Home

Overweging ter voorbereiding van 02-06-2023, vrijdag in de 8e week door het jaar

We moeten bidden met geloof, hoop en liefde. Bovendien moeten we bidden met het verlangen om goed en heilig te leven en daarbij ook verlangen ons goed te gedragen en waardevolle deugden tot ontwikkeling te brengen. Bidden is de eerste en belangrijkste uiting van ons geloof, de eerste en belangrijkste beoefening van de deugd van geloof. Als we immers geloven in ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Overweging ter voorbereiding van 01-06-2023, Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Christus is ongetwijfeld priester, maar priester voor ons, niet voor zichzelf, want Hij brengt in naam van heel het menselijk geslacht de gebeden en de godsdienstige gevoelens bij de eeuwige Vader. Christus is tegelijk slachtoffer, maar voor ons, want Hij neemt zelf de plaats in van de zondige mens. Welnu, het woord van de Apostel "laat ...

Overweging ter voorbereiding van 31-05-2023, Maria Bezoek

‘Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder’ (Lc. 1, 46-47). Met deze woorden prijst Maria de gaven die haar in het bijzonder geschonken zijn. Maar zij noemt verder ook alle weldaden op waarmee God tot in eeuwigheid voor het menselijk geslacht blijft zorgen. Ons hart prijst hoog de Heer, als wij onze innerlijke gevoelens gebruiken om ...

Overweging ter voorbereiding van 30-05-2023, dinsdag in de 8e week door het jaar

‘Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag’ (Joh. 6, 40). Wie spreekt deze woorden uit? Hij die door zijn dood vele lichamen van gestorvenen deed opstaan. Als we Gods woord ...

Preek op 29-05-2023, Tweede Pinksterdag, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, in hoofdstuk 14 van het Johannesevangelie, zegt Jezus het volgende: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. Ja, grotere dan die zal hij doen, omdat Ik naar de Vader ga.” Wat heeft Jezus’ opgang naar de Vader te maken met het doen van nog grotere werken? Nu, in Jezus’ plaats ...

Overweging ter voorbereiding van 29-05-2023, Maria, Moeder van de Kerk

Omwille van de diepste redenen, waarom Maria en de Kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige Maagd en tot onze troost de allerheiligste Maria uit tot Moeder van de Kerk. Dat betekent: zij is de Moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen ...

Feestpreek door pastoor Henk Niesten op zondag 28-05-2023 b.g.v. het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Frank Domen

Dierbare broeders en zusters in Christus, parochianen van de H. Dionysiuskerk of familie of vrienden van uw en onze jubilaris ...

Preek op zaterdag 27-05-2023, Pinksteren, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vanuit vroeger tijden richt de kerk zijn aandacht met Pinksteren in veel gevallen op de Nederlandse missionarissen. Mannen en vrouwen, priesters en religieuzen en leken die, geraakt door Gods Geest naar verre landen trokken om het ...

Overweging ter voorbereiding van 28-05-2023, Pinksteren

Allen die in de Heer Jezus geloofden, bezaten de heilige Geest die hun was geschonken. Ook hadden de apostelen de macht om zonden te vergeven reeds ontvangen, toen de verrezen Heer over hen had geblazen en gezegd: ‘Ontvangt de heilige Geest. Van wie gij de zonden vergeeft, hun zijn ze vergeven, en van wie gij de zonden niet ...

Pinksteren (KRO/NCRV)

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk. De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè, dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. De Kerk ...

40-jarig priesterjubileum van Pastoor Frank Domen

Op 28 mei 2023 viert onze pastoor, Frank Domen, zijn 40-jarig priesterjubileum. Bij deze willen wij iedereen graag uitnodigen bij dit feest op eerste Pinksterdag aanwezig te zijn. De heilige Mis uit dankbaarheid is om 10.00 uur in onze Dionysiuskerk. Aansluitend vindt een receptie plaats in Grandcafé De Heeren (t.o. de kerk). Voor alle kinderen en tieners zijn activiteiten onder begeleiding in het Parochiecentrum en de tuinen ...

Overweging ter voorbereiding van 27-05-2023, Haarlem: Onze Lieve Vrouw ter Nood

Laat men niet meer spreken van uw barmhartigheid, heilige Maagd, als er één mens is die zich herinnert u in zijn nood vergeefs te hebben aangeroepen. Zeker, wij, uw dienaars, prijzen u gelukkig om al uw andere deugden, maar vanwege uw barmhartigheid prijzen wij ...

