Home

Overweging ter voorbereiding van 30-01-2023, maandag in de 4e week door het jaar

De liefde is een goede geestesgesteldheid die erin bestaat niets te verkiezen boven de kennis van God. Hij echter die neigt naar aardse zaken, kan onmogelijk deze liefde verwerven. Hij die God bemint, verkiest de kennis van God boven al wat Hij geschapen heeft; ononderbroken en vol verlangen legt hij er zich op toe. Al wat ...

Preek op 29-01-2023, 4e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

Het zalige gevoel van welbehagen of dankbaarheid voelen bij het zien van de mensen die Jezus vandaag opnoemt, lijkt niet normaal. Zelfs als je het woord “zalig” vervangt door “gelukkig” zoals het in de nieuwe vertaling is weergegeven, dan blijft het gevoel van ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is allereerst een Christusfeest en in tweede instantie een Mariafeest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Omdat de kaarsen- en lichtprocessie aan het begin van de Mis als een huldeblijk aan ...

Afscheid Henk Smolenaars en verjaardag pastoor Frank

Op zondag 22 januari om 10.00 uur is afscheid genomen van Henk Smolenaars, die veertig jaar en negen maanden dirigent-organist is geweest in onze parochie. En in totaal 60 jaar muzikaal actief in verschillende kerken in Nederland. Henk kreeg een langdurige ovatie in de kerk en mooie afscheidscadeaus. Een lange muzikale ...

Overweging ter voorbereiding van 29-01-2023, 4e zondag door het jaar

Er is een vraag, broeders en zusters, die velen niet onberoerd laat; er is een gedachte die veel mensen met weinig kennis in verlegenheid brengt: waarom heeft de Heer Jezus Christus, kracht en wijsheid van de Vader, de redding van de mensheid niet door goddelijke macht ...

Overweging ter voorbereiding van vrijdag 28-01-2023, H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar

Was het wel nodig dat de Zoon van God voor ons leed? Wel zeker, en men kan er twee belangrijke redenen voor aanvoeren: ten eerste, dat dit lijden als geneesmiddel dient tegen de zonden; ten tweede, dat het een voorbeeld is voor al ons handelen. Een geneesmiddel, omdat ...

Overweging ter voorbereiding van 27-01-2023, vrijdag in de 3e week door het jaar

Indien gij iets schijnt te zijn en enig goed schijnt te doen, wees er nochtans van overtuigd dat ge niets zijt, dat ge niets kunt en dat ge niets doet uit uzelf. Wat ge hebt, heeft God u gegeven. Gij kunt niets goeds tot stand brengen dan door de genade. Wees er dus innig ...

Overweging ter voorbereiding van 26-01-2023, HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen

Paulus bewoonde zijn gevangeniscel als was zij de hemel zelf. De verwondingen van de geselslagen aanvaardde hij met meer vreugde dan anderen naar de prijs voor een overwinning grijpen. Hij hield niet minder van de inspanningen dan van de beloning, omdat hij de ...

Overweging ter voorbereiding van 25-01-2023, Bekering van de heilige apostel Paulus

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij ...

Overweging ter voorbereiding van 24-01-2022, H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

Bij de schepping beval God aan de planten vrucht te dragen, ‘ieder naar zijn soort’ (Gen. 1, 11). Zo beval Hij ook aan de christenen, de levende planten van zijn kerk, vruchten van devotie voort te brengen, ieder naar zijn eigen aard en beroep. Deze devotie moet op ...

Preek op 22-01-2023, 3e zondag door het jaar A, pastoor Ignas Tilma

Broeders en zusters, zon en vette vis, dat is het advies wat mensen krijgen om aan voldoende vitamine D te komen. En omdat er in de winter weinig zon is, hebben sommige mensen in deze maanden last van een tekort aan vitamine D. Het wordt weleens in verband ...

