Berichten archief

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Overweging ter voorbereiding van 22-03-2023, woensdag in de vierde week van de veertigdagentijd

De heilige Drieëenheid, de ene God van het nieuwe en het oude verbond, heeft onze vaderen bevolen het vlees van dieren als offer te brengen. Dit was de voorafbeelding van de welgevallige offergave die alleen de Zoon van God als vleesgeworden mens voor ons in zijn erbarming zou brengen. Immers, volgens de leer van de apostel Paulus heeft Hij ‘zich voor ons overgeleverd ...

Overweging ter voorbereiding van 21-03-2023, dinsdag in de vierde week van de veertigdagentijd

‘Heer, ik heb tot U geroepen, verhoor mij toch’ (Ps. 141 (140), 1). Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam; want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft Hij gebeden en ook in ...

Overweging ter voorbereiding van 20-03-2023, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

Voor elke bijzondere genade die aan een redelijk schepsel wordt meegedeeld, geldt deze algemene regel: als God in zijn goedheid iemand roept tot een bijzondere genade of tot een verheven levensstaat, dan schenkt Hij alle hulp die voor deze uitverkoren ...

Preek op 19-03-2023, 4e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij, mensen, hebben over veel zaken een eigen mening. En dat is ons goed recht. Maar God heeft ook een eigen mening. En ... zijn mening wijkt weleens af van die van ons. Tegen bepaalde zaken, vooral als het om mensen gaat, kijkt Hij op een ...

Voedselbank Vasten 2023

Lieve lezers, morgen, zondag 12 maart, beginnen we aan de derde week van de 40-daagse Vasten. We hebben dus nog even te gaan. We hebben nog ruimschoots de tijd om goed te doen. En goed doen in de Vasten is niet alleen minder eten en drinken, meer en beter bidden en in de heilige Schrift, de Bijbel, lezen, maar ook goede werken doen ...

Tuin-verrassing

We hebben nieuwe tuinmannen nodig! Waarom zou je daar niet voor bidden?! Ik doe dat wel. En anderen ook, dat weet ik zeker. Zo is ook gebeden om een nieuwe dirigent-organist! Terug naar de tuin. Nieuwe tuinmannen komen niet áánwaaien, maar tijdens de laatste ...

Overweging ter voorbereiding van 19-03-2023, vierde zondag in de veertigdagentijd

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen ...

Boetevieringen

Op vrijdag 24 maart om 19.00 uur is de Boeteviering, speciaal voor ouders en kinderen, maar iedereen is welkom. Op woensdag 29 maart om 19.00 uur is de Boeteviering in de kerk. Een persoonlijke afspraak maken met Pastoor Frank is natuurlijk ook mogelijk. Het Sacrament ...

Overweging ter voorbereiding van 18-03-2023, zaterdag in de derde week van de veertigdagentijd

God kon de mensen geen heerlijker weldaad bewijzen dan hun zijn eigen Woord, waardoor Hij alles geschapen heeft, als hoofd te schenken, en hen met dit hoofd te verbinden als zijn ledematen, opdat Hij Zoon van God en Mensenzoon zou zijn: één God met de Vader en ...

Overweging ter voorbereiding van 17-03-2023, vrijdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘Ik wil op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,’ zegt Paulus (Gal. 6, 14). Zie, tekent Augustinus hierbij aan, daar waar de wijze van deze wereld schande meent te vinden, ontdekt de Apostel een schat; wat de één een dwaasheid toeschijnt, is voor ...

Overweging ter voorbereiding van 16-03-2023, donderdag in de derde week van de veertigdagentijd

Christus is voor ons een barmhartige hogepriester geworden, en wel op de volgende manier: de wet die door de engelen aan de Israëlieten afgekondigd werd, beval de mensen die voor de verleiding bezweken en zonde bedreven, te straffen, en dit onverwijld. Hiervan wordt ...

Overweging ter voorbereiding van 15-03-2023, woensdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘Ik heb in mijn gramschap gezworen: nimmer vinden zij rust bij Mij’ (Ps. 95 (94), 11). Op twee manieren wordt er van God gezegd dat Hij zweert. Hij zweert kalm en vredig, zoals in een andere psalm staat: ‘Eens en voorgoed heb Ik gezworen bij mijn heiligheid, voorzeker zal Ik David niet bedriegen’ (Ps. 89 (88), 36). Maar hier zweert Hij in gramschap, want ...

Overweging ter voorbereiding van 14-03-2023, dinsdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom’ (Jer. 9, 22). Maar waarop kan men dan werkelijk roemen en waarin is de mens groot? De profeet zegt: ‘Wie toch wil roemen, hij moet zich erop beroemen in te zien en te erkennen dat Ik de Heer ben’ (Jer. 9, 23). Dit is het edele in de mens, zijn glorie en zijn grootheid, ...

De dankbare baas

Een man slofte het restaurant binnen. Hij droeg oude kleren en schuifelde naar een tafeltje bij het raam. Sofie, een jonge serveerster, liep naar hem toe. “Zal ik u even helpen?” Ze trok een stoel weg van ...

Overweging ter voorbereiding van 13-03-2023, maandag in de derde week van de veertigdagentijd

Jezus Christus is onze hogepriester, zijn kostbaar lichaam is ons offer, dat Hij op het altaar van het kruis voor het heil van alle mensen heeft geofferd. Het bloed dat voor onze verlossing werd vergoten, was niet, zoals in de oude wet, het bloed van kalveren en bokken, maar dat van het onschuldigste Lam, onze Verlosser Jezus Christus. De tempel waarin onze hogepriester de ...

Preek op 12-03-2023, 3e zondag van de Vasten, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag de ervaring van de Samaritaanse vrouw in de ontmoeting met Jezus . Elke ontmoeting die mensen hebben met Jezus lijkt bijzonder. We vertrekken met veel meer dan we dachten dat we zouden krijgen. Deze dialoog vindt plaats op het middaguur ...

Overweging ter voorbereiding van 12-03-2023, derde zondag in de veertigdagentijd

‘Er kwam een vrouw’, zegt Johannes in zijn evangelie (4, 7). Beeld van de kerk, niet van de kerk die al gerechtvaardigd was, maar die nog gerechtvaardigd moest worden. Want dit doet het gesprek. Zij kwam nog onwetend en zij ontmoette Hem, en Hij treedt met haar in ...

Een prachtig opwekkingslied

Een prachtig opwekkingslied ...

Overweging ter voorbereiding van 11-03-2023, zaterdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Het raadsel van het menselijk bestaan is het grootst ten aanzien van de dood. De mens wordt niet alleen gekweld door pijn en door een voortschrijdende aftakeling van zijn lichaam, maar ook en zelfs nog meer door de vrees voorgoed te verdwijnen. Instinctmatig reageert ...

Overweging ter voorbereiding van 10-03-2023, vrijdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Wij moeten nu het sterven van Mozes eens nauwkeurig beschrijven. Als wij immers niet begrijpen hoe Mozes sterft, kunnen wij ook niet begrijpen hoe Jezus regeert. Houdt nu voor ogen dat Jeruzalem verwoest is, zijn altaar verlaten, dat er nergens meer offers, brand- ...

Overweging ter voorbereiding van 09-03-2023, donderdag in de tweede week van de veertigdagentijd

De hedendaagse wereld is machtig en tegelijk zwak, in staat om het beste en het slechtste te doen. Vóór haar ligt de weg naar vrijheid ...

Overweging ter voorbereiding van 08-03-2023, woensdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Laten wij dit psalmvers overwegen: ‘Gelukkig die godvrezend zijt, de weg des Heren gaat’ (Ps. 128 (127), 1). Telkens wanneer er in de Schrift sprake is van de ‘vreze des Heren’, zal men opmerken dat het nooit blijft bij die ‘vreze’ alleen, alsof zij zou volstaan voor de voltooiing ...

Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

De cijfers zijn afkomstig uit het Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021, een rapport dat de Heilige Stoel jaarlijks uitvaardigt. In totaal zijn er ongeveer 1,378 miljard katholieken, wat neerkomt op ruim ...

Overweging ter voorbereiding van 07-03-2023, dinsdag in de tweede week van de veertigdagentijd

Hoe kan men een passende uiteenzetting geven over de gaven van God? Die zijn zo talrijk dat daarvoor geen getal bestaat. Zij zijn ook zo groot dat één daarvan al voldoende zou zijn om al onze dank op te eisen voor Hem die deze gave geschonken heeft. Maar er is een weldaad waaraan wij onmogelijk stilzwijgend voorbij kunnen gaan, ook al zouden wij dat willen. In feite kan ...

Overweging ter voorbereiding van 06-03-2023, maandag in de tweede week van de veertigdagentijd Lezingendienst

Laten wij met aandacht het bloed van Christus beschouwen, en beseffen wij hoe kostbaar dit is voor God, zijn Vader. Dit bloed is immers vergoten om ons heil, en bracht aan heel de wereld de genade van de inkeer. Gaan we alle geslachten van de wereld na en lezen wij hoe de Heer in ieder geslacht ‘gelegenheid tot inkeer heeft gegeven’ (Wijsh. 10, 12) aan hen die zich tot Hem ...

Preek op 05-03-2023, 2e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Ik denk, dat ieder mens in zijn leven wel een of meerdere heel mooie momenten heeft gehad waar hij met heel veel plezier aan terugdenkt. Je trouwdag, de geboorte van een kind/kleinkind, je eerste auto of je eerste eigen huis. De ontmoeting met een familielid of vriend of ...

Overweging ter voorbereiding van 05-03-2023, tweede zondag in de veertigdagentijd

De Heer openbaart zijn heerlijkheid ten overstaan van uitverkoren getuigen: Hij verheerlijkt zijn lichamelijke gestalte, die Hij met anderen gemeen heeft, met zulk een glans dat zijn gelaat lijkt op de schittering van de zon en zijn kleed op de witheid van sneeuw. Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom dat de ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen ...

PassieConcert in De Noord

Samen met het koor Spirit geeft het Ritmisch Koor van De Noord op zondag 2 april een prachtig PassieConcert in de Heilig Hartkerk te Heerhugowaard-De Noord. Beiden koren zingen mee in de Waardse variant van The Passion. Het belooft een bijzondere middag te worden. Het Passieverhaal wordt verteld en dat wordt omlijst met ...

Overweging ter voorbereiding van 04-03-2023, zaterdag in de eerste week van de veertigdagentijd

De offergave van de kerk, die men naar het voorschrift van de Heer moet brengen over de hele wereld, geldt als een zuiver offer ten overstaan van God, en dat offer is Hem welgevallig. Dit betekent niet dat God behoefte heeft aan een offer van onze kant, wel dat juist ...

Overweging ter voorbereiding van 03-03-2023, vrijdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Als gij God wilt navolgen, omdat gij naar zijn beeld zijt geschapen, volgt dan zijn voorbeeld na. Gij die christenen zijt, die door uw naam de menslievendheid verkondigt, volgt Christus’ liefde na ....

Overweging ter voorbereiding van 02-03-2023, donderdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Drie dingen zijn er, broeders en zusters, drie dingen waardoor ons geloof sterk staat, onze toewijding standvastig is en onze deugd blijvend, namelijk gebed, vasten en barmhartigheid. Door te bidden kloppen wij aan, door te vasten verkrijgen wij, door barmhartigheid ...

Overweging ter voorbereiding van 01-03-2023, woensdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Wie zichzelf bemint, kan geen liefde hebben voor God, maar als iemand vanwege de overgrote rijkdom van de liefde tot God niet zichzelf bemint, dan bemint hij God. Daardoor komt het dat zo iemand nooit zijn eigen eer zoekt, maar die van God. Want wie zichzelf ...

Overweging ter voorbereiding van 28-02-2023, dinsdag in de eerste week van de veertigdagentijd

Terwijl de kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bijzondere aandacht besteedde aan haar verhouding, niet alleen tot de afgescheiden christenen, maar ook tot de niet-christelijke godsdiensten, stelde zij met genoegen vast dat de boetvaardigheid ...

Overweging ter voorbereiding van 27-02-2023, maandag in de eerste week van de veertigdagentijd

De eeuwige Vader heeft de hele wereld geschapen door een vrij en niet te doorgronden raadsbesluit van zijn goedheid en wijsheid. Daarbij ...

Preek op 26-02-2023, 1e zondag van de 40-dagentijd, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, u kent ze vast wel: de politie series op de T.V. Mensen die iets fouts hebben gedaan worden door de politie gezocht. Camera beelden, voet en vinger afdrukken, getuigen worden onderzocht om de daders te kunnen arresteren. Soms verschijnt er ...

Overweging ter voorbereiding van 26-02-2023, 1e zondag in de veertigdagentijd

‘Luister, God, naar mijn roepen, schenk aandacht aan mijn gebed’ (Ps. 61 (60), 2). Wie drukt zich zo uit? Het schijnt er slechts één te zijn. Zie eens of het er maar één is. ‘Van de uiteinden der aarde roep ik tot U, wanneer ik beklemd ben van hart’ (Ps. 61 (60), 3). Dus niet een ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag na Aswoensdag

Mozes zegt in het boek Deuteronomium tot zijn volk: ‘De Heer onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten. Niet met onze voorouders heeft de Heer dat verbond gesloten, maar met ons’ (Deut. 5, 2-3). Waarom heeft Hij het verbond dan niet met de voorouders ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag na Aswoensdag

Er bestaat een korte methode om werkelijk het innerlijk leven te verdiepen: een mens moet voortdurend erop bedacht zijn en zich moeite geven om - door soberheid, overdenking, goede lectuur en overweging van de heilige Schrift - twee zaken na te streven. Hij ...

Preek op Aswoensdag 22-02-2023, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, vandaag is het het begin van de veertig dagentijd, een tijd om ons voor te bereiding op Pasen. De vastentijd zoals we dat vroeger noemden. De kleur is paars geworden, er wordt geen Alleluia meer gezongen, geen Gloria of Eer aan God in den hoge. Paars roept iets op van verdriet of rouw. Dezelfde kleur als bij een ...

40 dagentijd kalender

KLIK OM DE KALENDER TE DOWNLOADEN  

Ter voorbereiding van de viering van donderdag na Aswoensdag

Broeders en zusters, onze onoverwinnelijke voorvechter Jezus Christus heeft ons deze eerbiedwaardige veertigdagentijd geschonken. Laten wij ons nu vrijmaken van vleselijke begeerten ...

Vasten voor de Heer

Vasten is het doelbewust bewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde. Het is één van de belangrijkste vormen van boetvaardigheid in de katholieke Kerk. Jezus Christus plaatst iedere mens voor een radicale, maar existentiële keuze. Christus brengt ...

Ter voorbereiding van de viering van Aswoensdag

Terwijl ik vastend op een berg zat en de Heer dankte voor alles wat Hij aan mij gedaan had, zag ik de Herder naast mij zitten en Hij sprak: ‘Waarom zijt gij zo vroeg hierheen gekomen?’ ‘Omdat ik een statiedag heb, Heer.’ ‘Wat is dat: een statie?’ ‘Ik vast, Heer,’ antwoordde ik. ‘Maar wat is dat voor een vasten dat je onderhoudt?’ ‘Zoals ik het gewoon ...

Overweging ter voorbereiding van 21-02-2023, dinsdag in de 7e week door het jaar

Nadat Paulus nauwkeurig heeft aangetoond dat de Korintiërs zich aan verscheidene wandaden hebben schuldig gemaakt, worden zijn verwijten milder van toon en laat hij zijn heftigheid in woordkeuze en beschuldiging varen. Dan verandert hij van onderwerp en ...

Overweging ter voorbereiding van 20-02-2023, maandag in de 7e week door het jaar

De Heer werd gekruisigd. Het getuigenis daarover hebt gij ontvangen. De berg Golgota staat u voor ogen. Heft een lofzang aan om uw instemming te betuigen. Past op dat ge Hem in de vervolging niet verloochent. Verheugt u over het kruis, niet alleen in vredestijd; houdt u aan hetzelfde geloof in tijden van vervolging. Weest niet een vriend van Jezus ...

Preek op 19-02-2023, 7e zondag door het jaar A, pastoor Frank Domen

Het evangelie eindigt met Jezus’ aansporing, dat wij net als de Vader in de hemel volmaakt moeten zijn. Wij moeten de lat in de hoogste stand leggen. Nu is het de vraag of dat voor ons – gewone katholieken – wel mogelijk is. Ik las enige tijd geleden in een commentaar over ...

Overweging in de tehuizen op 17/18-02-2023, 7e zondag door het jaar A, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, lieve medemensen, de Bijbelverhalen van vandaag gaan over, hoe Jezus vindt dat we moeten omgaan met mensen die ons onrecht of pijn hebben gedaan. En als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat we zelf ook wel eens een meningsverschil ...

Overweging ter voorbereiding van 19-02-2023, 7e zondag door het jaar

Uit de wet en de gewoonte - van de apostolische gemeente toen christenen hun eigendom verkochten en de opbrengst ervan naar de apostelen brachten om uit te delen aan de armen (vgl. Hand. 2, 44-45; 3, 34-35) - groeide er in de kerken een merkwaardig gebruik bij de ...

Overweging ter voorbereiding van 18-02-2023, zaterdag in de 6e week door het jaar

Onze Heer Jezus Christus is nederig in het vlees gekomen. Vóór zijn komst zijn rechtvaardigen Hem voorafgegaan. Zoals wij geloven in ...

Overweging ter voorbereiding van 17-02-2023, vrijdag in de 6e week door het jaar

‘Loopt zo dat gij wint’ (1 Kor. 9, 24), dit zijn Paulus’ woorden tot de Korintiërs en ook tot ons allen. In deze woorden kunnen wij drie dingen beschouwen. In het eerste woord waarin hij spreekt: ‘loopt’, gebiedt hij ons allen geestelijk te lopen, dat is: met minne. In het tweede woord: ‘zo’, maakt hij ons attent op de manier van ons lopen, opdat wij wijselijk ...

Overweging ter voorbereiding van 16-02-2023, donderdag in de 6e week door het jaar

‘Jubelt, hemelen, want God heeft zich over Israël ontfermd. Juicht, grondvesten der aarde, steekt de bazuin. Breekt in gejubel uit, gij bergen en heuvels met al uw bomen, want God heeft Jakob verlost en in Israël zijn glorie getoond’ (Jes. 44, 23 - LXX). Zonder enige moeite kan men in deze woorden de boodschap van de heilige profeten lezen: eens zal ...

Overweging ter voorbereiding van 15-02-2023, woensdag in de 6e week door het jaar

De kerk is zoals Maria: tegelijk moeder en maagd. Als zij namelijk geen maagd is, voor de ongereptheid van wie dragen wij dan zorg? Als zij geen moeder is, van wie spreken wij dan de kinderen toe? Maria heeft naar het lichaam het hoofd van dit lichaam ter wereld gebracht, de kerk brengt naar de geest de ledematen van dit hoofd ter wereld ...

Overweging ter voorbereiding van 14-02-2023, HH. Cyrillus en Methodius

Constantijn, ook Cyrillus genaamd, was overladen met werk. Hij trok zich terug in een klooster te Rome en werd daar ziek. Toen hij al een aantal dagen ziek was, ontving hij op zekere dag een visioen van God. Hij begon te zingen: ‘Toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis ...

Overweging ter voorbereiding van 13-02-2023, maandag in de 6e week door het jaar

Christus verbiedt het niet als iemand een wettig huwelijk verlangt aan te gaan. Maar Hij zal ons niet tegenhouden het grotere te doen, wanneer wij zouden wensen een verheven doel te bereiken. Het is een zeer groot goed, zegt Paulus derhalve, voor de ongehuwden ...

Preek op 12-02-2023, 6e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Van Jezus is bekend dat hij gedurende zijn publieke leven – dat wellicht niet meer dan anderhalf jaar heeft geduurd – een aantal leerlingen rondom zich verzamelde en onderricht gaf zoals een leraar, een rabbi. En vanaf het begin was duidelijk dat hij voor honderd ...

Overweging ter voorbereiding 12-02-2023, 6e zondag door het jaar

Hoe kunnen de ledematen van Christus ook die van ons zijn (vgl. 1 Kor. 6, 15)? Wij hebben Hem voelbaar en geestelijk in ons, want Hij woont in ons hart door de heilige Geest. En wij hebben ook deel gekregen aan zijn heilig lichaam. Zo zijn wij op tweevoudige wijze geheiligd: Hij woont in ons, tegelijk levend en levendmakend, opdat de dood die op onze ledematen drukt, door ...

Overweging ter voorbereiding van 11-02-2023, zaterdag in de 5e week door het jaar

De eeuwige wet bepaalt dat men zich niet mag hechten aan tijdelijke goederen, maar zich met een gelouterde liefde op de eeuwige waarden moet richten. Wat streven daarentegen menselijke wetten na? Zij bepalen dat - wanneer wij, mensen, uit begeerte gehecht zijn aan goederen die wij voor een tijdje de onze kunnen noemen - wij ...

Overweging ter voorbereiding van 10-02-2023, H. Scholastica, maagd

De zuster van de heilige Benedictus, Scholastica, was vanaf haar prilste jeugd aan God toegewijd. Zij had de gewoonte één keer per jaar haar broer te bezoeken. De man Gods daalde dan af om haar te ...

Overweging ter voorbereiding van 09-02-2023, donderdag in de 5e week door het jaar

Sommigen ontvangen uitzonderlijk goede eigenschappen en zij worden door hun talenten naar voren geschoven als leiders van de anderen. Zij zijn zuiver door het betrachten van de kuisheid, gezond door een ascetische levenswijze en doorvoed van de spijzen van de goddelijke leer. Zij zijn meegaand door hun lankmoedig geduld ...

Overweging ter voorbereiding van 08-02-2023, woensdag in de 5e week door het jaar

‘Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus’ (1 Kor. 3, 11). En zie hoe Paulus dit aantoont met gewone gedachten. Wat hij bedoelt is het volgende: ik heb u Christus verkondigd en u zodoende het fundament geleverd; zie nu ...

Overweging ter voorbereiding van 07-02-2023, dinsdag in de 5e week door het jaar

De wijsheid van deze wereld is dwaas in de ogen van God, en omgekeerd is de wijsheid van God dwaas in de ogen van de wereld. Zo is de prediking van het kruis voor hen die hun ondergang tegemoetgaan, alleen maar dwaasheid ...

Overweging ter voorbereiding van 06-02-2023, HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

Toen men Paulus Miki en zijn gezellen gekruisigd had, was het wonderlijk om te zien, hoe standvastig zij allen waren. Voor een deel spoorde pater Pasius hen tot deze standvastigheid aan, voor een deel pater Rodriguez. Pater overste hield voortdurend zijn ogen onbeweeglijk op de hemel gericht. Broeder Martinus zong enkele psalmen om God voor zijn goedheid dank te brengen ...

Lieve medegelovigen, lieve medemens. In de viering van Maria Lichtmis afgelopen donderdag, hoorden we in het Evangelie over de opdracht van Jezus in de tempel. Jozef en Maria hielden zich aan de geboden van hun joods geloof. Zo erkenden zij dat hun kind Jezus, ten diepste aan de Schepper van het leven toebehoort. Zij leefden de ...

Overweging ter voorbereiding van 05-02-2023, 5e zondag door het jaar

Het kruis heeft, dank zij de prediking van ongeletterde apostelen, mensen overtuigd, ja, heel de wereld gewonnen; niet aangaande gewone dingen, maar aangaande God en de ware godsdienst, aangaande het leven naar het evangelie en het toekomstig oordeel ...

Overweging ter voorbereiding van 04-02-2023, zaterdag in de 4e week door het jaar

‘Hierop mag ik mij in Christus Jezus bij God beroemen. Want ik verstout mij niet over iets anders te spreken dan over hetgeen Christus door mij tot stand heeft gebracht voor de bekering van de heidenen, door woord en daad’ (Rom. 15, 17-18). De heidenen moeten ‘als ...

Overweging ter voorbereiding van 03-02-2023, vrijdag in de 4e week door het jaar

Laten wij luisteren naar wat de Heer zegt bij het uitzenden van de verkondigers van zijn leer: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Lc. 10, 2). Ondanks de rijke oogst is het aantal arbeiders gering. Hierover kunnen wij slechts met diepe droefenis spreken. ...

Maria Lichtmis: heilige Mis op donderdagmorgen om 09.00 uur

Maria Lichtmis is allereerst een Christusfeest en in tweede instantie een Mariafeest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de kaarsen- en ...

Overweging ter voorbereiding van 02-02-2023, opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

Laten wij Christus tegemoet gaan, wij allen die met zoveel toewijding zijn mysterie vieren en eerbiedigen. Enthousiast moeten wij allen meegaan. Laat niemand buiten deze ontmoeting blijven, laat niemand ontbreken bij het dragen van het licht. De glans van kaarsen ...

Overweging ter voorbereiding van 01-02-2023, woensdag in de 4e week door het jaar

Wij dienen te bedenken dat Christus het menszijn ‘aangenomen’ heeft, terwijl wij mensen ‘zijn’. Dit om er ons bewust van te maken dat elke menselijke zwakheid die wij in een ander aantreffen, of zij nu van geestelijke of van lichamelijke aard is, ook in ons kon of kan zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 31-01-2023, H. Johannes Bosco, priester

Als wij willen dat men ons ziet als mensen die zich echt bekommeren om het welzijn van onze leerlingen, om hen zo des te gemakkelijker ertoe te brengen aan hun verplichtingen te voldoen, dan moogt gij op de eerste plaats nooit vergeten dat gij de ouders van uw geliefde ...

Overweging ter voorbereiding van 30-01-2023, maandag in de 4e week door het jaar

De liefde is een goede geestesgesteldheid die erin bestaat niets te verkiezen boven de kennis van God. Hij echter die neigt naar aardse zaken, kan onmogelijk deze liefde verwerven. Hij die God bemint, verkiest de kennis van God boven al wat Hij geschapen heeft ...

Preek op 29-01-2023, 4e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het zalige gevoel van welbehagen of dankbaarheid voelen bij het zien van de mensen die Jezus vandaag opnoemt, lijkt niet normaal. Zelfs als je het woord “zalig” vervangt door “gelukkig” zoals het in de nieuwe vertaling is weergegeven, dan blijft het gevoel van ...

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is allereerst een Christusfeest en in tweede instantie een Mariafeest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de kaarsen- en lichtprocessie aan het begin van de Mis als een huldeblijk aan ...

Afscheid Henk Smolenaars en verjaardag pastoor Frank

Op zondag 22 januari om 10.00 uur is afscheid genomen van Henk Smolenaars, die veertig jaar en negen maanden dirigent-organist is geweest in onze parochie. En in totaal 60 jaar muzikaal actief in verschillende kerken in Nederland. Henk kreeg een langdurige ovatie in de kerk en mooie afscheidscadeaus. Een lange muzikale ...

Overweging ter voorbereiding van 29-01-2023, 4e zondag door het jaar

Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de mensheid niet door goddelijke macht ...

Overweging ter voorbereiding van vrijdag 28-01-2023, H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat ...

Overweging ter voorbereiding van 27-01-2023, vrijdag in de 3e week door het jaar

Indien gij iets schijnt te zijn en enig goed schijnt te doen, wees er nochtans van overtuigd dat ge niets zijt, dat ge niets kunt en dat ge niets doet uit uzelf. Wat ge hebt, heeft God u gegeven. Gij kunt niets goeds tot stand brengen dan door de genade. Wees er dus innig ...

Overweging ter voorbereiding van 26-01-2023, HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

Paulus bewoonde zijn gevangeniscel als was zij de hemel zelf. De verwondingen van de geselslagen aanvaardde hij met meer vreugde dan anderen naar de prijs voor een overwinning grijpen. Hij hield niet minder van de inspanningen dan van de beloning, omdat hij de ...

Overweging ter voorbereiding van 25-01-2023, Bekering van de heilige apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Overweging ter voorbereiding van 24-01-2022, H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op ...

Preek op 22-01-2023, 3e zondag door het jaar A, pastoor Ignas Tilma

Broeders en zusters, zon en vette vis, dat is het advies wat mensen krijgen om aan voldoende vitamine D te komen. En omdat er in de winter weinig zon is, hebben sommige mensen in deze maanden last van een tekort aan vitamine D. Het wordt weleens in verband ...

Overweging ter voorbereiding van 23-01-2023, maandag in de 3e week door het jaar

‘De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen’ (Rom. 8, 19). Verlangen is hopen en gespannen uitzien naar de dingen die komen gaan. Welnu, de schepping verlangt naar de openbaring van Gods kinderen, maar niet alsof zij reeds de toekomst kent. Want hoe of waardoor zou zij dit kunnen? Toch zal zij dit doel ...

Overweging ter voorbereiding van 22-01-2023, 3e zondag door het jaar

‘Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’ (Rom. 8, 14). Paulus zegt dat mensen die in hun daden de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-01-2023, H. Agnes, maagd en martelares

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des ...

Overweging ter voorbereiding van 20-01-2023, vrijdag in de 2e week door het jaar

‘Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?’ (Rom. 6, 2). Dit zegt Paulus, omdat wij dood waren voor God toen wij in zonde leefden. Immers, wie zondigt, leeft in de zonde, zoals wie niet zondigt, leeft voor God. Toen namelijk Gods genade door ...

Overweging ter voorbereiding van 19-01-2023, donderdag in de 2e week door het jaar

‘Zijn wij één met Christus geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding’ (Rom. 6, 5). Paulus zegt dat wij gelukkig kunnen verrijzen, als wij één met Christus zijn geworden door het beeld van zijn dood, dat wil zeggen: als wij in ...

Overweging ter voorbereiding van 18-01-2023, woensdag in de 2e week door het jaar

Als wij op het beeld van zijn dood geënt zijn, zullen we dit ook zijn op het beeld van zijn opstanding; wij weten immers dat onze oude mens tegelijk met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde vernietigd wordt; dan zullen wij niet langer aan de zonde dienstbaar ...

Overweging ter voorbereiding van 17-01-2023, H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 16-01-2023, maandag in de 2e week door het jaar

Waarom is Christus op de gestelde tijd voor de goddelozen gestorven, toen wijzelf nog geheel hulpeloos waren? Immers, niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens ...

Actie Kerkbalans 2023 (toespraak in de kerk)

Beste parochianen, het thema van de actie is: 'Geef vandaag voor de Kerk van Morgen.' Vorig jaar stond ik hier en was het Corona virus nog volop onder ons. Nu sta ik hier en is er een oorlog gaande tussen ...

Preek op 15-01-2023, 2e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het heilig evangelie van vandaag komen twee dieren voor: een lam en een duif. Als je je die twee dieren voor de geest haalt, dan zie je een vredig tafereeltje. Het zijn zachtaardige dieren, ze vallen geen andere dieren aan. De duif en het lam, dieren die het best tot hun recht ...

Overweging ter voorbereiding van 15-01-2023, 2e zondag door het jaar

‘Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil (omdat het hem als gerechtigheid werd aangerekend), maar ook om ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, daar wij ...

Overweging ter voorbereiding van 14-01-2023, zaterdag in de 1e week door het jaar

De Apostel zegt: ‘Waar blijft de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de ...

Overweging ter voorbereiding van 13-01-2023, vrijdag in de 1e week door het jaar

Dierbare broeders en zusters, laat u niet in de war brengen door het feit dat op het einde der tijden bij sommigen hetzij het geloof onzeker wordt en wankelt, hetzij de godsvrucht afneemt en verdwijnt, hetzij de eendracht onbestendigheid vertoont en de vrede geen stand meer ...

Overweging ter voorbereiding van 12-01-2023, donderdag in de 1e week door het jaar

Terecht richt het woord van de apostel Paulus zich tot iedere christen: ‘Gij zijt trots op uw wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden. Daarom staat er geschreven: door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen’ (Rom. 2, 23-24). Aan welk ...

Overweging ter voorbereiding van 11-01-2023, woensdag in de 1e week door het jaar

Dit is de vaste regel van ons geloof, het fundament van het bouwwerk, het richtsnoer van onze levenshouding: God de Vader, ongeschapen, oneindig, onzichtbaar, één God, de Schepper van het al. Aldus luidt het eerste beginsel van ons geloof. Het tweede beginsel is: het Woord van God, de Zoon van God, Jezus Christus onze Heer, die zich aan de profeten kenbaar heeft ...

Overweging ter voorbereiding van 10-01-2023, dinsdag in de 1e week door het jaar

Heilige Vader, almachtige God, zolang het leven dat Gij mij hebt gegeven, het mij toestaat, wil ik U openlijk belijden als de eeuwige God en de eeuwige Vader. Nooit zal ik zo dwaas en goddeloos zijn dat ik mij gedraag als rechter over uw almacht en uw mysteries, en dat ik mijn zwakke kennis stel boven het ware begrip van uw oneindigheid en ...

Overweging ter voorbereiding van 09-01-2023, Doop van de Heer

Christus wordt verlicht; laten wij ons bij Hem aansluiten. Christus laat zich dopen; laten wij met Hem afdalen om met Hem op te stijgen. Johannes is aan het dopen, Jezus komt naderbij, misschien ook wel om de Doper te heiligen, in ieder geval om de oude Adam geheel in het water te begraven. Daartoe heeft Hij vooraf de Jordaan geheiligd ...

Preek op 08-01-2023, Openbaring des Heren, Jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het verhaal van de Wijzen uit het Oosten heeft al vanaf het vroege christendom tot de verbeelding van de mensen gesproken. De vrome fantasie heeft van de Wijzen koningen gemaakt. Er staat namelijk niet in de Bijbel dat het koningen zijn, maar Wijzen ...

Overweging ter voorbereiding van 08-01-2023, Openbaring des Heren

In zijn voorzienigheid heeft de barmhartige God het zo beschikt dat Hij de wereld die te gronde ging, in de jongste tijden te hulp kwam en de redding van alle volken vooraf bepaalde in Christus. Met het oog op deze volken was eens aan de heilige aartsvader Abraham de belofte ...

Overweging ter voorbereiding van 07-01-2023, zaterdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Jezus kwam naar Johannes en ontving van hem het doopsel. Werkelijk een wonderbare gebeurtenis! De oneindige stroom die de stad van God verblijdt (vgl. Ps. 46 (45), 5), wordt schoongewassen met een beetje water. De onuitputtelijke bron die voor alle mensen leven ...

Overweging ter voorbereiding van 06-01-2023, vrijdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Het Woord ‘heeft zich het lot van de nakomelingen van Abraham aangetrokken’, zegt Paulus. En vandaar ‘moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden’ (Heb. 2, 16-17) en een lichaam aannemen, gelijk aan dat van ons. Daarom heeft Maria werkelijk haar eigen taak ...

Overweging ter voorbereiding van 05-01-2023, donderdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Wie van de mensen kent alle geheime schatten van wijsheid en kennis in Christus en alles wat er schuilgaat in de armoede van zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 04-01-2023, woensdag, weekdag van de kersttijd vóór Epifanie

Man en vrouw, die door het huwelijksverbond ‘niet langer twee, maar één lichaam zijn’ (Mt. 19, 6), helpen en dienen elkaar in de innige ...

