Overweging ter voorbereiding van 01-01-2023, Heilige Maria, Moeder van God

Overweging ter voorbereiding van 01-01-2023, Heilige Maria, Moeder van God

Uit een preek, toegeschreven aan de heilige Gregorius de Wonderdoener, bisschop van Neocaesarea († ca. 275)

De heilige Moeder van God, vervuld van het mysterie van het mensgeworden Woord

‘De hemel boog neer en de Heer daalde af’ (Ps. 18 (17), 10), want Jezus Christus wilde de mensen redden en het verbond bezegelen dat Hij met onze vaderen gesloten had. Zo openbaart Hij zich aan ons en komt Hij ons nabij. Wij kunnen Hem zien, Hem aanraken en horen spreken. Waarom heeft het Woord dat God is, het vlees willen aannemen en mens willen worden in de schoot van een maagd? Waarom is Hij als mens geboren? Om onze schuld te voldoen en om op zichzelf de voorschriften toe te passen van het verbond dat gesloten werd met Abraham, zoals de besnijdenis en de andere geboden.

In Betlehem geschiedt het mysterie dat alle wonderen overtreft: de Maagd brengt een kind ter wereld en draagt in haar armen Hem die door zijn woord de gehele schepping draagt. ‘Er was voor hen geen plaats in de herberg’ (Lc. 2, 7). Er was geen plaats voor Hem die door zijn woord de grondslagen heeft gelegd van het heelal. Met melk wordt Hij gevoed die aan elk schepsel voedsel geeft en leven schenkt. In doeken wordt Hij gewikkeld die heel de schepping door zijn woord bijeenhoudt. In een kribbe wordt Hij gelegd die boven de hoogste engelen troont. Een hemels licht straalt over Hem die hemel en aarde verlicht. De hemelse heerscharen omringen en verheerlijken Hem die vóór alle eeuwen verheerlijkt werd in de hemel. Een ster begeleidt met haar lichtglans de Wijzen die van verre komen en op weg zijn naar Hem die zelf de opgaande zon is. Zij komen uit het oosten om geschenken aan te bieden aan Hem die voor ons arm is geworden. De heilige Moeder van God bewaarde al deze herinneringen en overwoog ze bij zichzelf. Is haar hart niet de bewaarplaats van alle mysteries?

O allerheiligste Maagd, gij zijt niet hoog genoeg te eren, want uit u heeft God het vlees aangenomen om als mens te worden geboren. Ieder schepsel, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, brengt u terecht hulde: gij zijt de ware cherubijnentroon geworden. Uw licht schittert in het hemelrijk. Daar wordt de ongeschapen Vader verheerlijkt die met zijn kracht u overschaduwd heeft. Daar wordt de Zoon aanbeden die uit u geboren is. Daar wordt de heilige Geest geprezen die in uw schoot de komst van de grote Koning heeft voorbereid. Door u, vol van genade, openbaart de heilige Drieëenheid zich in de wereld. Geef dat ook wij met u mogen delen in de rijkdom van Gods genade, door Jezus Christus onze Heer. Aan Hem, samen met de Vader en de heilige Geest, zij alle eer, vandaag en altijd, in de eeuwen der eeuwen, Amen.