Overweging ter voorbereiding van 14-08-2022, 20e zondag door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 14-08-2022, 20e zondag door het jaar

Uit ‘De navolging van Christus’ van Thomas van Kempen († 1471)

Alles is ijdelheid, behalve God liefhebben

‘Wie Mij volgt, wandelt niet in de duisternis’ (Joh. 8, 12), zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus, en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn: ons in het leven van Jezus Christus te verdiepen.

De lering van Christus gaat alles te boven wat ooit de heiligen geleerd hebben, en als iemand er de geest maar van had, zou hij daar het verborgen manna vinden. Het gaat echter zo, dat velen wel vaak het evangelie aanhoren, maar er zich toch heel weinig toe aangetrokken voelen, omdat zij de Geest van Christus niet hebben. Wie echter Christus’ woorden ten volle en met smaak wil verstaan, dient er zich op toe te leggen zijn hele leven met Hem gelijkvormig te maken. Werkelijk, diepzinnige woorden maken iemand niet heilig en rechtvaardig; een deugdzaam leven echter maakt hem aan God welgevallig. Ik zou veel liever berouw voelen dan de definitie van berouw weten. Al kende ge de hele bijbel van buiten en de uitspraken van alle profeten, wat zou het allemaal baten zonder de liefde tot God en zonder zijn genade?

‘IJdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid’ (Pred. 1, 2). Behalve God liefhebben en Hem alleen dienen. Dit is de opperste wijsheid: de wereld verachten en daardoor streven naar het rijk der hemelen. IJdelheid is het dus, vergankelijke rijkdom te zoeken en daarop zijn hoop te stellen. IJdelheid is het ook, naar onderscheidingen te streven en zich tot een hoge plaats op te werken. IJdelheid is het, begeerten van het vlees te volgen en te verlangen naar dingen waarvoor ge later zwaar gestraft gaat worden. IJdelheid is het, een lang leven te wensen en u over een goed leven weinig zorg te maken. IJdelheid is het, uw ogen alleen maar op dit tegenwoordige leven te richten en niet vooruit te zien naar de dingen die komen. IJdelheid is het, lief te hebben wat schielijk voorbijgaat en u niet daarheen te haasten waar eeuwige vreugde bestendig blijft.

Herinner u voortdurend die bekende spreuk: ‘Het oog is niet verzadigd van zien en het oor niet vol van horen’ (Pred. 1, 8). Leg u er daarom op toe, uw hart af te trekken van de liefde voor de zichtbare dingen en u te wenden naar het onzichtbare. Want die hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten en verliezen Gods gunst en genade.