwijl de Kerk altijd vastgehouden heeft aan het celibaat, is ‘gezonde seksualiteit’ aan veelvuldige herdefiniëring ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 07-02-2020

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige ...

Bijbelcursus – één groep ’s middags én één groep ’s avonds

Sinds de eerste week van de vasten komt er een groepje parochianen bij elkaar op de dinsdag  van 13.30-15.00 uur, in de huiskamer van de pastorie. Zij nemen de  drie lezingen van het komende weekend  door, en proberen met elkaar helder te krijgen wat Gods Woord, ook ons ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op donderdag 06-02-2020

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele ...

Dionysius in Beeld februari 2020

Een dezer dagen wordt de eerste Dionysius in Beeld van 2020 bij u bezorgd. Een rijk nummer waarin we terugblikken op kerst en vooruit kijken naar de 40-dagentijd. Wij wensen u veel leesplezier.

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 05-02-2020

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen en zo dag aan dag wordt getooid met een overwinningskrans ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 04-02-2020

Waarom vluchtte Jakob voor zijn broer naar den vreemde, alleen en met bijna niets bij zich, hoewel hij zo’n rijke zegen verkregen had? De goddelijke voorzienigheid toont zich des te duidelijker in wat tegenspoed lijkt te zijn. Want mensen die gelukkig zijn, weten niet goed hoe groot het geluk is dat zij mogen proeven. Daarom sloeg ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 03-02-2020

Heeft Jakob gelogen, toen hij zei: ‘Ik ben Esau, uw eerstgeborene’ (Gen. 27, 19)? Ik meen van niet. Hij had het eerstgeboorterecht gekocht. Terecht noemt hij zichzelf dus de eerstgeborene. Maar hoe moet die zegen worden verklaard? Uit Jakob moest Christus de Heer naar het vlees worden geboren, Hij naar wie de volkeren uitzagen ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zondag 02-02-2020

Overeenkomstig de wet van Mozes, moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon met een offergave aan de Heer opdragen. Draag dan uw Zoon op, heilige Maagd, en schenk de gezegende vrucht van uw schoot aan de Heer. Draag voor de verzoening van ons allen een heilig offer op dat God behaagt. Zeker zal God, onze Vader, deze ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van zaterdag 01-02-2020

Het is niet onverstandig wanneer we zeggen dat Isaak geboren is uit Abraham en dat hij een teken was. Zo ook was Abraham een teken, Abraham die het bevel kreeg zijn zoon te offeren en aan God gehoorzaamde. Hij bracht Isaak naar de offerplaats, kwam daar na drie dagen aan, zond zijn twee knechten weg met het lastdier en ...

Verplicht celibaat: een kroonjuweel in de uitverkoop? (Uit het Kath. Nieuwsblad)

Met de discussie over de verplichte koppeling tussen celibaat en priesterschap, laait de polarisatie binnen de Kerk hoog op; geëngageerde gelovigen staan plotseling tegenover elkaar. Wat is er in het geding? Een wijziging van de celibaatregel verandert de Kerk ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van vrijdag 31-01-2020

Als wij willen dat men ons ziet als mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van onze leerlingen, om hen zo des te gemakkelijker ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen, dan moogt gij op de eerste plaats nooit vergeten dat gij de ouders van uw geliefde kinderen vervangt. Voor de kinderen heb ik mij altijd ...

