Home

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preek op 17-09-2023, 24e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, tegenwoordig hoor je vaker iets over huiselijk geweld. Huiselijk geweld tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Het lijkt schrikbarend toe te nemen. Maar het evangelie van vandaag spreek over de bereidheid van ieder mens om de ander te vergeven. Op de vraag van Petrus hoe vaak je een ...

Overweging in de tehuizen op 16-09-2023, 24e zondag, jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens, In de lezingen van vorige week, dit weekend en volgend weekend krijgen we van Jezus advies, regels over hoe wij met elkaar, als Zijn broeders en zusters moeten omgaan. Vorig weekend, hoorden we Jezus zeggen: “Wijs elkaar ...

Preek op 10-09-2023, 23e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er wordt door sommige mensen een beetje spottend gesproken over vroegere onderwijssystemen waarbij leerlingen veel uit het hoofd moesten leren. Ik ben weleens oudere mensen tegengekomen, die hele rijtjes plaatsnamen uit een bepaalde hoek van één van de provincies kunnen opdreunen. Plaatsnamen ...

Preek op 03-09-2023, 22e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, u bent het vast wel met mij eens, als ik zeg dat er verschillende mensen zijn, mensen met een verschillend karakter. En dan bedoel ik, de een is gevoeliger dan de ander. De een heeft meer moeite om zijn gevoelens te uiten dan de ander. Je hebt binnenvetters, mensen die moeilijker over hun gevoelens praten en ...

De overwegingen ter voorbereiding van de heilige Mis …

De overwegingen ter voorbereiding van de heilige Mis die tot voor kort op deze homepage werden gepubliceerd staan vanaf nu alleen nog maar op de pagina waar ook de Bijbellezingen voor de dagelijkse heilige Mis staan vermeld ...

Preek op 27-08-2023, 21e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de eerste lezing wordt gesproken over Shebna, hofmaarschalk en tempeloverste. Hij wordt uit zijn ambt gezet. Hem worden zijn sleutels ontnomen. In het evangelie wordt gesproken over Petrus. Hij wordt juist aangesteld. Hem worden de sleutels gegeven. Shebna was een ijverige bestuurder, een adviseur van de koning, de ...

Overweging ter voorbereiding van 27-08-2023, 21e zondag door het jaar

‘De hogepriesters besloten met de dertig zilverlingen de akker van de pottenbakker te kopen om daar de vreemdelingen te begraven’ (Mt. 27, 7). Met de prijs van het bloed des Heren wordt dus de akker van de pottenbakker gekocht. Wij lezen in de Schriften dat het heil van heel ...

Overweging ter voorbereiding van 26-08-2023, zaterdag in de 20e week door het jaar

Zoveel gij kunt, behoort gij Jezus Christus te verheerlijken die U verheerlijkt heeft. Dan zult gij in alles geheiligd zijn door uw eensgezinde onderwerping, door uw gehoorzaamheid aan de bisschop en aan het college van de priesters. Ik geef u geen bevelen ...

Overweging ter voorbereiding van 25-08-2023, vrijdag in de 20e week door het jaar

De apostel Paulus vat het christendom, het evangelie, op als een mysterie. Dat betekent niet dat het christendom slechts een verborgen, geheimzinnige leer over iets goddelijks zou zijn. Voor Paulus is het mysterie op de eerste plaats een daad van God, het uitvoeren van een eeuwig heilsplan in een handeling die voortkomt uit Gods ...

Maria Koningin – 22 augustus

Een week na het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming viert de Katholieke Kerk de gedachtenis van Maria's kroning tot koningin van het heelal. De gedachtenis 'Maria Koningin' werd in 1955 door paus Pius XII ingevoerd, een jaar na het Maria-jaar 1953-1954. In 1950 had hij het dogma van Maria Tenhemelopneming afgekondigd ...

Overweging ter voorbereiding van 22-08-2023, Heilige maagd Maria, koningin

Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar tenhemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had, voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de Moedermaagd, ook wegens de eer die haar Zoon toekomt, eerst ...

Overweging ter voorbereiding van 21-08-2023, H. Pius X, paus

De door God geïnspireerde, in de heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat dezen ‘God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen’ (Heb. 13, 15). De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude Wet ontstane ...

Preek op 20-08-2023, 20e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Omdat de Israëlieten ,de Joden ongelovig waren, omdat Israël het heilig land ongehoorzaam was, trok Jezus Zich terug naar de heidense steden Tyrus en Sidon. Hij trok zich liever terug dan dat Hij Zijn belangrijke boodschap aan de mensen op moest dringen. Hij ...

