Home

Overweging ter voorbereiding van 30-11-2022, H. Andreas, apostel

Toen Andreas bij Jezus verbleef en veel geleerd had, hield hij die schat niet voor zich, maar hij haastte zich en liep snel naar zijn broer Simon om hem deelgenoot te maken van wat hij ontvangen had. Merk op wat hij tegen zijn broer zegt: ‘Wij hebben de Messias gevonden; vertaald betekent dat: de Gezalfde’ (Joh. 1, 41). Zie je hoe hij hier bewijst ...

Overweging ter voorbereiding van 29-11-2022, dinsdag in de eerste week van de advent

Wanneer wij de komst van de Heer met alle godsvrucht vieren, doen wij eigenlijk niet meer dan onze plicht. Want niet slechts tot ons, maar ook om ons komt Hij die van ons niets nodig heeft. Ja waarlijk, hoe groot onze eigen hulpbehoevendheid is, blijkt wel uit de grootte van zijn goedertierenheid. Niet alleen blijkt uit de prijs van de geneeskundige behandeling hoe ...

Overweging ter voorbereiding van 28-11-2022, maandag in de eerste week van de advent

Wie is Hij wiens komst wij jaarlijks herdenken en vieren? Dat is Hij die in het paradijs beloofd is, de Zoon van de vrouw, zo machtig dat door Hem de kop en de macht van de verdoemde slang verpletterd zouden worden. ‘Had de Heer van de hemelse machten ons geen rest gelaten, dan waren we nu als Sodom en Gomorra’ (Jes. 1, 9). Hij is waarlijk die Noach in wie de voorzegging van zijn vader Lamech vervuld ...

Preek op 27-11-2022, 1e zondag van de advent, jaar A, pastoor Frank Domen

Het joodse volk heeft naast goede tijden ook veel slechte gekend. Eén keer hebben ze zelfs 400 jaar lang in Egypte in slavernij geleefd en kort nadat zij waren bevrijd, moesten zij - door eigen schuld - 40 jaar lang door de woestijn zwerven. Later zijn de joden vaker in ballingschap ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Overweging ter voorbereiding van 27-11-2022, Eerste zondag van de advent

U moet weten, geliefde broeders en zusters, dat deze heilige tijd die wij de advent - de komst van de Heer - noemen, ons twee feiten voor ogen houdt. Daarom moeten wij ons ook over twee dingen verheugen, want deze tijd moet op twee manieren nuttig voor ons zijn. Hij ...

Wat protestanten beter begrijpen aan het priesterschap

De Duitse bisschoppen waren onlangs in Rome voor hun ad limina-bezoek. Intussen wordt in eigen land aan het priesterschap gemorreld, blijkt uit hun Synodale Weg. Ook in Nederland klinkt soms de roep om gehuwde priesters. Dit komt voort uit een verkeerde visie op het priesterschap. Protestanten weten dat offer en priesterschap samen ...

Overweging ter voorbereiding van 26-11-2022, zaterdag in de 34e week door het jaar

‘De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als rechter der aarde’ (Ps. 96 (95), 12-13). Vroeger is Hij gekomen en later zal Hij nog eens komen. Die stem van Hem klonk eerst in het evangelie: ‘Van nu ...

Overweging ter voorbereiding van 25-11-2022, vrijdag in de 34e week door het jaar

O zalig verblijf in de stad daarboven! O klaarlichte dag van de eeuwigheid, door geen nacht verduisterd, maar altijd door de opperste Waarheid bestraald! Altijd blijde, altijd onbekommerde dag, die uw staat nooit in zijn tegendeel verandert. O, dat die dag was aangebroken en al deze tijdelijke dingen ten einde waren gekomen ...

Overweging ter voorbereiding van 24-11-2022, HH. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Viëtnam

Ik, Paulus, die omwille van Christus de boeien draag, wil u verslag uitbrengen van de beproevingen die ik iedere dag moet doorstaan. Mijn bedoeling is dat hierdoor uw liefde tot God groter wordt en wij gezamenlijk God loven, want eindeloos is zijn erbarmen (vgl. Ps. 136 (135), 1). De gevangenis waarin ik mij bevind, is een echte hel: het ...

Overweging ter voorbereiding van 23-11-2022, woensdag in de 34e week door het jaar

Mijn raad aangaande de matigheid was, dunkt me, niet onbelangrijk. Wie hem volgt, zal er geen spijt van hebben; hij zal zichzelf redden en ook mij die de raad gegeven heeft; het is immers geen kleine verdienste iemand van het dwaalspoor en de ondergang af te brengen en naar het heil te voeren. Dat zijn we aan God, onze Schepper ...

Overweging ter voorbereiding van 22-11-2022, H. Cecilia, maagd en martelares

‘Huldigt de Heer met uw citerspel en speelt voor Hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang’ (Ps. 33 (32), 2-3). Legt de oude mens af: gij kent toch het nieuwe lied? Er is sprake van: de nieuwe mens, het Nieuwe Testament, het nieuwe lied. Het nieuwe lied behoort niet aan de oude mens; dat leren alleen maar ‘nieuwe mensen’ die de ‘oude mens’ hebben afgelegd, en ...