Ter voorbereiding op de heilige Mis van donderdag 30-01-2020

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan zichzelf niet zo bekend als aan zijn Schepper, noch kent de zieke ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op woensdag 29-01-2020

De overbekende liefde tot God van onze vader Abraham is ons door de zojuist voorgelezen tekst in herinnering gebracht. Groot is zijn geloof, en groot is zijn liefde, niet alleen jegens God, maar ook jegens zijn enige zoon. Want vader Abraham geloofde dat wat hem bevolen werd door zijn Schepper, niets kwaads voor zijn zoon kon betekenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op dinsdag 28-01-2020

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat wij in het lijden van Christus een geneesmiddel vinden tegen het ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 27-01-2020

Paulus zegt dat alle kwaad in de zonde zijn oorsprong heeft. Deze zonde is de ene, grote zonde van allen; ze werd bedreven toen de eerste mens, en in hem de gehele mensheid, de wereld losrukte uit de liefdeseenheid met de wil van God. Dientengevolge verviel de schepping tot verlatenheid, tot de staat van verloren-zijn, tot ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op zondag 26-01-2020, 3e zondag door het jaar A

‘Is voor de Heer wel iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom Ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben’ (Gen. 18, 14). Toen Sara dit woord hoorde, verdween iedere twijfel. Zozeer werd zij in haar geloof gesterkt, dat de Apostel terecht van haar kan zeggen: ‘Door ...

Pakistan: mogelijk eerste getuigenis gedwongen bekering

Voor de eerste keer in Pakistan kan een slachtoffer van gedwongen bekering en huwelijk in de rechtbank getuigen. De rechtszaak rond de 14-jarige Huma Younus is uiterst controversieel, mede omdat de lokale politie samen met de verdachte de rechtsgang tegenwerkt. Een historische ontwikkeling staat mogelijk ...

Ter voorbereiding van zaterdag 25 januari 2020, het feest van de bekering van de H. Apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Kerkbalans 2020

Waarom is onze Dionysiuskerk van groot belang voor Heerhugo­waard? Bij de Dionysiuskerk staat de deur altijd open. Iedereen is van harte welkom: ‘In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen’ staat boven de hoofdingang. De Dionysiuskerk staat midden in de maatschappij: aan jongeren en ouderen, aan iedereen wordt gedacht ...

Ruimhartig geven voor de Kerk

Nieuwsuur trok afgelopen weekend een beerput open: een Depressiegala dat vooral ten bate van z’n eigen management gehouden werd, onderzoekers die geen cent zagen van beloofd geld, betrokkenen die de zwarte piet doorspelen en de eigen handen wassen in onschuld ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis op vrijdag 24-01-2020

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op telkens andere manier worden beoefend door de edelman, de ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van donderdag 23-01-2020

Salem is de stad die later door koning David Jeruzalem is genoemd. Het werd de hoofdstad van heel Judea, omdat David daar een plaats voor de tempel gekocht had. De bouw ervan zou hij echter aan zijn zoon Salomo overlaten. Melchisédek, de koning van Salem, heeft door de aard van het offer waarin hij Abram liet delen en waarbij hij hem ...

Salt&Light – één van de vier koren, die onze parochie rijk is

Hou je van zingen en wil je graag zingen voor God? Kom dan meezingen met Salt&Light. Wij zijn een enthousiast beginnend koor met 12 leden. Eén keer per week, op donderdagavond van 19.00 tot 20.30, komen we samen in de kerk of parochiezaal om te oefenen ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van woensdag 22-01-2020

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de wijze van Melchisédek’ (Ps. 110 (109), 3.4; Heb. 5, 6). Deze wijze ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van dinsdag 21-01-2020

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van maandag 20-01-2020

Wijst elkaar terecht, niet in woede maar in vrede, zoals gij dat in het evangelie vindt. Niemand moet spreken met iemand die misdoet tegen zijn medemens. Geen woord mag hij van u horen, todat hij tot inkeer gekomen is. Uw gebeden, uw aalmoezen en al uw werken moet gij zó verrichten als gij dat vindt in het evangelie van onze Heer ...

Overweging ter voorbereiding van zondag 19 januari 2020

Gij weet, hoe God door de profeet Jesaja tot Jeruzalem gesproken heeft: ‘Ten tijde van Noach heb Ik u gered’ (Jes. 54, 9). Wat God gezegd heeft, is dit: het mysterie van de redding der mensen ligt in de zondvloed. Want de rechtvaardige Noach vormde met de andere mensen bij de vloed, met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun ...

