Home

Communiegebed van de H. Pater Pio

Blijf bij mij, Heer, want het is nodig dat Gij aanwezig blijft, zodat ik U niet vergeet. Gij weet hoe makkelijk ik U verlaat. Blijf bij mij, Heer, omdat ik zwak ben en ik Uw kracht nodig heb, zodat ik niet zo vaak ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Als gij God wilt navolgen, omdat gij naar zijn beeld zijt geschapen, volgt dan zijn voorbeeld na. Gij die christenen zijt, die door uw naam de menslievendheid verkondigt, volgt Christus’ liefde na. Beschouwt de rijkdommen van Hem die, toen Hij door een mens tot de mensen zou komen, Johannes voor zich uit zond, de boeteprediker en leider. Vóór Johannes had Hij alle profeten ...

Preekje op 25-02-2021, donderdag in week 1 van de vasten

Het evangelie vandaag begint met Jezus' opmerking, dat aan wie vraagt gegeven zal worden, wie zoekt zal vinden en voor wie klopt zal er worden opengedaan. Alle ouders hebben hun kinderen geholpen om te leren fietsen. Het kind rijdt weg, de vader of moeder rent er achteraan en houdt de fiets stabiel als hij wiebelt. De ouder ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Drie dingen zijn er, broeders en zusters, drie dingen waardoor ons geloof sterk staat, onze toewijding standvastig is en onze deugd blijvend, namelijk gebed, vasten en barmhartigheid. Door te bidden kloppen wij aan, door te vasten verkrijgen wij, door barmhartigheid ontvangen wij. Gebed, vasten en barmhartigheid: deze drie zijn één ...

Preekje op 24-02-2021, woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

Als ik goed geïnformeerd ben, is het Engelse woord voor ‘vasten’ afkomstig van het Duitse woord voor ‘lente’. De lente doet ons denken aan vernieuwing en aan nieuwe leven. Maar de lente doet ons ook denken aan de voorjaarsschoonmaak. Het is eigenlijk logisch dat de vastentijd vanzelf overgaat in de lente. Want tijdens de ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Wie zichzelf bemint, kan geen liefde hebben voor God, maar als iemand vanwege de overgrote rijkdom van de liefde tot God niet zichzelf bemint, dan bemint hij God. Daardoor komt het dat zo iemand nooit zijn eigen eer zoekt, maar die van God. Want wie zichzelf bemint, zoekt zijn eigen eer. Wie God liefheeft, bemint de eer van zijn ...

Preekje op 23-02-2021, dinsdag in week 1 van de vasten

Jezus zegt, dat wij geen omhaal van woorden moeten gebruiken. Wij weten, dat het bij het bidden niet gaat om de hoeveelheid woorden en ook niet om de duur van ons bidden. De rozenkrans bidden is een kwestie van rustig en biddend nadenken over de mysteries van het leven van Onze Heer onder leiding van moeder Maria, die beter dan ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Terwijl de kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bijzondere aandacht besteedde aan haar verhouding, niet alleen tot de afgescheiden christenen, maar ook tot de niet-christelijke godsdiensten, stelde zij met genoegen vast dat de boetvaardigheid bijna overal hoog wordt gewaardeerd. De boetvaardigheid is ...

Preekje op 22-02-2021, het feest van Sint Petrus’ Stoel

Vandaag, broeders en zusters, vieren wij het feest van Sint Petrus’ Stoel. Wij gedenken de heilige apostel Petrus als de eerste herder van de Kerk, de opperherder. Petrus had allerlei gaven om de Kerk goed ...

Preek op 21-02-2021, 1e zondag van de veertigdagentijd, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de veertigdagentijd is begonnen en Jezus trekt zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning. Het zijn bekende teksten op de 1e Zondag van de veertig dagentijd Een tijd waarin wij ons ook  bezinnen, nadenken, over hoe ons leven er de komende ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Uit heel de wereld wordt alleen Petrus gekozen om aangesteld te worden over de roeping van alle volkeren, over alle apostelen en over alle vaders van de kerk: ofschoon er onder het volk van God vele priesters zijn en vele herders, worden aldus allen eigenlijk door Petrus geleid, terwijl Christus hun opperste leider is. Het is iets groots en ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Luister, God, naar mijn roepen, schenk aandacht aan mijn gebed’ (Ps. 61 (60), 2). Wie drukt zich zo uit? Het schijnt er slechts één te zijn. Zie eens of het er maar één is. ‘Van de uiteinden der aarde roep ik tot U, wanneer ik beklemd ben van hart’ (Ps. 61 (60), 3). Dus niet een enkeling; maar daarom één omdat er één Christus is, van wie wij ...

