Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (31) 03-12-2021

Gedachtes, gebeden en verhalen in het jaar van Sint-Jozef (31) 03-12-2021

EENENDERTIGSTE DAG

Epiloog

God gaat altijd op de volgende wijze te werk: de grootheid van zijn uitverkorenen komt pas in het verborgene goed tot zijn recht. Zowel dag als uur om deze grootheid aan de wereld te openbaren, behoudt Hij zich zelf voor… Hoe meer de Kerk in de tijd voortschrijdt, des te meer nadert dit uur voor Sint-Jozef. Zijn glorie wordt gemeten aan zijn nederigheid, daarmee is alles gezegd… Het zijn de noden zelf van de Kerk die haar ertoe zullen brengen hem te ontdekken, wanneer zij toevlucht neemt tot haar beschermer, onder de ingeving van de Heilige Geest en van de Heilige Maagd Maria (Pater Jozef van de Heilige Maria).

Wat zal ik hier zeggen over deze mens die samen met Christus verborgen leefde? Waar zal ik het licht vinden, dat sterk genoeg is om de duisternis te doordringen die het leven van Jozef versluiert? En hoe vind ik de moed om aan het daglicht te brengen wat de Heilige Schrift heeft toegedekt door dat eeuwig mysterieuze stilzwijgen? Als het een raadsbesluit van de Hemelse Vader was, dat Zijn Zoon en Sint-Jozef verborgen bleven voor de wereld, laat ons dan veeleer de geheimen van Zijn Voorzienigheid aanbidden en ze niet proberen te doorgronden. Laten we over het verborgen leven van Jozef mediteren en er niet diepgaand over discussiëren. Toch moet erover gesproken worden, want voor het heil van de zielen, zal de bezinning over zulk een mooi onderwerp toch zeer nuttig zijn. Al heb ik er immers niets over te zeggen, toch kan ik vermelden dat Jozef de eer te beurt viel om alle dagen met Jezus op te trekken om samen met Maria in Gods genade te mogen delen en om toch op de achtergrond te blijven, door alle heilsdaden en deugden aan niemand bekend te maken. Wellicht kunnen wij van zulk een mooi voorbeeld leren dat je groot kunt worden in Gods ogen zonder uiterlijke glans, zalig kunt worden zonder luidruchtig te zijn en dat je in de ware glorie kunt binnentreden zonder te steunen op roem, maar slechts door het getuigenis van een goed geweten.

Willen we echter terdege de grootheid en de waardigheid van het verborgen leven van Jozef begrijpen, dan moeten we teruggaan naar de grondslag ervan en vóór alles de eindeloze verscheidenheid bewonderen van Gods raadsbesluiten in de verschillende roepingen. Onder alle roepingen bemerk ik er twee in de Heilige Schrift die paradoxaal lijken: ik heb ’t nu over de roeping van de Apostelen, en over die van Sint-Jozef. Jezus openbaarde zich aan de Apostelen; Jezus werd geopenbaard aan Jozef, maar onder geheel verschillende voorwaarden. Hij openbaarde zich aan de Apostelen, opdat zij Hem aan de gehele wereld bekend zouden maken; Hij werd aan Jozef geopenbaard, opdat hij over Hem zou zwijgen. De Apostelen zijn als het ware echter lichtbakens die Jezus aan de wereld tonen. Jozef is daarentegen een soort van sluier die Hem moet verbergen. En onder die geheime sluier blijft de maagdelijkheid van Maria en de grootheid van de Zaligmaker verborgen. Zo lezen we dan ook in de Heilige Schrift, om de Heer te minachten: Is Hij niet de zoon van Jozef? Vandaar dat Jezus voor de Apostelen iemand is die verkondigd moet worden : Praedicate verbum Evangelii hujus – Verkondig het woord van dit Evangelie. Terwijl Jezus voor Sint-Jozef iemand is die verborgen moet blijven, ‘Verbum absconditum’, en niet ontsluierd mag worden. Wat zijn de gevolgen? De heilige Apostelen verkondigden met heel veel kracht het Evangelie en wel zo dat hun getuigenis tot in de Hemel weerklonk. Sint-Paulus durft zelfs in één van zijn Brieven zover te gaan, door te stellen dat de raadsbesluiten van God via de ‘Kerk-op- aarde’ aan de hemelmachten is verkondigd. En met ‘Kerk-op-aarde’ bedoelt hij alle heilsverkondigers en kerkleraren. Wanneer daarentegen Sint-Jozef over de wonderen van Jezus hoort, luistert hij, bewondert Hem en zwijgt over alles.

Laten wij daarom dit verborgen teruggetrokken leven van Jezus en Jozef bewonderen. Waarom is het belangrijk dat de mensen ons zien? Dwaze verlangens voedt hij of zij, die niet aan God genoeg heeft. De Heer ziet iedereen! Men doet God onrecht aan wanneer Hij uit ieders leven buitengesloten wordt. Wanneer wij een belangrijk ambt moeten vervullen of gewichtige bezigheden hebben, laten we dan nooit vergeten dat er een dag zal komen dat elke mens komt te sterven en voor Gods Rechterstoel zal moeten verschijnen: alleen de liefde zal hem of haar begeleiden. Leef rustiger mens en luister naar de woorden van Gods Zoon! Hij zegt niet: “Zalig degenen, die men looft…”, maar Hij zegt in Zijn Evangelie: Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt om Mijnentwil! (Mat. 5, 11) ( Bossuet).

HYMNE TOT SINT-JOZEF

1. Jozef, Uw bewonderenswaardig leven
Verliep in alle nederigheid;
Maar Gij hebt de schoonheid van
Jezus en Maria mogen aanschouwen.

2. Meer dan eens heeft Gods Zoon
Zich vol geluk onderworpen aan
Uw gezag en mogen rusten
Aan Uw hart.

3. Evenals Gij dienen ook wij
Jezus en Maria in stilte
Ons enig streven is hun vreugde te bereiden
Méér verlangen wij niet.

4. Onze Moeder, de heilige Theresia,
Stelde steeds haar vertrouwen in U;
Zij verzekert ons, dat Gij haar beden
Altijd onverwijld hebt verhoord.

