Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 2)

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 2)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur.

Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten.

Hoe een groot deel van onze problemen op te lossen? Hoe de krachten van de duisternis te overwinnen, die zo vaak de vrede van ons hart verstoren en de harmonie in onze gezinnen? Hoe de kansen te vergroten op genezing?

Dit boekje, dat alles behalve alledaags is, bevat veel praktische voorbeelden en belicht nog geheel onbekende kanten van het vasten.

Zuster Emmanuel is lid van de katholieke Gemeenschap van de Zaligsprekingen sinds 1976.

Het boekje is helaas niet meer verkrijgbaar.

++++++++++++++++++++++++++++++++

2. Twee van de zeven dagen

De heilige Maagd vraagt om 2 dagen per week te vasten op water en brood. Op woensdag en vrijdag. Waarom deze twee dagen? De heilige Maagd, sint Jozef en Jezus en al de vrome joden uit die tijd, vastten twee dagen in de week. Vasten maakt deel uit van het Joodse geloof en van het Christelijk geloof en is ook gebruikelijk bij andere godsdiensten. In de medische wereld wordt vasten aanbevolen als een medische kuur. Elke arts zal beamen dat vasten goed is voor de gezondheid.

De heilige Maagd heeft niet in een boodschap uitgelegd waarom zij deze twee dagen heeft gekozen. Ik heb het echter zelf ontdekt, dankzij de leden van de gebedsgroep die de heilige Maagd zelf in Medjugorje heeft opgericht. Deze jongeren zijn jarenlang, via de zieners, door de heilige Maagd gevormd. Het is mooi om te zien dat alles wat de heilige Maagd onderneemt slechts een doel dient: namelijk, Jezus tegenwoordig stellen. Zij komt vanwege Jezus, om ons in liefde voor Hem te doen ontvlammen en om ons dichter bij zijn Hart te brengen. Waarom brengt vasten ons dichter bij het Hart van Jezus?

De heilige Maagd vraagt om elke donderdag het gehele jaar door de instelling van de Eucharistie en van het priesterschap te gedenken. Daarbij worden we uitgenodigd om deze gedachtenis met de grootst mogelijke liefde te beleven. Met veel blijdschap en geloof en vanuit een diepe dankzegging, herinneren we ons dat Jezus zijn Lichaam en Bloed heeft gegeven voor ons als spijs en drank. Omdat Maria een grote liefde heeft voor de Eucharistie, het Brood des Levens, wil ze ons heel de woensdag de gelegenheid geven om ons voor te bereiden op deze gedachtenis (Niet dat zij er alleen voor de donderdag zorg voor draagt, dat we de H. Mis goed voorbereiden!). Maria wil voorkomen dat we die dag te veel in beslag worden genomen door maaltijden en boodschappen. Zo kunnen we op woensdag de smaak van brood echt op ons in laten werken: de smaak van het basiselement dat zal veranderen in het Lichaam van Christus. Jezus heeft immers brood gekozen als substantie die Hij zal veranderen in zijn Lichaam. We hoeven dan op woensdag niet na te denken over ‘wat we nu weer eens zullen eten’. Daarentegen kunnen we met vreugde vasten en met heel ons hart, waardoor we in aanraking komen met de werkelijkheid van brood zelf. Op deze wijze bereiden we ons op dezelfde manier voor als de Hebreeën in de woestijn tijdens de uittocht. Dat was het volk dat als eerste het mysterie van de Eucharistie zou vieren, en het werd hierop voorbereid doordat God het brood gaf dat uit de hemel neerviel, het manna. Op dezelfde wijze bereidt Maria ons nu voor.

Op donderdag vieren we deze feestelijke gedachtenis met de Instelling van het Brood des Levens. Maar de heilige Maagd wil niet dat we op vrijdag weer pardoes in onze oude fast-food gewoonten teugvallen en instant-maaltijden eten. Ze wil dat we de smaak van brood nog wat vasthouden om zo lang mogelijk in contact te blijven met het mysterie. Zoals de Joden tijdens de Sabbat. De Sabbat is voor de Joden de meest heilige dag. Wanneer op zaterdagavond de zonsondergang zich aandient en daarmee het einde van de Sabbat nadert, gaan de Joden nog gewoon door met het bidden van psalmen en hymnen, om de Sabbat nog langer te kunnen vasthouden. Gelijk een verloofde, willen de Joden van de Sabbat geen afstand doen. Op deze wijze moeten wij de vrijdag als vastendag beleven, om de smaak van het brood, dat verwijst naar het Brood des Levens, nog langer te kunnen vasthouden. Ik moet daarbij altijd denken aan de heilige Maagd op het moment dat zij achterbleef op aarde te midden van de apostelen, na de Hemelvaart van Jezus. Hoe keek zij vanaf dat moment naar brood als zij in een keuken kwam? Had brood toen nog dezelfde betekenis voor haar als vóór het moment van de Instelling van het Laatste Avondmaal? Als zij vanaf dat moment brood zag moet er wel iets in haar moederlijk hart zijn omgegaan en moet zij hebben gedacht: “Mijn Zoon heeft zich tot brood gemaakt, dit is de substantie die veranderd is in mijn Zoon.” Zonder me op de plaats te willen stellen van de heilige Maagd, zou je kunnen zeggen dat ze niet meer naar brood kon kijken op dezelfde wijze als dat ze naar wortelen keek of aardappelen.