Overweging ter voorbereiding van 23-01-2023, maandag in de 3e week door het jaar

‘De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen’ (Rom. 8, 19). Verlangen is hopen en gespannen uitzien naar de dingen die komen gaan. Welnu, de schepping verlangt naar de openbaring van Gods kinderen, maar niet alsof zij reeds de toekomst kent. Want hoe of waardoor zou zij dit kunnen? Toch zal zij dit doel ...

Overweging ter voorbereiding van 22-01-2023, 3e zondag door het jaar

‘Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’ (Rom. 8, 14). Paulus zegt dat mensen die in hun daden de ...

Overweging ter voorbereiding van 21-01-2023, H. Agnes, maagd en martelares

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des ...

Overweging ter voorbereiding van 20-01-2023, vrijdag in de 2e week door het jaar

‘Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?’ (Rom. 6, 2). Dit zegt Paulus, omdat wij dood waren voor God toen wij in zonde leefden. Immers, wie zondigt, leeft in de zonde, zoals wie niet zondigt, leeft voor God. Toen namelijk Gods genade door ...

Overweging ter voorbereiding van 19-01-2023, donderdag in de 2e week door het jaar

‘Zijn wij één met Christus geworden door het beeld van zijn dood, dan moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding’ (Rom. 6, 5). Paulus zegt dat wij gelukkig kunnen verrijzen, als wij één met Christus zijn geworden door het beeld van zijn dood, dat wil zeggen: als wij in ...

Overweging ter voorbereiding van 18-01-2023, woensdag in de 2e week door het jaar

Als wij op het beeld van zijn dood geënt zijn, zullen we dit ook zijn op het beeld van zijn opstanding; wij weten immers dat onze oude mens tegelijk met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde vernietigd wordt; dan zullen wij niet langer aan de zonde dienstbaar ...

Overweging ter voorbereiding van 17-01-2023, H. Antonius, abt

Na het overlijden van zijn ouders bleef Antonius alleen achter met zijn enige, nog zeer jonge zus. Hij was achttien of twintig jaar oud en had de zorg voor het huis en zijn zus. Nog geen zes maanden waren er verlopen na de dood van zijn ouders, toen hij volgens zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 16-01-2023, maandag in de 2e week door het jaar

Waarom is Christus op de gestelde tijd voor de goddelozen gestorven, toen wijzelf nog geheel hulpeloos waren? Immers, niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens ...

Actie Kerkbalans 2023 (toespraak in de kerk)

Beste parochianen, het thema van de actie is: 'Geef vandaag voor de Kerk van Morgen.' Vorig jaar stond ik hier en was het Corona virus nog volop onder ons. Nu sta ik hier en is er een oorlog gaande tussen ...

Preek op 15-01-2023, 2e zondag door het jaar A, diaken Eelke Ligthart

In het heilig evangelie van vandaag komen twee dieren voor: een lam en een duif. Als je je die twee dieren voor de geest haalt, dan zie je een vredig tafereeltje. Het zijn zachtaardige dieren, ze vallen geen andere dieren aan. De duif en het lam, dieren die het best tot hun recht ...

Overweging ter voorbereiding van 15-01-2023, 2e zondag door het jaar

‘Deze woorden werden niet alleen neergeschreven om zijnentwil (omdat het hem als gerechtigheid werd aangerekend), maar ook om ons, wie het geloven eveneens zal worden aangerekend, daar wij ...

Overweging ter voorbereiding van 14-01-2023, zaterdag in de 1e week door het jaar

De Apostel zegt: ‘Waar blijft de eigen roem? Die is onmogelijk geworden! Door welke wet? Door die van de werken? Neen, door de ...

Overweging ter voorbereiding van 13-01-2023, vrijdag in de 1e week door het jaar

Dierbare broeders en zusters, laat u niet in de war brengen door het feit dat op het einde der tijden bij sommigen hetzij het geloof onzeker wordt en wankelt, hetzij de godsvrucht afneemt en verdwijnt, hetzij de eendracht onbestendigheid vertoont en de vrede geen stand meer ...

Berichten-archief