5. Wij koesteren de zoete hoop,
Dat wij, na deze beproeving,
U, Sint-Jozef, zullen mogen aanschouwen
Bij de verheerlijkte Maagd Maria.

6. Dan zal ons Uw levensverhaal worden geopenbaard,
Dat de vergankelijke wereld niet kent;
Wij zullen Uw glorie ontdekken
En deze bezingen in de Hemel.

DE GETROUWE:

Grote Heilige, God heeft slechts U gevonden
Die waardig waart de Echtgenoot te zijn
Van zijn wonderbare Moeder;
Echtgenoot van de Koningin des Hemels,
Dit voorrecht is wonderbaar
De getuige van haar heiligheid,
De bewaker van haar zuiverheid,
O weergaloze glorie!

De Eeuwige Vader heeft U genomen
Om hierbeneden zijn Zoon te voeden,
Om zijn plaatsvervanger te zijn.
Gij hebt op de borst gedragen
Degene die alles in zijn hand houdt.
Door een heel bijzondere opdracht
Zijt Gij de voedstervader geweest
Van Uw eigen Vader.

Wie zou hem gezien hebben
terwijl hij U liefkoosde
U toelachte en U omhelsde
In een ongemeen grote liefde!
Zijn glimlachen doorboorde Uw hart
En vulde het met zachtheid.
Gans doorgloeid door zijn liefde
Zegde Gij hem op Uw beurt:
“Mijn lieve Zoon, ik bemin U.”

Als drie woorden van Maria door hun kracht
Sint-Johannes en zijn moeder
Hebben kunnen heiligen,
Wat zullen bij U niet verwekt hebben
Haar gesprekken, zo heilig en zo zacht!
Haar woord bracht U in verrukking,
Haar tegenwoordigheid vervulde U
Met genade en licht.

Nooit bidt men U tevergeefs
Uw invloed is oppermachtig,
Zoals Teresia verzekert.
Uw Zoon is roemrijk God,
Uw Echtgenote is Koningin des Hemels,
Al biddend beveelt U hen,
Alles wordt volbracht als U het vraagt.
O macht zonder maat!

SlNT-JOZEF:

Tracht in alles de laatste te zijn,
U te verbergen en te verblijden
In Jezus en Maria!
Zoekt datgene wat de wereld vlucht,
En ontvlucht alles wat zij najaagt.
Richt U alleen naar het geloof,
Teneinde gelukkig te zijn met mij
In de navolging van mijn leven.

(Lofzangen van de H. Louis de Montfort: “Ter ere van de heilige Jozef, Echtgenoot van Maria”)

Sint-Jozef navolgen

Laten we aan Sint-Jozef, die de luister van het gezin is, vragen, dat de her-evangelisatie overal gestalte mag krijgen, zowel in de gezinnen als in de maatschappij.

OPDRACHT AAN DE HEILIGE JOZEF

Grote heilige Jozef, ik kies U heden voor geheel mijn leven tot mijn bijzondere patroon, meester, leidsman en bestuurder van mijn ziel en lichaam, van mijn gedachten, woorden en werken, begeerten en genegenheden, van alles, wat ik heb en bezit, van mijn leven en sterven, en ik neem mij vast voor, U nooit ontrouw te worden, maar Uw heilige naam te verheffen en Uw eer te bevorderen, zoveel het mij mogelijk zal wezen. Ik bid U vurig, mij als Uw dienaar (dienares) aan te nemen. Help mij in al mijn werken en verlaat mij niet in mijn stervensuur. Amen.

Verhalen

1. Hoe Sepp de fluitspeler de weg naar huis vond

(‘Sepp’ is een afkorting van ‘Giuseppe’, Italiaans voor Jozef)

Onze kapelaan is een vrome vriend van Sint-Jozef…

“Mijnheer kapelaan, ik zou u een bezoek aan Sepp afraden. Hij is een eigenaardig mens; een biechtbriefje kent hij niet en hij wijst u beslist de deur”. Dat zei de pastoor tegen zijn kapelaan, die zich klaarmaakte om rond Pasen op huisbezoek te gaan en na deze woorden Sepp de fluitspeler ook wilde mijden.

Alleen, hij vergiste zich van deur en liep pardoes bij Sepp binnen. Hij zag een oude man met een pijp in zijn mond, zijn bril ver van voren op zijn neus geschoven, de krant voor zich op tafel uitgespreid.

De stemming van de geestelijke werd er niet beter op toen hij de vraag hoorde:
– Wat komt u doen bij mij?
– U bezoeken om te zien hoe het met u gaat.
– Ik heb geen biechtbriefje.
– Dat weet ik, maar ik ben blij als u mij niet wegstuurt.
– En als ik dat nu wél doe, wat zou u dan doen?
– Morgen terugkomen.

Sepp verbaasde zich en lachte luid:

– U bent me een mooie!
– Ja, dat hebben er mij wel meer gezegd.

Toen kwam van het ene woord het andere en eer zij erop bedacht waren, waren zij in een levendig gesprek verwikkeld.

– Bent u van rijke afkomst?, vroeg Sepp.
– Wie zegt dat dan?
– De mensen.
– Ja, de mensen hebben gelijk. Mijn ouders hadden tien kinderen; dat is een grote rijkdom. Overigens, vader is al een jaar voor ik mijn eerste Mis opdroeg overleden.
– Zo gaat dat, meende Sepp nadenkend, maar moeder leeft nog?
– Ja, moeder leeft nog.
– Dan moet u God dankbaar zijn dat u uw moeder nog heeft! Als mijn moeder niet was gestorven, toen ik pas veertien jaar oud was, dan zou veel bij mij anders gelopen zijn.

