Preek op vrijdag 20-10-2023 in de Apostelkerk van Beverwijk b.g.v. de 7e dag van de Lourdesnoveen

Preek op vrijdag 20-10-2023 in de Apostelkerk van Beverwijk b.g.v. de 7e dag van de Lourdesnoveen

Openingswoord

Broeders en zusters, van harte welkom op deze zevende dag van de Lourdesnoveen. Heel fijn, dat we dit samen mogen vieren.

We weten allemaal wel, dat waar ook ter wereld Moeder verschenen is of nog steeds verschijnt, zij ons vraagt, ja smeekt, om te bidden voor … de bekering van de zondaars, voor de mensen, die nog niet geloven, om te bidden voor de vrede in de wereld. Het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas bevestigt weer eens hoe belangrijk haar moederlijke oproep is.

Ik denk, dat het belangrijk is, dat wij, christenen, in deze strijd geen partij kiezen. Niet alleen, omdat een oorlog alleen maar verliezers kent, maar ook en vooral omdat Jezus Christus nooit de wapens zou opnemen tegen wie dan ook. Hij zal wel de aartsengel Michaël en zijn engelenlegioenen inzetten tegen satan en zijn duivelse legioenen. Hij zal oproepen – zoals Hij ook deed aan het begin van zijn openbare leven – tot bekering … omdat het Rijk Gods nabij is.

In de eerste negen maanden van ons bestaan, in de moederschoot, worden wij letterlijk gevoed met het bloed van onze moeder. Wie wij zijn en wat wij worden hebben wij voor een groot deel aan haar te danken.

Vandaag willen wij hemelse Moeder Maria eren als de Onbevlekte. Ook zij wil ons voeden met wie zij is. Zij, die zonder zonde is, zonder smet, wil ons als het ware besmetten met haar heiligheid, haar smetteloosheid; zij wil ons bij haar Zoon brengen, want alleen in Hem kunnen wij heil vinden, vrede, eeuwige vrede.

Strekken wij in deze heilige Eucharistieviering als kinderen onze handen uit naar Jezus en Maria. Zij zullen ons bij de hand nemen en ons leiden door deze woelige tijden heen.

Voor de keren, dat wij onwillige kinderen zijn geweest, eigenzinnig, vragen wij samen om vergeving.

Openingsgebed

Laat ons bidden. God, door de Onbevlekte Ontvangenis van de maagd Maria hebt gij haar voorbereid om een waardige Moeder te worden van uw Zoon. Gij hebt haar, met het vooruitzicht op zijn dood, gevrijwaard voor al wat zondig is. Wij bidden U: laat op haar voorspraak, ook ons, van zonde bevrijd, voor U verschijnen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon …

Preek

Dierbare broeders en zusters, vandaag willen we ons verdiepen in twee belangrijke aspecten van ons katholieke geloof: de Onbevlekte Ontvangenis van de Maagd Maria en het wonder van Lourdes met de verschijningen aan Bernadette Soubirous. Deze twee gebeurtenissen herinneren ons aan de kracht van het geloof, de genade van God, en de onmetelijke liefde van onze Hemelse Vader voor ons, zijn kinderen.

Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria verklaart, dat Maria, de Moeder van Jezus, vanaf het moment van haar eigen ontvangenis in de schoot van haar moeder, de heilige Anna, vrij was van de erfzonde. Ze werd volledig bewaard voor de erfzonde door de genade van God, zodat ze een zuivere en waardige Moeder van onze Heer kon zijn. Maria’s Onbevlekte Ontvangenis benadrukt Gods volmaakte plan en voorbereiding voor de komst van zijn Zoon in de wereld. Het herinnert ons aan Gods heilige Voorzienigheid en dat Hij in zijn goddelijke wijsheid alles heeft geregeld.

Laten we nu overgaan naar het wonder van Lourdes en de verschijningen aan Bernadette. We weten, dat in 1858 de Maagd Maria achttien keer aan Bernadette Soubirous verscheen, een eenvoudig meisje uit Lourdes in Frankrijk. Deze verschijningen leidden tot een bron, die bekendstaat om zijn genezende krachten en tienduizenden pelgrims trekken er jaarlijks naartoe op zoek naar lichamelijke en geestelijke genezing. Het wonder van Lourdes herinnert ons eraan, dat God in staat is tot buitengewone tussenkomst in ons leven. Maria’s verschijningen aan Bernadette getuigen van de liefdevolle zorg van de Hemelse Moeder voor haar kinderen in nood.

