MARIAVERSCHIJNINGEN EN DE CORONACRISIS

MARIAVERSCHIJNINGEN EN DE CORONACRISIS

Aan de met wolken bedekte hemel over de Noord Colonnade van het Sint Pietersplein verscheen een wolkenformatie van een menselijke figuur met een licht in het midden. Was dat een Mariaverschijning?

 

Door Michael Hesemann

Toen Paus Franciscus op de avond van 27 maart 2020 op het lege Sint Pietersplein Gods erbarmen aanriep voor de met angst voor de Corona epidemie vervulde mensheid, was hij misschien toch niet helemaal alleen. Aan de met wolken bedekte hemel over de Noord Colonnade van het Sint Pietersplein verscheen een wolkenformatie van een menselijke figuur met een licht in het midden. Was dat en Mariaverschijning?

Duizenden gelovigen, die het opmerkten tijdens de live uitzending door het Vaticaan, zijn er van overtuigd dat het een verschijning van de Moeder Gods was, die de gelovigen het teken gaf, dat zij in dit uur van nood niet alleen zijn.

Terwijl het nutteloos  is om te speculeren of het bij de verschijning aan de hemel werkelijk de Moeder Gods of slechts een “toevallige” wolkenformatie betrof, zoeken ook gerenommeerde mariologen naar aanwijzingen voor de pandemie in de boodschappen van erkende en ook nog niet erkende Mariaverschijningen van de laatste anderhalve eeuw.

Terwijl er noch in de boodschappen van La Salette en Lourdes, noch van Fatima aanwijzingen zijn voor een wereldwijde plaag, worden er echter veel gevonden bij nieuwere “verschijningen”, waarover de Kerk nog geen oordeel heeft gegeven, negatief noch positief, maar “non constat supernaturalitate”, dus tot op heden geen bewijs gevonden voor een bovennatuurlijke oorsprong.

GARABANDAL EN HET VERBOD OP PUBLIEKE EREDIENST

Het beroemdste voorbeeld zijn de beweerde Mariaverschijningen van Garabandal in Noord Spanje. Daar zou de Moeder Gods tussen 1961 en 1965 honderden keren verschenen zijn aan de vier meisjes Maria Loly Mazon (12), Conchita Gonzalez (12), Jacinta Gonzalez (12) en Maria Cruz Gonzalez (11). Soms kwam Ze alleen, soms hield Zij het Jezuskind in haar armen en bij weer andere gelegenheid werd Zij begeleid door de Aartsengel Michaël. Garabandal kreeg veel aandacht daar hier voor het eerst ook door artsen en psychologen het fenomeen van de extase kon worden bestudeerd. Tijdens de verschijningen bewogen de vier meisjes, met hun ogen vast op de hemel gericht, niet alleen volledig synchroon, ze waren ook absoluut ongevoelig voor pijn, zelfs wanneer men hen met naalden stak. Bij enkele verschijningen leken zij te kunnen leviteren (zweven) of werden zij zo licht, dat men ze zonder moeite in de hoogte kon tillen. Een keer filmde een cameraman een mystieke ontvangst van de Communie, waarbij een wit licht op de tong van de zienertjes geleidelijk in een hostie veranderde. Garabandal werd in 2007 door de toenmalige Apostolische Administrator, Bosschop Carlos Osoro (momenteel Kardinaal Aartsbisschop van Madrid) als gebedsplaats erkent.

De boodschappen van Garabandal riepen de mensen tot bekering en boete op, maar spraken ook over toekomstige gebeurtenissen die zich gedurende het leven van de vierde opvolgende paus na Johannes XXIII zouden voltrekken – dus Benedictus XVI, ook al is Franciscus reeds lang de regerende paus. Eerst zou er een wereldwijde Waarschuwing komen om de mensen tot bekering op te roepen, en dan, binnen een jaar, een groot wonder in Garabandal. De zieneres Conchita verklaarde daarover: “De Waarschuwing is een zaak, die direct van God komt. Alle mensen op aarde zullen het kunnen zien, gelijk waar men zich ook bevindt. Het zal een openbaring zijn van onze zonden. Gelovigen en ongelovigen in alle delen van de wereld zullen het zien en voelen…De Waarschuwing zal verschrikkelijk zijn. Veel erger dan een aardbeving. Het zal als vuur zijn. Het zal niet ons lichaam verbranden, maar we zullen het voelen in lichaam en ziel. Alle landen en alle mensen zullen het tegelijk ervaren. Niemand kan het ontgaan. En de ongelovigen zelf zullen de angst voor GOD voelen. We kunnen ons niet voorstellen, hoezeer wij GOD beledigen.” De Waarschuwing zal plaatsvinden kort na een belangrijke Synode en samenvallen met een kosmische gebeurtenis, dat met een komeet of met de botsing van twee kometen in verbinding staat. Het tijdpunt, volgens Conchita, is gekomen “wanneer u ziet, dat de H. Mis niet meer vrij gevierd kan worden; dan zal de wereld de hoogste nood hebben dat God ingrijpt.” Toen Conchita in 1982, 17 jaar na de laatste verschijning, geïnterviewd werd over deze uitspraak, geloofden vele dat alleen een bezetting van West Europa door de Sovjets, een heerschappij van de communisten de reden kon zijn voor een verbod op de Mis. Maar de zieneres weigerde een reden te noemen. Zij liet het bij een bevestiging: “Het zal heel moeilijk worden voor de priesters, de Mis te lezen en om voor de mensen de deuren van de kerken te openen… openbare Missen zullen natuurlijk verboden worden.” Op de vraag, hoe de Waarschuwing met de genoemde kometen in verbinding staat, antwoordde zij al op 22 oktober 1965: “Ik weet niet wat een komeet is. Als het iets is, dat afhangt van de wil van de mensen, dan zeg ik – nee. Als het iets van God is, dan is het mogelijk.”

