Preek op 24-09-2023, 25e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Preek op 24-09-2023, 25e zondag, jaar A, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, van harte welkom!

Als het gaat om de zonde heeft Jezus Christus soms een slecht geheugen, gelukkig! Toen Hij namelijk aan het Kruis hing, werden ook twee moordenaars met Hem gekruisigd. En één van hen zei op gegeven moment: “Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw koninkrijk gekomen zijt.” Jezus hoorde niet alleen zijn stem, maar zag ook alles wat er in zijn hart aan wroeging en spijt omging. En dat wetend zei Hij tegen die ‘goede moordenaar’: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.”

Wíj zouden misschien zeggen: Oké, ik vergeef je dat wel, maar ga eerst nog maar even om je zonden uit te boeten 20 jaar in het vagevuur zitten. Maar voor Jezus en zijn Vader was deze vrijdag een Goede Vrijdag, een dag van oneindige liefde en barmhartigheid. Jezus vergat eventjes helemaal, dat Hij ook nog een rechtvaardige Rechter dient te zijn en nam de moordenaar nog dezelfde dag op in zijn paradijs.

Vandaag is het Vredeszondag. De Goede Moordenaar kreeg vrede in zijn hart, omdat hij door Jezus Christus werd vergeven. Vrede heeft niet allereerst te maken met de aan- of afwezigheid van wapens en van oorlog, maar met vergeving. Wie zelf vergeving krijgt of een ander vergeving schenkt, die ervaart Gods Vrede in zijn hart.

Vragen wij God, dat ook deze heilige Mis een moment van vrede, van liefde en barmhartigheid mag zijn.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Barmhartige God, uw goedheid gaat uit naar alle mensen: de trouwe vrienden van het begin, maar ook de werkers van het laatste uur. Gij hebt ze allen lief: zo wonderbaar zijn uw wegen. Wij bidden, dat wij uw boodschap brengen aan wie ver is of dichtbij; dat wij dankbaar zijn om al het goede onder de mensen en vreugde vinden in uw uitverkiezing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

KinderWoordDienst en TienerWoordDienst

Preek

Ik neem aan, dat wij allemaal weten, dat het met de Nederlandse economie een beetje op en neer gaat. Soms doen we het wat beter dan de ons omringende landen, dan weer een beetje minder. Dat hebben wij in zekere zin echt niet aan Jezus Christus te danken, want Hij lijkt absoluut geen verstand van economie te hebben. Wie geeft nu een arbeider, die maar één uurtje heeft gewerkt even veel loon als iemand, die een hele dag heeft gewerkt! De vakbond zou meteen een staking organiseren. Misschien hebben wij dan ook wel begrip voor de werkers van het eerste uur, die zich onrechtvaardig behandeld voelen. Zij voelden een grote onvrede in hun hart, ontevredenheid.

Maar Jezus Christus schijnt er andere principes op na te houden. Economische wetten tellen bij Hem niet mee. Hij zegt vandaag: gelijk loon voor ongelijk werk.

Wij moeten goed zien, dat Jezus ons met dit verhaal niet wil duidelijk maken hoe Hij vindt, dat een werkgever met zijn werknemers moet omgaan. Het gaat hier om een hemelse werkgever: Jezus’ Vader, die ook onze Vader is. Jezus maakt enkel duidelijk hoe God met al die verschillende mensen omgaat.

Waar de werkers van het eerste uur zich aan ergerden, was, dat zij gelijk werden gesteld aan de mensen, die maar één uurtje hadden gewerkt. Maar dat is nu precies wat Jezus ons wil zeggen: zie al die verschillende mensen als je gelijken: de tollenaars, de zondaars, al de mensen, die leven aan de rand van de samenleving, jullie zijn niet beter dan zij; zij zijn aan jullie gelijk. Jullie allemaal hebben verlossing nodig.

God is niet als een computer, die alles precies berekent, inkomsten en uitgaven. God is geen boekhouder, die eist, dat de balansen van goed en kwaad minstens met elkaar in evenwicht zijn. God is enkel goedheid, barmhartigheid. Zo is Hij altijd … áls Hij ook maar een beetje goede wil ziet.

