Preek op 01-01-2023, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 01-01-2023, hoogfeest Maria, Moeder van God, jaar A, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, welkom op deze dag van het jaar 2023.

Wij vieren oud en nieuw. Er is weer een jaar voorbij: een jaar met vervelende dagen, een paar heel kwade weken misschien, een jaar met tranen van verdriet, grote en kleine zorgen, spanningen. Een jaar met donkere kanten.

Maar ook – en hopelijk vooral – een jaar met onverwachte blijde dagen, ontroerende gebeurtenissen, ondervonden vriendschap, nieuw leven misschien. Of, eindelijk is er gebeurd wat wij al zo lang hoopten. Ook een jaar dus met blijde en lichte kanten.

Voor al het goede van de voorbije tijd willen wij God danken. Voor het kwaad, dat mensen God en elkaar hebben aangedaan, kunnen en mogen wij vergeving vragen.

Oud- en nieuwjaar. Wij eindigen en beginnen met Maria, de Moeder van God. In de rangorde van de heiligen is zij degene, die verreweg het dichtste bij God staat. Zijn wij met ons hart bij de Moeder van Jezus. Zij zal ons bij Hem brengen, ons en onze noden bij Hem aanbevelen. Moge op haar voorspraak dit nieuwe jaar ons nieuwe kansen geven op een wereld van vrede. Vragen wij God om zijn zegen.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, door het moederschap van de heilige maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Die met U leeft en … Amen.

Kinderwoorddienst

Preek

Gisteren en vandaag vieren oud en nieuw. Wij wisselen het oude jaar in voor het nieuwe. Ergens kan dat natuurlijk niet. Je kunt je oude agenda wegleggen, een nieuwe kalender ophangen, maar het oude jaar nemen wij toch met ons mee. Want wat wij in het vorige jaar hebben beleefd aan blijde en moeilijke zaken, dragen wij met ons mee, en het nieuwe jaar zal getekend zijn door het oude. We vieren oud én nieuw, niet oud óf nieuw.

Op alle niveaus van het leven is het goed om oud en nieuw met elkaar te verbinden, het nieuwe te laten groeien uit het oude.

Zo bestaat er een oude wens: ‘Gezegend nieuwjaar’. Die oude wens kunnen wij een nieuwe klank geven. ‘Zegenen’ is de vertaling van het Latijnse woord bene-dicere, en dat betekent: iets goeds zeggen. Iemand zegenen is iemand iets goeds toewensen of lof toezwaaien. Als wij elkaar vandaag een gezegend nieuwjaar toewensen, gunnen wij elkaar dat mensen – maar vooral God zelf – goede dingen over ons en tegen ons zullen zeggen, dat we gewaardeerd zullen worden, dat we op onze beurt anderen bemoedigen en respecteren. Ik van mijn kant zeg dank aan alle mensen, die diaken Eelke Ligthart en mij, Jannie en Wiljan, in het voorbije jaar op allerlei manieren hebben bemoedigd en gewaardeerd . Wij danken allen, die voor ons viertjes en voor onze parochie een zegen waren. Moge met Gods hulp – geleerd van het oude – het nieuwe jaar voor ons allen een jaar van zegen zijn.

Wij sluiten af én wij openen met Maria. Zij is de Vrouw, die vol is van genade en deugden, zonder erfsmet ontvangen, de Moeder van God en de Moeder van ons allen, met ziel én lichaam in de hemel. De heilige Schrift, de Bijbel, spreekt over haar als over de verhevenste van alle schepselen, de gezegende, vol van genade. Zij is de Vrouw, die door alle geslachten zalig zal worden geprezen.

Het ís ook werkelijk héél bijzonder: dat een schepsel de Moeder van de eeuwige God kan en mag zijn. (… ?) Het feest van vandaag geeft aan Maria de hoogste eer en glorie. Een mooi schietgebed om vandaag en morgen af en toe te bidden zou kunnen zijn “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.”

Het moederschap van Maria blijft niet beperkt tot een aardse loopbaan. Zoals zij tijdens haar leven op aarde met haar goddelijke Zoon heeft meegeleefd, meegeleden, en er dus aan heeft meegewerkt, dat wij het eeuwige leven kunnen ontvangen, zo bewerkt zij voor Gods troon voor ons door haar Moederlijke voorspraak nog steeds het eeuwige leven . En zij gaat daarmee voort totdat wij bij haar Zoon in de hemel zijn.

“Vrouw, zie daar uw zoon,” sprak de Gekruisigde Heiland tot Maria. “Zie daar uw Moeder,” sprak Hij daarna tot de apostel Johannes. Sinds dat moment heeft heel de Kerk Maria als hemelse Moeder.

Wat zal Jezus – hangend aan het Kruis – zijn Moeder met een tedere liefde hebben aangekeken. Hij wist hoe zwaar het voor haar als Moeder was Hem zó te zien lijden. Maar ook naar Johannes keek Hij met grote tederheid: zijn jongste en trouwste leerling, die Hem volgde tot onder het Kruis. En toen Hij zo vol tederheid naar Johannes keek, keek Hij ook vol tederheid naar ieder van ons.

Voelen wij de tedere blik van Jezus. De tedere blik ook van Maria. Johannes nam haar op in zijn huis, in zijn leven. Nemen ook wij haar op. Weten wij, dat zij altijd bij ons is, op kleine afstand met ons door het leven gaat.

Met Maria willen wij het nieuwe jaar beginnen. Moge zij ons helpen om ook werkelijk een nieuw begin te maken. Maria wil niets liever dan ons bij haar Zoon Jezus brengen. Laten wij haar naam krachtig uitspreken: Maria – Moeder! Help ons om in het nieuwe jaar méér van God en van de mensen te houden. Help ons onszelf meer te vergeten, zodat de ander meer ruimte krijgt, zodat de vrede meer ruimte krijgt. Maria, Bruid van God, de heilige Geest, smeek voor onze Kerk en voor onze wereld een nieuwe komst van de heilige Geest af: dat Hij het aanschijn van de aarde mag vernieuwen; dat er een wereld mag komen waarin alle mensen leven naar de Tien Geboden van God, want dan, en alléén dan, zal er een wereld van vrede komen.

Maria, help ons uw Zoon te loven en te prijzen … omdat Hij mens is geworden, één van ons;
omdat Hij ons heeft leren bidden; help ons Hem te aanbidden, omdat Hij zichzelf aan het Kruis opoffert om ons te redden; omdat Hij zijn heilige Geest heeft gegeven, zodat wij met Hem kinderen van God kunnen worden.

Laten wij van dit lof- en prijsgebed één van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar 2023 maken. Het is misschien niet altijd gemakkelijk om lofprijzing in ons dagelijkse gebed op te nemen, vooral als we het niet gewend zijn. We weten misschien niet zo goed wat we moeten zeggen. Maar we kunnen beginnen met Jezus te danken voor al zijn zegeningen. We kunnen Hem ook prijzen voor zijn vergiffenis. En we kunnen ons verheugen in zijn trouw en oneindige liefde.

Denken wij aan de profetische uitspraak van paus Johannes Paulus II, over de nieuwe lente, die ooit zal aanbreken. Laten wij daarom vol vertrouwen aan dit nieuwe jaar beginnen.

We wensen jullie een Gezegend Nieuwjaar! Amen.