Oude Katechismus

In de loop van de komende maanden worden deze pagina’s gepubliceerd

Oude Katechismus

Tegenwoordig zitten ook veel ouderen op internet. Zij hebben vroeger nog de “Oude Katechismus” geleerd. Misschien vinden zij het mooi of leuk om nog eens terug te zien wat zij vroeger hebben geleerd. Misschien vinden kinderen en kleinkinderen het leuk om eens te zien wat hun (groot)ouders vroeger hebben geleerd. Het systeem was misschien niet het allerbeste. Maar de verkondigde leer was zeker waar. Kort en krachtig!

Hier onder volgen alle lessen. Klik op een les. Lees eerst een vraag. Probeer dan zelf een antwoord te geven en klik dan op de vraag om het antwoord te zien.
Vóór de vragen staan getallen tussen haakjes. Deze geven het niveau aan, dat de kinderen vroeger op de lagere school moesten hebben om de betreffende vraag te moeten leren. Bij vragen waar geen getal staat, heb ik een vraagteken gezet.

INHOUD

Dagelijkse gebeden en oefeningen
Morgengebed
Avondgebed

 

Inleiding

EERSTE GEDEELTE:
OVER DE GELOOFSBELIJDENIS VAN DE APOSTELEN

les 1: God
les 2: één God in drie Personen
les 3: God, Schepper, Heer en Bestuurder van hemel en aarde
les 4: De engelen en hun zondeval
les 5: De eerste mensen en hun zondeval
les 6: De erfzonde
les 7: De voorbereiding op de Verlosser
les 8: Jezus Christus
les 9: De Menswording van God de Zoon
les 10: De jeugd van Jezus en Zijn verborgen leven
les 11: Het openbaar leven van Jezus
les 12: Het lijden en de dood van Jezus
les 13: De Verrijzenis van Jezus
les 14: De Hemelvaart van Jezus
les 15: Jezus, onze Rechter
les 16: De Heilige Geest
les 17: De H. Kerk
les 18: Het bestuur van de H. Kerk
les 19: Het leergezag van de H. Kerk
les 20: De goddelijke Overleveringen en de H. Schrift
les 21: De priesterlijke macht van de H. Kerk
les 22: De gemeenschap van de heiligen
les 23: De vergeving van de zonde
les 24: De dood en de verrijzenis
les 25: De hemel, de hel en het vagevuur

TWEEDE GEDEELTE:
OVER DE GENADE EN DE GENADEMIDDELEN

les 26: De genade
les 27: De Sacramenten
les 28: Het H. Doopsel
les 29: Het H. Vormsel
les 30: De H. Eucharistie
les 31: De H. Eucharistie alles Offer: het H. Misoffer
les 32: De Plechtigheid van het H. Misoffer
les 33: De H. Eucharistie als Sacrament: het H. Sacrament des Altaars
les 34: De verering van het H. Sacrament Altaars
les 35: Het H. Sacrament van de Biecht
les 36: Het berouw en het voornemen
les 37: De belijdenis en de penitentie
les 38: De manier van biechten
les 39: De Aflaten
les 40: Het H. Oliesel
les 41: Het H. Priesterschap
les 42: Het H. Sacrament van het Huwelijk
les 43: De Sacramentaliën

DERDE GEDEELTE:
HOE WIJ ALS CHRISTENEN MOETEN LEVEN

les 44: De christelijke deugden
les 45: De zonde
les 46: Het christelijk geloof
les 47: De christelijke hoop
les 48: De christelijke liefde
les 49: God eren
les 50: Het gebed
les 51: De verering van de heiligen
les 52: De heiliging van Gods Naam
les 53: De dag des Heren
les 54: Eerbied voor het gezag
les 55: Eerbied voor het leven
les 56: De christelijke kuisheid
les 57: De christelijke rechtvaardigheid
les 58: Eerbied voor de waarheid
les 59: Het eerste en het tweede gebod van de H. Kerk
les 60: Het derde gebod van de H. Kerk
les 61: Het een vierde en het vijfde gebod van de H. Kerk
les 62: Het apostolaat
les 63: De goede werken en de christelijke volmaaktheid