Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Ter voorbereiding van de viering van de maandag

Uit een preek van de heilige Petrus Chrysologus, bisschop van Ravenna († ca. 450)

Hij die voor ons geboren wilde worden, wilde voor ons geen onbekende zijn

Bij het mysterie van de geboorte van de Heer zijn er uiteraard altijd de duidelijke tekenen van zijn goddelijke oorsprong, maar het feest van vandaag, Openbaring des Heren, toont en onthult op vele manieren dat de Heer in een menselijk lichaam tot ons is gekomen. De mensheid die altijd al verwikkeld is in onzekerheden, mocht niet door onwetendheid de kennis verliezen die zij slechts kan verkrijgen en behouden door de genade.

Want Hij die voor ons geboren wilde worden, wilde voor ons geen onbekende zijn. En daarom openbaart Hij zich zo dat het grote geheim van zijn menslievendheid geen aanleiding wordt tot een grote dwaling.

Kerststal Dionysiuskerk met de drie Wijzen uit het Oosten

Vandaag vinden de Wijzen die zijn heerlijkheid zochten tussen de sterren, Hem huilend in een wieg. De Wijzen bewonderen Hem vandaag, zichtbaar in doeken, maar zolang onzichtbaar tussen de sterren. Zij overwegen wat zij hier zien, met stomme verbazing: op aarde zien zij de hemel, in de hemel de aarde, in God een mens, in een mens God; te groot voor het heelal maar omsloten in dit kleine lichaam. Zij zien, en zonder te redeneren belijden zij hun geloof door zinvolle geschenken: wierook voor een God, goud voor een koning, mirre voor zijn komende dood.

Zo komt het dat de heidenen die de laatsten waren, de eersten geworden zijn. Want door het geloof van de Wijzen is toen de aanvaarding van het geloof ingeleid.

Wij vieren vandaag ook dat Christus in het water van de Jordaan is afgedaald om de zonden van de wereld af te wassen. Dat Hij daartoe is gekomen, daarvan getuigt Johannes zelf: ‘Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Joh. 1, 29). Vandaag neemt een dienaar zijn Meester bij de hand, een mens zijn God, Johannes Christus, en dit niet om vergeving te schenken, maar om die te ontvangen. Vandaag schalt, zoals de Schrift zegt, ‘de stem van de Heer over het water’ (Ps. 29, (28), 3). Wat zegt die stem? ‘Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb’ (Mt. 3, 17).

De heilige Geest zweeft vandaag boven het water in de gedaante van een duif. Aan Noach had die duif bericht dat de zondvloed van de wereld voorbij was. Zo is deze duif het teken dat aan de bestendige schipbreuk van de wereld een einde is gekomen. Zij brengt niet zoals die van weleer een olijftak, maar giet over het hoofd van de nieuwe stamvader de overvloed van een nieuwe balsem, en brengt zo het woord van de psalmist in vervulling: ‘Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met de olie der vreugde en u geplaatst boven al uw vrienden’ (vgl. Ps. 45 (44), 8).

Ook nog gedenken wij vandaag dat Christus een begin maakte met zijn hemelse tekenen, toen Hij water veranderde in wijn. Dit wonder duidt op de geheimvolle verandering van water in bloed, de zuivere drank die Christus uit de kruik van zijn lichaam te drinken gaf als vervulling van de profetie: ‘Mijn beker maakte mij dronken, als bevatte hij de beste wijn’ (Ps. 23 (22), 5 – LXX).

De Wijzen bieden heden de Heer drie geheimvolle geschenken aan: goud voor de koning der heerlijkheid, wierook voor de eeuwige hogepriester en mirre voor zijn begrafenis.

De Wijzen betuigen de Heiland hun hulde en halen hun geschenken te voorschijn.

Goud voor de koning der heerlijkheid, wierook voor de eeuwige hogepriester en mirre voor zijn begrafenis.