Overweging ter voorbereiding van 27-05-2023, Haarlem: Onze Lieve Vrouw ter Nood

Overweging ter voorbereiding van 27-05-2023, Haarlem: Onze Lieve Vrouw ter Nood

Uit de preken van de heilige Bernardus, abt van Clairvaux (+1153) (Sermo 4, in Assumptione BMV: Opera omnia, Ed. cisterc. 5, Rome, 1968, blz. 249-250)

In haar barmhartigheid komt Maria allen die haar aanroepen te hulp

O.L.V. ter Nood in Heiloo

Laat men niet meer spreken van uw barmhartigheid, heilige Maagd, als er één mens is die zich herinnert u in zijn nood vergeefs te hebben aangeroepen. Zeker, wij, uw dienaars, prijzen u gelukkig om al uw andere deugden, maar vanwege uw barmhartigheid prijzen wij veeleer onszelf gelukkig. Wij loven uw maagdelijkheid, uw nederigheid bewonderen wij. Maar uw barmhartigheid smaakt ons, ongelukkigen, zoeter; uw barmhartigheid begroeten wij liever, gedenken wij vaker en roepen wij veelvuldiger aan. Uw barmhartigheid heeft immers het herstel van de gehele wereld verkregen en het heil van alle mensen verzekerd. Want – het staat vast – voor heel het mensdom zijt gij bezorgd geweest, gij tot wie gezegd is: ‘Vrees niet, Maria, gij hebt genade gevonden’ (Lc. 1, 30), dat wil zeggen: de genade die gij zocht. Wie zou dan, o gezegende, van uw barmhartigheid de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen peilen? Want zij is zó lang dat zij tot de laatste dag toe allen die haar inroepen te hulp komt. Zij is zó breed dat zij het wereldoppervlak omvat, zodat ook van uw barmhartigheid de hele aarde vervuld is. Ja, zij is zó hoog dat zij reikt tot de hemelse stad en tot haar herstel heeft bijgedragen.

En zij is zó diep dat zij voor hen die woonden in de duisternis en in de schaduw van de dood verlossing heeft verkregen. Door u immers is de hemel weer bevolkt en het dodenrijk ontruimd, door u is het hemels Jeruzalem uit de puinhopen verrezen en is aan ongelukkigen teruggegeven wat zij verwachtten: het leven dat zij hadden verloren. Zo vloeit uw zeer machtige en milde liefde over van gevoelens van medelijden én van daadwerkelijke hulpvaardigheid, want zij is aan beide even rijk.

Laat onze dorstige ziel zich dan spoeden naar deze bron, laat onze ellende zich met alle aandrang wenden tot deze overvloed van barmhartigheid. Zie, met alle eerbetoon hebben wij u uitgeleide gedaan bij uw opgang naar uw Zoon en zijn wij u, minstens van verre, gevolgd, gezegende Maagd.

Moge het voortaan de taak van uw liefde zijn, de genade die gij bij God hebt gevonden aan de wereld bekend te maken; verkrijg door uw voorspraak vergiffenis voor de zondaars, gezondheid voor de zieken, kracht voor de kleinmoedigen, troost voor de bedroefden, hulp en bevrijding voor hen die in gevaar verkeren. Mogen ook op deze dag van feest en vreugde uw dienaren die de zoete naam van Maria aanroepen en prijzen, door uw bemiddeling, Koningin van barmhartigheid, de genadegaven ontvangen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die, boven alles verheven, God is: de Gezegende tot in eeuwigheid!