Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

Nieuwe maatregelen i.v.m. corona

De ontwikkeling van Covid-19 in Nederland noopt ook onze parochies tot het nemen van vergaande maatregelen. De afgelopen weken was er nog enige hoop op maatwerk, maar de snel veranderende situatie alsmede het feit dat ook de Nederlandse overheid buiten de kerken sinds afgelopen dinsdag geen uitzonderingen meer toestaat op de maximale groepsgrootte van 30 personen maken dat de komende weken dit aantal bepalend zal zijn voor onze liturgische vieringen.

Het bisdom doet daarom op alle parochies en geloofsgemeenschappen een dringend beroep om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan deze maatregelen zoals te vinden in het communiqué van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de laatste aanvulling bij het protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter” door de Nederlandse bisschoppen. Dit betekent dat bij alle liturgische vieringen maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn, exclusief bedienaren. Dit zal gelden tenminste tot zondag 15 november.

Dit aantal geldt ook voor doopsels, eerste communievieringen, vormsels, huwelijken en uitvaarten aangezien het liturgische vieringen betreft.

Voor het overige blijft het protocol geldend, inclusief de bepalingen rond koorzang wat betekent dat “enkele zangers” de zang kunnen verzorgen, het aantal is afhankelijk van factoren zoals de beschikbare ruimte.

Het bisdom realiseert zich dat dit in veel parochies weer extra inzet zal vereisen van pastores en vrijwilligers, maar vertrouwt erop dat het belang van de maatregelen duidelijk is, hoe betreurenswaardig deze ook zijn. We blijven echter hoopvol, en bidden om kracht in deze moeilijke tijd.