Home

Overweging ter voorbereiding van 27-03-2023, maandag in de vijfde week van de veertigdagentijd

Geloven betekent inzien dat Christus de waarheid is en het daarmee wagen. Hij is niet slechts een leraar - al zou het ook de grootste zijn - die, evenals alle andere leraren, kan worden onderworpen aan de maatstaven der waarheid, neen, Hij is de waarheid (vgl. Joh. 14, 6) ...

Preek op 26-03-2023, 5e zondag van de Vasten, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag het bekende verhaal over Lazarus die stierf en door Jezus weer tot leven kwam. Ook een lang verhaal, waar je vooraf misschien wel denkt, dat kost tijd en aandacht en misschien denkt u ook wel, ach dat soort wonderen daar kun je nu ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Website vier.nu nodigt uit om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu ...

Overweging ter voorbereiding van 26-03-2023, vijfde zondag in de veertigdagentijd

‘Jezus zei tot Marta: uw broer zal verrijzen’ (Joh. 11, 23). Dit had een dubbele betekenis. Want Hij zei niet: nu wek Ik uw broer op, maar: uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag’ (Joh. 11, 24). Van die verrijzenis ben ...

Was dat nou echt nodig? (Nieuwsbrief Putje van Heiloo)

God geeft, God neemt, gezegend zij de naam van God… Dat weten we, en dus proberen we niet alleen het mooie, maar ook het moeilijke uit Gods hand te ontvangen. Maar soms vragen we ons toch af: ‘was dit nou écht nodig? Had het niet anders gekund?’ Tegelijkertijd weten we dat er niemand op aarde ooit zo geleden heeft of zo zal lijden als Onze Lieve Heer aan het Kruis. Dus kunnen we ons ook afvragen: had dát ...

Boetevieringen

Op vrijdag 24 maart om 19.00 uur is de Boeteviering, speciaal voor ouders en kinderen, maar iedereen is welkom. Op woensdag 29 maart om 19.00 uur is de Boeteviering in de kerk. Een persoonlijke afspraak maken met Pastoor Frank is natuurlijk ook mogelijk. Het Sacrament ...

Overweging ter voorbereiding van 25-03-2023, Aankondiging van de Heer – Maria Boodschap

Gods majesteit heeft onze nietswaardigheid aangenomen, zijn kracht onze zwakheid, zijn eeuwigheid onze sterfelijkheid. En om de schuld te delgen die op ons menselijk bestaan drukt, heeft de onkwetsbare natuur zich verenigd met onze aan lijden onderworpen natuur. Dit heeft tot gevolg gehad dat één en dezelfde Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, ... (25-03-2021: Maria ...

Overweging ter voorbereiding van 24-03-2023, vrijdag in de vierde week van de veertigdagentijd

Wat door de profeet Jeremia gezegd is ‘Mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd trouw’ (31, 3), wil ik ook toepassen op Christus die voor ons geleden heeft en gekruisigd is. Hij heeft zijn onuitsprekelijke en ongelooflijke liefde voor ons het duidelijkst getoond toen Hij zichzelf ontledigd heeft. Hoewel Hij als Heer boven ons stond, heeft Hij zichzelf tot ...

Overweging ter voorbereiding van 23-03-2023, donderdag in de vierde week van de veertigdagentijd

In de eerste plaats heeft God het volk van Israël bevrijd van de Egyptische slavernij. Hierbij deed Hij veel tekenen en wonderen ...

Overweging ter voorbereiding van 22-03-2023, woensdag in de vierde week van de veertigdagentijd

De heilige Drieëenheid, de ene God van het nieuwe en het oude verbond, heeft onze vaderen bevolen het vlees van dieren als offer te brengen. Dit was de voorafbeelding van de welgevallige offergave die alleen de Zoon van God als vleesgeworden mens voor ons in zijn erbarming zou brengen. Immers, volgens de leer van de apostel Paulus heeft Hij ‘zich voor ons overgeleverd ...

Overweging ter voorbereiding van 21-03-2023, dinsdag in de vierde week van de veertigdagentijd

‘Heer, ik heb tot U geroepen, verhoor mij toch’ (Ps. 141 (140), 1). Dit kunnen wij allen zeggen. Dit zeg ik niet alleen, de hele Christus zegt het. Toch is dit eerder gezegd namens ons, zijn lichaam; want ook toen Christus hier lichamelijk op aarde was, heeft Hij gebeden en ook in ...

Overweging ter voorbereiding van 20-03-2023, H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria

Voor elke bijzondere genade die aan een redelijk schepsel wordt meegedeeld, geldt deze algemene regel: als God in zijn goedheid iemand roept tot een bijzondere genade of tot een verheven levensstaat, dan schenkt Hij alle hulp die voor deze uitverkoren ...