Overweging ter voorbereiding van 03-01-2023

De Heer zelf is gekomen, de leraar van de liefde, de liefdevolle. Zoals over Hem voorzegd is, zal Hij Gods woorden op aarde samenvatten (vgl. Rom. 9, 28), en aantonen hoe heel de wet en de profeten opgesloten liggen in het dubbel gebod over de liefde. Welke deze twee geboden zijn, moet u even met mij nagaan. Eigenlijk moesten ze alom bekend zijn en niet slechts voor de geest komen, wanneer wij er u aan herinneren; nooit mogen ze uitgewist worden in uw hart. Denk er toch steeds aan dat gij God en de naaste moet liefhebben: ‘God met ...

Overweging ter voorbereiding van 02-01-2023, HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren

Basilius en ik troffen elkaar in Athene. Als stromen van een rivier waren wij vanaf de ene bron, ons vaderland Kappadocië, omwille van onze ...

Preek op 01-01-2023, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar A, pastoor Frank Domen

Gisteren en vandaag vieren oud en nieuw. Wij wisselen het oude jaar in voor het nieuwe. Ergens kan dat natuurlijk niet. Je kunt je oude agenda wegleggen, een nieuwe kalender ophangen, maar het oude jaar nemen wij toch met ons mee. Want wat wij in het vorige jaar ...

Overweging ter voorbereiding van 01-01-2023, Heilige Maria, Moeder van God

‘De hemel boog neer en de Heer daalde af’ (Ps. 18 (17), 10), want Jezus Christus wilde de mensen redden en het verbond bezegelen dat Hij met onze vaderen gesloten had. Zo openbaart Hij zich aan ons en komt Hij ons nabij. Wij kunnen Hem zien, Hem aanraken en horen ...

Overweging ter voorbereiding van 31-12-2022, zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis

De Zoon van God heeft het niet in strijd met zijn verhevenheid geacht als kind te leven en op te groeien tot volwassenheid. Na al wat Hij heeft gedaan in de nederige staat die Hij voor ons had aangenomen, heeft Hij de triomf bereikt van zijn dood en verrijzenis. Dit alles is nu voorbij. Maar toch hernieuwt het feest vandaag voor ons Jezus’ heilige geboorte uit de maagd Maria. En ...

Overweging ter voorbereiding van 30-12-2022, Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef

Het huis van Nazaret is de school waarin wij het leven van Jezus beter leren begrijpen; het is de school van het evangelie. De eerste les die wij hier leren, is grote aandacht te hebben voor de diepe en geheimvolle zin van deze eenvoudige, nederige en verheven openbaring van Gods Zoon, deze zin te overwegen en te begrijpen. Misschien leren wij er ...

Overweging ter voorbereiding van 29-12-2022, vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis

‘De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland is verschenen’ (Tit. 3, 4). Dank aan God: door Hem gewordt ons overvloedige vertroosting op onze pelgrimstocht, in onze ballingschap, in onze ellende. Voordat Gods mensenliefde verscheen, bleef zijn goedheid verborgen, hoewel zij er toen ook al was: ‘want Gods erbarmen blijft altijd en eeuwig’ (Ps. 103 (102), 17). Maar hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 28-12-2022, HH. Onnozele Kinderen, martelaren

Een klein kind is geboren, een grote Koning. Van verre komen de Wijzen om Hem te aanbidden die wel in een kribbe ligt, maar heerst over hemel en aarde. Herodes, die van de Wijzen verneemt dat een Koning geboren is, wordt ontsteld en wil Hem doden om zelf de ...

Overweging ter voorbereiding van 27-12-2022, Heilige Johannes, apostel en evangelist

‘Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het aangeraakt dáárover spreken wij, over het woord dat leven ...

Preek op 26-12-2022, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de tijd van Stefanus, maar ook in onze tijd verdedigen mensen met hand en tand de eigen geschapen wereld. Corona tijd of niet, mensen willen hun verworvenheden blijkbaar koste wat kost vasthouden. De joden maakten de bezetter uit Rome ...

Overweging ter voorbereiding van 26-12-2022, Heilige Stefanus, eerste martelaar (Tweede Kerstdag)

Gisteren hebben wij de geboorte in de tijd gevierd van onze eeuwige Koning; vandaag vieren wij het zegevierend sterven van een soldaat. Gisteren was het onze Koning, die gehuld in de mantel van het vlees, de maagdelijke moederschoot als een paleis verliet om de wereld te ...

Preek op 25-12-2022, Eerste Kerstdag, jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, in en bij de stal zijn verschillende dieren en mensen en engelen. Bij wie van hen voelen wij ons thuis? De eerste is de os. Misschien dat sommige jonge mensen sterk zijn als een os. Ze kunnen hard studeren of werken of allebei. Ze kunnen de hele ...

Preek op 24-12-2022, Kerstnacht, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag horen we dat herders wordt gewezen op een kind dat is geboren in hun stal. Schuilplaats voor schapen. Een klein schepseltje in wat luiers. In hun harde bestaan leren ze vechten om te overleven, om het hoofd boven water te houden. De dagelijkse zaken komen dicht bij een pas geboren kind, ze worden geraakt. Wij zijn gauw ...

Overweging ter voorbereiding van 25-12-2022, Kerstmis – Geboorte van de Heer

Geliefden, heden is onze Verlosser geboren: laten wij ons verheugen. Droefheid mag geen ruimte meer vinden waar de geboortedag van het leven wordt gevierd. Dit leven dat de angst voor de dood heeft vernietigd, vervult ons hart met vreugde om de beloofde eeuwigheid. Geen mens wordt uitgesloten van deelname aan deze vreugde ...

Overweging ter voorbereiding van 24-12-2022, zaterdag in de vierde week van de advent

Gij waart in eeuwigheid gestorven, indien Hij niet geboren was in de tijd. Gij waart nooit bevrijd van het vlees der zonde, als Hij niet aan u gelijk geworden was in het vlees der zonde. Zonder zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 23-12-2022, vrijdag in de vierde week van de advent

Broeders en zusters, zelfs al zwijg ik, de tijd zelf herinnert ons eraan dat de geboortedag van Christus zeer nabij is. Want op de laatste afsluiting van de dagen loopt mijn prediking vooruit. Immers, de wereld zegt juist door haar moeilijkheden dat er iets op komst is waardoor zij hersteld wordt tot iets beters, en zij verlangt met ...

Overweging ter voorbereiding van 22-12-2022, donderdag in de vierde week van de advent

De eerste woorden van God bij de gesloten poorten van het paradijs getuigen van het vooruitzicht op de verlossing. Die woorden hebben betrekking op die ene en enige vrouw die nooit onderdanig is geweest aan de satan: ‘Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare’ (Gen. 3, 15). De vrouw die hier het eerst wordt ...

Overweging ter voorbereiding van 21-12-2022, woensdag in de vierde week van de advent

Aan de begroeting door de engel waarmee wij iedere dag de Maagd, gezegend boven allen, met de haar toekomende eerbied begroeten, zijn wij gewoon toe te voegen: ‘En gezegend is de vrucht van uw schoot.’ Toen Elisabet immers door de Maagd begroet werd, herhaalde zij de begroeting van de engel aan Maria en voegde er dit slot aan ...

Overweging ter voorbereiding van 20-12-2022, dinsdag in de vierde week van de advent

Tevergeefs zocht Gods wijsheid een plaats om te rusten. ‘Overal zocht ik rust’, spreekt zij door Jezus Sirach (24, 11 - Vulg.). Tenslotte bereidde God in zijn liefde en genade een woning in een uitverkoren heiligdom. Hij schiep Maria, de nieuwe Eva. Maria was in zekere zin in eigen persoon het verlangen dat de mensheid koesterde naar God. De gezegende onder alle vrouwen (vgl. Lc. 1, 28), een waarachtige vrouw, vervuld van louter deemoed en overgave. Zij is een leegte ...

Overweging ter voorbereiding van 19-12-2022, maandag in de vierde week van de advent

Laten wij de opgaande zon voor zijn, omdat een zo grote genade van de kerk en een zo grote beloning van toegewijde liefde ons uitnodigen; laten we de Heer bij zijn komst tegemoet snellen, voordat Hij kan zeggen: ‘Hier ben Ik’ (Jes. 58, 9). De Zon der gerechtigheid wil dat wij ...

Preek op 18-12-2022, 4e zondag van de advent, pastoor Ignas Tilma

De kerststal hier in de kerk is sinds het begin van de Advent gegroeid. Eerst stond er alleen de stal, maar naarmate de Advent vorderde, kwamen er steeds meer beelden bij. Een leuke manier om langzaam toe te groeien naar het feest van Kerstmis. Misschien doet u dit ...

Preek op 16/17-12-2022 in de tehuizen, kerstviering, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Overweging ter voorbereiding van 18-12-2022, vierde zondag van de advent

De eniggeboren Zoon van de Vader, het Woord, is vóór alle tijden en eeuwen, zonder pijnen uit dezelfde God en Vader geboren. Door zijn barmhartigheid ontfermde Hij zich over onze gevallen menselijke natuur. Uit eigen beweging, door de wil van God de Vader en met de instemming van de Geest, is Hij tot onze menselijke geringheid afgedaald, zonder de schoot van zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 17-12-2022, zaterdag in de derde week van de advent

Het heeft geen zin onze Heer Jezus Christus, de Zoon van de heilige Maagd Maria, een ware en volmaakte mens te noemen, als men niet gelooft dat Hij van dat geslacht is waarover het evangelie spreekt. Matteüs zegt namelijk: ‘Geslachtslijst van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham’ (Mt. 1, 1). Hij houdt zich aan de volgorde van de menselijke afstamming, ...

Overweging ter voorbereiding van 16-12-2022, vrijdag in de derde week van de advent

Het mysterie van Christus doet ons versteld staan. Het gaat ieder menselijk besef te boven, ook al weten wij Gods mildheid jegens ons te bewonderen. Daarom roept de schrijver Habakuk uit bewondering voor het plan van de menswording in heldere woorden uit: ‘Heer, ik heb van uw roemruchte daden gehoord, vol ontzag heb ik uw werken vernomen’ (Hab. 3, 2). De eniggeboren Zoon bezat de gestalte van ...

Overweging ter voorbereiding van 15-12-2022, donderdag in de derde week van de advent

In de uitwendige tempel viert men de advent door met vurig verlangen uit te zien naar de komst van de Heer. Maar in de tempel van de ziel ...

Overweging ter voorbereiding van 14-12-2022, H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

Hoeveel mysteries en wonderen ook door de heilige leraren werden opgespoord en door heilige zielen in deze toestand van geestelijk leven werden verstaan, deze mysteries zijn zó diep, dat er nog altijd meer voor hen te zeggen en nog meer te begrijpen overbleef. Zo is het mogelijk altijd dieper door te dringen in Christus. Hij is als een rijke ...

Overweging ter voorbereiding van 13-12-2022, H. Lucia, maagd en martelares

Gij behoort tot het volk, het christenvolk, meer nog: tot de maagden behoort gij, die het licht van uw geest laat stralen over de gratie van uw lichaam (zo gelijkt ge het meest op de kerk). Gij vertoeft ook ’s nachts in uw binnenkamer. Ik zeg u: houd altijd Christus voor de geest, verwacht te allen tijde zijn komst. Zo heeft Christus u gewild, toen ...

Overweging ter voorbereiding van 12-12-2022, maandag in de derde week van de advent

Christus is de afstammeling van David, maar Hij was er al vóór David. Hij is het Woord van God. Hij gebruikt geen levenloze instrumenten, een harp of een citer, maar door de Geest ordent Hij deze wereld en vooral de mens, die wereld in het klein, zijn ziel en lichaam. Hij bespeelt voor God dit grote, veelsnarige instrument en zingt samen met ...

Preek op 11-12-2022, 3e zondag van de Advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in het evangelie horen wij over Johannes de Doper, die in de gevangenis zit en in die plaats van duisternis hoort hij over de werken van Jezus Christus. Het is niet zo vreemd, dat mensen op zo’n duistere plek vragen gaan stellen, aan zichzelf en aan ...

Overweging op in de tehuizen 09/10-12-2022, 3e zondag van de advent, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, vorige week hoorden wij hoe Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: "Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf ...

Overweging ter voorbereiding van 11-12-2022, derde zondag van de advent

Johannes was de stem, de Heer echter het ‘Woord van den beginne’. Johannes was de stem voor een beperkte tijd, Christus vanaf den beginne het eeuwig Woord. Denk het woord weg, wat is dan de stem nog? Waar een begrijpbare inhoud ontbreekt, is ze niet meer dan ...

Biechtspiegel

Wil je je serieus voorbereiden op het grote feest van Christus' Geboorte, Kerstmis. Dan is het goed om wat hulpmiddelen te gebruiken. Natuurlijk kunnen we allereerst in de heilige Schrift, de Bijbel, lezen hoeveel God van ons houdt, wat Hij voor ons wil doen én ... hoe Hij wil dat wij leven, want de liefde moet uiteraard van twee kanten komen. Een ander goed hulpmiddel is een biechtspiegel, een gewetensonderzoek ...

Zomaar een extra bezinning, van Frans Mistiaen s.j., bij de derde zondag van de advent, jaar A

Vorige week hoorden wij hoe de ascetische Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: "Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf verbranden in het ...

Overweging ter voorbereiding van 10-12-2022, zaterdag in de tweede week van de advent

‘Wees gegroet, Maria.’ Met de engel vereer ik de volheid van genade die God in u heeft gelegd. Verwonderd beschouw ik uw verstand, verlicht door het levendigste geloof; uw geheugen, geheel vervuld van de herinnering aan Gods weldaden; uw hart, verteerd door ...

Overweging ter voorbereiding van 09-12-2022, vrijdag in de tweede week van de advent

Met grote wonderen brengt God een volk bijeen om het de wet te geven. Dit volk leeft slechts vanuit de verwachting van de Messias, en de wet ziet uit naar die Verlosser, maar ze bereikt Hem niet. De wet beeldt Hem uit, maar geeft Hem niet. Zij kondigt Hem aan, doch ...

Overweging ter voorbereiding van 08-12-2022, Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria

Hemel en aarde, sterren en stromen, licht en duisternis, heel de schepping die de mens ten dienste staat en nut verschaft, prijst zich gelukkig om het verlies van haar luister: want door u, o vrouwe, is ze als het ware weer tot leven gewekt en met nieuwe, onuitsprekelijke genade gezegend. Al het geschapene was immers als dood door het verlies van zijn oorspronkelijke ...

Dinsdag 8 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

Overweging ter voorbereiding van 07-12-2022, H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

Ge hebt het ambt van het priesterschap aanvaard, en zittend aan de achtersteven stuurt ge het schip van de kerk tegen de golven in. Houd het roer van het geloof vast om niet uit de koers te raken door de zware stormen van deze wereld, maar vrees niet, want ‘Hij heeft ...

Overweging ter voorbereiding van 06-12-2022, dinsdag in de tweede week van de advent

Slechts eenmaal in het jaar, maar dan toch eenmaal, toont de zichtbare wereld haar verborgen vermogens en openbaart zij zich als het ware. Dan ontluiken de bladeren en de bloesem aan de fruitbomen evenals de bloemen; ook het gras en het graan ...

Overweging ter voorbereiding van 05-12-2022, maandag in de tweede week van de advent

Het is goed eens te overwegen op welk tijdstip de Heiland gekomen is. Hij kwam immers, zoals ge ook wel weet, niet bij de aanvang, niet in ...

Preek op 04-12-2022, 2e zondag van de advent, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Johannes de Doper laat zijn toehoorders in de woestijn eens even goed voelen wat er mis is met de mensen. Een soort donderpreek waarin de Farizeeën en Sadduceeën, de geestelijke elite uit Jeruzalem er flink van langs krijgen. Reeds ligt de bijl aan ...

Overweging ter voorbereiding van 04-12-2022, tweede zondag van de advent

God heeft een tijd vastgesteld om zijn beloften te doen, en een tijd om die beloften in vervulling te doen gaan. De tijd van de beloften gaat van de profeten tot Johannes de Doper; de tijd van de vervulling, van Johannes de Doper tot het einde der eeuwen. Getrouw is God die ...

Overweging ter voorbereiding van 03-12-2022, H. Franciscus Xaverius, priester

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand die voor hen de mis opdraagt; er is ...

Overweging ter voorbereiding van 02-12-2022, vrijdag in de eerste week van de advent

‘Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, schenk u de aarde als eigendom’ (Ps. 2, 8). Christus heeft inderdaad, zoals Hij gevraagd had, de volken tot erfdeel gekregen. Hij vroeg er immers om toen Hij zei: ‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U ...

Overweging ter voorbereiding van 01-12-2022, donderdag in de eerste week van de advent

Er is een drievoudige komst van de Heer: de eerste in het vlees, de tweede in onze ziel en de derde bij het oordeel. De eerste komst had plaats midden in de nacht, de tweede geschiedt in de morgen en de derde in de middag. Laten wij ons nu houden aan hetgeen de ...

Overweging ter voorbereiding van 30-11-2022, H. Andreas, apostel

Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, hield hij die schat niet voor zich, maar hij haastte zich en liep snel naar zijn broer Simon om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had. Merk op wat hij tegen zijn broer zegt: ‘Wij hebben de Messias gevonden; vertaald ...

Overweging ter voorbereiding van 29-11-2022, dinsdag in de eerste week van de advent

Wanneer wij de komst van de Heer met alle godsvrucht vieren, doen wij eigenlijk niet meer dan onze plicht. Want niet slechts tot ons, maar ook om ons komt Hij die van ons niets nodig heeft. Ja waarlijk, hoe groot onze eigen hulpbehoevendheid is, blijkt wel uit de grootte van zijn goedertierenheid. Niet alleen blijkt uit de prijs van de geneeskundige behandeling hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 28-11-2022, maandag in de eerste week van de advent

Wie is Hij wiens komst wij jaarlijks herdenken en vieren? Dat is Hij die in het paradijs beloofd is, de Zoon van de vrouw, zo machtig dat door Hem de kop en de macht van de verdoemde slang verpletterd zouden worden. ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen rest gelaten, dan waren we nu als Sodom en Gomorra’ (Jes. 1, 9). Hij is waarlijk die Noach in wie de voorzegging van zijn vader Lamech vervuld ...

Preek op 27-11-2022, 1e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Het joodse volk heeft naast goede tijden ook veel slechte gekend. Eén keer hebben ze zelfs 400 jaar lang in Egypte in slavernij geleefd en kort nadat zij waren bevrijd, moesten zij - door eigen schuld - 40 jaar lang door de woestijn zwerven. Later zijn de joden vaker in ballingschap ...

Overweging ter voorbereiding van 27-11-2022, Eerste zondag van de advent

U moet weten, geliefde broeders en zusters, dat deze heilige tijd die wij de advent - de komst van de Heer - noemen, ons twee feiten voor ogen houdt. Daarom moeten wij ons ook over twee dingen verheugen, want deze tijd moet op twee manieren nuttig voor ons zijn. Hij ...

Wat protestanten beter begrijpen aan het priesterschap

De Duitse bisschoppen waren onlangs in Rome voor hun ad limina-bezoek. Intussen wordt in eigen land aan het priesterschap gemorreld, blijkt uit hun Synodale Weg. Ook in Nederland klinkt soms de roep om gehuwde priesters. Dit komt voort uit een verkeerde visie op het priesterschap. Protestanten weten dat offer en priesterschap samen ...

Overweging ter voorbereiding van 26-11-2022, zaterdag in de 34e week door het jaar

‘De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als rechter der aarde’ (Ps. 96 (95), 12-13). Vroeger is Hij gekomen en later zal Hij nog eens komen. Die stem van Hem klonk eerst in het evangelie: ‘Van nu ...

Overweging ter voorbereiding van 25-11-2022, vrijdag in de 34e week door het jaar

O zalig verblijf in de stad daarboven! O klaarlichte dag van de eeuwigheid, door geen nacht verduisterd, maar altijd door de opperste Waarheid bestraald! Altijd blijde, altijd onbekommerde dag, die uw staat nooit in zijn tegendeel verandert. O, dat die dag was aangebroken en al deze tijdelijke dingen ten einde waren gekomen ...

Overweging ter voorbereiding van 24-11-2022, HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Viëtnam

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Overweging ter voorbereiding van 23-11-2022, woensdag in de 34e week door het jaar

Mijn raad aangaande de matigheid was, dunkt me, niet onbelangrijk. Wie hem volgt, zal er geen spijt van hebben; hij zal zichzelf redden en ook mij die de raad gegeven heeft; het is immers geen kleine verdienste iemand van het dwaalspoor en de ondergang af te brengen en naar het heil te voeren. Dat zijn we aan God, onze Schepper ...

Overweging ter voorbereiding van 22-11-2022, H. Cecilia, maagd en martelares

‘Huldigt de Heer met uw citerspel en speelt voor Hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Ps. 33 (32), 2-3). Legt de oude mens af: gij kent toch het nieuwe lied? Er is sprake van: de nieuwe mens, het Nieuwe Testament, het nieuwe lied. Het nieuwe lied behoort niet aan de oude mens; dat leren alleen maar ‘nieuwe mensen’ die de ‘oude mens’ hebben afgelegd, en ...

Overweging ter voorbereiding van 21-11-2022, Opdracht van de heilige maagd Maria

Mag ik u verzoeken te letten op wat Christus de Heer heeft gezegd, toen Hij zijn hand over zijn leerlingen uitstrekte: ‘Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel’ (Mt. 12, 49-50) ...

Preek op 20-11-2022, hoogfeest van Christus Koning, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het feest van Christus Koning is nog geen 100 jaar oud. Er is een tijd geweest, dat alles wat zich op sociaal terrein bewoog, moest de heerschappij van God, en liefst ook dat van de kerk, erkennen. Veel heeft het blijkbaar niet uitgehaald. In sommige middellandse zee ...

Overweging ter voorbereiding van 20-11-2022, Christus, Koning van het heelal

Wat Pilatus tot Christus heeft gezegd en wat de Heer hem geantwoord heeft, moeten wij nu nader beschouwen. Tegen de joden had Pilatus gezegd: ‘Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw wet.’ Maar zij hadden geantwoord: ‘Wij missen het recht om iemand ter dood te ...

Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit ...

Overweging ter voorbereiding van 19-11-2022, zaterdag in de 33e week door het jaar

Laten we boete doen zo lang we op aarde wonen. We zijn immers als klei in de handen van de pottenbakker. Een pot die mislukt of uiteenvalt terwijl hij hem nog onder handen heeft, maakt hij dadelijk opnieuw, maar hij kan er niets meer aan doen van het ogenblik af ...

Op audiëntie bij de Paus

Op vrijdag 11 november, de vijfde dag van het Ad Limina bezoek, waren onze bisschoppen op bezoek bij Paus Franciscus. Een verslag van Mgr. Jan Hendriks, ónze bisschop ... . “Ik heb twee vragen gesteld. 1) Of de Paus suggesties had voor onze sterk geseculariseerde Kerk, meer dan de helft van de bevolking zegt niet te geloven. De Paus ...

Overweging ter voorbereiding van 18-11-2022, vrijdag in de 33e week door het jaar

De Heer heeft ons zeer veel medelijden getoond. Want wij die leven, brengen geen offers meer aan dode goden, aanbidden deze niet meer, maar kennen door Hem de Vader van de waarheid. Wat betekent het ...

Weinig jongeren bezoeken de Katholieke Kerk, maar hij wél

‘Ik was fel atheïst en behoorlijk kritisch over het geloof. Dat kwam vooral door vooroordelen, bijvoorbeeld door claims van gelovigen over de schepping van de aarde. Daar kon ik weinig mee. Ik wilde wel meer over het geloof weten en daarom ging ik in 2016 de Bijbel lezen. Een jaar later besloot ik een klooster te bezoeken. Wat gebeurde achter die dikke kloostermuren? In het klooster ontmoette ik ...

Overweging ter voorbereiding van 17-11-2022, H. Elisabeth van Hongarije, kloosterlinge

Elisabeth begon toe te nemen in deugd. Zoals ze haar hele leven een troosteres van de armen was, werd ze helemaal een weldoenster voor hen die honger leden, toen ze naast een van haar kastelen een hospitaal liet bouwen waar ze veel zieken en zwakken opnam. Aan ...

Werelddag voor de Armen

Afgelopen 13 november was het Werelddag voor de Armen. In dit kader biedt het Vaticaan de allerarmsten van Rome gezondheidszorg door middel van een mobiele kliniek. Mensen, die nauwelijks of geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg, zoals daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning, kunnen daar gratis ...

Overweging ter voorbereiding van 16-11-2022, woensdag in de 33e week door het jaar

De apostel Paulus zegt: ‘De wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld’ (Gal. 6, 14). En om ons te leren dat er een dood, een goede dood, bestaat in dit leven, spoort hij ons aan ‘het sterven van Jezus in ons lichaam mee te dragen’ (2 Kor. 4, 10). De dood moet dus ...

Overweging ter voorbereiding van 15-11-2022, dinsdag in de 33e week door het jaar

Een sterke minnaar staat pal in de bekoringen en hecht geen geloof aan de sluwe argumenten van de vijand. Hij is mij genegen in voorspoed, en niet ongenegen in tegenspoed. Een beproefde minnaar let niet zozeer op wat zijn beminde geeft als op de liefde waarmee hij geeft. Hij slaat meer acht op de genegenheid dan op de waarde ...

Overweging ter voorbereiding van 14-11-2022, maandag in de 33e week door het jaar

‘Ach, wat is de mens, dat Gij naar hem omziet?’ (Ps. 8, 5). Wat is toch dat nieuwe mysterie rondom mij? Ik ben klein en groot, nietig en verheven, sterfelijk en onsterfelijk, aards en hemels. Het één ben ik met de wereld hier beneden, het ander met God, het één met het vlees, het ander met de geest. Met Christus moet ik begraven worden, met Christus verrijzen, erfgenaam moet ik met Christus worden ...

Van onze correspondent terug uit Indonesië

Zo langzamerhand loopt het weer tegen Sinterklaas en dat brengt herinneringen boven. De eerste kruidnoten werden alweer verkocht en op mijn kamer op kantoor ontstond een discussie: "Mijn moeder ...

Preek op 13-11-2022, 33e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de eerste lezing van vandaag begon nogal vurig, letterlijk. De profeet Maleachi schrijft: “Al de boosdoeners worden op de dag van God als stoppels in brand gezet.” Dat is een fijne bevestiging voor de mensen, die zich kunnen opwinden over het ...

Overweging ter voorbereiding van 13-11-2022, 33e zondag door het jaar

Aanvaard en bewaar alleen het geloof zoals je het leert en belijdt, zoals het door de kerk nu aan jou wordt overgedragen en dat door de hele heilige Schrift is gewaarborgd. Niet alle mensen zijn in staat de Schrift te lezen. Een hindernis om hiervan kennis te nemen is voor ...

Overweging ter voorbereiding van 12-11-2022, H. Josafat, bisschop en martelaar

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen ...

Sint Maarten

Op 11 november gedenken we Sint Maarten (Martinus van Tours), die in het jaar 316 geboren werd als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende vertelt, dat hij bij de stadspoorten van de Franse ...

Bisschoppen in Rome

De Bisschoppen van Nederland, behalve Mgr. Jan Liesen, vanwege behandeling die hij moet ondergaan, zijn van 7 t/m 12 november in Rome voor het Ad Limina bezoek. Op de eerste dag vierden ze de ...

Overweging ter voorbereiding van 11-11-2022, H. Martinus van Tours, bisschop

Martinus had reeds lang een voorgevoel van zijn dood en hij zei tot zijn broeders dat zijn einde weldra zou komen. Intussen bleek er een reden te zijn om de parochie van Candes te bezoeken. Want de priesters van die kerk waren onderling verdeeld en hij wilde de vrede herstellen ...

Perspectief Protestantse Gemeente in Heerhugowaard

De Ontmoetingskerk heeft ook een kerkblad, zoals wij Dionysius in Beeld. En ook de Ontmoetingskerk, als de Rooms-Katholieke Kerk, lijkt een (kerk)schip in zwaar weer. Men verwacht dat het ledenbestand vanaf 2023 jaarlijks met zo'n 44 leden zal afnemen ...

Overweging ter voorbereiding van 10-11-2022, H. Leo de Grote, paus en kerkleraar

De hele kerk van God is trapsgewijze opgebouwd en zo bestaat dit heilig lichaam geheel uit ledematen die onderling verschillend zijn. Toch vormen wij allen tezamen, zoals de Apostel zegt: ‘één persoon in Christus’ (Gal. 3, 28). Niemand is door zijn taak binnen dit lichaam ...

Overweging ter voorbereiding van 09-11-2022, Kerkwijding van de basiliek van Lateranen

Jezus Christus is de bruidegom van de heilige kerk en alle christenen zijn ledematen van die kerk. Al deze ledematen zullen in Jezus Christus één geloof, één doopsel, één Heer hebben. Het hoofd van deze heilige kerk is Christus Jezus, God en mens, Hij is haar ...

De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo: Onze geliefden in de hemel

Zusters en broeders, als ik deze weekbrief schrijf is het 2 november, de dag die traditiegetrouw gewijd is aan alle overleden zielen. De mensen die wij uit handen hebben moeten geven en aan God hebben toevertrouwd. Allemaal hebben we wel mensen die ons dierbaar zijn en die naar God zijn opgegaan. Ik denk vaak bij mijzelf hoe zou dat zijn, straks in de hemel bij God? ...

Bisschoppelijk nieuws

Van 7-13 november gaan de bisschoppen naar Rome: op bezoek bij Paus Franciscus en ook de graven van de apostelen Petrus en Paulus worden bezocht. Dat gebeurt elke vijf jaar en dat bezoek heeft een speciale naam: het Ad Limina bezoek. Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum en betekent letterlijk: pelgrimage naar de drempels (graven) van de apostelen. Het is een eeuwen-oud gebruik ...

Overweging ter voorbereiding van 08-11-2022, dinsdag in de 32e week door het jaar

Het was menselijk dat de getuigen van de Heer, de martelaren, bezorgd waren dat ze in hun getuigenis en dood ten onder zouden gaan. De Heer gaf hun echter een grote zekerheid met de woorden: ‘Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan!’ (Lc. 21, 18). Gij vreest dat ge ten onder zult gaan, terwijl geen haar van uw hoofd verloren ...

Maandag 7 november: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent 'onder de bescherming van de hoogste god'. Hij werd geboren in het jaar ...

Overweging ter voorbereiding van 07-11-2022, Nederland: H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de kerkprovincie (patroon van bisdom Utrecht en Haarlem)

Laat ons allen blij zijn in de Heer, veelgeliefden, en jubelen van geestelijke vreugde! Want God heeft ons deze grote verkondiger van het leven geschonken, deze leraar der gerechtigheid en grondlegger van onze eenheid. Willibrord heeft ons immers samengebracht in deze heilige schaapsstal en onderricht in het ware geloof. Laat er ook ...

Inspiratieboekje voor vrijwilligers

In de pastorie ligt weer een inspiratieboekje klaar voor alle vrijwilligers. De titel is: ‘Gebeden rond de kerststal; van donker naar licht’. Een boekje, met mooie woorden en gedachten als ...

Preek op 06-11-2022, 32e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, er worden zeven mensen doodgemarteld, omdat ze trouw willen blijven aan hun geloof, aan hun wet, aan hun levensbeginselen. Ze willen koste wat het kost trouw blijven aan God en aan zichzelf. Wat een moed en vertrouwen en zekerheid dat hun ...

koop kerstkaarten in de kerk/pastorie

Over niet al te lange tijd kunt u, traditiegetrouw in de Advent, weer houdbare producten voor de Voedselbank naar de kerk/pastorie brengen. Nieuw is ... een aantal parochianen heeft prachtige zelfgemaakte kerstkaarten aan onze kerk geschonken. De opbrengst van de verkoop van de kaarten is ook bestemd voor de Voedselbank ...

Overweging ter voorbereiding van 06-11-2022, 32e zondag door het jaar

Vrede is niet enkel afwezigheid van oorlog. Zij kan ook niet herleid worden tot alleen maar het scheppen van een evenwicht tussen tegengestelde krachten. Zij is evenmin de vrucht van een alles ...

Overweging ter voorbereiding van 05-11-2022, zaterdag in de 31e week door het jaar

‘Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht in zijn snelle loop halverwege was gekomen, kwam uw alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel’ (Wijsh. 18, 14-15). Deze woorden uit het boek van de Wijsheid verwijzen naar de hoogheilige tijd waarop het alvermogende Woord van God, nederdalend uit de schoot en het ...

Overweging ter voorbereiding van 04-11-2022, H. Carolus Borromeo, bisschop

Zeker, wij allen zijn zwak, maar God de Heer heeft ons middelen gegeven waarmee we ons kunnen helpen als we dat willen. Een priester bijvoorbeeld zou een onberispelijk leven willen leiden. Hij erkent dat men dat van hem verwacht. Hij zou ingetogen willen zijn en, zoals het hem past, het leven van een engel willen leiden; hij denkt er echter niet aan de geschikte middelen ...

Preek op 02-11-2022, Allerzielen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Indringende ervaringen maken van alles in je los. Vooral de dood van een geliefde, man, vrouw of kind, hoe dichter bij, des te dieper voelen we de pijn. Het verdriet gaat met je mee, ook de nacht in, ook bij het opstaan is het vaak niet lichter geworden. Verlies van een dierbare geeft verwarring, een gevoel van verlatenheid. Wat is de zin van het ...

Overweging ter voorbereiding van 03-11-2022, donderdag in de 31e week door het jaar

‘De Geest van de Heer vervult het aardrijk’ (Wijsh. 1, 7). In de Schrift vinden wij drie ‘scheppingen’ vermeld. De eerste is de omvorming van wat niet bestond tot wat bestaat; de tweede is de verandering van het slechte in het goede; de derde is de verrijzenis van de doden. In elk van deze drie kun je de heilige Geest terugvinden als medewerker van ...

Preek op 01-11-2022, Allerheiligen, jaar C, pastoor Frank Domen

Een tijd geleden was er ergens een tentoonstelling van Middeleeuwse kunst. Prachtige voorwerpen van vroeger waren er te zien: misgewaden in brokaat, boeken met miniaturen met goud belegd, beelden uit hout gesneden. Wat de kritische kijker had kunnen opvallen was, dat er allemaal afbeeldingen van heiligen waren ...

Overweging ter voorbereiding van 02-11-2022, Gedachtenis van alle overleden gelovigen – Allerzielen

De lichamen van de overledenen mogen niet achteloos worden behandeld noch zomaar afgevoerd. Zeker niet wanneer het rechtvaardigen en gelovigen betreft. Hun geest heeft zich immers op geoorloofde wijze bediend van hun lichaam als werktuig voor ...

Allerzielen – 2 november – heilige Mis om 19.00 uur

Op 2 november, daags na Allerheiligen, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op deze Allerzielendag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken ...

Allerheiligen – 1 november

Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en ...