De graankorrel waar brood van gemaakt wordt, is als het verhaal van Christus, als het verhaal van de Verlosser. Als Jezus in het evangelie spreekt over de graankorrel, dan zien we de zaaier voor ons en de graankorrel die moet sterven, om door deze dood opnieuw op te schieten en vruchten voort te brengen in overvloed, dertig- zestig- en honderdvoudig. Het is het verhaal van de dood en Verrijzenis van Christus en van de vruchten van de Verlossing. Om van graan brood te maken, moet het worden verbrijzeld en worden gemalen tot meel. En van meel wordt brood gebakken. Jezus’ lichaam, hart en ziel en heel zijn persoon zijn ook verbrijzeld. In de graankorrel zien we heel het verhaal terug van Jezus liefde voor ons. Jezus die zich geheel heeft laten verbrijzelen om voor ons tot voedsel te worden, dat ons vergoddelijkt. Toen Jezus sprak over het Brood des Levens, zei Hij: “Wie van dit brood eet zal eeuwig leven hebben.” Om welk brood gaat het hier? Om het brood dat Hij, de Mensenzoon, zelf is en ons geeft, en niet het brood dat onze voorvaderen hebben gegeten, die zijn gestorven…” Dat is de reden dat voor ons de woensdag en de vrijdag geheel in het teken van brood moeten staan. De heilige Maagd wil ons op concrete wijze in aanraking brengen met onze Verlossing, niet alleen geestelijk, maar ook materieel. De heilige Maagd is een hele praktische joodse vrouw. Zij brengt ons met brood in aanraking, zodat we als verplicht zijn om met Jezus in contact te komen. Door het vasten richt ze ons op de aanwezigheid en de liefde van Jezus. Zo kunnen we samen met Maria vol verwondering doorleven hoe Jezus in zijn grote nederigheid brood is geworden. Dat is de werkelijke betekenis van vasten.

De heilige Maagd geeft ons in Medjugorje enkele sterk sprekende voorbeelden, om de boodschappen en de weldaad van vasten op water en brood te illustreren.

De joodse traditie, en ook de christelijke die daarop is gevolgd, leert ons dat vasten een zeer krachtig middel is tegen de macht van Satan. Dit is vandaag de dag van groot belang, want we staan onder sterke invloed van de krachten van het kwaad. De heilige Maagd zegt in Medjugorje: “Satan is vandaag de dag sterk als nooit tevoren.” Overbodig om u te wijzen op de verwoestingen die hij teweeg brengt in gezinnen, onder jongeren en bij kinderen. De cultuur van de dood heeft in het Westen, erg genoeg, diep wortel geschoten. In Medjugorje komen veel pelgrims gebroken aan, omdat hun kinderen verslaafd zijn aan drugs en zich prostitueren en andere wegen van de dood bewandelen. Deze ouders komen mij vaak opzoeken om via mij de zieners te vragen, of ze voor hun kinderen willen bidden, opdat ze bevrijd zouden worden van drugs en zouden afzien van prostitutie… Nadat ik hen van mijn gebed heb verzekerd vraag ik hen: “Heeft u voor uw kind gevast? En ze antwoorden dan: “Maar, waarom? Ik bid veel, ik doe veel novenen, zelfs die van het Kostbaar bloed van Christus en ik bid de Rozenkrans.” “Maar, u heeft geen antwoord gegeven op mijn vraag, of u ook vast voor uw kind”? “Maar ik bid, zuster, ik bid.” Vervolgens herinner ik hen eraan dat de heilige Maagd spreekt over de oorlogen die woeden in de gezinnen en in de harten van de jongeren. En dat dit misschien dezelfde zijn die de verwoesting in het leven van hun kind teweegbrengen. Zij zegt: “Lieve kinderen, alleen door gebed en vasten kunnen jullie deze oorlogen een halt toeroepen.” Zij heeft het in eerste instantie niet over militaire oorlogen, maar over de oorlogen in de gezinnen. Maria zegt dat de oorlog in ons hart begint. Als ik haat koester tegen een van mijn broeders, als ik de deur voor een bepaald iemand heb gesloten, als ik slecht over iemand oordeel, hem veroordeel, als ik jaloers op hem ben, als ik hem vervloek en verbitterd jegens hem ben, dan woedt er een oorlog in mijn hart, die onvermijdelijk tot uiting zal komen. Dat zijn de oorlogen die de heilige Maagd uit ons hart wil verwijderen. En de enige middelen daartoe zijn gebed en vasten. Mocht u een ander middel aanwenden, dan zal die zijn werking missen. U moet daar vanaf zien. Jezus heeft ook op deze wijze gesproken. Op een dag kwamen de apostelen geheel verslagen bij Hem terug, want het kwaad had hen dit keer weten te weerstaan, terwijl de macht van Christus al werkzaam was in hen. Daardoor deden zij wonderen en bewerkte zij genezingen en konden zij bevrijdingen uitspreken. Maar die dag had het niet gewerkt. En Jezus legde hen uit waarom niet: “Deze demonen kunnen jullie alleen uitdrijven met gebed en vasten.” Vergeet niet dat het om beide middelen gaat. Omdat we met ons vasten een kind niet letterlijk redden, zoals wanneer we in het water zouden springen, riskeren we ook geen longontsteking. Door te vasten kunnen we veel levens redden, zonder daarbij ziek te worden. Integendeel, vasten maakt ons gezonder. Er zijn studies over gemaakt en de uitkomst ervan is, dat wij in het Westen een derde meer eten dan dat we daadwerkelijk nodig hebben. Veel ziekten en veel vroegtijdig sterven zijn te wijten aan dit buitensporig eten. Vasten echter, zal ons goed doen.