Nu begon Sepp te vertellen. Voor de jonge priester ontvouwde zich een leven vol dwaalwegen en dieptepunten, vol nood en ontbering, vol huichelarij en ongerechtigheid van medemensen; een leven ook, vol schuld en zonde. Het was al donker toen de priester het verlossende woord sprak:
– Sepp, dat was een grondige biecht! Kom, kniel neer voor God! In Zijn naam spreek ik je vrij van al je zonden.
– Hoe komt u erbij, weerde Sepp af, dat was toch geen biecht!
– Maar natuurlijk, Sepp, dat was een goede, wonderbaarlijke biecht!
En berouw heb je ook, Sepp, want ik ben ervan overtuigd dat je, als je uw leven nog éénmaal zou kunnen overdoen, om Gods Wil anders zou leven!
– Natuurlijk, natuurlijk, totaal anders, helemaal anders zou het worden!, meende Sepp en zijn ogen werden vochtig.
– Nou, vooruit Sepp, verweer je er niet langer tegen! God zoekt je!
– Nee, nee, niet hier! Ik kom morgen wel naar de kerk.
– Hoe laat mag ik je verwachten? Ik ben er om zes uur.

De andere dag om zes uur was Sepp er ook. Toen de priester naar de biechtstoel kwam zei Sepp: “Het liefst zou ik in de sacristie biechten en wil ik net zo tegenover u zitten als gisteren bij mij thuis.”

En zo gebeurde het. Hete tranen liepen Sepp over zijn doorgroefde wangen, toen de priester hem daarna diep ontroerd de absolutie gaf.

Het was een wonderlijk gezicht voor de mensen, die naar de Mis kwamen Sepp in een kerkbank te zien knielen! Sepp, de fluitspeler, op een werkdag in de kerk… hij ging zelfs te communie! Sepp de fluitspeler, die men sinds mensenheugenis nooit binnen de muren van de kerk had gezien. De goede heilige Jozef heeft hem in de persoon van de ijverige kapelaan naar huis geleid. Het was een grote, zeer grote genade. Hoezeer ontroerd was dan ook iedereen, toen Sepp de volgende ochtend dood in bed werd gevonden. Een hartinfarct had zijn leven een snel einde bereid (H. W. Hoofddocent gymnasium).

2. Een badkamer met blauwe aardewerktegels

Niets is onmogelijk voor de heilige Jozef. Het behaagt hem evenwel zijn trouwe volgelingen te beproeven, om te zien hoever hun dapperheid en volharding gaan bij hun smeekbeden. Hier volgt een brief, die ons dit beter zal doen aanvoelen.

Juni 1992

Dank U, o goede Sint-Jozef! Reeds zeer lang zocht ik een ruimer huis… De eerste april was ik verplicht het huis waar ik woonde te verlaten. Op de morgen van 30 maart had ik nog niets in zicht! Ik vreesde met mijn kind op straat gezet te worden. In mijn gebed had ik gevraagd om een andere woning te bekomen met twee slaapkamers, een woonkamer, een keuken, een tuin en een badkamer met, indien mogelijk, blauwe aardewerktegels.

De avond van 30 maart word ik plotseling verwittigd, dat er mensen aan het verhuizen zijn uit een woning gelegen in het centrum van de stad. Vlug ga ik erheen om te kijken. Ik geloofde er niet erg in…

En nochtans, ik was de eerste die zich aanmeldde om het huis te huren. Ik bekeek het hele huis met de eigenaars. Alles beviel mij: een ruime eetkamer, de keuken, drie slaapkamers en een tuin. Maar ik had de badkamer nog niet gezien : daar wachtte mij de grootste verrassing: ze was volledig bezet met blauwe aardewerktegels.

Dank U, heilige Jozef! Ik vind deze fijne attentie heerlijk! En er zal zeker een plaats voorbehouden worden voor een beeld van de heilige Jozef in mijn nieuwe woning. Ik zal verder tot U bidden en dit voorval nooit vergeten! (“Gaat tot Jozef”)

3. Waarom ik de heilige Jozef eer

Komend van de Drachenfels, neem ik plaats in een lege coupé van de sneltrein naar Frankfurt. Op het moment van vertrek, vliegt de deur van de coupé met een smak open en een reiziger wringt zich snel naar binnen. Hij snakt nog naar adem en luidop zuchtend zegt hij: “Ik heb nog geluk gehad” en ploft neer op de zitbank. Ik meen die stem te herkennen en draai mijn hoofd in zijn richting. Onze blikken kruisen elkaar een ogenblik en we barsten in lachen uit:

– Hé Frits, ben jij het?
– Inderdaad, ik ben het.
– Nou, ik ben blij de trein nog gehaald te hebben. Ga jij ook naar Frankfurt?
– Nee Georges, ik moet naar B.
– Wat ga je daar doen?
– Bidden. Een belofte vervullen. Sint-Jozef vereren.
– Sint-Jozef?, vraagt mijn vriend verwonderd op een toon die blijk geeft dat dit type gesprek hem nauwelijks aanstaat.
– Ja, Sint-Jozef, zeg ik met een vriendelijke glimlach. Weet je niet meer dat we vroeger samen tot Sint-Jozef gingen bidden?
-Ja ja, vroeger. Maar laten we daarover maar zwijgen.
– Denk je dan dat het bidden je kan schaden? Of zou het een verstandig mens onwaardig zijn?

Georges, in verwarring gebracht, bekent dan :
– God, daar geloof ik nog in, maar zwijg me van al die Heiligen!
– Wat hebben ze je dan wel misdaan?
– Doe niet zo kinderachtig, Frits. Ik zie het nut er niet van in.
– Georges, de Heer bedient zich van hen tot Zijn meerdere eer en glorie.
– En in welk opzicht kunnen zij ons dan wel helpen?
– Ik raad je ten sterkste aan hen met vertrouwen aan te roepen als je ooit in levensgevaar bent. Beste vriend, de laatste tijd heb ik de dood dicht in de ogen gezien. Sindsdien was het afgelopen met iedere spotternij. Luister maar naar mijn verhaal:

Op zekere dag schrijft de dokter me een kuur voor in B.

Het ligt in een vallei, niet ver van de Rijn, en is aan alle kanten omringd door heuvels vol steengroeven. Heel de omgeving is wonderschoon. En de zuivere lucht is heilzaam voor de zenuwen.

