Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst

Vijf heiligen nieuw op de Algemene kalender geplaatst

Op dins­dag 2 februari is door de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome bekend gemaakt dat vijf heiligen wor­den bijge­schre­ven op de algemene Romeinse kalender en dus in het Romeins Missaal terecht zullen komen. Het zijn: Gregorius van Narek, Johannes van Avila, Hildegard van Bingen en Maria en Lazarus, vrien­den van de Heer.

Op de pagina van de Vati­caanse web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Discipline van de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst zijn de decreten en de li­tur­gische teksten te vin­den.

Gregorius van Narek

De heilige Gregorius van Narek (950-1005) wordt in het nieuwe gebed dat aan hem in het Romeins Missaal zal wor­den gewijd “leer­mees­ter en sieraad” of “roem” (decus) van het Armeense volk genoemd. Hij was een monnik met een grote liefde voor de maagd Maria en een groot mysticus, van wie ver­schil­lende werken bekend zijn, onder meer het boek van de Klaagzangen. In bij­een­komsten, geor­ga­ni­seerd vanuit de Apos­to­lisch Armeense Kerk, hebben ver­schil­lende gees­te­lij­ken van de Armeense en andere kerken en ook ikzelf daaruit voor­ge­dragen. De in­schrij­ving getuigt van de zeer hechte band die de Rooms katho­lie­ke Kerk heeft met de Armeense kerk. De heilige, die enkele jaren gele­den (2015) tot kerk­le­raar is uit­ge­roe­pen door paus Fran­cis­cus en van wie een groot beeld in de Vati­caanse tuinen is opgericht, heeft geleefd op een moment dat er al sprake was van een ver­wij­de­ring tussen de Apos­to­lische Stoel van Rome en de Armeense kerk. Dat maakt dit gebeuren nog meer bij­zon­der. Het komt bovendien op een moment dat voor het Armeense volk moei­lijk is, in ver­band met het feit dat tra­di­tio­neel chris­te­lijk-Armeense gebie­den zijn veroverd en veel chris­te­lijk erf­goed zwaar te lij­den heeft. Deze stap is als het ware een steun in de rug voor het Armeense volk. Gregorius van Narek krijgt een vrije ge­dach­te­nis en zal op 27 februari wor­den gevierd.

Lees verder op de website van onze bisschop, monseigneur Jan Hendriks