Home

Overweging ter voorbereiding van 11-08-2022, H. Clara, maagd

Werkelijk gelukkig is zij aan wie het gegeven is te mogen genieten van het heilige gastmaal, zodat zij zich met alle vezels van haar hart aan de Heer kan hechten. Onophoudelijk bewondert de zalige menigte in de hemel zijn schoonheid. Zijn liefde roept wederliefde op, de beschouwing van Hem brengt verkwikking, zijn welwillendheid ...

Overweging ter voorbereiding van 10-08-2022, H. Laurentius, diaken en martelaar

De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte, en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals gij al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van ...

Overweging ter voorbereiding van 09-08-2022, Europa: H. Teresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares, patrones van het continent

Christus heeft het juk van de Wet op zich genomen, toen Hij haar volkomen vervulde en voor en door de Wet stierf. Juist daardoor heeft Hij hen bevrijd, die door Hem het Leven willen ontvangen. Maar zij ...

Overweging ter voorbereiding van 08-08-2022, H. Dominicus, priester

Dominicus was een man van zulk een eerbare levenswandel en hij werd gedreven door zo’n vurige ijver voor God dat men hem zonder enige twijfel een waarachtig vat van deugd en van genade mag noemen. Hij bezat een grote gelijkmoedigheid die slechts ...

Preek op 07-08-2022, 19e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als iemand een andere baan wil hebben, gaat dat niet van vandaag op morgen. Er gaan gesprekken aan vooraf. Je gaat eens op internet rondneuzen, links en rechts informeren, ter plekke kijken. Iemand, die een andere baan krijgt aangeboden, gaat geen ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Overweging op 05/06-08-2022 in de tehuizen, 19e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen. In de brief aan de Hebreeën, van apostel Paulus, kunnen we zijn passie, zijn verlangen voelen dat alle mensen zich openen voor de genade van het geloof. Zoals Paulus zegt: "overtuigt het Geloof ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen." Door het geloof in, en het vertrouwen op God is er veel gebeurt, wat de mens ...

Overweging ter voorbereiding van 07-08-2022, 19e zondag door het jaar

Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie, in het verhaal dat we lezen over Jona (vgl. Jona 2, 1), die onder in de boot in een ...

Overweging ter voorbereiding van 06-08-2022, Gedaanteverandering van de Heer

In geestverrukking riep Petrus tot de Heer: ‘Het is goed dat wij hier zijn’ (Mt. 17, 4). Inderdaad, waarom zouden wij het daglicht ...

Overweging ter voorbereiding van 05-08-2022, vrijdag in de 18e week door het jaar

Een waar offer is elk werk waardoor wij met God worden verbonden in een heilige gemeenschap. Dat wil zeggen: elk werk dat gericht is op het hoogste goed dat ons echt gelukkig kan maken, is een waar offer. Daarom is barmhartigheid geen offer, als deze hulp aan de medemens niet omwille van God wordt verleend. Ook al wordt het offer door ...

Overweging ter voorbereiding van 04-08-2022, H. Johannes Maria Vianney, priester – H. Pastoor van Ars

Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 03-08-2022, woensdag in de 18e week door het jaar

Alle heiligen hebben de gevaren die hun vrijmoedig spreken met zich meebracht, liefgehad. Zij hebben degenen die dat wilden, de gelegenheid gegeven hun lichaam op allerlei manieren te verwonden of te doden. Bij geen enkele pijn hadden zij ook maar één ogenblik van zwakte, omdat zij als prijs voor hun bloed en dapperheid de eer in ...

Overweging ter voorbereiding van 02-08-2022, dinsdag in de 18e week door het jaar

Volg Jozua na. Draag het evangelie, zoals hij de verbondsark. Laat de woestijn, dat wil zeggen: de zonde, achter u. Trek de Jordaan over. Haast u een levenswandel in Christus aan te nemen, haast u naar het land dat rijk is aan verkwikkende vruchten, dat overeenkomstig de belofte overvloeit van melk en honing. Verwoest Jericho, dat is de oude gewoonte, ...

Overweging ter voorbereiding van 01-08-2022, H. Alfonsus Maria de’Liguori, bisschop en kerkleraar

Heel de heiligheid en de volmaaktheid van de ziel berusten op de liefde tot Jezus Christus, onze God, ons hoogste goed en onze Verlosser. Deze liefde is het die alle deugden die de mens naar de volmaaktheid leiden, tot eenheid brengt en in stand houdt. Of ...