Omdat ik de omgeving wil leren kennen vraag ik mijn gastheer me de weg te wijzen naar Mondburg. Voorzien van een kaart ga ik op pad. Na een bezoek aan de ruïnes kies ik voor de terugweg een schaduwrijk pad. Deze weg leidt me echter in de tegenovergestelde richting. Pas na een uur wandelen bemerk ik mijn vergissing. Met de kaart in de hand begeef ik me langzaam in oostelijke richting, waar B. zou moeten liggen. Bij het vallen van de avond kom ik op een plateau, dat me bekend voorkomt. Aan de rand staat een kapelletje met daarin een beeld van Sint-Jozef. Een bank nodigt me uit om even te rusten. Vermoeid van de tocht ga ik zitten. Aan het firmament zie ik de eerste sterretjes flikkeren. Ik denk bij mezelf: stel je voor dat de nacht je midden in het bos had overvallen!

Op dat ogenblik herinner ik mij de waarschuwing van mijn gastheer: “Pas goed op voor de verlaten steengroeven!” Op datzelfde ogenblik denk ik aan bidden. Ik, bidden? Ja, mijn beste vriend. Destijds leek het gebed me overbodig en minderwaardig. Bidden vraagt nederigheid waar mijn persoonlijke trots niets van wilde weten. Desondanks knielde ik neer. Het lijkt of ik mijn moeder zie, die me Sint-Jozef wijst. Ik begin te bidden, iets wat ik al jaren had verleerd.

Daarna vervolg ik mijn weg. Op een kruispunt sla ik links af. Het zicht wordt nog slechter door een in de avondschemering opkomende mist. Tot mijn grote vreugde bemerk ik eensklaps dat ik niet alleen ben! Een man op leeftijd, met een witte baard en lange mantel, vervolgt moeizaam zijn weg. “Je hebt wel geluk, denk ik bij mezelf, die man haalt je uit de puree.” En zie, daar verlaat hij de weg en ook het pad, dat langs een steile helling loopt en uitkomt op de weg naar B. Ik volg mijn gids. Maar opeens verdwijnt hij uit mijn gezicht.

“Vreemd!”, murmelt mijn gastheer als ik hem mijn wedervaren vertel. “Ik ken niemand in de omgeving die op die man lijkt.” Beste Georges, de volgende dag heb ik staan beven over heel mijn lichaam. Samen met mijn gastheer heb ik dezelfde route van de dag ervoor opnieuw gemaakt. Stel je voor, het pad waarop ik liep eindigde boven op een groeve bij een steile afgrond! In het voorbijgaan van het kapelletje kom ik tot de ontdekking dat mijn gids van gisteravond hetzelfde uiterlijk had, dezelfde baard en ook dezelfde mantel als Sint- Jozef in het kapelletje.

Jazeker, Sint-Jozef heeft me gered van een gewisse dood. En om mijn erkentelijkheid te betuigen ga ik elk jaar op bedevaart naar het kapelletje van Sint-Jozef.

4. Bereid u voor!

Het gebeurde in Opper-Beieren: het was reeds donker, de klanken van de avondklok waren reeds lang uitgestorven, toen de weduwnaar Jozef Brunner nog voor zijn eenvoudig huisje stond en zijn blik in de verte liet dwalen in de richting waar de zon was ondergegaan. Moe leunde hij tegen de muur en zijn hand steunde op de bijl, waarmee hij gedurende de dag hout gekapt had. Hij was in gedachten verzonken en keek derhalve ietwat afwezig naar de man die op hem toekwam.

“Bereid u voor!, sprak de oude man, die nu dicht bij Jozef Brunner stond. Het is tijd! Bereid u voor!” Brunner schrok. De grijsaard ging verder, langzaam zoals hij gekomen was en verdween in de schemering.

“Wie is dat?, was de eerste vraag die Brunner zich stelde, wie was deze mysterieuze man met die vriendelijke gelaatsuitdrukking?” Hoofdschuddend stond hij voor zijn huis. “Hij komt me bekend voor… Waar heb ik hem eerder gezien? Waar?”

Zoals steeds, als hij raad zocht, keek hij op naar het Sint-Jozefsbeeld in zijn kamer. Toen schrok hij: “Dat… Dat was HIJ! De heilige Jozef!” Brunner had hem herkend… “Onmogelijk, onmogelijk!”

Half twijfelend, half huiverend legde Jozef Brunner zich te rusten, want zijn hart was vol twijfel en vrees. Rusteloos woelde hij in zijn bed tot hij uiteindelijk opsprong en zijn huis verliet…

Nog in de late uren trok er iemand aan de bel van de pastorie en vroeg om binnengelaten te worden. Verrast blikte de pastoor in het gelaat van de late bezoeker:

– Jozef, ben jij het? Wat is er gaande?
– Eerwaarde, ik wil biechten!
– Zo laat nog? Voel je je ziek?

Jozef Brunner vertelde de mysterieuze belevenis en hij liet het zich door niets uit het hoofd praten dat Sint-Jozef bij hem geweest was en hem gewaarschuwd had. Hij wilde biechten en hij deed het. Dankbaar reikte hij de priester de hand, die nog steeds een beetje ongelovig was ten opzichte van dit verhaal.

– Ben je een vurig vereerder van Sint-Jozef?
– Jazeker, vanaf mijn prilste jeugd heb ik tot hem gebeden om een goede dood en ik geloof nu vast dat mijn uur gekomen is!

“Merkwaardig”, sprak de pastoor tot zichzelf, toen hij in zijn kamer terugkeerde.

Jozef Brunner echter ging met een licht gemoed naar huis; hij wist nu toch dat zijn patroon hem niet verlaten had.

Na een onrustige nacht trok de priester ’s morgens vroeg naar de kerk om de Heilige Mis te lezen. Dan was zijn eerste gedachte voor Jozef Brunner en hij ging erheen om eens te kijken. Deze lag rustig in zijn bed, een glimlach op de bleke lippen en met wasbleek gelaat. Hij was dood… “Geef hem de eeuwige rust, Heer!, bad de priester, hij was steeds Uw trouwe dienaar!”