Preek op 18+19-08-2023 in de tehuizen, 20e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Jezus trok zich terug naar het stedengebied van Tyrus en Sidon. Hij deed dat vanaf het meer van Gennesaret. Dat is een wandeling van zo’n 53 kilometer. Jezus en zijn leerlingen hadden dus veel tijd om te praten. Bij aankomst ontmoeten zij een buitenlandse vrouw, een Kananeese. Zij heeft een dochter, die van de duivel is bezeten ...

Overweging ter voorbereiding van 20-08-2023, 20e zondag door het jaar

Wie zal - hoe onbezonnen hij overigens ook zij - indien hij aan een voornaam persoon iets wil vragen, niet eerst bedenken op welke wijze hij zijn verzoek zal inkleden om een welwillend gehoor te vinden? Zal hij vervolgens niet bedenken wat hij hem zal vragen en waarom hij het gevraagde nodig heeft? Dit geldt vooral als hij iets bepaalds ...

Overweging ter voorbereiding van 19-08-2023, zaterdag in de 19e week door het jaar

De mens die zich op de volmaaktheid toelegt en heel zijn leven en al zijn werken tot Gods eer en lof opdraagt en die God boven alles stelt en mint, wordt dikwijls het verlangen gewaar om te zien, te weten en te kennen wie de bruidegom, Christus onze Heer, is. Wanneer de mens dit verlangen voelt, moet hij doen zoals de tollenaar ...

Overweging ter voorbereiding van 18-08-2023, vrijdag in de 19e week door het jaar

Toen Christus, Gods Zoon, uit liefde tot ons wilde sterven, gaf Hij zijn leven in handen van zijn vijanden tot in de dood. En zo was Hij een gehoorzaam dienaar van zijn Vader en van heel de wereld. Hij gaf ook zijn eigen wil over aan de wil van zijn Vader, en daarmee bewerkte Hij de hoogste gerechtigheid en leerde Hij ons de gehele waarheid. En Hij verhief zijn geest in een ...

Preek op 15-08-2023, Maria Tenhemelopneming, diaken Eelke Ligthart

Op het hoogtepunt van de oogstmaand viert de kerk in de liturgie het feest van Maria ten Hemelopneming. Is dat nu een historisch feit? Velen weten het zeker dat dat niet zo is, anderen, waaronder ik, weten het zeker, geloven erin dat het zo is gebeurt. Wat moeten we ermee ...

Overweging ter voorbereiding van 16-08-2023, woensdag in week 19 door het jaar 1

Kenmerkend voor het evangelisch ideaal van het menselijk handelen is dat het Christus erkent als model, meer nog: als bezielende geest. De christengelovige moet zich als een volgeling van Jezus gedragen, zich de gezindheid van de Heer eigen maken (vgl. Fil. 2, 5) en naar ...

Het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Op dinsdag 15 augustus 2023 wordt over heel de wereld het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. In onze Dionysiuskerk te Heerhugowaard doen wij dat met een plechtige Mis om 19.00 uur 's avonds waarbij het Dionysiuskoor zingt. Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest van 15 augustus waarop de Kerk gedenkt ...

Overweging ter voorbereiding van 15-08-2023, Maria Tenhemelopneming, Hoogfeest

In hun homilieën die de heilige Vaders en de grote leraars op het feest van de tenhemelopneming van de Moeder Gods voor het volk hebben gehouden, hebben zij hierover gesproken als over een gegeven dat onder de gelovigen bekend en aanvaard is. Zij hebben deze ...

Overweging ter voorbereiding van 17-08-2023, donderdag in de 19e week door het jaar

Van de mens wordt gevraagd om vóór alles en met de meeste ernst te zoeken naar het rijk van God. Vóór alles moet hij ernaar streven dat het rijk van God tot hem kan komen en in zijn leven ruimte verkrijgen kan. Het moet zijn eerste zorg zijn dat alles geschiedt zoals God het wil - de grote God van wie is gezegd: zoals de hemel zich boven de aarde ...

Overweging ter voorbereiding van 14-08-2023, H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar

Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat wij doen staat het geluk, in een of andere vorm, ons als doel voor ogen; van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van ...

Preek op 13-08-2023, 19e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Wat sommige mensen misschien vreemd overkomt is dat ik altijd uitkijk naar mijn tweewekelijkse Biecht. Voor mij is dat een geestelijke douche. Ik voel me daarna fris en vrij. Ik víér daarna ook altijd mijn biecht. Gisteren ben ik weer op mijn fiets naar ‘t Putje van Heiloo gereden, een tochtje van 50 minuten. Dit keer heb ik bij pastoor Paul ...

Berichten-archief