Ter voorbereiding van de viering van donderdag 02-09-2021

Ter voorbereiding van de viering van donderdag 02-09-2021

Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nazianze († 390)

De gelijkheid van alle mensen

We moeten de eerste en de hoogste wet van God volgen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en zondaars; voor iedereen laat Hij op gelijke wijze de zon opgaan; en Hij stelt de grond, de bronnen, de stromen en de wouden ter beschikking van alle wezens op aarde; Hij gaf de lucht aan de vogels, het water aan al de dieren die erin leven en verschafte in overvloed aan allen de noodzakelijke bestaansmiddelen. De mensen integendeel verbergen goud en zilver, zachte en overtollige klederen, schitterende edelstenen en andere dergelijke dingen, oorzaken van oorlog, opstand, en van de eerste dwingelandij.

‘Aanvankelijk was het evenwel niet zo’ (Mt. 19, 8). De Schepper maakte in het begin de mens vrij en zelfstandig, en rijk in de overvloed van het paradijs. Dat verlangde Hij en dat schonk Hij in de stamvader aan heel het menselijk geslacht dat volgen zou. De geboden onderhouden zou vrijheid en rijkdom betekenen, maar ze overtreden zou armoede en slavernij betekenen.

Kijk naar de oorspronkelijke gelijkheid en niet naar de latere ongelijkheid; niet naar de wet van de sterkste maar naar de wet van de Schepper. Steek de natuur naar best vermogen een hand toe; eerbiedig de oude vrijheid. Als gij gezond zijt en rijk, deel dan mee aan armen en zieken. Als gij vrolijk zijt en blijmoedig, help dan de treurenden en de bedroefden. Als gij gelukkig zijt, troost dan hen die met tegenspoed te kampen hebben. Doe dat om God te danken, omdat gij bij de gelukkigen zijt die kunnen weldoen en niet hoort bij hen die van weldoeners afhangen. Vermeerder niet alleen uw bezit maar ook uw godsdienstigheid; niet alleen uw goud maar ook uw deugd. Overtref uw naaste in adel door een grotere welwillendheid; wees als God voor de ongelukkigen door zijn barmhartigheid na te volgen.