Overweging ter voorbereiding van 13-04-2023, donderdag onder het octaaf van Pasen

Overweging ter voorbereiding van 13-04-2023, donderdag onder het octaaf van Pasen

Uit een anonieme paashomilie (4de eeuw)

Het paasmaal van Jezus is het lijden

Als de voorafbeelding reeds zo heilzaam is, hoe zou dan de vervulling ervan niet het volle heil van alle mensen bewerken? Laat dan de hemelen der hemelen feesten en de heerlijkheid van de Heer verkondigen (vgl. Ps. 19A (18A), 1), zoals de Geest van God het uitroept. Laat alle hemelse machten en al de bewoners van de hemel feestvieren, nu ze zien dat hun aanvoerder lichamelijk op aarde verschijnt. Laat de aarde in feestvreugde zijn, omdat ze door het goddelijk bloed werd gezuiverd; en laat alle mensen feestvieren, omdat ze door de verrijzenis tot nieuw leven werden herboren.

Pasen is een feest voor alle schepselen; het is het geschenk van de Vader aan de aarde, de goddelijke dageraad van Christus over de wereld, het eeuwige feest voor engelen en aartsengelen, het onsterfelijk leven voor heel de wereld, de doodslag voor de dood, het onvergankelijk voedsel voor de mensen, een hemelse bezieling voor iedereen, voor hemel en aarde een heilige plechtigheid die oude en nieuwe mysteries verkondigt.

Maar om ten volle te genieten van het Woord en niet met een aardse maar met een hemelse spijs te worden gevoed, moeten we het paasmaal van het Woord eten met hetzelfde verlangen waarmee de Heer met ons wilde eten, toen Hij verklaarde: ‘Vurig heb Ik verlangd dit paasmaal met u te eten’ (Lc. 22, 15).

En wat is het paasmaal dat Hij verlangde met ons te eten? Met een woord heeft Hij doden doen opstaan; waarom heeft Hij tijdens zijn leven de dood niet helemaal overwonnen? Waarom heeft Hijzelf de dood op het kruis willen ondergaan? Waarom bidt Hij dat de kelk die Hij was komen drinken, Hem voorbij zou gaan? Waarom legt Hij zijn geest in de handen van de Vader? En wordt zijn lichaam in een nieuw graf gelegd?

Dat zijn voor ons de gerechten op dit heilig feest, het geestelijk gastmaal, ons onsterfelijk en heerlijk voedsel. We worden verzadigd met het brood uit de hemel (vgl. Joh. 6, 31); we drinken de bruisende en vurige beker van de vreugde, bloed vanuit de hemel, vermengd met de warmte van de Geest. Zo zullen we ervaren wat het Woord en de vrijheid van het Woord betekenen.

Het paasmaal dat Jezus om onzentwil verlangd heeft, is het lijden. Door te lijden heeft Hij ons bevrijd van het lijden; door te sterven heeft Hij de dood overwonnen en in het zichtbare voedsel heeft Hij ons onsterfelijk leven geschonken. Dat was wat Jezus voor ons heil verlangde; dat was zijn vurige liefde: in tekenen aan zijn leerlingen zijn heilig lichaam mee te delen: ‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam. Neemt, drinkt, dit is mijn bloed – het nieuwe verbond – dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Mt. 26, 26-28; 1 Kor. 11, 25).