Overweging ter voorbereiding van 01-11-2022, Allerheiligen

In het boek van de Openbaring spreekt Jezus Christus, uw geliefde bij uitstek, u aldus toe: ‘Wees getrouw tot de dood en Ik zal u de kroon des levens geven’ (Apok. 2, 10). Deze kroon is niets anders dan de beloning van het eeuwige leven, en alle christenen moeten dringend worden aangespoord om naar deze kroon te verlangen. Tot deze ...

Bijzondere data

Op dinsdag 1 november wordt wereldwijd Allerheiligen gevierd. De Kerk vraagt deze dag te vieren als een zondag en daarom is de ...

Overweging ter voorbereiding van 31-10-2022, maandag in de 31e week door het jaar

Als de mens verzadigd is van de vruchten van het verlossingswerk, vindt hij, dank zij Gods wijsheid, niet alleen verzoening maar ook ...

Preek op 30-10-2022, 31e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Mahatma Gandhi uit India was een man van vrede en verdraagzaamheid. Hij was geen christen, maar heeft de christelijke boodschap beter beleefd dan menig christen van onze tijd. In maart 1931 hield Gandhi demonstratief - tegen de wet van het ...

Overweging in de tehuizen op 28/29-10-2022, 31e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, verleden week hoorden we in een verhaal, hoe Jezus denkt over de hoogmoedige farizeeër en de berouwvolle tollenaar in de tempel. De tollenaar, een man die met de nek werd aangekeken, en voor wie de mensen in zijn omgeving geen goed ...

Overweging ter voorbereiding van 30-10-2022, 31e zondag door het jaar

‘Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard’ (Heb. 4, 12). Uit deze woorden van de apostel Paulus blijkt hoe groot de kracht is, hoe groot de wijsheid die in het woord van God vervat is voor hen die Christus zoeken, Christus die ...

Overweging ter voorbereiding van 29-10-2022, zaterdag in de 30e week door het jaar

Een geschapen beeld van de wijsheid bestaat in ons en in heel het scheppingswerk. Daarom zegt de echte, scheppende wijsheid terecht, terwijl zij op zichzelf betrekt wat een eigenschap is van haar afdruk: ‘De Heer heeft mij geschapen in zijn werken’ (Spr. 8, 22). Want dit ...

Overweging ter voorbereiding van 28-10-2022, HH. Simon en Judas, apostelen

Onze Heer Jezus Christus stelde leiders en leraren aan voor de hele bewoonde wereld, beheerders van zijn goddelijke geheimen. Hij droeg hen op als lampen te schijnen en te stralen. Zij moesten niet alleen een licht zijn voor het joodse land, maar veeleer voor alles wat ligt onder de zon en voor de mensen die overal verspreid hun woonplaats hebben. Terecht zegt Paulus dat ...

Overweging ter voorbereiding van 27-10-2022, donderdag in de 30e week door het jaar

‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Men zegt dat de barmhartigheid van God zijn werken overtreft, en daarom is een barmhartig mens een waarachtig goddelijk mens. Want barmhartigheid wordt uit liefde en goedheid geboren. Deze moeten wij onder elkaar beoefenen, en als wij dat ...

Overweging ter voorbereiding van 26-10-2022, woensdag in de 30e week door het jaar

Mens, beschouw de onpeilbare diepte van Gods verborgenheid: ‘Waarlijk, Heer, Gij zijt een verborgen God’ (Jes. 45, 15). Hij is op een verborgen wijze alle dingen veel meer nabij dan enig ding zichzelf nabij is, op de bodem van de ziel verborgen voor alle zintuigen en in ...

Overweging ter voorbereiding van 25-10-2022, dinsdag in de 30e week door het jaar

Overwegen wij, geliefden, hoe de Heer ons voortdurend de toekomstige verrijzenis toont, waarvan Hij de Heer Jezus Christus de eersteling maakte door Hem van de doden te doen opstaan. Letten wij daarbij, geliefden, op een vorm van opstanding die regelmatig ...

Preek op 23-10-2022, 30e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Jezus spreekt vandaag tot hen die vaak overtuigd zijn van de eigen rechtvaardigheid, de eigen oprechtheid, de eerlijkheid waarmee wij denken in het leven te staan. Jezus gebruikt daarvoor een verhaal met zeer herkenbare personen: een Farizeeër en een tollenaar. De ...

Overweging ter voorbereiding van 24-10-2022, maandag in de 30e week door het jaar

Ziet toe, geliefden, dat de talrijke weldaden van de Heer voor ons allen niet tot een veroordeling leiden, wanneer wij namelijk niet een leven leiden dat Hem waardig is, en niet in eendracht het goede doen en wat Hem welgevallig is. Want Hij zegt ergens: ‘De geest des Heren is een ...

Overweging ter voorbereiding van 23-10-2022, 30e zondag door het jaar

Laten wij onze aandacht richten op de Vader en Schepper van heel de wereld en in ons de gedachte levend houden aan de grootse en alles overtreffende gaven die Hij alleen kan schenken: vrede met God en andere weldaden. Zien we in gedachten naar Hem op en beschouwen wij met de ogen van de ziel zijn lankmoedige gezindheid; bedenken wij hoe barmhartig Hij zich ...

Overweging ter voorbereiding van 22-10-2022, zaterdag in de 29e week door het jaar

Alles wat is of wordt, het is er en het bestaat in Hem en door Hem. Daarom zegt Johannes: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets geworden’ (Joh. 1, 1-3). Een muzikant stemt zijn lier en ...

Overweging ter voorbereiding van 21-10-2022, vrijdag in de 29e week door het jaar

De Vader van Christus, geheel heilig en boven al het geschapene verheven, is de opperste bestuurder. Met zijn eigen wijsheid en zijn eigen Woord geeft Hij overal leiding voor ons bestwil. Hij ordent en regelt zoals het volgens Hem goed is. En het is goed, zoals het ...

Overweging ter voorbereiding van 20-10-2022, donderdag in de 29e week door het jaar

Heel ons leven moet een leven van vreugde en vrede zijn, zelfs te midden van onze droefheden. Mij lijkt dat elke droefgeestigheid en alle verdriet toch ver van ons, mensen, zou moeten zijn, aangezien de Heer zelf op het ogenblik dat Hij vanuit deze wereld ten hemel opsteeg ...

Overweging ter voorbereiding van 19-10-2022, woensdag in de 29e week door het jaar

Het is goed zich voortdurend toe te leggen op het aanhoren van het woord van God. Maar zelfs dit goede wordt nutteloos, als het niet samengaat met de gehoorzaamheid. Om niet tevergeefs hier samen te komen, moet u ook uw broeders en zusters meebrengen ...

Sint-Andrzej Bobola stierf voor eenheid van de Katholieke Kerk

Sint-Andrzej Bobola is in de huidige verschrikkingen van de Oekraïne-oorlog bij uitstek de heilige om aan te roepen. Daar zag het aan het begin van zijn leven bepaald niet naar uit. De oorlog om Oekraïne ...

Overweging ter voorbereiding van 18-10-2022, H. Lucas, evangelist

Geliefde broeders en zusters, onze Heer en Verlosser vermaant ons nu eens met woorden, dan weer met daden. Ook die daden zijn immers geboden: terwijl de Heer stilzwijgend iets doet, maakt Hij duidelijk wat wij moeten doen. Zo zendt Hij zijn leerlingen twee aan twee uit om het woord te verkondigen (vgl. Lc. 10, 1), omdat er twee geboden van ...

Overweging ter voorbereiding van 17-10-2022, H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar

Ik schrijf aan alle kerken en druk allen op het hart dat ik graag sterf voor God, als gij het mij maar niet verhindert. Ik smeek u: laat uw welwillendheid mij niet ongelegen komen. Laat mij toch voedsel zijn voor de wilde dieren. Daardoor kan ik tot God komen. Ik ben de ...

Preek op 16-10-2022, 29e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

De lezingen willen zeggen dat bidden helpt. Maar dan moet je wel volhouden, zegt de tekst er meteen bij. Zolang Mozes met zijn armen uitgestrekt bidt, zijn de Israëlieten aan de winnende hand; laat hij zijn armen zakken, dat betekent: laat hij de moed zakken, verliest hij zijn ...

Preek in de tehuizen, 29e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Als Jezus een parabel wil vertellen, gaat hij telkens op dezelfde manier te werk. Hij neemt een echt gebeurde geschiedenis als uitgangspunt, maakt er een eigen vertelling om heen en gebruikt die om mensen iets te leren. In de gelijkenis van de rechter en de weduwe, is de ...

Overweging ter voorbereiding van 16-10-2022, 29e zondag door het jaar

Er is maar één tegengif tegen het dodelijk vergif van de zonde: het ware, levende geloof in Christus, ‘zich uitend in liefde’ (Gal. 5, 6), bepaald in vurige liefde tot God. Want wie de liefde tot God niet heeft, heeft God niet, naar het woord van Johannes: ‘De mens zonder ...

Overweging ter voorbereiding van 15-10-2022, H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares

In aanwezigheid van Jezus Christus, zo’n goede vriend, zo’n goede kapitein, kun je alles dragen. Hij komt ons te hulp, geeft ons kracht, laat nooit iemand in de steek. Hij is een echte en goede vriend. Ik zie het duidelijk en sinds die tijd mocht ik het altijd ervaren: God vindt er genoegen in zijn grote genadegaven aan ons te laten toekomen ...

Overweging ter voorbereiding van 14-10-2022, vrijdag in de 28e week door het jaar

Drink eerst van het Oude Testament, om dan het Nieuwe te drinken. Als je van het eerste niet drinkt, kun je het tweede niet drinken. Drink van het eerste om je dorst te lessen, drink het tweede om je ten volle te verzadigen. In het Oude Testament is er rouw om de zonde, in ...

Overweging ter voorbereiding van 13-10-2022, donderdag in de 28e week door het jaar

Het is bijna niet te geloven hoe raak en modern de taak van de mens uitgedrukt staat in de Bijbelse scheppingsverhalen. De mens moet de wereld bevolken, haar onderwerpen, heersen over alle levende wezens (vgl. Gen. 1, 28). De mens is koning van de schepping en ‘in ...

Overweging ter voorbereiding van 12-10-2022, woensdag in de 28e week door het jaar

De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit welomschreven handelingen, die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de ...

Overweging ter voorbereiding van 11-10-2022, dinsdag in de 28e week door het jaar

Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een ...

Overweging ter voorbereiding van 10-10-2022, maandag in de 28e week door het jaar

De liefde tot God hoeft niet te worden aangeleerd. Wij hebben ook niet van een ander geleerd te genieten van het licht of ons te hechten aan het leven, evenmin als iemand ons heeft ingeprent hen die ons hebben verwekt of grootgebracht, lief te hebben. Zo ook, of nog veel ...

Preek op 09-10-2022, 28e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vertelt het evangelie ons dat Jezus in een keer tien melaatsen geneest. Zo maar, op wonderbare wijze, want Jezus was geen dokter, ook geen kruidendokter, geen wonderdokter of medicijnman. Hij beschikte niet over geneesmiddelen of kruiden of wonderbare ...

Overweging ter voorbereiding van 09-10-2022, 28e zondag door het jaar

Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen: de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen tenzij in wat Hij niet is. De minne vindt geen ...

Overweging ter voorbereiding van 08-10-2022, zaterdag in de 27e week door het jaar

‘Vergeef ons onze schulden’ (Mt. 6, 12). ‘Geef ieder wat hem toekomt. Zorg dat gij niemand iets schuldig zijt. Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’ (Rom. 13, 7.8). Wij hebben dus schulden en wij hebben bepaalde verplichtingen, zowel om iets te geven als om ...

Overweging ter voorbereiding van 07-10-2022, Heilige maagd Maria van de Rozenkrans

‘Wat uit u geboren wordt, zal heilig genoemd worden, Zoon van God’ (Lc. 1, 35). Bron van wijsheid, Woord van de Vader in den hoge! Dat Woord zal door uw bemiddeling, heilige Maagd, mens worden, zodat Hij die zegt: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij’ (Joh. 14, 11), bovendien kan zeggen: van God ben Ik uitgegaan en gekomen. ‘In het begin - zo luidt het - was het ...

Overweging ter voorbereiding van 06-10-2022, donderdag in de 27e week door het jaar

Gij zult van God niets eisen of verlangen, zelfs niet hetgeen gij zelf ofwel uw vrienden nodig hebben. Vraagt niet Hem te smaken, hoe dan ook, in blijdschap of vertroosting, tenzij Hijzelf dit wil. Hij kome en Hij ga naargelang zijn heilige wil beslist, en Hij moge met u doen al wat Hij wil, zoals het zijn waardigheid betaamt, en ook met hen, van wie gij ...

Overweging ter voorbereiding van 05-10-2022, woensdag in de 27e week door het jaar

Van ieder gebed om geestelijke en mystieke gunsten geldt dat het altijd wordt verricht door iemand die niet strijdt ‘volgens het vlees’, maar die ‘volgens de geest de praktijken van het lichaam doet sterven’ (Rom. 8, 13). De weldaden die bij een geestelijke uitleg van ...

Overweging ter voorbereiding van 04-10-2022, H. Franciscus van Assisi

Bij monde van zijn heilige aartsengel Gabriël heeft de allerhoogste Vader aan de heilige en roemrijke maagd Maria de boodschap gebracht dat Christus, het lofwaardige, heilige en roemrijke Woord van de Vader, zou neerdalen uit de hemel. Uit haar schoot heeft Christus ...

Overweging ter voorbereiding van 03-10-2022, maandag in de 27e week door het jaar

Als iemand op de juiste wijze bidt en, zoals gezegd, de zuiverheid bezit, wordt hij ook deelachtig aan het gebed van Gods Zoon, die staat te midden van mensen die Hem niet erkennen. Want Hij steunt ieders gebed en bidt tot de Vader, samen met ieder voor wie Hij bemiddelt ...

Preek op 02-10-2022, 27e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij leven in een wereld van rechten en plichten. Dat is op zich een goede zaak. Als een werknemer alleen maar plichten had - op tijd op het werk zijn en zo veel uur werken - en hij had geen rechten, dan zou de nood in onze wereld nog groter zijn dan ze nu al ...

Overweging ter voorbereiding van 02-10-2022, 27e zondag door het jaar

Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de ...

Overweging ter voorbereiding van 01-10-2022, H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares

Omdat tijdens de meditatie mijn verlangens mij een echte marteling waren, deed ik de brieven van de heilige Paulus open om een antwoord te vinden. Mijn oog viel op het twaalfde en dertiende hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs. In het ...

Uitnodiging ‘avondje uit’ op 7 oktober

Misschien heeft iedereen het wel gehoord of gelezen?! De Nederlandse Bisschoppen vragen de parochies om méér te doen aan catechese voor álle leeftijden?! Bovendien vragen ze - vanwege alle grote heersende problemen in Kerk en wereld - om extra gebed: het is een ...

Overweging ter voorbereiding van 30-09-2022, H. Hieronymus, priester en kerkleraar

Ik geef wat ik schuldig ben, gehoorzaam aan de voorschriften van Christus, die zegt: ‘Onderzoekt de Schriften’ (Joh. 5, 39), en: ‘Zoekt en gij zult vinden’ (Mt. 7, 7) om niet het andere woord te horen: ‘Gij vergist u, omdat gij noch de Schrift noch Gods macht kent’ (Mt. 22, 29) ...

Overweging ter voorbereiding van 29-09-2022, HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Het zij u bekend dat het woord ‘engelen’ duidt op hun taak, niet op hun aard. Want die heilige geesten van het hemels vaderland zijn wel altijd ‘geesten’, maar kunnen niet altijd ‘engelen’ genoemd worden. Zij zijn dan alleen ‘engelen’ - dat wil zeggen: ‘boden’ - wanneer zij met een boodschap belast zijn. Zij die minder belangrijke boodschappen overbrengen, worden ‘engelen’ ...

Overweging ter voorbereiding van 28-09-2022, woensdag in de 26e week door het jaar

Een van de leerlingen van Jezus moet zich ervan bewust geweest zijn hoezeer de menselijke zwakheid te kort schiet bij de juiste manier van bidden, en hij moet dit vooral begrepen hebben, toen hij de wijze en grote woorden gehoord had waarmee de Verlosser zich in zijn ...

Oktober – rozenkransmaand en missiemaand (OLV ter Nood)

Op 23 september is de herfst weer begonnen en overal is goed te zien dat er een nieuw jaargetijde is ingezet. De natuur is aan het veranderen. Eind van deze week beginnen er twee belangrijke maanden. De rozenkransmaand en de missiemaand. Hier op het heiligdom bidden we dagelijks de rozenkrans voor de ...

Overweging ter voorbereiding van 27-09-2022, H. Vincentius de Paul, priester

Wij mogen een arme landbouwer of een arme vrouw niet beoordelen op hun uiterlijk of op hun schijnbaar gebrekkige geestelijke ontwikkeling; inderdaad hebben ze vaak nauwelijks het voorkomen of de geestelijke vermogens van redelijke wezens. Maar bekijk ook de keerzijde en dan ziet ge in het licht van het geloof dat de Zoon van ...

Overweging ter voorbereiding van 26-09-2022, maandag in de 26e week door het jaar

Een natuurlijke menselijke gemeenschap is meer dan een los verband van afzonderlijke individuen, ze is zoiets als een organische eenheid. De bovennatuurlijke gemeenschap die de kerk is, is dit nog in veel ...

Preek op 28-09-2022, 26e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

In de eerste lezing rekenen de rijken zich als de eersten, de besten, betere mensen als zij zijn er niet. En de profeet Amos geeft hen dan ook, weliswaar sarcastisch, ook maar voorrang. Zij, die eersten gaan als eersten in ballingschap, ze worden als eersten gedeporteerd ...

Overweging ter voorbereiding van 25-09-2022, 26e zondag door het jaar

Over onze wijze van bidden zegt Paulus: ‘Ik wil dat op elke plaats waar de gemeente samenkomt om te bidden, de mannen hun handen opheffen in een geest van godsvrucht die haat en ruzie uitsluit. Eveneens dat de vrouwen daarbij op passende wijze gekleed zijn en ...

Een Fatimawonder: van de dood – door een atoombom – afgeschermd

Dit ongelooflijke verhaal gaat over pater Hubert Schiffer, die 30 jaar oud was toen de atoombom vlak boven zijn hoofd ontplofte in Hiroshima. Hij overleefde het niet alleen, maar leefde nog 33 jaar in goede gezondheid. Vroeg op 6 augustus 1945 cirkelde een eenzame ...

Overweging ter voorbereiding van 24-09-2022, zaterdag in de 25e week door het jaar

Wat het grootste is en boven de mens uitgaat en wat zo ontzettend ver boven onze gebrekkige natuur staat, dat is voor ons, redelijke maar sterfelijke mensen, onmogelijk te vatten. Dit wordt echter mogelijk door de rijke en onmetelijke genade die in de mens van Godswege ...

Overweging ter voorbereiding van 23-09-2022, H. Pius van Pietrelcina, priester, gedachtenis

De goddelijke Bouwmeester wil - door middel van aanhoudende slagen met de heilzame beitel en van een nauwgezet polijstwerk - stenen maken, waarmee Hij het eeuwige bouwwerk kan optrekken, zoals onze zachtmoedige moeder, de heilige Katholieke Kerk, het ...

Overweging ter voorbereiding van 22-09-2022, donderdag in de 25e week door het jaar

Wat een aangename reisgezel voor het menselijk leven is de profeet David! Op alle levenswegen is hij te vinden, in alle stadia van het geestelijk leven is hij werkzaam; voor elke leeftijd en in alle omstandigheden is hij behulpzaam. Hij speelt mee met hen die in ...

Woensdag 21 september: H Matteüs, apostel en evangelist – voor volwassenen

Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Dat betekende dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken dergelijke mensen een flink deel ook ...

Woensdag 21 september: Matteüs de tollenaar – voor kinderen

Weet je wat een tollenaar is? Ik zal het je vertellen. Toen Jezus in het heilige land leefde, waren de Joden niet zelf de baas in het land. De Romeinen, de mensen van Rome, hadden het land veroverd. Zij waren nu de baas. De Joden moesten aan de Romeinen daarom veel belasting betalen. Overal moest je voor betalen. Als je het koren van ...

Overweging ter voorbereiding van 21-09-2022, H. Matteüs, apostel en evangelist

‘Jezus zag iemand aan het tolhuis zitten die Matteüs heette, en Hij zei tot hem: Volg mij’ (Mt. 9, 9). Hij zag hem niet zozeer met de ogen van het lichaam, als wel met zijn innerlijke blik van barmhartigheid. Hij zag de tollenaar en omdat dit zien barmhartigheid en uitverkiezing ...

Overweging ter voorbereiding van 20-09-2022, HH. Andreas Kim Taegon, priester, en Paulus Chong Hasang, en gezellen, martelaren van Korea

Beminde broeders en zusters, bedenkt telkens weer dat God vanaf het begin hemel en aarde en alles heeft geordend. Denkt erover na waarom en volgens welk raadsbesluit Hij met name de mens geschapen heeft volgens zijn beeld en gelijkenis. Als wij dan in deze ...

Overweging ter voorbereiding van 19-09-2022, maandag in de 25e week door het jaar

‘Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten, mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom’ (Ps 84 (83), 1), dit is: naar de weidsheid van het hemelse Jeruzalem, de stad van de Heer. De psalmist toont echter ook aan waarom hij ernaar hunkert het ...

Preek op 18-09-2022, 25e zondag doorn het jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie, de Blijde Boodschap, eindigt vandaag met de zin: “Gij kunt niet God dienen en de mammon”, d.w.z. het geld. Kunnen wij de mensheid in twee groepen indelen? Een groep, die God dient en een andere, die leeft voor het geld? Nee, de grens tussen het Rijk van ...

Overweging op 16/17-09-2022 in de tehuizen, 25e zondag door het jaar C, Jannie ligthart

Lieve medegelovigen. De lezing van het Evangelie gaat over een onrechtvaardige rentmeester! In eerste instantie, wist ik niet zo goed wat ik er mee moest. Maar de volgende zin:"... Want de kinderen van deze wereld, handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht", bracht me tot nadenken. Zoals wij hier zitten, zijn we ...

Overweging ter voorbereiding van 18-09-2022, 25e zondag door het jaar

Een deugdzame christen moet altijd zijn God en Heer lofprijzen en al zijn zaken behartigen tot eer van God. De Apostel zegt het zo: ‘Of gij eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Kor. 10, 31). Je kunt daaruit afleiden welke maaltijd de Apostel voor ogen heeft ...

Overweging ter voorbereiding van 17-09-2022, zaterdag in de 24e week door het jaar

De oorsprong van het menselijk geslacht gaat volgens de apostel Paulus terug op twee mensen, Adam en Christus: twee mensen, gelijk in lichaam maar ongelijk in verdienste, in hun lichamelijke gestalte naar volle waarheid gelijk, maar in hun oorsprong naar volle ...

Overweging ter voorbereiding van 16-09-2022, HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren

Ik heb, dierbare broeder, de heerlijke getuigenissen van uw geloof en moed gehoord. En ik heb met zoveel vreugde uw eervolle geloofsbelijdenis vernomen, dat ik mezelf rekende tot metgezel en deelgenoot in dat eervolle en verdienstelijke gedrag. Welke hoogwaardigheidsbekleder zou zich niet verheugen over de ...

Overweging ter voorbereiding van 15-09-2022, Heilige maagd Maria, Moeder van Smarten

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal ...

Overweging ter voorbereiding van 14-09-2022, Kruisverheffing

Aan velen lijkt het hard toe, dat woord (vgl. Joh. 6, 61): verloochen uzelf, neem uw kruis op en volg Jezus (vgl. Lc. 9, 23). Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen: ‘Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur’ (Mt. 25, 41). Want degenen die ...

Overweging ter voorbereiding van 13-09-2022, H. Johannes Chrysostomus, Bisschop en kerkleraar

Talrijk zijn de golven en er is een zware branding, maar wij zijn niet bang dat wij zullen verdrinken, want wij staan op de rots. Laat de zee maar tekeergaan, de rots verbrijzelen kan ze niet. Laat de golven zich maar verheffen, het schip van Jezus kunnen ze niet doen zinken ...

Overweging ter voorbereiding van 12-09-2022, maandag in de 24e week door het jaar

Laten wij altijd het gelukzalige leven van God de Heer verlangen en er steeds om bidden. Maar daarom roepen wij op bepaalde uren onze geest weg van andere zaken en zorgen die ons verlangen verzwakken, en wijden we ons aan de taak van het bidden. Wij laten ons opwekken door de woorden van het gebed om onze aandacht te richten op dat wat ...

Preek op 11-09-2022, 24e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Een heel bekent evangelie vandaag. Verliezen en terug vinden. Een vader die twee zoons heeft. Hij heeft zijn zoons met liefde proberen te vormen naar zijn beeld en gelijkenis, hun waarden meegegeven als barmhartigheid en recht, die het leven van die vader kenmerken ...

Overweging ter voorbereiding van 11-09-2022, 24e zondag door het jaar

Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: ‘Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen: dat ik in ...

Schoolzegen en feest in de zaal en in de tuin

Lieve Lezers, zondag 11 september wordt in onze kerk de Schoolzegen gegeven - tijdens de heilige Mis, die om 10.00 uur begint. De Schoolzegen is bedoeld voor iedereen: leerlingen, studenten en onderwijzend (en ander) personeel. Salt & Light zingt dan en na de heilige Mis is er een tuinverrassing voor alle jeugd. In de ...

Overweging ter voorbereiding van 10-09-2022, zaterdag in de 23e week door het jaar

Als u blind bent of als u meent dat u blind bent, zondigt u niet. Maar als u de heilige Schrift kent en tegen die heilige Schrift misdoet, bent u op de verkeerde weg. Als u verblind raakt, is deze verblindheid het voornaamste gebrek om alles te bezien vanuit een innerlijke verlichting. Men wil dan alles naar eigen voorkeur uitleggen of naar hetgeen men ...

Overweging ter voorbereiding van 9 september 2022, vrijdag in de 23e week door het jaar

Omdat wij sterven, gaan wij door de dood naar de onsterfelijkheid. Het eeuwig leven kan niet volgen, als wij niet vanhier heengaan. Wanneer onze aardse reis is afgelopen, gaat het dus niet om een weggaan, maar om een overgaan, om een overtocht naar de eeuwigheid. Wie zou ...

Donderdag 8 september 2022 – Maria Geboorte

‘Christus betekent het einde van de wet’ (Rom. 10, 4). Hij leidt ons immers niet verder af van de letter van de wet als Hij ons tot de geest ervan brengt. Vervulling van de wet betekent immers dat de wetgever de letter in de geest veranderd heeft, nadat Hijzelf alles tot voltooiing heeft gebracht. Hij heeft in zichzelf alles onder één hoofd gebracht en onder de wet van de genade ...

De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo

Aanstaande maandag zijn in heel Nederland alle basisscholen en middelbaar onderwijs weer gestart met een nieuw schooljaar. Voor veel leerlingen zal het weer wennen zijn, nieuwe leerkrachten misschien zelfs een andere school. Kortom, spannend om weer te beginnen. Ook het seminarie van ons bisdom Haarlem-Amsterdam ...

Overweging ter voorbereiding van 07-09-2022, woensdag in de 23e week door het jaar

Zolang wij als schapen zijn, overwinnen wij. Ook al omgeven ons ontelbare wolven, dan nog zijn wij de meerdere en hebben wij de overhand. Als wij echter als wolven worden, dan lijden wij de nederlaag. Wij verliezen dan de hulp van de herder. Hij hoedt ...

Overweging ter voorbereiding van 06-09-2022, dinsdag in de 23e week door het jaar

Wanneer God vertoornd is op een ziel vanwege de overtreding van zijn gebod, levert Hij deze over aan de vijanden. En de vijanden misvormen de ziel volkomen na haar eerst misleid te hebben. Wanneer een huis geen heer heeft die het bewoont, vervalt het en wordt het een oord van duisternis en ongerechtigheid. Het raakt vol ...

Overweging ter voorbereiding van 05-09-2022, maandag in de 23e week door het jaar

Wij christenen zijn, in vergelijking althans met de ongelovigen, reeds licht. Daarom zegt de Apostel: ‘Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht, door uw gemeenschap met de Heer; leeft dan ook als kinderen van het licht’ (Ef. 5, 8). En elders zegt hij: ‘De nacht loopt ten einde ...

Preek op 04-09-2022, 23e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Jullie hebben het gehoord: Jezus zegt, dat wij onze vader en moeder, onze man, vrouw, kinderen, broers en zussen moeten ‘haten’; doen wij dat niet, dan kunnen wij zijn leerlingen niet zijn. Dit woordje ‘haten’ moeten wij goed verstaan. In Matteüs 5 zegt Jezus, dat wij onze vijanden niet mogen haten, maar dat wij voor hen moeten bidden. En in zijn eerste brief (3, 15) zegt de apostel Johannes dat iemand, die ...

Overweging ter voorbereiding van 04-09-2022, 23e zondag door het jaar

De Heer zegt: ‘Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen’ (Mt. 5, 20). Hoe echter zal onze gerechtigheid die andere ver kunnen overtreffen, tenzij ‘de barmhartigheid triomfeert over ...

Overweging ter voorbereiding van 03-09-2022, H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar

‘Mensenkind, ik stel u aan als wachter voor het volk Israël’ (Ez. 3, 17). Merk op hoe de Heer de mens die Hij zendt om te prediken, een ‘wachter’ noemt. Een wachter staat immers altijd op een hoogte om van verre te kunnen zien wat er aankomt. En al wie voor zijn volk tot wachter wordt aangesteld, moet een hoogstaand leven leiden om met vooruitziende blik anderen van dienst ...

Overweging ter voorbereiding van 02-09-2022, vrijdag in de 22e week door het jaar

Als wij delen in het lijden van Christus, zegt de Apostel tot de Romeinen, zullen wij ook delen in zijn verheerlijking (vgl. Rom. 8, 17). Vandaar dat ik bijna altijd en overal de mensen voorhoud dat het lijden van onze Heer Jezus Christus altijd en als het ware telkens ...

Overweging ter voorbereiding van 01-09-2022, donderdag in de 22e week door het jaar

Zoals de studie voorafgaat aan de wetenschap, zo gaat de vernedering, dat wil zeggen: de beproeving, vooraf aan de nederigheid, die het enige en ware fundament is in Christus. En ...

Overweging ter voorbereiding van 31-08-2022, woensdag in de 22e week door het jaar

Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een lang durende strijd, maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen: onze vingers, ofwel de ...

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de corona-pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het zéér goed is een doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. We ‘wandelen’ elke ...

Overweging ter voorbereiding van 30-08-2022, dinsdag in de 22e week door het jaar

‘Schittert hier als sterren in het heelal’ (Fil. 2, 15), zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft: wij moeten als sterren zijn, leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als ...

Overweging ter voorbereiding van 29-08-2022, Marteldood van de H. Johannes de Doper

De heilige voorloper van de geboorte van de Heer, van zijn prediking en zijn dood, heeft in zijn moedige strijd een schouwspel geboden, de hemelingen waardig. Zoals de Schrift zegt: ook al werd hij naar de mening van de mensen gestraft, hij was vervuld van één hoop, de ...

Preek op 28-08-2022, 22e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de eerste de beste willen zijn dat proberen we allemaal wel eens. Maar vandaag komt Jezus die ons vraagt om de laatste te durven zijn. Een vraag die helemaal niet past in onze wereld, waar we vooruit proberen te komen, waar door velen met ellenbogen wordt gewerkt om een ander voor te zijn, om de eerste te zijn i.p.v. de laatste. Vormen deze woorden van Jezus geen tijdbom onder onze ...

Overweging ter voorbereiding van 28-08-2022, 22e zondag door het jaar

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Filadelfia in Asia, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in eendracht. Onafscheidelijk van de Heer, verheugt zij zich over zijn lijden en dood; door zijn ...

Je kind(eren) opgeven voor de voorbereiding op de Eerste heilige Communie op zondag 5 februari 2023

Beste ouders van de communicantjes, we beginnen dit jaar vroeg met de voorbereiding op de Eerste heilige Communie: op 3 oktober ...

Sint-Monica: de kracht van volhardend gebed

Als jong meisje werd zij uitgehuwelijkt aan de Romeinse heiden Patricius, die het heftige temperament van zijn moeder deelde. De moeder woonde bij het echtpaar in en de driftbuien van het duo bleken voor de jonge Monica een voortdurende beproeving te zijn. Hoewel Monica's gebeden en liefdadigheid Patricius dwars zaten ...

De zegen van de priester

Dankzij de grote Duitse mystica Thérèse Neumann (1898-1962), een gestigmatiseerde boerin, die bijzonder sympathiek was en een heel gewoon leven leidde, kunnen wij beter begrijpen wat ons wordt aangeboden door middel van Gods zegen, men name de zegen die door de priesters wordt gegeven. Een overvloed van goddelijke ...

Overweging ter voorbereiding van 27-08-2022, H. Monica

Toen de dag aanstaande was waarop Monica uit dit leven zou scheiden - een dag die U, God, bekend was, maar ons niet - was het door U, naar ik geloof, op een verborgen wijze zo geregeld dat alleen zij en ik aan een venster geleund stonden, vanwaar men uitzicht had op de binnentuin van het huis dat wij bewoonden, daar in Ostia, aan ...

Overweging ter voorbereiding van 26-08-2022, vrijdag in de 21e week door het jaar

Ignatius, ook Theoforus genaamd, aan haar die door God, de Vader van Jezus Christus, wordt bemind: de heilige christengemeente van Tralles in Asia die vrede geniet naar lichaam en geest, dank zij het lijden en de dood van Jezus Christus. Hij is onze hoop op onze ...

Overweging ter voorbereiding van 25-08-2022, donderdag in de 21e week door het jaar

‘Brengt liever God het offer van uw lof, volbrengt de Allerhoogste uw geloften’ (Ps. 50 (49), 14). God prijzen is een gelofte doen en deze inlossen. Daarom wordt ook die ene Samaritaan boven de anderen gesteld: toen hij met negen andere melaatsen op bevel van de Heer ...

Overweging ter voorbereiding van 24-08-2022, H. Bartolomeüs, apostel

Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus (vgl. Joh. 1, 44). Welnu, het lijkt mij tot Filippus’ eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Zij zijn immers de eersten in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat ...

Overweging ter voorbereiding van 23-08-2022, dinsdag in de 21e week door het jaar

Men vindt nog een dieper en subtieler onderscheid tussen de geheime vrienden en de verborgen kinderen van God. Wel hebben beide groepen door vrome oefeningen een wakkere aandacht voor de tegenwoordigheid van God. Maar de vrienden bezitten hun innerlijk leven nog met een zekere eigenheid, omdat zij de minnelijke ...

Overweging ter voorbereiding van 22-08-2022, Heilige maagd Maria, koningin

Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar tenhemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had, voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de Moedermaagd, ook wegens de eer die haar Zoon toekomt, eerst ...

