Home

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

Vijftien kilometer ten noorden van Mexico-Stad ligt het plaatsje Tepeyac. Daar staat de Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ('Basiliek Onze Lieve Vrouw van Gualapupe'). Op deze plek zou de Mexicaanse indiaan Juan Diego Cuautlatoatzin een verschijning van de Heilige Maagd Maria hebben gehad ...

Slottekst synode 2023

Beste zusters, beste broeders, “Wij allen zijn in de kracht van een en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden” (1 Kor. 12, 13). Dat is de ervaring, vol vreugde en dankbaarheid, die wij hebben gehad in deze Eerste Zitting van de Synodevergadering, gehouden ...

Livestreaming HH. Missen

Omdat sommige mensen vanwege hun leeftijd en/of ziekte niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Preek op 26-11-2023, hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, diaken Eelke Ligthart

Wat Jezus ons vandaag zegt, ons meegeeft om over na te denken, is niet mis. Het komt hier op neer: alles wat je hebt gedaan voor mensen die het moeilijk hadden, mensen die honger hadden, mensen die geen dak boven hun hoofden hadden, vluchtelingen, alles wat je voor die ...

Preek in de tehuizen op 24/25-11-2023, Christus Koning jaar A, pastoor Frank Domen

Beste medegelovigen, het evangelie van vandaag is bemoedigend en troostvol. Jezus Christus zal eens terugkomen en dan zal Hij zichzelf aan alle mensen openbaren als de eeuwige Schepper en Rechter. De dag waarop dit zal gebeuren is ons niet bekend. Maar ooit komt er ...

Onze Bisschop Jan Hendriks over: Wat gaan we stemmen bij de verkiezingen?

De verkiezingen van de Tweede Kamer-leden komen er aan, op 22 november is het zover. Nee, ik ga u geen stemadvies geven. Maar wel wil ik aandacht vragen voor de waarden die we als Kerk vanuit de Katholieke Sociale Leer belangrijk vinden. In die sociale leer staan ...

Preek op 19-11-2023, 33e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er is in onze wereld veel wantrouwen, tussen mensen, volken of bevolkingsgroepen. Het wantrouwen tussen Oost en West is al uitgegroeid tot de oorlog Rusland-Oekraïne. Ik hoop, dat wij geregeld bidden, opdat deze situatie niet nog verder gaat escaleren. Overal in de wereld roept Moeder Maria op tot gebed en boete voor de vrede. Er zijn landen waar het nog steeds rommelt tussen blank en zwart. Ook in ons eigen land is er veel wantrouwen ...

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI – voor de laatste keer Simon van der Gulik

Goede morgen, beste medeparochianen. Mag ik mij even voorstellen, ik ben Simon van der Gulik, voorzitter van onze PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Wij proberen, naar het voorbeeld van Jezus Christus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste van mensen in nood. Wij doen dat onder andere door het ...

Apostolische Exhortatie “Laudate Deum” van de heilige vader Paus Franciscus aan alle mensen van goede wil over de klimaatcrisis

1. “Prijst God om al zijn schepselen”. Dit is de uitnodiging geweest die de heilige Franciscus van Assisi met zijn leven, zijn liederen, zijn daden heeft gedaan. Hij aanvaardde daarmee de uitnodiging van de Bijbelse psalmen. en wilde opnieuw de gevoeligheid van Jezus voor de ...

Over het helpen van de zielen in het Vagevuur

We zijn de novembermaand, traditioneel de maand waarin we de doden gedenken, en in het bijzonder zij die nog in het oord der ...

Preek op 12-11-2023, 32e zondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medeparochianen, wat heb je liever: rijkdom of verstand? Wat is beter een knap uiterlijk of helderheid van geest? Gezondheid staat op nummer een van ons verlanglijstje, straks weer op vele nieuwjaarswensen. Maar bedoelen we dan ook: gezond oordelen, gezond bezig zijn, gezond omgaan met je medemensen? Is ...

Sint Maarten

Op 11 november gedenken we Sint Maarten (Martinus van Tours), die in het jaar 316 geboren werd als zoon van Romeinse ouders in het Hongaarse Savaria. In het begin van zijn tienerjaren sloot Maarten zich aan bij het Romeinse leger, waarna hij op 15-jarige leeftijd naar Gallië trok. De legende vertelt, dat hij bij de stadspoorten van de Franse ...

