Overweging ter voorbereiding van 03-11-2022, donderdag in de 31e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 03-11-2022, donderdag in de 31e week door het jaar

Uit een brief, toegeschreven aan de heilige Basilius de Grote, bisschop van Caesarea († 379)

De heilige Geest die alles geschapen heeft, is God

‘De Geest van de Heer vervult het aardrijk’ (Wijsh. 1, 7). In de Schrift vinden wij drie ‘scheppingen’ vermeld. De eerste is de omvorming van wat niet bestond tot wat bestaat; de tweede is de verandering van het slechte in het goede; de derde is de verrijzenis van de doden. In elk van deze drie kun je de heilige Geest terugvinden als medewerker van de Vader en de Zoon.

Zo in de eerste, waarin de hemelen tot stand zijn gekomen. Wat zegt David daarvan? ‘Hij heeft de hemel gemaakt door zijn woord, zijn stem schiep de hemelse machten’ (Ps. 33 (32), 6).

Ook in de tweede, waarin de mens opnieuw geschapen wordt door het doopsel. ‘Zo is wie in Christus is, een nieuwe schepping’ (2 Kor. 5, 17). En wat zegt de Verlosser tot zijn leerlingen? ‘Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mt. 28, 19). Ook daar zie je de heilige Geest aanwezig met de Vader en de Zoon.

En wat te zeggen, ten derde, van de verrijzenis van de doden, wanneer we opgehouden hebben te bestaan en tot onze stof zijn teruggekeerd? Want wij zijn stof en tot stof keren wij terug (vgl. Gen. 3, 19). Dan zal God zijn heilige Geest zenden, dan komt er weer leven, dan wordt de schepping weer nieuw (vgl. Ps. 104 (103), 30). Want wat de heilige Paulus ‘verrijzenis’ noemt, heeft David als ‘vernieuwing’ bestempeld. Luisteren we nogmaals naar de Apostel die ‘werd weggerukt naar de derde hemel’ (2 Kor. 12, 2). Wat zegt Paulus? ‘Uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont’ (1 Kor. 6, 19).

Welnu, elke tempel is een tempel van God. Als wij dus een tempel zijn van de heilige Geest, dan is de heilige Geest God. Men spreekt echter ook van ‘de tempel van Salomo’, als van degene die hem heeft gebouwd. Maar ook als wij in deze zin tempels zijn van de heilige Geest, dan is de heilige Geest God. Want ‘de bouwheer van alles is God’ (Heb. 3, 4). En als wij zijn tempels zijn in die zin dat Hij in ons wordt aanbeden en in ons woont, dan ook erkennen wij Hem als God. Immers, ‘de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen’ (Mt. 4, 10).