Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 05-10-2021

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 05-10-2021

Uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan († 397), op psalm 49 (48)

Door zijn bloed heeft Christus de wereld met God verzoend

Toen Christus de wereld met God verzoende, had Hijzelf uiteraard geen verzoening nodig. Welke zonde zou Hij die toch geen zonde gekend heeft (vgl. 2 Kor. 5, 21), moeten uitboeten? Toen de joden de didrachme eisten die volgens de wet vanwege de zonde gegeven werd, zei Jezus dan ook tegen Petrus: ‘Wat dunkt u, Simon? Van wie heffen de aardse vorsten tol of belasting, van hun kinderen of van vreemden? En toen hij antwoordde: van vreemden, zei Jezus tot hem: dus de kinderen zijn vrij. Maar toch om hun geen aanstoot te geven: werp uw haak uit en grijp de eerste vis die boven komt; maak zijn bek open en gij zult een stater vinden; betaal daarmee voor Mij en voor u’ (Mt. 17, 25-27).

De Heer geeft hiermee te kennen dat Hij niet zijn eigen zonden moest uitboeten; Hij was immers geen slaaf van de zonde, maar als Zoon van God vrij van iedere dwaling. Want de Zoon bevrijdt, terwijl de slaaf schuldig is. Hij die dus helemaal vrij is, moet geen losprijs voor zichzelf betalen (vgl. Ps. 49 (48), 8). De prijs van zijn bloed was ruimschoots voldoende om de hele wereld vrij te kopen van alle zonden. Terecht bevrijdt Hij dus de anderen, want voor zichzelf is Hij niets verschuldigd.

Ik zal u nog meer zeggen: niet alleen moet Christus geen prijs betalen voor zijn eigen verlossing of zijn eigen zonden uitboeten, maar ook voor iedere mens geldt duidelijk dat hijzelf niets kan uitboeten. Christus immers is de verzoening van allen, Hijzelf is de verlossing van allen.

Welke mens is immers in staat zichzelf te verlossen door zijn eigen bloed, terwijl Christus zijn bloed vergoten heeft voor de verlossing van allen? Is er één mens van wie het bloed vergeleken kan worden met dat van Christus? Of is er soms iemand machtig genoeg om zijn eigen losprijs te betalen boven de losprijs die Christus in zijn eigen persoon heeft aangeboden? Hij alleen heeft de wereld met God verzoend door zijn bloed. Is er een edeler slachtoffer, is er een uitmuntender offer? Is er een betere voorspreker dan Hij die zelf voorspraak geworden is voor de zonden van allen en die zijn leven gegeven heeft voor onze verlossing?

Er is dus geen sprake van verzoening of verlossing van ieder voor zichzelf, want het bloed van Christus is de losprijs voor allen. Door zijn bloed heeft de Heer Jezus ons verlost en Hij alleen heeft ons met de Vader verzoend. Hij heeft zijn last gedragen ten einde toe, want Hij heeft onze last op zich genomen. Daarom zegt Hij: ‘Komt allen tot Mij die onder lasten gebukt gaat en Ik zal u rust en verlichting schenken’ (Mt. 11, 28).