Overweging ter voorbereiding van 19-07-2022, dinsdag in de 16e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 19-07-2022, dinsdag in de 16e week door het jaar

Uit een preek van de heilige Zeno, bisschop van Verona († 371/372)

Job als voorafbeelding van Christus

Dierbaren, voor zover wij dit kunnen begrijpen, is Job een voorafbeelding van Christus. Een vergelijking tussen beiden zal ons vlug bij de waarheid brengen.

Job wordt door God rechtvaardig genoemd, maar Hij, Christus de Heer, is de gerechtigheid zelf. Uit die bron drinken alle heiligen. Over Hem wordt gezegd: ‘Voor u zal opgaan de zon der gerechtigheid’ (Mal. 3, 20). Job wordt waarheidslievend genoemd, maar de waarheid zelf is de Heer die in het evangelie zegt: ‘Ik ben de weg en de waarheid’ (Joh. 14, 6).

Job was een rijk man, maar wie is rijker dan de Heer? Want alle rijke mensen zijn zijn slaven. Van Hem is de hele aardschijf, de hele natuur, zoals David zegt: ‘Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont’ (Ps. 24 (23), 1). Driemaal heeft de satan Job op de proef gesteld en, zoals de evangelist verhaalt, heeft hij ook driemaal getracht de Heer in bekoring te brengen.

Job heeft alle rijkdommen verloren die hij bezat; maar de Heer heeft uit liefde voor ons zijn hemelse rijkdom afgewezen; Hij heeft zichzelf arm gemaakt om ons rijk te maken. In zijn woede heeft de satan de zonen van Job gedood; in hun dwaasheid hebben het volk en de farizeeën de zonen van de Heer, de profeten, gedood.

Job lag met zweren overdekt. De Heer nam het vlees aan en liet zich met de zonden van de hele mensheid besmeuren.

Verhaald wordt dat Job door zijn eigen vrienden gehoond werd. De Heer werd door de priesters van zijn volk en door zijn eigen volgelingen bespot. Job zat op de vuilnisbelt vol wormen. Maar de Heer kwam naar de werkelijke vuilnisbelt, het slijk van deze wereld, te midden van de mensen die zich te buiten gaan aan allerlei zonden en wellusten: dat zijn de echte wormen.

Job kreeg zijn gezondheid terug en ook zijn bezittingen. De verrezen Heer verwierf niet alleen de gezondheid voor wie in Hem geloven, maar ook de onsterfelijkheid, en Hij verwierf de heerschappij over hemel en aarde, zoals Hijzelf zegt: ‘Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven’ (Mt. 11, 27). Job werden nieuwe zonen geboren. Ook de Heer verwierf zich in de plaats van de profeten nieuwe zonen in de apostelen. De zalige man Job legde zich in vrede te ruste, maar de Heer blijft de Gezegende in eeuwigheid, van in den beginne tot in alle eeuwen der eeuwen.