Feit is dat pas door de corona crisis voor het eerst in de 1700 jarige geschiedenis van het Christelijke Avondland in praktisch geheel Europa de openbare viering van het Misoffer verboden werd. En dat de komeet “Atlas” op 23 mei de aarde zo dicht nadert, dat iedereen hem kan zien aan de nachtelijke hemel omdat hij dan helderder schijnt als Venus. Dit hemellichaam, dat een 720.000 km. lange gaswolk achter zich laat, werd op 28 december 2019 ontdekt door het Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) op Hawaï. Er bestaat geen gevaar van een botsing; hij gaat de aarde voorbij op een afstand van ongeveer 117 miljoen kilometer, terwijl hij de zon nadert tot op 39 miljoen kilometer.

SCHIO EN DE EUTHATNASIEWET

Schio is een kleine plaats in de Italiaanse provincie Vicenza aan de voet van de Voor-Alpen. Op 25 maart 1985 knielde Renato Baron, de toen 53 jarige vrijwillige koster van het kerkje San Martino, biddend voor het beeld van de Madonna van de Rozenkrans, toen Zij hem toelachte en leek te bewegen. Toen vernam hij een stem: “Van nu af aan kom ik hierheen, want ik moet je vele dingen zeggen… die je zult opschrijven. Kom morgen hier weer…” Baron was een realist, getrouwd, geleerde bedrijfseconoom, die eerst in de textielbranche en later bij de wegenbouw werkzaam was, daarbij gemeenteraadslid, fractievoorzitter en partijsecretaris van de Christen Democraten. Maar vanaf deze dag werd hij mysticus. Getuigen verhalen over een intensieve rozengeur, die vanaf het kruis van de ziener uitging of de ruimte vulde, wanneer hij met de Moeder Gods sprak. Een tijd lang weende een beeld van het Jezuskind tranen van bloed.

Maria noemde zich in Schio “Koningin  van de Liefde” en gaf Renato bij zijn mystieke ontmoetingen meer dan 1500 boodschappen voor de wereld. In 1987 stichtte Renato Baron en zijn medewerkers de “Mariale Beweging van de Koningin van de Liefde”, die zich tot doel stelde om de wensen van Maria te verwerkelijken, die naast bekering, gebed en een geleefde toewijding aan Maria, ook concrete werken van naastenliefde inhielden (bejaardenhuis in Schio, Missiestaties in Kenia, Brazilië en Nepal). Deze beweging werd door de verantwoordelijke bisschop van Vicenza erkent. Toen Baron in 2004 overleed, namen 40 priesters en 3000 gelovigen deel aan de feestelijke Requiemmis.

Op 28 december 2000 verkondigde Renato Baron een boodschap van de Moeder Gods: “Wanneer de euthanasiewet aangenomen wordt, is de wereld op een beslissend punt beland. Dan zal je met eigen ogen zien en beleven, wat de mensheid moet lijden omdat ze God heeft verraden.” Op 24 september 2019 werd de Wet tot Toelating van Euthanasie in Italië aangenomen. Op dezelfde dag stortte het grote houten Kruis van de gebedsplaats Schio ter aarde. Een poging, tegen de wet te protesteren, faalde door een oordeel van de federale rechtbank in december 2019. In dezelfde maand werd het eerste geval van de corona infectie geconstateerd in China, en vanaf februari 2020 volgde Italië.

TREVIGNANO ROMANO

Sinds zij in maart 2016 terugkwamen van een bedevaart naar Medjugorje, beleefde het uit Sicilië afkomstige echtpaar Gisella en Gianni uit Trevignano Romano (33 km. noordelijk van Rome) tekenen en wonderen. Eerst begon een klein Mariabeeld dat ze in Medjugorje hadden gekocht, bloedige tranen te wenen. Dan herhaalde zich het ‘tranenwonder’ bij een beeld van de Barmhartige Jezus (van de openbaringen van zuster Faustina), dat zij in Rome hadden gekocht. Spoedig daarna, vanaf juni 2016, hadden beiden verschijningen van de Moeder Gods en ontvingen boodschappen van haar. Een zonnewonder en diverse tekenen aan de hemel. Die ook werden gefotografeerd en gefilmd, leken de bovennatuurlijke oorsprong te bevestigen. Een verzameling van de boodschappen werd door de Aartsbisschop van Krakau van een Imprimatur voorzien. Vanaf het begin waarschuwde de verschijning voor een pandemie, die ook Rome zou treffen:

Hier enkele voorbeelden:

18 juni 2016: “Een dodelijke epidemie, ellende en plagen zullen Rome treffen, hetgeen dood en vertwijfeling zal veroorzaken.”