Preek op 21-08-2022, 21e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, vragen ons van alles af. Zullen jonge mensen ooit weer gemakkelijk een huis kunnen kopen? Wanneer zal er weer vrede komen tussen Rusland en Oekraïne? Zullen de prijzen van de levensmiddelen door de inflatie en de aanhoudende droogte nog ...

Overweging ter voorbereiding van 21-08-2022, 21e zondag door het jaar

Wij moeten allereerst onze blik op God richten en zien hoe Hij uit vrije goedheid alle mensen roept zonder onderscheid, goede zowel als ...

Overweging ter voorbereiding van 20-08-2022, H. Bernardus, abt en kerkleraar

De liefde is op zichzelf voldoende, alleen zij is uit zichzelf en om zichzelf aantrekkelijk. Zij vindt haar verdienste en haar beloning in zichzelf. De liefde zoekt geen beweegredenen of doel buiten zichzelf: haar werking is haar doel. Ik bemin omdat ik bemin, ik bemin om te beminnen. De liefde is iets groots, als zij maar terugkeert naar haar beginsel, als zij maar teruggaat naar haar ...

Lustrum Opgroeisymposium in oktober

Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. Zij nemen de kinderen vanaf jongs af aan mee in een ontdekkingsreis van de wereld. De kinderen leren, zowel in denken als doen en steeds passend bij hun leeftijd, hoe de wereld in elkaar zit en wat hun eigen plaats daarin is. Hoe groter de wereld van je kind(eren) wordt, hoe meer mensen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-08-2022, vrijdag in de 20e week door het jaar

Als we deze uitspraak op de gebruikelijke en voor de hand liggende manier willen verklaren, dan kunnen we met recht zeggen dat het een juiste aansporing is waarmee Prediker ons het volgende advies geeft: een eenvoudige levenswandel aannemen en zich wijden aan de leer ...

Overweging ter voorbereiding van 18-08-2022, donderdag in de 20e week door het jaar

God is overal, onmetelijk in zijn geheel, en overal dichtbij, volgens het getuigenis dat Hij van zichzelf geeft: ‘Ik ben een God van dichtbij en geen God van veraf’ (Jer. 23, 23 - Vulg.). De God die wij zoeken is dus niet ver van ons weg, maar we hebben Hem binnen in ons, als we het verdienen. Hij woont immers in ons, zoals de ziel in het lichaam, als ...

Overweging ter voorbereiding van 17-08-2022, woensdag in de 20e week door het jaar

‘Als God je welstand en rijkdom schenkt en je de kans geeft ervan te profiteren, als je je deel krijgt en gelukkig bent bij al je werk, dan is dat een gave van God. Je denkt dan niet voortdurend aan de kortheid van je bestaan. God geeft je zoveel dat je er helemaal in opgaat’ ...

Preek op 15-08-2022, Maria Tenhemelopneming

Broeders en zusters, er wordt al over Maria gesproken - zonder dat haar naam wordt genoemd - op de eerste bladzijden van de Heilige Schrift, de Bijbel. Wanneer Adam en Eva hebben gezondigd doet God meteen de belofte, dat Hij ooit een Redder zal sturen: “Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare”. Het ...

Overweging ter voorbereiding van 16-08-2022, dinsdag in de 20e week door het jaar

‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven’ (Pred. 3, 2). Op mooie wijze heeft Prediker aan het begin dit noodzakelijk verband vertolkt, wanneer hij de dood met de geboorte in verbinding brengt. Want op de geboorte volgt onvermijdelijk de dood en elke ...

Overweging ter voorbereiding van 15-08-2022, Maria Tenhemelopneming

Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken, door de overtreding was hun geest beneveld en zij waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden ...

Preek op 14-08-2022, 20e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Soms kom je in het evangelie stukken tegen waar je van schrikt. Passages die niet zo bekent zijn en eigenlijk een beetje uit de toon vallen. Het zijn dan niet van die relatief eenvoudige onderwerpen als vriendschap, liefde medemenselijkheid, maar meer controversiële ...

Overweging ter voorbereiding van 14-08-2022, 20e zondag door het jaar

‘Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis’ (Joh. 8, 12), zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus, en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn: ons in het leven van Jezus Christus ...

Overweging ter voorbereiding van 13-08-2022, zaterdag in de 19e week door het jaar

Het stemt met het doel van al onze verlangens overeen, namelijk met het eeuwig leven, dat het laatste artikel van de geloofsbelijdenis luidt: ‘Het eeuwig leven. Amen.’ Wat de mens met God verbindt, is het belangrijkste in het eeuwig leven. God zelf is immers de ...

Overweging ter voorbereiding van 12-08-2022, vrijdag in de 19e week door het jaar

Wij moeten de stadia van het leven en de mysteries van Christus voortzetten en in onszelf vervullen. Wij moeten dikwijls tot Hem bidden dat Hij die mysteries in ons en in heel zijn kerk voltooit en tot vervulling brengt. Want de mysteries van Jezus zijn nog niet geheel ...

Overweging ter voorbereiding van 11-08-2022, H. Clara, maagd

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Overweging ter voorbereiding van 10-08-2022, H. Laurentius, diaken en martelaar

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van ...

Overweging ter voorbereiding van 09-08-2022, Europa: H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares, patrones van het continent

Christus heeft het juk van de Wet op zich genomen, toen Hij haar volkomen vervulde en voor en door de Wet stierf. Juist daardoor heeft Hij hen bevrijd, die door Hem het Leven willen ontvangen. Maar zij ...

Overweging ter voorbereiding van 08-08-2022, H. Dominicus, priester

Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo’n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts ...

Preek op 07-08-2022, 19e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als iemand een andere baan wil hebben, gaat dat niet van vandaag op morgen. Er gaan gesprekken aan vooraf. Je gaat eens op internet rondneuzen, links en rechts informeren, ter plekke kijken. Iemand, die een andere baan krijgt aangeboden, gaat geen ...

Overweging op 05/06-08-2022 in de tehuizen, 19e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de brief aan de Hebreeën, van apostel Paulus, kunnen we zijn passie, zijn verlangen voelen dat alle mensen zich openen voor de genade van het geloof. Zoals Paulus zegt: "overtuigt het Geloof ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen." Door het geloof in, en het vertrouwen op God is er veel gebeurt, wat de mens ...

Overweging ter voorbereiding van 07-08-2022, 19e zondag door het jaar

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een ...

Overweging ter voorbereiding van 06-08-2022, Gedaanteverandering van de Heer

In geestverrukking riep Petrus tot de Heer: ‘Het is goed dat wij hier zijn’ (Mt. 17, 4). Inderdaad, waarom zouden wij het daglicht ...

Overweging ter voorbereiding van 05-08-2022, vrijdag in de 18e week door het jaar

Een waar offer is elk werk waardoor wij met God worden verbonden in een heilige gemeenschap. Dat wil zeggen: elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Daarom is barmhartigheid geen offer, als deze hulp aan de medemens niet omwille van God wordt verleend. Ook al wordt het offer door ...

Overweging ter voorbereiding van 04-08-2022, H. Johannes Maria Vianney, priester – H. Pastoor van Ars

Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 03-08-2022, woensdag in de 18e week door het jaar

Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meebracht, liefgehad. Zij hebben degenen die dat wilden, de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in ...

Overweging ter voorbereiding van 02-08-2022, dinsdag in de 18e week door het jaar

Volg Jozua na. Draag het evangelie, zoals hij de verbondsark. Laat de woestijn, dat wil zeggen: de zonde, achter u. Trek de Jordaan over. Haast u een levenswandel in Christus aan te nemen, haast u naar het land dat rijk is aan verkwikkende vruchten, dat overeenkomstig de belofte overvloeit van melk en honing. Verwoest Jericho, dat is de oude gewoonte, ...

Overweging ter voorbereiding van 01-08-2022, H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of ...

Preek op 31-07-2022, 18e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het Evangelie begon vandaag met iemand uit het publiek, die Jezus een probleem voorlegt. Hij vraagt naar een eerlijke verdeling van de erfenis, want daarmee is kennelijk iets niet goed gegaan. Er is geld, er zijn bezittingen. En ja, dan wil er nog wel eens iets fout gaan in ...

Overweging ter voorbereiding van 31-07-2022, 18e zondag door het jaar

Gedenk wat de profeet Obadja zegt: het huis van Jakob zal een vuur zijn, het huis van Jozef zal een vlam zijn, het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn (vgl. Ob. 18). Jakob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jakob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jakob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij ...

Overweging ter voorbereiding van 30-07-2022, zaterdag in de 17e week door het jaar

Christus zelf is de weg en daarom zegt Hij: ‘Ik ben de weg’ (Joh. 14, 6). Dit nu is volkomen terecht zo gesteld, want ‘door Hem hebben wij toegang tot de Vader’ (Ef. 2, 18). Maar aangezien die weg geen ...

Overweging ter voorbereiding van 28-07-2022, donderdag in de 17e week door het jaar

Omdat bij de morgenschemering of dageraad de duisternis overgaat in het licht, wordt niet ten onrechte de hele kerk van de uitverkorenen met de naam morgenschemering of dageraad aangeduid. Want terwijl de kerk uit de nacht van het ongeloof naar het licht van het geloof ...

Overweging ter voorbereiding van 27-07-2022, H. Titus Brandsma, priester en martelaar

Men zegt dat wij leven in een grote tijd, een tijd van grote mannen en vrouwen. Wij zouden misschien beter kunnen zeggen, dat wij leven in een tijd van diepe inzinking, maar waarin zich een reactie begint af te tekenen en men uitziet naar verdediging van de dierbaarste en ...

Overweging ter voorbereiding van 26-07-2022, HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria

Omdat de Maagd en Moeder van God uit Anna geboren zou worden, durfde de natuur het kind van de genade niet vóór te zijn, maar Anna bleef onvruchtbaar, totdat de genade haar vrucht had voortgebracht. Haar eerstgeborene moest zij zijn, uit wie de Eerstgeborene van heel ...

Overweging ter voorbereiding van 25-07-2022, H. Jakobus, apostel

De zonen van Zebedeüs vallen Jezus lastig met de vraag: ‘Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand mag zitten’ (Mc. 10, 37; vgl. Mt. 20-21). En zij dringen aan: ‘Zeg het ons!’ Wat antwoordt Hij? Hij maakt hun duidelijk dat zij niets geestelijks vragen, maar dat zij, als zij geweten hadden wat zij vroegen, het niet ...

Preek op 24-07-2022, 17e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

“Op een keer was Jezus ergens aan het bidden”. Zo begint het evangelie. Het is goed om eens stil te staan bij de biddende Jezus. Er wordt veel over Hemzelf gezegd, over zijn woorden en daden, zijn wonderen, maar over zijn bidden horen wij maar weinig. Toch heeft Jezus zijn liefde voor God en voor de mensen nergens zo diep beleefd als in zijn gebed. Jezus’ gebed heeft op de apostelen indruk gemaakt. Hij had weleens geen tijd om te eten, zo druk was Hij met de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-07-2022, 17e zondag door het jaar

‘Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig’ (Ps. 145 (144), 3); ‘Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen maat’ (Ps. 147A (146), 5). Loven wil U een mens, een deel maar van uw schepping, en nog wel een mens die zijn sterfelijkheid met zich draagt (vgl. 2 Kor. 4, 10), die het bewijs van zijn zonden met zich meedraagt en het bewijs dat Gij de ...

Overweging ter voorbereiding van 23-07-2022, Europa: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van het continent

Gezegend zijt Gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt uw dood, voordat de tijd gekomen was, voorzegd en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig, kostbaar lichaam. Gij hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken ter ...

Overweging ter voorbereiding van 22-07-2022, H. Maria Magdalena

Maria Magdalena kwam naar het graf en zij vond daar het lichaam van de Heer niet. Zij meende dat men het had weggenomen en zij ging het de leerlingen vertellen. Dezen kwamen en zagen en zij geloofden dat het zo was als de vrouw gezegd had. En over hen staat er vervolgens geschreven: ‘de leerlingen keerden naar huis terug’ (Joh. 20, 10) ...

Overweging ter voorbereiding van 21-07-2022, donderdag in de 16e week door het jaar

Wij, mensen, zijn iets groots geworden; niemand mag daarom te gering over zichzelf denken; wij waren ‘niets’, nu zijn wij ‘iets’. Wij hebben tot de Heer geroepen: ‘Wees indachtig dat wij slechts stof zijn’ (Ps. 103 (102), 14). Uit het stof echter heeft Hij de mens gemaakt, aan het stof heeft Hij het leven gegeven, en in Christus, onze Heer, heeft God dat stof ...

Overweging ter voorbereiding van 20-07-2022, woensdag in de 16e week door het jaar

O, Waarheid, licht van mijn hart, laat niet mijn duisternis tot mij spreken! Ik ben afgedreven naar de dingen van deze wereld en in het duister geraakt, maar van daar, ook van daar ben ik U gaan liefhebben. Ik ben verdwaald en ik heb mij U weer herinnerd. Ik heb uw stem ...

Overweging ter voorbereiding van 19-07-2022, dinsdag in de 16e week door het jaar

Dierbaren, voor zover wij dit kunnen begrijpen, is Job een voorafbeelding van Christus. Een vergelijking tussen beiden zal ons vlug bij de waarheid brengen. Job wordt door God rechtvaardig genoemd, maar Hij, Christus de Heer, is de gerechtigheid zelf. Uit die bron drinken alle heiligen. Over Hem wordt gezegd: ‘Voor u zal ...

Overweging ter voorbereiding van 18-07-2022, maandag in de 16e week door het jaar

‘Wie zoals ik door zijn vrienden wordt uitgelachen, zal God aanroepen’ (Job 12, 4 - Vulg.). Wanneer een zwakke geest ter wille van zijn goede daden een vleugje menselijke gunst ontvangt, laat hij zich dikwijls verleiden tot uiterlijke vreugden. Hij verwaarloost wat hij innerlijk verlangt en staat vrijwillig weerloos tegenover hetgeen hij ...

De betekenis van dit verhaal uit het Evangelie lijkt heel eenvoudig. Je komt het iedere dag in de ontmoeting met mensen tegen en je speelt ook zelf mee in dat verhaal. Het gaat over mensen bij wie je onverwacht binnenvalt en die dan wel of geen tijd voor je hebben. Het is altijd zalig als je bij mensen komt en die blijken tijd voor je te hebben, hun stofzuiger laten staan en een kopje koffie met je gaan drinken ...

Overweging ter voorbereiding van 17-07-2022, 16e zondag door het jaar

Wat anders moet onder de wet van de Heer verstaan worden dan de liefde? Zij is het die ons laat begrijpen hoe wij de geboden metterdaad moeten onderhouden. Over deze wet immers zegt de stem van de Waarheid: ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt’ (Joh. 15, 12) ...

Overweging ter voorbereiding van 16-07-2022, zaterdag in de 15e week door het jaar

Waar heb ik U gevonden, zodat ik U leerde kennen? Want voordat ik U leerde kennen, waart Gij nog niet in mijn geheugen. Waar heb ik U dan gevonden, zodat ik U leerde kennen. Waar anders dan in U, boven mijzelf? Er is geen sprake van een plaats, als wij ons van U ...

Overweging ter voorbereiding van 15-07-2022, H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar

Christus is de weg en de deur. Christus is de ladder en het voertuig. Hij is als het ware ‘het verzoendeksel van de ark’ (Lev. 16, 2) en het geheim dat van eeuwigheid verborgen is (vgl. Ef 3, 9). Wie zich volledig tot Hem, de grote verzoening, wendt en zijn blik op Hem richt, door ...

Overweging ter voorbereiding van 14-07-2022, donderdag in de 15e week door het jaar

Richten wij de aandacht van onze geest op God en zoeken wij Hem, geholpen door Hemzelf. In een gewijd lied horen wij de woorden: ‘Zoekt naar God, en uw hart leeft weer op’ (Ps. 69 (68), 33). Laten wij zoeken om Hem te vinden, laten wij zoeken na Hem gevonden te ...

Overweging ter voorbereiding van 13-07-2022, woensdag in de 15e week door het jaar

Wat heb ik nu lief, als ik U liefheb? Niet lichamelijke schoonheid, niet de pracht van het tijdelijke, niet de glans van het licht, werkelijk een weldaad voor de ogen; geen heerlijke melodieën van allerlei gezangen, geen aangename geur van bloemen, reukwerken en ...

Overweging ter voorbereiding van 12-07-2022, dinsdag in de 15e week door het jaar

Moge ik U kennen, Gij, die mij kent, U kennen zoals ik gekend ben! (vgl. 1 Kor. 13, 12). Kracht van mijn ziel, treed binnen in haar en maak haar geschikt voor U, om haar te hebben en te bezitten ‘zonder vlek of rimpel’ (Ef. 5, 27). Dit is het wat ik hoop, daarom spreek ik: en van ...

Overweging ter voorbereiding van 11-07-2022, H. Benedictus, abt

Allereerst: wat voor goeds u ook onderneemt, vraag God in een volhardend gebed, dat Hij het tot een goed einde brengt. Dan zal Hij die ons nu reeds tot zijn zonen heeft willen rekenen, nooit over ons slecht gedrag bedroefd behoeven te zijn. Te allen tijde moeten wij Hem dan ook met zijn eigen gaven die Hij ons geschonken heeft ...

Preek op 10-07-2022, 15e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Toen Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelde, heeft Hij dat zo gedaan, dat zelfs eenvoudige mensen de kern van het verhaal gemakkelijk konden begrijpen. Iedereen kende de weg van Jeruzalem naar Jericho; iedereen wist wie met die leviet en die Samaritaan bedoeld was en dat joden en Samaritanen elkaars vijanden waren. Vandaag zou Jezus deze parabel zeker op een ...

Overweging ter voorbereiding van 10-07-2022, 15e zondag door het jaar

Sommige mensen zijn zo eenvoudig dat ze werkelijk niet weten wat met rechtschapenheid bedoeld wordt. Maar naarmate ze afstand nemen van de onschuld van de ware eenvoud, komen zij ook niet tot de deugd van de rechtschapenheid. Zolang zij immers niet ...

Overweging ter voorbereiding van 09-07-2022, HH. Martelaren van Gorcum

Wat is ons beloofd? ‘Wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3, 2). Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes’ woorden zijn eigenlijk armzalig, vergeleken bij de werkelijkheid van het woord Gods zelf. En wat kunnen wij zeggen, wij die niet eens met Johannes te ...

Niet ik maar jíj

Een jongen was verliefd op een meisje. Het leek wederzijds. Maar na een half jaar wilde het meisje niet verder met hem. Waarom niet? Hij moest het zelf ontdekken, vond ze. De jongen ging heen en dacht na: “Wat doe ik verkeerd?” Na enige tijd wist hij het zeker en ging naar ...

Van onze correspondent in Indonesië

Na een paar maanden onder de Indonesiërs van Noord-Sulawesi te hebben geleefd, kan ik wel iets vertellen over de aard van de ...

Overweging ter voorbereiding van 08-07-2022, vrijdag in de 14e week door het jaar

Wat is ons beloofd? ‘Wij zullen aan Hem gelijk zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is’ (1 Joh. 3, 2). Meer kunnen menselijke woorden niet uitdrukken. Het is aan het hart de rest te overwegen. Johannes’ woorden zijn eigenlijk armzalig, vergeleken bij de werkelijkheid ...

Overweging ter voorbereiding van 07-07-2022, donderdag in de 14e week door het jaar

Moge de overweging van de wijsheid altijd in ons hart en op onze lippen zijn. Laat uw tong altijd getuigen van een bezonnen oordeel, laat de wet van uw God altijd in uw hart zijn. De Schrift zegt immers: ‘Gij moet erover spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge ...

Overweging ter voorbereiding van 06-07-2022, woensdag in de 14e week door het jaar

‘De wijsheid heeft zich een huis gebouwd’ (Spr. 9, 1). De macht van God de Vader, die in zichzelf bestaat, heeft een eigen verblijf gemaakt: dat is de hele wereld, waarin de wijsheid woont door haar kracht, en in het bijzonder de mens die, naar Gods beeld en op Hem gelijkend, uit ...

Overweging ter voorbereiding van 05-07-2022, dinsdag in de 14e week door het jaar

De eniggeboren, eigen wijsheid van God is de Schepper en Maker van alles. ‘Want alles hebt Gij met wijsheid geschapen,’ zegt de psalmist, en: ‘Van uw rijkdom is de aarde vervuld’ (Ps. 104 (103), 24). Maar het geschapene moest er niet alleen zijn, het moest ook goed zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 04-07-2022, maandag in de 14e week door het jaar

Laten we werken voor een spijs die niet vergaat. Laten wij werken aan ons heil. Laten wij werken in de wijngaard van de Heer, opdat wij het verdienen dagelijks onze tienling te ontvangen. Laten wij werken in de wijsheid die zegt: ‘Zij die in mijn geest werken, mislukken niet’ (Sir. 24, 30 - Vulg.). ‘De akker is de wereld’ (Mt. 13, 38), zegt de Waarheid ...

Preek op 03-07-2022, 14e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal in het Evangelie , dat we zojuist hebben gehoord, is net als vele andere verhalen uit de evangelies. Ze spelen zich a.h.w. af onder de oppervlakte van het gewone leven. Onder de gewone dagelijkse gang van zaken, je werk, je huishouden, of het vakantiegevoel van deze tijd, spelen er vaak dingen die de zaak op scherp kunnen zetten. Zomaar een gesprek met iemand waarvan je denkt, die heeft een ...

Overweging ter voorbereiding van 03-07-2022, 14e zondag door het jaar

Heer, wie zou met zijn verstand één van uw uitspraken kunnen doorgronden? Wij laten er meer in achter dan wij eruit opnemen, juist als mensen die hun dorst lessen aan een bron. Immers, het woord van de Heer biedt veel betekenissen aan wie erin doordringen en vele ...

Wereldgezinsdagen: ‘Generaties versterken elkaar binnen familie’

Donderdag 23 juni was de eerste volledige dag van de Wereldgezinsdagen in Rome. Het thema van die dag was 'Familieliefde'. Veel werd gesproken over het belang van de verschillende generaties in families. "Families houden het verleden, het heden en de toekomst bij elkaar. Ze vullen elkaar aan en ...

Van onze correspondent in Indonesië

Noord-Sulawesi is bergachtig en warm. Reden dat het verplaatsen van A naar B zoveel mogelijk gemotoriseerd geschiedt. Het verkeer lijkt hier op het eerste gezicht een chaos. Op het tweede gezicht is dat ...

Overweging ter voorbereiding van 02-07-2022, zaterdag in de 13e week door het jaar

‘Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-woestijn’ (Ps. 126 (125), 4). Let goed op de betekenis van deze woorden. De psalmist had al verteld: ‘De Heer bracht Sions ballingen terug’ (Ps. 126 (125), 1). Het gaat hier blijkbaar over iets dat voorbij is. Maar ook al spreekt de profeet in de verleden tijd, het gebeurt toch ...

Overweging ter voorbereiding van 01-07-2022, vrijdag in de 13e week door het jaar

‘Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs’ (Ps. 127 (126), 1). De Heer is dus de bouwer van het huis, de Heer Jezus Christus bouwt zijn huis. Velen werken aan deze bouw, maar als Hij niet bouwt, werken de bouwers vergeefs. Wie zijn zij die aan deze ...

Overweging ter voorbereiding van 30-06-2022, donderdag in de 13e week door het jaar

In de overtuiging dat Christus onze redder en heerser is, moeten wij het Woord aanbidden en vereren en door Hem de Vader, niet slechts op bijzondere dagen zoals sommige anderen dat doen, maar onafgebroken, ons hele leven door, terwijl wij ons op alle mogelijke ...

Overweging ter voorbereiding van 29-06-2022, HH. Petrus en Paulus, apostelen

Al onze grote godsdienstige feesten, geliefden, zijn het gemeenschappelijk bezit van de gehele wereld. Want de beleving van één en hetzelfde geloof vereist dat overal met vreugde wordt gevierd wat voor het heil van allen is geschied. Maar het feest van deze dag ...

Overweging ter voorbereiding van 28-06-2022, H. Ireneus, bisschop en martelaar

Gods luister is levenwekkend: daarom hebben zij die God zien, deel aan het leven. Hij die uit zichzelf ongrijpbaar, onomvatbaar en onzichtbaar is, heeft zich voor de mensen zichtbaar, grijpbaar en omvatbaar getoond met de bedoeling hen ten leven te wekken die Hem aanraken en zien. Want het is onmogelijk te bestaan zonder leven, en er is slechts leven door aan God deel te ...

Overweging ter voorbereiding van 27-06-2022, maandag in de 13e week door het jaar

‘Nu mag mijn voet, Jeruzalem, uw poorten binnentreden!’ (Ps. 122 (121), 2). Je hebt gevraagd wat het huis van de Heer is, welnu: hier is ...

Preek op 26-06-2022, 13e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het evangelie gaat over roeping. Lucas, die dit heeft geschreven, plaatst dit gebeuren met opzet op het moment, dat Jezus Christus opgaat naar Jeruzalem. De hoofdstad van Israël, de plaats waar Hij zal verrijzen, waar de Kerk zal beginnen, de stad van ...

Overweging in de tehuizen op 24/25-06-2022, 13e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. De lezingen van vandaag geven ons heel wat om over na te denken. In de eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus, krijgt de gemeente in Galatië een stevige vermaning te horen. Ook toen konden velen zich er niet toe zetten om Gods geboden na ...

Overweging ter voorbereiding van 26-06-2022, 13e zondag door het jaar C

Wat is er gezegd dat ons reden tot blijdschap geeft? Toch zeker het volgende: ‘Wij trekken naar Gods huis!’ (Ps. 122 (121), 1). Vandaar onze vreugde, hier komt onze uitgelatenheid vandaan, omdat er gezegd ...

Indonesische ervaringen

Eén van onze vrijwilligers, Simon van der Gulik, is vanwege familie-omstandigheden een half jaartje in Indonesië (Noord-Sulawesi). Geregeld stuurt hij de parochie leuke vermeldenswaardig verslagjes ...

De perfecte mens?

Onlangs las ik een artikel over een nieuw wetsvoorstel, die de productie van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek toestaat. Hierdoor kunnen er gezondere kinderen geboren worden. Sterker, fitter, beter… wat is ons antwoord op deze ontwikkelingen? Met deze nieuwe wet willen VVD en D66 het mogelijk maken embryo’s te ...

Een eerbetoon aan de Juliaantjes

U bent van harte welkom om de permanente tentoonstelling te bezichtigen in het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood dat is gevestigd in het Julianaklooster te Heiloo. De tentoonstelling in het Julianaklooster is vanaf 28 mei 2022 elke tweede en vierde zaterdag van de maand te bezoeken, tussen 10.00 – 12.00 en 14.30 – 17.00 uur. Tijdens de openstellingsdagen kunt u ook de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-06-2022, Heilig Hart van Jezus

Ook gij, verloste mens, overweeg wie het is, hoe groot Hij is en hoe voortreffelijk, die voor u aan het kruis hangt, die door zijn dood de gestorvenen tot leven wekt. Om zijn dood treuren de hemel en de aarde en splijten harde stenen van verdriet. Maar uit de zijde van de ...

Overweging ter voorbereiding van 23-06-2022, Geboorte van de H. Johannes de Doper

Wie getuigenis aflegt, moet hiertoe bekwaam zijn. Is de getuige onbekwaam, dan zal zijn getuigenis geen weerklank vinden, welke de aard van zijn zending ook moge zijn. Wat een mens bekwaam maakt, is Gods genade. ‘Door de genade van God ben ik wat ik ben,’ zegt ...

Overweging ter voorbereiding van 22-06-2022, woensdag in de 12e week door het jaar

De priesters, de levieten en heel het volk verheugen zich over de inwijding van het herbouwde huis van God, want alle rangen van de heilige kerk moeten zich verheugen samen met de zondaars die door boetedoening verzoend zijn. Zij brengen op dit inwijdingsfeest ...

Overweging ter voorbereiding van 21-06-2022, H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling

Hoogedele vrouwe, ik bid voor u om de eeuwige genade en vertroosting van de heilige Geest. Uw brief bereikt mij, terwijl ik nog leef in het dodenrijk hier op aarde. Nu moeten wij toch echter eindelijk ons op de hemel richten om in het land van de levenden de eeuwige ...

Overweging ter voorbereiding van 20-06-2022, maandag in de 12e week door het jaar

‘Niemand kan tot Mij komen, als de Vader hem niet trekt’ (Joh. 6, 44). Denk niet dat u tegen uw wil getrokken wordt; men wordt inwendig ...

Preek op 19-06-2022, Sacramentsdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, In de jeugd van vele ouderen was Sacramentsdag een dag van processies in en buiten de kerk. De gouden monstrans werd in processie rondgedragen, Christus ...

Overweging ter voorbereiding van 19-06-2022, Sacramentsdag

Alvorens uit deze wereld over te gaan naar de Vader, is onze Verlosser, de Heer Jezus Christus, toen het uur van zijn lijden op handen was, aan tafel gegaan. Als voedsel heeft Hij zijn lichaam gegeven en als drank zijn bloed. Zo heeft Hij het hoogverheven en glorievolle sacrament van zijn lichaam en bloed ingesteld ter gedachtenis aan ...

Onder vrouwelijke leiders stierven veel minder mensen aan Covid

Een studie stelt vast wat minstens de helft van de wereldbevolking weet: vrouwen zijn betere leiders als het gaat om het oplossen van grote crises. Een studie van de University of Queensland in ...

Handen geven mag weer: laatste beperkingen voor kerken afgeschaft

Handen geven bij de vredeswens, de communie uitreiken zonder vooraf de handen te ontsmetten en de collecteschaal van hand tot hand laten gaan: per 17 juni mag ook dat weer in de katholieke eredienst. De Nederlandse bisschoppenconferentie maakte ...

Misdienaars-nieuws

Acht communicantjes hebben zich al opgegeven om misdienaar te worden. Enkelen hebben zelfs al een keertje gediend na 22 mei, de dag van de eerste heilige Communie. Maar dinsdag 21 juni om 16.00 uur is er een bijeenkomst voor alle kinderen die misdienaars willen worden. Vrijwilligerswerk doen in de kerk is mooi en goed. En misdienaars ...

Sacramentsdag en de heilige Communie

Het was ongehoord nieuws ... de woorden van Jezus: “Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het Brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh. 6,51e.v.). De Joden raakten hierover met elkaar in twist: Wat zegt Hij nu (weer)? “Hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 18-06-2022, zaterdag in de 11e week door het jaar

‘De Heer bouwt de stad Jeruzalem op, verzamelt Israël uit de verstrooiing’ (Ps. 147A (146), 2). Het is de Heer die Jeruzalem weer opbouwt en zijn volk verzamelt uit de verstrooiing. Want het volk van Jeruzalem is het volk van Israël. Het gaat om het hemelse Jeruzalem dat eeuwig is en waarvan ook de engelen deel uitmaken. Alle burgers van die stad zien God en verheugen zich daarom in die machtige, grootse en hemelse ...

Overweging ter voorbereiding van 17-06-2022, vrijdag in de 11e week door het jaar

Hoe gezegend, hoe gelukkig zijn ‘de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden’ (Lc. 12, 37). Hoe gezegend is het te waken tot de komst van God, de Schepper van het heelal, die alles vervult en alles te boven gaat! Moge Hij ook mij, hoe gering ook, maar in elk geval zijn dienaar, uit de slaap van mijn loomheid wekken en zo dat vuur van de goddelijke liefde in mij ontsteken, dat de vlam van zijn liefde alle ...

Overweging ter voorbereiding van 16-06-2022, donderdag in de 11e week door het jaar

Bij het voltrekken van het offer vervullen wij de opdracht die de Verlosser ons gaf, zoals de Apostel getuigt: ‘Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben, het brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot ...

Overweging ter voorbereiding van 14-06-2022, H. Lidwina, maagd

‘Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op’ (Ps. 94 (93), 19). Deze uitspraak van de heilige Schrift is op ondubbelzinnige wijze letterlijk door God vervuld in ...

Overweging ter voorbereiding van maandag 13-06-2022, Antonius van Padua

Wie van de heilige Geest vervuld wordt, spreekt ‘in vreemde talen’ (Hand. 2, 4). De verschillende talen zijn de verschillende manieren waarop wij voor Christus getuigen: nederigheid, armoede, geduld en gehoorzaamheid. Zo’n taal spreken wij, als wij deze ...

Preek op 12-06-2022, Zondag Drie-eenheid, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, door alle eeuwen heen hebben mensen zich God op een bepaalde manier voorgesteld. De oude man met een grote witte baard, zetelend op een gouden troon, is wel één van de bekendste. Maar met voorstellingen van God moeten wij ...

Overweging ter voorbereiding van 12-06-2022, Heilige Drieëenheid

Bij de leer over de Drieëenheid moeten wij juist ook letten op de oudste traditie, de leer en het geloof van de katholieke kerk, zoals dit door de Heer gegeven, door de apostelen verkondigd en door de kerkvaders bewaard is. Hierop is de kerk gegrondvest en wie hiervan afwijkt, kan geen christen zijn of genoemd worden. Zo is er dan een ...

Overweging ter voorbereiding van 11-06-2022, H. Barnabas, apostel

‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op een standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn’ (Mt. 5, 14-15). Het zout ...

Gedeelde pijn, gedeeld verlangen

Het was natuurlijk geen toeval dat alle zeven Nederlandse bisdommen plus het militair ordinariaat (zeg maar het ‘legerbisdom’) daags voor Pinksteren hun synoderapporten publiceerden. Uit alle verslagen van de ‘luisterfase’ van de wereldwijde bisschoppensynode spreekt een oprecht verlangen naar een ‘Pinkstermoment’; een wedergeboorte ...

Film-aanrader

The Father is een van de mooiste, sterkste en origineelste films van het jaar, waarin Anthony Hopkins en Olivia Colman de sterren van de hemel spelen. Er zijn tal van films waarin dementie aan bod komt. Denk aan Still Alice met Julianne Moore, The Notebook met Ryan Gosling en Rachel McAdams of het recente Supernova met Colin Firth en Staneley Tucci. Deze titels lopen misschien uiteen in stijl, script ...

Tiny Church op de Floriade

Dit jaar vindt in Almere de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo plaats. Tussen tuinen, kassen en paviljoenen zijn ook de kerken aanwezig op kavel 27, met een Tiny Church (een kleine kerk), een ...

Overweging ter voorbereiding van 10-06-2022, vrijdag in de 10e week door het jaar

Geliefden, de goddelijke liefde roept ons omwille van ons geestelijk heil tot de vreugde van de eeuwige zaligheid, zoals u in deze lezing gehoord hebt. De Apostel zegt immers: ‘Verheugt u in de Heer, te allen tijde’ (Fil. 4, 4). De vreugde van deze wereld voert tot droefheid in ...

Overweging ter voorbereiding voor 09-06-2022, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Christus is ongetwijfeld priester, maar priester voor ons, niet voor zichzelf, want Hij brengt in naam van heel het menselijk geslacht de gebeden en de godsdienstige gevoelens bij de eeuwige Vader. Christus is tegelijk slachtoffer, maar voor ons, want Hij neemt zelf de plaats in van de zondige mens. Welnu, het woord van de Apostel "laat ...

