Overweging ter voorbereiding van 02-10-2022, 27e zondag door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 02-10-2022, 27e zondag door het jaar

Uit de brief van de heilige paus Clemens I († 101) aan de Korintiërs

De bron van de wijsheid is het woord van God in den hoge

Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken dat Hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door Hem heeft Hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn glorierijke Naam. Door Hem hopen wij op uw Naam, God, beginsel van heel de schepping, en openen wij de ogen van onze geest om U alleen te leren kennen.

Gij zijt de Allerhoogste in den hoge, de Heilige die in het heiligdom woont. Gij vernedert de trots van de hovaardigen en verijdelt de plannen van de volkeren. Gij verheft de geringen en vernedert de hoogmoedigen. Gij maakt arm en rijk, Gij doodt en redt en schenkt leven. Gij alleen zijt de weldoener van de geesten en de God van al wat een lichaam heeft. Gij doorschouwt de afgronden en slaat de daden gade van de mensen. Gij zijt de helper van hen die in gevaar zijn, de redder van hen die de hoop hebben verloren. Gij zijt de schepper en de behoeder van alle geesten. Gij maakt de volken op aarde talrijk; uit hun midden kiest Gij hen die U beminnen, door uw geliefde Zoon Jezus Christus. Door Hem hebt Gij ons onderwezen, geheiligd en geëerd.

Wij vragen U, Heer: wees onze hulp en steun. Bevrijd allen onder ons die verdrukking lijden, ontferm U over hen die zonder aanzien zijn. Richt de gevallenen weer op en kom de behoeftigen te hulp. Genees de zieken en breng de dwalenden van uw volk weer terug. Schenk voedsel aan allen die honger lijden en geef de vrijheid aan de gevangenen. Doe de zwakken opstaan en sterk de kleinmoedigen. Breng alle volken tot de erkenning dat Gij alleen God zijt en Jezus Christus uw Zoon en dienaar is; laat hen weten dat wij uw volk zijn en de schapen van uw weide.

Gij hebt door uw werk de blijvende ordening van deze wereld zichtbaar gemaakt. Gij, Heer, hebt de aarde gegrondvest. Gij zijt getrouw voor alle geslachten, rechtvaardig in uw oordelen, wonderbaar in uw kracht en grootheid. Gij zijt wijs in het scheppen, en het geschapene houdt Gij in stand door uw voorzienigheid. Gij toont uw goedheid in al wat zichtbaar is, en uw trouw aan hen die op U vertrouwen. Welwillend zijt Gij en barmhartig; vergeef dan onze overtredingen en ongerechtigheden, onze misstappen en zonden.

Reken uw dienaars en dienaressen geen van hun zonden aan, maar reinig ons allen door uw waarheid. Leid ons op onze weg, zodat wij in vroomheid en gerechtigheid en in eenvoud van hart leven en doen wat goed en welgevallig is voor U en voor hen die boven ons staan.

Ja, Heer, laat uw aanschijn over ons lichten, opdat wij in vrede het goede genieten, door uw machtige hand worden beschermd en door uw krachtige arm van alle zonden worden verlost. Bevrijd ons van mensen die ons zonder reden haten.

Schenk aan ons en aan alle bewoners van de aarde eendracht en vrede, zoals Gij die geschonken hebt aan onze vaderen die U eerbiedig aanriepen in geloof en waarheid. U die alleen bij machte zijt dit en nog veel meer voor ons te doen, U loven wij door Jezus Christus, onze hogepriester en beschermer. Door Hem zij U eer en macht, nu en van geslacht tot geslacht, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.