Preek op 14-01-2024, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 14-01-2024, 2e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Lieve medegelovigen, hier aanwezig en de mensen, die via de livestream met ons zijn verbonden, welkom bij deze heilige Mis waarin we samenkomen om te luisteren naar het Woord van God en om zijn genade – vooral in de heilige Communie – te ontvangen.

Vandaag delen we in de boodschap van het eerste boek Samuël waarin de jonge Samuël ontdekt, dat God hem roept. In de stilte van de nacht, toen de lamp van God – de Godslamp – nog niet was gedoofd, hoorde Samuël de stem van de Heer. Zijn antwoord “Spreek, Heer, uw dienaar luistert” toont de gehoorzaamheid en openheid van een nederig hart.

In deze tijd van lawaai en afleiding herinnert het verhaal van Samuël ons eraan om de stem van God te herkennen te midden van het tumult van het dagelijks leven. Laten we ons hart openstellen voor Gods roeping en bereid zijn om zijn leiding te volgen, zoals Samuël gehoor gaf aan de goddelijke oproep.

Moge deze viering ons inspireren om met ontvankelijkheid en gehoorzaamheid te reageren op de roep van de Heer in ons eigen leven.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, onze Vader. In uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen en elk van ons een taak gegeven. Geef ons een hart, dat luistert naar uw inspraken. Leer ons zien waar Gij U ophoudt in deze wereld. Wijs ons de plaats waar Gij woont opdat wij bij U blijven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

KinderWoordDienst en TienerWoordDienst

Preek

Dierbare broeders en zusters in Christus, vandaag nodigt het Evangelie van Johannes ons uit om de roeping van de eerste leerlingen te overdenken. We zien hoe Johannes de Doper getuigt van het Lam Gods en hoe twee van zijn eigen leerlingen Jezus beginnen te volgen. Het zijn momenten van ontmoeting, roeping en toewijding, die ook vandaag de dag een diepe betekenis voor ons hebben.

Johannes de Doper, vervuld van de heilige Geest, wijst naar Jezus en zegt: “Zie, het Lam Gods.” Dit is dus geen gewoon lam, maar het Lam, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes’ woorden zijn een uitnodiging om naar Jezus te kijken, Hem te volgen en in Hem de verlossing en bevrijding te vinden.

De twee leerlingen, Andreas en een andere, die uit bescheidenheid niet bij naam genoemd wil worden, horen dit getuigenis en besluiten Jezus te volgen. Het is een eenvoudige, maar diepgaande daad van geloof. Ze vragen Jezus waar Hij verblijft, en Hij nodigt hen uit om te komen en te zien. Dit “Gaat mee om het te zien” is meer dan een fysieke locatie, het gaat niet zozeer om het aanwijzen van de straat en het huis waar Hij woont; het is een uitnodiging tot een diepere relatie met Hem.

Het is opmerkelijk, dat Andreas, nadat hij Jezus heeft ontmoet, onmiddellijk zijn broer Simon zoekt en hem vertelt: “Wij hebben de Messias gevonden.” De door God beloofde Redder op wie het joodse volk al eeuwen lang wachtte is eindelijk in Israël. Kijk, Die daar, Die daar loopt, Hij is het! Andreas deelt zijn vreugde en ontdekking met anderen. Het getuigt van een oprecht verlangen om de genade en goedheid, die hij heeft ervaren, te delen met degenen, die hem dierbaar zijn.

Jezus kijkt naar Simon en geeft hem een nieuwe naam: Petrus, wat ‘rots’ betekent. Ook dit is meer dan een simpele bijnaam; het is een profetische aanduiding van de roeping en missie van Simon in het plan van God. Jezus ziet verder dan het oppervlak; Hij ziet heel goede mogelijkheden in Simon.

Het evangelie nodigt ons uit om na te denken over onze eigen roeping en ontmoeting met Jezus. Net als Andreas en die andere leerling – dat is trouwens Johannes, de schrijver van dit evangelie – worden ook wij uitgenodigd om Jezus te volgen, Hem beter te leren kennen en anderen de vreugde van deze ontmoeting te laten ervaren.

Dat is in het gewone leven toch ook zo! Als wij iets moois of iets leuks hebben meegemaakt, dan willen wij anderen daarover vertellen. Zo moeten wij de blijdschap en de wijsheid en kracht, die wijzelf in het geloof vinden, moeten willen delen met anderen. Veel mensen, die in grote nood verkeren, zitten – meestal onbewust – te springen om ons getuigenis. Zij moeten van ons leren hoe ook zij de genade van het geloof kunnen krijgen.

Wat betekent het voor ons om “het Lam Gods” te volgen in ons dagelijks leven? Hoe delen we de vreugde van onze ontmoeting met Jezus met anderen? Net zoals Andreas anderen naar Jezus leidde, worden wij geroepen om getuigen te zijn van Christus in de wereld. En zoals dat Lam Gods voor de wereld heeft gebeden en voor zijn eigen volgelingen, voor ons, zo mogen ook wij de Kerk en de wereld iedere dag opnieuw bij God aanbevelen.

Eigenlijk is het onvoorstelbaar mooi en troostvol te weten, dat op dit moment, nu wij de heilige Mis vieren, de namen van ieder van ons hier aanwezig door Jezus Christus worden uitgesproken bij de troon van de allerhoogste God.

Ik hoop, dat wij ook zelf iedere dag even bidden voor bijvoorbeeld Israël en de Palestijnen: dat Jezus voor beide partijen wil zijn het Lam Gods, dat hun zonden wegneemt, zodat er vrede kan komen; dat we bidden voor ons eigen landje, voor onze familie en vrienden: dat we Jezus, het Lam Gods, steeds beter leren kennen en al ons goed en kwaad bij Hem willen neerleggen, zodat wij en anderen niet onnodig met die zware lasten hoeven blijven rondlopen.

Jezus’ uitdrukking “gaat mee om te zien” is een uitnodiging tot een diepere ontmoeting en relatie. Het houdt in een persoonlijke betrokkenheid en een bereidheid om open te staan voor wat Jezus te bieden heeft. In ons gebed en beschouwing worden we uitgenodigd om Jezus toe te laten in de kern van ons wezen, zodat we Hem beter kunnen begrijpen en liefhebben. Hij moet als het ware de motor van ons bestaan worden. Onze longen moeten als het ware gevuld zijn met zijn genade.

De naamsverandering van Simon naar Petrus herinnert ons eraan, dat Jezus ook ons roept om verder te kijken dan onze zwakheden en tekortkomingen. Hij ziet mogelijkheden in elk van ons en nodigt ons uit om te groeien in de rotsachtige stevigheid van ons geloof. Zoals Petrus geroepen werd tot een specifieke missie, heeft ook ieder van ons een unieke roeping in Gods plan.

Laten we deze woorden van het Evangelie aangrijpen als een uitnodiging tot een diepere relatie met Jezus. Laten we Hem volgen met het verlangen om Hem beter te begrijpen en anderen naar Hem te leiden. Moge de heilige Geest ons leiden op onze weg van geloof, zodat we, net als Andreas, anderen kunnen uitnodigen om te komen en te zien, dat Jezus werkelijk de Messias is, de Gezalfde van God, vol van de heilige Geest, die Hij maar wat graag aan Kerk en samenleving wil doorgeven. Amen.