Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 9)

Het wonderlijke geheim van de zielen in het Vagevuur (deel 9)

Zr. Emmanuel Maillard, Interview met Maria Simma

INLEIDING

Maria Simma

Maria Simma is een mystica uit Oostenrijk. Zoals meer voorkomt in de geschiedenis van de Kerk, was zij begiftigd met een bijzondere gave van God, want gedurende 50 jaar werd zij bezocht door de zielen in het Vagevuur.

Om na de vakantie er weer een beetje in te komen … dit was deel 8

EEN VOORSTEL VOOR IEDEREEN

Nu wil ik iets aan u voorleggen: ieder van ons kan de beslissing nemen om niet naar het Vagevuur te gaan.

Dat is echt mogelijk. We hebben alle genade-instrumenten in handen om dat te kunnen verwezenlijken. De heilige Johannes van het Kruis zegt, dat Gods voorzienigheid ieder persoon die zuiveringen laat doormaken, waardoor het mogelijk wordt om op het uur van de dood direct naar de Hemel te gaan. De Voorzienigheid laat voldoende moeilijkheden en tegenslagen toe in ons leven en allerlei strijd en vormen van lijden en ziekten, opdat al deze zuiveringen, wanneer we die ten volle aanvaarden, volstaan om recht naar de Hemel te gaan na ons sterven.

Waarom is dit bij zoveel zielen toch niet het geval? Omdat we ons beklagen en opstandig worden. We aanvaarden niet met liefde en met heel ons hart dit cadeau, dat ons tijdens ons leven wordt geschonken. En we zondigen vanwege onze opstandigheid, omdat we ‘nee’ zeggen tegen het cadeau dat de Voorzienigheid ons schenkt.

Laat we daarom aan de Heer de genade vragen om elke gelegenheid die ons wordt geboden aan te grijpen, en om er niets van verloren te laten gaan, opdat we op het moment van onze dood voor de Heer verschijnen geheel stralend van schoonheid en zuiverheid.

Als we deze beslissing nemen, dan moeten we er rekening mee houden, dat het geen gemakkelijke weg is. De Heer heeft nooit gezegd dat Hij ons een gemakkelijke weg zou voorhouden. Maar de Heer maakt het voor ons mogelijk om deze weg in vrede te gaan en Hij zal ons daarbij zo leiden, dat we volledig gelukkig worden. De Heer zal met ons zijn en voor ons strijden. Laten we profijt trekken uit de tijd die ons nog rest op aarde, die zo kostbaar is omdat we nog de mogelijkheid hebben om te groeien in liefde. En groeien in liefde wil zeggen: ons glorie vergroten voor het eeuwige leven. Elk moment kunnen we groeien in liefde, terwijl de zielen in het Vagevuur dat niet meer kunnen, voor hen is het daarvoor te laat.

Zelfs de engelen benijden ons, omdat we bij machte zijn tijdens ons leven op aarde nog te veranderen.

Elke daad van liefde die we de Heer aanbieden, elke versterving, hoe klein ook, elk vasten, alles waar we vanaf zien, elke strijd die we leveren tegen onze neigingen, tegen onze fouten, elke vergeving die we een vijand schenken, dus: alle kleine dingen die we de Heer aanbieden, zijn voor ons als een sierraad, een mooie ketting, als een ware schat voor de eeuwigheid.

Dus, laten we elke gelegenheid te baat nemen om zo mooi te worden, zoals de Heer ons gedacht heeft vanuit Zijn eeuwig raadsbesluit. Als we in staat waren om in het volle licht de schittering van de zuiverheid van een ziel te zien, dan zouden we huilen van vreugde. Een menselijke ziel in staat van genade is in Gods aanwezigheid een schitterende werkelijkheid. Daarom wil God dat we volmaakt zuiver zijn. Onze zuiverheid bestaat er niet uit dat we nooit fouten hebben gemaakt. Onze zuiverheid bestaat uit het berouw, dat we in alle nederigheid hebben getoond ten aanzien van onze fouten. Dat is iets heel anders. Heiligen zijn geen perfecte en foutloze mensen, maar mensen die om vergeving hebben gevraagd en van daaruit weer zijn opgestaan, elke keer dat ze waren gevallen. De pastoor van Ars zei: “Niet alle heiligen zijn goed begonnen, maar ze zijn allen goed geëindigd.” Laten wij ook deze bijzondere middelen aanvaarden die de Heer ons aanreikt, om de zielen te helpen die in afwachting zijn om in alle volheid de Heer te mogen bezitten. Deze zielen, die er naar smachten om voor eeuwig in eenheid te zijn met de Heer, die ze al hebben mogen zien, en die hun eeuwig geluk zal zijn.

Laten we niet vergeten welk een macht het gebed van kinderen heeft en hoe het Hart van God hierdoor geraakt wordt. Leer uw kinderen te bidden voor de zielen in het Vagevuur, zij zullen veel zorg hebben voor deze zielen.

Zo herinner ik mij een klein meisje, dat ik had verteld over de zielen in het Vagevuur. Aan het eind van ons gesprekje zei ik tegen haar: “Nu kun je bidden voor de zielen van al je vrienden en voorouders die al gestorven zijn. Wil je tot Jezus bidden voor hen?”

Ze ging naar de kapel, bad tot Jezus en kwam 5 minuten later terug. Toen vroeg ik haar: “Wat heb je aan Jezus gevraagd?” “Wel, ik heb Hem gevraagd om alle zielen uit het Vagevuur te bevrijden.”

