Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Uit een preek van de heilige Proclus, bisschop van Constantinopel († 446)

De heiliging van het water

Christus is aan de wereld verschenen, Hij heeft in de chaos van de wereld orde gebracht en er glans aan verleend. Hij heeft de zonden van de wereld op zich genomen en de vijand van de wereld neergeslagen. Hij heeft het water geheiligd en de ziel van de mensen verlicht. Wonderen werden met grotere wonderen vervlochten.

Vandaag hebben het land en de zee de genade van de Verlosser met elkaar gedeeld en de gehele wereld stroomt over van vreugde. Na het kerstfeest laat het feest van de Openbaring des Heren nog meer wonderlijke gebeurtenissen zien.

Op het feest van de geboorte des Heren was de aarde verheugd, omdat zij de Heer van alles in een kribbe droeg. Vandaag, op het feest van zijn openbaring, juicht de zee. Zij juicht, omdat zij door de Jordaan zegen en heiligheid ontvangen heeft.

Op het kerstfeest toonde zich een onvolwassen kind. Het was de uitdrukking van onze eigen onvolkomenheid. Het feest van vandaag toont Hem in zijn volmaaktheid en geeft te kennen dat Hij de Volmaakte is, die uit de Volmaakte is voortgekomen.

In de kribbe droeg de koning slechts het purper van zijn lichaam, vandaag omkleedt Hij die de bron is, zich met het water van de rivier.

Richt nu het oog op een onwaarschijnlijk wonder: de Zon van de gerechtigheid baadt zich in de Jordaan, het Vuur dompelt zich in het water en God laat zich heiligen door een mens.

Vandaag zingt de hele schepping luid: ‘Gezegend die komt in de naam des Heren’ (Ps. 118 (117), 27). Gezegend die in iedere tijd komt, want Hij is niet nu voor het eerst gekomen. Wie is Hij dan? Zeg het ons duidelijk, David. ‘God, de Heer, heeft ons verlicht’ (Ps. 118 (117), 27). Niet alleen de profeet David zegt dit, de apostel Paulus valt hem bij: ‘De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen om ons te onderrichten’ (Tit. 2, 11-12). Zij is verschenen, niet aan enkelen maar aan allen. Aan allen, joden en heidenen, schenkt Hij door het doopsel verlossing. Hij biedt het doopsel aan als een weldaad voor allen.

Zie nu een wonderlijke vloed, veel groter en machtiger dan die in de tijd van Noach. Toen vernietigde die watervloed de mensen; nu roept het doopwater, door de macht van Hem die in de Jordaan gedoopt werd, de doden tot leven. Toen droeg de duif de olijftak als teken van de welriekende geur van Christus. Nu komt de heilige Geest in de gedaante van een duif om de barmhartigheid van de Heer te openbaren.

Heden is Hij ons verschenen: Licht uit licht, door Johannes gedoopt in het water van de Jordaan. Wij geloven dat Hij geboren is uit de maagd Maria.

De hemel ging boven Hem open en de stem van de Vader werd gehoord.

Wij geloven dat Hij geboren is uit de maagd Maria.