Bisschop Jan Hendriks: Opnieuw legt corona beperkingen op

Bisschop Jan Hendriks: Opnieuw legt corona beperkingen op

Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht …

Het is voor veel mensen een teleur­stel­ling: de stijgende corona-cijfers nopen weer tot beper­kingen in het ker­ke­lijk leven. Ik leef mee met alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en allen die in de kerk verant­woor­de­lijk­heid dragen voor het pa­ro­chie­le­ven en de pas­to­rale zorg en met alle gelo­vi­gen. We willen juist in deze tijd mensen nabij kunnen zijn met de steun van het geloof en de sacra­menten….

Terugdringen van de pandemie

Na­tuur­lijk willen we er alles aan doen om de corona-pandemie terug te dringen en het virus te verslaan.Tege­lijk willen we de gelo­vi­gen niet onno­dig beper­kingen opleggen, waarbij we ons rea­li­se­ren dat onver­stan­dig gedrag een grotere uitbraak te weeg kan brengen met nog grotere gevolgen voor ons allen. En ik wil me in principe ook loyaal opstellen naar wat in de per­ma­nente raad van onze bis­schopen­con­fe­ren­tie wordt besloten en voor­zien, want het is van belang dat we het samen doen en zoveel één lijn aan­hou­den.

Lees hier verder.