Overweging ter voorbereiding van 10-05-2023, H. Johannes De Avila, priester en kerkleraar

Overweging ter voorbereiding van 10-05-2023, H. Johannes De Avila, priester en kerkleraar

Uit de geschriften van Johannes De Avila, priester en kerkleraar (Traktaat over Gods liefde voor ons, 1.2.4, Madrid 2004)

De liefde van Christus die zijn gelaat steeds gericht houdt op de Vader

De oorzaak die het hart het meest beweegt om God lief te hebben, is de overweging van de hoogste liefde die Hij voor ons had, en, met Hem, Zijn gezegende Zoon, onze Heer. Dit zet het hart meer aan tot liefde dan weldaden; want wie een ander weldoet, geeft hem iets van wat hij heeft; maar wie liefheeft, geeft zichzelf met al wat hij heeft en er blijft hem niets over om te geven.

Nu dan, Heer, laat ons zien of U van ons houdt, en als U van ons houdt, hoe groot is dan Uw liefde voor ons.

Ouders houden veel van hun kinderen, maar hebt Gij ons misschien ook lief als een vader? Wij zijn niet tot de schoot van uw hart gekomen, mijn God, om dit alles te kunnen zien; maar uw eniggeboren Zoon, die uit die schoot is neergedaald, heeft ons er tekenen van gegeven en ons opgedragen U Vader te noemen vanwege de oneindige liefde die Gij voor ons hebt. Want zoals Gij alleen goed zijt vanwege de overgrote maat van Uw soevereine goedheid, zo zijt Gij alleen Vader; en Gij zijt het op zo’n manier, en Gij doet zulke werken, dat er, in vergelijking met Uw vaderlijke genegenheid, niemand is die zo genoemd kan worden.

En indien ge een zodanige liefde nog wantrouwt, kijk dan naar al de weldaden die God u verleend heeft, want het zijn allemaal bewijzen en getuigenissen van die liefde. Geef u er rekenschap van hoeveel weldaden het zijn, en u zult inzien dat alles in de hemel en op aarde, en alle beenderen, organen en zintuigen in uw lichaam, en alle uren en ogenblikken van uw leven, allemaal weldaden van de Heer zijn. Zie ook hoeveel goede ingevingen u ontvangen hebt en hoeveel goede dingen u in dit leven hebt gekregen; alsook aan hoeveel gevaren u in dit leven ontkomen bent, en ook de ziekten en rampen waarmee u getroffen had kunnen worden, indien Hij u er niet voor had gevrijwaard, want dit alles zijn tekenen van zijn liefde. En ten slotte, richt uw ogen op deze gehele wereld, die alleen voor uw welzijn is geschapen, en die met alle schepselen daarin, slechts liefde betekent en verkondigt, en met u deelt.

Maar laat ons nu zien hoezeer deze Zoon, die Hij ons gegeven heeft, brandde van grote liefde. Geen tong is in staat het te verhalen. Sommige onwetende en onbeleefde mensen beseffen deze liefde niet, aangezien hun bevinding is gebaseerd op de volmaaktheid van het geliefde. De liefde van Christus immers is niet gebaseerd op de volmaaktheid die ons aangeboren is, maar op hetgeen Hij heeft, namelijk het gelaat dat altijd naar de Vader is gekeerd.