Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 24-02-2020

Ter voorbereiding van de heilige Mis op maandag 24-02-2020

Uit de brief van de heilige Ignatius, bisschop van Antiochië († na 107), aan de christenen van Magnesia

Eén gebed, één hoop in liefde, in de waarachtige vreugde

Omdat ik nu in de eerder genoemde personen (uw bisschop Damas, de priesters Bassus en Apollonius en de diaken Zotion) uw gehele gemeente in het geloof gezien heb en heb liefgekregen, spoor ik u aan: beijvert u alles te doen in de eendracht van God, terwijl de bisschop voorzit in de plaats van God en de priesters in de plaats van de raad van de apostelen, en aan de mij zo dierbare diakens de dienst van Jezus Christus is toevertrouwd. Deze was voor alle eeuwen bij de Vader en is verschenen aan het einde der tijden. Gij allen nu moet, daar gij dezelfde goddelijke levenswijze hebt aangenomen, elkander eerbiedigen en laat niemand zijn naaste beschouwen louter naar het vlees, maar allen moet gij in Jezus Christus elkaar voortdurend beminnen. Laat er niets onder u zijn, dat u zou kunnen verdelen, maar verenigt u met de bisschop en met hen, die over u aangesteld zijn, tot voorafbeelding en lering van de onvergankelijkheid.

bisschoppen en priesters en diaken en leken – heel het volk Gods

Zoals nu de Heer – noch Hijzelf noch door zijn apostelen – niets gedaan heeft zonder de Vader, daar Hij met Hem verenigd was, zo moet ook gij niets doen zonder de bisschop en de priesters. Tracht ook niet passend te doen schijnen wat van u afzonderlijk is, maar laat het van allen samen zijn: één gebed, één smeekbede, één geest, één hoop in liefde, in de waarachtige vreugde, die is: Jezus Christus, die boven allen verheven is. Komt dan allen te zamen als naar één tempel van God, naar één altaar, naar de éne Jezus Christus, die voortkwam uit de éne Vader en bij de éne Vader bleef en tot Hem is teruggekeerd.

Laat u niet verleiden door valse leeropvattingen, noch door oude fabels, die van geen nut zijn. Want als we tot nu toe volgens de joodse wet leven, dan bekennen we dat wij de genade niet ontvangen hebben. Want juist de door God begenadigde profeten leefden volgens Jezus Christus. Daarom ook werden zij vervolgd. Zij waren door zijn genade geïnspireerd, om aan hen die niet geloofden, de volle zekerheid te schenken dat er één God is, die zich geopenbaard heeft door Jezus Christus, zijn Zoon. Hij is het Woord dat uit de stilte te voorschijn kwam, in alles welgevallig aan Hem die Hem zond.

Zij die volgens de oude ordening geleefd hebben en tot de nieuwe hoop zijn gekomen, vieren niet meer de sabbat, maar richten hun leven naar de dag des Heren, waarop door Hem en door zijn dood ook óns leven is opgebloeid. Door dat mysterie ontvingen wij het geloof – dat ontkennen sommigen – en daardoor verduren wij alles om herkend te worden als leerling van Jezus Christus, onze enige leraar. Hoe zullen wij dan kunnen leven buiten Hem, die reeds de profeten, die in de geest zijn leerlingen waren, als hun leermeester verwachtten? En daarom heeft Hij, die de profeten terecht verwachtten, hen bij zijn komst van de doden opgewekt.