Overweging op 13/13-08-2021 in de tehuizen, Maria Tenhemelopneming, Jannie Ligthart

Overweging op 13/13-08-2021 in de tehuizen, Maria Tenhemelopneming, Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze Woord en Communieviering op het feest van Maria ten Hemelopneming. We gedenken, dat Maria van Nazareth ten hemel is opgenomen om daar met haar hele wezen te delen in de glorie en luister van de Drie-ene God.

Als moeder van Jezus, Gods menslievende menswording  in de wereld, is Maria met lichaam en ziel in de Hemel opgenomen en wordt zij daar verheerlijkt tot koningin van de hemel.

In de 1e lezing, uit de Openbaring, wordt in een visioen de geboorte van Jezus beschreven. Het is een beschrijving uit een tijd dat de christenen vervolgd werden.  Voor de vervolgde christenen was het een oproep om  standvastig te zijn in de beproeving, omdat Gods gerechtigheid uiteindelijk zal overwinnen.

In het H. Evangelie, zijn we deelgenoot van het geluk van Elisabeth en Maria. Hun geluk van zwanger zijn, maar vooral hun geluk en blijdschap,  over de wonderwerken van God die aan hen gebeurd zijn.

We wensen elkaar een goede viering toe.

Omdat ons vertrouwen in Zijn Genade vaak nog klein is, en we nog vaak tekortschieten, in doen en laten, belijden we onze tekortkomingen, om de heilige communie goed te kunnen ontvangen, door het samen bidden van de schuldbelijdenis.

Overweging

Lieve medegelovigen. De eerste lezing uit de openbaring van Johannes is een moeilijke lezing. In de openbaring, ook wel de Apocalyps genoemd, merken we dat er vaak gebruik wordt gemaakt van symbolen. Symbolen als getallen, dieren , demonen, sterren etc. We denken dat de vrouw die bekleed is met de zon en de maan, moeder Maria vertegenwoordigd. De kroon op haar hoofd, met de 12 sterren doen ons denken aan de 12 stammen van Israël, en aan de 12 apostelen. In deze lezing wordt Maria zo uitgebeeld als de Moeder van de Kerk.

Door de geboorte van haar zoon, Jezus Christus, die de 12 apostelen aanwees om Zijn leven na te leven en te verkondigen, zou je kunnen zeggen dat bij Maria het Christendom begon.

God kon zich in de wereld openbaren door de menswording van Jezus. En dit werd mogelijk gemaakt  dankzij het “Ja” zeggen van Maria op het bericht van de aardsengel Gabriel, dat ze moeder zou worden van de zoon van de Allerhoogste en dat ze Hem Jezus moest noemen.

Stel je voor, je bent 14 jaar en een engel komt bij je en zegt dat je zwanger zult worden en een zoon zult baren. Geen wonder dat Maria schrok en in verwarring raakte. Toch heeft zij door Gods genade, haar verwarring om kunnen zetten in een volledig vertrouwen, en heeft ze “Ja” kunnen zeggen.

Wat ik in Maria bewonder, is, dat ze durfde te vragen, hoe het allemaal moet gebeuren, wat er van haar gevraagd werd. Ze stelde zich open, was ontvankelijk en reageerde vol vertrouwen op het antwoord dat de engel Gabriël haar gaf,  met “Mij geschiedde naar uw woord”.

Dit vragen van Maria, hoe het toch moet, kun je  vergelijken met ons bidden. Wij zijn ook vaak in verwarring, weten niet hoe het verder moet.

Durven we dan ook met God in gesprek te gaan, in gesprek te blijven en om raad te vragen? Bijvoorbeeld; God, hoe moet het toch met al die ziekte hongersnood en onvrede in de wereld, hoe zal Uw Rijk zo ooit kunnen komen. Of , God, hoe moet dat nu verder, nu mijn man/ kind zo ziek is. Blijven we toch met God verbonden als het erg tegenzit?

In dit bidden kunnen we een voorbeeld aan Maria nemen, door niet het antwoord te willen wat ons het beste uitkomt. We moeten niet bang  zijn voor een antwoord, maar vertrouwen dat in elk antwoord, God met ons  meegaat.  En ik weet ook dat het moeilijk  is om dit vertrouwen in Gods leiding vast te houden. Je kunt zelfs het gevoel hebben dat God je niet hoort. En dan is het fijn om thuis te zijn in de Bijbel, waarin Jezus regelmatig zegt: “vrees niet, Ik zal er altijd voor je zijn”. Door vol te houden kunnen we meewerken aan Gods bedoeling met ons leven.

In dit vertrouwen zullen we, net als in het Evangelie, waarin Maria, Elisabeth ontmoet, medemensen ontmoeten die blij zijn dat zij door de genade  van God, elkaar kunnen  steunen, ondersteunen in moeilijke en vaak onzekere tijden. Zo hebben we de ene keer de rol van Maria, en de andere keer die van Elisabeth. Het geeft aan dat wij christenen er voor elkaar zijn op onze levensweg. We weten dat  wij allen Gods geliefde kind zijn. Als kinderen van één familie kunnen we elkaar deelgenoot maken van al het mooie, goede, maar ook het verdrietige, dat ons overkomt.

Dan kunnen we net als Maria bij Elisabeth, het Magnificat aanheffen, en God eren en danken voor heel ons leven.

Laten we steeds blijven bidden tot onze voorspreekster bij de Vader, om vertrouwen en overgave.

Bidden we samen: Weesgegroet Maria … Amen.