Preek op 26-12-2023, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Preek op 26-12-2023, Tweede Kerstdag, H. Stefanus, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Dierbare broeders en zusters in Christus, met blijdschap en dankbaarheid komen we op deze Tweede Kerstdag samen om de heilige Eucharistie te vieren en het feest van de geboorte van onze Heer voort te zetten. Op deze dag gedenken we ook de heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christelijk geloof. Zijn leven en getuigenis inspireren ons op onze eigen geloofsweg.

Stefanus, vervuld van geloof en de heilige Geest, stond onwankelbaar in zijn getuigenis over Jezus Christus, zelfs tot de hoogste prijs van het martelaarschap. Mogen we in zijn voorbeeld bemoediging vinden om met moed en standvastigheid ook in deze tijd ons geloof te belijden, vooral in tijden van tegenstand.

Laten we ons tijdens deze heilige Mis in gebed verenigen, de genade van de geboorte van onze Verlosser vieren, en ons laten leiden door de Geest om ware getuigen van het evangelie te zijn. Moge het licht van Christus, dat in deze Kerstdagen in onze harten is ontstoken, schijnen als een teken van hoop en liefde voor allen, die we ontmoeten op onze levensweg.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer, laat ons het voorbeeld navolgen van hem, die wij vandaag gedenken: dat ook wij onze vijanden leren beminnen. Want wij vieren de sterfdag van de heilige Stefanus, die zelfs voor zijn vervolgers wist te bidden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon …

Preek

heilige diaken StefanusGeliefde broeders en zusters in Christus, vandaag, op de tweede dag na het hoogfeest van Christus’ geboorte, richten we onze aandacht op de heilige Stefanus, de eerste martelaar van het christelijk geloof. Zijn leven en getuigenis worden ons overgeleverd in de heilige Schrift, met name in de Handelingen van de Apostelen. In de passages uit het boek Handelingen, hoofdstuk 6 en 7, zien we hoe Stefanus, vervuld van geloof en de heilige Geest, standvastig getuigt van zijn overtuiging, zelfs tot de dood toe.

Stefanus werd uitgekozen als helper van de apostelen in de diakonie, een dienstbetoon aan de armen en de behoeftigen. Hij onderscheidde zich door genade en kracht, en zijn woorden en daden waren groots.

In Handelingen 7 lezen we over het dramatische moment waarop Stefanus wordt geconfronteerd met hevige tegenstand. Het krachtige getuigenis van zijn geloof in Jezus Christus als de Messias en Zoon van God leidt tot hevige reacties. Terwijl hij door de menigte wordt gestenigd spreekt hij woorden van vergeving, geïnspireerd door het voorbeeld van onze Heer Jezus Christus.

Het getuigenis van ons geloof gaat dus niet altijd gepaard met gemak en applaus. Soms roept het weerstand op, zelfs tot het punt van vervolging. In Matteüs hoofdstuk 10 spreekt Jezus tot zijn leerlingen over de moeilijkheden, die ze vanwege hun geloof zullen tegenkomen. Hij waarschuwt voor vervolging, maar belooft ook, dat de heilige Geest hen zal bijstaan en hen de woorden zal ingeven, die ze in moeilijke situaties moeten spreken.

Stefanus heeft de vervulling van deze belofte van Jezus in zijn eigen leven ervaren. Zijn moedige getuigenis, zelfs in het aangezicht van de dood, toont de kracht van de heilige Geest, die in hem werkzaam was. Hij is voor ons een inspirerend voorbeeld van volharding en trouw aan Christus.

Vandaag worden wij uitgenodigd, lieve mensen, om na te denken over de betekenis van het martelaarschap in ons eigen leven. Hoewel we niet lichamelijk worden vervolgd – op vele andere plaatsen in de wereld worden christenen wel lichamelijk vervolgd, tot op de dood toe, volgens een onderzoek van de Evangelische Omroep zijn Noord-Korea, Somalië en Jemen de koplopers in christenvervolging – toch kunnen we in ons dagelijks leven vanwege ons geloof tegenstand ervaren. Dat kan zijn in de vorm van misverstanden, afwijzing, of de druk om compromissen te sluiten met de normen en waarden van de wereld.

Stefanus leert ons, dat we, ongeacht de omstandigheden, geroepen zijn om in ons geloof standvastig te blijven. Zijn voorbeeld daagt ons uit om vastberadenheid te tonen, zelfs als de weg moeilijk is. In het bijzonder in deze tijd van toenemende secularisatie – verwereldlijking – en afnemende waardering voor christelijke normen en waarden, is het belangrijk, dat wij als gelovigen ons onwankelbaar laten leiden door ons geloof in Christus.

Laten we bidden om de genade van de heilige Geest, zodat we, net als Stefanus, de kracht en de moed ontvangen om in woord en daad getuigen te zijn van het evangelie. Mogen we standvastig zijn in de waarheid, zelfs als de wereld om ons heen verandert. En laten we, in navolging van Stefanus, bereid zijn om liefde en vergeving te tonen, zelfs jegens degenen, die ons tegenstaan.

Moge de heilige Stefanus, de eerste martelaar, voor ons ten beste spreken en ons inspireren om ons geloof met dezelfde volharding en liefde te belijden.

Even nog iets over een wonder, dat op voorspraak van de heilige diaken Stefanus is gebeurd. Het wonder is meegemaakt en beschreven door de heilige bisschop en kerkleraar Augustinus. Als hij als kerkelijk wetenschapper iets schrijft, mogen wij er 100 procent op vertrouwen, dat het zo is gebeurd.

In zijn tijd was er een moeder met tien kinderen, zeven zonen en drie dochters. Op een kwade dag verloor deze vrouw haar man en zij raakte zo verbitterd, dat zij – ergens toch onbegrijpelijk – haar tien kinderen vervloekte. En helaas werkte die vloek ook: zij kregen alle tien een bibberziekte. Hun lichamen bibberden onophoudelijk, dag en nacht. Zelfs in hun slaap ging het bibberen door. Het was niet om aan te zien. Zij werden heel erg door alle mensen bekeken. Zo raakten de kinderen uit elkaar en verspreidden zich over verschillende gebieden. Een broer en zus, hun namen waren Paulus en Palladia, kwamen op een dag terecht in de stad van de heilige Augustinus, de stad Hippo. Het was een paar weken voor het feest van Pasen. Zij gingen trouw iedere dag naar de kerk. Zij bezochten dan ook de plaats waar zich de relikwie van de heilige Stefanus bevond.

Op de dag van Pasen zelf greep de jongeman in alle vroegte het hek vast op de plaats waar zich die relikwie van de heilige Stefanus bevond. Hij viel daarna op de grond neer, doodstil, het leek alsof hij sliep. Maar even later stond hij op en het bibberen was gestopt. Daarna werd ook zijn zus Palladia genezen.

We zien dus, broeders en zusters, dat Stefanus een grote heilige is. Op zijn voorspraak gebeurden er wonderen. Misschien ook wel in onze tijd als wij zijn naam aanroepen.

Laten wij vandaag allemaal een paar zaken bij Stefanus aanbevelen: de eenheid en de heiligheid in de Kerk, de vrede in de wereld, en ook persoonlijke intenties mogen wij bij hem aanbevelen. Leggen wij deze intenties bij Stefanus neer. De gebeden, die wij hier met geloof uitspreken, zal de heilige Stefanus meenemen naar de hemel en ze neerleggen bij de troon van de Vader. Vertrouwen op zijn voorspraak. Amen.