Overweging ter voorbereiding van 21-11-2022, Opdracht van de heilige maagd Maria

Mag ik u verzoeken te letten op wat Christus de Heer heeft gezegd, toen Hij zijn hand over zijn leerlingen uitstrekte: ‘Ziedaar mijn moeder en mijn broeders; want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel’ (Mt. 12, 49-50) ...

Preek op 20-11-2022, hoogfeest van Christus Koning, jaar C, diaken Eelke Ligthart

Het feest van Christus Koning is nog geen 100 jaar oud. Er is een tijd geweest, dat alles wat zich op sociaal terrein bewoog, moest de heerschappij van God, en liefst ook dat van de kerk, erkennen. Veel heeft het blijkbaar niet uitgehaald. In sommige middellandse zee ...

Overweging ter voorbereiding van 20-11-2022, Christus, Koning van het heelal

Wat Pilatus tot Christus heeft gezegd en wat de Heer hem geantwoord heeft, moeten wij nu nader beschouwen. Tegen de joden had Pilatus gezegd: ‘Neemt Hem dan zelf en vonnist Hem volgens uw wet.’ Maar zij hadden geantwoord: ‘Wij missen het recht om iemand ter dood te ...

Christus, Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God. Christus Koning is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit ...

Overweging ter voorbereiding van 19-11-2022, zaterdag in de 33e week door het jaar

Laten we boete doen zo lang we op aarde wonen. We zijn immers als klei in de handen van de pottenbakker. Een pot die mislukt of uiteenvalt terwijl hij hem nog onder handen heeft, maakt hij dadelijk opnieuw, maar hij kan er niets meer aan doen van het ogenblik af ...

Op audiëntie bij de Paus

Op vrijdag 11 november, de vijfde dag van het Ad Limina bezoek, waren onze bisschoppen op bezoek bij Paus Franciscus. Een verslag van Mgr. Jan Hendriks, ónze bisschop ... . “Ik heb twee vragen gesteld. 1) Of de Paus suggesties had voor onze sterk geseculariseerde Kerk, meer dan de helft van de bevolking zegt niet te geloven. De Paus ...

Overweging ter voorbereiding van 18-11-2022, vrijdag in de 33e week door het jaar

De Heer heeft ons zeer veel medelijden getoond. Want wij die leven, brengen geen offers meer aan dode goden, aanbidden deze niet meer, maar kennen door Hem de Vader van de waarheid. Wat betekent het ...

Weinig jongeren bezoeken de Katholieke Kerk, maar hij wél

‘Ik was fel atheïst en behoorlijk kritisch over het geloof. Dat kwam vooral door vooroordelen, bijvoorbeeld door claims van gelovigen over de schepping van de aarde. Daar kon ik weinig mee. Ik wilde wel meer over het geloof weten en daarom ging ik in 2016 de Bijbel lezen. Een jaar later besloot ik een klooster te bezoeken. Wat gebeurde achter die dikke kloostermuren? In het klooster ontmoette ik ...

Overweging ter voorbereiding van 17-11-2022, H. Elisabeth van Hongarije, kloosterlinge

Elisabeth begon toe te nemen in deugd. Zoals ze haar hele leven een troosteres van de armen was, werd ze helemaal een weldoenster voor hen die honger leden, toen ze naast een van haar kastelen een hospitaal liet bouwen waar ze veel zieken en zwakken opnam. Aan ...

Werelddag voor de Armen

Afgelopen 13 november was het Werelddag voor de Armen. In dit kader biedt het Vaticaan de allerarmsten van Rome gezondheidszorg door middel van een mobiele kliniek. Mensen, die nauwelijks of geen toegang hebben tot reguliere gezondheidszorg, zoals daklozen en migranten zonder verblijfsvergunning, kunnen daar gratis ...

Overweging ter voorbereiding van 16-11-2022, woensdag in de 33e week door het jaar

De apostel Paulus zegt: ‘De wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld’ (Gal. 6, 14). En om ons te leren dat er een dood, een goede dood, bestaat in dit leven, spoort hij ons aan ‘het sterven van Jezus in ons lichaam mee te dragen’ (2 Kor. 4, 10). De dood moet dus ...

Overweging ter voorbereiding van 15-11-2022, dinsdag in de 33e week door het jaar

Een sterke minnaar staat pal in de bekoringen en hecht geen geloof aan de sluwe argumenten van de vijand. Hij is mij genegen in voorspoed, en niet ongenegen in tegenspoed. Een beproefde minnaar let niet zozeer op wat zijn beminde geeft als op de liefde waarmee hij geeft. Hij slaat meer acht op de genegenheid dan op de waarde ...

Overweging ter voorbereiding van 14-11-2022, maandag in de 33e week door het jaar

‘Ach, wat is de mens, dat Gij naar hem omziet?’ (Ps. 8, 5). Wat is toch dat nieuwe mysterie rondom mij? Ik ben klein en groot, nietig en verheven, sterfelijk en onsterfelijk, aards en hemels. Het één ben ik met de wereld hier beneden, het ander met God, het één met het vlees, het ander met de geest. Met Christus moet ik begraven worden, met Christus verrijzen, erfgenaam moet ik met Christus worden ...

Berichten-archief