5. Het gebed van de kinderen heeft de vader gered

De kranten hadden weer eens hun sensatie: “Vertwijfelde familievader schiet op de moeder van zijn kinderen en jaagt zich dan zelf een kogel door het hoofd”. In vette koppen vermeldden ze dat. Dan volgde het politiebericht, hoe het zover gekomen was.

De vader die altijd een vrome, godsdienstige man was geweest, werd door de trouweloosheid van zijn vrouw tot het uiterste gedreven. Toen hij de moeder van zijn kinderen op echtbreuk betrapte, wist hij niet meer wat hij deed. Hij schoot op zijn vrouw, verwonde haar echter maar licht en joeg zich dan zelf een kogel door het hoofd. De kogel bleef in het hoofd steken. Bewusteloos lag hij in het ziekenhuis.

De op sensatie beluste lezers lazen het bij de koffie met een licht afgrijzen, of met medevoelen, om dan naar het volgende artikel over te gaan.: “Welk een macht kon de pers toch hebben, als iedere lezer bij zulk een bericht zijn gebed naar de Hemel zou willen zenden!”

De treurende kinderen, die nu alleen stonden wendden zich om hulp tot de heilige Jozef, omdat hun vader ook Jozef heette. Ze baden vurig. Ook de familieleden hielden een novene om de redding van de ziel van de gewonde man, die al acht dagen bewusteloos lag en met de dood streed.

Eindelijk, op de vooravond van het feest van Sint-Jozef, kwam hij weer bij bewustzijn en verwijlde lang in diep nadenken. Toen liet hij de aalmoezenier van de kliniek komen. Hij berouwde zijn daad en bad openlijk om vergiffenis. Rouwmoedig biechtte hij en ontving de volgende dag de Heilige Communie.

Allen zeiden : “Hier heeft Sint-Jozef geholpen!”

Tegen de prognose van de dokters in werd hij weer gezond, nadat men de hoofdoperatie met succes had kunnen uitvoeren.

Het gebed van de arme kinderen had hem gered. Het gebed van de kinderen verkreeg tenslotte ook dat de ontrouwe moeder naar een betere christelijke levensopvatting terugkwam.

Met hen dankt heel bijzonder ook de zielzorger voor deze wending.

LATEN WE BIDDEN TOT SINT-JOZEF

GEBEDEN VAN DE H. MIS VAN SINT-JOZEF
(19 MAART – ORDO MlSSAE 1962 )

Openingsgebed

Wij bidden U, o Heer, mogen wij geholpen worden door de gebeden van de Bruidegom van Uw Allerheiligste Moeder, opdat door zijn voorspraak ons worde geschonken, wat wij uit ons zelf niet kunnen verkrijgen. Die leeft en heerst…

Gebed over de Offergaven

Wij vervullen jegens U, o Heer, de plicht van onze dienstbaarheid en smeken U ootmoedig, dat Gij in ons Uw genadegaven wilt bewaren op de voorbede van de Bruidegom van de Moeder van Jezus Christus, Uw Zoon, Onze Heer, de H. Jozef, ter viering van wiens feestdag wij U dit lofoffer opdragen. Door dezelfde Jezus Christus.

Prefatie van de H. Jozef

Waarlijk, passend en rechtvaardig is het, billijk en heilzaam, dat wij U altijd en overal dankzeggen, Heilige Heer, Almachtige Vader, Eeuwige God, en U op de feestdag van de H. Jozef met verschuldigde lof prijzen, zegenen, en verheerlijken. Als rechtvaardig man werd hij door U tot Bruidegom aan de Moedermaagd gegeven en als getrouw en voorzichtig dienaar over Uw Gezin aangesteld, opdat hij met vaderzorg zou waken over Uw Eniggeboren Zoon, door de overschaduwing van de Heilige Geest ontvangen, Jezus Christus, Onze Heer. Door Wie de Engelen Uw Majesteit loven, de Heerschappijen haar aanbidden, de Machten haar vereren, de Hemelen, de Krachten van de Hemelen en de heilige Serafijnen haar met éénparig gejubel vieren. Wil met hen ook onze stem aannemen, dit smeken wij U, in nederige lofprijzing zeggend: “Heilig,…”

Gebed na de Communie

Wij bidden U, barmhartige God, sta ons bij en wil op de voorbede van de H. Belijder Jozef Uw gaven genadig in ons bewaren. Door Onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,…

FEESTDAG VAN SINT-JOZEF- 19 MAART
(Novus ORDO MISSAE)

Openingsgebed

Almachtige God, Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van Uw heilswerk.

Geef dat Uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie.

Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon,…

Gebed over de Offergaven

Heer, geef dat wij ons met een zuiver hart kunnen wijden aan de dienst van Uw altaar, zoals de heilige Jozef met liefde en toewijding heeft gezorgd voor het Kind van de Maagd Maria, Uw eniggeboren Zoon, Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Prefatie van de H. Jozef

Heilige Vader, machtige Eeuwige God, om recht te doen aan Uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.

En nu,…, verheerlijken wij U omwille van de heilige Jozef.

Hij vond genade in Uw ogen, hij is de man die Gij gegeven hebt aan de Moeder van Uw Zoon, de Maagd Maria.

Hij is de goede en getrouwe knecht aan wie Gij Uw Gezin hebt toevertrouwd; als een vader heeft hij zorg gedragen voor Uw eniggeboren Zoon, ontvangen van de Heilige Geest: Jezus Christus Onze Heer.

Door wie de Engelen, de Machten en de krachten eenstemmig van U spreken, huiverend U aanbidden Koning in majesteit.

Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor Uw troon dit lied wordt aangeheven.

Gebed na de Communie

Heer, bij deze blijde viering van het feest van de heilige Jozef hebt Gij ons gevoed met de gaven van dit altaar.

Wij bidden U: blijf Uw gezin altijd beschermen en bewaar daarin de gaven die Gij in Uw goedheid hebt geschonken.

Door Christus Onze Heer,…

MIS VAN DE HEILIGE JOZEF, DE ARBEIDER – 1 MEI
(Novus ORDO MISSAE)

Openingsgebed

God, Schepper van al wat bestaat, Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven.