Overweging ter voorbereiding van 26-05-2023, H. Filippus Neri, priester

De Apostel schrijft ons voor om ons te verheugen, maar in de Heer, niet in de wereld. Want zoals de Schrift zegt: ‘Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God’ (Jak. 4, 4). Zoals echter geen mens twee heren dienen kan, zo kan ook niemand zich tegelijk in de Heer en in de wereld verheugen. Laat dus de vreugde in de Heer de ...

Overweging ter voorbereiding van 25-05-2023, donderdag in de zevende week van Pasen

De heilige Geest wordt door Jezus ‘de Helper’ genoemd, dat is: de voorspreker en de trooster. Hij is de voorspreker van al wie geloven. Hij is de verdediger en beschermer van wie op Hem hopen, want ...

Overweging ter voorbereiding van 24-05-2023, woensdag in de zevende week van Pasen

In het toekomstige leven zal de heilige Geest aan de rechtvaardigen de volmaakte vrede schenken. Maar ook in het tegenwoordige leven ...

Overweging ter voorbereiding van 23-05-2023, dinsdag in de zevende week van Pasen

De heilige Paulus getuigt dat we lichamelijk één worden met Christus door deel te nemen aan zijn heilig lichaam. Hij schrijft immers: ‘Nooit is er onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en ...

Overweging ter voorbereiding van 22-05-2023, maandag in de zevende week van Pasen

‘Vuur ben Ik komen brengen’ (Lc. 12, 49). Mocht dat zoete, allesverslindende vuur van Jezus’ hart het onze winnen, het doen gloeien, het verteren! Mocht die goddelijke vlam al onze daden en gebeden in het licht en in de gloed van de liefde stellen! Mocht ‘liefde’ de naam en de kracht zijn van alles wat we verzinnen en beginnen! ...

Preek op 21-05-2023, 7e zondag van Pasen, jaar A, pastoor Frank Domen

Afgelopen donderdag mochten wij met de apostelen en de andere leerlingen meemaken, hoe Jezus Christus in de hemel werd opgenomen. Kunnen wij het ons voorstellen hoe de apostelen daarna druk met elkaar pratend teruggingen? Hoe Petrus misschien tegen ...

Overweging ter voorbereiding van 21-05-2023, zevende zondag van Pasen

‘Dit heb Ik u gezegd, opdat gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16, 33). Nadat Jezus met deze woorden zijn toespraak tot zijn leerlingen beëindigd had, richtte Hij zich tot de ...

Overweging ter voorbereiding van 20-05-2023, zaterdag in de zesde week van Pasen

‘Wij hebben de liefde leren kennen’ (1 Joh. 3, 16). Johannes spreekt hier van het toppunt van liefde, de volkomen liefde waarover wij het reeds gehad hebben. ‘Daardoor hebben wij de liefde leren kennen’: door het feit dat Christus zijn leven voor ons gegeven heeft. ‘Ook wij ...

Overweging ter voorbereiding van 19-05-2023, vrijdag in de zesde week van Pasen

‘Zie wat een grote liefde de Vader ons betoond heeft: wij worden kinderen van God genoemd en zijn het ook’ (1 Joh. 3, 1). Iets genoemd worden zonder het werkelijk te zijn, heeft niets te betekenen. Wat heeft men aan een naam, als er geen werkelijkheid aan ...

Preek op 18-05-2023, Hemelvaart, jaar A, pastoor Frank Domen

Wij, mensen, lijken ons op deze wereld goed thuis te voelen. Wij maken pret, wij feesten, zolang het ons goed gaat, maar als we ziek worden, of oud, of we worden zelfs geconfronteerd met een sterfgeval, dan zegt ons dat allemaal opeens niet veel meer. Dan worden wij ons er van bewust dat wij eigenlijk op deze wereld vreemdelingen zijn ...

Overweging ter voorbereiding van 18-05-2023, Hemelvaart van de Heer

Heden, veelgeliefden, besluiten wij de veertig dagen die volgen op de heilige en glorievolle verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. In drie dagen is de ware tempel die door goddeloze vijanden verwoest was, door goddelijke macht weer opgebouwd. Sindsdien zijn er veertig ...

Overweging ter voorbereiding van 17-05-2023, woensdag in de zesde week van Pasen

De Heer heeft de opdracht gegeven om te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest, dat wil zeggen: in de belijdenis van de Schepper en van de Eniggeborene en van de Gave. Er is één Schepper van het al, want, zo zegt de heilige Paulus, er is ‘één God, de Vader, uit wie het al voortkomt’. Er is één Eniggeborene ...

Berichten-archief