Ouders, weet dat wanneer u bidt voor u kinderen en kinderen, weet, dat wanneer jullie bidden voor jullie ouders, dat jullie allen deze macht bezitten. Bid niet zonder te vasten en vast niet zonder te bidden. Alle heiligen hebben gevast.

Tijdens de eerste weken van de verschijningen was iedereen gespitst op het minste woord van de heilige Maagd. En twee maanden na de eerste verschijningen zegt ze: “Satan heeft een plan om deze parochie te verwoesten. Lieve kinderen, ik wil elke parochiaan vragen om drie dagen op water en brood te vasten en om daarbij de rozenkrans te bidden om Satan te overwinnen.” En allen hebben als één man gedaan wat de heilige Maagd hen vroeg. Drie dagen achtereen hebben ze in hartsverbondenheid met elkaar gevast en gebeden opdat Maria de kop van de slang zou verpletteren. En de vierde dag heeft de heilige Maagd gezegd: “Lieve kinderen, ik dank jullie voor jullie gebed en vasten, want het plan van Satan is mislukt, we hebben overwonnen.” En ze zei niet: “Ik heb overwonnen”, maar “Wij hebben overwonnen.” Zij had de parochianen van Medjugorje nodig om Satan te overwinnen. Het gaat hier om een gebeurtenis van groot belang, want als Satan er toen in was geslaagd om zijn plan te laten zegevieren, dan was er geen Medjugorje geweest. Dan was deze stroom van zegeningen er nooit geweest, die al bijna 30 jaar op onze aarde neerkomt. Hoeveel levens zouden van redding verstoken zijn gebleven als Medjugorje er niet was geweest. Hoeveel gezinnen zouden in verdeeldheid zijn blijven leven en hoeveel meer zelfmoorden zouden er zijn begaan. Laten we ook kijken hoeveel goed Medjugorje onszelf heeft gedaan. Omdat 500 inwoners van een dorp toentertijd 3 dagen hebben gevast op water en brood om Satan te overwinnen, heeft God Medjugorje aan de wereld kunnen geven en zijn miljoenen pelgrims zich komen laven aan deze bron. Zo groot is de uitwerking van vasten op water en brood als iemand er zijn jawoord aan geeft.

In 1992 heeft de heilige Maagd tegen Ivanka gezegd: “Lieve kinderen, ik vraag jullie om Satan te overwinnen.” Vraagt de heilige maagd aan mij persoonlijk om Satan te overwinnen? Ja, want ik ben een kind van God en Maria heeft mij nodig; zij heeft ieder van ons nodig, zonder uitzondering. Ze zegt: “Lieve kinderen, zonder jullie kan ik de wereld niet helpen. Ieder van jullie is belangrijk.” En in deze zelfde boodschap aan Ivanka geeft Maria ons de wapens waarmee we Satan kunnen overwinnen: “De wapens om Satan te overwinnen zijn gebed en vasten. Bid voor de vrede, want Satan wil het kleine beetje vrede dat jullie hebben verwoesten.”

In april 1992, toen er bommen rondom Medjugorje en in heel Bosnië-Herzegovina vielen, zagen we met eigen ogen de dood en verwoesting om ons heen. De eerste boodschap die op de bombardementen volgde was: “Lieve kinderen, alleen door gebed en vasten kunnen jullie de oorlog een halt toeroepen. Satan wil in deze troebele dagen zoveel mogelijk zielen verleiden, daarom vraag ik jullie om te kiezen voor God. Hij zal jullie beschermen en Hij zal jullie tonen wat jullie moeten doen en welke weg jullie moeten inslaan.” Maria had het al vóór de oorlog gezegd en het moest opnieuw gezegd worden.

Wil je meer lezen, klik dan hier