Overweging op 15/16-04-2022 in de tehuizen, Pasen, Jannie Ligthart

Overweging op 15/16-04-2022 in de tehuizen, Pasen, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen, welkom bij deze viering van Pasen.

Voor ons, christenen, is het vandaag het belangrijkste feest van het hele kerkelijk jaar. We vieren dat Gods belofte is uitgekomen.

Jezus is verrezen, Hij heeft de dood waarlijk overwonnen. God wil dat wij in vreugde dit geschenk van zijn grote Liefde vieren. Wij mogen leven uit kracht van Jezus’ verrijzenis. Met ons verstand slagen we er niet in om dit mysterie te doorgronden. Pasen is het feest van het hart. Daar moet het gebeuren. Daar wil Gods verrijzende kracht ons raken.

Voor de keren dat we aan zijn Liefde geen aandacht schonken en we tekort schoten in ons doen en laten, willen we dit belijden aan God en elkaar, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen.

Overweging

Beste medegelovigen, lieve medemensen, we zijn vandaag samengekomen om de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus te gedenken en te vieren.

Het Alleluia, kan weer gezongen worden. Jezus, is ons voorgegaan in de dood, heeft de dood, door zijn verrijzenis overwonnen, opdat wij eeuwig bij Hem kunnen leven.

Te beginnen met Aswoensdag, was de veertigdagentijd een tijd van bezinning, bekering. Deze vastentijd bewust doorleven gaf ons de mogelijkheid om meer over ons leven als christen, ons leven als volgeling en leerling van Jezus, na te denken.

Wat mij deze keer erg bezighield, toen het richting palmzondag ging, was de moed, de volharding en de kracht van Jezus om door te gaan naar Jeruzalem.

Toen Hij eenmaal in Jeruzalem was, liet Hij zich aan iedereen zien, Hij werd toegejuicht. Hij wist wat er met Hem in Jeruzalem zou gebeuren, en dat de mensen die Hem toejuichten, Hem enkele dagen later aan het kruis wilden hebben. Hij had zich ook kunnen verbergen voor hetgeen Hem daar te wachten stond, maar Jezus ging door. Hij wist waarom dit gebeuren moest, en ik werd me meer en meer bewust, van Zijn grote Liefde voor ons, voor ieder persoonlijk.

Hij onschuldig, zonder zonden, nam al het kwaad van de wereld, al onze zonden op zich en wilde dit allemaal doorstaan voor ons.

Jezus, was zich er van bewust, wat God de Vader van Hem verlangde. Hij was er zich van bewust, waarom Hij geboren was, wat Gods bedoeling met Zijn leven was, waarvoor zijn leven, lijden en sterven bedoeld was.

Wat is Jezus een voorbeeld voor ons. Jezus is, God en mens, en heeft als mens weet van al onze menselijke zwakheden en gevoelens. In zijn weten dat Hij overgeleverd zou worden om te lijden en in zijn lijden zelf, heeft Hij onze gevoelens van wanhoop, moedeloosheid en angst ook door moeten maken. Hij heeft dit doorstaan uit Liefde voor ons.

Tijdens zijn leven trok Jezus zich regelmatig terug om te bidden, om contact te hebben met zijn hemelse Vader. Ook in zijn lijden bleef Hij constant op zijn Vader gericht. In wanhoop heeft Hij zelfs aan de Vader gevraagd, of het mogelijk kon zijn dat het lijden niet meer hoefde. Hij voegde er wel aan toe: “Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde.”

Zo deed Hij ons voor dat ook wij in ons leven, op elk moment, op goede en minder goede momenten, in contact moeten blijven met de Vader, door te bidden, met Hem te praten en naar Hem te luisteren, en daarbij onze wil in Zijn handen te leggen.

En nu mogen wij Pasen vieren, dankzij de gehoorzaamheid van Jezus Christus aan de wil van zijn Vader. We vieren Pasen, we hebben een toekomst dankzij Gods Liefde voor ons. De steen is voor het graf weggerold, de zwachtels liggen er nog als teken dat zijn dode Lichaam daar gelegen heeft.

Jezus, is opgestaan, heeft de dood overwonnen, heeft onze dood overwonnen. Door Jezus sterven en verrijzenis wacht ons, na onze lichamelijke dood, een leven bij Hem.

Onze Hemelse Vader zal ons na ons aardse leven opwachten.

Daarvoor hoeven we slechts proberen te leven, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.

Door ook onze wil, ons leven in de handen van God te leggen, is het voor ons, vandaag en altijd, een Zalig Pasen. Amen.