Wat verbindt deze twee gebeurtenissen? Wel, de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en de verschijningen aan Bernadette in Lourdes tonen beide de kracht van Gods genade en de diepte van zijn liefde. Maria, vrij van de erfzonde, werd een instrument voor de verlossing van de wereld door de geboorte van Jezus. Zij is een toonbeeld van gehoorzaamheid en nederigheid, en haar “Ja” aan God opent voor ons allemaal de weg om Gods wil in ons leven te volgen.

Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit een arme familie, werd uitgekozen om de verschijningen van Maria in Lourdes te aanschouwen. Haar nederigheid en standvastigheid in het getuigen van de waarheid van haar ervaringen – tegenover de kerkelijke en burgerlijke overheden, mensen die echt niet allemaal zo aardig voor haar waren, in tegendeel – inspireren ons allemaal. Ze toont ons, dat God vaak de zwakken en eenvoudigen kiest om zijn grootsheid te openbaren.

Laten we eens kijken naar enkele belangrijke lessen, die we kunnen trekken uit deze twee gebeurtenissen.

Een eerste les is de gehoorzaamheid aan Gods wil: Maria’s gehoorzaamheid aan de engel Gabriël, toen ze instemde met de aankondiging van de geboorte van Jezus, leert ons, dat wij heel ons leven aan God moeten toewijden en zijn wil boven de onze moeten stellen. Maria zegt: “Mij geschiede naar uw woord.” Dit voorbeeld van gehoorzaamheid nodigt ons uit om na te denken over onze eigen bereidheid om Gods wil te volgen in ons dagelijks leven. Meestal kunnen we tegenover God gemakkelijk ons ja-woord spreken als het ons voor de wind gaat. Maar zijn we ook zo volgzaam als het lijden ons treft!? De Heer zegt: Wie mijn leerling wil zijn moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. Dat is wat Moeder Maria heeft gedaan: Onze Lieve Vrouw van Smarten, van zeven Smarten.

Een tweede les is de nederigheid en eenvoud. Ook Bernadette Soubirous was net als Maria een bescheiden en nederig meisje. Niet ondanks dat, maar juist daarom werd ze gekozen, werd zij de gezegende, om getuige te zijn van de heilige verschijningen. Dit herinnert ons eraan, dat God diegenen uitkiest, die nederig en eenvoudig van hart zijn. We hoeven niet groot of opvallend te zijn om Gods genade te ontvangen en een positieve invloed te hebben op anderen. Als we maar liefde uitstralen.

De derde les is Gods genade en zijn wonderen. Het wonder van Lourdes benadrukt de realiteit van de bovennatuurlijke tussenkomst in ons leven. God kan en wil wonderen verrichten, en we moeten blijven geloven in zijn genade en kracht. Lourdes is een plek van hoop en genezing voor velen, en het herinnert ons eraan, dat we nooit mogen ophouden te bidden en te vertrouwen op Gods genade. Wonderen gebeuren nog steeds, af en toe. Tijdens de afgelopen WereldJongerenDagen is een 16-jarig meisje uit de Spaanse stad Madrid na het te Communie gaan van haar blindheid genezen.

De vierde les is, dat Maria onze Moeder is. Zij is niet alleen de Moeder van Jezus, maar ook onze Hemelse Moeder. Ze is altijd bereid om voor ons te pleiten en ons te leiden op onze geloofsweg. We mogen onze vreugde en onze zorgen aan haar toevertrouwen, en zij zal altijd luisteren. Jezus luistert naar haar. Zij is bij Hem onze voorspreekster.

Laten we deze twee gebeurtenissen vieren en een plaats geven in ons dagelijkse geloofsleven. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria en de verschijningen aan Bernadette herinneren ons eraan, dat God in staat is tot wonderen en dat Hij ons oproept om gehoorzaam en nederig te zijn. Mogen we de genade van God zoeken in ons dagelijks leven en ons toevertrouwen aan de liefdevolle zorg van Maria, onze Hemelse Moeder. Bidden wij vooral voor anderen. Als wij zorg dragen voor anderen, dragen Jezus en Maria zorg voor ons. Amen.