Geef dat wij, onder de bescherming van de heilige Jozef, naar zijn voorbeeld het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt en het loon ontvangen dat Gij belooft.

Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de Offergaven

God, bron van goedheid, zie naar de offerande die wij U brengen bij de herdenking van de heilige Jozef.

Wees ons genadig: laat deze gaven de steun en bescherming bieden waarom wij U vragen.

Door Christus Onze Heer.

Gebed na de Communie

Heer, Gij hebt ons laten proeven van de hemelse vreugde.

Wij bidden U dat wij, naar het voorbeeld van de heilige Jozef, getuigen van de liefde tot U, die leeft in ons hart en altijd gelukkig zijn in het bezit van Uw blijvende vrede.

Door Christus Onze Heer.

HYMNE VAN DE VESPERS VAN SINT-JOZEF
“TE, JOSEPH, CELEBRENT”

1. O Jozef, mogen U de hemelse heerscharen verheerlijken en alle christenen in U, want Gij zijt, schitterend door Uw verdiensten, in reine echt verbonden met de onbevlekte Maagd.

2. Als Uw Bruid Moeder wordt van het Goddelijk Kind en Gij, daarover verwonderd, door twijfel en angst wordt aangegrepen, kondigt een Engel U aan, dat het Kind ontvangen is door de adem van de Heilige Geest.

3. Gij moogt Uw pasgeboren Heer omhelzen; Gij volgt Hem op zijn vlucht naar het verre Egypteland; verloren, zoekt Gij Hem in Jeruzalem en vindt Hem daar, U verblijdend door Uw tranen heen.

4. Voor de anderen wordt de zaligheid eerst na de dood hun gelukkig lot; zij worden in de glorie opgenomen als zij de overwinningspalm behaald hebben; maar Gij mocht reeds tijdens Uw leven, aan de hemelingen gelijk, Gods bijzijn genieten, gelukkiger dan zij in Uw wonderbaar lot.

5. Allerhoogste Drievuldigheid, spaar ons, die tot U smeken en geef, dat wij door de verdiensten van de H. Jozef mogen opstijgen ten Hemel, om eens voor U ons eeuwig lied van dankbaarheid aan te heffen. Amen.

KERKELIJKE LITANIE VAN DE HEILIGE JOZEF

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilig Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons.
Roemrijke afstammeling van David,
Licht der Aartsvaders,
Bruidegom van de Moeder van God,
Kuise bewaarder van de Heilige Maagd,
Voedstervader van Gods Zoon,
Zorgvolle verdediger van Jezus,
Hoofd van het Heilig Huisgezin,
Zeer rechtvaardige Jozef,
Zeer zuivere Jozef,
Zeer voorzichtige Jozef,
Zeer moedige Jozef,
Zeer gehoorzame Jozef,
Zeer getrouwe Jozef,
Spiegel van geduld,
Minnaar van de armoede,
Toonbeeld van de werklieden,
Sieraad van het huiselijk leven,
Bewaarder van de maagden,
Steun van de huisgezinnen,
Troost van de ongelukkigen,
Hoop van de zieken,
Patroon van de stervenden,
Schrik van de duivelen,
Beschermer van de Heilige Kerk,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis.
En tot beheerder van al Zijn bezittingen.

Gebed: O God, die in Uw onuitsprekelijke Voorzienigheid U gewaardigd hebt de heilige Jozef tot Bruidegom van Uw Heilige Moeder te verkiezen, geef dat wij hem, die wij als beschermer op aarde vereren, tot voorspreker verdienen te hebben in de Hemel. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen (Sint-Pius X, 18/3/1909; Pius XI, 21/3/1935 ).

