Home

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Het geloof aanvaardt de levende God, zoals Hij zich heeft geopenbaard. In de openbaring richt de onzichtbare God zich tot de mens zoals tot vrienden en nodigt hen uit om deel te nemen aan zijn eigen leven. Door de gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis en door de profetieën die de zin ervan verklaren, geeft Hij hun een teken en wekt Hij hun geloof op in het verbond dat Hij ...

Preekje op 26-01-2021, gedachtenis van de HH. Timóteus en Titus

Als je getrouwd bent of je bent serieus bezig een relatie op te bouwen, dan zou je nog even kunnen terugdenken aan hoe je te weten bent gekomen, dat je partner de ene en ware is. Misschien moest je ...

50 COVID Affected Countries Sing Amazing Grace

Zo veel rellen … Hoe verzinnen mensen het … We kunnen wel een opsteker gebruiken … Klik op de foto (zet je geluidsboxen flink open en je scherm op volledig en de ondertiteling uit, dan zie je alle talen) Pastoor Frank Domen

LIVE UITZENDINGEN VAN ONZE KERKDIENSTEN

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus niet meer naar de kerk kunnen komen, zenden wij vanaf woensdag 18-03-2020 de heilige Mis en andere vieringen uit via YouTube ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Paulus bewoonde zijn gevangeniscel als was zij de hemel zelf. De verwondingen van de geselslagen aanvaardde hij met meer vreugde dan anderen naar de prijs voor een overwinning grijpen. Hij hield niet minder van de inspanningen dan van de beloning, omdat hij de inspanningen als een beloning beschouwde. Een genade noemde ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 2)

De heilige Maagd vraagt om 2 dagen per week te vasten op water en brood. Op woensdag en vrijdag. Waarom deze twee dagen? De heilige Maagd, sint Jozef en Jezus en al de vrome joden uit die tijd, vastten twee dagen in de week. Vasten maakt deel uit van het Joodse geloof ...

Genezingen en Bevrijdingen door Vasten, Zuster Emmanuel Maillard (hoofdstuk 1)

Tegenwoordig wordt vasten door artsen regelmatig voorgeschreven als genezingskuur. Ook de heilige Maagd nodigt ons uit om te vasten, maar om andere duurzame vruchten te bekomen. Zij toont ons de buitengewone kracht van vasten. Hoe een groot deel van onze ...

Preekje op 25-01-2021, Bekering van de heilige apostel Paulus

Vandaag, broeders en zusters, viert de Kerk de bekering van de heilige apostel Paulus. Een grote christenvervolger verandert in een van de grootste volgelingen van Jezus Christus. Het staat, meen ik, nergens ...

Preek op 24-01-2021, 3e zondag door het jaar B, diaken Eelke Ligthart

Dierbare medegelovigen, vissers die alles achterlaten en Jezus volgen! Ben je dan dom of misschien naïef, om zomaar een man te volgen die langs het strand loopt?  Tegelijkertijd denk ik, dat Jezus een enorme overredingskracht moet hebben gehad, wanneer Hij de woorden ...

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Wat is eigenlijk de mens? Wat is de kwaliteit van onze natuur? Tot welke prestatie is dit levend wezen in staat? Niemand heeft dat zo goed duidelijk gemaakt als Paulus. Iedere dag groeide zijn ijver en terwijl de gevaren hem bedreigden, vatte hij frisse moed. Dat gaf hij zo te kennen: ‘Ik vergeet wat achter mij ligt en strek mij uit naar wat ...

Ter voorbereiding van de viering van de zondag

‘Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’ (Rom. 8, 14). Paulus zegt dat mensen die in hun daden de plannen van de heerschappijen en machten niet zichtbaar laten ...

Ter voorbereiding van de viering van de zaterdag

Voor de eerste christenen vormden de verrijzenis van de Heer en de kort daarop volgende komst van de Geest des Heren een ondeelbaar geheel, het hoogtepunt van de gehele heilsgeschiedenis, het lang verbeide genademoment waarop de tijd van de heilsverwachting ...

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (5)

Sint-Jozef bezat een uitzonderlijke voorzichtigheid. Een hogere graad van voorzichtigheid zou een mens moeilijk kunnen bereiken. Deze deugd bracht hem ertoe, alleen nog de goddelijke kant van de gebeurtenissen te zien: “Sola divina intuebatur”. Deze deugd beheerste ook het vluchtige verloop der wereldse aangelegenheden. De heilige Jozef - grote Heilige die hij was - verschijnt voor ons als een contemplatief, volledig ...