Actie Kerkbalans (woord van onze secretaris)

Als secretaris van het Parochiebestuur en voorzitter van de Werkgroep Actie Kerkbalans van onze Dionysiuskerk, vraag ik graag uw aandacht voor het volgende: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een wel ...

Wandel voor een ander – Thuis wandelen door Afrika

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? De Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 ...

Genezingen verricht door de H. Pater Pio

In 1919 was er een 62-jarige man uit Foggia die steunde op twee stokken om te lopen. Door van een koets te vallen had hij zijn benen gebroken en de dokters slaagden er niet in hem te genezen. Pater Pio hoorde zijn biecht en zei hem daarna: “Sta op en vertrek! Die stokken moet je wegwerpen”. De man gehoorzaamde terwijl allen met ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Mozes zegt in het boek Deuteronomium tot zijn volk: ‘De Heer onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten. Niet met onze voorouders heeft de Heer dat verbond gesloten, maar met ons’ (Deut. 5, 2-3). Waarom heeft Hij het verbond dan niet met de voorouders ...

Een pleidooi voor het dragen van het Bruin Scapulier van O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Onze Lieve Vrouw verscheen verschillende malen als Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel met het Scapulier in de hand. Dit gebeurde onder andere bij de laatste verschijning in Fatima, en evenzeer te ...

Preekje op 19-02-2021, vrijdag na Aswoensdag

In de eerste lezing van vandaag spreekt de profeet Jesaja over de kwaliteit van het vasten van de joden in zijn tijd. Zij doen werkelijk van alles om bij God in de gunst te komen, maar tegelijkertijd doen zij allerlei kwaad. En dan werkt het vasten niet. Meestal zijn het de Farizeeën, die kritische vragen stellen aan het adres van Jezus ...

‘Christus kijkt naar ons uit’: vastenboodschappen Nederlandse bisschoppen

Verschillende Nederlandse bisschoppen blikken in boodschappen vooruit op een Veertigdagentijd in coronatijd, en de kansen en problemen die dat met zich meebrengt. Kardinaal Wim Eijk schrijft dat de Veertigdagentijd een tijd is van “verstilling, bezinning en ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

Er bestaat een korte methode om werkelijk het innerlijk leven te verdiepen: een mens moet voortdurend erop bedacht zijn en zich moeite geven om - door soberheid, overdenking, goede lectuur en overweging van de heilige Schrift - twee zaken na te streven. Hij ...

Preekje op 18-02-2021, donderdag na Aswoensdag

Als wij erover nadenken hoe wij iets willen redden, in de zin van bewaren, veiligstellen, dan zoeken wij een veilige plek. Wij brengen bijvoorbeeld ons geld naar de bank en ons prachtige porseleinen servies bergen wij op in een glazen kast. Maar als het gaat om ons eigen leven, lijkt Jezus Christus ons wel het tegenovergestelde te ...

Preek op 17-02-2021, Aswoensdag, pastoor Frank Domen

In het evangelie zegt Jezus: “Wanneer gij vast ... wanneer gij bidt ... wanneer gij aalmoezen geeft ...”. Dat zijn blijkbaar de drie dingen, die in deze veertigdagentijd van ons worden verwacht. De tip, die Jezus Christus ons wil geven is dat het niet alleen om de uiterlijke handeling moet gaan. Zo van, als wij vasten en bidden en aalmoezen geven ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Broeders en zusters, onze onoverwinnelijke voorvechter Jezus Christus heeft ons deze eerbiedwaardige veertigdagentijd geschonken. Laten wij ons nu vrijmaken van vleselijke begeerten ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 776-800)

776 De Heer bezocht mijn cel vandaag en zei tegen mij: "Mijn dochter, Ik zal je niet veel langer in deze gemeenschap laten. Ik zeg dit tegen je zodat je met meer ijver voordeel zult trekken uit de genaden die Ik je verleen." 777 (187) 27 november [1936]. Vandaag was ik in de geest in de hemel. Ik ...

Berichten-archief