Overweging ter voorbereiding van 05-07-2023, woensdag in de 13e week door het jaar

Overweging ter voorbereiding van 05-07-2023, woensdag in de 13e week door het jaar

Uit het commentaar van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430), op psalm 149

Christus zelf is koning en priester, juichen wij om Hem

‘Israël juiche zijn Schepper toe, laat Sions volk zijn koning begroeten’ (Ps. 149, 2). De Zoon van God die ons heeft gemaakt, is één van ons geworden. En als onze koning regeert Hij ons, want als onze Schepper heeft Hij ons gemaakt. Hij is het toch door wie wij gemaakt zijn, Hij is het door wie wij worden geregeerd. En daarom zijn wij christenen, omdat Hij de Christus is.

De naam ‘Christus’ is afgeleid van chrisma, dat wil zeggen: zalving. Koningen en priesters nu worden gezalfd. Hij is gezalfd tot koning en tot priester. Als koning heeft Hij voor ons gestreden, als priester heeft Hij zich voor ons geofferd. Toen Hij voor ons streed, is Hij als het ware overwonnen, maar in werkelijkheid heeft Hij overwonnen. Want Hij is gekruisigd en vanaf het kruis waaraan Hij gehecht was, heeft Hij de duivel gedood; daarom is Hij onze koning.

Waarom echter priester? Omdat Hij zich voor ons geofferd heeft. Geef aan de priester wat hij moet offeren. Wat kan de mens vinden om een rein offer te brengen? Wat voor een offer? Wat voor reins kan een zondaar aanbrengen? Slechte, zondige mens, al wat ge meegebracht hebt, is onrein en er moet iets reins voor u geofferd worden. Zoek bij u wat ge kunt offeren, ge zult het niet vinden. Zoek buiten u wat ge kunt offeren. Hij schept geen behagen in rammen, noch in bokken, noch in stieren. Dat alles is van Hem, ook als gij het niet aanbiedt. Offer Hem dus een rein offer. Maar gij zijt een zondaar, gij zijt liefdeloos, gij hebt een bezoedeld geweten. Ge kunt misschien iets reins aanbieden, als ge rein gemaakt zijt; maar om rein te worden, moet er iets voor u geofferd worden.

Wat zult ge dan voor u offeren om rein te worden? Als ge gereinigd zijt, kunt ge offeren wat rein is! Moge een reine priester derhalve zichzelf aanbieden, en anderen rein maken. Dit is wat Christus heeft gedaan. Hij heeft niets reins gevonden bij de mensen, dat Hij voor de mensen zou kunnen offeren; daarom heeft Hij zichzelf als een zuiver slachtoffer aangeboden. O gelukkig slachtoffer, waarachtig slachtoffer, onbevlekt offer. Dus heeft Hij niet geofferd wat wij aan Hem hebben gegeven. En toch, wat Hij heeft geofferd, heeft Hij van ons ontvangen, en Hij heeft het rein geofferd. Want vlees heeft Hij van ons ontvangen, en dat heeft Hij geofferd. Maar hoe heeft Hij dat ontvangen? Uit de schoot van de maagd Maria, opdat Hij het rein zou offeren voor de onreinen. Hij is koning, Hij is priester, juichen wij om Hem.