En soms komt Hij mensen tegemoet zónder dat zij het hebben verdiend. Hij deelt uit, gratis, voor niets. Zo doet Hij met de verloren zoon, zo doet Hij met ons allen. God houdt van ons, niet omdat misschien wij hard werken of vroeger hard hebben gewerkt, maar zo maar, omdat Hij van ons houdt, zoals een vader en moeder van hun kinderen houden, ongeacht hun prestaties. Ouders kunnen zelfs een voorliefde hebben voor een kind, dat niet in staat is te werken. En bij God is dat nog veel meer het geval. Bij God geldt genade en geen verdiensten. God geeft geen loon, maar geschenken.

De evangelist van vandaag, de heilige Matteüs, leefde eigenlijk in een andere situatie als Jezus zelf. De eerste christenen waren vooral bekeerde joden. En Matteüs wilde deze groep gelovigen duidelijk maken, dat degenen, die later geroepen zijn – de heidenen – voor God even veel waard zijn als zij, die het eerst geroepen zijn. Dat de joden eerder geroepen waren, betekende niet, dat zij in de Kerk recht hadden op betere posities, ook niet op een groter loon in de hemel.

Broeders en zusters, de gerechtigheid van God werkt dus niet volgens het principe “wie het meeste presteert is het meeste weerd”. Nee, gerechtigheid bij God is, dat ieder mens een kans krijgt. Gerechtigheid is, dat ieder mens krijgt wat hij nodig heeft, ook als het niet echt verdiend is.

Het geldstuk van een denarie was in die tijd juist voldoende voor een gemiddeld gezin om iets meer dan één dag van te kunnen leven. Zouden de werkers van het laatste uur maar één elfde deel van een denarie hebben gekregen, dan zouden deze arbeiders hun gezinnen niet hebben kunnen onderhouden. Zoals de landeigenaar het recht op leven wilde garanderen, zo wil God ook aan ieder mens de mogelijkheid geven om tot het eeuwig leven te komen.

Broeders en zusters, wie zijn in onze maatschappij de laatsten? Zijn het niet de zwakkeren, de zwervers en de verslaafden oftewel de mensen, die zogenaamd niet produceren? Laten wij weten, dat in Gods ogen iedereen gelijk is: allen zijn wij kinderen van een en dezelfde hemelse Vader. Wij hoeven niet voor ieder mensen evenveel sympathie te voelen, maar laten wij wel proberen om ieder mens hetzelfde te behandelen. Laten wij ons de komende week erin oefenen om aardig te zijn voor mensen, die dat misschien helemaal niet verdienen.

Mensen, die het goede doen, zijn gelukkige mensen. Mensen, die vervelend doen of zelfs slechte dingen, altijd kritiek hebben, mopperen, doen zo, omdat ze ongelukkig zijn. Wij kunnen ongelukkige mensen alleen maar helpen door ze geluk te geven.

Dat is de grote opdracht, die wij van Jezus Christus mee naar huis krijgen, maar wij worden hier dan ook gevoed met goddelijke krachten. In de heilige Communie ontvangen wij Jezus zelf, Gods eigen Zoon. Hij is onze bron van kracht. Vragen wij Hem iedere dag van de week om hulp: Heer, help ons om goed te zijn voor mensen, die dat mogelijk niet verdienen, maar wel nodig hebben!

Het is vandaag Vredeszondag. Er is héél véél onvrede in de wereld, ontevredenheid. Niet alleen dat volkeren elkaar bevechten, maar ziende hoe wij in het Westen een luxueus leven leiden trekken honderdduizenden naar onze landen – ook naar ons land – in de hoop een graantje te kunnen meepikken. Daar is niet iedereen even blij mee. Misschien is God er ook niet blij mee, in die zin, dat wij in het Westen een veel te groot deel van de aarde en haar grondstoffen voor onszelf gebruiken. Misschien dat wij dat bij de aanstaande verkiezingen in november kunnen laten meewegen: vrede, echte duurzame vrede, komt er alleen als iedereen in de wereld min of meer tevreden is. Geven wij mensen niet waar ze recht op hebben, maar wat ze nodig hebben om gelukkig te kunnen leven. Amen.