Op audiëntie bij de Paus

Op audiëntie bij de Paus

Op vrijdag 11 november, de vijfde dag van het Ad Limina bezoek, waren onze bisschoppen op bezoek bij Paus Franciscus. Een verslag van Mgr. Jan Hendriks, ónze bisschop … . “Ik heb twee vragen gesteld. 1) Of de Paus suggesties had voor onze sterk geseculariseerde Kerk, meer dan de helft van de bevolking zegt niet te geloven. De Paus benadrukte, dat we bij de kleine kudde moeten blijven. Nabijheid vindt hij belangrijk. Voor ons, bisschoppen, benoemde hij vier ‘nabijheden’: wees God nabij, dat is fundamenteel. Wees je broeders, de bisschoppen, nabij en de priesters, voor wie de bisschop een vader mag zijn, en wees nabij aan het volk, aan de gemeenschap, dicht bij de mensen met de ‘geur van de schapen’. Verlies de moed niet in de woestijn, de Heer laat ook in de woestijn mooie bloemen bloeien.

Hij wees op de eerste lezing van het lezingenofficie van 11 november. In het boek van de Makkabeeën zien we hoe de Joden onder druk worden gezet om de heidense gewoonten en gebruiken te aanvaarden. Velen gaan daarin mee. Een kleine groep blijft trouw aan de Joodse gebruiken. Dezelfde situatie zien we nu: we worden onder druk gezet om heidense gewoonten te aanvaarden, velen gaan erin mee. Het is belangrijk dat we de kleine groep die trouw blijft, begeleiden en dicht bij hen zijn. – 2) Wat te doen met kritiek op de Paus? Sommigen zeggen dat de Paus de leer van de Kerk verandert, met name op het gebied van de seksualiteit, zoals samenwonen en homoseksualiteit. De Paus was duidelijk in zijn antwoord: de leer van de Kerk ís niet veranderd en verandert niet. Maar het heil, de verlossing is voor allen. Niemand is daarvan buitengesloten. Het is belangrijk om eerst duidelijk te maken dat mensen binnen zijn, bij de gemeenschap horen en dat we een weg met hen gaan. De Paus wees erop, dat in onze tijd veel meer homoseksualiteit is dan in andere tijden en dat we in onze omgang met mensen daarmee rekening moeten houden. En als een homoseksueel komt biechten, moeten we naar hem luisteren en kan hij vergeving krijgen. Kortom, de leer van de Kerk blijft de leer van de Kerk, maar in de pastorale omgang mogen we mensen niet het gevoel geven dat zij afgeschreven zijn. Integendeel: heil en verlossing is voor iedereen bestemd en iedereen wordt uitgenodigd stappen te zetten in de goede richting. – Zo waren er nog vele thema’s, die aan de orde kwamen. Kardinaal Eijk stelde het punt van een document over de genderideologie aan de orde. De Paus vond dat een goed idee en stelde voor dat de kardinaal zich in verbinding zou stellen met de prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer en zou helpen met zijn kennis, als arts en moraaltheoloog, om een goede tekst op te stellen”. Zie verder de tekst van Mgr. J. Hendriks op zijn website Arsacal.