Overweging in de tehuizen op 08/09-01-2021, hoogfeest van de Doop van de Heer, jaar B, Jannie Ligthart

Overweging in de tehuizen op 08/09-01-2021, hoogfeest van de Doop van de Heer, jaar B, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen.

Welkom in deze Woord- en Communieviering.

Het is de eerste viering in 2021, en namens het pastorale team, wens ik U allen een Gezegend en Gezond 2021 toe.

Vandaag vieren we de Doop van de Heer.

Na het feest van de geboorte van Jezus, waardoor God zich openbaarde aan de mensen, zijn we dit weekend al weer 30 jaar verder.  Johannes de Doper, zijn wegbereider, heeft aan de mensen al veel verteld over de komst van Messias.

En in dit weg bereiden spoorde Johannes de mensen aan, zich te laten dopen.  Het je door Johannes laten dopen betekende,  het je schoon laten wassen van de zonden. Men was zich, door Johannes, bewust geworden van hun zondigheid, en wilden zo een nieuw begin maken. En ook Jezus sluit zich aan bij die mensen. Je vraagt je af: waarom? Hij hoefde zich toch niet schoon te wassen van zonden. Toch ondergaat hij dezelfde ceremonie als de anderen. Hij was mens onder de mensen. En met die keuze maakt Jezus een nieuw begin.
Zijn doop wordt  gezien als het begin van zijn openbare leven, en de keuze die hij in zijn doop gestalte gaf, heeft hij in zijn openbare leven waargemaakt. Zo gaf Hij aan, zich te vereenzelvigen met het doen van de Wil van zijn Vader. Het was de keuze om het leven te leven zoals zijn Vader het bedoeld heeft. Jezus heeft ons het leven voorgeleefd. Dat is ook wat  ”het gedoopt” zijn van ons vraagt” Proberen te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan”.

Voor de keren dat we zwak en niet standvastig waren,  en we de wijsheid van het Woord van God niet om konden zetten in daden,  willen we dit aan God en elkaar erkennen en belijden,  om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen. Daartoe bidden we de schuldbelijdenis.

Overweging

Dierbare medegelovigen. Jezus is vanuit Nazareth naar de Jordaan gekomen. Hij heeft afscheid genomen van zijn moeder, van de plaats waar Hij in stilte gegroeid was in wijsheid en genade. De woorden uit de boeken van de Wet en de Profeten had Hij tot zich genomen.

Zijn eerste tocht leidt Hem naar de boeteprediker, Johannes de Doper. Bij de Jordaan aangekomen, sloot Hij zich aan in de rij van mensen die zich lieten dopen. Hij wilde zich door Johannes laten dopen om aan te geven dat hij Mens onder mensen wilde zijn. En met die keuze maakt Jezus een nieuw begin, en begon zijn openbaar leven.

Toch lijkt het vreemd, dat Jezus naar Johannes de Doper gaat om zich te laten dopen. Want waarom laat Jezus zich dopen? Deze doop van Johannes is toch een gebaar van bekering, van herstel, van zondevergeving en boete? Waarom zou Jezus, Hij die zonder zonde is, zich dan moeten laten dopen?

Waarom Jezus zich laat dopen wordt duidelijk in zijn doop. Hij wil in alles de wil van de Vader volbrengen en precies daarin wordt zichtbaar waarom Hij dat doet en wat het betekent. Iedere keer als Jezus zich klein maakt, zijn taak als dienaar op zich neemt, openbaart God iets door of aan Hem.

Vandaag is het voor Jezus de dag en hét moment dat Hij onomwonden van de Vader in de hemel te horen krijgt waar Hij aan toe is. “Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in Jou heb Ik welbehagen.” Het lijkt erop alsof Jezus in het water is neergedaald met de vraag om dit antwoord in hoofd en hart te krijgen. Door deze doop maakt Hij zich klein met de kleinen, Hij gaat de weg van boete met de boetelingen, Hij buigt zijn hoofd met de zondaars. En op dat moment  klinkt de stem van de Vader, die Hem zegt wie Hij is: “Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in Jou heb Ik welbehagen.” Jezus is niet uit eigen beweging begonnen met zijn prediking. Hij heeft gewacht, Hij heeft tot zijn dertigste levensjaar gewacht, tot Hij van de Vader de bevestiging kreeg die Hij nodig had.

Jezus hoort zijn roeping en zijn zending tegelijk, dit is wie Hij is, dit zal zijn optreden en werken bepalen.

Jezus daalt af in het water en staat er uit op. Zijn doop wordt de voorafbeelding van zijn levensweg door de dood heen. Hij gaat de weg van gehoorzaamheid, van nederigheid, van dienstbaarheid. Het water is het teken van leven door de dood heen. Jezus zal door de dood heengaan en eruit opstaan. Door het water van de dood heen, roept de Vader Hem toe: “Jij bent mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in Jou heb Ik welbehagen.” En de dood wijkt voor het leven dat van God komt.

Vanuit deze doop klinkt voor ons de oproep: Ga, door jou doop, door jou kind zijn van de Vader, die weg van dienstbaarheid, durf het aan, net als Jezus. En God zal jou je roeping, jou weg in je leven  openbaren. Ga de weg van het loslaten, van klein zijn omwille van de ander, en de Vader zal ook tegen ons zeggen: ‘Jij bent mijn Kind, mijn geliefd kind, in Jou heb Ik welbehagen.’

De Geest waarmee Jezus zijn weg kon gaan, waardoor Hij voor ons de Weg is geworden, die Geest is een Heílige Geest, een aanstekelijk vuur.

Diezelfde Geest kwam in ons hart, tijdens ons doopsel. Laten ook wij de Heilige Geest de ruimte geven, om ons te leiden op onze levensweg. Zo kunnen we Jezus navolgen en steeds blijven proberen, in voor en tegenspoed, de Wil van onze Hemelse Vader te doen. Amen.