Preekje op 22-01-2021, vrijdag in week 2 door het jaar 1

Het evangelie vertelt ons, dat Jezus de berg opging en tot zich riep wie Hijzelf wilde en dat zij bij Hem kwamen. We zullen het weleens hebben meegemaakt of achteraf hebben gehoord, dat iemand voor iets werd gevraagd en dat die persoon daarover verbaasd was en verklaarde dat niet te kunnen. En misschien hebben wij ook zelf ...

Inauguratie Biden begint met katholieke Mis

Enkele uren voor de eigenlijke inauguratie van de tweede katholieke president van de Verenigde Staten, ving de ceremonie aan op een toepasselijke plaats: de katholieke St. Matthew-kathedraal in ...

Ter voorbereiding van de viering van de vrijdag

‘Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?’ (Rom. 6, 2). Dit zegt Paulus, omdat wij dood waren voor God toen wij in zonde leefden. Immers, wie zondigt, leeft in de zonde, zoals wie niet zondigt, leeft voor God. Toen namelijk Gods genade door ...

Preekje op 21-01-2021, donderdag in week 2 door het jaar 1

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Agnes. Zij stierf op 12-jarige leeftijd de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de heilige Ambrosius, haar lof bezongen ...

Een droevig bericht … nergens zoveel euthanasie als in ons bisdom

Het dag­blad "Trouw" bracht deze morgen (15 januari 2021) een treurig bericht: nergens in het land is het eutha­na­sie-cijfer zo hoog als in het gebied van ons bisdom. Almere en West­fries­land Oost spannen de kroon, daarna volgt de regio rond Haar­lem met eutha­na­sie-cijfers rond 7%. "In Noord Holland wordt veel eutha­na­sie verleend". Waarom slaan zoveel mensen de hand aan zich­zelf ...

Aswoensdag tijdens de corona-pandemie – wijze van het opleggen van de as

De voort­du­rende corona-epidemie stelt de Kerk bij herhaling voor de vraag, op welke wijze veilig gestalte kan wor­den gegeven aan ...

Dagboek van zuster Maria Faustina Kowalksa (nummers 676-700)

676 Ik heb met de Heer veel over pater Andrasz en ook over de eerwaarde Sopocko gesproken. Ik weet dat wat ik ook maar van de Heer vraag, Hij mij dat niet zal weigeren. Hij zal hen datgene geven waarom ik vraag. Ik voelde en ik weet hoeveel Jezus van hen houdt. Ik schrijf hier niet in bijzonderheden over, maar ik weet dit ...

Ter voorbereiding van de viering van de donderdag

Het is de geboortedag van een maagd, laten wij haar zuiverheid navolgen; het is de geboortedag van een martelares, laten wij offers brengen. Het is de geboortedag van de heilige Agnes. Volgens de traditie is zij op twaalfjarige leeftijd de marteldood gestorven. Des te verfoeilijker is de wreedheid die zelfs zo’n jeugdige leeftijd niet ...

Preekje op 20-01-2021, woensdag in week 2 door het jaar 1

Melchisédek in de eerste lezing is koning en priester in eeuwigheid. Dat is begrijpelijk. Maar dat hij geen vader en moeder zou hebben, zijn leven geen begin, dat begrijp ik niet. Het zal wel waar zijn, misschien in een symbolische betekenis, maar het is niet eenvoudig. Duidelijk is dat het priesterschap - en ook de andere sacramenten ...

Ter voorbereiding van de viering van de woensdag

Als wij op het beeld van zijn dood geënt zijn, zullen we dit ook zijn op het beeld van zijn opstanding; wij weten immers dat onze oude mens tegelijk met Hem gekruisigd is, zodat het lichaam van de zonde vernietigd wordt; dan zullen wij niet langer aan de zonde dienstbaar zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde ...

Preekje op 19-01-2021, dinsdag in week 2 door het jaar 1

Wanneer de Farizeeën Jezus ondervragen over de apostelen, die op de sabbat onder het wandelen graan plukken en eten, herinnert Jezus hen eraan, dat David en zijn metgezellen van de toonbroden aten, die alleen de priesters mogen eten. Deze broden werden ook wel genoemd ‘het brood van de tegenwoordigheid’, omdat ze altijd ...

Ter voorbereiding van de viering van de dinsdag

Waar de gerechtigheid is, daar zijn noodzakelijkerwijze het leven en duizenden andere goede dingen; zoals waar de zonde is, ook de dood is. Want de gerechtigheid is veel meer dan het leven, omdat ze de wortel van het leven is. Dat er verscheidene goede dingen uit de gerechtigheid voortkwamen - dat niet slechts de ene zonde van ...

Berichten-archief