Pastoor Frank Domen viert zijn verjaardag

Zondag 19 januari om 10.00 uur vier ik - inmiddels traditiegetrouw - mijn verjaardag. Ook traditiegetrouw zingt ons Dionysiuskoor een mooie Mis en is na de viering een gezellig samen-zijn. Ook is er elk jaar een soort 'verjaardagsproject': misdienaarskleding, kerk-kleding voor de diaken en mij ...

Vrijdag 17 januari – gedachtenis van de H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn gewoonte naar de kerk ging. Onderweg dacht hij er bij zichzelf over na hoe ...

Overweging bij zondag 12-01-2020 – Doop van de Heer

Het is gemakkelijk in te zien hoezeer wij Christus, onze Heer, dankbaar moeten zijn. Hij schenkt ons immers de vreugde van het ene feest na het andere en geeft ons telkens weer reden tot blijdschap. Want nog steeds zijn wij verheugd over de geboorte van de Verlosser en reeds verblijden wij ons over zijn wedergeboorte ...

KiSi-Club-Koor

Het KISI-Club Koor is een gezellig groep kinderen, die ongeveer elke twee weken samen komen om te oefenen voor de familievieringen, die iedere maand in de kerk plaatsvinden. We oefenen op donderdagmiddag van 15.45 t/m 17.00. Eerst gaan we even kort ...

Abortusvoorstanders steken auto van pro-life journalist in de brand

De auto van de Duitse pro-life journalist Gunnar Schupelius is op oudejaarsdag in vlammen opgegaan. De aanslag werd gepleegd door feministische abortusvoorstanders. De bereidheid van pro-abortuszijde om geweld te gebruiken groeit ...

Ter voorbereiding van de heilige Mis van Openbaring des Heren op 5 januari

Veelgeliefden, de dag waarop Christus, de Verlosser van de wereld, voor het eerst aan de volken is verschenen, moeten wij hoog in ere houden. Wij moeten vandaag in ons hart de vreugde voelen waarvan de drie Wijzen waren vervuld toen zij, gedreven door het teken ...

1 januari: Maria, Moeder van God – Uit de geschriften van de priester Hugo Rahner († 1968)

Maria, de moeder van Jezus, is - door de onuitsprekelijke waardigheid van maagdelijke moeder van de Godmens - het model en de samenvatting geworden van onze moeder de kerk. Augustinus zegt: ‘Maria baarde uw hoofd, de kerk baart u. De kerk is immers ook ...

Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jozef

Dit weekend vieren wij in onze kerk het Feest van de heilige Familie, Jozef, Maria en Jezus. Op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur waarna er in de parochiezaal een gezellig samenzijn is. In deze tijd, die voor gezinnen zo moeilijk is, is het belangrijk om tot deze drie heilige mensen te bidden. Zij kunnen ons helpen om - waar ...

Bedevaarten in 2020 naar Medjugorje

Onze bedevaarten zijn kort, maar krachtig. Eén dag voor de vliegreis heen; vier volle dagen in Medjugorje en dan op de zesde dag weer naar huis. Op maandag 8 juni 2020 vertrekken wij voor een bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina ...

Vrijdag 27-12-2019: Uit de verhandelingen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), over de eerste brief van Johannes

‘Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt dáárover spreken wij, over het woord dat leven ...

Uit een preek van de heilige Fulgentius, bisschop van Ruspe († 532)

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te bezoeken. Vandaag trekt een soldaat, die de tent van zijn lichaam verlaat, zegevierend naar de hemel ...

Uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel († 407)

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt mij in de oren. Het is geen ijle melodie die zij eenzaam op hun fluiten spelen, maar zij zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God ...

