Bisschoppelijk nieuws

Bisschoppelijk nieuws

Van 7-13 november gaan de bisschoppen naar Rome: op bezoek bij Paus Franciscus en ook de graven van de apostelen Petrus en Paulus worden bezocht. Dat gebeurt elke vijf jaar en dat bezoek heeft een speciale naam: het Ad Limina bezoek. Ad Limina komt van Visitatio ad Limina Apostolorum en betekent letterlijk: pelgrimage naar de drempels (graven) van de apostelen. Het is een eeuwen-oud gebruik, dat pas gewijde bisschoppen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. Gezamenlijk hebben de bisschoppen ook een rapport opgesteld over de kerk-situatie in Nederland. Tijdens het bezoek worden onder meer thema’s uit dit rapport besproken. De bisschoppen noemen de Kerk in Nederland ‘een kwetsbare Kerk’. Sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw vond een drastische afname plaats van kerkbetrokkenheid en kerkbezoek. De kennis van de geloofsinhoud is over het algemeen zeer gering tot zelfs afwezig. Velen hebben moeite hun geloof te verwoorden, te delen en over te dragen aan volgende generatie(s). Men spreekt liever over geloof in bepaalde normen en waarden dan over geloven in God. De persoonlijke relatie met God ontbreekt veelal. Structuren die vroeger het katholieke geloof ondersteunden in het dagelijkse leven, zijn nu grotendeels verdwenen. Maar het lijvige rapport besluit heel mooi: “Vóór ons ligt een toekomst waarin mensen uitdrukkelijk vanuit een bewuste keuze en overgave Rooms-Katholiek willen zijn. Daarin ligt de opdracht besloten dat zij een duidelijk gebedsleven hebben en grote waarde hechten aan hun persoonlijke band met Christus. De vreugde die dat geeft, is de bron van vrede in hun hart en leven, ongeacht omstandigheden. Wij hebben het vertrouwen dat zij het zuurdeeg van het Rijk Gods kunnen zijn, zoals Jezus het bedoeld heeft. In Christus is de Kerk teken en instrument van de verbondenheid met God. Wij leven in de kracht van Gods Geest die ons uitdaagt mensen uit te nodigen en Gods nabijheid te laten zien en beleven. De Kerk is van Christus. In deze geest zegt de apostel Paulus “Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei” (vgl. 1 Kor. 3,6).