GROTE LITANIE TOT DE HEILIGE JOZEF

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilig Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bruid van de heilige Jozef, bid voor ons.
Heilige Jozef, getrouwe bruidegom van de Heilige Maagd Maria, bid voor ons.
H. Jozef, die door God zelf aan Maria tot bruidegom werd toegewezen,
H. Jozef, die door het Evangelie genoemd wordt de bruidegom van Maria, uit wie Christus geboren is,
H. Jozef, getrouwe en wijze dienaar en hoofd van het heilig Huisgezin,
H. Jozef, zorgvolle beschermer en voedstervader van Jezus,
H. Jozef, man naar Gods hart,
H. Jozef, bewaarder van de maagdelijkheid van Maria,
H. Jozef, die de liefdevolle vertrooster van Maria geweest zijt,
H. Jozef, die Uw eigen maagdelijkheid altijd zuiver en onbevlekt bewaard hebt,
H. Jozef, die bestendig vervuld waart met een brandende liefde tot God,
H. Jozef, die in een zeer hoge graad de gave van de hemelse beschouwing bezeten hebt,
H. Jozef, die in het Evangelie door de Heilige Geest zelf een rechtvaardig man, dit is vrij van alle zonde en versierd met alle deugden, genoemd wordt,
H. Jozef, die dieper dan enig ander mens in de Goddelijke geheimen doorgedrongen zijt,
H. Jozef, die door een Engel in het mysterie van de menswording van Gods Zoon in Maria ingewijd werd,
H. Jozef, die met Maria Uw Bruid, die de Zaligmaker van de wereld in haar maagdelijke schoot droeg, naar Bethlehem gereisd zijt,
H. Jozef, die in Bethlehem geen onderkomen vindend, in een grot zijt gaan overnachten,
H. Jozef, die waardig geacht werd Jezus, na zijn geboorte, als eerste te aanschouwen,
H. Jozef, die de nieuwgeboren Jezus uit Maria’s handen in de Uwe hebt mogen ontvangen,
H. Jozef, die het Goddelijk Kind aan Uw hart gedrukt en in een kribbe gelegd hebt,
H. Jozef, die bij de besnijdenis de eerste druppelen van Jezus’ Bloed hebt zien vloeien en ze voor ons heil aan God hebt opgeofferd,
H. Jozef, die de gelukkige getuige van de aanbidding van de herders en van de drie koningen geweest zijt,
H. Jozef, die samen met Maria het Kindje Jezus in de tempel aan God hebt opgedragen,
H. Jozef, die op bevel van de Engel des Heren Jezus en zijn Moeder Maria naar Egypte in veiligheid gebracht hebt,
H. Jozef, die na de dood van Herodes met Jezus en Maria naar het land van Israël teruggekeerd zijt,
H. Jozef, die, horende dat de wrede Archelaüs in Judea heerste, U in Nazareth zijt gaan vestigen,
H. Jozef, die samen met Maria de twaalfjarige Jezus, die in Jeruzalem achtergebleven was, met grote droefheid gezocht hebt,
H. Jozef, die de verloren knaap in de tempel onder de schriftgeleerden met grote vreugde weergevonden hebt,
H. Jozef, aan wie de Koning der koningen tijdens zijn verborgen leven onderdanig is geweest,
O Gij, die onze voorspreker zijt, aanhoor ons, H. Jozef.
O Gij, die onze patroon en beschermer zijt, verhoor ons H. Jozef.
In al onze noden, help ons, H. Jozef.
In alle onzekerheid en benauwdheid, help ons, H. Jozef.
In het uur van onze dood,
Door Uw ongerepte zuiverheid,
Door de liefderijke zorgen, waarmee Gij het Kindje Jezus omringd hebt,
Door Uw moeizame arbeid en zweet,
Door Uw vele en verheven deugden,
Door Uw hemelse zaligheid en hoogste heerlijkheid,
Door Uw machtige voorspraak,
Daar wij ons onder Uw bescherming stellen,
Dat Gij U gewaardigt voor ons de vergiffenis van onze zonden te verkrijgen, verhoor ons, H. Jozef.
Dat Gij U gewaardigt ons altijd aan Jezus en Maria aan te bevelen, verhoor ons, H. Jozef.
Dat Gij U gewaardigt voor alle maagden de gave en het behoud van de zuiverheid te verkrijgen,
Dat Gij U gewaardigt voor alle gehuwden de vrede en eendracht in hun gezin te verkrijgen en alle genaden die zij in hun staat nodig hebben,
Dat Gij U gewaardigt onze zieken te helpen, hun lijden te verlichten en, indien het met Gods Wil overeenkomt, te genezen,
Dat Gij U gewaardigt voor alle wereldlijke en geestelijke overheden de genade van een wijs en vruchtbaar bestuur over hun onderdanen te verkrijgen,
Dat Gij U gewaardigt alle ouders behulpzaam te zijn in de christelijke opvoeding van hun kinderen,
Dat Gij U gewaardigt allen, die op Uw hulp vertrouwen, altijd en overal te beschermen,
Dat Gij U gewaardigt alle personen en verenigingen, die U bijzonder toegewijd of toegedaan zijn, te begunstigen,
Dat Gij U gewaardigt heel in ’t bijzonder Christus’ Kerk, waar Gij de vader en eerste patroon zijt, onder Uw hoede te nemen,
Dat Gij U gewaardigt als Patroon van de goede dood in ons stervensuur met Jezus en Maria bij ons te zijn,
Dat Gij gedrieën U gewaardigt ons in dat gewichtig uur te troosten en tegen onze vijanden te beschermen,
Dat Gij U gewaardigt de pijnen van de zielen in het vagevuur te verminderen en hun verlossing te verhaasten,
Dat Gij U gewaardigt dezelfde zielen na hun reiniging, en later ook de onze, naar de Hemel te begeleiden,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.

Bid voor ons, H. Jozef.
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden: Mogen wij Heer, door de verdiensten van de bruidegom van Uw Allerheiligste Moeder geholpen worden, opdat ons door zijn voorspraak toegestaan worde, wat wij door onze zwakke gebeden niet kunnen verkrijgen.

O God, die in Uw onuitsprekelijke Voorzienigheid U gewaardigd hebt de heilige Jozef tot bruidegom van Uw allerheiligste Moeder te verkiezen, geef dat wij hem, die wij op aarde als beschermer vereren, tot voorspreker verdienen te hebben in de Hemel. Door Christus onze Heer. Amen.

GEBED VOOR PRIESTERROEPINGEN

Heilige Jozef, Beschermer van de Kerk, en daarom ook voorziener in de priesternood; wij vragen U met aandrang, vele en heilige priesters. Ook bij ons zijn reeds vele parochies zonder herder en is de nood aan priesters groot.
Heilige Jozef, verkrijg voor ons priesters die onze kleintjes maken tot kinderen van God.
Verkrijg voor ons priesters, die ons de blijde liefdeleer van Christus verkondigen.
Verkrijg voor ons priesters, die in het Heilige Misoffer tussen God en ons als middelaars optreden.
Verkrijg voor ons priesters, die ons uit onze zwakheden helpen opstaan en de moeilijkheden leren overwinnen.
Verkrijg voor ons priesters, die onze diepe liefde met Gods genade bezegelen.
Verkrijg voor ons priesters, die ons sterken en bijstaan in de laatste ogenblikken van ons leven.
Heilige Jozef, leer onze moeders en vaders bidden om een priester en er trots op te zijn een zoon aan de Kerk te mogen schenken.
Leer onze jongens hun hart wijd openzetten en edelmoedig beantwoorden aan de genade van de priesterroeping.
Prent ons allen diep in het hart de noodkreet van Uw Zoon: De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig in getal.

GEBED VAN DE PRIESTERS TOT SINT-JOZEF

O God, Gij hebt ons een koninklijk priesterschap gegeven. Verleen ons, wij bidden U, dat, zoals Sint-Jozef verdiende Uw eniggeboren Zoon, geboren uit de Maagd Maria, met zijn handen eerbiedig aan te raken en te dragen, ook wij met een rein hart en een zuivere levenswandel aan Uw heilige altaren mogen dienen, opdat wij het hoogheilig Lichaam en Bloed van Uw Zoon steeds waardig ontvangen en in het toekomstige leven de eeuwige beloning mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.

