Overweging ter voorbereiding van 04-04-2023, dinsdag in de Goede Week

Overweging ter voorbereiding van 04-04-2023, dinsdag in de Goede Week

Uit ‘Vanden Tempel onser Sielen’ door de schrijfster van de Evangelische Peerle (16e eeuw)

Liefde tot het uiterste

De verrukkelijke Bruidegom heeft zich gereedgemaakt voor de dag van zijn bruiloft. Hij omgordde zich om de bruid te wassen. Hij maakte de bruiloftskamer gereed en gaf zichzelf in eeuwige trouw. Hij heeft haar van gedaante doen veranderen en verenigde haar met zich. Hij leerde haar de volle waarheid: dat Hij met haar wilde blijven tot het einde van de wereld. Want Hij sprak: Ik geef u Mijzelf en al wat Ik ben, al wat Ik heb en al wat Ik vermag. Zo zal er in Mij niets zijn of het is ook geheel in u. En voor u heilig Ik Mijzelf, opdat ook gij in de waarheid geheiligd moogt worden; en weest één zoals de Vader in Mij is en Ik in Hem, opdat ook gij één zijt in Ons (vgl. Joh. 17, 17-23).

Dat waren de geschenken van de Bruidegom aan zijn bruid. Hij troostte haar. Hij sterkte haar tegen de strijd. En Hij sprak tot zijn bruid: ‘Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben’ (Joh. 14, 2-3): in mijn rijk, om te eten en te drinken aan mijn tafel.

Die plaats is de ziel, Gods woning, die vervallen en tot een woestenij was geworden. Die plaats heeft Hij opnieuw gereedgemaakt, toen Hij van het avondmaal naar zijn lijden ging. Toen matte Hij zich af om die woning te herstellen, de hele nacht en dag, tot Hij stierf op het kruis. Zo gaf Hij door zijn dood het leven weer. Toen zijn hart geopend werd, had Hij de woning gereedgemaakt en opende Hij de deur voor zijn bruid. Zo kon ze bij Hem binnengaan en kon Hij haar tot zich nemen. Zo kon zij in Hem wonen en Hij in haar.

Op die wijze is de Bruidegom voor zijn bruid ten strijde getrokken. Hij heeft elke misstap en elke schuld op zich genomen, om ze te betalen en te voldoen aan zijn hemelse Vader. Daarom heeft Hij zichzelf vrijwillig voor haar opgeofferd in de dood. Hij heeft zichzelf laten gevangennemen en binden om haar boeien te breken en te vernietigen. Hij werd gekwetst en gewond om haar kwetsuren en wonden te genezen. Hij leed alle verguizingen en smaad om haar te verlossen van alle smaad en lelijkheid. Hij werd geworpen in een diepe vuilnisput en heeft in het verborgen veel geleden, om haar te trekken uit de diepte van de zonden en haar te reinigen van haar verborgen kwaad. Hij heeft voor haar terechtgestaan en de ganse straf op zich genomen. Hij heeft haar kruislast op zijn schouders genomen en is om haar zondeval zo dikwijls ter aarde gevallen. Van zijn eigen kleren werd Hij beroofd, om zijn bruid weer rijkelijk te kleden. Hij werd met doornen gekroond, om zijn bruid te kronen met glorie.