Preek op 31-07-2022, 18e zondag door het jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het Evangelie begon vandaag met iemand uit het publiek, die Jezus een probleem voorlegt. Hij vraagt naar een eerlijke verdeling van de erfenis, want daarmee is kennelijk iets niet goed gegaan. Er is geld, er zijn bezittingen. En ja, dan wil er nog wel eens iets fout gaan in ...

Overweging ter voorbereiding van 31-07-2022, 18e zondag door het jaar

Gedenk wat de profeet Obadja zegt: het huis van Jakob zal een vuur zijn, het huis van Jozef zal een vlam zijn, het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn (vgl. Ob. 18). Jakob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jakob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jakob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij ...

Geloofswandeling – Cursus voor Geloofsverdieping

Wandelen is altijd goed, dat hebben we nóg meer ontdekt tijdens de corona-pandemie. En ook nóg meer duidelijk is geworden, dat het zéér goed is een doel in het leven te hebben, kennis van (geloofs)zaken, een goede visie op wat gebeurt en hoe er mee omgaan. Daarom de cursus ‘Geloofswandeling’. We ‘wandelen’ elke ...

Overweging ter voorbereiding van 30-07-2022, zaterdag in de 17e week door het jaar

Christus zelf is de weg en daarom zegt Hij: ‘Ik ben de weg’ (Joh. 14, 6). Dit nu is volkomen terecht zo gesteld, want ‘door Hem hebben wij toegang tot de Vader’ (Ef. 2, 18). Maar aangezien die weg geen ...

Overweging ter voorbereiding van 28-07-2022, donderdag in de 17e week door het jaar

Omdat bij de morgenschemering of dageraad de duisternis overgaat in het licht, wordt niet ten onrechte de hele kerk van de uitverkorenen met de naam morgenschemering of dageraad aangeduid. Want terwijl de kerk uit de nacht van het ongeloof naar het licht van het geloof ...

Overweging ter voorbereiding van 27-07-2022, H. Titus Brandsma, priester en martelaar

Men zegt dat wij leven in een grote tijd, een tijd van grote mannen en vrouwen. Wij zouden misschien beter kunnen zeggen, dat wij leven in een tijd van diepe inzinking, maar waarin zich een reactie begint af te tekenen en men uitziet naar verdediging van de dierbaarste en ...

Overweging ter voorbereiding van 26-07-2022, HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige maagd Maria

Omdat de Maagd en Moeder van God uit Anna geboren zou worden, durfde de natuur het kind van de genade niet vóór te zijn, maar Anna bleef onvruchtbaar, totdat de genade haar vrucht had voortgebracht. Haar eerstgeborene moest zij zijn, uit wie de Eerstgeborene van heel ...

Overweging ter voorbereiding van 25-07-2022, H. Jakobus, apostel

De zonen van Zebedeüs vallen Jezus lastig met de vraag: ‘Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand mag zitten’ (Mc. 10, 37; vgl. Mt. 20-21). En zij dringen aan: ‘Zeg het ons!’ Wat antwoordt Hij? Hij maakt hun duidelijk dat zij niets geestelijks vragen, maar dat zij, als zij geweten hadden wat zij vroegen, het niet ...

Preek op 24-07-2022, 17e zondag door het jaar C, pastoor Frank Domen

“Op een keer was Jezus ergens aan het bidden”. Zo begint het evangelie. Het is goed om eens stil te staan bij de biddende Jezus. Er wordt veel over Hemzelf gezegd, over zijn woorden en daden, zijn wonderen, maar over zijn bidden horen wij maar weinig. Toch heeft Jezus zijn liefde voor God en voor de mensen nergens zo diep beleefd als in zijn gebed. Jezus’ gebed heeft op de apostelen indruk gemaakt. Hij had weleens geen tijd om te eten, zo druk was Hij met de ...

Overweging ter voorbereiding van 24-07-2022, 17e zondag door het jaar

‘Groot zijt Gij, Heer, en alle lof waardig’ (Ps. 145 (144), 3); ‘Groot is uw macht en uw wijsheid heeft geen maat’ (Ps. 147A (146), 5). Loven wil U een mens, een deel maar van uw schepping, en nog wel een mens die zijn sterfelijkheid met zich draagt (vgl. 2 Kor. 4, 10), die het bewijs van zijn zonden met zich meedraagt en het bewijs dat Gij de ...

Overweging ter voorbereiding van 23-07-2022, Europa: H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van het continent

Gezegend zijt Gij, mijn Heer, Jezus Christus. Gij hebt uw dood, voordat de tijd gekomen was, voorzegd en bij het laatste avondmaal op wonderbare wijze aards brood veranderd in uw heilig, kostbaar lichaam. Gij hebt dit liefdevol aan uw apostelen geschonken ter ...

Berichten-archief