Home

Ter voorbereiding van de viering van zondag 16-05-2021

‘Dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van Jezus Christus, zijn Zoon, en elkaar liefhebben’ (1 Joh. 3, 23). Wie tegen dit gebod misdoet, begaat een zonde die niet aanwezig kan zijn bij een kind van God. Wij moeten elkaar dus beminnen ‘zoals Hij ons bevolen heeft’ (1 Joh. 3, 23). ‘En wie zijn gebod onderhoudt - merk op dat niets ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 15-05-2021

‘Wij hebben de liefde leren kennen’ (1 Joh. 3, 16). Johannes spreekt hier van het toppunt van liefde, de volkomen liefde waarover wij het reeds gehad hebben. ‘Daardoor hebben wij de liefde leren kennen’: door het feit dat Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. ‘Ook wij moeten ons leven geven voor onze broeders’ (1 Joh. 3, 16). Daar ...

Paus: ‘Bidden is niet gemakkelijk’

Beste broeders en zusters, goedemorgen! Ik ben blij dat ik deze ontmoeting weer met publiek erbij mag doen, want ik zal jullie één ding zeggen: het is niet leuk om in het niets te praten, tegen een ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 1076-1100)

1076  Schrijf dit: alles wat bestaat, wordt, dieper dan een ongeboren kind zich in de buik van de moeder bevindt, omsloten door de diepten van Mijn barmhartigheid. Hoe pijnlijk word Ik door wantrouwen aan Mijn goedheid gewond! Zonden die uit gebrek aan vertrouwen ...

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 3)

Zr. Em.: - Maria, kunt u ons zeggen wat het meest doeltreffende middel is om de zielen in het Vagevuur te bevrijden? M.S.: - Dat is de Mis. Het is de Mis, omdat Jezus Zich daar totaal offert, puur uit liefde voor ons. De Mis is het offer van Christus zelf, door Christus opgedragen aan God de Vader. Het is het mooiste offer. De priester vertegenwoordigt God, maar het is God zelf die Zich offert en zichzelf geeft tot in de dood ...

Preekje op 14-05-2021, vrijdag na de 6e zondag van Pasen

Over Mattias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een opvolger voor hem aanwijzen. De ...

Ter voorbereiding van de viering van vrijdag 14-05-2021

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont hij ...

Preek op 13-05-2021, Hemelvaart van de Heer, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, vandaag vieren wij dus de Hemelvaart van de Heer. Dat woord 'hemelvaart' kan tot een misverstand leiden. Mensen zouden kunnen denken, dat Jezus is opgestegen naar de hemel – en dat is natuurlijk ook zo – en dat Hij daarom weg is van de aarde ...

Hemelvaart: een ‘moeilijk’ feest? – door Kevin Perrotta

Jezus die opstijgt ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader… Het lijkt ver weg van wat de menselijke geest kan bevatten, zelfs door geloof. Hoe kunnen we het feest van Hemelvaart beter begrijpen? Ik kan slechts voor mezelf spreken, maar persoonlijk heb ik Hemelvaart altijd een moeilijk feest gevonden om te begrijpen ...

Donderdag 13-05-2021 om 10.00 uur – heilige Mis ter ere van ’s Heren Hemelvaart

Op het Hoogfeest van de Hemelvaart des Heren viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden. Met Pasen ...

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 13-05-2021

Heden, veelgeliefden, besluiten wij de veertig dagen die volgen op de heilige en glorievolle verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. In drie dagen is de ware tempel die door goddeloze vijanden verwoest was, door goddelijke macht weer opgebouwd. Sindsdien zijn er veertig dagen verstreken krachtens Gods beschikking, bestemd tot onze ...

Preekje op 12-05-2021, woensdag na de 6e zondag van Pasen

Wij geloven in de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Geest. Al wat van de Vader is, is van de Zoon, en al wat van de Zoon is, is van de Geest. En uiteindelijk wordt alles wat de Geest heeft aan de leerlingen meegedeeld. De Zoon verheerlijkt de Vader, de Geest verheerlijkt de Zoon. Zo is er in de verhouding tussen Vader ...

Ter voorbereiding van de viering van woensdag 12-05-2021

De Heer heeft de opdracht gegeven om te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, dat wil zeggen: in de belijdenis van de Schepper en van de Eniggeborene en van de Gave. Er is één Schepper van het al, want, zo zegt de heilige Paulus, er is ‘één God, de Vader, uit wie het al voortkomt’. Er is één Eniggeborene, onze Heer Jezus Christus, ‘door wie het ...

