Overweging ter voorbereiding van 06-04-2023, donderdag in de Goede Week

Overweging ter voorbereiding van 06-04-2023, donderdag in de Goede Week

Uit een homilie over het paasfeest van Melito, bisschop van Sardes († vóór 190)

Het geofferde Lam heeft ons van de dood naar het leven overgebracht

Melito, bisschop van Sardes

Veel is er door de profeten voorzegd met betrekking tot het paasmysterie dat Christus is, aan wie de glorie in de eeuwen der eeuwen. Amen (vgl. Rom. 16, 27).

Hij kwam vanuit de hemel op aarde voor de lijdende mens; met deze bekleedde Hij zich in de schoot van de Maagd en verscheen als mens; door zijn lichaam, dat aan lijden onderhevig was, nam Hij het lijden van de lijdende mens op zich en genas het lijden van het vlees; door zijn Geest die niet sterven kon, doodde Hij de moordende dood.

Want Hij werd geleid als een lam en gedood als een schaap. Hij kocht ons los uit de dienst van de wereld zoals uit het land van Egypte, en zoals uit de hand van Farao redde Hij ons uit de slavernij van de duivel. Hij voorzag onze ziel met het zegel van zijn eigen Geest en de ledematen van ons lichaam met zijn bloed.

Hij is het die de dood te schande maakte en de duivel deed weeklagen, zoals Mozes deed met Farao. Hij is het die de boosheid en het onrecht neersloeg, zoals Mozes Egypte met onvruchtbaarheid sloeg.

Hij is het die ons aan de slavernij ontrukte en ons de vrijheid schonk, ons van de duisternis overbracht naar het licht, van de dood naar het leven, van de tirannie naar een eeuwig rijk. Hij maakte ons tot een nieuw priesterschap en tot een uitgelezen volk voor eeuwig. Dit is het Pascha van ons heil.

Hij is het die in velen veel doorstond: die in Abel werd vermoord, in Isaak op het hout gebonden werd, in Jakob gezworven heeft, in Jozef verkocht werd, in Mozes te vondeling gelegd, in het lam gedood, in David vervolgd en in de profeten onteerd werd.

Hij is het die mens werd in de Maagd, aan het kruis opgehangen, in de aarde begraven en, verrijzend uit de doden, opsteeg naar het hoogste der hemelen.

Hij is het zwijgende Lam; Hij is het gedode Lam; Hij werd geboren uit het smetteloze lam, Maria. Hij is het die uit de kudde gehaald werd en meegenomen om geslacht te worden, ’s avonds geofferd en ’s nachts begraven. Hij werd aan het kruis niet gebroken en onder de aarde niet ontbonden. Hij verrees uit de doden en wekte uit de diepte van het graf de mens weer op.