Preekje op 18-09-2020, vrijdag in de 24e week door het jaar 2

Preekje op 18-09-2020, vrijdag in de 24e week door het jaar 2

Een bekende Amerikaanse dominee hield eens een preek over de dood. Hij begon met een verhaal over Edgar Bergen, een beroemde buikspreker. Die was ooit op een station en zag hoe een aantal stationsmedewerkers een doodskist hadden neergezet in de buurt van het perron. Hij liep naar de kist toe, leunde een beetje voorover, en vroeg: “Is alles in orde daar?” De medewerkers keken op en er leek van binnenuit de kist een stem te roepen: “Laat me eruit!” De stationsmedewerkers renden vervolgens weg, doodsbenauwd. De dominee vroeg aan de leden van zijn gemeente: “Hoe gaan jullie uit jullie kist ontsnappen!?”

Op z’n minst enkele christenen van Korinte, die door de apostel Paulus werden aangesproken, wisten niet zeker hoe zij deze vraag konden beantwoorden. Hoewel zij erkenden, dat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, konden zij niet geloven, dat de lichamelijke opstanding uit de dood voor iedereen zou gelden.

Misschien dat zij geloofden, dat het was omwille van hun eigen zonden, dat hun lichamen niet in de hemel zouden kunnen komen. Enkel hun zielen zouden verrijzen. En … eigenlijk stoorde dat idee hen helemaal niet. Maar de apostel Paulus wilde hen toch de waarheid voorhouden.

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de leer over de lichamelijke opstanding bepalend is voor onze christelijke identiteit.

Als het enige dat er uiteindelijk toe doet onze geest is, waarom is Jezus Christus dan mensgeworden!? Dan was zijn verrijzenis met een verheerlijkt lichaam onnodig! Een menselijke persoon is én geest én lichaam. Wij zijn enkel volmaakt als wij in Jezus Christus volledig heel zijn gemaakt, geest én lichaam.

Wij zijn geen geesten in een doosje. Onze lach, ons zien, ons gehoor, onze tastzin en onze bewegingen worden allemaal opgenomen, vervolmaakt, in Jezus Christus, die gekomen is om alle dingen te herstellen, te verzoenen.

Als wij vandaag nog eens over deze waarheid nadenken, laten we dan bedenken, dat Gods liefde voor ons alomvattend is. Hij kwam niet alleen om onze zonden te vergeven, hoe ongelooflijk belangrijk deze gave ook is. Hij kwam om ons een nieuw leven met Hem te geven. Een nieuw leven voor iedereen! Hij wil ook ons verheerlijken, onze geest, onze ziel én ons lichaam. Hij wil ons van binnenuit verheerlijken.

Laten wij God dus verheerlijken en danken om deze allergrootste en allerbelangrijkste waarheid. Laten wij vandaag nog wat van onze tijd gebruiken om God te loven en te prijzen, God, die ons meer liefde kan en wil geven dan wij ons kunnen voorstellen, God, Degene, die de dood heeft verslagen.