Overweging op in de tehuizen 09/10-12-2022, 3e zondag van de advent, Jannie Ligthart

Overweging op in de tehuizen 09/10-12-2022, 3e zondag van de advent, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen, welkom in deze Woord en Communieviering. Het is fijn om weer met elkaar naar Gods Woord te luisteren, er over na te denken, en ons te laten sterken door zijn aanwezigheid in de Heilige Communie. Dit weekend viert de Kerk zondag “Gaudete”. Het is een vreugdezondag die ons verlangen naar Gods geboorte in ons, in onze wereld, aangeeft. Laten we ons meer en meer keren tot Jezus Christus, het Licht van de wereld. Dat zijn Licht in ons en in de wereld zichtbaar mag worden.

We steken de derde kaars aan.
Laat ons bidden. Word geboren in ons midden Heer, moge uw licht doorbreken in al wat klein en kwetsbaar is. Maak ons attent voor wat er om ons heen gebeurt. Help ons een teken van hoop te zijn. Verlangend kijken we uit naar Uw komst. Amen.

Vandaag zetten we weer een stap dichter naar Kerstmis toe.

In Jezus’ tijd keken de mensen vol verwachting uit naar de komst van de Messias, ook Johannes De Doper. Vanuit de gevangenis hoort hij over de Messias en hij laat Hem vragen of Hij inderdaad de Redder is?

Jezus zegt: oordeel zelf maar.

Blinden kunnen weer zien, lammen lopen en mensen staan weer op en zijn gelukkig. Als ook wij, naar het voorbeeld van Jezus, zo proberen met onze naaste om te gaan, helpen we mee aan een wereld waar het goed is om te wonen voor iedereen. Johannes nodigt ons uit, ons te bezinnen op de komst van Jezus Christus in ons eigen hart en zo in de wereld, en daarbij op de komst van Gods Rijk.

Johannes geeft aan dat dit rijk van God, niet zomaar uit de hemel komt vallen. Wij zullen ons ervoor moeten inzetten, in woord en daad.

Om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen, vragen we, voor de keren dat het ons niet lukte, het Woord van God in praktijk te brengen, vergeving door het samen bidden van de schuldbelijdenis.

Overweging

Dierbare medegelovigen, vorige week hoorden wij hoe Johannes de Doper een strenge, veroordelende Messias aankondigde: “Elke boom die geen goede vruchten draagt, zal Hij omhakken en in het vuur werpen! Hij zal Zijn dorsvloer grondig zuiveren en het kaf verbranden in het onblusbaar vuur!”

Vandaag horen wij Johannes opnieuw, maar nu nadat hij al een tijdje met Jezus was opgetrokken. Johannes zag dat Jezus zieken genas, arme vissers tot leerlingen koos, ging eten met tollenaars, zondaars en slechte vrouwen. Jezus had zelfs verklaard dat men zijn leven moest verliezen om het te redden. Jezus had zich dus helemaal niet gedragen als een veroordelende rechter, zoals Johannes dat van Hem verwachtte, maar als een aanmoedigende en liefhebbende redder.

Het is dan ook begrijpelijk dat Johannes in een crisis raakt als hij in de gevangenis zit. Hij vraagt zich af of hij zich niet in Jezus heeft vergist. Daarom stuurt hij zijn leerlingen naar Jezus, om Hem te vragen: “bent U wel de echte Messias, U gebruikt geen geweld, U spreekt geen veroordelingen uit, maar bent barmhartig en geduldig.

En eerlijk gezegd herken ik me wel eens, vooral in een crisismoment, in die twijfel van Johannes. Bijvoorbeeld als mijn geduld op verhoring van mijn bidden tekort schiet, of als ik na het lezen van de krant zoveel leed door oorlog, hongersnood, onlusten en ga zo maar door, aan me voorbij zie gaan. Dan denk ik: God waarom doet U er niets aan, het ligt toch in Uw macht om al het kwaad en lijden in de wereld op te lossen. Ik weet ook wel dat dit zo niet werkt, maar het verlangen naar een betere wereld voor iedereen is groot.

In zijn antwoord aan Johannes wijst Jezus resoluut die verkeerde opvatting over God en hoe de Messias is af. Jezus wil Johannes en ons duidelijk maken dat God onder de mensen komt, niet als een machthebber die dreigt, oordeelt en veroordeelt, maar als een Redder die geneest, die aanmoedigt en vreugde brengt. En Jezus wijst ons erop dat dit al in de oude teksten vermeld was: nl. bij Jesaja. Die 700 jaar vóór Christus profeteerde: “Hij zal blinden laten zien, doven laten horen, armen blij maken!”

Dit geeft Jezus in het evangelie aan Johannes door: blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigt. Hierover gaat het evangelie van vandaag dus, over het nieuwe inzicht aangaande de Messias, die niet op de eerste plaats een rechter en een veroordeler is, maar een Vader voor ons allen. Jezus leert ons dat God geen God is van vuur en oordeel, maar een God is van vurige Liefde, mildheid en geduld.

Hiervan leer ik dat God niet de weg kiest van dwingen, verplichten en macht, maar altijd en steeds opnieuw de weg gaat van de weerloze liefde die mensen uitnodigt tot wederliefde uit vrije wil. Deze Liefde, kan ook opnieuw in ons geboren worden, als wij ons inzetten om met mildheid, geduld en liefde, onze medemens en onszelf meer kansen te geven. Dan kunnen we de blinden en verblinde doemdenkers laten zien dat we geloven in, en blijven hopen op, een betere wereld.

We willen meewerken, uit liefde voor God onze hemelse Vader, zijn Zoon Jezus en met behulp van de H. Geest. Door het grootste gebod van de Liefde, God liefhebben en onze naasten, kunnen we er zijn voor de zieken, de armen, de meest kwetsbaren in onze samenleving. Door licht en liefde voor een ander te zijn, maken we met God en elkaar de wereld leefbaarder. Amen.