Preek op 05-11-2023, 31e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

De lezingen spreken over de kerkelijke leiders. Als de priester het brood neemt en de wijn en hij spreekt die woorden van Christus - “Dit is mijn Lichaam ... Dit is mijn Bloed" - dan is het Jezus Christus zelf, die tot de hemelse Vader spreekt en tot alle mensen in de kerk. Iemand ...

Preek op 02-11-2023, Allerzielen jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, er zijn in de loop van de eeuwen al vele mensen geweest, die troost hebben geput uit de belevenissen van een grote heilige van onze katholieke Kerk, namelijk de heilige Augustinus. Deze leefde in Noord-Afrika in de vierde en de vijfde eeuw na Christus. In een van zijn boeken beschrijft hij hoe verdrietig hij was toen zijn ...

Preek op 01-11-2023, Allerheiligen jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vandaag gaat het niet alleen om de heiligen, die in onze kerken een beeld gekregen hebben zoals Maria en Jozef. Het gaat niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn zoals pausen, van wie je eigenlijk mag hopen, dat ze zonder al die titels al heilig zijn. Vandaag gaat het om de velen die niemand tellen ...

Allerzielen – 2 november – heilige Mis om 19.00 uur

Op 2 november, daags na Allerheiligen, bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op deze Allerzielendag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken ...

Allerheiligen – 1 november – heilige Mis om 19.00 uur

Op 1 november vereert de Katholieke Kerk van het Westen in één viering alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”, zoals in het Getijdengebed wordt gezegd. Volgens de katholieke en ...

Preek op 29-10-2023, 30e zondag jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, de schrijver van dit evangelie, Matteüs, stelt Jezus graag voor als de nieuwe Mozes. Met de grondwet van de Bergrede zet hij ons op weg naar het beloofde land, dat Hij het koninkrijk Gods noemt. Een Bergrede, een soort grondwet die richting geeft: hoe kun je goed en met elkaar leven ...

Overweging in de tehuizen op 27 en 28-10-2023, 30e zondag jaar A, Jannie Ligthart

Lieve medegelovigen, lieve medemens. Vorige week hoorden we in het Evangelie over een strikvraag: “… is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Vandaag net zoiets, een wetgeleerde vraagt Jezus om Hem op de proef te stellen: “Meester, wat is het ...

Preek op 22-10-2023, 29e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, je hoort nogal eens zeggen, dat het niet goed gaat met onze wereld. “Dat komt”, zeggen sommige mensen, “omdat er niet genoeg wordt gebeden.” Maar anderen zeggen: “Gelovigen zitten maar in de Kerk te bidden om vrede; zij zouden beter de handen uit de mouwen kunnen steken.” Sommigen zeggen: “Er wordt in de ...

Preek op vrijdag 20-10-2023 in de Apostelkerk van Beverwijk b.g.v. de 7e dag van de Lourdesnoveen

Dierbare broeders en zusters, vandaag willen we ons verdiepen in twee belangrijke aspecten van ons katholieke geloof: de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria en het wonder van Lourdes met de verschijningen aan Bernadette Soubirous. Deze twee ...

Preek op 15-10-2023, 28e zondag, jaar A, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, Vandaag zou je kunnen zeggen dat het gaat over belofte, vertrouwen, feest en hoop. Woorden van troost en hoop voor de toekomst. Er zijn mensen die precies dat verwijten aan het christendom: dat het een Godsdienst is van troost. Het christendom zou een geloof zijn voor zwakke mensen, voor degenen die niet in staat zijn de harde realiteit onder ogen te zien. Inderdaad kan de realiteit hard zijn, en voor velen is het ook moeilijk om daarmee ...

Preek in de tehuizen op 13/14-10-2023, 28e zondag jaar A, pastoor Frank Domen

Stel je voor: er gaat in een kerk een huwelijksviering beginnen. Iedereen zit te wachten. Opeens komt de bruidegom huilend binnen met de mededeling, dat zijn bruid niet meer wil. Of - wat nóg erger zou zijn - op het moment van de huwelijkssluiting vraagt de pastoor ...

Preek op 08-10-2023, 27e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Broeders en zusters, als de priester de woorden “Dit is mijn Lichaam - dit is mijn Bloed” uitspreekt, veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van de Heer. De priester zegt deze woorden, maar alle aanwezigen horen actief mee te doen. En de belangrijkste ...

Zaterdag 7 oktober – Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil ...

Berichten-archief