Home

Preek op 16-06-2024, 11e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

In onze parochie gaat het nog niet zo slecht, maar ik kan me van mensen in sommige andere parochies voorstellen, dat zij moedeloos worden. Ze hebben geen eigen pastoor. Parochianen blijven weg uit de zondagsviering. De voorgangers, die komen, lijken soms tot ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Carlo Acutis – een jeugdige zalige (KRO/NCRV)

Carlo Acutis werd op 3 mei 1991 in Londen geboren als zoon van Andrea Acutis, een lid van de hogere middenklasse van Turijn, en Antonia Salzano. Het echtpaar was het jaar daarvoor getrouwd en woonde in het Verenigd Koninkrijk voor Andrea's werk, een corporate finance executive bij de investeringsbank Lazard Brothers. Hun zoon werd vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, Carlo Acutis, de eigenaar van verzekeringsbedrijf Vittoria Assicurazioni ...

Preek op 09-06-2024, 10e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Er is, zoals dat in het Evangelie staat, niet eens tijd voor Jezus om tot rust te komen! Zelfs als de familie van Jezus, zijn moeder Maria, zijn broers en zussen Hem willen opzoeken kunnen ze Hem niet te ...

Preek in de tehuizen op 07/08-06-2024, 10e zondag door het jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in de jonge Kerk, dat is de Kerk in de eerste eeuw, waren er bepaalde mensen, die er zich op beroemden, dat zij tot de familie van Jezus Christus behoorden. Zo was Jakobus, de bisschop van Jeruzalem, een neef van Jezus. Op grond van die verwantschap ...

Preek op 02-06-2024, Sacramentsdag, jaar B, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, het gebeurt, dat er thuis wordt aangebeld door een pakketbezorger. Wíj krijgen het pakje. Híj een handtekening voor ontvangst en een dankbare glimlach. Als de nieuwe buren aanbellen, worden er handen geschud, stellen wij ons voor en drinken samen een kop koffie. Als er familie komt, geven we een hand, een kus, ze ...

Pastoor Henk Niesten overleden

Op de feest­dag van Maria Visi­ta­tie is pastoor Henk Niesten overle­den. De laatste jaren was hij pries­ter in de Apostel­kerk in Beverwijk. Hij was een vurig pries­ter die met ver­schil­lende mooie gees­te­lij­ke ini­tia­tie­ven verbon­den was. Hij is 76 jaar oud gewor­den. Moge hij rusten in vrede! De uit­vaart zal op het hoog­feest van het H. Hart plaats vin­den, vrij­dag 7 juni. Pastoor Niesten was 50 jaar hartpatiënt, een ander jubileum om te vieren, zo ver­telde hij onlangs nog lachend. Pastoor Niesten was een zo genoemde "late roe­ping" en had vorig jaar zijn 25 jarig pries­ter­feest gevierd en zijn 75e ver­jaar­dag. Na pastoor te zijn geweest in de ...

Zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur: H.Mis Sacramentsdag (ook via livestream)

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In een aantal katholieke landen wordt het gevierd op de tweede ...

Het Poolse model en de mysterieuze ontmoeting met Pater Pio … Pas in Medjugorje begon ze het te begrijpen

Voordat ze zich bekeerde tot een vroom katholiek geloof, leefde het Poolse model Ania Goledzinowska een leven als beroemdheid, drugsmisbruik en vijandigheid jegens de katholieke kerk. Op een ...

Preek op 26-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, pastoor Frank Domen

Die grote, onbegrijpelijke God weet alles, kan alles, maar waar wij misschien het meest jaloers om mogen zijn, is de eenheid, die er in God is. In onze wereld is er op veel plaatsen geen eenheid, maar on-enigheid. Er kunnen daardoor fikse ruzies ontstaan, ja, zelfs grote ...

Preek op 24/25-05-2024, Zondag Drie-eenheid, jaar B, diaken Eelke Ligthart

De apostel Paulus schrijft in de tweede lezing: “Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest die ons werd geschonken”. Wat Paulus hier zegt raakt ons allemaal. Hij zegt immers dat God zijn liefde in het hart van ieder van ons heeft uitgestort. Dat is het grote geschenk ...