Dit antwoord raakte mij diep, want mijn vraag aan Jezus was meer bescheiden en geringer. Dit kleine meisje echter, had meteen begrepen wat je aan Jezus moet vragen voor de zielen in het Vagevuur. Kleine kinderen stellen meteen hun vertrouwen geheel op Jezus. Daarom verkrijgen ze zoveel van God.

De bejaarden en degenen die meer vrije tijd hebben, zouden wat meer naar de Mis kunnen gaan en er een schat aan genaden kunnen verkrijgen voor de zielen in het Vagevuur, maar ook voor zichzelf en voor nog honderden andere zielen.

De waarde van één enkele Mis is onmeetbaar. Gingen we maar vaker naar de Mis. Wat een rijkdom gaat er aan ons voorbij, omdat we ons hier niet van bewust zijn, of omdat we onverschillig zijn en soms ook omdat we lui zijn.

Het ligt in onze macht om onze medebroeders en zusters te redden. We kunnen medeverlossers worden in vereniging met Jezus, onze Verlosser en Redder.

GEBED TOT HET GODDELIJK HART VAN JEZUS

O Goddelijk Hart van Jezus, bekom voor mij de genade om altijd volgens uw wil te leven, zowel in goede als in slechte tijden, zowel tijdens de mooiste, meest vreugdevolle en belangrijkste momenten van mijn leven, als in de meest zware en moeilijke. Verkrijg voor mij, dat ik altijd gereed ben, om op elk moment mijn laatste uur te doorleven. Geef mij de moed om alles te kunnen geven omwille van uw liefde, tot in de dood toe, mocht dit nodig zijn.

O Jezus, omwille van uw heilig en smartelijk lijden, maak dat tijdens het uur van mijn dood, U bij uw komst mij wakende vindt, als een trouwe dienaar, als een ware boeteling na een eerlijke biecht en gesterkt met de ziekenzalving.

O Heer, verlaat mij niet op het moment van mijn laatste strijd op aarde, wanneer ik moet strijden tegen Satan, die dan misschien woedend is. Dat uw heilige Moeder en Moeder van Barmhartigheid, dat de heilige Aartsengel Michael en alle andere engelen mij zouden bijstaan en mij zouden beschermen tegen elke beproeving, op het moment dat ik de wereld moet verlaten. Dat zij me zouden troosten en sterken te midden van alle kwellingen.

Verkrijg voor mij Heer, in dat uur, een levend geloof, een sterke hoop, een vurige liefde en een groot geduld. Maak dat ik in volle bewustzijn mijn leven in uw handen leg en ik me zal overgeven als een klein kind met een heilige vrede. In uw oneindige goedheid en in uw grote Barmhartigheid, O Jezus, denk aan mij. Amen.

PSALM 129

Uit afgronden roep ik U, Heer; hoor mij, Heer, ik blijf vragen. O, mocht uw oor het verstaan hoe ik schrei om erbarmen. Onthield Gij de schulden, o God, wie hield stand in uw oordeel? Doch vergeving is er bij U, Want zo wilt Ge gevreesd zijn.

Ik wacht de Heer, ik wacht Hem, ik hoop op zijn belofte: stil verbeid ik de Heer, meer dan wachters de morgen, zij die wachten de morgen. Dat Israël wachte de Heer; want bij de Heer is genade, kwijtschelding bij Hem menigvuldig. Hij is het die Israël kwijtscheldt al wat het aan schuld heeft.

GEBED VAN DE HEILIGE MECHTILDE VOOR DE OVERLEDENEN

Onze Vader die in de Hemel zijt. Wij bidden U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen die U als uw schepselen in uw Hart heeft gesloten, wanneer zij U niet hebben liefgehad, U hebben verworpen en U geen respect hebben betoond. Als teken van uitboeting en vorm van straf, bied ik U als offer aan al de Liefde en heel de Goedheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Uw Naam worde geheiligd. Ik bid U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen die uw heilige Naam niet hebben verheerlijkt, en die uw Naam vaak onwaardig hebben gebruikt en op lichtzinnige wijze. Als teken van uitboeting en vorm van straf, bied ik U als offer aan al de woorden waarmee uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, uw heilige Naam op deze aarde heeft verheerlijkt.

Uw Rijk kome. Wij bidden U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen die niet met een vurige liefde en een groot verlangen hebben verlangd naar uw Rijk. Voor deze veelvuldige zonden bied ik U als offer aan het diepe verlangen van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, wiens verlangen is, dat heel de wereld zal binnengaan in uw Rijk.

Uw wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel. Ik bid U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen die zich niet vol devotie hebben overgegeven aan uw heilige Wil, maar die vaak hun eigen wil hebben gevolgd. Als teken van uitboeting en vorm van straf, bied ik U aan het Goddelijk Hart van Jezus en Zijn grote gehoorzaamheid.

Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Wij bidden U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen de fouten die ze hebben gemaakt doordat ze hun vijanden niet beminden en omdat ze niet bereid waren om te vergeven. Als teken van uitboeting en vorm van straf voor deze veelvuldige zonden, bied ik U aan als offer, al de heelmakende woorden die uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, op het Kruis heeft gesproken: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”

En leidt ons niet in bekoring. Wij bidden U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen die geen weerstand hebben geboden aan de grote verleidingen, en die hebben toegegeven aan het Kwaad en die daaraan zijn ten onder gegaan. Als teken van uitboeting en als vorm van straf, bieden wij U aan de gehoorzaamheid en al het zware werk en het bittere lijden en de dood zelf van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

Maar verlos ons van het kwade. Wij bidden U nederig, Eeuwige Vader, zo zorgzaam en vol barmhartigheid, vergeef de zielen en leidt hen te samen met Jezus Christus uw Zoon, naar uw glorievol Rijk, dat U zelf bent. Amen.

Einde …