Overweging ter voorbereiding van 08-06-2022, woensdag in de 10e week door het jaar

Ik verzoek u allen dringend te gehoorzamen aan het woord van de gerechtigheid en te volharden in het geduld dat u met eigen ogen hebt aanschouwd, niet alleen bij de gelukzalige Ignatius, Zosimus en Rufus, maar ook bij anderen uit uw midden en bij Paulus zelf en de overige ...

Overweging ter voorbereiding van 07-06-2022, dinsdag in de 10e week door het jaar

De presbyters of oudsten moeten menslievend zijn en goed voor allen. Zij moeten de afgedwaalden terugbrengen, alle zieken bezoeken en mogen weduwe, wees en behoeftige niet verwaarlozen. Laten zij er ...

Preek op 06-06-2022, Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk, pastoor Frank Domen

Wij weten hoe bang de apostelen vóór Pinksteren waren. Angstig zaten zij in hun huizen. Zij durfden niet van hun Meester te getuigen, zelfs niet nadat zij Hem na zijn verrijzenis weer in levende lijve hadden ontmoet. Maar wij weten ook dat na Pinksteren de apostelen opeens wél getuigden van hun geloof in de verrezen Heer. En zij deden dat ...

Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk (artikel uit 2019)

Terwijl het vandaag in Nederland Tweede Pinksterdag is, viert de gehele Rooms-Katholieke Kerk voor de tweede keer in haar geschiedenis op deze dag na het hoogfeest van Pinksteren een Mariafeest. Sinds vorig jaar staat door een besluit van paus Franciscus de ‘Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk’ ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 06-06-2022, Maria, Moeder van de kerk

Omwille van de diepste redenen, waarom Maria en de Kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige Maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot Moeder van de Kerk. Dat betekent: zij is de Moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen ...

Preek op 05-06-2022, Pinksteren, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika, Zuid Amerika en het verre Oosten. Tegenwoordig wordt in een aantal parochies het evangelie ...

Ter voorbereiding van de viering van 05-06-2022, Pinksteren

Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mt. 28, 19). God had immers via de profeten beloofd deze heilige Geest in de jongste tijden uit te storten ...

Pinksteren

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het ...

Overweging ter voorbereiding van 04-06-2022, zaterdag in de zevende week van Pasen

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd: het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij ...

Overweging ter voorbereiding van vrijdag 3 juni 2022, HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren van Oeganda

Deze Afrikaanse martelaren, Carolus Lwanga en zijn gezellen, voegen aan het martelaarsboek, het boek van de overwinnaars, een bladzijde toe met gebeurtenissen die tegelijk tragisch en heerlijk zijn, een bladzijde die zeker geschikt is om te worden gevoegd bij die prachtige verhalen uit het oude Afrika. Wij, die in deze tijd leven, maar kleingelovige mensen zijn, hebben ...

Ter voorbereiding van 02-06-2022, donderdag in de zevende week van Pasen

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit ...

Heiligverklaring Titus Brandsma

Op 15 mei werd pater Titus Brandsma heilig verklaard door de paus in Rome. Henk Nota weet veel over pater Titus. Hij las honderden brieven van pater Titus, bekeek foto’s en las krantenknipsels, boekjes en ...

Overweging ter voorbereiding van 01-06-2022, H. Justinus, martelaar

In de tijd van de verwoede voorvechters van de afgodendienst werden in stad en land goddeloze decreten tegen de christenen afgekondigd om hen te dwingen aan de afgodsbeelden te offeren. De gelovige mannen werden gegrepen en voorgeleid bij Rusticus, de prefect te Rome. Toen zij voor de rechterstoel stonden, zei de prefect tegen ...

31-05-2022, dinsdag, Maria Visitatie/Bezoek – H. Mis om 09.00 uur

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken. Op de laatste dag van de Mariamaand gedenkt de Kerk het bezoek dat de heilige Maagd Maria bracht aan haar nicht Elisabeth. Het is de evangelist Lucas die ...

Overweging ter voorbereiding van 31-05-2022, Maria Bezoek

‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder’ (Lc. 1, 46-47). Met deze woorden prijst Maria de gaven die haar in het bijzonder geschonken zijn. Maar zij noemt verder ook alle weldaden op waarmee God tot in eeuwigheid voor het menselijk geslacht blijft zorgen. Ons hart prijst hoog de Heer, als wij onze innerlijke gevoelens gebruiken om ...

Overweging ter voorbereiding van 30-05-2022, maandag in de zevende week van Pasen

‘Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven’ (Joh. 4, 14), zo spreekt de Heer. Hij heeft het over een nieuw soort water, dat levend is en opborrelt, ja opborrelt voor wie het waard is. Maar waarom wordt de gave van de heilige Geest ‘water’ genoemd? Omdat alles bestaat dank zij het water ...

Preek op 29-05-2022, 7e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Als je op bezoek bent bij mensen van wie bijvoorbeeld de moeder is overleden en je bespreekt wie zij was, dan hoor je wel vaker dat het goed met elkaar kunnen opschieten van de kinderen voor moeder heel belangrijk was. Een hartenwens: “als ik er niet meer ben, blijf ...

Overweging ter voorbereiding van 29-05-2022, zevende zondag van Pasen

Na in de geloofsbelijdenis het lijden van onze Heer te hebben genoemd, belijden wij ook zijn verrijzenis. Wat heeft Jezus Christus gedurende zijn lijden gedaan? Hij heeft ons geleerd wat wij moeten verduren. Wat heeft Hij bij zijn verrijzenis gedaan? Hij heeft ons ...

Overweging ter voorbereiding van 28-05-2022, zaterdag in de zesde week van Pasen

‘Ik stijg op naar mijn Vader, naar mijn God en uw God, alleluia’ (Joh. 20, 17). De uiterst welwillende Jezus troost mensen die bedroefd zijn. En nadat Hij van de doden verrezen was, heeft Hij door bemiddeling van Maria Magdalena die Hem liefhad en trouw was, de vreugde om het nieuwe heil laten overbrengen aan zijn leerlingen die ...

Overweging ter voorbereiding van 27-05-2022, vrijdag in de zesde week van Pasen

Zoals wij ons op het hoogfeest van Pasen verheugden over de verrijzenis van de Heer, zo is nu zijn hemelvaart voor ons een reden tot vreugde. Want op deze dag gedenken en vieren wij dat onze povere mensheid in Christus boven de gehele hemelse heerschare, boven alle rangen der engelen en boven de hoogheid van alle machten op de troon bij God de Vader verheven is. Op ...

Preek op 26-05-2022, Hemelvaart van de Heer, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z'n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen ...

Hemelvaart: een ‘moeilijk’ feest? – door Kevin Perrotta

Jezus die opstijgt ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader… Het lijkt ver weg van wat de menselijke geest kan bevatten, zelfs door geloof. Hoe kunnen we het feest van Hemelvaart beter begrijpen? Ik kan slechts voor mezelf spreken, maar persoonlijk heb ik Hemelvaart altijd een moeilijk feest gevonden om te begrijpen ...

Overweging ter voorbereiding van 26-05-2022, Hemelvaart van de Heer

Heden is onze Heer Jezus Christus ten hemel opgestegen. Laat ook ons hart met Hem opstijgen. Luisteren wij naar de Apostel die zegt: ‘Als gij met Christus verrezen zijt, zoekt dan wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet ...

Donderdag 26-05-2022 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Overweging ter voorbereiding van 25-05-2022, woensdag in de zesde week van Pasen

Het visioen van Damascus heeft nooit opgehouden in Paulus door te werken en is een licht en een kracht in hem gebleven om de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-05-2022, dinsdag in de zesde week van Pasen

Na zijn verrijzenis bracht Christus onze Redder veertig dagen lang het geduld op om hier beneden te blijven, ver van de heerlijkheid die Hij zo duur gekocht had. De glorie was nu zijn erfdeel, Hij had erin kunnen binnengaan. Had Hij niet genoeg gehad van de aarde? Wat hield ...

Overweging ter voorbereiding van 23-05-2022, maandag in de zesde week van Pasen

In het doopsel maakt de heilige Geest ons tot nieuwe mensen, Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zó met zijn genade dat wij geen enkele ...

Preek op 22-05-2022, 6e zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Elke keer als we een kruisteken maken, noemen we de H. Geest. Toch is het niet makkelijk om te zeggen wie de heilige Geest is. Ik wil proberen de betekenis van wat heilige Geest is terugbrengen tot wat die in de Bijbel is: de Geest van de Vader en van de Zoon. Want dat ...

Overweging ter voorbereiding van 22-05-2022, zesde zondag van Pasen

Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren: de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hijzelf heeft de banden van de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-05-2022, zaterdag in de vijfde week van Pasen

Alleen hij mag aan de eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren, en die gereinigd is in het waterbad van de ...

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2022, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-05-2022, donderdag in de vijfde week van Pasen

Eens kwam de apostel Paulus tijdens zijn missiereizen door het binnenland van Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie ...

Overweging ter voorbereiding van 18-05-2022, woensdag in de vijfde week van Pasen

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse ...

Overweging ter voorbereiding van 17-05-2022, dinsdag in de vijfde week van Pasen

Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de ...

Overweging ter voorbereiding van 16-05-2022, maandag in de vijfde week van Pasen

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de ...

Een nieuwe Nederlandse heilige: Titus Brandsma

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als kind van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 te Wonseradeel in Friesland. Het gezin, dat een melkveebedrijf had, bestond uit vier meisjes en twee jongens, van wie Titus de op één na jongste was. Alle kinderen van dit katholieke gezin zouden op één na voor het religieuze leven kiezen ...

Journalist, oorlogsheld en heilige – Pater Titus Brandsma

Op 15 mei j.l. is de Nederlandse Pater Karmeliet, hoogleraar en verzetsheld, Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door Paus Franciscus. Titus Brandsma was als hoogleraar en intellectueel een belangrijke stem in katholiek Nederland. In de jaren dertig keerde hij zich actief tegen de invloeden van nazisme en fascisme op ...

Preek op 15-05-2022, 5e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag gaat over twee thema’s: de liefde en de heerlijkheid. Wij spreken van een heerlijk kopje koffie, een heerlijke dag als het zonnetje schijnt, maar een ‘heerlijk kind’..., we horen dat niemand zeggen. Maar Jezus - als Kind van God - zegt, dat Hij de ...

Overweging op 13/14-05-2022 in de tehuizen, 5e zondag van Pasen, jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. In de eerste lezing keren Paulus en Barnabas terug van hun reis. Zij bevestigen de leerlingen in hun goede werken en sporen hen aan in het geloof te volharden. Tevens houden zij hen voor dat je het Rijk van God alleen ...

Overweging ter voorbereiding van 15-05-2022, vijfde zondag van Pasen

Het paasfeest dat wij vieren, brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden, als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met ...

‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

De wetenschap bevestigt: Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth naar Loreto. Dit zou gebeurd zijn van 9 op 10 mei 1294. Vandaag dus precies 728 jaar geleden. Maar hoe verhief het Heilige Huis zich van zijn fundamenten en dook het ongeschonden weer op, ruim 3000 kilometer verderop, waar het vandaag nog is? ...

Bijbelleesgroep

Er is weer een mogelijkheid om bij onze Bijbelleesgroep aan te sluiten. Tijdens de bijeenkomsten lezen we samen de lezingen van het komende weekend. Als afsluiting van de lezingen, hoort u altijd: "Woord van God". Zo lezen wij, luisteren wij naar, en praten wij ...

Benefietconcert Oekraïne

Op zaterdag 28 Mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een benefietconcert voor Oekraïne. Het concert is bedoeld om de Oekraïense bevolking een hart onder de riem te steken door geld in ...

Overweging ter voorbereiding van 14-05-2022, H. Mattias, apostel

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont ...

Overweging ter voorbereiding van 13-05-2022, vrijdag in de vierde week van Pasen

De Heer is het brood dat uit de hemel is neergedaald; brood dat krachten herstelt, zonder zelf in kracht af te nemen; brood dat wel kan worden gebruikt, maar niet kan worden verbruikt. Van dat brood was ook het manna een voorafbeelding, vanwaar dan deze zinspeling ...

Overweging ter voorbereiding van 12-05-2022, donderdag in de vierde week van Pasen

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens geboren werd. Bovendien ...

Overweging ter voorbereiding van 11-05-2022, woensdag in de vierde week van Pasen

‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119 (118), 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ...

Overweging ter voorbereiding van 10-05-2022, dinsdag in de vierde week van Pasen

Onze Heer Jezus Christus is geboren: sterfelijk met de stervelingen. Waarom sterfelijk? Omdat Hij is gekomen ‘in de gestalte van het vlees der zonde’ (Rom. 8, 3). Als Zaligmaker is Hij gekomen: Hij is gestorven, maar Hij heeft de dood gedood: Hij heeft in zichzelf aan de dood die ...

Overweging ter voorbereiding van 09-05-2022, maandag in de vierde week van Pasen

Wanneer christenen hun solidariteit beleven, worden de levenskrachten die Christus’ lichaam eigen zijn, werkzaam. Wat zijn die krachten? Uit zichzelf kunnen de mensen niet het gemeenschapsideaal bereiken, waarvan zij dromen. In het Oude ...

Preek op 08-05-2022, vierde zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters, diakens of religieuzen, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of ...

Ter voorbereiding van 08-05-2022, de vierde zondag van Pasen

In de lezing van het heilig evangelie hebt gij, broeders en zusters, een les ontvangen die u aangaat, maar tevens hebt gij gehoord van een gevaar dat ons bedreigt. Want Hij die niet op grond van een bijkomstige gave, maar krachtens zijn wezen goed is, zegt: ‘Ik ben ...

Ter voorbereiding van 07-05-2022, zaterdag in de derde week van Pasen

Paulus heeft niet alleen méér dan wie ook begrepen wie Christus is, maar hij heeft ook door zijn daden laten zien hoe iemand die naar Hem genoemd is, zich moet gedragen. Paulus heeft de Heer zo duidelijk en volkomen nagevolgd dat zijn gestalte in hem zichtbaar is geworden. Daarbij heeft hij naar Christus’ voorbeeld zijn ziel zo ...

Ter voorbereiding van 06-05-2022, vrijdag in de derde week van Pasen

‘Wij allen vormen te zamen in Christus één lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij, evenals de ledematen van het lichaam, aangewezen op elkaar’ (Rom. 12, 5). Christus heeft ons immers door de banden van de liefde tot een eenheid gemaakt. ‘Want Hij is het die de twee werelden één gemaakt heeft en de scheidsmuur heeft neergehaald, door de wet der geboden met haar verordeningen ...

Ter voorbereiding van 05-05-2022, donderdag in de derde week van Pasen

Iemand geeft niet licht zijn leven voor een rechtvaardige en ieder aarzelt de dood te ondergaan, ook al is de reden van zijn dood gerechtvaardigd. Hoe groot moet Christus dan wel niet zijn en hoe groot moet men zich dan wel niet Christus’ liefde voor ons ...

Rusland: gesel of genade

In 1955 werd door de toenmalige paus Pius XII (1939 – 1958) de gedachtenis van de H. Jozef Arbeider ingevoerd, te vieren op 1 mei. Dit om de christelijke betekenis van de arbeid (de plicht om te werken én het recht op passend werk en rechtvaardig loon) in het licht te stellen bij de viering van de internationale Dag van de Arbeid door de ...

Ter voorbereiding van 04-05-2022, woensdag in de derde week van Pasen

Het geestelijk bouwwerk van het lichaam van Christus ontstaat in liefde. De heilige Petrus immers zegt: ‘Laat ook uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel. Draagt als een heilige priesterschap geestelijke offers op, die welgevallig zijn aan ...

Ter voorbereiding van 03-05-2022, HH. Filippus en Jakobus, apostelen

Onze Heer Christus Jezus heeft, zolang Hij op aarde vertoefde, zelf verkondigd wie Hij was, wie Hij geweest was, welk besluit van zijn Vader Hij uitvoerde en wat Hij de mensen opdroeg te doen. Hij deed dit openlijk voor het volk en afzonderlijk voor zijn leerlingen, van ...

Ter voorbereiding van 02-05-2022, H. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Het woord Gods, onlichamelijk, onvergankelijk en onstoffelijk, komt in ons bestaan, al was Hij tevoren niet ver weg. Want geen enkel deel van de schepping was ooit zonder Hem. Door de eenheid met zijn Vader vervult Hij alles en overal. Uit menslievendheid jegens ons is Hij ...

Preek op 01-05-2022, 3e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het kan gebeuren, dat je jaren lang lid bent van bijvoorbeeld een volleybalclub of een kaartclub, en opeens heb je er geen zin meer in. Je wilt wat anders gaan doen. Je gaat ... muziekles nemen. Prachtig! Maar ja, zo goed als je was in volleyballen of kaarten, zo zwak ben je ...

Ter voorbereiding van 01-05-2022, derde zondag van Pasen

Wilt gij gelukkig zijn? Ik zal u - met uw goedvinden - wijzen waar gij het geluk kunt vinden. Volgt mij maar. ‘Hoe lang blijft uw hart nog gesloten, hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog? Beseft toch...’ Wat moeten wij beseffen? ‘Dat de Heer zijn Heilige heeft verheerlijkt’ (Ps. 4, 3-4). Christus is gekomen naar onze ellende: Hij heeft honger ...

Ter voorbereiding van 30-04-2022, zaterdag in de tweede week van Pasen

Het graf kon Hem die het leven in zichzelf had (vgl. Joh. 5, 26) niet gevangen houden. Hij stond op zoals een mens ontwaakt, wanneer de slaap als vanzelf van hem afvalt. Maar wij, die erop vertrouwen dat wij Gods wil volbrengen, aangezien wij ons houden aan de ...

Ter voorbereiding van vrijdag 29-04-2022, H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa

O eeuwige godheid, eeuwige Drie-eenheid, die door de eenheid met de goddelijke natuur het bloed van uw eniggeboren Zoon zo’n grote waarde hebt geschonken! Gij, eeuwige Drie-eenheid, zijt als een diepe zee: hoe meer ik hierin zoek, des te meer vind ik. En hoe meer ik vind, des te meer dorst ik ernaar U te zoeken. Gij zijt niet te verzadigen en mijn ziel wordt niet verzadigd, ...

Ter voorbereiding van 28-04-2022, donderdag in de tweede week van Pasen

‘De zonen van Jakob berichtten aan hun vader: Jozef leeft’ (Gen. 45, 26). Wat kan ik daar anders onder verstaan dan: zij berichtten aan de apostelen: Jezus leeft? Onder Jakob versta ik namelijk niets anders ...

Ter voorbereiding van woensdag 27-04-2022, H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar

Nadat de heilige Petrus Canisius van paus Paulus III de zegen ontvangen had, begaf hij zich op weg naar Duitsland, waarvan hij terecht de tweede apostel wordt genoemd. Maar vóór zijn vertrek had hij een geestelijke ervaring, die hij beschreef met de volgende woorden: ‘Eeuwige Hogepriester, in uw oneindige goedheid heeft het U behaagd dat ik de vrucht en de bevestiging van die apostolische ...

Ter voorbereiding van 26-04-2022, dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Het moet ons, gewone mensen, niet ergeren dat in de heilige kerk zo gauw onkruid opkomt en dat er veel gemopperd wordt; want goede en kwade mensen komen altijd samen voor, en naast mensen van kwaliteit komen ook mindere voor. Hoe heiliger mensen zijn, des te zeldzamer zijn ze, zoals wij vaak kunnen constateren, ook in ...

Waarom Fatima ons zowel kastijding als triomf in het vooruitzicht stelt

Het zal in de komende meimaand 105 jaar geleden zijn dat de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima begonnen. Dat biedt ons gelegenheid om ons te bezinnen op een wereld en Kerk die in ...

Ter voorbereiding van 25-04-2022, H. Marcus, evangelist

De kerk heeft zich over de bewoonde wereld tot aan de grenzen van de aarde verbreid. Van de apostelen en hun leerlingen heeft zij het geloof ontvangen in de ene God, de almachtige Vader, ‘die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee met al wat daar leeft’ (Ps. 146, 5); en in de ene Jezus Christus, de Zoon van God die mens is geworden voor onze ...

Preek op 24-04-2022, tweede zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je zo dat bekende verhaal van die ongelovige Thomas hoort, dan valt het op dat Thomas in eerste instantie zeker niet zal geloven, als de apostelen hem vertellen: "We hebben de Heer gezien". Maar als hij later de tekenen bij de Heer ...

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid – 15.00 uur: korte gebedsdienst

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen (beter: de achtste paasdag). Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. 'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken' ...

Ter voorbereiding van 24-04-2022, tweede zondag van Pasen

De overwinnaar van de dood en de hersteller van het ware leven, Christus, keert levend terug uit de onderwereld, en Hij staat op uit het graf met een verheerlijkt lichaam. Door gesloten deuren treedt Hij binnen bij zijn leerlingen, die te Jeruzalem bijeen zijn op de avond van die paasdag. Zijn eerste woord is een vredewens. Vrede wenst Hij ...

Ter voorbereiding van 23-04-2022, zaterdag onder het octaaf van Pasen

‘Zalig en heilig die deel hebben aan de eerste opstanding!’ (Apok. 20, 6). Christus is ‘de eersteling van hen die ontslapen zijn’ (1 Kor. 15, 20), ‘de eerste die uit de dood is opgestaan’ (Kol. 1, 18). Zijn verrijzenis ...

Ter voorbereiding van 22-04-2022, vrijdag onder het octaaf van Pasen

Feestvreugde moet er zijn op aarde, want door goddelijk bloed is zij gereinigd. Feestvreugde moet er zijn in elke mens, want door de verrijzenis van de Heer is hij opnieuw ten leven gewekt en wedergeboren. Geen aards, maar hemels voedsel hebben wij thans nodig: het woord van God. Laat ons daarom het paasmaal van dit Woord vieren met het verlangen dat de Heer bezielde, toen Hij ...

Ter voorbereiding van 21-04-2022, donderdag onder het octaaf van Pasen

God, ‘die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen’ (1 Tim. 2, 4), ‘heeft eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken door de profeten’ (Heb. 1, 1). Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft Hij zijn Zoon gezonden, ...

Ter voorbereiding van 20-04-2022, woensdag onder het octaaf van Pasen

‘In de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam de Heer Jezus brood, en na gedankt te hebben, brak Hij het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden: drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed’ ...

Ter voorbereiding van 19-04-2022, dinsdag onder het octaaf van Pasen

Gij die in Christus gedoopt zijt en met Christus bekleed, gij zijt gelijkvormig geworden aan de Zoon van God. Want God, die ons had voorbestemd tot zijn kindschap, heeft ons gelijkvormig gemaakt ...

Preek op 18-04-2022, Tweede Paasdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de Kerk is 2000 jaar geleden met een klein groepje mensen begonnen: 12 in getal. En met het eerste Pasen ...

Ter voorbereiding van 18-04-2022, maandag onder het octaaf van Pasen

Men heeft u begeleid naar het heilige bad van de doop, zoals Christus van het kruis naar het graf werd gedragen. Dan werd aan ieder van u gevraagd of hij geloofde in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. En toen gij die verlossende belijdenis had ...

Preek op 17-04-2022, Eerste Paasdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Pasen is een blij feest. Misschien omdat het, tenminste bij ons, in de lente valt. Het doet op een of andere manier denken aan een boomgaard in bloesem. Aan vrolijk klokgelui. Vandaag lezen we ...

Preek op 16-04-2022, de Paaswake, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, deze nacht is voor Christenen wereldwijd een heilige nacht; hoogtepunt van heel het kerkelijk jaar. Veertig dagen lang zijn wij als volk van God door de woestijn getrokken, door de woestijn van ons eigen leven, want wij zijn immers trekkers, pelgrims op weg door een wereld van liefde en vreugde, maar ook ...

Overweging op 15/16-04-2022 in de tehuizen, Pasen, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemensen, we zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren. Het Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood, door zijn verrijzenis ...

Preek op 15-04-2022, Goede Vrijdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Het is een oude traditie om op Goede Vrijdag tussen 12.00 en 15.00 uur ‘s middags een soort ‘heilige stilte’ te onderhouden. Er staat in het evangelie van Lucas het volgende: “Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf” (Lucas 23,44-45). De joden ...

Ter voorbereiding van 16-04-2022, Stille Zaterdag

Vandaag heerst er een diepe stilte op aarde, een diepe stilte en verder rust; een diepe stilte, want de Koning slaapt. ‘De aarde werd stil van ontzag’ (Ps. 76 (75), 9), want God is naar het vlees ontslapen en zij die van oudsher ontslapen zijn, heeft Hij opgewekt. De vleesgeworden God is gestorven, de onderwereld siddert. Hij gaat uit om het eerste ...

Preek op 14-04-2022, Witte Donderdag, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het uur van Jezus Christus is gekomen. Héél bewust gaat Hij deze tijd van duisternis en licht, van dood en verrijzenis, van vernedering en verheffing, tegemoet. Dit uur is niet zo maar een moment van afscheid. Nee, Jezus Christus is van de Vader ...

Ter voorbereiding van 15-04-2022, Goede Vrijdag

In de liturgie van Goede Vrijdag toont de priester het kruisbeeld en zingt driemaal: ‘Zie het kruishout waaraan de Verlosser van de wereld hing.’ Allen antwoorden: ‘Komt, laten wij aanbidden.’ Velen gaan het kruis vereren. Zij knielen neer. Zij kussen de wondentekenen van de Heer. Zondaars - wij zijn het allen - knielen voor dit kruis neer. Want ...

Ter voorbereiding van 14-04-2022, donderdag in de Goede Week

Dierbaren, op duidelijke wijze moest vervuld worden wat reeds lang tevoren door een voorafbeelding van het mysterie was beloofd: het ware Lam moest de plaats innemen van het zinnebeeldig lam, en één enkel offer zou een einde maken aan de veelheid en ...

Ter voorbereiding van 13-04-2022, woensdag in de Goede Week

Johannes vertelt ons dat Jezus zei: ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). En hij vervolgt: ‘Jezus ...

Ter voorbereiding van 12-04-2022, dinsdag in de Goede Week

Hij die gezegd had dat Hij uit de hemel was neergedaald om de wil van de Vader te doen (vgl. Joh. 6, 38), gaf door zijn bewonderenswaardige deugden een bewijs van zijn goddelijke majesteit. Als één van deze deugden heeft Hij zijn onderwerping aan de Vader getoond door alles met geduld te verduren. Terstond, vanaf het begin van zijn komst ...

Preek op 10-04-2022, Palmzondag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, hoe moet Jezus zich gevoeld hebben toen hij zo enthousiast door zoveel mensen werd binnengehaald in Jeruzalem? Aan de ene kant waarschijnlijk blij verrast zoveel mensen te zien die hem toejuichten, vol spanning uitkijkend naar wat te gebeuren stond… Maar aan de andere kant toch ook met een klein ...

Ter voorbereiding van 11-04-2022, maandag in de Goede Week

‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2, 19). Het lijkt mij dat hier in de persoon van de joden die mensen aangesproken worden die gehecht zijn aan het lichamelijke en zintuiglijke. Omdat zij door hun handel een markthal gemaakt hadden van het huis van de Vader, werden zij door Jezus uit de tempel verdreven. Hierover ergerden zij zich en ze vroegen om een teken ...

Ter voorbereiding van zondag 10-04-2022, Palm- en passiezondag

Onder twee heel verschillende aspecten wordt vandaag de door ons hart verlangde, de edelste gestalte van de mensenkinderen aan de kinderen der mensen voorgesteld. Onder beide aspecten is Hij opmerkelijk; in beide opzichten is Hij ons verlangen en onze liefde waard, want in beide is Hij de Verlosser van de mensen. Toch is Hij ...

Ter voorbereiding van 10-04-2022, Palm- en passiezondag

De middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus (vgl. 1 Tim. 2, 5), was uit de hemel neergedaald om te lijden en te sterven voor het heil van de mensheid. Toen het uur van zijn lijden naderbij kwam, wilde Hij de plaats naderen waar Hij zou lijden, mede om duidelijk te maken dat Hij niet gedwongen maar vrijwillig ...

Ter voorbereiding van 09-04-2022, zaterdag in de 5e week van de veertigdagentijd

‘Zes dagen voor Pasen kwam Jezus te Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de doden had opgewekt. Men gaf daar ter ere van Hem een maaltijd. Marta bediende en Lazarus was een van degenen die met Hem aanlagen’ (Joh. 12, 1-2). Opdat men niet zou denken dat de ...

De heilige Vincent Ferrer – prediker en wonderdoener

Vincent Ferrer werd geboren in Valencia in Spanje, maar was van vaderskant van Schots-Engelse afkomst. Zijn ouders brachten hem een diepe devotie tot Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw bij en een enorme liefde voor de armen. In 1367 trad hij in de Dominicaanse orde in en nog voor zijn eenentwintigste jaar doceerde hij al filosofie aan ...

Ter voorbereiding van 08-04-2022, vrijdag in de 5de week van de veertigdagentijd

Wij zullen deelhebben aan het pasen; nu weliswaar nog op symbolische wijze, ofschoon duidelijker dan tijdens het Oude Verbond. Het pasen van de wet was immers, als ik me zo mag uitdrukken, een vage voorafbeelding van een voorafbeelding ...

Ter voorbereiding van 07-04-2022, donderdag in de 5e week van de veertigdagentijd

Door zijn dood heeft Christus ons van de dood bevrijd: de dood heeft Hem ter dood gebracht en Hij heeft op zijn beurt de dood gedood. Gij weet het, broeders en zusters: ‘God heeft de dood niet gemaakt en Hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven, maar alles ...

Gaan de Russen mee in de Boodschap van Fatima?

De mysterieuze verwijzingen van de Moeder Gods uit 1917 naar Rusland en zijn dwalingen vormen de achtergrond van het dodental en de verwoesting in Oekraïne: "Als mijn verzoeken worden ...

Een kleine heilige: het verborgen leven van Mary Ann Long

Heilige zielen blijven vaak verborgen voor de ogen van de wereld en worden slechts bij toeval ontdekt. Zo is Mary Ann Long een bron van inspiratie, net als de heilige Theresia van het Kindje Jezus. Net als de ‘Kleine Bloem’ geeft Mary Ann de waardevolle les dat iedereen ten volle een katholiek leven kan leiden en een heilige dood kan ...

Vieringen in de Goede Week en rond Pasen

Zaterdag en zondag 9-10 april: Palmpasen; 09 april 19.00: Palmpasenviering met het Dionysiuskoor; 10 april  09.15: Vertrek Palmpasenprocessie om vanaf Hugo-Waard: Gerard Douplantsoen 72; 10.00: Palmpasenviering met Salt & Light, aansluitend koffie in het Parochiecentrum ...

Ter voorbereiding van 06-04-2022, woensdag in de 5e week van de veertigdagentijd

God is goed voor alle mensen. Maar Hij toont zijn barmhartigheid bij voorkeur aan de zondaar. Wilt u iets wonderlijks ervaren - wonderlijk tenminste voor de gewone mens, voor de gelovigen echter is het de waarheid - luister dan. Overal in de Schrift openbaart God zich aan ...

Ter voorbereiding van 05-04-2022, dinsdag in de 5e week van de veertigdagentijd

De Heer heeft precies gezegd, dierbare broeders en zusters, waarin de volmaakte liefde die wij elkander verschuldigd zijn, bestaat, toen Hij zei: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (Joh. 15, 13). Zoals dezelfde evangelist in ...

Ter voorbereiding van 04-04-2022, maandag in de 5e week van de veertigdagentijd

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (Mt. 27, 46). Deze woorden mogen niet zo verstaan worden, als zou de almacht van God de Vader geweken zijn van Jezus, toen Hij aan het kruis genageld was. Immers, de goddelijke en menselijke natuur waren zo innig met ...

Preek op 03-04-2022, 5e zondag v.d. Vasten, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, iemand iets vergeven kun je op verschillende manieren doen. Je kunt iemand zeggen, dat je hem vergeeft, maar je doet het uit de hoogte. Je laat hem toch even voelen, dat hij een sufferd is. Je kunt iemand ook vergeven met een knipoog. Zo van ...

Overweging in de tehuizen op 01/02-04-2022, 5e zondag v.d. Vasten, jaar C, Jannie Ligthart

Dierbare medegelovigen, in de eerste lezing is er sprake van een weg door de zee, een baan door de onstuimige golven, een weg door de steppe, rivieren door de woestijn, bescherming tegen wilde dieren. Allemaal beelden die aangeven dat God met ons meegaat en ...

ter voorbereiding van 03-04-2022, 5e zondag in de veertigdagentijd

De mens die het lijden van de Heer werkelijk vereert, moet met de ogen van het hart zo naar de gekruisigde Christus opzien dat hij in Christus’ vlees zijn eigen vlees erkent. Laat de aardse mens bij de kruisdood van zijn Verlosser beven, laten de rotsen van de ...

Ter voorbereiding van 02-04-2022, zaterdag in de 4e week van de veertigdagentijd

De heilige Schrift leert, in overeenstemming met een eeuwenlange ervaring, dat menselijke vooruitgang een groot goed is, maar tegelijkertijd een grote verleiding in zich sluit. Want omdat de rangorde der waarden is verstoord en goed en kwaad met elkaar ...

Ter voorbereiding van 01-04-2022, vrijdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Na de historische zin van de wolk boven de verbondstent behandeld te hebben, willen wij nu de geestelijke zin ervan beschouwen. Zodra op aarde de waarachtige tent die de kerk is, ontstaan en opgebouwd is, werd zij vervuld van Christus’ heerlijkheid. Dat de oude tent door ...

Ter voorbereiding van 31-03-2022, donderdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Het prijzenswaardig karakter van de liefde, zowel tot God als tot de naaste, is overduidelijk. Door beide wordt de wet vervuld. Al wie dit bereikt heeft, verdient eer en bewondering. Hij zal onder de meest trouwe dienaars gerekend worden, wanneer Christus met luide ...

Ter voorbereiding van 30-03-2022, woensdag in de 4e week van de veertigdagentijd

Onze God en Heiland heeft het zo beschikt dat de mens teruggeroepen wordt uit de ballingschap van de zonde en dat hij terugkeert naar een vertrouwelijke omgang met God van wie hij vervreemd was ten gevolge van zijn ongehoorzaamheid. Dat is de reden van Christus’ lichamelijke aanwezigheid onder ons, van de voorbeelden van zijn optreden, zoals het evangelie ons dat toont, van zijn lijden, van zijn ...

Ter voorbereiding van 29-03-2022, dinsdag in de 4e week van de veertigdagentijd

In het evangelie van Johannes zegt de Heer: ‘Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart’ (Joh. 13, 35). En in de brief van dezelfde apostel lezen wij: ‘Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt ...

Ter voorbereiding van 28-03-2022, maandag in de 4e week van de veertigdagentijd

Eenmaal per jaar laat de hogepriester het volk alleen en betreedt de plaats waar zich het zoenaltaar bevindt. Op dit zoenaltaar staan de cherubs. Hier bevinden zich ook de verbondsark en het wierookaltaar. Niemand mag hier binnengaan behalve de hogepriester. Als ik dus ...