10 oktober 2016: “Open uw hart voor Zijn oneindige liefde, voed u met het Lichaam van mijn Zoon (de H. Eucharistie). Bid, dat een ziekte, waarvoor geen genezing is, uitgeroeid kan worden.

17 januari 2017: “Spoedig zal je gedwongen zijn opnieuw in jullie huizen te bidden. Houd je vast aan het dagelijks gebed van de Heilige Rozenkrans, dat het enige schild is die jullie tegen de Kwade zal beschermen. Ik zal altijd bij jullie zijn, iedere keer wanneer jullie mijn Naam aanroepen.”

13 mei 2017: “Mijn geliefden, de toewijding aan mijn Onbevlekt Hart is een immense bescherming tegen de ziekten, die spoedig zullen komen, en tegen de aanvallen van de demonen.”

5 januari 2019: “Mij  lieve kinderen, bid, bid, de plagen komen en de epidemieën breiden zich uit… Bid voortdurend, mijn kinderen, de tijden die ik voorzegd heb, zijn begonnen; heb echter geen angst, want ik zal altijd aan jullie zijde zijn. Mijn geliefden, het zal de tijd van de oogst zijn, zaai dus goed en wie dat niet gedaan heeft, die bid ik zich te bekeren.”

20 juli 2019: “Geliefde broeder, bemin God in Zijn volheid, bekeer jullie, de tijd van de Gerechtigheid is gekomen. Jullie zullen vuurballen zien komen van de hemel, de aarde zal niet ophouden te sidderen, oude en begraven ziektes zullen terugkeren en nieuwe ziektes zullen zich uitbreiden.

18 februari 2020: “Geliefde kinderen, kijk naar wat er om jullie heen gebeurt: de Kerk stort ineen, samen met veel van mijn gewijde personen. Aardbevingen zijn overal. Virussen hebben hun weg gevonden, de economie stort in, maar jullie geloof leeft verder. Je bent zwak, maar merk je dat alles niet echt? Je bent in het midden van een draaikolk en in de strijd en wanneer je dit alles alleen maar realiseert, dan zul je je geloof versterken en zal je je knie in gebed buigen. Bekeer jullie, kinderen, ik zal elke keer bij jullie zijn wanneer je me aanroept.”

De duidelijkste aankondiging volgde echter op 28 september 2019 – en deze aankondiging is gedocumenteerd – wanneer de verschijning liet verkondigen: “Bid voor China, want van daaruit zullen nieuwe ziektes komen. Alles staat klaar om de lucht met onbekende bacteriën te bevuilen (…). Bid voor de Kerk, want de aanvallers komen en hun aanval zal catastrofaal zijn. Laat jullie niet door de wolven leiden, die als schapen verkleed zijn. Alles zal spoedig een grote wending nemen. Kijk naar de hemel. Je zult tekenen van het einde der tijden zien.“

De oproep tot omkeer, boete en gebed hebben alle Mariaverschijningen gemeen. Ook in Medjugorje, de bekendste nog niet door de Kerk erkende verschijningsplaats, verkondigde de Moeder van God op 25 maart 2020: “Lieve kinderen! Ik ben al die jaren bij jullie om jullie te leiden op de weg van het heil. Keer terug naar mijn Zoon, keer terug naar het gebed en vasten! Mijn lieve kinderen, laat toe, dat God tot jullie hart spreekt, want Satan heerst en wil jullie leven en de aarde waarop jullie wandelen, vernietigen. Wees moedig en beslis voor de heiligheid! Jullie zullen de bekering in jullie harten en gezinnen zien, het gebed wordt gehoord, God zal jullie smeken verhoren en jullie vrede geven…”

Het wordt dringend tijd dat wij de moederlijke vermaningen van Maria serieus nemen en de tekenen van de tijd herkennen. De mensheid heeft te lang geleefd alsof er geen God bestaat. Zelfs als de corona virus geen straf van God is, ze bedreigt toch ieder van ons in ons bestaan. Het stelt alles in vraag, wat voor velen van ons tot voor kort een vanzelfsprekendheid was. Het confronteert ons met onze sterfelijkheid, dat ons leven ieder moment kan eindigen. Het laat ons het verlangen voelen naar de Sacramenten die plotseling onbereikbaar schijnen. En het herinnert ons eraan dat God de Heer is over leven en dood. Wie op hem vertrouwt, hoeft niet te vrezen. Maar ieder van ons doet er goed aan zijn  toevlucht te nemen tot het gebed en de verzoening, precies in deze buitengewone Vastentijd van 2020.