Home

Ter voorbereiding van de donderdag in de tweede week van de advent, 09-12-2021

God, die ziet dat de wereld in voortdurende angst dreigt ten onder te gaan, laat niet af haar met liefde terug te roepen, haar uit te nodigen door zijn genade, haar in zijn goedheid te omvatten, haar in te sluiten in zijn genegenheid. Daarom veegt Hij de aarde, die door het kwaad is overwoekerd, met een straffende zondvloed schoon, en roept Hij Noach om vader te worden van ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (3)

‘Kannibalisme’en ‘mensenoffers’waren beschuldigingen die vaak tegen de eerste generaties christenen werden geuit. De vroegchristelijke geloofsverdedigers wezen deze beschuldigingen als roddel van de hand. Maar toch kunnen wij door de vertroebelde lens waarmee de heidenen naar de eerste christenen keken, wel degelijk ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Dinsdag 8 december – de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria - 'vol van genade' - geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven ...

De devotie tot het Onbevlekte Hart van Maria zal de wereld redden

Onze Lieve Vrouw verscheen aan Lucia, Jacinta en Francisco, en gaf hen boodschappen voor de wereld. De zieners bevestigden dat deze verschijningen bekend moesten worden gemaakt aan de Heilige ...

Ter voorbereiding van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria, hoogfeest, 08-12-2021

Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat gij de vloek van Eva in een zegening hebt veranderd. Omdat gij ervoor hebt gezorgd dat Adam, die eerst vervloekt was, door uw toedoen gezegend werd. Waarlijk gezegend zijt gij onder de vrouwen, omdat de zegen van de Vader door uw toedoen over de mensen is gekomen en hen van de oude vervloeking heeft bevrijd. ...

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar, 07-12-2021

Ge hebt het ambt van het priesterschap aanvaard, en zittend aan de achtersteven stuurt ge het schip van de kerk tegen de golven in. Houd het roer van het geloof vast om niet uit de koers te raken door de zware stormen van deze wereld, maar vrees niet, want ‘Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee’ (Ps. 24, 2) ...

Ter voorbereiding van de maandag in de tweede week van de advent, 06-12-2021

De voornaamste reden waarom het onder de oude Wet geoorloofd was God vragen te stellen, en waarom de profeten en priesters wel openbaringen en visioenen van God mochten verlangen, was gelegen in het feit dat het geloof nog niet zo hecht gegrondvest was en de evangelische Wet nog niet was afgekondigd. Daarom was het nodig ...

Preek op 05-12-2021, 2e zondag van de advent, jaar C, diaken Eelke Ligthart

De oproep van Johannes de Doper weerklinkt vandaag over de stad waar wij wonen, zoals eertijds over de Jordaan vallei nabij Jeruzalem: "Bekeer u! Bereid de weg van de Heer! Maak uw paden recht! Heel de mensheid zal Gods redding zien!" Wat is die “bekering” dan? ...

Ter voorbereiding van de tweede zondag van de advent, 05-12-2021

‘Een stem roept in de woestijn: bereid de weg des Heren, maak de paden van onze God recht’ (Jes. 40, 3). Jesaja verklaart duidelijk dat de voorspelling niet in Jeruzalem, maar in de woestijn zal vervuld worden. Het gaat hier over het feit dat heel de mensheid de glorie des Heren zal aanschouwen en Gods redding zal kennen. Deze profetie ging volgens de geschiedenis ...

De heilige Mis op zaterdag is voortaan om 16.00 uur !!!

Vanwege de nieuwste coronamaatregelen is de heilige Mis van zaterdag voorlopig om 16.00 uur. Dit omdat er na 17.00 uur geen activiteiten meer mogen plaatsvinden ...

Ter voorbereiding van de zaterdag in de eerste week van de advent, 04-12-2021

Van onze Heer en Meester is er de heilzame uitspraak: ‘Wie ten einde toe volhardt, hij zal gered worden’ (Mt. 10, 22). En elders: ‘Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen. Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken’ (Joh. 8, 31-32) ...

