Overweging ter voorbereiding 24-07-2023, maandag in de 16e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding 24-07-2023, maandag in de 16e week door het jaar

Uit de brief van de heilige paus Clemens I († 101) aan de Korintiërs

Niemand moet zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van de gemeenschap

Er staat geschreven: ‘Sluit u aan bij de heiligen, want wie zich bij hen aansluiten, zullen heilig worden.’ En weer op een andere plaats wordt er gezegd: ‘Uit een schuldeloze zal uw schuldeloosheid blijken en uit een uitverkorene uw verhevenheid, en door een verdorvene zult Gij, Heer, verderf brengen’ (Ps. 18 (17), 26-27-LXX). Laten wij ons daarom voegen bij de schuldelozen en rechtvaardigen; zij zijn immers Gods uitverkorenen. Waarom zijn er twisten, opwellingen van toorn, geschillen, scheuringen en strijd onder u? Hebben wij allen niet één God, één Christus en één Geest van genade die over ons is uitgestort? Hebben wij niet allen dezelfde roeping in Christus (vgl. Ef 4, 4-6)? Waarom rukken wij dan de ledematen van Christus uiteen en verscheuren wij zijn lichaam? Waarom komen wij in opstand tegen dit lichaam, dat ons eigen lichaam is en gedragen wij ons zo uitzinnig dat wij vergeten dat wij als ledematen op elkaar zijn

aangewezen (vgl. 1 Kor. 12, 12-27; Rom. 12, 4)?

Herinnert u de woorden van onze Heer Jezus. Hij heeft namelijk gezegd: wee die mens! Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was dan een van mijn uitverkorenen aanstoot te geven; het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals hing en hem liet verdrinken in het diepste van de zee dan een van mijn uitverkorenen te misleiden (vgl. Mc. 14, 21; Mt. 18, 6). Uw scheuring heeft velen misleid, velen ontmoedigd, velen tot vertwijfeling gebracht en ons allen zeer bedroefd. En uw tweedracht duurt nog altijd voort!

Neemt de brief van de heilige apostel Paulus ter hand. Wat heeft hij u het eerst, bij het begin van zijn evangelieprediking, geschreven? Geleid door de Geest, – dat is zeker – heeft hij u een brief gestuurd over zichzelf, Kefas en Apollos, want ook toen was er partijvorming onder u. Maar die partijdigheid betekende toen voor u niet zo’n grote misslag; gij helde immers over naar de apostelen die een goed getuigenis bezaten, en naar een man die hun goedkeuring had.

Laten wij zo spoedig mogelijk aan dit kwaad een einde maken; werpen wij ons neer voor de Heer en smeken wij Hem onder tranen ons te verhoren: dat Hij ons genadig met zich wil verzoenen en ons terug wil brengen tot een waardig en heilig leven in broederlijke liefde. Want dit is de poort der gerechtigheid die toegang geeft tot het leven, zoals er geschreven staat. ‘Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer, de vromen treden er binnen’ (Ps. 118 (117), 19-20). Veel poorten staan open, maar er is één poort der gerechtigheid: Christus. Zalig allen die hierdoor zijn binnengegaan en de rechte weg bewandelen in heiligheid en gerechtigheid, die onverstoorbaar alles doen wat hun te doen staat. Is iemand gelovig, is iemand in staat uiteen te zetten wat hij weet, is iemand zo wijs dat hij kan oordelen over wat er gezegd wordt en is hij onberispelijk in al wat hij doet, dan moet hij des te nederiger zijn, naarmate hij hoger wordt geacht. Hij moet, in het belang van allen, het nut van de gemeenschap zoeken en niet zijn eigen voordeel.