GEBED VOOR VERDWAALDE KINDEREN

Heilige Jozef, we vluchten tot U in onze nood. Ons kind, dat we christelijk opgevoed hebben, is het slachtoffer geworden van slechte lectuur en slechte vrienden. Het gelooft niet meer. Gij ziet de smart van ons, moeder en vader, die moeten toezien hoe hun kind de duidelijke weg van het geloof verlaat en in de duisternis van de wereld verloren loopt. Wij bidden U, heilige Jozef, Patroon van alle stervenden, laat ons kind niet verloren gaan maar red het tenminste in het uur van zijn dood opdat het bij God moge thuis komen. Amen.

ALS KINDEREN HET HUIS VERLATEN

Heilige Jozef, Gij werd door de hemelse Vader tot voedstervader en beschermer van de Heilige Familie aangesteld. Breid Uw hemelse macht, die U als beschermer van de huisgezinnen door God verleend werd, over onze kinderen uit, die wijzelf niet meer beschermen kunnen, nu ze in de wereld wegtrekken. Neem ons dagelijks gebed en alle offers voor onze kinderen genadig aan.

Mogen de heilige Engelen hen beschermen en verdedigen opdat zij door de genade van Jezus Christus het eeuwig heil verwerven. Amen.

GEBED VAN EEN ALLEENSTAANDE

Heilige Jozef, tot U neem ik mijn toevlucht en ik smeek U om Uw bescherming.
Ik bid voor mezelf en voor allen, die zoals ik alleen door het leven moeten gaan. Gij ziet ze allen, of ze in de fabriek aan de lopende band staan, dag-in-dag-uit aan de schrijfmachine zitten of waar ze ook mogen zijn. Gij weet hoe onverbiddelijk hard de strijd voor het bestaan heden is. Gij ziet, hoe ze na hun dagtaak moe naar huis terugkeren, in een lege woning. Niemand verwacht ze, met wie ze vreugde en leed kunnen delen.

Gij ziet ook, dat er niemand is, die beschermend voor hen opkomt als het nodig is. Gij kent allen, die eenzaam en ziek verlaten liggen, zonder hulp.

Heilige Jozef. Gij weet hoe zwaar ons schijnbaar gemakkelijk leven is. Kom ons te hulp, wees onze vaderlijke vriend in alle nood van lichaam en ziel!

NOVENE TOT DE HEILIGE JOZEF

Ze bestaat erin, dat men zich negen dagen lang, vier maal per dag, ongeacht waar of wanneer, tot de heilige Jozef richt en hem wegens de volgende vier voorrechten eert:

1. Zijn trouw tegenover de genade.

Denk enige minuten lang daarover na, dank God en bid opdat gij, door de voorspraak van de heilige Jozef, eveneens trouw aan de genade moogt zijn.

2. Zijn trouw in de verzorging van het innerlijk leven.

Overweeg, dank en bid! (zoals bij het eerste voorrecht)

3. Zijn liefde tot de Allerheiligste Maagd Maria.

Overweeg, dank en bid!

4. Zijn liefde tot het Goddelijk Kind.

Overweeg, dank en bid!

Gedurende deze vier innerlijke gebedsmomenten van de dag, moet telkens maar één van deze voorrechten overwogen worden.

GEBED TOT DE H. JOZEF VOOR DE KINDEREN DIE GEBOREN MOETEN WORDEN

O glorievolle heilige Jozef, hoofd van de Heilige Familie en bewaarder van Jezus nog in Maria haar maagdelijke schoot, bescherm in hun moederschoot al de kinderen, die God tot leven roept. Heilige Jozef, luister van het huiselijk leven, maak dat de liefde en de eerbied voor de gave van het leven in ons land mogen herbloeien. Amen.

GEBEDEN VOOR EEN ZALIGE DOOD

Heilige Jozef, Patroon van de stervenden, sta ons bij in ons laatste uur als onze ziel deze wereld gaat verlaten.

Smeek dan, met Uw Bruid onze lieve Moeder Maria, de genade van Uw Goddelijke Zoon voor ons af, zodat wij met een onwankelbaar geloof, een rotsvaste hoop en een vurige liefde de bekoring van de boze vijand overwinnen en gesterkt door de genademiddelen van de Heilige Kerk, onze ziel in handen van de Hemelse Vader kunnen leggen. Amen.

Heilige Jozef, ook gij moest de weg van al het aardse gaan: de weg van de scheiding en van de dood. Volgens de traditie stonden aan Uw sterfbed de trouwste en machtigste helpers, Jezus en Maria. Door hen werd Uw sterven een zalige voltooiing in de liefde van God, een begenadigde en heilige dood.

De Kerk vereert U van oudsher als de Patroon van de stervenden. Wij bidden U, sta ook ons bij in deze beslissende stonde van ons leven! Vol vertrouwen leggen wij in Uw handen onze strijd in de laatste nood, of we nu plots of langzaam sterven. Help ons ontslapen met Jezus in het Allerheiligste Sacrament! We bevelen U ook de stervenden van de gehele wereld aan, bijzonder zij die in staat van doodzonde zijn. Bid voor hen, red hen! Jezus, Maria, Jozef, mogen alle zielen met U in vrede sterven!

Heilige Jozef, gij hebt in de armen van Jezus en Maria Uw ziel aan God teruggegeven. Omwille van Uw Heilige Familie bidden wij U om een zalige dood voor ons zelf en voor…, voor wie wij tot U bidden. Amen.

Heilige Jozef, Voedstervader van Jezus Christus en ware Bruidegom van de Maagd Maria, bid voor ons en voor alle stervenden van deze dag (van deze nacht).

GEBED VOOR DE HEILIGE KERK

Liefdevolle heilige Jozef, machtige Beschermer van de Kerk, zie de grote kwellingen van de Bruid van Jezus Christus en de vreselijke nood van zovele zielen buiten de Kerk.

Kom hen te hulp met Jezus en Maria, met de gelukzalige scharen der Engelen en der Heiligen. Verwar de plannen van de goddelozen en ontsteek met de gloed van de Heilige Geest de harten van de gelovigen, opdat ze vrij en openbaar Jezus belijden en met lichaam en ziel, goed en bloed voor de belangen van het Godsrijk mogen strijden en overwinnen. Amen.

EINDE