Jim Caviesel: “God sprak tot mij… Ze houden niet van mij. Er zijn er maar heel weinig.” De Wonderfoto uit Het Heilige Land

De filmster, die Jezus speelde in de grote film The Passion of the Christ, zei dat hij rollen accepteert in films waarvan hij gelooft dat ze ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 1551-1575)

1551  (130) Tijdens de meditatie over de dood vroeg ik de Heer zich te verwaardigen om mijn hart met die gevoelens te vervullen die ik op het ogenblik van mijn dood zal hebben. Door Gods genade ontving ik inwendig het antwoord dat ik had ...

“Is er leven na de bevalling!?”

In de baarmoeder van een moeder zaten twee baby's. De een vroeg aan de ander: "Geloof jij in leven na de bevalling ?" De ander ...

H. Franciscus Xaverius, priester, 03-12-2021

Wij hebben de christelijke dorpen bezocht, die al enkele jaren geleden gekerstend werden. Deze dorpen worden niet door Portugezen bewoond, want het land is er buitengewoon onvruchtbaar en arm. Omdat de christenen uit deze streek geen priesters hebben, weten ze niet veel meer dan dat ze christenen zijn. Er is niemand die voor hen de mis opdraagt; er is ...

Corona-update

De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt in verband met de oplopende besmettingscijfers. Ook binnen de katholieke kerk zijn op 1 december nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Voor niet-liturgische bijeenkomsten in de parochies (voor 17.00 uur) gelden de regels van ...

Ter voorbereiding van de donderdag in de eerste week van de advent, 02-12-2021

Omdat Christus wilde voorkomen dat de leerlingen Hem over het tijdstip van zijn wederkomst uitvroegen, zei Hij: ‘Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen’ (Mt. 24, 36), en: ‘Het komt u niet toe dag ...

Ter voorbereiding van de woensdag in de eerste week van de advent, 01-12-2021

Wij kennen een drievoudige komst van de Heer. De derde komst ligt als het ware midden tussen de andere twee. De eerste en de laatste geschieden namelijk in het openbaar, de middelste echter niet. Bij zijn eerste komst werd de Heer gezien op aarde en ging Hij om met de mensen: toen, zoals Hij zelf getuigt, hebben de mensen Hem gezien én gehaat. Bij zijn laatste komst ...

Beste protestanten, de Mis … is de hemel op aarde !!! (2)

De meest verpletterende woorden die in de Mis werden uitgesproken waren het ‘Lam Gods’, omdat ik wist dat dit Lam Jezus Christus zelf was. Niemand hoeft u dat te vertellen. Misschien heeft u de woorden “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons” duizend keer gezongen of uitgesproken. En hoeveel keer heeft u de ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (31) 03-12-2021

God gaat altijd op de volgende wijze te werk: de grootheid van zijn uitverkorenen komt pas in het verborgene goed tot zijn recht. Zowel dag als uur om deze grootheid aan de wereld te openbaren ...

H. Andreas, apostel, 30-11-2021

Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, hield hij die schat niet voor zich, maar hij haastte zich en liep snel naar zijn broer Simon om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had. Merk op wat hij tegen zijn broer zegt: ‘Wij hebben de Messias gevonden; vertaald betekent dat: de Gezalfde’ (Joh. 1, 41). Zie je hoe hij hier bewijst ...

Unbound – cursus

Ieder mens heeft een verlangen naar ‘vrijheid’. God heeft ons ...

Ter voorbereiding van de maandag in de eerste week van de advent, 29-11-2021

De tijd die de kerk zo plechtig viert, is aangebroken, of zoals de heilige Geest hem noemt: ‘de gunstige tijd, de dag van het heil’ (2 Kor. 6, 2), van de vrede en de verzoening; de tijd waarnaar de aartsvaders en profeten van vroeger met zoveel gebeden en verzuchtingen, met vurige aandrang hebben uitgezien, de tijd die de rechtvaardige ...

Preek op 28-11-2021, 1e zondag van de advent, jaar C, pastoor Frank Domen

Het evangelie van vandaag is nogal angstaanjagend. Er wordt gesproken over tekenen aan zon, maan en sterren, over gebulder van de onstuimige zee. Volkeren in angst, mensen, die het besterven van schrik. Er was vóór Jezus’ tijd al heel wat kwaad gebeurd en dat ...

Berichten-archief