Preek op 26-09-2021, 26e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Preek op 26-09-2021, 26e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Openingswoord

Allemaal van harte welkom hier in de kerk en de mensen die via life-stream met ons zijn verbonden. We vieren de  H. Eucharistie op de 26e Zondag door het jaar.

Ook vandaag horen we in het evangelie een gesprek  tussen Jezus en zijn leerlingen. Vorige week hebben we al meegemaakt hoe de leerlingen onder elkaar aan het twisten waren over de vraag:

Wie van hen wel de grootste en de belangrijkste was.

Ze waren de posten al aan ’t verdelen; de erfenis al aan ’t regelen.

Vandaag zullen we horen dat ze jaloers worden op mensen van buiten hun kring die ook goede dingen doen.

En ook hier zullen ze van Jezus moeten vernemen dat ze hiermee niet op zijn golflengte zitten…

Hij zegt gewoon: “Mensen van buiten onze kring die het goede doen, moet je niet misprijzen of met afgunst bekijken.”

“Dat het goede gebeurt” is veel belangrijker dan: “of iemand al dan niet tot onze kring behoort.”

Preek

De Geest waait waar hij wil: een bekende uitdrukking voor wie een beetje vertrouwd is met de Bijbel. Nu mogen we wel zeggen dat die Geest de laatste jaren nogal wild is te keer gegaan. Hij waait of flakkert of flappert er nogal duchtig op los. Je weet niet altijd meteen uit welke richting hij komt en in welke richting hij weer verdwijnt. Soms waait hij vanuit alle kanten en in alle mogelijke richtingen. Vaak hebben we de indruk dat er zelfs meer dan één geest aan het werk is. Vandaar de grote opgave voor christenen na te gaan, te onderzoeken – zegt Paulus in een van zijn brieven – waar en wanneer men te doen heeft met de echte, ware, goede geest; de goede Geest van God. Een hele opgave.

Van die goede Geest van God weten we wel dat hij altijd aanzet, inspireert, stuwt, begeestert, bemoedigt in de richting van het goede; het goede voor de mens, voor de menselijke samenleving. Hij inspireert en stuwt steeds in de richting van vrede voor alle mensen, recht en gerechtigheid voor elk mens zonder onderscheid. In die zin kan hij dan ook zichtbaar worden, tot leven komen, handen en voeten krijgen in elk medemens, in iedere groepering, in elk volk waar ook ter wereld. Die goede Geest van God kent geen hokjes, zit niet gevangen, maakt geen uitzonderingen; die is er voor iedereen. Kortom, de Geest waait waar hij wil.

Nu zijn er kerken, ook mensen en groepen van mensen, die het daar moeilijk mee hebben. Ze eisen die geest op voor zichzelf, hun eigen groep of kerk. Ze weten precies waar die geest wel of niet te vinden is. Ze leggen daarmee die geest aan banden, sluiten hem op in een of ander welbepaald hokje. Dat was zo ten tijde van Mozes; dat was zo ten tijden van Jezus; dat is nu nog altijd zo. Er is in al die eeuwen niets veranderd. De lezingen van deze zondag laten dit duidelijk zien.

Om de lezing uit het boek Numeri om deze ten volle te begrijpen zouden we eigenlijk het hele hoofdstuk moeten kennen waaruit ze genomen is. Na de uittocht uit Egypte zwierven de stammen van Israël rond in de woestijn. Prettig moet hun situatie zeker niet geweest zijn, want ze komen in opstand tegen Mozes. Ze morren tegen hem. Ze willen terug naar Egypte waar ze meer en beter eten hadden dan het manna dat God hun gaf. Ze wilden weer – zo staat het er letterlijk – de komkommers en de watermeloenen, de prei, uien en knoflook. Ook al betekende het dat ze weer in slavernij zouden moeten leven. Mozes kon al dat gemopper van zijn volk niet meer aan. Maar God schonk hem zeventig helpers aan wie hij een deel van de geest van profetie die op Mozes rustte, toevertrouwde. Ze begonnen dus samen met Mozes te profeteren. Nu waren er in het kamp nog twee mannen op wie die geest van profetie rustte. Ze waren echter niet aanwezig in de tent op het moment dat die geest werd meegedeeld aan die zeventig anderen, maar ook zij profeteerden. Razend liep men naar Mozes toe en zei: “dat moet u hen verbieden; die horen niet bij de groep; dat mogen ze niet”. Maar Mozes zei: “Ik zou willen dat heel het volk, iedereen, van de Heer de geest zou ontvangen en zou profeteren.”

Diezelfde menselijke kleinheid merken we ook in de evangelielezing. Nu zijn het de leerlingen van Jezus die willen bepalen wie in Jezus’ naam mag spreken en demonen uitdrijven. Er was namelijk iemand die niet tot de groep behoorde en toch ook mensen bevrijdde uit de macht van boze geesten. En ook de apostelen lopen razend naar Jezus en zeggen: “dat moet u hem verbieden; hij hoort niet bij ons; hij is niet van onze club”. Tussen haakjes: de leerlingen waren jaloers op hem omdat hij kon waarin zij waren mislukt. En het antwoord van Jezus luidde: “Wie niet tegen ons is, is voor ons.” Evenals Mozes doorbrak Jezus de menselijke kleinheid om gaven van God voor zichzelf te claimen.

Nog steeds bestaat diezelfde mentaliteit. We hebben ons opgesplitst in verschillende groepen, godsdiensten, kerken; er bestaan trouwe gelovigen die overtuigd zijn van de waarheid en die waarheid ook in pacht denken te hebben, er zijn verdachten, zelfs lopen er nog ketters rond, en ga zo maar verder. Het zijn groepen die elkaar met veel wantrouwen bekijken en bejegenen. We zijn er toch allemaal van overtuigd dat wij het bij het rechte eind hebben, dat het goede enkel binnen onze groep en door ons kan geschieden. Wij hebben het, wij kunnen het, wij mogen het. De anderen niet; de anderen hebben ons niets te zeggen, niets te bieden; zij zijn daartoe niet gezonden, hebben daartoe geen macht, hebben daartoe de geest niet ontvangen.

De woorddienst van vandaag laat ons een ander geluid horen en brengt ons een andere boodschap. Het is God die mensen ruimte geeft om namens hem te spreken en te handelen. Niet de mens geeft die ruimte, maar God. Hij schenkt zijn Geest waar, wanneer, en aan wie Hij wil. Gelukkig laat die zich niet indammen in structuren of instituten. Die Geest van God waait waar Hij zelf wil. Amen.