Preekje op 01-06-2021, dinsdag in week 9 door het jaar 1

Preekje op 01-06-2021, dinsdag in week 9 door het jaar 1

Openingswoord

Enkele Farizeeën en Herodianen stellen Jezus een vraag waarop geen goed antwoord bestaat. Óf Hij zou een godslastering uitspreken óf Hij zou verraderstaal spreken.

Voor de Joodse leiders, die een complot tegen Jezus beraamden, was deze of-of-vraag waterdicht. Óf je leefde overeenkomstig de wet óf je deed het niet. Of je was vóór de keizer of je was níet voor de keizer.

Maar bij Jezus liggen de zaken vaak anders. Hij beantwoordde hun vraag, maar tegelijkertijd bood Hij hun de vrijheid van geest aan, want zij zaten gevangen in een bepaalde manier van denken. Ja, betaal je belastingen aan de keizer en neem je verantwoordelijkheid tegenover de staat, want het beeld van de keizer staat op de munt. Maar geef aan God wat Hem toekomt, want jij bent geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.

Soms lijken ook wij weleens gevangen te zitten in een of-of-visie. Je bent opgeleid of je bent ongeschoold. Je behoort tot de hogere klasse of tot de arbeidersklasse, je bent wit of je bent zwart. Mensen definiëren zichzelf door te zeggen wie zij zijn en wie zij niet zijn. Maar door deze manier van denken kan er vrij snel verdeeldheid onder mensen ontstaan. Het kan leiden tot een wij-zij-denken en dat draagt bij tot de mogelijkheid om relaties te verbreken of om zelfs in geweld te escaleren.

Maar Jezus biedt ons het venster op mensen, dat Hij ook in zijn eigen tijd zijn tegenstanders aanbood. Hij herinnert ons er voortdurend aan, dat wij Hem toebehoren. Niet alleen een deel van onze tijd of van ons bezit, maar alles wat wij hebben en wie wij zijn behoort Hem toe. Er is geen ruimte voor een of-of-denken en dat betekent dus, dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over de vraag aan wie of wat wij toebehoren. Of mensen het fijn vinden of niet, heel de mensheid hoort aan God toe, iedereen!

Laten wij vandaag eens stilstaan bij een persoon met wie wij een beetje moeite hebben. Misschien dat hij in woord en gedachte, in doen en laten, anders is als wij. Vragen wij de Heer, dat Hij ons helpt om deze mensen als broeders en zusters te zien. Leggen wij deze mensen bij de offerande op de pateen, de hostieschaal of in de kelk. Bieden wij ze aan de Heer aan. Vragen wij Hem om eventuele verdeeldheid in ons hart te genezen. Wij allemaal dragen het zegel van de Schepper in ons hart. Hem behoren wij toe als één volk!

Vandaag vieren wij de H. Justinus. De wijsgeer en martelaar Justinus werd in het begin van de tweede eeuw te Flavia Neapolis in Samaria (het huidige Nabloes) uit heidense ouders geboren. Na zijn bekering tot het christendom schreef hij verscheidene werken ter verdediging van het geloof; slechts twee apologieën en de Dialoog met Tryfo zijn voor het nageslacht bewaard gebleven. Te Rome opende hij een wijsgerige school en hield er openbare debatten. Met andere christenen onderging hij de marteldood ten tijde van Marcus Aurelius, omstreeks het jaar 163.