De adventsactie 2019 namens de PCI ‘Samen voor de voedselbank’ zit er op

De adventsactie 2019 namens de PCI 'Samen voor de voedselbank' zit er op. Er wordt heel veel voedsel weggegooid, terwijl zoveel mensen het goed kunnen gebruiken. De Voedselbank maakt van de nood een deugd en geeft mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug ...

Vieringen rond Kerstmis

woensdag 18-12 19.00 uur: Boeteviering; dinsdag 24-12 Kerstavond: 19.00 uur: Nachtmis met Spirit; 21.30 uur: Nachtmis met Salt & Light; woensdag 25-12 Eerste Kerstdag: 10.00 uur: Hoogmis met het Dionysiuskoor; na de viering: gezellig samen-zijn in het ...

Nieuwsbrief Beauraing

Een van de hoofdsleutels voor de toekomst van het Heiligdom van Beauraing is de internationalisering. Deze door Mgr Remy Vancottem op het einde van zijn Naams bisschopsambt gedane vaststelling, sluit aan bij een diepe overtuiging van priester Rouard, die er veel aan werkt om het onthaal van buitenlandse bedevaarders te ...

Dionysius in Beeld van december is uit.

Het kerstnummer van Dionysius in Beeld kunt u vanaf vandaag op de mat verwachten. In dit nummer natuurlijk informatie over de kerstvieringen en verder oa. een artikel over het goede werk van de PCI, een interview met Raquel, Kerstmis-puzzel en mooie kerstgedachten.

Maandag 9 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Preek tijdens de familieviering op zondag 08-12-2019, pastoor Frank Domen

Gehoord hoe mooi de eerste lezing spreekt over wat God gaat doen in de toekomst? Wilde dieren die in vrede met elkaar leven, mensen maken geen ruzie meer. Lijkt onmogelijk, maar God kan alles ==>> “Voor God is niets onmogelijk” ...

Familieviering op zondag december om 10.00 uur

Lieve Kerkfamilie, op zondag 8 december om 10.00 uur (dus NIET om 11.30 uur) is er een Familieviering. Hij komt, Hij komt ... is het thema. Sinterklaas is zondag al terug naar Spanje, dus het gaat over Jezus die komt. We wachten op Hem in deze Adventstijd ...

Overweging bij de lezingen van zondag 01-12-2019, Eerste zondag van de Advent

Het is louter toeval dat ik juist het plein vóór de kerk oversteek wanneer daar de bus aankomt met een groep dorpsgenoten die een dagje weg zijn geweest naar een naburig land. Terwijl zij uitstappen informeer ik naar het verloop van hun reis...

Vrijdag 22-11-2019 – Muzikale Aanbidding in de parochiezaal

Lieve Kerkfamilie, vrijdag 22 november (20.15 uur tot 21.00 uur) is er weer muzikale Aanbidding in het Parochiecentrum. Het leven is zó druk, druk, druk ... een klein uurtje zang en gebed, met de Heer in ons midden, doet góed. Zo'n klein gebedsmoment zorgt voor de nodige ...

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI, Adriaan Rotteveel

Waarde pastoor Frank, diaken Eelke en mede-parochianen, Het is nu het negende keer, dat ik hier sta in verband met het weekend van de Caritas. Maar deze keer is toch anders dan voorheen. U herinnert zich ongetwijfeld, dat ik u vorig jaar aan het eind van mijn toespraak ...

Dionysius in Beeld – oktober 2019

Paus kleurt kerk, Adventsactie 2019, Nieuws van Renske de Greeuw en nog veel meer. Lees de nieuwe Dionysius in Beeld ook online. Of lees DiB tot 2011 terug in ons archief.  

“Ik heb een willibrordbijbel nodig”

Onlangs is een initiatief van een drietal jongeren van de grond gekomen. Zij zijn samen een website begonnen waarop zij specifieke edities van de Bijbel ter verkoop aanbieden. Het gaat om de Willibrord ’75 en ’78. Dit zijn vertalingen die dicht bij de originele tekst blijven ...