Preek op 27-03-2022, 4e zondag v.d. Vasten, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het verhaal over de Vader en zijn twee zonen hoort zeker tot de meest aansprekende gelijkenissen van Jezus. Het uitgangspunt is duidelijk. Jezus gedraagt zich anders, dan wat de Farizeeën en de ...

Ter voorbereiding van 27-03-2022, 4e zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Men moet goed letten op de woorden van de psalmist: ‘Gij zijt priester in eeuwigheid’ (Ps. 110 (109), 4). Hij zegt niet: vroeger waart ge geen priester, maar in de toekomst zult ge priester zijn, en evenmin: vroeger waart ge priester, nu echter zijt ge het niet meer. Wel zegt de psalmist bij monde van Hem die verklaart ‘Ik ben die is’ (Ex. 3, 14): gij zijt en ...

Ter voorbereiding van 26-03-2022, zaterdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Wilt u waarachtig wijs zijn in God, dan moet u volkomen dwaas worden in uzelf. Wilt u uw ziel met zekerheid redden, dan moet u haar volkomen verliezen, en wie ze hier verliest omwille van God, redt ze in het eeuwige leven. En daarom: leer loslaten, dulden en minnen, dan ...

Het hoogfeest van Maria Boodschap (Zie KRO/NCRV)

De Kerk viert normaalgesproken op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt ...

Ter voorbereiding van 25-03-2022, Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap

De viering van de aankondiging van de Heer is tegelijk een feest van Christus en van de Maagd. Dat wil zeggen: van het Woord dat de zoon van Maria (vgl. Mc. 6, 3) wordt, en van de Maagd die moeder wordt van God. Wat nu Christus betreft: in hun liturgie, onuitputtelijk in ...

Ter voorbereiding van 24-03-2022, donderdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Gebed is het offer van de geest dat de vroegere offeranden teniet heeft gedaan. ‘Wat heb Ik aan al uw offers? zegt de Heer. Ik heb genoeg van uw rammen en het vet van uw kalveren. Ik geef niet meer om het bloed van stieren, lammeren en bokken. Wie heeft u gevraagd voor ...

Toewijding van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria

Vrijdag 25 maart zal Paus Franciscus een Akte van Toewijding uitspreken aan het Onbevlekt Hart van Maria en daarbij Rusland en Oekraïne en heel de mensheid toewijden. Hij heeft gevraagd om zich daar in de bisdommen en parochies bij aan te sluiten. In onze Dionysiuskerk wordt vrijdag 25 maart om 08.30 uur de rozenkrans gebeden voor vrede in Oekraïne en Rusland en heel de wereld. Om ...

Ter voorbereiding van 23-03-2022, woensdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Als gij zegt: ‘Toon mij uw God’, dan zou ik kunnen zeggen: ‘Toon mij uw mens, en ik zal u mijn God tonen.’ Toon mij daarom dat de ogen van uw ziel zien en de oren van uw hart horen. Zij die met de ogen van het lichaam zien, nemen waar hoe het in het leven hier op aarde toegaat ...

Ter voorbereiding van 22-03-2022, dinsdag in de 3e week van de veertigdagentijd

Waar vinden de zwakken een veilige en vaste rustplaats, tenzij in de wonden van de Verlosser? Des te geruster vertoef ik daar, naarmate Hij machtiger is om te verlossen. De wereld rumoert, de duivel loert, het lichaam drukt: ik val niet, want ik ben gegrondvest op een sterke ...

Ter voorbereiding van 21-03-2022, maandag in de 3e week van de veertigdagentijd

‘Mozes besteeg de berg Sinaï en hij bleef daar gedurende veertig dagen en veertig nachten’ (Ex. 24, 15-18). Wat heeft die heilige man daar met de Heer overlegd? Wie zal ons dit geheim openbaren? Wat zou ik graag aanwezig geweest zijn bij dat gesprek van Mozes met ...

Preek op 20-03-2022, 3e zondag van de veertigdagentijd, jaar C, pastoor Frank Domen

Iedere dag opnieuw horen wij op het journaal over de oorlog in Oekraïne. De enorme vluchtelingenstroom. Het begin van het evangelie lijkt wel een beetje op een journaal. Mensen vertellen ...

Ter voorbereiding van 20-03-2022, 3e zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Van alle dagen die wij als christenen in ere houden en op verschillende wijzen vieren, is er geen zo groot en verheven als het paasfeest. Want hieraan ontlenen alle andere feesten in Gods kerk hun waarde en betekenis. Zelfs de geboorte van de Heer uit Maria was bedoeld in ...

H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria, hoogfeest

Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk. Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader ('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep was Jozef timmerman of ...

Ter voorbereiding van 19-03-2022, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest’ (Mt. 1, 20). De hemel deelt Jozef niet alleen mee dat Maria haar kind ontvangen heeft door de kracht van God, maar de beslissende boodschap is: neem ...

Ter voorbereiding van 18-03-2022, vrijdag in de 2e week van de veertigdagentijd

‘Spreek, Heer, want uw dienaar luistert’ (1 Sam. 3, 10). ‘Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, opdat ik uw geboden mag kennen’ (Ps. 119 (118), 125). Buig mijn hart naar de woorden van uw mond (vgl. Ps. 119 (118), 36); laat uw spreken vloeien als dauw. De kinderen van Israël zeiden weleer tot Mozes: ‘Spreek gij tot ons, en wij zullen luisteren ...

Ter voorbereiding van 17-03-2022, donderdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Er is geen twijfel mogelijk: God trekt ons tot zich ‘met zachte leidsels’ en, zoals de profeet in hetzelfde vers zegt, deze leidsels zijn niets anders dan de ‘teugels van liefde’ (Hos. 11, 4). God maakt zijn heerlijkheid zichtbaar in het gelaat van Jezus Christus; daar laat de ...

Ter voorbereiding van 16-03-2022, woensdag in de 2e week van de veertigdagentijd

In het begin heeft God de mens gevormd omwille van zijn goddelijke gaven. Hij heeft de aartsvaders uitgekozen omwille van hun heil. Hij heeft zich een volk bereid om de onwetenden te leren God te volgen. De profeten heeft Hij gevormd op aarde om zo de mens vertrouwd te maken met het inwonen van Gods Geest en met het leven in gemeenschap met God ...

Ter voorbereiding van 15-03-2022, dinsdag in de 2e week van de veertigdagentijd

Broeders en zusters, we moeten het manna zien als een voorafbeelding en symbool, dat de leer en de geestelijke gaven van Christus aanduidt. Deze immers zijn ook van hierboven en uit de hemel, en hebben niets aards in zich. Zij veroorzaken immers geen ...

Ter voorbereiding van 14-03-2020, maandag in de 2e week van de veertigdagentijd

De joden hebben wonderen gezien; ook gij zult er nu aanschouwen, grotere en veel mooiere dan toen de joden uit Egypte zijn vertrokken. Farao hebt ge niet zien verdrinken met zijn soldaten, maar de duivel met zijn bende hebt ge zien omkomen in de zee, in het water van ...

Preek op 13-03-2022, 2e zondag v.d. Vasten, jaar C, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, we hebben de afgelopen tijd veel zonnige dagen gehad. Het prille voorjaarszonnetje verdrijft dan al gauw de koude van de nacht. We ervaren dan wat licht doet. Het geeft aan alles mooie en frisse kleuren. Het laat de vogels zingen en de knoppen ...

Ter voorbereiding van 13-03-2022, tweede zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Dit mysterie werd door Jezus aan zijn leerlingen geopenbaard op de berg Tabor. Op weg daarheen had Hij hun gesproken over het rijk en over zijn wederkomst in heerlijkheid. Maar omdat zij wellicht nog niet voldoende zeker waren van wat Hij hun over dit rijk had ...

Ter voorbereiding van 12-03-2022, zaterdag in de 1e week van de veertigdagentijd

In het verhaal van de instelling van het paasfeest in het boek Exodus lezen wij het volgende voorschrift: ‘Deze dag moet voor u een gedenkdag zijn, die gij als een feest ter ere van de Heer moet vieren. Gij zult hem vieren van geslacht tot geslacht: een eeuwige wet’ ...

De zin en onzin van een taal van de vrede

“Ik ging deze week op zoek naar vredesduiven. De-escalerende taal en acties”, zo schreef columniste Rosanne Hertzberger onlangs in NRC. “Ik zocht en vond bitter weinig. Zag eigenlijk alleen leiders die olie op het vuur gooiden.” Haar opmerkingen zijn zeer terecht en worden te weinig gehoord in alle reacties op de Russische invasie in Oekraïne ...

Ter voorbereiding van 11-03-2022, vrijdag in de 1e week van de veertigdagentijd

‘Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde hem: Neen, Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal’ (Mt. 18, 21-22). Petrus meende iets zeer edelmoedigs te zeggen, toen hij met een ...

Ter voorbereiding van 10-03-2022, donderdag in de 1e week van de veertigdagentijd

De wet en het verbond werden volledig veranderd, want eerst heeft God het verbond met Adam veranderd, en legde Hij aan Noach een ander op; vervolgens gaf Hij een ander aan Abraham, dat Hij ook veranderde door aan Mozes een nieuw te geven. Toen het verbond ...

Ter voorbereiding van 09-03-2022, woensdag in de 1e week van de veertigdagentijd

‘De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen?’ (Ps. 27 (26), 1). De dienaar David die dit zag, was groot! Hij besefte goed hoe hij verlicht werd; hij wist vanwaar het licht kwam en hoe heerlijk de mens is die verlicht wordt. Hij zag het licht. Niet het licht dat naar de avond ...

“Niets behalve U, Heer” – De grootsheid van Sint-Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (1225 – 1274) kreeg na zijn dood de eretitel Engelachtige Dokter (Doctor Angelicus), hij werd geboren in het kasteel van Roccasecca, bij de stad Aquino, waarvan zijn vader ...

Ter voorbereiding van 08-03-2022, dinsdag in de 1e week van de veertigdagentijd

Geliefde broeders en zusters, de voorschriften van het evangelie zijn niets anders dan de onderwijzingen van God zelf. Zij zijn de grondvesten waarop wij onze hoop bouwen, de pijlers die ons geloof schragen, het voedsel dat ons hart verkwikt, het stuur dat de koers ...

Ter voorbereiding van 07-03-2022, maandag in de eerste week van de veertigdagentijd

Leer inzien waaraan u het bestaan te danken hebt, het ademen, het denken en wat het hoogste goed is, het leren kennen van God, de hoop op het rijk der hemelen, het aanschouwen van de heerlijkheid, nu nog wel als het ware in spiegels en raadsels, maar dan ...

Preek op 06-03-2022, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar C, pastoor Frank Domen

God liet toe dat Jezus Christus door de duivel op de proef werd gesteld. En het waren ernstige bekoringen! Eerst keek de duivel of hij Jezus kon overhalen om zijn macht voor zichzelf te gebruiken ...

Overweging in de tehuizen 04/05-03-2022, 1e zondag van de Veertigdagentijd, jaar C, Jannie Ligthart

Beste medegelovigen, lieve medemens. “Gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Met deze woorden kregen we afgelopen woensdag het askruisje opgelegd. Het stemde mij tot nadenken.  Ook werd er wel eens bij het opleggen van het askruisje ...

Collecte voor Oekraïne

De R.K. Kerk collecteert in het weekend van 5-6 maart voor hulp aan Oekraïne. Mgr. van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons gebed voor Oekraïne ...

Ter voorbereiding van 06-03-2022, eerste zondag in de veertigdagentijd, jaar C

Als na uw doopsel de vijand van het licht, de bekoorder, u aanvalt - en hij zal u aanvallen, want hij heeft zelfs het Woord aangevallen, het Licht dat in mensengestalte verborgen was - dan weet gij hoe gij hem moet overwinnen. Wijs hem op het water en de Geest; dan ...

Ter voorbereiding van 05-03-2022, zaterdag na Aswoensdag

Het rijk van God is niet gebonden aan tijd of plaats, maar ligt in de grond van de ziel. Daar woont God en dat is de plaats die Hem toebehoort. Wie meent dat God zijn genade geeft naar tijd en plaats, vergist zich. Als echter de mens bereid is, geeft God zijn genade in alle tijden en op alle ...

Het Eucharistische wonder van Seefeld, Oostenrijk

Hoewel je het op het eerste gezicht niet zou verwachten, was het piepkleine dorpje Seefeld, waar vandaag de dag iets meer dan 3.000 mensen wonen, meer dan 600 jaar geleden het toneel van een spectaculair eucharistisch wonder. Op 25 maart 1384, in dat jaar tegelijkertijd Witte Donderdag en het feest van de Aankondiging ...

Ter voorbereiding van vrijdag 04-03-2022, vrijdag na Aswoensdag

Het is Gods wil en niets behaagt Hem meer dan dat de mensen zich tot Hem bekeren in ware boetvaardigheid. De herauten van de waarheid en de bedienaren van de goddelijke genade hebben ons dit verteld vanaf het begin en ze hebben het herhaald in ieder tijdperk. Het goddelijk Woord heeft juist willen tonen dat er niets dierbaarders ...

Preek op 02-03-2022, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

De heilige bisschop Augustinus, die leefde in de vierde en de vijfde eeuw na Christus, is van mening, dat de veertigdagentijd, de vasten, alles te maken heeft met ons leven op aarde. Op de eerste plaats ...

Ter voorbereiding van 03-03-2022, donderdag na Aswoensdag

O mijn Heer en God, Gij alleen zijt sterk. Gij alleen zijt heilig. Gij zijt de heiligheid en de kracht van alle dingen. Niets in de geschapen natuur heeft iets blijvends of enige zelfstandigheid uit zichzelf, maar alles verbrokkelt en versmelt als Gij er niet bij zijt om het in stand te houden. Mijn God, Gij zijt de kracht van de engelen, van de heiligen ...

Ter voorbereiding van 02-03-2022, Aswoensdag

Dierbaren, altijd al ‘is de aarde vol van zijn mildheid’ (Ps. 33 (32), 5). De natuur der dingen zelf leert iedere gelovige God te eren. Immers, de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, getuigen van zijn goedheid. De almacht van hun Schepper en de wonderbaarlijke schoonheid van de elementen die ons ten dienste staan, vragen ...

Aswoensdag – 2 maart 19.00 uur H. Mis met Askruisje – om 16.00 uur Askruisje voor kinderen

In de katholieke Kerk werd het in de tweede eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de ...

Ter voorbereiding van 01-03-2022, dinsdag in de 8e week dhj

Volg de aarde na, mens! Breng vruchten voort zoals zij! Anders lijkt het dat gij minder zijt dan de levenloze stof. De aarde brengt vruchten voort, niet om zelf te gebruiken maar om u ermee te dienen. Welke vrucht van milddadigheid gij ook kunt tonen, gij oogst voor uzelf, want de genade en de beloning voor goede werken keren terug naar hen die ze doen. Ge hebt eten gegeven aan wie honger lijdt; wat ge ...

Ter voorbereiding van 28-02-2022, maandag in de 8e week door het jaar

‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5, 7). Het woord ‘barmhartigheid’, geliefden, klinkt al aangenaam; hoeveel aangenamer zal de inhoud zijn. Alle mensen verlangen ernaar. Maar wat jammer is, lang niet allen handelen zo, dat zij haar ...

Preek op 27-02-2022, 8e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

'Prijs een mens niet voor je hem hebt horen spreken, want pas dan kan je hem beoordelen,' Wat Jezus zegt, sluit daar direct bij aan. Ook Hij zegt dat de mens met wat hij zegt toont wie hij echt is, want dan komt zijn binnenkant naar buiten. Hij verbindt dat direct met zijn boodschap van liefde en vrede. Hij heeft zonet zijn twaalf apostelen ...

Ter voorbereiding van 27-02-2022, 8e zondag door het jaar

Opnieuw spreekt Paulus bewogen over de liefde, terwijl hij de hardheid van zijn berisping probeert af te zwakken. Want nadat hij de Korintiërs er duidelijk een verwijt van heeft gemaakt dat zij, door God bemind, Hem niet hun wederliefde hadden geschonken, maar zich hadden losgerukt van zijn liefde en zich hadden aangesloten bij verdorven mensen, verzacht hij de ...

De bijzondere missie van de H. Bernadette, zieneres van Lourdes

11 februari is het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Laten we enkele feiten lezen over de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de heilige Bernadette, de zieneres van Lourdes. In de biografie, Heilige Bernadette Soubirous: 1844-1879, schrijft auteur Monseigneur ...

Ter voorbereiding van 26-02-2022, zaterdag in de 7e week door het jaar

‘Mijn hart staat wijd open’ (2 Kor. 6, 11). Zoals de hitte iets doet uitzetten, zo is het ook een taak van de liefde ruimte te scheppen: immers, het is een warme en vurige deugd. Zij opende ook de mond van Paulus en verruimde zijn hart. ‘Want ik bemin niet alleen met ...

Waarom kuisheid noodzaak is

Een aantal jaar geleden haalde de supermarktketen Wal-Mart tijdschriften met pikante omslagen uit haar schappen. Aangezien het bedrijf tot 15% van alle tijdschriften in de losse verkoop omzette, was deze maatregel een uiterst effectieve manier om de al te vaak genegeerde waarden van zedelijkheid en kuisheid te bevorderen ...

Ter voorbereiding van 25-02-2022, vrijdag in de 7e week door het jaar

De waarachtige Middelaar is door u in uw geheimzinnige barmhartigheid aan de mensen aangekondigd en gezonden om hen door zijn voorbeeld ook nog de nederigheid zelf te laten leren - ‘die Middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus’ (1 Tim. 2, 5); Hij is tussen de sterfelijke zondaars en de onsterfelijke Gerechte opgetreden, sterfelijk met de mensen ...

Versoepelingen in onze kerk vanaf vrijdag 25 februari

Met ingang van vrij­dag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land de ver­plich­ting om an­der­halve meter afstand te hou­den en het mondkapjesadvies bij ver­plaat­singen door de kerk. De maat­regelen voor het uitreiken van de communie wor­den ...

Uitleg van de heilige Mis (1)

De heilige Mis is een feest, want een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Kennen wij één iemand die nooit teleurstelt? Altijd tijd heeft, vergevingsgezind is, bereikbaar met een echt luisterend oor? De meeste wijze raad én draagkracht geeft bij alle mogelijke problemen? Kennen wij één iemand die zijn leven voor ons zou geven? Ja ... het ...

Vast en zeker

De christelijke vastentijd, in 2022 van 2 maart (Aswoensdag) tot en met 16 april (17 april is het Pasen), kán een hele positieve en bijzondere tijd zijn. Vast en zeker voor elke mens die kiest om gedurende 40 dagen met Jezus in de woestijn te verblijven. Een woestijn is een saaie, weinig aangename plek: overdag te warm, ‘s nachts te koud, zand ...

Ter voorbereiding van 24-02-2022, donderdag in de 7e week door het jaar

‘Waarom verbergt Gij uw gelaat?’ (Ps. 44 (43), 25). Soms zijn wij er zo slecht aan toe dat onze stemming somber wordt en ons zicht op de waarheid wordt vertroebeld. Dan denken we: God verbergt zijn gelaat voor ons. Immers, als God zich deze toestand aantrekt en de gast ...

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. Myriam zegt over de retraite: “Op de ...

Ter voorbereiding van woensdag 23-02-2022, H. Polycarpus, bisschop en martelaar

Toen de brandstapel gereedgemaakt was, ontdeed Polycarpus zichzelf van al zijn klederen en maakte zijn gordel los. Hij probeerde nu ook zijn schoeisel los te maken, wat hij vroeger ...

Vastenactie 2022 – Wandel voor een ander

Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld willen ervaren in Bolivia? Willen kennismaken met de Inca’s en hun eeuwenoude cultuur? Loop dan met ons mee! Op woensdag 2 maart starten we met de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’. We lopen in ruim zes weken ...

Preek op 20-02-2022, 7e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Eist Jezus dan vandaag echt onmogelijke dingen van ons? Nee, dat doet Hij niet. Want verderop zegt Hij: 'Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.' En met 'uw Vader' bedoelt Hij niet onze biologische vader, maar wel zijn en onze Vader in de hemel. En dan weten we - en dat weet Jezus ook: even barmhartig als God, nee ...

Het leven begint bij het begin

We kunnen abortus vanuit vele invalshoeken benaderen: Biologisch, embryologisch, genetisch, filosofisch, sociaal en economisch, op zijn minst. Wat de eerste drie betreft - mijn benadering als ...

Ter voorbereiding van dinsdag 22-02-2022, Cathedra van de heilige apostel Petrus

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door ...

In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Meer dan ooit moeten katholieken hun rozenkrans vastgrijpen en uit alle macht bidden. Want we worden geconfronteerd met situaties in ons privéleven en in de Kerk die zeer ernstig en verwarrend zijn. Laten we ons troosten met het feit dat de katholieken zich al eeuwenlang tot de rozenkrans wenden om grote en kleine problemen te ...

Ter voorbereiding van 18-02-2022, vrijdag in week 6 dhj 2

Als wij waardig zijn bevonden kinderen van God te worden en uit de heilige Geest van boven te worden geboren en Christus in ons te dragen, die ons verlicht en verkwikt, staan wij op allerlei verschillende wijzen onder leiding van de heilige Geest en ondergaan wij onzichtbaar in ons hart als een geestelijke verkwikking de werking ...

Ter voorbereiding van 17-02-2022, donderdag in week 6 dhj 2

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14). Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 4 (slot)

Naar de Mis gaan betekent naar de hemel gaan, waar “God- met-hen ... alle tranen uit hun ogen zal wissen” (Apok 21,3-4). Maar er is nog meer in de hemel. In de hemel geven wij ons over aan het oordeel, wij zien onszelf in het heldere morgenlicht van de eeuwige dag en de ...

Waarom ware schoonheid de jeugd aantrekt en bekeert

Een recente studie van een jongerenorganisatie die verbonden is aan de Anglicaanse Kerk in Engeland stelt dat "kerkgebouwen zeer invloedrijk zijn bij de bekering van jongeren tot het christendom". The Daily Telegraph van Londen citeert bij het analyseren van deze studie dat "ongeveer 13 procent van de tieners zei dat ze besloten christen ...

Ter voorbereiding van 16-02-2022, woensdag in week 6 dhj 2

Het licht van de ware kennis, dat is het feilloos onderscheiden tussen goed en kwaad. Want de weg van de rechtvaardigheid leidt onze geest naar de zon der rechtvaardigheid en voert hem binnen in de grenzeloze verlichting van de kennis, als hij verder met overtuiging blijft zoeken naar de liefde. Zij die strijden moeten hun verstand ...

Ter voorbereiding van 15-02-2022, dinsdag in week 6 dhj 2

Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zelf zoon van God wordt door nauw verbonden te zijn met het Woord van God en door zijn kindschap te aanvaarden. Wij hadden immers op geen andere wijze onvergankelijk en onsterfelijk kunnen worden, tenzij wij verenigd waren met de ...

Oude Katechismus

EERSTE LES Art. 1. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde 005 (3) Wie is God? God is onze Vader, Die in de Hemel woont. 006 (5) Waaruit weten wij, dat God bestaat? Dat God bestaat, weten wij: uit de openbaring, die vooral Jezus ons gedaan heeft. ook uit alles wat geschapen is.

Preek op 13-02-2022, 6e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, van de zaligsprekingen staan in de evangeliën twee verschillende versies:  een korte bij Lucas en een lange versie bij Matteüs. Bij Lucas staan niet alleen zaligsprekingen, maar ook aanklachten.  Anders dan Matteüs laat hij Jezus niet van af de berg spreken, maar afdalen naar de vlakte waar de mensen zich ...

Ter voorbereiding van zondag 13-02-2022, 6e zondag dhj C

Ignatius, ook Theophorus genaamd, aan de kerk van God de Vader en van zijn geliefde Jezus Christus, de kerk die in barmhartigheid alle genadegaven ontving, van geloof en liefde vervuld is, die van geen genadegaven verstoken is, bemind bij God en draagster van het heilige, die te Smyrna in Klein-Azië is, mijn groet en heil in een ...

Hoe de heilige Antonius Maria Claret de uitdaging aanging met de cultuur van zijn tijd

De heilige Antonius Maria Claret was een van de grote steunpilaren van de katholieke Kerk in de negentiende eeuw. Toen Pius XII hem in 1950 heilig verklaarde, noemde de paus hem "de heilige van iedereen", omdat "ambachtslieden, priesters, bisschoppen en het hele ...

Dagboek van zuster Faustina Kowalksa (nummers 1801-1828) (slot)

1801  Op een dag gaf de Heer mij tijdens de Heilige Mis een diepere kennis van Zijn heiligheid en Zijn majesteit en tegelijkertijd zag ik mijn eigen ellende. Deze kennis maakte mij gelukkig en mijn ziel verdronk zich geheel in Zijn barmhartigheid. Ik voelde mij reusachtig gelukkig ...

Ter voorbereiding van 12-02-2022, zaterdag in de 5e week door het jaar

Jakob sprak: ‘Het is een grote vreugde voor mij dat mijn zoon Jozef nog leeft. Ik ga op weg om hem te zien voordat ik sterf’ (Gen. 45, 28). Zonder te aarzelen begaf de rechtvaardige zich op weg. En toen hij in Berseba gekomen was, bad hij tot de Heer om Hem dank te zeggen ...

Ter voorbereiding van vrijdag 11-02-2022, Heilige Maagd Maria van Lourdes

Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in ...

Ter voorbereiding van 09-02-2022, woensdag in de 5e week door het jaar

Toen Jozef, de zoon van de aartsvader Jakob, bedacht hoe zoet de ware liefde is, trachtte hij met Gods hulp het gif van de afgunst uit zijn eigen hart te bannen. Hij wist dat zijn broeders daardoor zwaar gewond waren. Het christenvolk mag dus niet jaloers zijn, het mag ...

Ter voorbereiding van 08-02-2022, dinsdag in de 5e week door het jaar

Een niet beproefde en nog niet onderzochte deugd is geen deugd. Neem nu Jozef. Denk de slechtheid van zijn broers weg, denk de afgunst weg, denk het hele moorddadige plan weg waarmee zij tegen hun broer tekeergingen, totdat zij hem verkocht hadden. Neem dat ...

Ter voorbereiding van 07-02-2022, maandag in de 5e week door het jaar

Jozef verdroeg de benarde situatie met geduld. Door zijn geduld werd hij een beproefd man en als een beproefd man leefde hij vol hoop. En de hoop stelt niemand teleur. God was met hem, en had dat alles voor Jozef geregeld en hem tot die hoge positie verheven ...

Preek op 06-02-2022, 5e zondag dhj C, pastoor Frank Domen

Wij hadden het over de grootheid van God en de kleinheid van de mens. Petrus had ook een bijzondere ervaring op dat gebied. Hij was een professionele visser. Al jarenlang. Hij had afgelopen nacht met collega's gewerkt. Maar er was geen vis te vinden. Dan komt er een timmerman. Je zou zeggen: schoenmaker blijf bij je leest. Maar ...

De tijd van de heilige Mis op zaterdag

Vandaag, zaterdag 5 februari, is de heilige Mis als vanouds weer om 19.00 uur !!!

Ter voorbereiding van 06-02-2022, 5e zondag door het jaar C

Jozef was mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ (Gen. 39, 6), staat er. Waarom vertelt de heilige Schrift over zijn lichamelijke schoonheid? Opdat wij zouden weten dat hij niet alleen naar de geest, maar ook naar het lichaam goed gevormd was. Hij was immers in de bloei van zijn leven, hij was jong, ‘mooi van uiterlijk en knap van gezicht’ ...

Opgroeisymposium Webinar op vrijdag 18 februari

Op vrijdag 18 februari organiseert het opGROEIsymposium een webinar van 20:00 uur tot 21:30 uur. Spreker is Jean-Paul Van Der Walle, juridisch adviseur op het gebied van godsdienstvrijheid, pro-life onderwerpen en het gezin. Het webinar gaat over het recht op vrijheid van meningsuiting. Ieder opGROEIsymposium bereiken ons vragen ...

Ter voorbereiding van zaterdag 05-02-2022, H. Agatha, maagd en martelares

Ieder jaar herdenken wij deze martelares en dat feit heeft ons allen hier samengebracht. Gij weet het: een martelares, heel oud als het gaat om de tijd waarin zij gestreden heeft, maar jong omdat zij ook nu nog als het ware strijd levert door het verrichten van wonderen ...

Ter voorbereiding van 04-02-2022, vrijdag in de 4e week door het jaar

De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te ...

Ter voorbereiding van 03-02-2022, donderdag in de 4e week door het jaar

Heeft de aartsvader Jakob, de koene vechter, God geen geweld aangedaan? Volgens de Schrift toonde hij zich sterk tegenover God en behaalde hij de overwinning (vgl. Gen. 32, 23-27). Hij worstelde met God tot het morgenrood rees en hij hield Hem onwrikbaar vast ...

Blasiuszegen

De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de 4de eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas door de ...

Sint-Bernardus en de geest van ridderlijkheid

Sint-Bernardus van Clairvaux was een cisterciënzer monnik. Hij stichtte een religieuze orde die een aftakking was van de Orde van Sint-Benedictus, voorbestemd om een grotere soberheid te beoefenen en een harder leven te leiden dan vereist was door de strengste regels van de monniken van zijn tijd. Hij geloofde - en terecht - dat de ...

Maria verschijnt in de dodencel: de bekering van Claude Newman

In het jaar 1943 wachtte in een gevangenis in Mississippi de twintigjarige Claude Newman op zijn terechtstelling voor het doodschieten van Sid Cook, de gewelddadige tweede echtgenoot van zijn geliefde grootmoeder. Op een dag zag Claude een medaille hangen om de nek van een medegevangene, en was benieuwd wat ...

Ter voorbereiding van woensdag 02-02-2022, Opdracht van de Heer in de tempel, Maria Lichtmis

Overeenkomstig de wet van Mozes, moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon met een offergave aan de Heer opdragen. Draag dan uw Zoon op, heilige Maagd, en schenk de gezegende vrucht van uw schoot aan de Heer. Draag voor de verzoening van ons allen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 3

De hemel is een familiebijeenkomst met alle kinderen van God. Dat geldt ook voor de hemel op aarde: de heilige Mis. Laat ons teruggaan naar die veelzeggende passage uit de brief aan de Hebreeën: “Nee, u bent genaderd tot de berg Sion... het hemelse Jeruzalem... en de ...

Hymne over de liefde van Sint-Paulus

Vorige zondag hebben we gezien hoe Sint-Paulus, door de Kerk te definiëren als mystiek Lichaam van Christus, ons een relationele kijk gaf op de Kerk. Vandaag spreekt hij ons over het mysterie van de liefde dat het Hart van de Kerk in vuur en vlam zet, helemaal zoals bij haar goddelijke Bruidegom. Wat heel eigenaardig is: de liefde waarover Sint-Paulus spreekt in deze Hymne over de liefde gaat niet over de ...

Ter voorbereiding van 01-02-2022, dinsdag in de 4e week dhj

Waarom vluchtte Jakob voor zijn broer naar den vreemde, alleen en met bijna niets bij zich, hoewel hij zo’n rijke zegen verkregen had? De goddelijke voorzienigheid toont zich des te duidelijker in wat tegenspoed lijkt te zijn. Want mensen die gelukkig zijn, weten niet goed hoe groot het geluk is dat zij mogen proeven. Daarom sloeg ...

Preek op 30-01-2022, 4e zondag dhj C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, op de dag van de Sabbat ging Jezus, in de plaats waar Hij was opgegroeid, Nazareth, naar de synagoge.  Hij hield er een lezing uit de H. Schrift en was ook gast predikant. Ze kenden hem wel. Hij was immers de zoon van Maria en Jozef de timmerman.  Daarom staat er waarschijnlijk, “waren  aller ogen op Hem gericht” ...

Ter voorbereiding van zondag 30-01-2022, 4e zondag dhj C

Christus is altijd bij zijn kerk, vooral in de liturgische vieringen. Persoonlijk is Hij aanwezig in het eucharistisch offer, zowel in de ...

Actie Kerkbalans 2022

Beste mede parochianen, het thema van de Actie Kerkbalans is dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'’. Een hele mooie volzin, waaruit hoop spreekt en vertrouwen in de toekomst. Het is weer eens duidelijk geworden, dat de kerk een belangrijke rol vervult, ook in ...

De tijd van de heilige Mis op zaterdag

De tijd van de heilige Mis op zaterdag ...

De ex-paus en de kardinale leercurve

Als ‘hoogste boom’ in het Münchense misbruikrapport vangt Joseph Ratzinger veel wind. Dat mag begrijpelijk zijn, maar de suggestie dat misbruik de emeritus-paus niets doet en dat hij er nooit tegen optrad, is nauwelijks houdbaar ...

ter voorbereiding van zaterdag 29-01-2022 in de 3e week door het jaar

Het is niet onverstandig wanneer we zeggen dat Isaak geboren is uit Abraham en dat hij een teken was. Zo ook was Abraham een teken, Abraham die het bevel kreeg zijn zoon te offeren en aan God gehoorzaamde. Hij bracht Isaak naar de offerplaats, kwam daar na drie dagen aan, zond zijn twee knechten weg met het lastdier en ...

De deugd van de kuisheid is het antwoord

Vuiligheid lijkt wel alomtegenwoordig: We zien het in films, op televisie, billboards, in de muziek, de entertainment, in boeken en tijdschriften. We zijn geroepen om te vechten tegen deze aanvallen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 2

“De mensheid”, zei de dichter TS. Elliot, “kan niet veel werkelijkheid verdragen”. Wij hoeven niet ver te zoeken om de waarheid van zijn stelling te onderkennen. Mensen ontvluchten stuk voor stuk vandaag de dag het ware leven en trekken zich terug in hun speelkamer. De ...

Ter voorbereiding van donderdag 27-01-2022 in de 3e week door het jaar

Mijn geliefden, ge moet weten dat de beproeving van God niet dient opdat Hij zelf iets te weten zou komen wat Hij tevoren niet wist. Maar Hij wil, door ons op de proef te stellen of door ons te ondervragen, aan het licht brengen wat in de mens verborgen is. Want de mens is aan ...

Preek op 23-01-2022, 3e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als we kijken naar de coronapandemie, beleven we nu spannende weken: is het einde in zicht, zal de regering de komende dagen alle of bijna alle coronamaatregelen opheffen!? Het verlangen naar 'terug-naar-normaal' is groot, bij iedereen, maar ...

Zondag 23-01-2022, 3e zondag door het jaar C

‘Is voor de Heer wel iets te moeilijk? Over een jaar, precies op deze tijd, kom Ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben’ (Gen. 18, 14). Toen Sara dit woord hoorde, verdween iedere twijfel. Zozeer werd zij in haar geloof gesterkt, dat de Apostel terecht van haar kan zeggen: ‘Door het geloof heeft ook Sara de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen’ ...