Preek op 19-03-2023, 4e zondag van de Vasten, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, wij, mensen, hebben over veel zaken een eigen mening. En dat is ons goed recht. Maar God heeft ook een eigen mening. En ... zijn mening wijkt weleens af van die van ons. Tegen bepaalde zaken, vooral als het om mensen gaat, kijkt Hij op een ...

Voedselbank Vasten 2023

Lieve lezers, morgen, zondag 12 maart, beginnen we aan de derde week van de 40-daagse Vasten. We hebben dus nog even te gaan. We hebben nog ruimschoots de tijd om goed te doen. En goed doen in de Vasten is niet alleen minder eten en drinken, meer en beter bidden en in de heilige Schrift, de Bijbel, lezen, maar ook goede werken doen ...

Tuin-verrassing

We hebben nieuwe tuinmannen nodig! Waarom zou je daar niet voor bidden?! Ik doe dat wel. En anderen ook, dat weet ik zeker. Zo is ook gebeden om een nieuwe dirigent-organist! Terug naar de tuin. Nieuwe tuinmannen komen niet áánwaaien, maar tijdens de laatste ...

Overweging ter voorbereiding van 19-03-2023, vierde zondag in de veertigdagentijd

De Heer sprak: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten’ (Joh. 8, 12). Met deze woorden heeft Hij enerzijds iets bevolen, anderzijds iets beloofd. Laten wij daarom doen wat Hij bevolen ...

Overweging ter voorbereiding van 18-03-2023, zaterdag in de derde week van de veertigdagentijd

God kon de mensen geen heerlijker weldaad bewijzen dan hun zijn eigen Woord, waardoor Hij alles geschapen heeft, als hoofd te schenken, en hen met dit hoofd te verbinden als zijn ledematen, opdat Hij Zoon van God en Mensenzoon zou zijn: één God met de Vader en ...

Overweging ter voorbereiding van 17-03-2023, vrijdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘Ik wil op niets anders roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus,’ zegt Paulus (Gal. 6, 14). Zie, tekent Augustinus hierbij aan, daar waar de wijze van deze wereld schande meent te vinden, ontdekt de Apostel een schat; wat de één een dwaasheid toeschijnt, is voor ...

Overweging ter voorbereiding van 16-03-2023, donderdag in de derde week van de veertigdagentijd

Christus is voor ons een barmhartige hogepriester geworden, en wel op de volgende manier: de wet die door de engelen aan de Israëlieten afgekondigd werd, beval de mensen die voor de verleiding bezweken en zonde bedreven, te straffen, en dit onverwijld. Hiervan wordt ...

Overweging ter voorbereiding van 15-03-2023, woensdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘Ik heb in mijn gramschap gezworen: nimmer vinden zij rust bij Mij’ (Ps. 95 (94), 11). Op twee manieren wordt er van God gezegd dat Hij zweert. Hij zweert kalm en vredig, zoals in een andere psalm staat: ‘Eens en voorgoed heb Ik gezworen bij mijn heiligheid, voorzeker zal Ik David niet bedriegen’ (Ps. 89 (88), 36). Maar hier zweert Hij in gramschap, want ...

Overweging ter voorbereiding van 14-03-2023, dinsdag in de derde week van de veertigdagentijd

‘De wijze moet niet roemen op zijn wijsheid, de sterke niet roemen op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom’ (Jer. 9, 22). Maar waarop kan men dan werkelijk roemen en waarin is de mens groot? De profeet zegt: ‘Wie toch wil roemen, hij moet zich erop beroemen in te zien en te erkennen dat Ik de Heer ben’ (Jer. 9, 23). Dit is het edele in de mens, zijn glorie en zijn grootheid, ...

De dankbare baas

Een man slofte het restaurant binnen. Hij droeg oude kleren en schuifelde naar een tafeltje bij het raam. Sofie, een jonge serveerster, liep naar hem toe. “Zal ik u even helpen?” Ze trok een stoel weg van ...

Overweging ter voorbereiding van 13-03-2023, maandag in de derde week van de veertigdagentijd

Jezus Christus is onze hogepriester, zijn kostbaar lichaam is ons offer, dat Hij op het altaar van het kruis voor het heil van alle mensen heeft geofferd. Het bloed dat voor onze verlossing werd vergoten, was niet, zoals in de oude wet, het bloed van kalveren en bokken, maar dat van het onschuldigste Lam, onze Verlosser Jezus Christus. De tempel waarin onze hogepriester de ...

Preek op 12-03-2023, 3e zondag van de Vasten, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Vandaag de ervaring van de Samaritaanse vrouw in de ontmoeting met Jezus . Elke ontmoeting die mensen hebben met Jezus lijkt bijzonder. We vertrekken met veel meer dan we dachten dat we zouden krijgen. Deze dialoog vindt plaats op het middaguur ...

Berichten-archief