Veel­ge­stelde vragen inzake de kerkelijke coronamaatregelen

Veel­ge­stelde vragen inzake de kerkelijke coronamaatregelen

 1. Geldt voor uit­vaar­ten wel of niet de der­tig-personen­regel?
  De over­heid maakt voor uit­vaar­ten een uit­zon­de­ring op de maximaal der­tig-personen­regel. Pa­ro­chies kunnen deze door de over­heid toegestane uit­zon­de­ring aan­hou­den. Dat betekent bij uit­vaar­ten maximaal 100 personen binnen, maximaal 250 buiten.
 2. De bis­schop­pen spreken in hun bericht van vrij­dag 9 ok­to­ber van der­tig personen in een vie­ring, exclusief de mensen die daar een functie vervullen. Het kabinet heeft het over der­tig personen in totaal. Wat geldt nu voor de pa­ro­chies?
  Voor de pa­ro­chies geldt wat de bis­schop­pen bekend hebben gemaakt, dus maximaal der­tig gelo­vi­gen exclusief be­die­naren.
 3. Tellen kin­de­ren wel of niet mee in het aantal van der­tig?
  Ja, voor de maximale groepsgrootte in binnen­ruim­tes tellen alle kin­de­ren mee in het maximum aantal van der­tig, ook kin­de­ren tot en met 12 jaar tellen mee.
 4. Als alterna­tief voor ko­men­de Aller­zie­len­vie­ringen in kerken hebben pa­ro­chies al eer­der het idee opgevat om een korte vie­ring in de openlucht op het kerkhof te hou­den, met in het achter­hoofd dat er buiten meer mensen bij kunnen zijn. Volgens de regels van het kabinet na 13 ok­to­ber mag je buiten nog maar met vier personen bij elkaar komen. Betekent dit dat derge­lijke openlucht­vie­ringen niet moge­lijk zijn?
  De over­heidsrichtlijn voor bij­een­komsten buiten luidt inder­daad maximaal vier personen. De richt­lij­nen gel­den voor tenminste twee weken, vanaf 14 ok­to­ber. Openlucht­vie­ringen zijn in deze veer­tien dagen dus niet moge­lijk. Het CIO adviseert om tot medio no­vem­ber het gegeven advies te volgen en dat betekent tot na Aller­hei­ligen en Aller­zie­len. Het wordt daarom afgera­den om nu openlucht­vie­ringen in die dagen te plannen.
 5. Wat betekent het voor de zon­dagsplicht als ik nu niet naar een eucha­ris­tie­vie­ring in mijn pa­ro­chie kan?
  Als het u door de hui­dige corona-maat­regelen onmoge­lijk is om deel te nemen aan de mis op zon­dag, geldt dat u bent gedispenseerd van de zon­dagsplicht.
 6. Mogen zieke mensen thuis de heilige communie ont­van­gen?
  Ja dat mag, met inachtne­ming van alle regels op het gebied van afstand en hygiëne. Er gel­den bovendien de regels bij pas­to­raat en bezoek­werk in fysieke nabij­heid aan kwets­ba­re ouderen en aan mensen met vermin­derde weerstand, zoals deze in het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020 zijn opgeno­men.