Ter voorbereiding van 19-01-2022, woensdag in de 2e week door het jaar

Ter voorbereiding van 19-01-2022, woensdag in de 2e week door het jaar

Uit de geschriften van de heilige Cyprianus, bisschop van Carthago († 258)

Het offer van Melchisédek

In de priester Melchisédek zien wij het mysterie van het offer van de Heer voorafgebeeld volgens het woord van de heilige Schrift: ‘Melchisédek, de koning van Salem, bood brood en wijn aan’ (Gen. 14, 18).

Melchisédek was priester van God de Allerhoogste en zegende Abraham. Dat Melchisédek beeld was van Christus, getuigt de heilige Geest in de psalmen, wanneer Hij de Vader tot de Zoon laat zeggen: ‘Ik heb U vóór de dageraad verwekt; voor eeuwig zijt Gij priester op de wijze van Melchisédek’ (Ps. 110 (109), 3.4; Heb. 5, 6). Deze wijze heeft ongetwijfeld betrekking op het offer van Christus en hangt samen met het feit dat Melchisédek, als priester van God de Allerhoogste, brood en wijn aanbood en Abraham zegende. Want wie is er méér priester van God de Allerhoogste, dan onze Heer Jezus Christus, die een offer aan God de Vader aanbood, hetzelfde als Melchisédek had aangeboden: brood en wijn, dat wil zeggen: zijn eigen lichaam en bloed?

Het offer van Melchisedek

Bovendien had de zegen van eertijds over Abraham betrekking op ons volk. Want als Abraham God heeft geloofd en dit geloof hem als gerechtigheid is aangerekend (vgl. Gal. 3, 6), dan worden zonder twijfel allen die in God geloven en uit dit geloof leven, rechtvaardig bevonden; zij zijn reeds lang geleden in de gelovige Abraham gezegend en gerechtvaardigd. Zo zijn zij die steunen op het geloof, kinderen van Abraham. Daar de Schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat verkondigd: ‘In u zullen alle volken worden gezegend’ (vgl. Gal. 3, 8). Zij die steunen op het geloof, worden gezegend met Abraham, de man van geloof (vgl. Gal. 3, 9). Ter wille van deze erkenning van de zegen van Melchisédek over Abraham, gaat hieraan in het boek Genesis het beeld vooraf van het offer van Christus: de aanbieding van brood en wijn.

De Heer heeft dit alles vervolmaakt en vervuld: Hij heeft brood en de beker met gemengde wijn aangeboden. Zo heeft Hij, die de volheid van de waarheid is, de ware voorafbeelding in zichzelf vervuld.