Een les uit de kindertijd van de heilige Aloysius Gonzaga

In de levensbeschrijving van de heilige Aloysius Gonzaga lezen we: "De heilige Aloysius Gonzaga (1568-1591) was de oudste zoon van Ferdinand, markies van Castiglione. Naast zijn vroegrijpe vroomheid, vertoonde hij ook het oorlogszuchtige borrelen van zijn voorvaderlijk bloed. Zijn vader, de markies gaf hem een kleine wapenuitrusting, een helm, een klein zwaard en een kleine maar echte haakbus ...

Ter voorbereiding van 22-01-2022, zaterdag in de 2e week door het jaar

Wat verwacht de moderne wereld nog van God? Of moeten wij de vraag nog niet radicaler stellen: verwachten de wereld en de moderne mens uiteindelijk nog iets van God? Is God niet afgeschreven? Wat ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 3 – hoofdstuk 1

Christenen uit Oekraïne vertellen graag het verhaal hoe hun voorvaders de liturgie ‘ontdekt’ hebben. In 988 zond prins Vladimir van Kiev, na zijn bekering tot het christendom, afgezanten naar Constantinopel, de hoofdstad van het Oosterse Christendom. Zij ...

Ter voorbereiding van 20-01-2022, donderdag in de 2e week door het jaar

Salem is de stad die later door koning David Jeruzalem is genoemd. Het werd de hoofdstad van heel Judea, omdat David daar een plaats voor de tempel gekocht had. De bouw ervan zou hij echter aan zijn zoon Salomo overlaten. Melchisédek, de koning van Salem, heeft ...

Ter voorbereiding van 19-01-2022, woensdag in de 2e week door het jaar

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de ...

Ter voorbereiding van 18-01-2022, dinsdag in de 2e week door het jaar

Laten wij ons hechten aan de zegening van God en zien welke de wegen zijn van deze zegening. Gaan we nog eens na wat er van den beginne af is gebeurd. Op grond waarvan werd onze vader Abraham gezegend? Was het niet, omdat hij door zijn geloof de gerechtigheid en de waarheid heeft beoefend? Isaak liet zich vol vertrouwen en ...

Preek op 16-01-2022, 2e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, ik weet niet of u dat ook heeft gehoord de laatste week, dat veel mensen zeggen, of eigenlijk zuchten; ik ben blij dat die feestdagen weer voorbij zijn. Zo’n opmerking die diep uit ...

Leven in de Goddelijke Wil

Mijn allerliefste dochter, liefde doet Mijn Hart bonzen en Ik voel de behoefte jou te vertellen waarom Ik samen met Mijn Zoon Jezus aanwezig wou zijn op die bruiloft te Kana. Denk je dat het zomaar voor de plechtigheid was? Neen, dochter, er zijn diepe mysteries. Schenk Mij aandacht en Ik zal je nieuwe dingen vertellen: hoe Mijn ...

De Glorie van Kana

De leerlingen wisten niet welk feest en welke beloning de Meester, die God hen gegeven had, voorbereidde! Maar kijk, ze zijn uitgenodigd in Kana op een bruiloft waarbij “de moeder van Jezus aanwezig was”. Met welke blikken ze haar aanschouwden, hoe innig Johannes (de getuige, die deze wondere herinnering vertelt) meteen van haar ...

Ter voorbereiding van zondag 16-01-2022, 2e zondag door het jaar C

Gij weet, hoe God door de profeet Jesaja tot Jeruzalem gesproken heeft: ‘Ten tijde van Noach heb Ik u gered’ (Jes. 54, 9). Wat God gezegd heeft, is dit: het mysterie van de redding der mensen ligt in de zondvloed. Want de rechtvaardige Noach vormde met de andere mensen bij de vloed, met zijn vrouw, zijn drie zonen en hun vrouwen ...

Ter voorbereiding van zaterdag 15-01-2022, in de 1e week door het jaar

Uitgaande van de Vader, daalt de zeer heilige Geest weldadig neer op de gereinigde en gezegende lichamen en rust Hij op de wateren van het doopsel. Hij herkent als het ware zijn vroegere zetel, Hij die in de gedaante van een duif is neergedaald op de Heer. Zo wordt de ...

De biecht, het sacrament van de goddelijke barmhartigheid

Om de grote geestelijke schat die het sacrament van de biecht bevat beter te begrijpen, laten we tweeduizend jaar terugreizen naar Palestina, naar een gebeurtenis in het openbare leven van Onze Heer Jezus Christus. De majesteit van Zijn Persoon, de wijsheid die uit Zijn mond vloeide en de kracht die door Zijn wonderen werd ...

Ter voorbereiding van vrijdag 14-01-2022, in de 1e week door het jaar

De bouw van de ark en het plotseling verschijnen van de vloed bevatten een veelzijdig mysterie. Vooreerst wijst de verrassende overstroming op het niet voorzienbare uur van het laatste oordeel. Het is zoals de Heer zelf gezegd heeft: ‘Zoals het was in de dagen van ...

Ter voorbereiding van donderdag 13-01-2022, in de 1e week door het jaar

Over Kaïn staat geschreven, dat hij een stad heeft gesticht, terwijl Abel, vreemdeling als hij was, er geen heeft gesticht. De stad van de heiligen is namelijk een stad daarboven, ook al brengt ze hier beneden burgers voort, in wie zij als in de vreemde vertoeft, totdat de tijd komt van haar koninkrijk, wanneer zij allen die in hun eigen lichaam verrijzen, bijeenbrengt: dan zal hun het beloofde koninkrijk gegeven worden, waar zij met hun vorst, de Koning der eeuwen, zullen heersen ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 4

Recente generaties schrijvers, die over de Apokalyps schreven, hebben zich gefixeerd op de oorlogen en de beesten in dit boek, omdat deze door hun angstaanjagendheid fascineren. Lezers worden terecht angstig bij de vraag, hoe zo’n streng oordeel in hun leven ten uitvoer ...

Ter voorbereiding van woensdag 12-01-2022, in de 1e week door het jaar

De Vader heeft het Woord gezonden met de bedoeling dat het Woord zich aan de wereld zou openbaren. Het werd door zijn volk verworpen, maar door de apostelen aan de heidenen gepredikt en door hen aanvaard. Het Woord bestond vanaf het begin. Het toonde zich als ...

Medjugorje: UNUSUAL SIGNS – Believers All Around The World Are Beginning To Notice This!

Stop and listen to the voices around you . Have you noticed the ones that seem the most strident are the ones that want to lead us in ...

Maria en de moslim die zich bekeerde

Don Octavio del Monaco was een welgesteld burger in het 17e eeuwse Napels. Zoals velen van zijn stand, had Don Octavio verschillende moslimslaven in zijn huishouden. Deze kinderen van de Islam waren verbaasd over de vriendelijkheid van hun "meester." Hij voedde en kleedde hen beter dan zij in hun geboorteland gewend waren ...

Ter voorbereiding van dinsdag 11-01-2022, in de 1e week door het jaar

Omdat wij in het boek Genesis lezen dat er door God ergens in het oosten een tuin was aangelegd, het paradijs waarin de mens was geplaatst die Hij had geboetseerd, kunnen wij al op voorhand te weten komen wie de schepper is van deze tuin. Want wie anders kon een ...

Ter voorbereiding van maandag 10-01-2022, in de 1e week door het jaar

‘Laten Wij nu de mens maken, als beeld van Ons, als een gelijkenis met Ons’ (Gen. 1, 26). God sprak niet zoals bij de schepping van de andere wezens: er moet een mens zijn! Daaraan moeten wij onze waardigheid erkennen. Wij werden immers niet tot het bestaan geroepen door een eenvoudig bevel. Er was bij God overleg, hoe Hij zulk een waardig schepsel in het leven zou binnenleiden. ‘Laten Wij nu maken’: de ...

Preek op zondag 09-01-2022, Doop van de Heer, jaar C, pastoor Frank Domen

De Joden, die Johannes de Doper hoorden spreken, vroegen zich af of hij misschien de Messias, de beloofde Redder, zou zijn. Er was zo veel onrechtvaardigheid in de Joodse maatschappij. En Johannes durfde al die zaken bij naam te noemen. Of het nu om koningen of Joodse ...

Ter voorbereiding van zondag 09-01-2020, jaar C, Doop van de Heer

Het is gemakkelijk in te zien hoezeer wij Christus, onze Heer, dankbaar moeten zijn. Hij schenkt ons immers de vreugde van het ene feest na het andere en geeft ons telkens weer reden tot blijdschap. Want nog steeds zijn wij verheugd over de geboorte van de Verlosser en ...

Ter voorbereiding van zaterdag 08-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

God heeft ons allen een teken van minne gegeven: Hij heeft zijn eniggeboren Zoon gezonden in onze natuur, zodat Hij mens werd zoals wij en ons aller broeder. Gods Zoon heeft zichzelf vernederd en ons verheven. Hij heeft zichzelf arm gemaakt en ons rijk. Hij heeft zichzelf versmaad en ons met eer overladen. Maar al heeft Hij zich vernederd, Hij heeft zich niet ontdaan ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 3

De laatste grote vuurzee. De slag om Armageddon. De meest sensationele publiciteit over de Apokalyps is de afgelopen jaren veroorzaakt door de beschrijvingen van gevechtsscènes uit het boek. Want deze oorlog is niet als welke andere oorlog dan ook, neen, het ...

Ter voorbereiding van vrijdag 07-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

Wat is ons geloof? Wij hechten geen geloof aan holle frasen en wij laten ons ook niet meeslepen door opwellingen van ons hart of door de betoverende kracht van overtuigende uiteenzettingen. Wel schenken wij vertrouwen aan woorden die met goddelijke kracht uitgesproken zijn. Die nu heeft God toevertrouwd aan het Woord. Het Woord heeft ze op zijn beurt uitgesproken met de bedoeling ...

Ter voorbereiding van donderdag 06-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

Het Woord van God dat naar het lichaam slechts eenmaal geboren werd (dat is een gevolg van zijn overvloedige goedheid en menselijkheid), wordt naar de geest graag telkens geboren voor de mensen die het willen. Het Woord werd kind om zich in hun ...

Ter voorbereiding van woensdag 05-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘Sta op en word verlicht, Jeruzalem, want uw licht is gekomen’ (Jes. 60, 1). Bedoeld wordt het Jeruzalem dat de Heer Jezus, die de ware en opperste vrede is, bouwt uit levende stenen. Het ziet naar Hem uit ...

Ter voorbereiding van dinsdag 04-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘God, laat uw aanschijn over ons lichten, en wees ons genadig’ (Ps. 67 (66), 1). Wij kunnen niet buiten Gods zegen. Daarom bidden wij: dat Hij zijn aanschijn over ons laat lichten; dat het licht van zijn kennis in ons duistere hart mag stralen; dat zijn goddelijke Geest licht schenkt aan ons beneveld verstand; en dat wij met trots mogen zeggen: ‘De Heer ...

Ter voorbereiding van maandag 03-01-2022, weekdag van de kersttijd na Epifanie

‘Op de derde dag was er een bruiloft’ (Joh. 2, 1). Wat is deze bruiloft anders dan de feestvreugde van de mensheid die haar verlossing ...

Preek op 02-01-2022, Openbaring des Heren, jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij allemaal hebben mensen van wie wij veel houden, méér dan van anderen: je ouders, je eigen man of vrouw, kinderen of andere familieleden. Het is echter niet zo dat ons hart iedere keer dat wij hen zien heel blij wordt. Als je mensen tien of ...

Preek op 01-01-2022, Maria, Moeder van God, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Vandaag vieren we een hoogfeest, Maria moeder van God. Maar je kunt niet bepaald zeggen dat Maria een bijzondere plaats inneemt in de lezingen van vandaag. Zoals bijvoorbeeld Paulus met zijn mededeling dat Jezus is geboren uit een vrouw. Dat is wel heel ...

Ter voorbereiding van zondag 02-01-2022, Openbaring des Heren

Veelgeliefden, de dag waarop Christus, de Verlosser van de wereld, voor het eerst aan de volken is verschenen, moeten wij hoog in ere houden. Wij moeten vandaag in ons hart de vreugde voelen waarvan de drie Wijzen waren vervuld toen zij, gedreven door het teken ...

Laten wij vanaf het begin van dit nieuwe jaar heel veel bidden voor Amerika en Rusland

Je hoeft geen Poetin-adept te zijn om te erkennen dat Oekraïne de geopolitieke achtertuin van Rusland is. Europa moet daar voortaan realistischer in zijn, schrijft Zihni Özdil. Hoe zou u het vinden als het jaar 2022 opent met een atoomoorlog tussen Rusland en de ...

Lichtpuntjes voor het nieuwe jaar 2022

Wij wensen iedereen van harte een Zalig Nieuwjaar: dat het ons veel goeds mag brengen én ... dat wij ook zelf veel goeds mogen geven aan anderen!

Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

Op 1 januari vieren wij in de liturgie het feest van Maria, Moeder van God. Deze dag wordt ook gevierd onder de naam Besnijdenis van de Heer. Het is een verplichte feestdag voor katholieken in Nederland, wat betekent dat het bijwonen van de H. Mis verplicht is (hoewel van de Misverplichting soms om verschillende redenen door de ...

Hoogfeest van Maria Moeder van God

Het hoogfeest Maria Moeder van God wordt gevierd op de eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar. De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis. Op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk wordt op 1 januari het hoogfeest gevierd van Maria, de Moeder Gods. De Heilige Maagd is de moeder van Christus, die zowel God de Zoon is als de mens Jezus van Nazareth ...

Ter voorbereiding van zaterdag 01-01-2022: Maria, Moeder van God

Maria, de moeder van Jezus, is - door de onuitsprekelijke waardigheid van maagdelijke moeder van de Godmens - het model en de samenvatting geworden van onze moeder de kerk. Augustinus zegt: ‘Maria baarde uw hoofd, de kerk baart u. De kerk is immers ook ...

Strijder voor Maria’s triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

De ziekelijke oude priester kwam in Roussay aan om een missie te preken. Hij besteeg de preekstoel in de parochiekerk, en na een kort gebed begon hij te spreken. Dit kleine dorpje in het westen van Frankrijk bestond uit een aantal vervallen gebouwen, waarvan deze ...

Crisisbestrijding – hoe het anders kan – Geert Hulshof

Een veel gehoorde opmerking bij het betaalde voetbal is dat er in Nederland ruim 17 miljoen bondscoaches zijn. Een daarvan staat ...

Ter voorbereiding van de zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis, 31-12-2021

Te allen tijde kan de geboorte van onze Heer en Verlosser uit de Moedermaagd het voorwerp zijn van gelovige overweging. Elke dag kunnen wij ons hart verheffen om onze Schepper hulde te brengen, als wij tot Hem zuchten en smeken, als wij Hem jubelend loven, als wij ...

Ter voorbereiding van de zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis, 30-12-2021

Christus is geboren, brengt Hem eer; Christus daalt neer uit de hemel, gaat Hem tegemoet; Christus verschijnt op aarde, verheft u. ‘Zingt voor de Heer, alle landen’ (Ps. 96 (95), 1). Omwille van de hemelse en aardse Christus spreek ik met inbegrip van beide: ‘Dan straalt de ...

Ter voorbereiding van de vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis, 29-12-2021

In heel de tekst van het Hooglied is het Woord in beelden versluierd aanwezig. Ik denk dan ook dat de profeet daarop doelt, waar hij zegt: ‘Onze levensadem is Christus de Heer; in zijn schaduw leven wij onder de volken’ (Klaagl. 4, 20). Wij zien in een spiegel, onduidelijk, en nog niet van aangezicht tot aangezicht. Althans nu, zolang wij leven onder de volken...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 2

Op een plaag van antichristelijke pulpfilms in de jaren zeventig na, heeft Hollywood zelfs niet getracht om een Apokalyps-film op het scherm te brengen, terwijl de evangeliën en het boek Exodus wel verfilmd zijn. Misschien zijn sommige onderdelen wel te raar ...

Preek op 26-12-2021, feest van de heilige Familie, jaar C, pastoor Frank

‘Heilig’ betekent ‘heel’. Toch zien wij vandaag dat de eenheid in het heilig huisgezin min of meer eventjes verstoord is. Een kind gaat niet met zijn ouders mee terug naar huis en wanneer het na drie dagen zoeken is gevonden, begrijpen de ouders de woorden van hun kind niet ...

Preek op 25-12-2021, Eerste Kerstdag, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Je naam is een verhaal, zegt men wel eens. Je naam is jou gegeven door je ouders, vaak met zorg uitgezocht. Namen dragen vaak een betekenis met zich mee. De betekenis van iemand die een voorbeeld in je leven kan zijn, een familielid, een heilige. Soms heeft je naam ...

Preek op 24-12-2021, Kerstnacht, jaar C, pastoor Frank Domen

Eén van de grootste gebeurtenissen ooit gaat plaatsvinden: Gods eigen Zoon komt in de wereld. Je zou verwachten, dat God dan zegt: “En nu iedereen aan de kant. Mijn Zoon komt er aan. Ik deel de lakens uit.” Nee hoor, het zijn nog steeds de politici, die de baas spelen. De keizer van Rome, Augustus, wil een volkstelling laten houden. Niet ...

Ter voorbereiding van het feest van de heilige Familie, zondag 26-12-2021

‘Ontzagwekkend is deze plaats: dit kan niet anders zijn dan het huis van God en de poort van de hemel’ (Gen. 28, 17). Ga binnen in dit armoedig verblijf van onze koning; vraag hier vandaag om onderdak; neem hier jouw verblijf, blijf bij Jezus en Maria; en vier hier ...

Ter voorbereiding van Kerstmis – de Geboorte van de Heer, zaterdag 25-12-2021

Een nieuw en ongewoon mysterie aanschouw ik: de klank van herders klinkt mij in de oren. Het is geen ijle melodie die zij eenzaam op hun fluiten spelen, maar zij zingen het hemels loflied. De engelen zingen, de aartsengelen laten hun lied horen, de cherubijnen zingen God ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 24-12-2021

Nu wij op het punt staan het onuitsprekelijk mysterie van de geboorte van de Heer te vieren, worden wij terecht aangemaand, ons in alle heiligheid voor te bereiden. Want de Heilige der heiligen komt, Hij die gezegd heeft: ‘Weest heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig’ (Lev. 19, 2). Terecht wordt ons nu een volkomen heiliging opgelegd, wordt ons een innerlijke ...

De Kerstmis van een Chouaan, een Frans Kerstverhaal

Van 1793 tot 1800 was de streek van Fougères, in het noordwesten van Frankrijk, het toneel van de epische strijd van de Chouanen (spreek uit Tsjoewanen). De Chouanen waren boeren die tegen de Franse Revolutie in opstand kwamen om het koningsschap en de Kerk te ...

Op zoek naar de ware vreugde van Kerstmis

De toestand van het wereldgebeuren is zo onzeker dat het onmogelijk is te weten onder welke omstandigheden wij Kerstmis zullen vieren of wat het nieuwe jaar zal brengen. Dit is een Kerstmis waarin veel mensen vervuld zijn van onzekerheid en beproevingen. Men zou zich terecht kunnen afvragen: "Is het gepast ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 23-12-2021

Er is één God die wij niet anders leren kennen dan uit de heilige Schrift. Welnu, alles wat de Schrift verkondigt, willen wij onder ogen zien en alles wat zij onderwijst, willen wij leren kennen. Zoals de Vader wil dat wij in Hem geloven, willen wij ook in Hem geloven. Zoals Hij wil dat wij zijn Zoon prijzen, willen wij Hem ook prijzen. Zoals Hij de heilige Geest wil geven, willen wij Hem ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 22-12-2021

‘Maria sprak: ‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser’ (Lc. 1, 46-47). De Heer, zegt zij, heeft mij met zo’n grote en ongehoorde gave verheven, dat mijn woorden te kort schieten om ze te verklaren en dat zelfs de diepste gevoelens van ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! deel 2 – hoofdstuk 1

De eerste vier hoofdstukken waren het gemakkelijke deel van het boek. Per slot van rekening hebben de meeste katholieken nog wel iets met de Mis. Zij zijn met de gebeden en het ceremonieel vertrouwd, ook zelfs wanneer zij deze slaperig over zich heen hebben laten ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 21-12-2021

Toen de engel de verborgen geheimen aankondigde, vertelde hij de maagd Maria - om haar geloof door een teken te versterken - dat een bejaarde en onvruchtbare vrouw een kind zou baren. Zo bevestigde hij dat alles wat God wil voor Hem mogelijk is. Zodra Maria dit hoorde ...

Ter voorbereiding van de maandag in de vierde week van de advent/Kersttijd, 20-12-2021

Gij hebt gehoord, Maria, dat gij een Zoon zult ontvangen en baren, niet door tussenkomst van een mens, maar door de heilige Geest. De engel wacht op uw antwoord, want het wordt tijd voor hem om terug te keren naar God, die hem zond. Ook wij, o Vrouwe, wij die onder een ...

Preek op 19-12-2021, 4e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare Medegelovigen, wij mensen van deze tijd denken overal een pasklaar antwoord op dergelijke gedachten en vragen te hebben. Maar toch, die vragen zijn er. Ook in ons geloof mag en moet je vragen serieus nemen en blijven zoeken naar een beetje inzicht. En ...

Ter voorbereiding van de vierde zondag van de advent, 19-12-2021

Zoals een geneesheer laat zien wat hij kan in zieke mensen, zo openbaart ook God zich in de mensen. Daarom zegt Paulus: ‘God heeft allen opgesloten in ongehoorzaamheid om aan allen zijn barmhartigheid te tonen’ (Rom. 11, 32). Paulus zegt dit van de mens die ongehoorzaam was geweest aan God en de onsterfelijkheid had verloren, maar daarna barmhartigheid heeft ervaren ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de derde week van de advent, 18-12-2021

Niemand van de mensen heeft God gezien noch gekend, maar Hij heeft zichzelf geopenbaard. Hij openbaarde zich echter door het geloof. Alleen daaraan is het gegeven God te zien. Immers, God de Heer en Schepper van het al, die alles gemaakt heeft en ordelijk heeft ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (4)

Sommige mensen met een romantische inborst denken dat de vroegchristelijke eredienst zuiver spontaan en geïmproviseerd was. Zij stellen zich voor dat toen de eerste gelovigen in de Kerk bijeenkwamen om het brood te breken, zij zo enthousiast waren dat lof en dank in diep gebed overgingen. Wie heeft per slot van ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de derde week van de advent, 17-12-2021

‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’ (Mt. 28, 20). Indien de Heer zijn gelovigen heeft beloofd alle dagen met hen te zijn, hoeveel te meer zal Hij dan op zijn geboortedag bij ons aanwezig zijn, als wij Hem met nog grotere bereidwilligheid zullen dienen! ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de derde week van de advent, 16-12-2021

God die door zijn Woord alles schept en in stand houdt, geeft in de geschapen dingen een bestendig getuigenis aan de mensen. Daar ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de derde week van de advent, 15-12-2021

Er is slechts één God die door het Woord en de Wijsheid alles heeft gemaakt en geordend. Het Woord, onze Heer Jezus Christus, is op het laatste van de tijd mens geworden onder de mensen, om het einde met het begin, dat wil zeggen de mens met God, te verbinden. Daarom hebben de profeten van hetzelfde Woord het profetisch charisma ontvangen en zijn komst in het ...

Preek op 12-12-2021, 3e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Mensen zeggen weleens dat overal waar het woordje ‘te’ voor staat, dat dat niet goed is. Te groot of te klein, te veel of te weinig, te bijdehand of te verlegen. Vaak ligt de goede weg ergens in het ...

Ter voorbereiding van de derde zondag van de advent, 12-12-2021

Christus is de zon der gerechtigheid en het ware licht. Maar de heilige Schrift vergelijkt de heilige Johannes de Doper met een lamp, want in vergelijking met het goddelijk en onuitsprekelijk licht, in vergelijking met de onzeglijke en overgrote luister, kan het menselijk verstand, ook al is het vol licht en wijsheid, terecht een lamp worden genoemd. Wat betekent: ‘Bereidt de weg ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de tweede week van de advent, 11-12-2021

De Zoon van God is de eerstgeborene onder vele broeders; ofschoon Hij enig was in zijn natuur, heeft Hij door de genade velen met zich verbonden, die dus met Hem één zijn geworden. Want ‘Hij gaf het vermogen om kinderen van God te worden’ (Joh. 1, 12) aan die ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in de tweede week van de advent, 10-12-2021

De Heer heeft zich geopenbaard: het Woord kwam in het zijne en werd gedragen door zijn eigen schepping, waarvan Hijzelf de drager was. Toen werd de zonde van ongehoorzaamheid, eens bij de paradijsboom bedreven, goedgemaakt door de gehoorzaamheid bij een andere boom, het kruis. Toen werd ook de misleiding van de maagd Eva, die behoorde aan een man, ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de tweede week van de advent, 09-12-2021

God, die ziet dat de wereld in voortdurende angst dreigt ten onder te gaan, laat niet af haar met liefde terug te roepen, haar uit te nodigen door zijn genade, haar in zijn goedheid te omvatten, haar in te sluiten in zijn genegenheid. Daarom veegt Hij de aarde, die door het kwaad ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (3)

‘Kannibalisme’en ‘mensenoffers’waren beschuldigingen die vaak tegen de eerste generaties christenen werden geuit. De vroegchristelijke geloofsverdedigers wezen deze beschuldigingen als roddel van de hand. Maar toch kunnen wij door de vertroebelde lens waarmee de heidenen naar de eerste christenen keken, wel degelijk ...

De devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria zal de wereld redden

Onze Lieve Vrouw verscheen aan Lucia, Jacinta en Francisco, en gaf hen boodschappen voor de wereld. De zieners bevestigden dat deze verschijningen bekend moesten worden gemaakt aan de Heilige ...

Ter voorbereiding van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, hoogfeest, 08-12-2021

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in een zegening hebt veranderd. Omdat gij ervoor hebt gezorgd dat Adam, die eerst vervloekt was, door uw toedoen gezegend werd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat de zegen van de Vader door uw toedoen over de mensen is gekomen en hen van de oude vervloeking heeft bevrijd. ...

Ter voorbereiding van de maandag in de tweede week van de advent, 06-12-2021

De voornaamste reden waarom het onder de oude Wet geoorloofd was God vragen te stellen, en waarom de profeten en priesters wel openbaringen en visioenen van God mochten verlangen, was gelegen in het feit dat het geloof nog niet zo hecht gegrondvest was en de evangelische Wet nog niet was afgekondigd. Daarom was het nodig ...

Preek op 05-12-2021, 2e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

De oproep van Johannes de Doper weerklinkt vandaag over de stad waar wij wonen, zoals eertijds over de Jordaan vallei nabij Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de weg van de Heer! Maak uw paden recht! Heel de mensheid zal Gods redding zien!" Wat is die “bekering” dan? ...

Ter voorbereiding van de tweede zondag van de advent, 05-12-2021

‘Een stem roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak de paden van onze God recht’ (Jes. 40, 3). Jesaja verklaart duidelijk dat de voorspelling niet in Jeruzalem, maar in de woestijn zal vervuld worden. Het gaat hier over het feit dat heel de mensheid de glorie des Heren zal aanschouwen en Gods redding zal kennen. Deze profetie ging volgens de geschiedenis ...

De heilige Mis op zaterdag is voortaan om 16.00 uur !!!

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen is de heilige Mis van zaterdag voorlopig om 16.00 uur. Dit omdat er na 17.00 uur geen activiteiten meer mogen plaatsvinden ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de eerste week van de advent, 04-12-2021

Van onze Heer en Meester is er de heilzame uitspraak: ‘Wie ten einde toe volhardt, hij zal gered worden’ (Mt. 10, 22). En elders: ‘Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken’ (Joh. 8, 31-32) ...

Jim Caviesel: “God sprak tot mij… Ze houden niet van mij. Er zijn er maar heel weinig.” De Wonderfoto uit Het Heilige Land

De filmster, die Jezus speelde in de grote film The Passion of the Christ, zei dat hij rollen accepteert in films waarvan hij gelooft dat ze ...

“Is er leven na de bevalling!?”

In de baarmoeder van een moeder zaten twee baby's. De een vroeg aan de ander: "Geloof jij in leven na de bevalling ?" De ander ...

Corona-update

De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt in verband met de oplopende besmettingscijfers. Ook binnen de katholieke kerk zijn op 1 december nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Voor niet-liturgische bijeenkomsten in de parochies (voor 17.00 uur) gelden de regels van ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de eerste week van de advent, 02-12-2021

Omdat Christus wilde voorkomen dat de leerlingen Hem over het tijdstip van zijn wederkomst uitvroegen, zei Hij: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen’ (Mt. 24, 36), en: ‘Het komt u niet toe dag ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de eerste week van de advent, 01-12-2021

Wij kennen een drievoudige komst van de Heer. De derde komst ligt als het ware midden tussen de andere twee. De eerste en de laatste geschieden namelijk in het openbaar, de middelste echter niet. Bij zijn eerste komst werd de Heer gezien op aarde en ging Hij om met de mensen: toen, zoals Hij zelf getuigt, hebben de mensen Hem gezien én gehaat. Bij zijn laatste komst ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (2)

De meest verpletterende woorden die in de Mis werden uitgesproken waren het ‘Lam Gods’, omdat ik wist dat dit Lam Jezus Christus zelf was. Niemand hoeft u dat te vertellen. Misschien heeft u de woorden “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons” duizend keer gezongen of uitgesproken. En hoeveel keer heeft u de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (31) 03-12-2021

God gaat altijd op de volgende wijze te werk: de grootheid van zijn uitverkorenen komt pas in het verborgene goed tot zijn recht. Zowel dag als uur om deze grootheid aan de wereld te openbaren ...

Unbound – cursus

Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. God heeft ons ...

Ter voorbereiding van de maandag in de eerste week van de advent, 29-11-2021

De tijd die de kerk zo plechtig viert, is aangebroken, of zoals de heilige Geest hem noemt: ‘de gunstige tijd, de dag van het heil’ (2 Kor. 6, 2), van de vrede en de verzoening; de tijd waarnaar de aartsvaders en profeten van vroeger met zoveel gebeden en verzuchtingen, met vurige aandrang hebben uitgezien, de tijd die de rechtvaardige ...

Preek op 28-11-2021, 1e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag is nogal angstaanjagend. Er wordt gesproken over tekenen aan zon, maan en sterren, over gebulder van de onstuimige zee. Volkeren in angst, mensen, die het besterven van schrik. Er was vóór Jezus’ tijd al heel wat kwaad gebeurd en dat ...

Overweging op 26/27-11-2021 in de tehuizen, 1e zondag van de advent, jaar C, Jannie Ligthart

De lezingen van deze eerste zondag van de Advent  getuigen van een groot vertrouwen op licht in donkere dagen. De profeet Jeremia blijft hopen op recht en gerechtigheid, ook als Juda politiek ten onder gaat. Hij blijft hierop hopen omdat hij vertrouwen heeft in wat God ...

Ter voorbereiding van de eerste zondag van de advent, 28-11-2021

Wij verkondigen de komst van Christus. Niet alleen zijn eerste komst, maar ook de tweede, die veel heerlijker zal zijn dan de eerste. Want de eerste stond in het teken van de beproeving, de tweede voert de kroon van de goddelijke heerschappij. Want bij onze Heer Jezus Christus verloopt alles meestal op tweevoudige wijze: een tweevoudige ...

De adventskrans

Een adventskrans is een ring van dennengroen met daarop vier kaarsen. De kaarsen worden op de vier zondagen tijdens Advent één voor één aangestoken, tot ze uiteindelijk allemaal branden. Het naderen van het Licht dat Jezus Christus in de wereld brengt, wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de ...

De advent

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat. In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 34 door het jaar 1, 27-11-2021

‘De stroom van God is boordevol water; Gij hebt hun voedsel bereid; zo draagt Gij voor alles zorg’ (Ps. 65 (64), 10 - LXX). Er is geen reden om over de betekenis van deze stroom te twijfelen, want de profeet zegt: ‘Een stroom van water verkwikt Gods stad’ (Ps. 46 (45), 5). En de Heer zelf zegt in het evangelie: ‘Wie van het water drinkt dat Ik hem zal ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in week 34 door het jaar 1, 26-11-2021

‘Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Het land van een rijk man had een grote oogst opgeleverd. En hij zei: dan zal ik tot mijzelf zeggen: man, je hebt een grote rijkdom liggen voor lange jaren; rust uit, eet en drink en geniet ervan! Maar God sprak tot hem: dwaas! Nog deze ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (1)

Daar stond ik dan, incognito, een dominee in burgerkleren, achter in een katholieke kapel in Milwaukee om mijn eerste Mis bij te wonen. Nieuwsgierigheid had mij hiernaartoe gedreven en ik was er niet zeker van of het een gezonde nieuwsgierigheid was. Bij het bestuderen van de geschriften van de eerste christenen had ik talloze ...

Ter voorbereiding van de donderdag in week 34 door het jaar 1, 25-11-2021

Terecht staat het einde van al onze verlangens, namelijk het eeuwig leven, aan het einde van de artikelen van het geloof. Wij besluiten immers de geloofsbelijdenis met de woorden: ‘En het eeuwig leven. Amen.’ Het eeuwig leven bestaat vooreerst hierin dat de mens met ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (30) 24-11-2021

Zoals God de Patriarch Jozef, zoon van Jacob, als landvoogd over heel Egypte aanstelde, om voor het volk de tarwe te verschaffen, nodig voor het leven, zo ook, toen de tijden waren vervuld, waarop de Eeuwige zijn enige Zoon op aarde ging sturen, om de wereld vrij ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in week 34 door het jaar 1, 23-11-2021

‘Wij zullen van gedaante veranderen,’ zegt de apostel Paulus, ‘opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij, wij zullen van gedaante veranderen’ (1 Kor. 15, 51-52). Door telkens ‘wij’ ...

Preek op 21-11-2021, Christus, Koning van het Heelal, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag vieren we het feest van “Christus Koning van het heelal”. Velen van u zullen zich dat herinneren  als een groot katholiek feest, met processies door de kerk en wellicht ook gewoon buiten op straat. Bij de zusters , waar ik toen misdienaar was hadden we altijd een processie in de grote kloostertuin. Als misdienaar had je dan een prachtige ...

Ter voorbereiding van Christus, Koning van het heelal, 21-11-2021

Onze Heer en Verlosser heeft gezegd: ‘De komst van het rijk Gods kunt ge niet waarnemen. Men kan niet zeggen: kijk, hier is het of daar is het. Want het rijk Gods is midden onder u’ (Lc. 17, 20-21), ‘Het woord is immers zeer nabij, het is in onze mond en in ons hart’ (Deut. 30, 14). Wie bidt om de komst van het rijk Gods, vraagt dat Gods rijk ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 33 door het jaar 1, 20-11-2021

Op ons die het volk als zijn leiders beschouwt, rust de plicht om de kudde te hoeden. Als men zou merken dat wij nalatig zijn, zal men ons zeggen wat men ook gezegd heeft aan onze voorgangers die nalatig waren, namelijk: dat wij het verloren schaap niet hebben gezocht ...

