Home

Preek op 14-007-2024, 15e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaan wij, net als de leerlingen van Jezus op weg. Maar de leerlingen krijgen geen brood mee, geen reistas, zelfs geen geld. Ja een stok en een paar sandalen, dat is alles. Er is echter een groot verschil tussen die leerlingen en ons. Zij ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preek op 07-07-2024, 14e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Beste mensen, als ik hier eens zou kunnen vertellen wat er allemaal aan goede dingen in de wereld gebeurt, ver weg of dichtbij, dan zou ik - gelukkig - voorlopig nog niet klaar zijn. Maar ook het omgekeerde is waar. Als ik over al het kwaad zou moeten vertellen, krijgen wij een ...

Preek op 06/07-07-2024 in de tehuizen, 14e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, we leven in een tijd van veel verwarring, juist ook bij gelovige mensen. Vroeger leek het allemaal veel gemakkelijker: je wist precies waar je je aan te houden had, je kende je christelijke plichten, van vasten en onthouding en biechten enz. en je wist ...

Heiligdom Heiloo ontvangt relieken van opvallende zaligen

In Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo kunnen deze maand de relieken van opvallende zaligen worden vereerd: van Carlo Acutis en het Poolse gezin Ulma. Onlangs maakte het Vaticaan bekend dat de zalige Carlo Acutis wordt heilig verklaard, waarschijnlijk in 2025. Daarmee zal hij de eerste heilige zijn die is geboren in de jaren negentig. Het Pools gezin van Józef en Wictoria Ulma is het eerste complete gezin dat de kerk als martelaars zalig verklaarde. Onder hun zeven kinderen is zelfs een ongeboren baby ...

Preek op 30-06-2024, 13e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, in het Evangelie zien we een paar prachtige voorbeelden, hoe mensen grenzeloos vertrouwen in Jezus hebben. Jaïrus, een overste in de synagoge. Zijn naam betekent; Hij (God) zal tot leven wekken. Die Jaïrus is ten einde raad, misschien wel in ...

Preek op 23-06-2024, 12e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het dus over mensen in nood, over de Kerk. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden en nog meer verbonden met God, met Jezus onze roerganger. Mensen in nood om hun bestaan, mensen van toen en mensen van nu. Mensen ...

Hou je van zingen, kom dan eens kijken bij ons (ritmisch) koor Spirit!

Wij zijn een klein groepje van 10 enthousiastelingen die alle woensdagen repeteren van 19.30 tot 20.30 uur. Wij zingen over het algemeen moderne liederen, je hoeft geen noten te kunnen lezen ...

Overweging op vrijdag 21-06-2024 In verzorgingstehuis Hugo Waard, 12e zondag door het jaar B, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, de brief van de heilige apostel Paulus, begint met: “de liefde van Christus laat ons geen rust”. Ik denk dat hij daarmee bedoelt, dat wij christenen, ons altijd bewust moeten zijn van Christus liefde voor ons. De Evangelie lezing, sluit daar mooi ...

Preek op 16-06-2024, 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In onze parochie gaat het nog niet zo slecht, maar ik kan me van mensen in sommige andere parochies voorstellen, dat zij moedeloos worden. Ze hebben geen eigen pastoor. Parochianen blijven weg uit de zondagsviering. De voorgangers, die komen, lijken soms tot ...

Carlo Acutis – een jeugdige zalige (KRO/NCRV)

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Andrea Acutis, een lid van de hogere middenklasse van Turijn, en Antonia Salzano. Het echtpaar was het jaar daarvoor getrouwd en woonde in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea's werk, een corporate finance executive bij de investeringsbank Lazard Brothers. Hun zoon werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis, de eigenaar van verzekeringsbedrijf Vittoria Assicurazioni ...

Preek op 09-06-2024, 10e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Er is, zoals dat in het Evangelie staat, niet eens tijd voor Jezus om tot rust te komen! Zelfs als de familie van Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers en zussen Hem willen opzoeken kunnen ze Hem niet te ...

