Overweging ter voorbereiding van 20-05-2022, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2022, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Uit een preek van de heilige Athanasius, bisschop van Alexandrië († 373)

Zijn overwinning maakt ons tot overwinnaars van de dood

Het licht overwint de dood

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen doet dit niet enkel vermoeden, maar bewijst het overduidelijk. Zij zijn niet langer bang voor de dood. Zij verachten de dood en treden hem met voeten dankzij de kracht van het kruis en van hun geloof in Christus.

Eertijds, vóór de komst van de Verlosser, vreesden zelfs heilige mensen de dood en werden de stervenden betreurd alsof zij aan de ondergang waren prijsgegeven. Maar sinds onze Heer en Redder zijn eigen lichaam uit de dood heeft opgewekt, heeft de dood niets vreeswekkends meer. Christenen stappen over hem heen alsof hij niets te betekenen heeft. Zij willen liever sterven dan het geloof in Christus loochenen. Zij zijn er immers zeker van dat zij in de dood niet zullen ondergaan. Integendeel, zij zullen het leven verkrijgen en door de verrijzenis onsterfelijkheid verwerven.

Slechts de duivel, die ons eens in de dood gevangen hield, blijft ons binden aan de dood, maar van de angst voor de dood zijn wij voorgoed bevrijd. Mensen die nog niet in Christus geloven, verstijven van vrees in het vooruitzicht van hun levenseinde, maar als zij eenmaal de Heer volgen, tonen zij een ware doodsverachting en treden zij met vreugde de dood tegemoet. Zij getuigen van de verrijzenis die de Heer in het vooruitzicht heeft gesteld.

Onder zijn volgelingen zijn er lichamelijk sterken en zwakken, jongeren en kinderen, mannen en vrouwen, die allen vol moed de dood in de ogen zien. Het is met de dood gesteld als met een tiran die door een vorst is overwonnen: hij is gevangen genomen, aan handen en voeten gebonden en ten prooi aan spot; voorbijgangers tarten hem, nu zijn woede niet meer te vrezen is. Zo wordt ook de dood door Christus overwonnen en met handen en voeten aan het kruis gebonden. En allen die in Christus zijn, durven de tiran naderen en met de voeten treden. Zij getuigen aldus van Christus’ kracht en maken de dood bespottelijk. Want boven Hem hangt zijn doodvonnis: ‘O dood, waar is uw overwinning? O dood, waar is uw angel? God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heer’ (1 Kor. 15, 55.57).