Ter voorbereiding van de vrijdag in week 33 door het jaar 1, 19-11-2021

Hier vind ik alle goede herders terug in de ene herder. Goede herders ontbreken niet, maar ze zijn in die éne. Als ze verdeeld zijn, zijn ze met velen. Hier wordt één herder verkondigd, omdat de hele tekst de eenheid aanbeveelt. Het is niet waar dat er nu over ‘herders’ gezwegen wordt en dat de Heer over één herder spreekt, omdat Hij niemand gevonden had aan wie Hij zijn ...

Ter voorbereiding van de donderdag in week 33 door het jaar 1, 18-11-2021

De Heer zegt: ‘Ik zal de schapen terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël’ (Ez. 34, 13). Hij vormde de ‘bergen van Israël’, dat wil zeggen: de schrijvers van de goddelijke ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (29) 16-11-2021

Laten wij Sint-Jozef beschouwen in gezelschap van Jezus en Maria als hij zijn ziel aan zijn Schepper gaat teruggeven. Stelt u zich deze zalige Patriarch voor, liggend op een armzalige legerstede, met Jezus en Maria bij hem. Hij is omgeven door een ontelbare schare engelen ...

Ter voorbereiding van de dinsdag in week 33 door het jaar 1, 16-11-2021

‘Mijn schapen dolen rond over alle bergen en hoge heuvels, over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid’ (Ez. 34, 6). Wat betekent: ‘Over heel de aarde zijn mijn schapen verstrooid’? Dat wil zeggen: dat ze de wereldse dingen najagen en houden van aardse schittering. Ja, ...

Ter voorbereiding van de maandag in week 33 door het jaar 1, 15-11-2021

‘Het verdwaalde brengt ge niet terug’ (Ez. 34, 4). Zie hoe gevaarlijk het is te midden van dwalenden te leven. ‘Het verlorene zoekt ge niet’ (Ez. 34, 4). Wij zijn dus op een of andere manier in handen van rovers gevallen, de tanden van razende wolven houden ons vast, en we ...

Preek op 14-11-2021, de 33e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, zijn dikwijls nieuwsgierig naar de toekomst. Dat hoeft niet altijd om de grote wereldgebeurtenissen te gaan, maar ook de dingen van ons eigen leven willen wij soms graag weten. Zo vraagt een jongere zich af of hij zal slagen voor zijn examen, een jubilerend ...

Ter voorbereiding van de zondag in week 33 door het jaar B, 14-11-2021

‘Het zwakke dier geeft ge niets om het te sterken’ (Ez. 34, 4), zegt de Heer. Hij spreekt tot de slechte herders, de valse herders, de herders die hun eigen belang zoeken, niet dat van Jezus Christus. Ze verheugen zich in het voordeel van de melk en de wol, maar ze zorgen helemaal niet voor de schapen, en die er slecht aan toe zijn, sterken ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 32 door het jaar 1, 13-11-2021

'God straft ieder die Hij als zijn kind erkent (Deut. 8, 5), zegt de Schrift. En jij zegt tegen iemand: jij bent misschien de uitzondering. Als die persoon uitgezonderd is van het lijden door tuchtiging, dan is hij ook uitgezonderd van het getal van Gods kinderen. Je zult zeggen ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (9)

Wanneer wij - op verjaardagen, trouwdagen, of bij toespraken - de mogelijkheid krijgen om onze moeders te prijzen, dan kunnen wij, zonen, zeer lang van stof worden, omdat wij onverbiddelijk teruggetrokken worden naar onze kinderjaren. Wij hebben het gevoel dat wij die dagen uit onze kindertijd met onze moeder opnieuw ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 12-11-2021

Door een wonderbare beschikking is de kerk bedoeld om in de volheid van de tijden één grote familie te zijn die geheel het mensdom omvat. Tot haar kenmerken behoort immers van Godswege haar wereldomspannende eenheid. Want Christus de Heer heeft niet alleen de opdracht die Hijzelf van de Vader had ontvangen, aan de apostelen toevertrouwd, toen Hij zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen’ ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (28) 12-11-2021

Paus Leo XIII in zijn mooie encycliek ‘Quam pluries’ (15-05-1889) drukt zich evenzo uit: “Er bestaan redenen, waarom mensen van alle ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 10-11-2021

De hele kerk van God is trapsgewijze opgebouwd en zo bestaat dit heilig lichaam geheel uit ledematen die onderling verschillend zijn. Toch vormen wij allen te zamen, zoals de Apostel zegt: ‘één persoon in Christus’ (Gal. 3, 28). Niemand is door zijn taak binnen dit lichaam zozeer van de anderen gescheiden dat hij - hoe klein deel van het geheel hij ook moge zijn - niet met het hoofd is verbonden. In de eenheid van geloof en doopsel bezitten we een ongedeelde ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 09-11-2021

Dierbare broeders en zusters, door de goedheid van Christus vieren wij vandaag met gejuich en vreugde de dag van de inwijding van deze tempel, ofschoon wijzelf Gods ware en levende tempel moeten zijn. Toch vieren de christenvolken deze feestdag van onze moederkerk terecht zo trouw, omdat zij inzien dat zij in de kerk geestelijk ...

26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

"Liefdadigheid gaf me de sleutel tot mijn roeping." "Ik wil gegeseld en gekruisigd worden zoals U, mijn Echtgenote; levend gevild worden ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 08-11-2021

Laten we eens zien wat het goddelijk woord dat niemand naar de mond praat, tegen de herders zegt die zichzelf weiden en niet de schapen: ‘Ge gebruikt de melk, ge kleedt u met de wol, ge slacht het vetgemeste dier, maar weiden doet ge mijn schapen niet. Het zwakke dier geeft ge niets om het te sterken, het zieke dier geneest ge niet, het gewonde verbindt ge niet, het ...

Preek op 07-11-2021, Willibrordzondag, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Al tijdens zijn leven was Willibrord  in zijn geboorteland befaamd. In de kerkgeschiedenis van het Engelse volk, geschreven door zijn tijdgenoot broeder Beda, staat hij als volgt vermeld:  “Willibrord, bijgenaamd Clemens, is nog altijd in leven, eerbiedwaardig door zijn ...

Overweging op 05/06-11-2021 in de tehuizen, jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, zondag is het  Wil­li­brord­zon­dag. De heilige Willibrord, geboren in het Engeland leefde van 658 tot -739, houden we als één van de grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Gelukkig kwam de Kerk, door de kracht van de verkondiging van de Blijde ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 07-11-2021

Het is niet de eerste keer, geliefden, dat jullie leren dat onze hoop geheel in Christus ligt en dat Hijzelf heel onze ware en heilbrengende heerlijkheid is. Immers, jullie behoren tot de kudde van Hem die over Israël waakt als herder. Omdat er echter herders zijn die wel zo genoemd willen worden, maar de taak van herder niet willen vervullen, zullen we overwegen wat de profeet Ezechiël tegen hen zegt. Jullie moeten met aandacht luisteren, en wij, bisschoppen, moeten vol vrees luisteren ...

Willibrordzondag

In katholiek Nederland heet de zondag rond 7 november Willibrordzondag. Tijdens vieringen die dag wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de oecumene, het streven naar eenheid onder alle christenen. Sinds 1949 wordt op een zondag rond het hoogfeest van Sint Willibrord (7 november) in rooms-katholieke parochies in Nederland in preek en voorbede ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 06-11-2021

Ge dient te weten dat een goede herder vele dingen eigen zijn. Vooreerst moet de goede herder de weide weten waarheen hij zijn schapen drijven wil. Zo behoort de herder van de heilige kerk de goddelijke waarheid te kennen, opdat hij ze aan het volk kan onderrichten. Daarvan zegt de heilige Gregorius: diegenen kunnen ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (27) 05-11-2021

Sint-Jozef kende de armoede, wist zelfs wat behoeftigheid was en gebrek. Van dag tot dag moest hij zien rond te komen van zijn werk dat hij onder vaak moeilijke omstandigheden moest zoeken of er gespannen op wachten. Ondanks zijn voortdurend zwoegen ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (8)

Nu je het grootste deel van dit boek over de heilige Maagd Maria gelezen hebt, kijk je er misschien naar uit om met vrienden, familieleden, of medewerkers te spreken, die weliswaar christen zijn, maar misschien nog twijfelen over de leer over Maria. Als je graag wil evangeliseren, dan ben ik blij. Ik heb dit boek geschreven opdat ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 05-11-2021

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen van Kolosse: ‘Voegt bij dit alles de liefde als de band der volmaaktheid’ (3, 14). Er wordt gesproken over de band der volmaaktheid, omdat de liefde alle goede eigenschappen verenigt of verbindt tot een volmaakte eenheid. En allen die gered worden, worden door deze zo volmaakte en ...

Ter voorbereiding van de woensdag in week 31 door het jaar 1, 03-11-2021

Het evangelie is de blijde boodschap van het rijk Gods waarvan een eeuwenlange verwachting de komst had afgesmeekt. Al had de volkse opvatting het messiaanse rijk haast tot een spotbeeld gemaakt door het hoofdzakelijk als een tijdperk van stoffelijke welvaart en politieke overheersing voor te stellen, toch zou God zijn belofte gestand doen en het woord van zijn profeten vervullen. De Christus kwam ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 02-11-2021

Wij stellen vast dat de dood een winst is en het leven een straf. Daarom heeft Paulus gezegd: ‘Voor mij is leven Christus en sterven winst’ (Fil. 1, 21). Wat betekent Christus? Toch niets anders dan lichamelijk sterven en geestelijk leven. Laten wij dus sterven met Hem om met Hem te leven. Elke dag moeten wij vertrouwelijk omgaan met de dood ...

Preek op 01-11-2021, Allerheiligen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, enige jaren geleden toen ik net diaken was kwam ik in gesprek met een jonge moeder van wie een dochtertje net één jaar was geworden. Die moeder had weinig vertrouwen in de wereld waarin haar dochter was geboren. Met verbittering in haar stem vertelde ze mij hoe de wereld er volgens haar uitzag. Iedereen ...

Allerheiligen – sterven om naar de hemel te gaan

In deze prachtige maand oktober, wanneer de zonnestralen goudkleurig zijn, wanneer de hele natuur alleen maar ultieme zoetheid uitademt, lijken de kleinste schepselen ons te leren hoe te ...

Ter voorbereiding van Allerzielen, jaar B, 02-11-2021

Wij stellen vast dat de dood een winst is en het leven een straf. Daarom heeft Paulus gezegd: ‘Voor mij is leven Christus en sterven winst’ (Fil. 1, 21). Wat betekent Christus? Toch niets anders dan lichamelijk sterven en geestelijk leven. Laten wij dus sterven met Hem om met Hem te leven. Elke dag moeten wij vertrouwelijk omgaan met de dood ...

Preek op 31-10-2021, 31e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, de heilige bisschop Augustinus heeft een boekje geschreven dat ‘Speculum’ heet, wat ‘Spiegel’ betekent. Zoals wij in de spiegel kijken of alles netjes zit, zo is het ook belangrijk om naar ons innerlijk te kijken en te zien of wij na verloop van tijd betere ...

Ter voorbereiding van de 31e zondag door het jaar B, 31-10-2021

Het hoogste goed is het gebed als een gesprek met God. Het is een samenzijn en één worden met God. De ogen van ons lichaam lichten op bij het zien van licht. Zo wordt ook onze ziel, als zij zich richt op God, door zijn onuitsprekelijk licht omstraald en verlicht. Een gebed ontstaat niet door een uiterlijke houding, maar komt uit het hart ...

Waterpraat

Hoe anders ziet de wereld eruit vanaf het water! Hoe raak je in de ban van het kajak- en kanovaren? Toen ik een jaar of 16 was, had ik een koffergrammofoon; deze heb ik toen geruild voor een houten kajak. Die kajak in IJmuiden is bij een schoolvriend opgeknapt en toen die klaar was, hebben we de kajak over de kanaaldijk getild en daar in ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 30-10-2021

Mijn geliefde, mijn grote geliefde, liefste en meest liefderijke Heer Jezus Christus, mijn God, mijn Verlosser, Gij die uit liefde voor ons mensen zijt mens geworden en ook uit liefde voor ons met uw genade onder ons zijt gekomen; Gij die uit mateloze liefde voor de mensen U verwaardigd hebt aan het kruis te sterven; Gij die U hebt willen ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 29-10-2021

Terecht wordt het geluk van de Godsaanschouwing beloofd aan de zuiveren van hart. Troebele ogen kunnen immers de glans van het ware licht niet zien: wat een vreugde is voor zuiveren van hart, is voor onreinen een pijn. Laat dus het duister van de aardse ijdelheden wijken en reinig het innerlijk oog van het vuil van de zonde; dan zult ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (26) 29-10-2021

Welke heilzame opmerkzaamheid is er niet uitgegaan van de Voorzienigheid om Sint-Jozef als toonbeeld aan de arbeiders te geven. Sint-Jozef was een werkman, Jezus zelf eveneens onder het wakend oog van zijn voedstervader, zodat ze hem gewoonlijk noemen: de zoon van de timmerman, de zoon van de werkman (Mt. 13, 55 ; Mk. 7, 3) ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (7)

Door de Schrift, de traditie en de dogma's van de Kerk leren wij een moeder kennen. We leren de heilige Maagd Maria kennen. Toch moeten we hier voorzichtig zijn. Want het is niet zozeer de Kerk die ons Maria geeft, als wel Maria die ons de Kerk geeft. Of nauwkeuriger geformuleerd, zij schenkt ons, als moeder van de Kerk, door de Kerk ...

Ziekentriduüm 2022 in Heiloo

Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk Viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, met ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 27-10-2021

Nadat de Heer de zaligmakende armoede had aangeprezen, vervolgde Hij: ‘Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden’ (Mt. 5, 4). Dit treuren, geliefden, waaraan de belofte van eeuwige vertroosting is verbonden, heeft niets te maken met de droefheid van deze wereld, want de klachten en zuchten die overal door mensen worden geslaakt, maken niemand gelukkig. ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 26-10-2021

Ongetwijfeld maken armen zich gemakkelijker de deugd van nederigheid eigen, want dank zij hun armoede blijven zij bescheiden en eenvoudig, terwijl de anderen zich gewoonlijk op hun rijkdom verheffen. Toch vindt men bij veel rijken een bereidheid hun overvloed niet te gebruiken om zich hoog boven anderen te stellen, maar om ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 25-10-2021

Geliefden, toen onze Heer Jezus Christus het evangelie van het koninkrijk verkondigde en overal in Galilea mensen genas van allerlei kwalen, had de faam van zijn wonderen zich reeds over geheel Syrië verbreid; uit geheel Juda stroomden grote menigten naar de goddelijke geneesheer. Het is nu eenmaal een feit dat onwetende mensen traag zijn in het geloof aan wat zij zelf ...

Preek op 24-10-2021, 30e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Vandaag staat Jezus aan het begin van zijn tocht naar Jeruzalem. Hoe heeft dit verhaal geklonken  in de oren van de eerste christenen? Het is om te laten horen hoe dit verhaal verbonden is met zijn Bijbelse achtergrond en waarom Marcus deze, op zich kleine gebeurtenis ...

Overweging in de tehuizen op 22/23-10-2021, 30e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. “Heer, maak dat ik zien kan.” Die bede van de blinde Bartimeüs zou ook de bede van ons allemaal kunnen zijn. Ik denk dat we vaak ziende blind zijn, of we zien alleen maar wat we graag willen zien, of we kijken door een gekleurde bril. Vaak is het ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 24-10-2021

Luister, mijn kind, naar mijn woorden, naar die allerzoetste woorden, die al de wetenschap van de wijsgeren en wijzen uit deze wereld te boven gaan. Mijn woorden zijn geest en leven (vgl. Joh. 6, 63); zij mogen niet in de menselijke zin verstaan worden. Zij mogen niet worden misbruikt tot ijdel zelfbehagen, maar moeten in stilte aangehoord en met alle ootmoed en groot ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (25) 22-10-2021

Door God Zelf uitverkoren om het onuitsprekelijke mysterie van de Menswording te verbergen, heeft Jozef het met zijn geduld en liefde bedekt als onder een fijn geweven hemelsblauwe, scharlakenrode en purper gekleurde sluier, en het beschut met het stevige, ondoordringbare weefsel van zijn onwankelbaar geduld dat bestand is tegen alle schadelijke invloeden van weer en wind ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 23-10-2021

In het negentiende hoofdstuk van het boek Jeremia vinden wij een profetie, niet zozeer met woorden maar met daden. Door de handeling die hij stelt, geeft de man Gods te kennen welk lot het zondige volk en de zondige stad te wachten staat: zij zullen verbrijzeld worden ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 22-10-2021

Alles ligt besloten in het kruis en alles hangt af van het sterven, en er is geen andere weg naar het leven en de ware innerlijke vrede, dan alleen de weg van het heilig kruis en van de dagelijkse versterving. Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en gij zult omhoog geen verhevener, omlaag geen veiliger weg vinden dan de weg van het heilig kruis. Beschik en regel alles naar ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 21-10-2021

Laten wij onze eerste stap zetten op de vestingmuur: laten wij gaan staan op de vaste rots die Christus is en geheel en al op Hem steunen. Er staat immers geschreven: ‘Mijn voeten zette Hij op vaste grond, Hij gaf mijn schreden kracht’ (Ps. 40 (39), 3). Eenmaal zo geplaatst en bevestigd, moeten wij ons toeleggen op de beschouwing en zien wat de Heer ons zegt en wat wij Hem ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (6)

Het kan verheugend zijn om uit te zoeken wie Maria werkelijk is. Tegelijkertijd kunnen de feiten voor sommigen overweldigend en zelfs ontmoedigend zijn. Als zij de nieuwe ark van het verbond is, dan heeft zij, evenals de oude ark, recht op onze diepe verering. Overweeg het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 20-10-2021

Wij lezen in het evangelie hoe de Heer bij zijn onderricht de leerlingen aanspoorde zijn vlees te eten, om door dit sacrament deel te hebben aan zijn lijden en dood (vgl. Joh. 6, 53-59). Sommigen zeiden toen: ‘Deze taal stuit iemand tegen de borst’, en zij trokken zich van Hem terug (Joh. 6, 60.66). Daarop vroeg Jezus de andere leerlingen of ook zij soms wilden heengaan. ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 19-10-2021

Zal ik u de wegen noemen van berouw? Ze zijn talrijk, ze zijn verschillend en ze leiden alle naar de hemel. De eerste weg van het berouw bestaat in het veroordelen van onze zonden: ‘Noem eerst uw zonden en gij zult gerechtvaardigd worden’ (Jes. 43, 26 - LXX). Daarom heeft ook de profeet gezegd: ‘Ik sprak: ik zal tegen mijzelf mijn ...

Preek op 17-10-2021, 29e zondag door het jaar B,

Het evangelie, broeders en zusters, vertelt ons over de apostelen Jakobus en Johannes. In het koninkrijk van God willen zij links en rechts van Jezus Christus zitten. Maar dan vertelt Jezus, dat sowieso alleen zíj dit krijgen voor wie dit is bestemd, ik neem aan door de hemelse Vader. En dan nog: je moet bereid zijn om te proberen ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 17-10-2021

Christus zij u genadig, broeders en zusters. Moogt gij met zijn hulp steeds vol verlangen openstaan voor de lezing van de heilige Schrift. Dan zult gij ons door uw trouwe gehoorzaamheid geestelijke vreugde verschaffen. Maar als gij wilt dat het woord van God zoet wordt in uw hart en dat gij, zoals het behoort, baat vindt bij Gods geboden ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 16-10-2021

Bedenk dat gij niets van wat gezegd is, naar behoren kunt verrichten, als gij u niet beijvert waarlijk nederig te zijn. Opdat gij echter gemakkelijker een heilige ootmoed zult verwerven, beschouw en overweeg in het diepst van uw gemoed uw nietswaardigheid. Uit uzelf zijt gij niets, omdat gij door God, uw Schepper, uit het niets zijt ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (5)

De studie van de Bijbelse typologie kan een gretige lezer, of een amateur detective, volledig opslokken. Het is fascinerend, zoals de heilige Augustinus zei, om uit te zoeken hoe het Nieuwe Testament verborgen ligt in het Oude en het Oude Testament geopenbaard wordt in het Nieuwe. Typologie onthult op elke bladzijde van de Schrift ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 14-10-2021

Als gij in korte tijd tot de kennis van de waarheid, tot de rust van de ziel en tot de hoogste volmaaktheid wilt komen, moet gij van goede wil zijn, en is het bovendien nodig dat niets u méér ter harte gaat dan aan God, uw allerzoetste Schepper en weldoener, te behagen. Gij moet ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 13-10-2021

Broeders en zusters, wij die door het Leven tot de bron van leven geroepen zijn, moeten die roeping volgen. Die bron is niet alleen de bron van levend water, maar ook van eeuwig leven, van licht en helderheid. Zij is de oorsprong van alles: van wijsheid, van leven en van eeuwig licht. De Maker van het leven is de bron van alle leven, de Schepper van het licht is de bron van alle ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (24) 13-10-2021

Het is een algemene regel voor alle buitengewone genaden, verleend aan een met rede begaafd schepsel dat telkens als de goddelijke goedheid iemand uitkiest om hem te verheffen tot een heel ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 12-10-2021

Geliefde broeders en zusters, luistert naar mijn woorden als naar iets dat jullie niet mogen missen. Als je ziel dorst naar het water uit de goddelijke bron, waarover ik je nu wil spreken, laaft dan die dorst maar blust hem niet volledig. Drinkt, maar zonder je te verzadigen. De levende bron roept ons tot zich, de bron van leven spreekt tot ons: ‘Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij, ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 11-10-2021

Hoor nu, domme mens, hoe de heilige Geest door teleurstelling wordt verdreven en toch behouden blijft. Als iemand aarzelt bij de aanpak van een onderneming die als gevolg van zijn aarzeling mislukt, dan maakt teleurstelling zich van hem meester. Zo iemand stelt de heilige Geest teleur en drijft Hem uit. En verder: als een driftbui iemand overvalt vanwege de een of ...

Preek op 10-10-2021, 28e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Een jonge man die blijkbaar erg rijk was, vraagt aan Jezus: “Wat moet ik eigenlijk doen om mijn leven, nu en voor altijd echt waarde te geven”.  Als je het zo leest, dan lijkt het een beetje op een hoogdravende vraag, maar ja je hebt van die idealisten. Ze willen ...

Overweging op 08/09-10-2021 in de tehuizen, 28e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, in het evangelie van vandaag gaat Jezus weer verder op weg naar Jeruzalem. Het op weg gaan van Jezus, is ook voor ons een uitnodiging om onze weg, achter Hem aan, te blijven vervolgen. Jezus willen volgen, wil niet zeggen dat we, met het ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 10-10-2021

‘Zeg tot mijn ziel: Ik ben uw heil’ (Ps. 35 (34), 3). Mens, wat ben je toch van belang! Welke bijzondere mogelijkheden gaan in je schuil! Maar je kunt pas tot rust komen, als je het werkelijk belangrijke en de voltooiing bereikt hebt. Je onrust verdwijnt pas, als je weet waarnaar je eigenlijk moet streven en als je dit ook gevonden hebt. Er is een goed dat alle goede dingen ...

Laat het christendom met rust

Al zestig jaar is christenen pesten de grootste hobby van progressief Nederland, schrijft Zihni Özdil. Het is genoeg geweest. ‘Maar dat betekent dus dat wij besluiten wat deugt?’ Zo eindigt een beleefde, doch verhitte WhatsApp-conversatie in april 2018. Ik ben op dat moment lid van de Tweede Kamer voor een groene en linkse partij ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 09-10-2021

Het tijdstip van de voleinding van de aarde en de mensheid is ons niet bekend, en evenmin weten wij op welke wijze de omvorming van de gehele schepping zal plaatshebben. Misvormd door de zonde, gaat de wereld die wij zien, voorbij, maar de Schrift leert ons dat God een nieuwe woonplaats en een nieuwe aarde bereidt waar ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 08-10-2021

‘Wij hebben uw barmhartigheid, God, ontvangen te midden van uw volk’ (Ps. 48 (47), 10 - LXX). Wie hebben die ontvangen en waar hebben ze die ontvangen? Heeft niet uw volk uw barmhartigheid ...

De rozenkrans en de zeeslag bij Lepanto

Op 7 oktober gedenken wij dat 450 jaar geleden, op 7 oktober 1571 de zeeslag bij Lepanto gewonnen werd door de verenigde katholieke vloten en de rol die het bidden van het rozenkransgebed bij deze overwinning speelde. De feestdag wordt daarom ook genoemd ...

7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (4)

We hebben in zowel het evangelie van Johannes als in de Apocalyps gezien hoe het verlossingswerk van Christus vele typen, of voorafbeeldingen, uit het boek Genesis vervult. De eerste schepping was een voorafbeelding van de vernieuwing en verlossing van de schepping door Jezus Christus (Apk 21,5). De tuin van Eden was een type van de tuin van Getsemane. De boom in Eden was een type van het hout van het ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 06-10-2021

‘Zie, koningen kwamen te zamen’ (Ps. 48 (47), 5). Zie, ze komen uit het noorden en zeggen: ‘Komt, laat ons opgaan naar de berg van de Heer. Dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen’ (Jes. 2, 3). ‘Zie, koningen kwamen te zamen en rukten tegen de stad van God op’ (Ps. 48 (47), 5). Tegen wie anders rukten ze op dan tegen de hoeksteen? ‘Maar toen zij haar zagen, werden zij bang’ (Ps. 48 (47), 6). Met grote ogen keken ze op naar de wonderen en de heerlijkheid van Christus. Maar wat is er dan gebeurd ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (23) 05-10-2021

De benaming ‘vader’ is bij Jozef geen loze titel. Jozef beveelt en Hij, die de dageraad en de zon geschapen heeft en door de morgensterren aanbeden wordt, gehoorzaamt. Jozef spreekt en het Goddelijk Kind ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 05-10-2021

Toen Christus de wereld met God verzoende, had Hijzelf uiteraard geen verzoening nodig. Welke zonde zou Hij die toch geen zonde gekend heeft (vgl. 2 Kor. 5, 21), moeten uitboeten? Toen de joden de didrachme eisten die volgens de wet vanwege de zonde gegeven werd, zei Jezus dan ook tegen Petrus: ‘Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen ...

Preek op 03-10-2021, 27e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, Jezus Christus spreekt over huwelijk en gezin. In onze tijd liggen de waarden van het evangelie bij veel mensen gevoelig. Maar mensen kúnnen deze wetten begrijpen als zij een levende relatie hebben met Jezus Christus, als zij een zekere ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 3-10-2021

God, het Woord van de algoede Vader, heeft het menselijk geslacht, zijn schepping, niet in de steek gelaten toen dit zijn ondergang tegemoetging. Want door het offer van zijn eigen lichaam vernietigde Hij de dood die de mensen zich op de hals hadden gehaald. Door zijn leer bracht Hij verbetering in hun nalatigheid. Door zijn macht en ...

Beste protestanten … Maria is ook jullie Moeder!!! (3)

Wat wij slechts in schaduwen in het evangelie van Johannes waarnemen, treffen wij "bekleed met de zon" aan in zijn Apocalyps, het boek van de Openbaring. Zelfs de titel van dat laatste boek uit de Bijbel voert ons terug naar het evangelie van Johannes. "Openbaring" is de gebruikelijke Nederlandse weergave van het Griekse ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 02-10-2021

‘Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken’ (Ps. 91 (90), 12). ‘Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen’ (Ps. 107 (106), 8). Laten zij danken en zeggen onder de volken: ‘Geweldig is het wat de Heer ons deed’ (Ps. 126 (125), 2). Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om Hem geeft’ (Ps. 144 (143), 3), ‘dat Gij hem ...

HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL – VOOR TIENERS

Tegenwoordig beginnen we wat vroeger met de voorbereiding van het sacrament van het Vormsel (Vormselproject). De start/informatieavond is dit keer maandag 25 oktober 2019, van 19.45 - 21.00 uur. En de eerste bijeenkomst voor de vormelingen is donderdag 04-11-2021 van 19.00 uur - 20.30 uur ...

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021-2022

Kinderen, die na de grote vakantie in groep 4 of 5 zitten, worden uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op de Eerste heilige Communie, die in onze kerk plaats vindt op zondag 30 januari 2022 om 14.00 uur. Ook (nog) niet gedoopte kinderen zijn van harte welkom. Voor de kinderen zijn de bijeenkomsten steeds op dinsdagmiddag van 16.00-17.30 uur. Natuurlijk gaan de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (22) 01-10-2021

Alleen al het voorbeeld van Jezus Christus, die op aarde het bewijs wilde geven van zoveel eerbied en gehoorzaamheid tegenover Sint-Jozef, zou moeten volstaan om ons er toe te bewegen vurige ijveraars te zijn van de godsvrucht tot deze grote Heilige. Zodra zijn hemelse ...

Woensdag 29 september – feestdag van de drie aartsengelen

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël. Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 28-09-2021

Krachtens haar zending om de hele wereld door de boodschap van het evangelie te verlichten en in de ene Geest de mensen van alle volken, rassen en culturen bijeen te brengen, verschijnt de kerk als teken ...

Preek op 26-09-2021, 26e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

De Geest waait waar hij wil: een bekende uitdrukking voor wie een beetje vertrouwd is met de Bijbel. Nu mogen we wel zeggen dat die ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 26-09-2021

Het lijden van onze Verlosser is een geneesmiddel voor ons. Dit leert ons de profeet Jesaja, wanneer hij uitroept: ‘Waarlijk, het waren onze ziekten die hij op zich nam, en onze smarten die hij heeft gedragen; wij echter beschouwden hem als een geslagene, door God gekastijd en vernederd. Hij werd doorstoken om onze weerspannigheid, om ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 25-09-2021

Helaas - ik weet zelf niet hoe dit mogelijk is - brengen de grootste gunsten van Gods goedheid vaak volkomen vernietiging voor mensen. Wat kan en moet dienen tot het eeuwig heil van mensen, dat strekt dan tot ergernis en ondergang, omdat het schandelijkverkeerd gebruikt wordt. De ondankbaarheid van mensen, hun oppervlakkigheid, hun vreemde opvattingen en ...

De kracht van de Rozenkrans: Het verslaan van de terreurgroep Boko Haram

In april 2015 vertelde de Nigeriaanse Bisschop Oliver Dashe Doeme in een interview aan Catholic News Agency dat hij enkele maanden eerder in zijn kapel voor het H. Sacrament zat te bidden en dat de Heer aan hem verscheen en hem duidelijk maakte dat de Islamistische ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 24-09-2021

Mijn kind, gij kunt de volmaakte vrijheid niet verwerven, als gij uzelf niet volkomen verloochent. In boeien zitten alle bezitters en minnaars van zichzelf, alle begerigen en nieuwsgierigen en doelloze rondlopers, al degenen die steeds zoeken naar hun gemak en niet naar wat van Jezus Christus is, degenen die voortdurend maar fantaseren en beramen wat toch niet blijvend is. ...

Einde anderhalve meter-regel per 25 september – mits voldoende geventileerd kan worden

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve meter afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw ook tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 22-09-2021

Geboren worden uit een maagd kwam alleen toe aan God; God zelf ter wereld brengen kwam alleen toe aan een maagd. Daarom moest de Schepper van de mensen, om als mens te worden geboren uit een mens, onder alle vrouwen één vrouw uitverkiezen, ja één scheppen die Hem waardig zou zijn en Hem zou behagen. Hij wilde dus dat zij maagd zou zijn om, zelf smetteloos, ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (21) 23-09-2021

Is Hij daar niet de zoon van die arbeider?, zeiden de Joden over Jezus. “Ja, antwoordt de H. Petrus Chrysologus, Hij is inderdaad de Zoon ...

Preek op 19-09-2021, 25e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, misschien hebben we weleens gehoord van Eugen Drewermann, een in 1940 geboren Duitse theoloog, psychotherapeut en schrijver. Hij heeft ooit een artikel geschreven over de vraag waar God volgens de verschillende godsdiensten te ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 19-09-2021

Het woord van de profeten had bij de joden gezag boven alle aangestelde machthebbers. Gedreven door de goddelijke ingeving, was de profeet de stem zelf van de Heer. Het bewustzijn van zijn verheven zending verleende zijn woord een ongehoorde vrijmoedigheid. Zeven eeuwen voor de geboorte van de Heiland werd Jesaja, zoon van Amos, door God tot die profetentaak geroepen. In hem is de figuur van de profeet ons in haar zuiverste vorm tegemoetgetreden. Jesaja is het toonbeeld van de verkondiger van ...

Emeritus-paus Benedictus kritisch over Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin

In een donderdag verschenen boek uit emeritus-paus Benedictus XVI felle kritiek op de huidige Europese kijk op huwelijk, seksualiteit en gezin. De hamvraag is volgens hem: is de mens een schepsel van God of een zelfgecreëerd product ...

Eucharistic Procession fills the streets of Budapest at International Eucharistic Congress

Leden van het Eucharistisch Congres in Hongarije vullen de straten ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 18-09-2021

Als wij alles scherp doorschouwen en, voor zover dat mogelijk is, ons verliezen in de zuivere, wezenlijke genieting van de eenvoudige ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 17-09-2021

Vrijwillig ging Jezus het lijden tegemoet dat door de Schrift was voorzegd. Hij had het vaak aan zijn leerlingen voorspeld en Hij had Petrus hard terechtgewezen, toen deze zonder vreugde de aankondiging van Jezus’ lijden ontving. Hij had aangetoond dat zijn lijden het heil van de wereld tot stand zou brengen. Aan de bende ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (20) 16-09-2021

De mens beschikt over onvoldoende woorden om recht te doen aan de hoge eer waartoe de heilige Jozef werd verheven toen hij Maria als zijn Echtgenote ontving, die in de wereld verscheen als een nieuwe dageraad en die, groeiend van deugd tot deugd, er een rijke ...

De drie monniken en de duivel

De duivel verscheen aan drie monniken en zei tegen hen: als ik jullie de macht gaf om iets uit het verleden te veranderen, wat zou je dan veranderen? De eerste van hen, iemand met grote apostolische ...

15 september – Onze Lieve Vrouw van Smarten

Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands taalgebied Onze Lieve Vrouw van Smarten. 'Onze Lieve Vrouw van Smarten' en 'Moeder van Smarten' (Latijn: Mater Dolorosa, of: Beata Maria Virgo Perdolens) behoren tot de vele aanduidingen van de Heilige Maagd Maria ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 15-09-2021

Over het martelaarschap van Maria wordt ons zowel in de profetie van Simeon als in het lijdensverhaal van de Heer gesproken. Over het kind Jezus zei de heilige grijsaard: ‘Dit kind is bestemd tot een teken dat weersproken wordt’, en zich richtend tot Maria: ‘uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’ (Lc. 2, 34-35). Inderdaad, o gezegende moeder, heeft een zwaard ...

Dinsdag 14 september: het feest van Kruisverheffing – 09.00 uur heilige Mis

Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om ...