Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 24-09-2021

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 24-09-2021

Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen († 1471)

Laat de begeerte varen en gij zult rust vinden

Mijn kind, gij kunt de volmaakte vrijheid niet verwerven, als gij uzelf niet volkomen verloochent. In boeien zitten alle bezitters en minnaars van zichzelf, alle begerigen en nieuwsgierigen en doelloze rondlopers, al degenen die steeds zoeken naar hun gemak en niet naar wat van Jezus Christus is, degenen die voortdurend maar fantaseren en beramen wat toch niet blijvend is. Want vergaan zal alles wat niet van God gekomen is. Houd u aan dit korte, afdoende woord: doe afstand van alles en gij zult alles vinden; laat de begeerte varen en gij zult rust vinden. Overdenk dit woord goed, en als gij het verwerkelijkt hebt, zult gij alles begrijpen.

Heer, dat is geen werk van één dag en geen kinderspel; integendeel, in deze korte woorden ligt heel de volmaaktheid van de geestelijke mens vervat.

Mijn kind, gij moet u niet omkeren en meteen de moed laten zinken, wanneer gij over de weg van de volmaakten hoort, maar u te meer tot die hogere dingen laten opwekken en er op zijn minst met verlangen naar verzuchten. Was het met u maar zo gesteld en wist gij maar zover te komen, dat gij uzelf niet meer liefhadt, maar u louter en alleen richtte naar mijn wenken en de wenken van hem die Ik als een vader over u gesteld heb! Dan zoudt ge Mij zeer behagen en zou heel uw leven in vreugde en vrede verlopen. Gij hebt nog veel dingen die gij verlaten moet, en als gij die niet volledig aan Mij afstaat, zult ge niet verkrijgen wat ge vraagt.

Ik raad u aan dat gij van Mij door het vuur gelouterd goud koopt om rijk te worden. Dat goud is de hemelse wijsheid die al de dingen hier beneden met voeten treedt. Daarbij moet gij alle aardse wijsheid achterstellen evenals elk behagen aan de mensen en aan uzelf.

Ik heb u gezegd: voor het kostbare en verhevene moet gij het waardeloze kopen, menselijkerwijs gesproken. Want diep waardeloos en gering en bijna in vergetelheid verzonken lijkt de ware hemelse wijsheid, die niet hoog van zichzelf denkt en geen grootheid op aarde zoekt: velen verkondigen haar enkel met de mond, terwijl zij er door hun levenswandel ernstig mee in strijd zijn. En toch is zij de kostbare parel die voor velen verborgen blijft.