Preek op 01-01-2024, Maria Moeder van God, pastoor Frank Domen

Preek op 01-01-2024, Maria Moeder van God, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, hier aanwezig en de mensen, die via livestream met ons meevieren, allemaal van harte welkom op deze eerste dag van het jaar 2024. We wensen jullie allemaal van harte een ‘Zalig Nieuwjaar’.

De viering van Oud en Nieuw is een dag om terug te kijken en een dag om vooruit te zien. De afgelopen dagen hebben de nieuwsmedia ons weer herinnerd aan alle belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Maar ieder van ons heeft het nodige achter de rug. Dat komt niet op het journaal, maar kan voor ons persoonlijk belangrijker, ingrijpender, zijn geweest dan welke gebeurtenis in Kerk of wereld ook. Ik hoop, dat wij op vreugdevolle momenten God hebben bedankt. Ik hoop, dat wij in momenten van duisternis God én medemensen te hulp hebben geroepen en dat wij hun steun ook daadwerkelijk hebben mogen ervaren.

Als het gaat om de hemel is Moeder Maria ons nog het meest vertrouwd. God is zo almachtig; Jezus zo’n grote wonderdoener, die grote mensenmassa’s bijeen wist te brengen; de heilige Geest is voor veel mensen zo ongrijpbaar.

Ook Moeder Maria – wij vieren vandaag het hoogfeest van Maria, Moeder van God – is door en door heilig, maar in zekere zin lijkt zij nog het meeste op ons. Zij is wel zonder zonde geboren, Onbevlekt Ontvangen, maar zij is tenminste geboren uit een gewone vader en een gewone moeder. Zij is altijd eenvoudig gebleven. Pas later, toen zij met ziel en lichaam ten hemel werd opgenomen, is zij verheven tot Koningin van hemel en aarde. Aan haar hand mochten wij het afgelopen jaar veel goeds doen. Aan haar hand mogen wij het nieuwe jaar binnengaan.

Proberen wij eenvoudig te zijn, net als Maria, en gaan wij vol vertrouwen aan het nieuwe jaar beginnen. Denken wij niet te veel aan gisteren en kijken wij niet te veel vooruit. Aan telkens één dag tegelijk hebben wij al onze handen vol. Met de hulp van Maria kunnen wij van elke nieuwe dag iets moois maken.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, door het Moederschap van de heilige Maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken. Wij bidden: laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Die met U leeft en heerst …

Preek

“Zalig Nieuwjaar”. Met die woorden wensen wij elkaar veel heil en zegen toe. En dat is goed. Maar tegelijkertijd moeten wij ons goed realiseren wat wij zeggen. Want als wij ook maar even stilstaan bij het afgelopen jaar, dan weten wij, dat waarschijnlijk ook het komende jaar wel weer het nodige leed met zich zal meebrengen.

Er zijn mensen, die aan een ongeneeslijke ziekte lijden. Misschien weet iemand nu al dat hij of zij het komende jaar werkeloos zal worden. Het kan zijn dat iemand met een grote schuldenlast komt te zitten. En wie weet hoe de oorlogssituatie in het Midden-Oosten zich zal ontwikkelen en Rusland-Oekraïne.

En toch is er ook dit jaar bij de meesten van ons weer een dik pak kaarten met kerst- en nieuwjaarswensen in de al dan niet digitale brievenbus gevallen. Daar staat inderdaad op iets als “Zalig Nieuwjaar” of “Gelukkig en voorspoedig 2024”.

Als je dat allemaal leest, dan zou je denken, dat er diep in ieder mensenhart de onverwoestbare hoop leeft, dat het toch anders moet kunnen. Wij zitten niet vast aan een of ander noodlot. Op een of andere manier moeten wij kunnen ontsnappen aan negatieve ontwikkelingen.

Wat opvalt is dat ondanks allerlei kwaad de hoop van mensen toch niet kapot te krijgen is. Gelukkig maar! Mensen blijven hopen, dat het achteraf allemaal niet zo erg zal zijn en dat het ‘morgen’ weer beter zal zijn. Het is de hoop, die de mens doet leven!

Eigenlijk zijn de nieuwjaarswensen, die wij elkaar toezenden, uitingen van onze hoop op een betere toekomst.

De hoop is iets wonderbaars, een gave van God. Je zou de hoop kunnen zien als een klein kind, dat tussen zijn twee grote zussen – geloof en liefde – door het leven gaat. Je zou menen, dat die twee grote zussen – geloof en liefde – hun kleine zusje – de hoop – moeten meetrekken, maar het is juist andersom. Het is het kleine kind – de hoop – dat de anderen voorttrekt en de wereld in beweging houdt.

Wij wensen elkaar “Zalig Nieuwjaar”. En wij bedoelen daarmee voor een deel hetzelfde als de mensen die elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar” toewensen. Maar wie kan ons het geluk schenken, écht geluk, dat voor altijd blijft? Dat is er toch maar Eén: God!? Daarom zeggen wij bij voorkeur “Zalig Nieuwjaar”.

Want Jezus gebruikte zelf ook het woordje ‘zalig’ in zijn zaligsprekingen, bijvoorbeeld: “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der Hemelen; zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden”.

Jezus Christus bedoelt met ‘zalig’ dat God dan aan je zijde staat. “Zalig Nieuwjaar”. Moge God alle dagen van het nieuwe jaar – wat er ook gebeurt – aan onze zijde staan.

Eén van de bijnamen, die Onze Heer Jezus Christus heeft gekregen is ‘Immanuël’. Dat betekent: God-met-ons.

Ik wens jullie allen een “Zalig Nieuwjaar”. Moge God inderdaad alle dagen van het jaar 2024 aan jullie zijde staan. Ik bid alle dagen van het jaar voor jullie en voor jullie gezinnen en families: om gezondheid en werk, om geloof, hoop en liefde. Ik hoop, dat jullie ook alle dagen eventjes voor Wiljan en voor mij bidden, voor Jannie en Eelke. Jullie mogen ook voor ons om gezondheid vragen. Dan kunnen wij tenminste ons werk voor het Koninkrijk van God blijven voortzetten. Belangrijker vind ik, dat wij de liefde en de wijsheid van God mogen krijgen, zijn Geestkracht, zodat we veel mensen naar dit Godshuis mogen brengen. Niet op de eerste plaats om het vol te krijgen en dus reden te hebben om dankbaar en ook een beetje trots te zijn, maar vooral om in Heerhugowaard veel mensen te krijgen, die leven volgens de normen en waarden van het evangelie. Want alleen leven in de geest van het evangelie kan ons een wereld van vrede en veiligheid geven.

Bidden jullie voor ons; wij bidden iedere dag voor jullie. Zo houden wij elkaar op de been en kunnen we er weer een mooi jaar van maken. Zalig nieuwjaar!