Preek in de tehuizen op 07/08-06-2024, 10e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de jonge Kerk, dat is de Kerk in de eerste eeuw, waren er bepaalde mensen, die er zich op beroemden, dat zij tot de familie van Jezus Christus behoorden. Zo was Jakobus, de bisschop van Jeruzalem, een neef van Jezus. Op grond van die verwantschap ...

Preek op 02-06-2024, Sacramentsdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het gebeurt, dat er thuis wordt aangebeld door een pakketbezorger. Wíj krijgen het pakje. Híj een handtekening voor ontvangst en een dankbare glimlach. Als de nieuwe buren aanbellen, worden er handen geschud, stellen wij ons voor en drinken samen een kop koffie. Als er familie komt, geven we een hand, een kus, ze ...

Pastoor Henk Niesten overleden

Op de feest­dag van Maria Visi­ta­tie is pastoor Henk Niesten overle­den. De laatste jaren was hij pries­ter in de Apostel­kerk in Beverwijk. Hij was een vurig pries­ter die met ver­schil­lende mooie gees­te­lij­ke ini­tia­tie­ven verbon­den was. Hij is 76 jaar oud gewor­den. Moge hij rusten in vrede! De uit­vaart zal op het hoog­feest van het H. Hart plaats vin­den, vrij­dag 7 juni. Pastoor Niesten was 50 jaar hartpatiënt, een ander jubileum om te vieren, zo ver­telde hij onlangs nog lachend. Pastoor Niesten was een zo genoemde "late roe­ping" en had vorig jaar zijn 25 jarig pries­ter­feest gevierd en zijn 75e ver­jaar­dag. Na pastoor te zijn geweest in de ...

Zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur: H.Mis Sacramentsdag (ook via livestream)

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In een aantal katholieke landen wordt het gevierd op de tweede ...

Het Poolse model en de mysterieuze ontmoeting met Pater Pio … Pas in Medjugorje begon ze het te begrijpen

Voordat ze zich bekeerde tot een vroom katholiek geloof, leefde het Poolse model Ania Goledzinowska een leven als beroemdheid, drugsmisbruik en vijandigheid jegens de katholieke kerk. Op een ...

Preek op 26-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Die grote, onbegrijpelijke God weet alles, kan alles, maar waar wij misschien het meest jaloers om mogen zijn, is de eenheid, die er in God is. In onze wereld is er op veel plaatsen geen eenheid, maar on-enigheid. Er kunnen daardoor fikse ruzies ontstaan, ja, zelfs grote ...

Preek op 24/25-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, diaken Eelke Ligthart

De apostel Paulus schrijft in de tweede lezing: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest die ons werd geschonken”. Wat Paulus hier zegt raakt ons allemaal. Hij zegt immers dat God zijn liefde in het hart van ieder van ons heeft uitgestort. Dat is het grote geschenk ...

Zondag 26 mei 2024 – Drievuldigheidszondag

De eerste zondag na Pinksteren wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen feest werden lang door de kerkelijke autoriteiten afgewezen, onder anderen door paus ...

Donderdag na Pinksteren: Feest onze Heer Jezus Christus eeuwige Hogepriester

het feest van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester. Dit feest zal worden gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het feest van Christus Priester wordt al verschillende jaren gevierd in diverse religieuze instituten en landen. In het Romeins Missaal is er reeds een votiefmis voor opgenomen. Het feest van Onze Heer Jezus ...

Preek op 20-05-2024, Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij vieren onze verjaardagen. Of wij gedenken, dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Wij staan er bij stil, dat iemand zo lang in dienst is van een bedrijf. Maar wanneer vieren wij nu de verjaardag van de Kerk? Dat doen wij met Pinksteren. De Kerk viert ...

Preek op 19-05-2024, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Ter voorbereiding van 16-05-2024, donderdag in de zevende week van Pasen

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit ...

Preek op 12-05-2024, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, je hoort weleens zeggen, dat sommige mensen het verschil tussen ‘mijn en dijn’ niet meer kennen. En inderdaad ... er wordt enorm veel gestolen. Niet alleen door professionele dieven, die banken beroven of ergens digitaal inbreken, maar ook kleine ...

Berichten-archief