Home

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest’ (Mt. 28, 19). God had immers via de profeten beloofd deze heilige Geest in de jongste tijden uit te storten over slaven en slavinnen, opdat ...

“Wisseling van de wacht”

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van ...

Met ingang van 1 juni is onze Dionysiuskerk weer open voor maximaal 30 personen

Met ingang van 1 juni, Tweede Pinksterdag, is onze Dionysiuskerk weer open voor maximaal 30 personen. Het is de bedoeling dat men zich voor de weekendvieringen (zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur) van te voren opgeeft, zodat duidelijk is wanneer het maximum ...

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd: het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied, opdat wij de Geest van God zouden ...

Preekje op 29-05-2020, vrijdag na de zevende zondag van Pasen

Iedere keer weer, dat Jezus aan Petrus vroeg of hij wel van Hem hield, werd zijn verdriet wat groter. Maar ja, tijdens het Laatste Avondmaal had hij trots verklaard, dat hij zijn leven voor Jezus zou geven. Wij weten, dat daar echter niet veel van terecht kwam. Nu schaamt hij zich, dat hij zijn goddelijke Meester en beste Vriend tot drie keer toe ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

De leer over de menselijke natuur en de wereld, Waarvan men zegt dat die louter theocentrisch en theologisch is, heeft door toedoen van dit concilie de aandacht van de mensen op zichzelf gericht. Ze heeft a.h.w. diegenen uitgedaagd die menen dat ze vreemd is en niet past bij de geest van onze tijd. Deze leer beweert iets dat de wereld ...

Preekje op 28-05-2020, donderdag na de zevende zondag van Pasen

In het evangelie van vandaag spreekt Jezus Christus een gebed uit. En er is één Iemand, die overal in dit gebed aanwezig en werkzaam is, maar zijn Naam wordt niet genoemd. Hij is onzichtbaar en mysterieus, krachtig en ontzagwekkend. Zijn taak is het om ons deel te laten ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. Maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het Woord. Anders gezegd: wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de heilige ...

Preekje op 27-05-2020, woensdag na de 7e zondag van Pasen

Een heel enkele keer horen wij in de Nederlandse samenleving over een mens, die in een wel heel tragische omstandigheid verkeert en dat die dan een brief schrijft aan de koning. En dan gaat die zich er nog voor inzetten ook. Dat is heel erg uitzonderlijk. Op het einde van het evangelie van vandaag horen wij een nog veel meer ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede aan de mensen die Hij liefheeft’ (Lc. 2, 14), want het graan is in de aarde gevallen en gestorven, en zo heerst Christus niet alleen in de hemel. Want door zijn dood leven wij, door zijn zwakheid worden wij sterk, door zijn lijden worden wij aan het lijden ontrukt, uit liefde tot Hem zoeken wij in ...

Preekje op 26-05-2020, dinsdag na de 7e zondag van Pasen

Je ziet weleens, dat mensen op een tribune alle aandacht op zichzelf proberen te richten. Sommige atleten doen dat ook na een grote wedstrijd. En soms zie je ook politieke leiders, die graag op de foto gaan en lange toespraken houden om te benadrukken, dat zij verbonden zijn met de verschillende aanwezige belangengroepen ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Preekje op 25-05-2020, maandag na de 7e zondag van Pasen

Als we weleens reclameboodschappen hebben gezien van bijvoorbeeld Tel Sell, dan weten we, dat hun medewerkers de te verkopen producten met fantastische verhalen en beelden weten aan te prijzen. We kunnen er bijna niet aan weerstaan. We zouden ons bijna dom voelen als we dat product niet zouden kopen. Maar juist ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

In die dagen legde Beda zich toe op twee belangrijke werken. Hij vertaalde tot nut van de kerk in onze Angelsaksische taal het Johannesevangelie vanaf het begin tot de plaats waar gezegd wordt: ‘Maar wat betekent dat voor zo’n aantal?’ (Joh. 6, 9) en enkele uittreksels uit de geschriften van Isidorus, bisschop van Sevilla. Hij ...

Berichten-archief