Preek op 24/25-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Preek op 24/25-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Openingswoord

Allemaal van harte welkom bij deze Woord- en Communieviering op de zondag van de H. Drie-eenheid.

Nu het Pinksterfeest voorbij is, begint de tijd door het jaar. Dit gaat door tot het feest van Christus Koning van het heelal, eind november.

De kerk start deze reeks zondagen na Pinksteren met twee grote thematische feesten: het Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid, en volgende week Sacramentsdag. Met het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid wordt de aandacht gericht op God; de Vader, zijn Zoon en de heilige Geest.

In deze tijd komt de heilige Geest ons te hulp om vanuit Jezus te leven als kinderen van de Vader in de hemel. De vraag is, Wie is toch die H. Geest, hoe helpt die H. Geest ons door ons leven? Daarover horen in de lezingen van deze zondag. Een goede viering toegewenst.

Preek

De apostel Paulus schrijft in de tweede lezing: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest die ons werd geschonken”. Wat Paulus hier zegt raakt ons allemaal. Hij zegt immers dat God zijn liefde in het hart van ieder van ons heeft uitgestort. Dat is het grote geschenk van God dat ons, gedoopten, tot christenen maakt. De vraag die je kunt stellen is, of die liefde van God nog wel in ons hart woont? Als je na enig zelfonderzoek weinig liefde vindt bij jezelf, is er met ons christen zijn wellicht iets mis. Maar word je wel bewogen door die liefde die van God komt, dan ben je iemand die aangeraakt is door de heilige Geest van God. Dan weet en besef je dat je verbonden bent met, en door de liefde aan de Vader. Kind van God zijn, hoe waardevol kan dat zijn?

Wie door de heilige Geest is aangeraakt, wie de liefde van God in zich weet, kan goede vruchten voortbrengen, en staat a.h.w. als een stevige boom in het leven tot steun voor anderen. Een vriend voor armen en verdrukten, een vader en moeder voor kinderen en kleinkinderen, soms een engel Gods voor zieken en eenzamen, een broer of zus voor wie om hulp, troost of goede raad vraagt.

Zo word je iemand, door wie God zelf mensen nabij komt om hen te steunen en te bemoedigen. Dan deel je op bescheiden wijze in de grote gave die Jezus had ontvangen en waarvan Paulus zegt in zijn brief aan de Kol. “In hem woonde God in heel zijn volheid”.

Zo komt de heilige Geest ons te hulp, maakt ons daarmee christenen. Vol van de liefde van God zijn we kinderen van God. Paulus schrijft het al aan de Romeinen: “Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God”. Kinderen van God stralen liefde uit en vreugde, vrede en geduld, zachtmoedigheid en barmhartigheid.

In het Evangelie geeft Jezus aan hoe de heilige Geest ons nog op een andere manier te hulp komt. Hij zegt: “Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen”. Jezus zegt dit aan de apostelen bij het laatste avondmaal, vlak voor zijn arrestatie, zijn veroordeling en kruisiging. De leerlingen kunnen dat op dat moment ook niet begrijpen. Het zijn mensen zoals u en ik.

Hoe moeilijk hebben ook wij het soms niet om te begrijpen wat er in ons eigen leven of rondom ons gebeurt. Vooral hoe wij in sommige situaties toch door God worden bemind en hoe hij ons daarin toch op de juiste weg weet te houden.

Leven wij ook niet met vragen over bepaalde episodes in ons leven of wat er gebeurt in het leven van mensen die ons dierbaar zijn?

De Geest der waarheid zal de apostelen en ons tot de volle waarheid brengen.

De leerlingen die teruggingen naar Emmaüs werden geholpen, de ogen geopend, om de bedoelingen van Jezus te kunnen begrijpen. Ook ons kan het overkomen dat de heilige Geest ons door het woord van God, door het gebed of door stille momenten ons de ogen opent, hoe God bij ons is in moeilijke perioden van het leven. Hoe God ons te hulp komt en gebeurtenissen ten goede keert, ons nieuwe hoop geeft.

Tot de Emmaüsgangers zegt Jezus immers: “Moest de Messias dat alles niet leiden om zo zijn heerlijkheid binnen te gaan?” Dan komen ze tot een dieper begrijpen hoe door het lijden de liefde van God op een nieuwe manier is doorgebroken in de wereld. Ook ons overkomt het, dat we niet begrijpen wat er in ons leven of rondom ons gebeurt, dat we soms geblokkeerd raken, zoals de leerlingen bij de dood van Jezus.

Beste medegelovigen, wie de Heer zoekt en naar zijn woord luistert en bidt, die ontvangt de heilige Geest. Laten we daarom bidden tot de Heer om de gave van de heilige Geest, opdat we van dag tot dag bewoond en bewogen mogen worden door die heilige Geest en standvastig mogen worden in de gave van liefde en vreugde, en goedheid uitstralen onder de mensen.

Laten we in moeilijke dagen bidden dat de heilige Geest ons helpt om te kunnen zien hoe God ons in die dagen bemint en ons toch een weg van liefde wijst. Een weg die leidt naar vrede en verzoening.

Laten we bidden om de gave van de Geest, opdat we mogen leven als geliefde kinderen van de Vader. Dat de heilige Geest ons onvermogen te hulp komt en onze ogen wil openen voor onze God die ons in elke situatie nabij wil zijn en met ons de weg door het leven wil gaan. Amen.