Home

Overweging ter voorbereiding van 23-05-2022, maandag in de zesde week van Pasen

In het doopsel maakt de heilige Geest ons tot nieuwe mensen, Hij die God is samen met de Vader en de Zoon. De heilige Geest neemt al wat misvormd is van ons weg en geeft ons onze vroegere schoonheid terug. Hij vervult ons zó met zijn genade dat wij geen enkele liefdeloosheid meer kunnen bevatten. De Geest bevrijdt ons van ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Overweging ter voorbereiding van 22-05-2022, zesde zondag van Pasen

Laat ons dit heerlijke feest, dit grootste van alle feesten, vieren: de dag dat de Heer verrezen is uit de dood. Laten we het vieren zowel met vreugde als met eerbied. Want de Heer is verrezen en de hele wereld heeft Hij met zichzelf doen opstaan. Hijzelf heeft de banden van de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-05-2022, zaterdag in de vijfde week van Pasen

Alleen hij mag aan de eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren, en die gereinigd is in het waterbad van de ...

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2022, vrijdag in de vijfde week van Pasen

Ontkracht is de dood, het kruis heeft overwonnen. De dood ligt machteloos neer, hij is zelf dood. De houding van Jezus’ leerlingen ...

Overweging ter voorbereiding van 19-05-2022, donderdag in de vijfde week van Pasen

Eens kwam de apostel Paulus tijdens zijn missiereizen door het binnenland van Efeze. Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie ...

Overweging ter voorbereiding van 18-05-2022, woensdag in de vijfde week van Pasen

‘Vorsten vervolgen mij zonder reden, maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht’ (Ps. 119 (118), 161). De vorsten van de wereld, de heersers van de duisternis, proberen je in je hart te verdrukken en zetten in je binnenste wrede vervolgingen op. Ze beloven je aardse ...

Overweging ter voorbereiding van 17-05-2022, dinsdag in de vijfde week van Pasen

Het spreekt vanzelf dat het christendom ons nooit als een blijde en bevrijdende heilsboodschap zou kunnen aanspreken, voelden wij in ons niet de minste nood aan heil, verlossing en bekering. Na de ...

Overweging ter voorbereiding van 16-05-2022, maandag in de vijfde week van Pasen

Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat Hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei Hij tot zijn leerlingen, terwijl Hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan: zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon wordt overgeleverd aan de ...

Een nieuwe Nederlandse heilige: Titus Brandsma

Anno Sjoerd Brandsma werd geboren als kind van Tjitsje en Titus Brandsma op 23 februari 1881 te Wonseradeel in Friesland. Het gezin, dat een melkveebedrijf had, bestond uit vier meisjes en twee jongens, van wie Titus de op één na jongste was. Alle kinderen van dit katholieke gezin zouden op één na voor het religieuze leven kiezen ...

Journalist, oorlogsheld en heilige – Pater Titus Brandsma

Op 15 mei j.l. is de Nederlandse Pater Karmeliet, hoogleraar en verzetsheld, Titus Brandsma (1881-1942) heilig verklaard door Paus Franciscus. Titus Brandsma was als hoogleraar en intellectueel een belangrijke stem in katholiek Nederland. In de jaren dertig keerde hij zich actief tegen de invloeden van nazisme en fascisme op ...

Preek op 15-05-2022, 5e zondag van Pasen, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag gaat over twee thema’s: de liefde en de heerlijkheid. Wij spreken van een heerlijk kopje koffie, een heerlijke dag als het zonnetje schijnt, maar een ‘heerlijk kind’..., we horen dat niemand zeggen. Maar Jezus - als Kind van God - zegt, dat Hij de ...

Overweging op 13/14-05-2022 in de tehuizen, 5e zondag van Pasen, jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. In de eerste lezing keren Paulus en Barnabas terug van hun reis. Zij bevestigen de leerlingen in hun goede werken en sporen hen aan in het geloof te volharden. Tevens houden zij hen voor dat je het Rijk van God alleen ...

Overweging ter voorbereiding van 15-05-2022, vijfde zondag van Pasen

Het paasfeest dat wij vieren, brengt heil aan alle mensen. Het vindt zijn begin in de eerste mens, die in alle opzichten gered en ten leven gewekt wordt. Het gedeeltelijk volmaakte en het vergankelijke vormden, als afbeelding en voorafbeelding van het eeuwige, met ...

