Ter voorbereiding van 17-02-2022, donderdag in week 6 dhj 2

Ter voorbereiding van 17-02-2022, donderdag in week 6 dhj 2

Uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem († 386)

Laat het kruis u tot vreugde zijn, ook ten tijde van vervolging

Alles wat Christus doet, is tegelijk een verheerlijking van de universele kerk, maar het hoogtepunt van de verheerlijking is het kruis. Dat begrijpt Paulus wanneer hij zegt: ‘Het zij verre van mij op iets anders te roemen dan op het kruis van Christus’ (Gal. 6, 14).

Het was al geweldig dat de blindgeborene bij de vijver van de Silóam weer kon zien. Maar wat helpt dat de blinden van de hele wereld? Het was al een groot en buitennatuurlijk gebeuren dat Lazarus op de vierde dag werd opgewekt. Maar alleen Lazarus had er voordeel bij. Wat helpt dat de mensen die over de hele wereld gestorven zijn aan hun zonden? Het was geweldig dat vijf broden, als een bron, voedsel gaven aan de vijfduizend. Maar wat helpt dat voor de mensen die over de hele wereld hongeren in onwetendheid? Het was geweldig dat een vrouw die sinds achttien jaar door de satan geketend was, verlost werd. Maar wat helpt dat ons allen, als wij in de boeien van onze zonden verstrikt zijn?

Maar de zegekrans van het kruis bestaat in de verlichting van hen, die door onwetendheid blind zijn, en in de verlossing van hen die in hun zonde gevangen zijn. Ja, de hele mensheid is hierdoor vrijgekocht.

Wij hoeven niet beschaamd te zijn over het kruis van onze Verlosser. Integendeel, wij moeten erop roemen. Het woord kruis is een aanstoot voor de joden en een dwaasheid voor de heidenen, maar voor ons betekent het redding. Voor hen die verloren gaan, is het kruis een dwaasheid maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. Want het is geen doodgewone sterveling die voor ons is gestorven, maar de Zoon van God, de mensgeworden God.

Het lam, dat geslacht werd volgens de opdracht van Mozes, heeft de verderfengel geweerd. Maar heeft het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt, niet veel meer gedaan door ons te bevrijden van onze zonden? Het bloed van een lam heeft de redding bewerkt. Redt ons dan niet het bloed van de eniggeboren Zoon?

Niet onder dwang heeft Hij zijn leven gegeven en evenmin is Hij met geweld ten offer gebracht, maar uit vrije wil. Luister naar wat Hij zegt: ‘Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen’ (Joh. 10, 18). Vrijwillig geef Ik Mij over aan mijn vijanden. Als Ik het niet wilde, gebeurde het niet. Hij kwam dus uit vrije keuze tot zijn lijden, blij met zijn buitengewone daad, glimlachend om zijn krans, verheugd over de redding van de mensen en zonder schaamte over het kruis, want het was om de hele wereld te redden. Het was geen gewoon mens die leed, maar de mensgeworden God, strijdend om de prijs van de gehoorzaamheid.

Verheug je om het kruis niet alleen in tijden van vrede, maar bewaar dat geloof ook als je wordt vervolgd. Wees niet Jezus’ vriend in tijd van vrede en in oorlogstijd zijn vijand. Nu krijg je de vergeving van je zonden en de geestelijke gave die jouw koning schenkt. Als de strijd losbrandt, vecht dan moedig voor je vorst.

Jezus is voor jou gekruisigd, Hij die zonder zonde was. Laat jij je dan niet kruisigen voor Hem die voor jou gekruisigd werd? Niet jij verleent genade, want jij hebt die eerst ontvangen. Nu geef jij dank en betaal je je schuld aan Hem die op Golgota gekruisigd is voor jou.