Preekje op 11-05-2021, dinsdag na de 6e zondag van Pasen

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Die vraag zullen wij een gevangenisbewaarder vandaag horen stellen aan Paulus en Silas. Zij zaten in de gevangenis, omdat zij gepreekt hadden en wonderen verricht in Naam van Jezus. In plaats van dat zij in de gevangenis zaten te mopperen en zichzelf beklaagden - wat wij misschien zouden ...

Ter voorbereiding van de viering van dinsdag 11-05-2021

Hoe kan men God beminnen, als men de wereld bemint? God zorgt ervoor dat de liefde in ons woont. Er zijn twee soorten liefde: een liefde tot de wereld en een liefde tot God. Waar de liefde tot de wereld woont, is geen toegang meer voor de liefde tot God. De liefde voor de wereld moet wijken, wanneer de liefde tot God in iemand wil wonen. Men moet een plaats vrijhouden ...

Preekje op 10-05-2021, maandag na de 6e zondag van Pasen

In het evangelie spreekt Jezus over de Geest, de heilige Geest, die God zal zenden en die getuigenis over Jezus zal afleggen. Jezus heeft beloofd, dat er ooit bijzondere tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Dat zal ook een getuigenis zijn van de heilige Geest. Maar dat is niet iets waar wij op moeten blijven wachten. In de tussentijd wil de heilige Geest van ons leven gebruikmaken om tegenover andere ...

Ter voorbereiding van de viering van maandag 10-05-2021

‘Hieraan - zo zegt Johannes - weten wij dat wij Hem kennen: dat wij zijn geboden onderhouden (1 Joh. 2, 3). Welke geboden? Ga eens na of Christus’ gebod niet gewoon ‘liefde’ heet. Kijk maar in het evangelie of het dat gebod niet is: ‘Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben’ (Joh. 13, 34). ‘Hieraan weten wij dat we in Hem zijn, als we in Hem volmaakt zijn’ (1 Joh. 2, 5)...

Preek op 09-05-2021, 6e zondag van Pasen, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare  gelovigen, ik weet niet of het zojuist tot u is doorgedrongen, die laatste zin uit het Joh. evangelie waarin staat: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt”. Dat betekent nogal wat. Alles gaat tegenwoordig over de liefde. Alle liedjes op de radio en TV zijn ...

Ter voorbereiding van de viering van zondag 09-05-2021

Het lijdt geen twijfel, veelgeliefden: toen de Zoon van God de menselijke natuur aannam, heeft Hij zich ten nauwste daarmee verbonden. Zodoende is er niet alleen in deze mens, die de Eerstgeborene van heel de schepping is, maar ook in al zijn heiligen een en dezelfde Christus. En zoals het hoofd niet kan gescheiden worden van de ledematen, zo kunnen ook de ledematen ...

Mediteren is naar de ontmoeting met Jezus gaan

Vandaag hebben we het over de meditatie, een vorm van gebed. Voor een christen is mediteren zoeken naar een synthese. Het betekent zichzelf voor de immense bladzijde van de Openbaring te plaatsen, om te proberen het ons eigen te maken, het volledig op te nemen. En na het te hebben aanvaard, houdt de christen het Woord van God niet ...

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 08-05-2021

De kerk heeft twee vormen van leven die haar door God zijn geopenbaard en aanbevolen: het leven in geloof en het leven in aanschouwing. Het ene heeft betrekking op de tijd van onze pelgrimstocht, het andere op de eeuwigheid van ons toekomstig verblijf. Het ene wordt gekenmerkt door zwoegen, het andere door ...

De H. Veronica Giuliani, mystica en gestigmatiseerde (deel 1)

De Heilige Veronica Giuliani (feestdag 9 juli) is één van de grootste Italiaanse mystici van de 18e eeuw. Ze is een heilige met de status van de H. Teresa van Avila of de H. Franciscus van Assisi. Ze was een ziel die vanaf haar vroege jeugd door God was uitgekozen om de hoogste mystieke genaden te bereiken, die ze in haar dagboek beschreef ...

Preekje op 07-05-2021, vrijdag na de 5e zondag van Pasen

Vandaag, beste medeparochianen, allemaal welkom, gaat de lezing van het heilig evangelie over vriendschap. Eén van de zaken waardoor Jezus laat zien, dat wij zijn vrienden zijn is, dat Hij ons alles heeft toevertrouwd wat Hij van zijn hemelse Vader heeft ontvangen. Dat is een duidelijk teken van vertrouwen. Wij allemaal hebben ...

Bisdom: Geen grote versoepeling met Pinksteren voorzien

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk voorziet voor Pink­ste­ren geen grote versoe­pe­ling van de eigen corona­maat­re­ge­len. Het protocol ...

Berichten-archief