Sint-Andrzej Bobola stierf voor eenheid van de Katholieke Kerk

Sint-Andrzej Bobola is in de huidige verschrikkingen van de Oekraïne-oorlog bij uitstek de heilige om aan te roepen. Daar zag het aan het begin van zijn leven bepaald niet naar uit. De oorlog om Oekraïne ...

‘Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw naar Loreto’

De wetenschap bevestigt: Engelen brachten het huis van Onze Lieve Vrouw van Nazareth naar Loreto. Dit zou gebeurd zijn van 9 op 10 mei 1294. Vandaag dus precies 728 jaar geleden. Maar hoe verhief het Heilige Huis zich van zijn fundamenten en dook het ongeschonden weer op, ruim 3000 kilometer verderop, waar het vandaag nog is? ...

Bijbelleesgroep

Er is weer een mogelijkheid om bij onze Bijbelleesgroep aan te sluiten. Tijdens de bijeenkomsten lezen we samen de lezingen van het komende weekend. Als afsluiting van de lezingen, hoort u altijd: "Woord van God". Zo lezen wij, luisteren wij naar, en praten wij ...

Benefietconcert Oekraïne

Op zaterdag 28 Mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een benefietconcert voor Oekraïne. Het concert is bedoeld om de Oekraïense bevolking een hart onder de riem te steken door geld in ...

Overweging ter voorbereiding van 14-05-2022, H. Mattias, apostel

‘In die dagen stond Petrus op te midden van zijn broeders en sprak’ (Hand. 1, 15). Als een vurig man, aan wie door Christus de kudde is toevertrouwd, en als de eerste in het koor staat Petrus altijd vooraan om het woord te nemen: ‘Mannenbroeders, één uit ons midden moet gij kiezen.’ Hij laat de keuze over aan de menigte. Daarmee toont ...

Overweging ter voorbereiding van 13-05-2022, vrijdag in de vierde week van Pasen

De Heer is het brood dat uit de hemel is neergedaald; brood dat krachten herstelt, zonder zelf in kracht af te nemen; brood dat wel kan worden gebruikt, maar niet kan worden verbruikt. Van dat brood was ook het manna een voorafbeelding, vanwaar dan deze zinspeling ...

Overweging ter voorbereiding van 12-05-2022, donderdag in de vierde week van Pasen

Als werkelijk ‘het Woord vlees is geworden’ (Joh. 1, 14), dan nuttigen wij ook werkelijk het Woord in de maaltijd des Heren. Hoe kan men dan aannemen dat het Woord niet werkelijk bij ons zou blijven? Het Woord heeft reeds de natuur van ons vlees onafscheidelijk aangenomen, toen dat Woord als mens geboren werd. Bovendien ...

Overweging ter voorbereiding van 11-05-2022, woensdag in de vierde week van Pasen

‘Dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken nieuw leven vind’ (Ps. 119 (118), 50). Dit is de hoop die mij te beurt valt door uw belofte. Zij troost mij, zodat ik de kwellingen van het ogenblik kan doorstaan. Zij geeft mij tegelijk vertrouwen in de toekomst. Hoe zij ...

Overweging ter voorbereiding van 10-05-2022, dinsdag in de vierde week van Pasen

Onze Heer Jezus Christus is geboren: sterfelijk met de stervelingen. Waarom sterfelijk? Omdat Hij is gekomen ‘in de gestalte van het vlees der zonde’ (Rom. 8, 3). Als Zaligmaker is Hij gekomen: Hij is gestorven, maar Hij heeft de dood gedood: Hij heeft in zichzelf aan de dood die ...

Overweging ter voorbereiding van 09-05-2022, maandag in de vierde week van Pasen

Wanneer christenen hun solidariteit beleven, worden de levenskrachten die Christus’ lichaam eigen zijn, werkzaam. Wat zijn die krachten? Uit zichzelf kunnen de mensen niet het gemeenschapsideaal bereiken, waarvan zij dromen. In het Oude ...

Preek op 08-05-2022, vierde zondag van Pasen, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vele mensen denken dat roeping alleen is weggelegd voor priesters, diakens of religieuzen, maar er zijn een aantal belangrijke kerkelijke gebeurtenissen waarbij gelovigen worden geroepen bij hun naam. Kinderen die gedoopt worden of ...

Berichten-archief