Zondag 26 mei 2024 – Drievuldigheidszondag

De eerste zondag na Pinksteren wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd, vanwege het hoogfeest ter ere van de Heilige Drie-eenheid. In de 4de en 5de eeuw ontstonden er in de Kerk liturgische gebeden en gezangen ter ere van de Drie-eenheid. Daarmee wilde men zich afzetten tegen ketterijen, zoals het arianisme, die de Drie-eenheid loochenden. Verzoeken om een eigen feest werden lang door de kerkelijke autoriteiten afgewezen, onder anderen door paus ...

Donderdag na Pinksteren: Feest onze Heer Jezus Christus eeuwige Hogepriester

het feest van Onze Heer Christus Eeuwige Hogepriester. Dit feest zal worden gevierd op de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het feest van Christus Priester wordt al verschillende jaren gevierd in diverse religieuze instituten en landen. In het Romeins Missaal is er reeds een votiefmis voor opgenomen. Het feest van Onze Heer Jezus ...

Preek op 20-05-2024, Maria, Moeder van de Kerk (Tweede Pinksterdag), pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, wij vieren onze verjaardagen. Of wij gedenken, dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. Wij staan er bij stil, dat iemand zo lang in dienst is van een bedrijf. Maar wanneer vieren wij nu de verjaardag van de Kerk? Dat doen wij met Pinksteren. De Kerk viert ...

Preek op 19-05-2024, Pinksteren, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het evangelie te verkondigen. Vanuit Europa gingen ze naar Afrika ...

Ter voorbereiding van 16-05-2024, donderdag in de zevende week van Pasen

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit ...

Preek op 12-05-2024, 7e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, je hoort weleens zeggen, dat sommige mensen het verschil tussen ‘mijn en dijn’ niet meer kennen. En inderdaad ... er wordt enorm veel gestolen. Niet alleen door professionele dieven, die banken beroven of ergens digitaal inbreken, maar ook kleine ...

Overweging op 10/11-05-2024 in de tehuizen, 7e zondag van Pasen, Jannie Ligthart

Lieve medemens, het evangelie neemt ons terug naar de laatste avond van Jezus aardse leven. We lezen dat Jezus bidt voor zijn leerlingen. Jezus weet dat Hij bij zijn leerlingen weggehaald wordt om te lijden en te sterven, en omdat Hij weet wat hen te wachten staat, spreekt ...

Pinksternoveen (KRO/NCRV)

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen is een Gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. 'Noveen' is afgeleid van novena en novem dat 'negen' ...

Pinksteren (KRO/NCRV)

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk ...

Preek op 09-05-2024, Hemelvaart van de Heer, jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, als je iemand moet missen door de dood, is dat heel ingrijpend. Het afscheid zet je leven op z’n kop. Alles wordt anders. Alle plannen die je hebt, vallen weg, de verwachtingen die je had, worden afgestopt. De stoel blijft leeg, het bed onbeslapen. Niet ...

Jongerenbijeenkomst in de Dionysiusparochie op zaterdag 11 mei

Op zaterdag 11 mei organiseert het jongerenpastoraat van het bisdom weer een speciale dag. Dit is de tweede van de drie ontmoetingen dit jaar. Jongeren (18-30 jaar)ontmoeten elkaar in afwachting op het voorbereidingsjaar naar het jubileum in Rome juli 2025. Nieuwe Niedorp, Heerhugowaard en Bussum-Blaricum zijn onze ...

Preek op 05-05-2024, de 6e zondag van Pasen, B, pastoor Frank Domen

Ik wil om te beginnen met jullie terugdenken aan het gebeuren van Witte Donderdag, het Laatste Avondmaal. Jezus knielt neer voor zijn apostelen en wast hun de voeten. De apostel Petrus weigert aanvankelijk. Iemand de voeten wassen was immers het werk van ...

Knijp je ogen dicht tot spleetjes en zie …

Knijp je ogen dicht tot spleetjes en zie ... een technisch wonder!

Preek op 28-04-2024, de 5e zondag van Pasen, jaar B, pastoor Frank Domen

In het evangelie horen wij Jezus Christus zeggen “Los van Mij kunt gij niets”. Verreweg de meeste mensen willen het liefste onafhankelijk zijn. Zo zijn wij ook opgevoed. Mensen willen carrière maken, willen wat bereiken in het leven, en dat is goed. Ook als mensen eenmaal ...

Berichten-archief