Overweging ter voorbereiding van 20-03-2023, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

Overweging ter voorbereiding van 20-03-2023, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

Uit de preken van de heilige Bernardinus van Siena († 1444)

De trouwe behoeder

Voor elke bijzondere genade die aan een redelijk schepsel wordt meegedeeld, geldt deze algemene regel: als God in zijn goedheid iemand roept tot een bijzondere genade of tot een verheven levensstaat, dan schenkt Hij alle hulp die voor deze uitverkoren persoon en zijn taak nodig is, en die hem rijkelijk siert.

Dit feit komt het best tot uiting in de persoon van de heilige Jozef, de voedstervader van onze Heer Jezus Christus en de werkelijke echtgenoot van Maria, de koningin van de wereld en de meesteres van de engelen. De heilige Jozef werd door God de Vader gekozen tot de trouwe voedstervader en de behoeder van zijn voornaamste schatten, namelijk de Zoon van God en de echtgenote van Jozef zelf. Die taak heeft Jozef op zeer trouwe wijze vervuld. Daarom zegt de Heer tot hem: ‘Goede en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van uw Heer’ (Mt. 25, 21).

Wanneer men Jozef vergelijkt met de hele kerk van Christus, dan is hij toch zeker een uitverkoren en bijzonder mens. Immers, met en in hem is Christus op wettige en waardige wijze binnengeleid in de wereld. De kerk mocht – dank zij Maria – Christus ontvangen. Als dan om die reden de hele heilige kerk haar, de moedermaagd, dank verschuldigd is, dan is de kerk zeker op de tweede plaats aan Jozef dank en een bijzondere verering verschuldigd.

Jozef betekent immers het einde van het oude verbond. In hem verkrijgen de verheven aartsvaders en profeten de beloofde vrucht. Jozef is immers de enige die in lichamelijke zin bezit wat God in zijn goedheid hun beloofd heeft.

Christus zal de vertrouwelijke omgang, de eerbied en de uitzonderlijke hoogachting die Hij hier op aarde Jozef betoonde – als een zoon aan zijn vader -, hem ook in de hemel zeker niet onthouden.

Het is dan ook niet ten onrechte wanneer de Heer hem als volgt toespreekt: ‘Ga binnen in de vreugde van uw Heer.’ Ook al gaat de vreugde van de eeuwige zaligheid binnen in het hart van een mens, toch geeft de Heer er de voorkeur aan om te zeggen: ‘Ga binnen in de vreugde.’ Daarmee zinspeelt Hij op het feit dat die vreugde niet alleen in Jozef aanwezig is, maar dat ze hem ook van alle kanten omgeeft, in zich opneemt en dat ze hem als een onpeilbare afgrond omsluit.

Vergeet ons daarom niet, heilige Jozef, en spreek voor ons ten beste bij Hem die uw Zoon wordt genoemd. Laat ook de mildheid van de heilige maagd Maria, uw bruid, ons ten goede komen. Zij is de moeder van Hem die samen met de Vader en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid. Amen.