Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 07-09-2021

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 07-09-2021

Uit de geschriften van de heilige Hildegard van Bingen († 1179)

God heeft ons door Christus zijn liefde betoond

‘De liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om ons het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft zijn Zoon gezonden om door het offer van zijn leven onze zonden uit te wissen’ (1 Joh. 4, 9-10).

Wat betekent dit? Dat in deze liefde van God een ander heil ontstaan is dan wij oorspronkelijk hadden, toen wij erfgenamen waren van de onschuld en de heiligheid. Want de hemelse Vader heeft ons zijn liefde getoond, toen wij in groot gevaar verkeerden, waaraan wij als straf waren blootgesteld. Hij heeft namelijk zijn Woord, dat vóór de mensenkinderen alleen in volkomen heiligheid bestond, door zijn goddelijke macht in de duisternis van de wereld gezonden. Hier heeft dit Woord alle goeds tot stand gebracht door hen die door de onreinheid van de zonde gevallen waren en de weg naar de verloren heiligheid niet terug konden vinden, door zijn zachtmoedige liefde tot het leven terug te voeren. Wat wil dit zeggen?

Door Hem, de bron van het leven, heeft de moederlijke liefde van God ons omhelsd en is zij tot ons gekomen. Zij heeft ons gevoed zodat wij konden leven, en zij helpt ons als wij in gevaar zijn. Zij is de meest diepgaande en meest aantrekkelijke liefde die ons de weg wijst naar het berouw. Hoe doet zij dat? Vol mededogen heeft God teruggedacht aan zijn grote werk en zijn meest kostbare parel, de mens, die Hij uit het stof van de aarde had geboetseerd en die Hij de levensadem in de neus had geblazen (vgl. Gen. 2, 7).

Die redding uit liefde is dus niet van ons uitgegaan, want wij wisten niet hoe wij God konden beminnen en waren er ook niet toe in staat, toen wij gered werden. Maar de Schepper en Heer van alles heeft zelf zijn volk zo liefgehad dat Hij, om het te redden, zijn Zoon als leider en redder van de gelovigen heeft gezonden. Deze heeft onze wonden gewassen en gereinigd. Daarom ook vielen van Hem die allerzoetste druppels waaruit alle weldaden van de verlossing stromen. Erken daarom, mens, dat God niet vatbaar is voor tegenslagen die eigen zijn aan de veranderlijke dingen. Want de Vader is de Vader, de Zoon de Zoon, de heilige Geest de heilige Geest, drie personen, die, ondeelbaar in de eenheid van de godheid, hun eigen wezen behouden.

Maar de Vader is niet zonder de Zoon, de Zoon niet zonder de Vader, de Vader en de Zoon niet zonder de heilige Geest, en de heilige Geest is niet zonder Hen; want deze drie personen kunnen niet gescheiden worden in de eenheid van de godheid. Hoe kan dat?

Het woord klinkt uit de mond van de mens, maar er is geen mond zonder woord en er is geen woord zonder leven. En waar blijft het woord? In de mens. En waar komt het woord vandaan? Van de mens. Hoe? Doordat de mens leeft. Zo is de Zoon in de Vader; de Vader heeft Hem voor het heil van de mensen naar de duistere aarde gezonden, waar Hij van de heilige Geest in de Maagd ontvangen werd. Zoals deze Zoon de Eniggeborene in de godheid is, zo is Hij ook de Eniggeborene in de maagdelijkheid, en zoals Hij de enige Zoon van de Vader is, zo is Hij ook de enige Zoon van de moeder; want zoals de Vader Hem als enige Zoon vóór alle tijden heeft voortgebracht, zo heeft ook de Moedermaagd Hem als enige Zoon in de tijd gebaard, omdat zij na de geboorte maagd bleef.

Erken daarom, o mens, in deze drie personen uw God, die u geschapen heeft door de kracht van zijn godheid en die u van de ondergang gered heeft. Wil daarom uw Schepper niet vergeten!